De thi HOC KI II mon HOA HOC 11 2016 2017 (3)

2 199 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Mã đề 209 Đề kiểm tra học kỳ II – Năm học 20162017 Môn HÓA HỌC Khối 11 CƠ BẢN Thời gian 60 phút ( không kể thời gian phát đề ) Họ - tên học sinh Số báo danh Lớp 11/ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: N = 14, H = 1, O = 16, Na = 23, C = 12; Br = 80, H = Ca = 40, Ag = 108 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (30 câu ) 7,5 điểm Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa sau + Br2 (1:1mol),Fe,t + NaOH (dö ),t ,p + HCl(dö ) Toluen  → X  → Y  →Z Trong X,Y,Z hỗn hợp chất hữu Z có thành phần A benzyl bromua o-bromtoluen B o-metylphenol p-metylphenol C m-metylphenol o-metylphenol D o-bromtoluen p-bromtoluen Câu 2: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất sau phương pháp sinh hóa ? A Etilen B Etylclorua C Tinh bột D Anđehit axetic Câu 3: Cho nước brôm dư vào dung dịch phenol thu 49,65g kết tủa trắng.Khối lượng phenol dung dịch là: A 37,6g B 14,1g C 17,5g D 14,2g Câu 4: Anken C4H8 có đồng phân cấu tạo tác dụng với dung dịch HCl cho sản phẩm hữu nhất? A B C D Câu 5: Cho glixerol tác dụng với Na (dư) thu 0,3 mol khí hiđro Khối lượng glixerol tham gia phản ứng A 27,6 gam B 36,8 gam C 26,6 gam D 18,4 gam Câu 6: Aren hiđrocacbon A có gốc ankyl liên kết vòng benzen B thơm, mạch C vòng C no, mạch C vòng D mạch C vòng Câu 7: Công thức công thức ancol no, đơn chức mạch hở? A CnH2n + 2OH B CnH2n -1OH C CnH2n + 2O D CnH2n + – x (OH)x Câu 8: Toluen, stiren có tính chất hóa học giống A làm màu nước brom nhiệt độ thường B làm màu dung dịch thuốc tím nhiệt độ thường C tác dụng với brom khan đun nóng D có phản ứng trùng hợp có xúc tác nhiệt độ áp suất cao Câu 9: CTTQ ankan A CnH2n – ; n≥ B CnH2n ; n≥ C CnH2n – ; n≥ D CnH2n +2 ; n≥ Câu 10: Trong chất đây, chất gọi tên đivinyl A CH2=CHCH2CH=CH2 B CH2=CHCH=CH2 C CH =CHCH=CHCH3 D CH2=C=CHCH3 Câu 11: Phenol hợp chất hữu mà phân tử có A nhóm hidroxyl liên kết với gốc hidrocacbon no B nhóm hidroxyl liên kết với gốc benzyl C nhóm hidroxyl liên kết với gốc hidrocacbon không no D nhóm hidroxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen Câu 12: Buta-1,3-dien cộng dung dịch HCl ( tỉ lệ mol : ) số sản phẩm cộng tạo A sản phẩm B sản phẩm C sản phẩm D sản phẩm Câu 13: Cho gam ankin X làm màu tối đa 100 ml dung dịch Br2 2M CTPT X A C2H2 B C4H6 C C3H4 D C5H8 Câu 14: Cho chất sau : ( ) HOCH 2CH2OH, ( ) CH3CH2CH2OH, ( 3) CH3CH2OCH3, (4) HOCH2CH(OH)CH2OH (5) HOCH2CH2CH2OH Số chất hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng A B C D Câu 15: Phenol tác dụng với tất chất sau: A Na, HCl, KOH, dung dòch Br2 B Na, KOH, CaCO3, CH3COOH C K, NaOH, Br2, HNO3 D CO2 + H2O, Na, NaOH, Br2 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ancol đơn chức, thuộc dãy đồng đẳng, thu 3,808 lít khí CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Giá trị m A 4,72 B 5,72 C 5,42 D 7,42 Trang 1/2 - Mã đề thi 209 Câu 17: Có hợp chất hữu C7H8O ( thơm) vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH ? A B C D Câu 18: Có đồng phân ankan có công thức phân tử C5H12 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm ancol X Y đồng đẳng nhau, thu 0,3 mol CO2 0,425 mol H2O Mặt khác cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư) thu chưa tới 0,15 mol H2 X, Y A C2H6O, C3H8O B C2H6O2, C3H8O2 C C3H6O2, C4H8O2 D.C2H6O2, CH4O Câu 20: Hiện tượng xảy đun nóng toluen với dung dịch KMnO4 ? A Dung dịch KMnO4 bị màu B Dung dịch có màu tím C Có kết tủa trắng D Sủi bọt khí Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH) (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m A 7,3 B 6,6 C 3,39 D 5,85 Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anken thu 7,2 gam nước Dẫn toàn khí CO vừa thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu m kết tủa Giá trị m A 20 B 200 C 100 D 40 Câu 23: Cho 2,6 gam C2H2 hấp thụ hết 100 ml dd brom 1,8M thấy dd brom bị màu hoàn toàn Các sản phẩm thu sau phản ứng A CHBr=CHBr CHBr2-CHBr2 B CHBr=CHBr C CHBr=CHBr CHBr2-CHBr2 D CHBr2-CHBr2 Câu 24: Đun nóng ancol X với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin Công thức tổng quát X (với n > 0, n nguyên) A CnH2n + 2O B CnH2n + 1OH C CnH2n + 1CH2OH D ROH Câu 25: Để phân biệt chất lỏng phenol, stiren , benzen ta dùng thuốc thử A dung dịch Brom B dung dịch AgNO3/NH3 C dung dịch HCl D dung dịch KMnO4 Câu 26: Ancol đơn chức X có công thức phân tử C 4H10O, bị oxi hóa tạo andehit tách nước tạo anken mạch thẳng Công thức X A (CH3)2CH-CH2OH B CH3CH2-CH(OH)CH3 C (CH3)3CHOH D CH3CH2CH2CH2OH Câu 27: Trong số phát biểu sau phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan nước tan nhiều dung dịch HCl (2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc (4) Phenol tham gia phản ứng brom nitro dễ benzen Các phát biểu là: A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Câu 28: Đốt cháy hết 9,18 gam hai đồng đẳng benzen X Y thu 8,1 gam H 2O V lít CO2 ( đktc) Giá trị V là: A 15,654 B 15,465 C 15,546 D 15,456 Câu 29: Vận dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp sau đây? A Phản ứng cộng HX vào anken đối xứng B Phản ứng cộng Br2 với anken đối xứng C Phản ứng trùng hợp anken D Phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng Câu 30: Cho chất sau: etilen, etan, phenol, ancol benzylic, stiren, toluen, propin, isopren Số chất tác dụng với dung dịch brom A B C D II PHẦN TỰ LUẬN ( 2,5 điểm ) Câu 1: Hoàn thành phản ứng : a) Phenol + NaOH b) Butan-2-ol ( H2SO4(đ), 1700C ) c) Trùng hợp stiren Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm etanol phenol tác dụng với natri dư thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch nước brôm vừa đủ thu 19,86 gam kết tủa trắng 2,4,6tribrom phenol Tính thành phân phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp X - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 209 ... quỳ tím (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc (4) Phenol tham gia phản ứng brom nitro dễ benzen Các phát biểu là: A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4)... dịch HCl D dung dịch KMnO4 Câu 26: Ancol đơn chức X có công thức phân tử C 4H10O, bị oxi hóa tạo andehit tách nước tạo anken mạch thẳng Công thức X A (CH3)2CH-CH2OH B CH3CH2-CH(OH)CH3 C (CH3)3CHOH... phenol, ancol benzylic, stiren, toluen, propin, isopren Số chất tác dụng với dung dịch brom A B C D II PHẦN TỰ LUẬN ( 2,5 điểm ) Câu 1: Hoàn thành phản ứng : a) Phenol + NaOH b) Butan-2-ol ( H2SO4(đ),
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HOC KI II mon HOA HOC 11 2016 2017 (3) , De thi HOC KI II mon HOA HOC 11 2016 2017 (3) , De thi HOC KI II mon HOA HOC 11 2016 2017 (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay