DE THI THU MON HOA SO 002 SAO NAMQN 2017

4 222 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:53

TRƯỜNG THPT SÀO NAM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Be= Mã đề thi 002 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Câu 1: Trong ion sau: K+, Cu2+ Fe2+ Au3+ Ion có tính oxi hóa yếu A Au3+ B K+ C Fe2+ D Cu2+ Câu 2: Sắp xếp hợp chất sau theo thứ tự tính bazơ giảm dần : C6H5NH2 (1) , C2H5NH2 (2) , (C6H5)2NH (3) , (C2H5)2NH (4) , NaOH (5) , NH3 (6) A 5, 4, 2, 6, 1, B 3, 4, 6, 2, 1, C 3, 1, , , , D 3, 1, 5, 4, 2, Câu 3: Có năm dung dịch đựng riêng biệt năm ống nghiệm: (NH 4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa A B C D Câu 4: Cho ứng dụng sau ? (1) dùng ngành công nghiệp thuộc da (2) dùng công nghiệp giấy (3) chất làm nước (4) chất cầm màu ngành nhuộm vải (5) khử chua đất trồng, sát trùng chuồng trại, ao nuôi Số ứng dụng phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) A B C D Câu 5: Nhóm chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam A ancol etylic, glucozơ, fructozơ, glixerol B glixerol, glucozơ, frutozơ, saccarozơ C saccarozơ, glucozơ, etyl axetat, glixerol D glixerol, glucozơ, etyl axetat, etilenglicol Câu 6: Chất lỏng sau không hòa tan không phá hủy xenlulozơ ? A Benzen B Nước Svayde (dung dịch [Cu (NH3)4](OH)2 C Dung dịch H2SO4 80% D Dung dịch NaOH + CS2 Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại (b) Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (c) Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag + dung dịch thành Ag (d) Cho Mg vào dung dịch FeCl dư, không thu Fe (e) Cho dung dịch KOH vào dung dịch K 2Cr2O7 màu da cam chuyển sang màu vàng (f) điếu chế bạc cách đốt Ag 2S không khí (g) Muối FeSO dùng làm chất diệt sâu bọ có hại cho thực vật Số phát biểu sai A B C D Câu 8: Cho kim loại sau: Li, Na, Al, Ca, K Số kim loại kiềm dãy là: A B C D Câu 9: Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại sau ? A Mg B Al C Cu D Na Trang 1/4 - Mã đề thi 002 Câu 10: Phản ứng hóa học sau sai? → CuSO4 + H2O A Cu + O2 + H2SO4 loãng  → CuCl2 + 2FeCl2 B Cu + 2FeCl3  → Fe(NO3)3 + Ag C Fe(NO3)2 + AgNO3  t → Mg + H2O D H2 + MgO  Câu 11: Chất khả phản ứng tạo polime A buta-1,3-đien B acrilonitrin C Etyl axetat D metyl metacrylat Câu 12: Este có công thức phân tử C2H4O2 có tên gọi sau đây? A metyl axetat B metyl propionat C etyl fomat D metyl fomat Câu 13: Chất thơm X thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2 Chất X không điều chế từ ancol axit tương ứng có khả tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo thu gọn X : A H-COO-CH2-C6H5 B CH3COO-C6H5 C H-COO-C6H4-CH3 D C6H5-COO-CH3 Câu 14: Cho phát biểu sau: (1) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước (2) Dầu thực vật loại chất béo có chứa chủ yếu gốc axit béo không no (3) Dầu thực vật dầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (4) Các chất béo tan dung dịch kiềm đun nóng (5) Tripeptit glyxylglyxylalanin có gốc α-amino axit liên kết peptit (6) Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân Số phát biểu A B C D Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) NaHCO3 dùng làm thuốc chữa đau dày thừa axit (2) Ở nhiệt độ thường, tất kim loại kiềm tác dụng với nước (3) Công thức hóa học thạch cao nung CaSO2.H2O (4) Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 chất có tính chất lưỡng tính (5) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời Số phát biểu A B C D Câu 16: Thí nghiệm sau hòa tan chất rắn? A Cho CrO3 vào H2O B Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl C Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Cho Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng Câu 17: Trong số loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang Có chất thuộc loại tơ nhân tạo: A B C D Câu 18: Cho chất (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) etyl fomat, (4) saccarozơ, (5) amilozơ Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 19: Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat etyl axetat A dung dịch NaOH B dung dịch AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/OH D dung dịch Br2 Câu 20: Chất tính lưỡng tính là: A NaHCO3 B NH2CH2COOH C NH4Cl D Al(OH)3 Trang 2/4 - Mã đề thi 002 Câu 21: Hỗn hợp rắn A gồm Al đơn chất R Cho 8,6 gam hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí (đktc) Nếu nung nóng 17,2 gam hỗn hợp A không khí đến phản ứng hoàn toàn thu chất rắn nặng 20,4 gam Lấy 17,2 gam A cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu V lít khí SO 2(đktc) sản phẩm khử khí Các phản ứng xảy hoàn toàn.Tính V? A 13,44 lit B 26,88 lit C 6,72 lit D 20,16 lit Câu 22: Polime A tạo sản phẩm phản ứng đồng trùng hợp stiren buta-1,3-đien Biết 52,4 gam A phản ứng vừa hết 32 gam brom Tỷ lệ số mắt xích buta-1,3-đien stiren polime A A 1: B 1:1 C 2:3 D 3:2 Câu 23: Điện phân 500 ml dung dịch X gồm NaCl 0,4M Cu(NO 3)2 0,3M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 15,1 gam ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) Khối lượng kim loại thoát catot (gam) A 9,60 B 7,68 C 6,40 D 15,10 Câu 24: FeSO4 làm màu dung dịch thuốc tim môi trường axit H 2SO4 Nếu số mol Fe2+ 0,05 mol số mol MnO −4 số mol H+ cần dùng : A 0,02 0,08 mol B 0,01 0,08 mol C 0,05 0,04 mol D 0,01 0,04 mol 3+ Câu 25: Một ion M có tổng số hạt proton, nơtron, electron 37, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Phát biểu sau : A M kim loại chuyển tiếp B Kim loại M có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm khối C M Fe D Bán kính M3+ nhỏ bán kính 11Na+ Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn mol hỗn hợp X gồm metyl butirat, etyl axetat hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 4,2 mol O 2, tạo mol H 2O Nếu cho mol X vào dung dich Br dư số mol Br2 phản ứng tối đa là: A 0,7 B 0,40 C 0,5 D 0,6 Câu 27: Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu kim loai M tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít khí (đktc) Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng hết với dung dịch HNO loãng, dư thu 3,92 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp A 70% B 30% C 85% D 35% Câu 28: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic no đơn chức hở X ancol Y, Z no đơn hở đồng đẳng liên tiếp ( MY < MZ) X Z có số nguyên tử C Thực phản ứng este hóa 53,1 gam hỗn hợp E (xúc tác H2SO4đặc), thu hỗn hợp F gồm chất hữu Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp F cần 3,175 mol khí oxi thu 2,35 mol CO 2,65 mol H2O Tính % khối lượng X E? A 41,82% B 56,25% C 48,78% D 39,55% Câu 29: X peptit có 16 mắc xích tạo từ α - aminoaxit dãy đồng đẳng với glixin Để đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 45,696 lit oxi(đktc) Nếu cho m gam X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch KOH cô cạn cẩn thận thu hỗn hợp rắn Y Đốt cháy hoàn toàn Y bình chứa 12,5 mol không khí, toàn khí sau phản ứng cháy ngưng tụ nước 271,936 lit hỗn hợp khí Z Tính m? A 43,5 B 42,8 C 43,2 D 43,0 Câu 30: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO 0,18M Cu(NO3)2 0,12M, sau thời gian thu 4,21 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,826 gam chất rắn Z dung dịch T Giá trị m A 2,648 B 3,280 C 3,124 D 2,700 Câu 31: Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dd HCl 0,5M Sau phản ứng thu 9,55 gam muối X ? A C6H5NH2 B C3H5NH2 C C3H7NH2 D C2H5NH2 Trang 3/4 - Mã đề thi 002 Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch chứa 0,05 mol NaOH 0,09 mol Ba(OH)2 thu m gam kết tủa Giá trị m A 29,55 B 13,79 C 15,76 D 17,73 Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam anilin oxi dư thu 0,02 mol khí nitơ Giá tri m A 3,72 gam B 234,36 gam C 224,28 gam D 3,56 gam Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X ( tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức hở ancol đơn chức hở) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X là: A B C D Câu 35: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,05 mol Fe 3O4 thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hoàn toàn X dung dịch HCl dư thu 0,15 mol khí H m gam muối Giá trị m A 31,97 B 33,39 C 36,49 D 32,58 Câu 36: Cho thí nghiệm + TN1: Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 + TN2: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 + TN3: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 Lượng kết tủa thu thu thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị ®å thÞ A ®å thÞ B ®å thÞ C Kết thí nghiệm 1, biểu diễn đồ thị theo trật tự tương ứng: A Đồ thị A, C, B B Đồ thị A, B, C C Đồ thị B, C, A D Đồ thị C, B, A Câu 37: Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,20M Mặt khác 0,04 mol X tác dụng vừa đủ với 20 gam dung dịch NaOH 8% thu 5,60 gam muối khan.Công thức X A H2NC3H5(COOH)2 B (H2N)2C2H3COOH C (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH Câu 38: Chất hữu X mạch hở, có công thức phân tử C 4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho 0,1 mol X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,4 mol H2O Giá trị m là: A 16,8 B 36,0 C 29,6 D 13,4 Câu 39: Cho mol glixin vào 200ml dung dịch KOH 2M, phản ứng xong thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu rắn khan? A 90,2 gam B 45,2 gam C 104,2 gam D 50,8 gam Câu 40: Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,15 mol Na 2CO3 0,1 mol NaHCO3 thu khí CO2 dung dịch X Cho nước vôi dư vào dung dịch X thu 20g kết tủa Vậy nồng độ mol dung dịch HCl là: A 0,5M B 1M C 1,5M D 2M - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 002 ... Mã đề thi 002 Câu 21: Hỗn hợp rắn A gồm Al đơn chất R Cho 8,6 gam hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí (đktc) Nếu nung nóng 17,2 gam hỗn hợp A không khí đến phản ứng hoàn toàn thu chất... điện phân (giả thi t lượng nước bay không đáng kể) Khối lượng kim loại thoát catot (gam) A 9,60 B 7,68 C 6,40 D 15,10 Câu 24: FeSO4 làm màu dung dịch thu c tim môi trường axit H 2SO4 Nếu số mol... toàn thu chất rắn nặng 20,4 gam Lấy 17,2 gam A cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 đặc nóng thu V lít khí SO 2(đktc) sản phẩm khử khí Các phản ứng xảy hoàn toàn.Tính V? A 13,44 lit B 26,88
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU MON HOA SO 002 SAO NAMQN 2017 , DE THI THU MON HOA SO 002 SAO NAMQN 2017 , DE THI THU MON HOA SO 002 SAO NAMQN 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay