de thi thu bac lieu

4 194 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:53

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Câu : X Y ( MX < MY) hai peptit mạch hở, tạo alanin valin Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X Y cần dùng 44,352 lít khí O2 ( đktc) thu sản phẩm gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng bình tăng 92,96 gam khí thoát tích 4,928 lít ( đktc) Thủy phân hoàn toàn E thu a mol alanin b mol valin Tỉ lệ a b la A.2:3 B.3:1 C.1:3 D.3:2 Câu 2: X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l Nhỏ từ từ 100ml X vào 100 ml Y thu V1 lít CO2 ( đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100ml X thu V2 lít CO2 ( đktc) Biết tỉ lệ V1 : V2 = :7 ( Biết phản ứng xảy hoàn toàn) Tỉ lệ x : y A.7:5 B.11: C.11:7 D.7:3 Câu 3: Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A.Fe Cu B.Na Cu C.Mg Zn D.Ca Fe Câu 4: Cấu tạo thu gọn hợp chất X CH=CHCOOCH3 Tên gọi X A.metyl acrylat B.etyl axetat C.etyl acrylat D.vinyl axetat Câu : Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu 28,7 gam hỗn hợp X Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu V lít H2 ( đktc) V có giá trị A.5,6 B.4,48 C.6,72 D.11,2 Câu 6: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch X Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào để phản ứng vừa đủ với chất X Giá trị V A.300 B.325 C.175 D.250 Câu 7: Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2 ? A.CH3OH B.NaCl C.NaOH D.HCl Câu 8: Trung hòa hoàn toàn 7,5 gam amin bậc 1, mạch không phân nhánh axit HCl tạo 16,625 gam muối Amin có công thức A CH3CH2CH2NH2 B.H2NCH2CH2CH2NH2 C CH3CH2CH2CH2 NH2 D H2NCH2CH2NH2 Câu 9: Phát biểu sau ? − A.Sục khí Cl2 vào dung dịch CrO môi trường kiềm tạo dung dịch có màu da cam B.Một số chất vô hữu : C, P, S, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc CrO3 C.Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4 làm dung dịch chuyển từ da cam sang vàng D.Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr Câu 10: Ứng dụng sau chất béo? A.Nguyên liệu sản xuất xà phòng B.Nguyên liệu sản xuất glixerol C.Nguyên liệu sản xuất gluco zơ D.Lamg lương thực , thực phẩm Câu 11: Có dung dịch chứa lọ nhãn : AlCl3, NH4NO3, K2CO3, NH4HCO3 Có thể dùng thuốc thử để phân biết bốn dung dịch Dung dịch thuốc thử : A.AgNO3 B.HCl C.Ba(OH)2 D.H2SO4 Câu 12: Cho phát biểu sau: (a) Điện phân nóng chảy phương pháp điều chế kim loại mạnh (b) Phản ứng hóa học Hg S xảy điều kiện thường (c) Ăn mòn hóa học trình oxi hóa khử, electron kim loại chuyển từ cực âm đến cực dương (d) Kim loại Cu điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối Số phát biểu A.4 B.3 C.2 D.1 Câu 13 : Tên gọi polime có công thức (-CH2-CH2-) A.polietilen B.polistiren C.poli(vinylclrua) D.poli(metylmetacrylat) Câu 14 : Thực phản ứng este hóa 12 gam axit axetic với 6,2 gam gồm ancol metylic ancol etylic ( tỉ lệ mol theo thứ tự :2) Giả sử hai phản ứng este hóa có hiệu suất 60%, khối lượng este thu A.9,44 gam B.15,74 gam C.12,50 gam D.7,5 gam Câu 15: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 ( Al2O3 chiếm 40% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau ? A.1,5 B.3,0 C.2,5 D.1,0 Câu 16: Cho dung dịch HCl vào lọ chứa chất riêng biệt gồm: glucozơ, metylamin, phenyl amoniclorua, axit aminoaxetic, H2NCH2COONa Số trường hợp có phản ứng xảy A.2 B.1 C.3 D.4 Câu 17: Cho bột Al vào dung dịc KOH dư thấy tượng : A.Sủi bọt khí, Al không tan hết dung dịch màu xanh lam B Sủi bọt khí, Al không tan hết thu dung dịch không màu C.Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết thu dung dịch không màu D.Sủi bọt khi, Al tan dần đến hết thu dung dịch màu xanh lam Câu 18: Trong công nghiệp sacarozơ không sản xuất phương pháp A.tách từ thân mía B.thủy phân tinh bột C.tách từ củ cải đường D.tách dầu thực vật Câu 19: Trong thực tế không sử dụng cách sau để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn ? A.Phủ lớp sơn lên bề mạt kim loại sắt B.Tráng kẽm lên bề nặt sắt C.Gắn đồng với kim loại sắt D.Tráng thiếc lên bề mặt sắt Câu 20: Cho phát biểu sau : (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhôm (c) Sắt có hemoglobin ( huyết cầu tố) máu (d) Hỗn hợp Cu Fe2O3 ( tỉ lệ 1:1) tan hết dung dịch HCl dư Số phát biểu A.4 B.1 C.2 D.3 Câu 21 : Hòa tam hết m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe dung dịch HCl loãng dư, thu 0,09 mol khí H2 Nếu cho m gam X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu 0,15 mol khí NO ( sản phẩm khử N) Giá trị m A.13,92 gam B.12,48 gam C.13,68 gam D.10,80 gam Câu 22: Thực số thí nghiệm với kim loại, thu kết sau : Kim loại X Y Z T Thuốc thử Dung dịch NaOH Có xảy phản ứng không xảy phản không xảy phản không xảy phản ứng ứng ứng Dung dịch HCl Có xảy phản ứng không xảy phản Có xảy phản ứng không xảy phản ứng ứng Dung dịch muối Có xảy phản ứng Có xảy phản ứng Có xảy phản ứng không xảy phản Fe(III) ứng X, Y, Z, T A.Al, Cu, Fe, Ag B.Al, Fe, Cu, Ag C.Al, Fe, Ag, Cu D.Al, Ag, Fe,Cu Câu 23 : Quá trình nhiều phân tử nhỏ( monome) kết hợp với thành phân tử lớn(polime) đồng thời giải phóng phân tử đơn giản( H2O, HCl,…) gọi phản ứng A.trùng hợp B.trao đổi C.nhiệt phân D.trùng ngưng Câu 24 :nhận định sau sai ? A.Sắt nguyên tố phổ biến vỏ trái đất B.Gang thép hợp kim C.Sắt kim loại có tính khử trung bình D.Crom dùng để mạ thép Câu 25 : Saccaro zơ không tham gia phản ứng sau ? A.Hòa yan Cu(OH)2 B.Cacbon hóa với H2SO4 đặc C.Thủy phân với xúc tác axit D.Tạo kết tủa Ag với dung dịch AgNO3 NH3 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn gam este E thu 17,6 gam CO2 5,76 gam H2O Công thức phân tử E là: A C4H6O2 B.C5H8O2 C.C5H10O2 D.C4H8O2 Câu 27: Cho dãy kim loại: Fe, K, Cs, Ca,Al, Na Số kim loại kiềm dãy A.2 B.1 C.4 D.3 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; (b) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; (c) Cho Na vào dung dịch CuSO4; (d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO đung nóng; Các thí nghiệm có tạo thành kim loại A.(b) (c) B.(a) (b) C.(a) (d) D.(c) (d) Câu 29: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam metyl axetat 150 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Cô cạn X thu m gam chất rắn Giá trị m A.10,2 B.8,2 C.12,6 D.9,8 Câu 30: Đun nóng Phe-Ala-Gly-Glu với dung dịch HCl loãng dư đến phản ứng xảy hoàn toàn Chất hỗn hợp sản phẩm A.ClH3NCH(CH3)COOH B.ClH3NCH(C6H5)COOH C.HOOC(CH2)2CH(NH3Cl)COOH D.ClH3NCH2COOH Câu 31: Hợp chất sau dipeptit A.H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH(CH2C6H5)COOH B.H2NCH(CH3)CONHCH(CH2C6H5)COOH C.H2NCH2CH2CONHCH(CH3)CONHCH(CH2C6H5)COOH D.H2NCH2CONHCH2CONHCH2CONHCH2COOH Câu 32 : Hỗn hợp X gồm 0,15 mol Mg 0,1 mol Fe cho vào 500 ml dung dịch Y gồm AgNO3 Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 20 gam chất rắn Z dung dịch E Cho dung dịch NaOH dư vào E, lọc kết tảu nung không khí đến khối lượng không đổi, thu 8,4 gam hỗn hợp oxit Nồng độ mol/l AgNO3 Cu(NO3)2 A.0,12M 0,3M B.0,24M 0,5M C.0,12M 0,36M D.0,24M 0,6M Câu 33: Dãy chất sau thuộc loại polisaccarit ? A.tinh bột xenlulozơ B.Glucozơ Saccarozơ C.Glucozơ Fructozơ D Fructozơ Saccarozơ Câu 34: Khử m gam Fe3O4 H2 thu hỗn hợp X gồm Fe FeO, hỗn hợp X tác dụng hết với lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng) Giá trị m A.34,8 B.46,4 C.23,2 D.11,6 Câu 35:Thí nghiệm sau không xảy phản ứng ? A.Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 B.Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 C.Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 D.Cho kim loại Ag vào dfung dịch HCl Câu 36: X, Y axit cacboxylic mạch hở ; Z ancol no ; T este hai chức, mạch hở tạo X, Y, Z Đun nóng 34,3 gam hỗn hợp E chứa X,Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M ( vừa đủ), thu ancol Z hỗn hợp F gồm muối có tỉ lệ mol 1:1 Dẫn toàn Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 14,8 gam ; đồng thời thu 4,48 lít khí H2 ( đktc) Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu CO2, Na2CO3 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng T hỗn hợp E A.13,90% B.58,88% C.57,58% D.26,40% Câu 37: Trong chất : glyxin, lysin, anilin, metyl amin, amoniac, metyl amoniclorua, natri hidroxit Số chất có khả làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh A.4 B.5 C.6 D.3 Câu 38: Phát biểu sau ? A.Đồng kim loại dẫn điện tốt B Tính chất lí học electron tự gây gồm: tính dẻo, ánh kim, độ dẫn điện, tính cứng C.Ở điều kiện thường tất kim loại chất rắn D.Crom kim loại cứng nhất, thủy ngân kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Câu 39: Cho 19,45 gam hỗn hợp X gồm Na Ba vào 75 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M, thu 5,04 lít khí H2 ( đktc), dung dịch A m gam kết tủa M có giá trị A.64,125 B.35 C.52,425 D.11,7 Câu 40: Cho phát biểu sau: (a) K2CrO4 có màu da cam, chất có tính oxi hóa mạnh (b)Kim loại Al Cr tan dfung dịch kiềm đặc (c) Cr2O3 đùn để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh Số phát biểu A.2 B.3 C.1 D.0 ... toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z... xanh lam B Sủi bọt khí, Al không tan hết thu dung dịch không màu C.Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết thu dung dịch không màu D.Sủi bọt khi, Al tan dần đến hết thu dung dịch màu xanh lam Câu 18: Trong... : Hòa tam hết m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe dung dịch HCl loãng dư, thu 0,09 mol khí H2 Nếu cho m gam X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu 0,15 mol khí NO ( sản phẩm khử N) Giá trị m A.13,92 gam B.12,48
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu bac lieu , de thi thu bac lieu , de thi thu bac lieu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay