LY THUYET HUU CO BUI HUNG DAO

7 205 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:53

BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 LP ễN THI THPT QUC GIA -2017 MễN HểA HC THEO TNG CHUYấN Giỏo viờn ging dy: BI HNG O HSP CHUYấN NGNH HểA HC ( BUI 5) CH TổNG HợP THUYếT HữU - Số PHN BI TP RẩN LUYN - S Cõu 1: Hỡnh bờn minh cho thớ nghim xỏc nh s cú mt ca C v H hp cht hu c.Cht X v dung dch Y (theo th t) l: A CaO, H2SO4 c B Ca(OH)2, H2SO4 c C CuSO4 khan, Ca(OH)2 D CuSO4.5H2O, Ca(OH)2 Cõu 2: Polime dựng ch to thu tinh hu c (plexiglas) c iu ch bng phn ng trựng hp A CH2 =CHCOOCH3 B CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Cõu 3: Trong s cỏc loi t sau: t tm, t visco, t nilon-6,6, t axetat, t capron, t enang, nhng loi t no thuc loi t nhõn to? A T visco v t axetat B T nilon-6,6 v t capron C T tm v t enang D T visco v t nilon-6,6 Cõu 4: Ch dựng Cu(OH)2 cú th phõn bit c tt c cỏc dung dch riờng bit sau: A glucoz, lũng trng trng, glixerol, ru (ancol) etylic B glucoz, mantoz, glixerol, anehit axetic C lũng trng trng, glucoz, fructoz, glixerol D saccaroz, glixerol, anehit axetic, ru (ancol) etylic Cõu 5: Polivinyl axetat (hoc poli(vinyl axetat)) l polime c iu ch bng phn ng trựng hp A CH2=CH-COO-C2H5 B C2H5COO-CH=CH2 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Cõu 6: Kt lun no sau õy ỳng? A Trong cụng nghip, ngi ta oxi húa CH3OH cú xỳc tỏc iu ch HCHO B Nng glucoz mỏu ngi hu nh khụng i khong 0,1% C Nhỳng giy qu vo dung dch anilin, mu qu tớm chuyn thnh xanh D Poli (etylen terephtalat) c iu ch t phn ng trựng hp Cõu 7: Este mch h X (C4H6O2) cú x cụng thc cu to thy phõn mụi trng kim to mui v ancol Ancol Y (C4H10O2) cú y cụng thc cu to hũa tan c Cu(OH)2 nhit thng A x y = B x y = C y x = D x y = Cõu 8: Cú cỏc phỏt biu sau v cht hu c : Tristearin, phenol, Ala-Gly v glucoz : (1) Tt c cht u trng thỏi rn iu kin thng (2) Cú cht tham gia c phn ng thy phõn (3) Cú cht tham gia c phn ng gng (4) Cú cht lm mt mu nc brom S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 9: Khi núi v tetrapeptit X (Gly-Gly-Ala-Ala), kt lun no sau õy khụng ỳng? A X tham gia c phn ng biure to phc mu tớm B X cú cha liờn kt peptit C X cú u N l alanin v u C l glyxin D X tham gia c phn ng thy phõn Cõu 10: Kt lun no sau õy ỳng? A Tristearin phn ng c vi H2 (Ni, t0) B Toluen lm mt mu dung dch Br2 C CH3COOH tan nc kộm hn so vi HCOOCH3 D Anlen l ng phõn ca propin Cõu 11: Cho cỏc cht sau: Glucoz, metylamin, axit fomic v phenol Cht ớt tan nc nht bn cht ny A metylamin B glucoz C axit fomic D phenol Cõu 12: Kt lun no sau õy khụng ỳng? A Phenol v triolein cựng tỏc dng c vi dung dch NaOH v dung dch Br2 B T visco, t xenluloz axetat l t thiờn nhiờn C Hiro húa hon ton hn hp buta-1,3-ien, but-1-in v vinylaxetilen thu c mt hirocacbon nht D Dựng Cu(OH)2 nhit thng v dung dch AgNO3/NH3, chng minh glucoz l hp cht hu c chc Cõu 13 Este no sau c iu ch trc tip t axit v ancol ? Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 1/7 BI HNG O BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 A vinyl fomat B etyl axetat C phenyl axetat D.vinyl axetat Cõu 14: iu no sau õy khụng ỳng núi v cht bộo? A Khụng tan nc, nh hn nc nhng tan nhiu benzen, hexan, clorofom, B Tham gia phn ng thy phõn mụi trng axit, phn ng x phũng húa v phn ng gc hirocacbon C trng thỏi lng hoc rn iu kin thng D Du n v m bụi trn cú cựng thnh phn nguyờn t Cõu 15: Kt lun no sau õy khụng ỳng? A Phenol v alanin khụng lm i mu qu tớm B Tinh bt v xenluloz thuc nhúm polisaccarit C Isoamyl axetat cú mựi da D T nilon-6,6 c cu to bi nguyờn t húa hc Cõu 16: Cht no sau õy cú th tham gia phn ng gng? A saccaroz B glucoz C Xenluloz D Tinh bt Cõu 17: Chn phỏt biu ỳng A Lipit l tờn gi chung cho du m ng, thc vt B Cht bộo l trieste ca glixerol v cỏc axit no n chc mch khụng phõn nhỏnh C Lipit l este ca glixerol vi cỏc axit bộo D Cht bộo l mt loi lipit Cõu 18: Cho cỏc s phn ng sau : (a) X + O2 (b) Z + H2O Y G (c) Z + Y (d) T + H2O T Y + G Bit X, Y, Z, T, G u cú phn ng vi dung dch AgNO3 NH3 to kt ta v G cú nguyờn t C Vy % Khi lng ca nguyờn t oxi cú phõn t T l A 37,21% B 53,33% C 43,24% D 44,44% Cõu 19: -caroten cú nhiu cỏc hoa qu cú sc t mu hi nh gc, u l tin cht vitamin A Giỳp phũng nga thiu ht vitamin A, giỳp trỏnh mự lũa , tng kh nng dch v lm tr húa ln da Hỡnh v bờn di biu din cu to húa hc ca -caroten Da trờn cụng thc cu to cho bit cụng thc phõn t ca -caroten A C42H60 B C40H60 C C36H52 D C40H56 Cõu 20: C3H7NO2 cú bao nhiờu ng phõn aminoaxit ? A.1 B C D Cõu 21: S este cú cụng thc phõn t C4H8O2 m thy phõn thu c sn phm cú kh nng bc l A B C D Cõu 22: Trong cỏc nhn xột di õy, nhn xột no ỳng: A Dung dch cỏc amino axit cú th lm i mu qu tớm sang hoc sang xanh hoc khụng lm i mu B Dung dch cỏc amino axit u lm i mu qu tớm sang xanh C Dung dch cỏc amino axit u khụng lm i mu qu tớm D Tt c cỏc peptit u tỏc dng vi Cu(OH)2 mụi trng kim to hp cht cú mu tớm Cõu 23: Cho cỏc este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat S este cú th iu ch trc tip bng phn ng ca axit v ancol tng ng (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) l A B C D Cõu 24: Amin CH3-NH-C2H5 cú tờn gi gc - chc l A propan-2-amin B N-metyletanamin C metyletylamin D Etylmetylamin Cõu 25: Dóy no sau õy ch gm cỏc polime tng hp? A polietilen, tinh bt, nilon 6, nilon 6,6 B polietilen, polibutaien, nilon 6, nilon 6,6 C polietilen, xenluloz, nilon 6, nilon 6,6 D polietilen, nilon 6,6, xenluloz Cõu 26: Cht bộo l: A mui natri, kali ca cỏc axit bộo B Trieste ca glixerol v cỏc axit bộo C Trieste ca ancol etylic v cỏc axit bộo D Trieste ca glixerol v axit axetic Cõu 27: Dung dch khụng lm i mu qu tớm l A (H2N)2-C5H9-COOH B C6H5NH2 (anilin) C H2N-C3H5-(COOH)2 D CH3NH2 Cõu 28: Cht khụng phn ng c vi nc brom l A axit acrylic B etilen C Ancol anlylic D benzen Cõu 29: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? A T nilon-6,6 dựng bn thnh si len an ỏo rột Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 2/7 BI HNG O BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 B T visco thuc loi t tng hp C Nha novolac l sn phm trựng hp gia phenol v fomanehit (xỳc tỏc axit) D Cao su buna-S cú tớnh n hi cao hn cao su thiờn nhiờn v cao su buna Cõu 30: Cho dóy cỏc dung dch sau: HCOOH, C2H5OH, C2H4(OH)2, C6H12O6 (glucoz), HO-CH2-CH2-CH2-OH, GlyAla, Gly-Gly-Val S dung dch hũa tan c Cu(OH)2 iu kin thng l A B C D Cõu 31 Cho cỏc cht HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T) Dóy gm cỏc cht c sp xp theo tớnh axit tng dn (t trỏi sang phi) l: A (X), (Z), (T), (Y) B (Y), (T), (X), (Z) C (T), (Y), (X), (Z) D (Y), (T), (Z), (X) Cõu 32 Cht tham gia phn ng gng l A xenluloz B saccaroz C fructoz D tinh bt Cõu 33 Cho dóy cỏc cht: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua S cht dóy thy phõn dung dch NaOH loóng(d), un núng sinh ancol l: A B C D Cõu 34 Tri peptit l hp cht A m mi phõn t cú liờn kt peptit B cú liờn kt peptit m phõn t cú gc amino axit khỏc C cú liờn kt peptit m phõn t cú gc -amino axit D cú liờn kt peptit m phõn t cú gc amino axit ging Cõu 35: Cho cỏc polime sau: t nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thy tinh plexiglas; teflon; nha novolac; t visco, t nitron, cao su buna Trong ú, s polime c iu ch bng phn ng trựng hp l: A B C D Cõu 36: a mol cht bộo X cng hp ti a vi 5a mol Br2 t a mol X c b mol H2O v V lớt CO2 Biu thc gia V vi a, b l A V = 22,4.(b + 6a) B V = 22,4.(b + 3a) C V = 22,4.(b + 7a) D V = 22,4.(4a - b) Cõu 37: Cho cỏc cht: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); imetylamin (6) Th t tng dn lc baz ca cỏc cht l: A (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) B (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) C (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6) D (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6) Cõu 38: Nhn nh no sau õy khụng ỳng? A Phõn t saccaroz gc glucoz v fructoz liờn kt vi qua nguyờn t oxi, gc glucoz C1, gc fructoz C4(C1OC4) B Tinh bt cú loi liờn kt [1,4]glicozit v [1,6]glicozit C Xenluloz cú cỏc liờn kt [1,4]glicozit D Trong dung dch glucoz ch yu tn ti dng mch vũng glucoz v glucoz Cõu 39: Dóy ch cha nhng amino axit cú s nhúm amino v s nhúm cacboxyl bng l: A Gly, Ala, Glu, Tyr B Gly, Val, Lys, Ala C Gly, Ala, Glu, Lys D Gly, Val, Tyr, Ala Cõu 40: phõn bit cỏc ng phõn n chc ca C3H6O2 cn dựng: A qu tớm, dung dch NaOH B qu tớm, dung dch AgNO3/NH3 C dung dch AgNO3/NH3 D qu tớm Cõu 41: Dung dch metyl amin tỏc dng c vi tt c cỏc cht dóy cht no sau õy (trong iu kin thớch hp)? A CH2=CHCOOH, NH3 v FeCl2 B NaOH, HCl v AlCl3 C CH3COOH, FeCl2 v HNO3 D Cu, NH3 v H2SO4 Cõu 42: Trong s cỏc polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon7; (4) poli(etylen terephtalat); (5) nilon 6,6 ; (6) poli(vinyl axetat), polime l sn phm ca phn ng trựng ngng l A 3, 4, 5, B 1, 3, 4, C 3, 4, D 2, 3, Cõu 43: Phỏt biu no sau õy ỳng? A Cỏc phõn t ipeptit mch h cú hai liờn kt peptit B Anilin cú tớnh baz nhng dung dch ca anilin khụng lm i mu quỡ tớm C C3H8O cú s ng phõn cu to nhiu hn s ng phõn cu to ca C3H9N D Anilin cú lc baz mnh hn benzyl amin Cõu 44: X l este cú cụng thc phõn t l C9H10O2, a mol X tỏc dng vi dung dch NaOH thỡ cú 2a mol NaOH phn ng v sn phm khụng tham gia phn ng gng S ng phõn cu to ca X tha cỏc tớnh cht trờn l A B C D Cõu 45: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Thy phõn este to thnh t axitcacboxylic no n chc v ancol no n chc luụn thu c mui v ancol Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 3/7 BI HNG O BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 (b) Cht bộo nh hn nc, khụng tan nc nhng tan nhiu dung mụi hu c (c) Phenol v anilin tỏc dng c vi dung dch Br2 to kt ta trng (d) Thnh phn chớnh ca x phũng l mui natri hoc kali ca cỏc axit bộo S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 46: Cho cỏc cht sau : axetandehit , axetilen , glucoz , axeton , saccaroz, matoz ln lt vo dung dch AgNO3 NH3 s cht tham gia phn ng bc l: A B C D Cõu 47: Loi t no sau õy thuc loi t poliamit? A T lapsan B T nilon-6 C T xenluloz axetat D T nitron Cõu 48: S ng phõn amino axit cú cụng thc phõn t C4H9O2N l: A B C D Cõu 49: S ng phõn amin cú cụng thc C3H9N l: A.5 B C D Cõu 50: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Anilin tỏc dng c vi dung dch Br2 to kt ta trng B i peptit khụng cú phn ng mu biure C iu kin thng, metylamin v imetylamin l nhng cht khớ cú mựi khai D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH l mt ipeptit PHN BI TP RẩN LUYN - S Cõu 1: Cho cỏc cht sau: Xenluloz, amiloz, saccaroz, amilopectin S cht ch c to nờn t cỏc mt xớch glucoz l A B C D Cõu 2: Cho chất riêng biệt sau: Dung dịch glucozơ, dung dịch hồ tinh bột Thuốc thử dùng để nhận biết chất A quỳ tím B dd NaOH C dung dịch I2 D Na Cõu 3: Phn ng húa hc khụng to dung dch cú mu l A glixerol vi Cu(OH)2 B dung dch lũng trng trng vi Cu(OH)2 C dung dch axit axetic vi Cu(OH)2 D anehit axetic vi Cu(OH)2 dung dch NaOH d, un núng Cõu 4: Nhn xột sai l A Poli(ure-fomanehit) c iu ch t ure v fomanehit mụi trng axit B T nitron c iu ch bng phn ng trựng ngng C T lapsan cú nhúm chc este D Trong mi mt xớch ca poli(metyl metacrylat) ch to thy tinh plexiglas cú nguyờn t cacbon Cõu 5: Thy phõn hon ton mol oligopeptit X mch h, c mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala), mol valin (Val) v mol phenylalanin (Phe) Thy phõn khụng hon ton X thu c ipeptit Val-Phe v tripeptit Gly-Ala-Val nhng khụng thu c ipeptit Gly-Gly Kt lun khụng ỳng v X l A X tỏc dng vi lng d dung dch NaOH un núng, theo t l mol tng ng : B X cú cụng thc Gly-Ala-Val-Phe-Gly C Trong X cú nhúm CH3 Bụng v CuSO4(khan) D em 0,1 mol X tỏc dng vi dung dch HCl d, un núng to Hp cht hu c 70,35 gam mui Cõu 5:Cho hỡnh v mụ t quỏ trỡnh nh tớnh cỏc nguyờn t C v H hp cht hu c Hóy cho bit vai trũ ca CuSO4 (khan) v s bin i ca nú thớ nghim A nh tớnh nguyờn t H v CuSO4t mu xanh sang mu trng B nh tớnh nguyờn t C v CuSO4 t mu trng sang mu xanh C nh tớnh nguyờn t H v CuSO4 t mu trng sang mu xanh dung dch Ca(OH)2 D nh tớnh nguyờn t C v CuSO4 t mu xanh sang mu trng Cõu 6: Polime khụng cú ngun gc t xenluloz l A si bụng B t tm C t xenluloz triaxetat D t visco Cõu 7: Glucoz v fructoz u A cú phn ng thy phõn B cú nhúm CH=O phõn t C cú cụng thc phõn t C12H12O11 D thuc loi monosaccarit Cõu 8: Phỏt biu no sau õy sai? A Khi tham gia phn ng bc, glucoz th hin tớnh oxi húa B Khi un núng dung dch saccaroz cú axit vụ c lm xỳc tỏc, saccaroz b thy phõn thnh glucoz v fructoz Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 4/7 BI HNG O BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 C Trong d dy ca ng vt n c nh trõu, bũ, dờ xenluloz b thy phõn thnh glucoz nh enzim xenlulaza D Trong c th ngi v ng vt, tinh bt b thy phõn thnh glucoz nh cỏc enzim Cõu 9: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Cht bộo c gi chung l triglixerit hay triaxylglixerol (b) Cht bộo nh hn nc, khụng tan nc nhng tan nhiu dung mụi hu c (c) Phn ng thy phõn cht bộo mụi trng axit l phn ng thun nghch (d) Tristearin, triolein cú cụng thc ln lt l: (C17H33COO)3C3 H , (C H COO) C H S phỏt biu ỳng l 17 35 3 A B C D Cõu 10: S hp cht l ng phõn cu to, cú cựng cụng thc phõn t C4H8O2, tỏc dng c vi dung dch NaOH nhng khụng tỏc dng c vi Na l A B C D Cõu 11: Hp cht etylamin l A amin bc II B amin bc I C amin bc III D amin bc IV Cõu 12: thu c poli(vinylancol): [-CH2-CH(OH)-]n ngi ta tin hnh : A Trựng hp ancol acrylic B Thy phõn poli(vinylaxetat) mụi trng kim C Trựng hp ancol vinylic D Trựng ngng glyxin A B Cõu 13: Cho cỏc dóy chuyn húa: Glyxin Glyxin X; Y Cỏc cht X v Y: A.u l ClH3NCH2COONa B ln lt l ClH3NCH2COOH v ClH3NCH2COONa C ln lt l ClH3NCH2COONa v ClH3NCH2COONa D ln lt l ClH3NCH2COOH v H2NCH2COONa Cõu 14: Mt este E mch h cú cụng thc phõn t C4H6O2 Thy phõn E mụi trng axit thu c sn phm cú phn ng bc Cú bao nhiờu cụng thc cu to ca E tha tớnh cht trờn? A B C D Cõu 15: Dóy gm cỏc cht cú kh nng phn ng to polime l A phenol, metyl metacrylat, anilin B etilen, buta-1,3-ien, cumen C stiren, axit aipic , acrilonitrin D 1,1,2,2-tetrafloeten, clorofom, propilen Cõu 16: Cho X, Y, Z, T ln lt l cỏc cht khỏc cú cựng (dung dch nng 0,001M): CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) Xp cỏc cht theo th t pH tng dn A Z,T, X, Y B Y, X, T, Z C X,Y,T, Z D Z,T,Y,X Cõu 17: Phõn t tinh bt c cu to t A Cỏc gc fructoz B Cỏc gc glucoz C Cỏc gc fructoz D Cỏc gc glucoz Cõu 18: Cú cỏc nhn nh sau: (1) Lipit l mt loi cht bộo (2) Lipit gm cht bộo, sỏp, sterit, photpholipit, (3) Cht bộo l cỏc cht lng (4) Cht bộo cha cỏc gc axit khụng no thng l cht lng nhit thng (5) Phn ng thu phõn cht bộo mụi trng kim l phn ng thun nghch (6) Cht bộo l thnh phn chớnh ca du m ng, thc vt Cỏc nhn nh ỳng l A 1, 2, 4, B 1, 2, 4, C 2, 4, D 3, 4, Cõu 19: Cho cỏc polime sau: nilon-6, t nitron, cao su buna, nha PE, nilon-6,6, nha novolac, cao su thiờn nhiờn, tinh bt S loi polime l cht l A B C D Cõu 20: Trong dóy cỏc cht sau: (1): CH3NH2, (2): CH3-NH-CH3, (3): NH3, (4): C6H5NH2, (5): KOH Dóy sp xp cỏc cht theo chiu tng dn tớnh baz l A (5) < (4) < (3) < (1) < (2) B (4) < (3) < (1) < (2) < (5) C (4) < (3) < (2) < (1) < (5) D (5) < (4) < (3) < (2) < (1) Cõu 21: Cho cỏc phn ng sau: t (1) X + 2NaOH 2Y + H2O (2) Y + HClloóng Z + NaCl Bit X l hp cht hu c cú cụng thc phõn t l C4H6O5 Cho 11,4 gam Z tỏc dng vi Na d thỡ s mol khớ H2 thu c l A 0,450 B 0,075 C 0,150 D 0,300 Cõu 22: Dung dch no sau õy lm phenolphtalein i mu? A.anilin B Axit axetic C Alanin D.etylamin Cõu 23: Cho cỏc phỏt biu sau: (a)Cht bộo c gi chung l triglixerit hay triaxylglixerol (b) Cht bộo nh hn nc, khụng tan nc nhng tan nhiu dung mụi hu c (c)Phn ng thy phõn cht bộo mụi trng axit l phn ng thun nghch (d) T cht bộo lng cú th iu ch cht bộo rn bng phn ng cng hiro S phỏt biu ỳng l A.1 B.4 C.2 D.3 o Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 5/7 BI HNG O BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 Cõu 24: Trong amin n chc, bc 1, mch h X nguyờn t nito chim 19,18% v lng S ng phõn cu to ca X la A B C D Cõu 25: Dóy gm cỏc dung dch u tham gia phn ng vi Cu(OH)2 mụi trng NaOH ung núng, to kt ta gch l A Glucoz, mantoz, axit fomic, anehit axtic B Glucoz, glixerol, mantoz, axit fomic C Glucoz, fructoz, mantoz, sacaroz D Fructoz, mantoz, glixerol, andehit axetic Cõu 26: Khi x phũng húa triglixerit X bng dung dch NaOH d, un núng, thu c sn phm gm glixerol, natri oleat v panmitat S ng phõn cu to tha tớnh cht trờn ca X l A B C D Cõu 27: Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Glucoz, fructoz v mantoz u cú kh nng tham gia phn ng bc; (2) Saccaroz, mantoz, tinh bt v xemluloz u b thy phõn cú axit H2SO4 (loóng) lm xỳc tỏc; (3) Tinh bt v xenluloz u c to thnh cõy xanh nh quỏ trỡnh quang hp; (4) Glucoz, fructoz v mantoz u cú kh nng hũa tan Cu(OH)2 thnh dung dch mu xanh Phỏt biu ỳng l A (1) v (4) B (1), (2) v (4) C (1), (2) v (3) D (1), (2), (3) v (4) Cõu 28: phỏt biu no sau õy khụng ỳng ? A Cỏc peptit m phõn t cha t 11 n 50 gc -aminoaxit c gi l polipeptit B Peptit mch h phõn t cha ba liờn kt peptit CO-NH- c gi l tripeptit C Peptit mch h phõn t cha hai gc -aminoaxit c gi l ipeptit D Cỏc peptit iu kin thng u l cht rn, nhit núng chy cao v d tan nc Cõu 29: Polime no sau õy c tng hp bng phn ng trựng ngng? A.poliacrilonitrin B poli (metyl metacrylat) C polistiren D poli (etylen terephtalat) Cõu 30: Cho cỏc polime : (1) polietylen ,(2) poli(metyl metacrylat) ,(3) polibutaien,(4) poli stiren, (5)poli (vinyl axetat)v (6)t ninon -6,6 Trong cỏc polime trờn cỏc polime cú th b thy phõn dung dch axit v dung dch kim l; A.(2),(3),(6) B(2),(5),(6) C(1),(2),(5) D.(1),(4),(5) Cõu 31: Khi cho x mol mt hp cht hu c X(cha C,H,O)phn ng hon ton vi NaHCO3 thỡ sinh x mol khớ Mt khỏc ,x mol cht nyphn ng va vi 2x mol NaOH Cht X l: A.etylen glicol B.axit salixylic C.axit aipic D.axit lactic Cõu 32: Hp cht hu c X cú cụng thc phõn t C4H9O2N Khi cho X tỏc dng vi dung dch NaOH thu c mi mui ca mt -aminoaxit v mt ancol n chc S cụng thc cu to phự hp vi X l: A.3 B.2 C.1 D.4 Cõu 33: Thy phõn este X mch h cú cụng thc phõn t C4H6O2,sn phm thu c cú kh nng bc S este X tha tớnh cht trờn l: A.5 B.6 C.3 D.4 Cõu 34: Dóy cỏc cht no di õy u phn ng c vi Cu(OH)2 iu kin thng? A.Etylen glicol,glixerol v ancol etylic B.glixerol,glucoz v etyl axetat C Glucoz,glixerol v saccaroz D.Glucoz,glixerol v metyl axetat Cõu 35 t chỏy hon ton 0,11 gam mt este X thu c 0,22 gam CO2v 0,09 gam H2O S ng phõn este ca X l A.4 B.3 C.6 D.2 Cõu 36 Phỏt biu no sau õy ỳng ? A.Liờn kt peptit l liờn kt -CO-NH- gia n v amino axit B.Trong mụi trng kim, cỏc peptit u cú phn ng mu biure (tao phc cht mu tớm) C.Tt c cỏc peptit u cú kh nng tham gia phn ngthy phõn D.Khi cho dung dch lũng trng trng vo Cu(OH)2thy xut hin phc cht mu xanh thm Cõu 37 Cho cỏc phỏt biu: (1) Phn ng thy phõn este mụi trng axitl phn ng thun nghch (2) Cht bộo l trieste ca etylen glicol vi cỏcaxit bộo (3) Tristearin, triolein cú cụng thc ln lt l: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 (4) Cỏc cht bộo thng khụng tan nc v nh hn nc (5) Triolein cú kh nng tham gia phn ng cng hiro un núng cú xỳc tỏc Ni (6) Cht bộo b thy phõn un núng dungdch kim to axit bộo v glixerol S phỏt biu ỳng l Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 6/7 BI HNG O BI HNG O THPT ANLO _ T: 0936941459 A.6 B.3 C.4 D.5 Cõu 38 Cho cỏc cht sau: phenol, glixerol, glucoz, saccaroz, mantoz, fructoz, benzanehit, anờhit acrylic, axit axetic, propanal, axit fomic, xenluloz, etyl fomat, axetilen, vinylaxetilen S cht tham gia phn ng gng l A.8 cht B.9 cht C.7 cht D.6 cht Cõu 39 Cho este X cú cụng thc phõn t l C4H6O2phn ng vi dung dch NaOH, to theo s sau: X + NaOH mui Y + anehit Z Cho bit phõn t ca Y nh hn 70 X l A.HCOOCH=CHCH3 B.CH3COOCH=CH2 C.HCOOCH2CH=CH2 D.CH2=CHCOOCH3 Cõu 40 Triolein khụng tỏc dng vi cht(hoc dung dch) no sau õy ? A.Cu(OH)2( iu kinthng) B.H2(xỳc tỏc Ni, un núng) C.H2O (xỳc tỏc H2SO4loóng, un núng) D.Dung dch NaOH (un núng) Cõu 41 Cho cụng thc cu to ca cht X: HOOC-CH(CH3)-NH-CO-CH2-NH2v cỏc phỏt biu sau: (1) X l ipeptit to thnh t alanin v glyxin (2) X cú tờn l alanylglyxin (Ala-Gly) (3) X cú phn ng mu biure (4) X lm quỡ tớm mhoỏ (5) un núng X dung dch HCl d n phn nghon ton c hn hp hai -aminoaxit S phỏt biu ỳng l A.2 B.1 C.4 D.3 Cõu 42 Nhúm cỏc vt liu c ch to t polime trựng ngng l: A cao su ; nilon-6,6 , t nitron B T axetat ; nilon-6,6 C nilon-6,6 ; t lapsan ; thy tinh plexiglas D Nilon-6,6 ; t lapsan ; nilon-6 Cõu 43 Hp cht hu c A, n chc, mch h cú cụng thc phõn t C4H6O2 khụng tỏc dng vi Na Thy phõn A mt(H+) thu c sn phm khụng cú kh nng gng, s cụng thc cõu to ca A tha cỏc tớnh cht trờn l: A B C D Cõu 44 Cho cỏc cht sau: (1) Anilin ;(2) etylamin;(3) iphenylamin ;(4) ietylamin ;(5)Amoniac Dóy no sau õy cú th t sp xp theo chiu gim dn tớnh baz ca cỏc cht ? A (3) > (5) > (4) > (2) > (1) B.(4) > (2) > (5) > (1) > (3) C (5) > (4) > (2) > (1) > (3) D (1) > (3) > (5) > (4) > (2) Cõu 45 Cỏch no sau õy dựng iu ch etyl axetat A un hi lu hn hp etanol, gim v axit sunfuric c B un hi lu hn hp axit axetic , ru trng v axit sunfuric c C un sụi hn hp etanol, axit axetic v axit sunfuric c cc thy tinh chu nhit D un hi lu hn hp etanol, axit axetic v axit sunfuric c Cõu 46: S cht hu c l ng phõn cu to ca nhau, cú cựng cụng thc phõn t C4H8O2 v u cú kh nng phn ng vi dung dch NaOH l A B C D Cõu 47: Cho cỏc cht sau: metylamin (1), phenylamin (2), amoniac (3) Dóy gm cỏc cht c sp xp theo th t tng dn lc baz l: A (3), (1), (2) B (1), (2), (3) C (2), (3), (1) D (3), (2), (1) Cõu 48: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Sn phm thu c thy phõn hon ton tinh bt l glucoz B Tinh bt l cht rn vụ nh hỡnh, tan tt nc lnh C Cú th dựng h tinh bt nhn bit iot D Saccaroz khụng cú kh nng tham gia phn ng bc Cõu 49: Phỏt biu no sau õy ỳng? A Si bụng v si t tm u cú chung ngun gc t xenluloz B Polime l nhng cht rn, cú nhit núng chy xỏc nh C Nha novolac (PPF) cha nhúm NH-CO- phõn t D T lapsan v t nilon-6,6 c iu ch bng phn ng trựng ngng Cõu 50: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Protein b thy phõn un núng vi dung dch axit (b) Tripeptit cú kh nng tham gia phn ng mu biure (c) Trong phõn t tripeptit mch h cú liờn kt peptit (d) Hp cht H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH l ipeptit Trong cỏc phỏt biu trờn, s phỏt biu ỳng l A B C D .HT Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 7/7 BI HNG O ... glucoz ch yu tn ti dng mch vũng glucoz v glucoz Cõu 39: Dóy ch cha nhng amino axit cú s nhúm amino v s nhúm cacboxyl bng l: A Gly, Ala, Glu, Tyr B Gly, Val, Lys, Ala C Gly, Ala, Glu, Lys D Gly,... chuyn húa: Glyxin Glyxin X; Y Cỏc cht X v Y: A.u l ClH3NCH2COONa B ln lt l ClH3NCH2COOH v ClH3NCH2COONa C ln lt l ClH3NCH2COONa v ClH3NCH2COONa D ln lt l ClH3NCH2COOH v H2NCH2COONa Cõu 14: Mt... brom l A axit acrylic B etilen C Ancol anlylic D benzen Cõu 29: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? A T nilon-6,6 dựng bn thnh si len an ỏo rột Buihungdao84@gmail.com 2016 - 2017 Trang 2/7 BI HNG O
- Xem thêm -

Xem thêm: LY THUYET HUU CO BUI HUNG DAO , LY THUYET HUU CO BUI HUNG DAO , LY THUYET HUU CO BUI HUNG DAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay