de thi 2017

4 226 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

Sở Giáo Dục Đào Tạo TP Hồ Chí Minh Trường Quốc Tế Á Châu MÃ ĐỀ 102 Kỳ thi thử TNPTQG năm 2017 Môn KHTN – HÓA Thời gian làm bài: 50 phút không kể giao đề Câu 1: Este sau không điều chế từ axit ancol tương úng A HCOOC2H5 B C6H5COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 2: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, dùng ba phản ứng hoà học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? A Oxi hoá glucozơ AgNO3/NH3 B Oxi hoà glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C Lên men glucozơ xúc tác enzim D Khử glucozơ H2/Ni, t0 Câu 3: Phát biểu sau không ? A Amin cấu thành cách thay H NH3 hay nhiều gốc hidrocacbon B Bậc amin bậc nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin C Tùy thuộc cấu trúc gốc hidrocacbon, phân biệt thành amin no, chưa no thơm D Amin có từ nguyên tử cacbon phân tử, bắt đầu xuất hiện tượng đồng phân Câu : Hợp chất C3H7O2N tác dụng với NaOH, H2SO4 làm màu dung dịch brom Hợp chất có công thức cấu tạo ? A CH3-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-COOH C CH2=CH-COO-NH4 D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 5: Peptit có công thức cấu tạo sau: H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH CH3 CH(CH3)2 Tên gọi peptit là: A Ala-Ala-Val B Ala-Gly-Val C Gly – Ala – Gly D Gly-Val-Ala Câu 6: Trong ý kiến đây, ý kiến ? A Đất sét nhào nước dẻo, ép thành gạch ngói ; đất sét nhào nước chất dẻo B Thạch cao nhào nước dẻo, nặn thành tượng ; chất dẻo C Thủy tinh hữu ( plexiglas) cứng bền với nhiệt ; chất dẻo D Tính dẻo chất dẻo thể điều kiện định ; điều kiện khác, chất dẻo không dẻo Câu : Cho câu phát biểu vị trí cấu tạo kim loại sau : (I) : Hầu hết kim loại có từ đến electron lớp (II) : Tất nguyên tố nhóm B kim loại (III) : Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể (IV) : Liên kết kim loại liên kết hình thành sức hút tĩnh điện ion dương kim loại electron tự Những phát biểu ? A Chỉ có I B Chỉ có I, II C Chỉ có IV sai D Cả I, II, III, IV Câu 8: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại : A vôi sống B cát C muối ăn D lưu huỳnh Câu 9: Trong trình điện phân, ion dương (cation) di chuyển A anot, chúng bị khử B anot, chúng bị oxi hoá C catot, chúng bị khử D catot, chúng bị oxi hoá Câu 10: Câu câu sau ? Trong ăn mòn điện hoá học, xảy Trang1 A oxi hoá cực dương B khử cực âm C oxi hoá cực dương khử cực âm D oxi hoá cực âm khử cực dương Câu 11: Mô tả không phù hợp nguyên tố nhóm IIA (kim loại kiềm thổ) ? A Cấu hình electron lớp ns2 B Tinh thể có cấu trúc lục phương C Gồm nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba D Mức oxi hoá đặc trưng hợp chất +2 Câu 12: Cho Ca vào dung dịch Na2CO3 xảy tượng ? A Ca khử Na+ thành Na, dung dịch xuất kết tủa trắng CaCO3 B Ca tác dụng với nước, đồng thời dung dịch đục Ca(OH)2 tan C Ca tan nước sủi bọt khí H2, dung dịch xuất kết tủa trắng CaCO3 D Ca khử Na+ thành Na, Na tác dụng với nước tạo H bay hơi, dung dịch xuất kết tủa trắng Câu 13: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư (TN1) hay dung dịch NH đến dư (TN2) vào dung dịch muối nitrat kim loại R thấy : TN1 tạo kết tủa, TN2 tạo kết tủa sau tan hết R kim loại : A Ag B Cu C Zn D Al Câu 14:Trong ba oxit CrO, Cr2O3, CrO3 Thứ tự oxit tác dụng với dung dịch bazơ, dung dịch axit, dung dịch axit dung dịch bazơ : A Cr2O3, CrO, CrO3 B CrO3, CrO, Cr2O3 C CrO, Cr2O3, CrO3 D CrO3, Cr2O3, CrO Câu 15: Hoà tan Fe vào dung dịch AgNO3 dư, dung dịch thu chứa chất sau ? A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3 Câu 16: : Phản ứng chứng minh hợp chất Fe(III) có tính oxi hóa ? o t → Fe2O3 + 3H2O A 2Fe(OH)3  C Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O Câu 17: Cho sơ đồ sau: B FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl D Fe2O3 + CO → Fe + CO2 O2 NaOH NaOH CaO X  → Y  → Z  → T  → C2 H t0 Nếu công thức phân tử X C4H8O2 cấu tạo X theo sơ đồ A CH3COOC2H5 B C3H7COOH C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 18: Khi thủy phân loại chất béo, thu glixerol hỗn hợp axit béo Số CTCT có chất béo chứa loại axit A B C 12 D Câu 19: Cho hợp chất sau: 1) Glixerin 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Mantozơ 6) Tinh bột 7) Xenlulozơ Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới tạo glucozơ : A 4, 5, 6,7 B 3, 4, 5, 6, C.1, 2, 5, 6, D 5, 6, Câu 20: Nhận xét không ? A Phenol axit, anilin baz B Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh C Phenol anilin tham gia phản ứng tạo kết tủa trắng với dd brom D Phenol anilin khó tham gia phản ứng cộng tạo hợp chất vòng no tham gia phản ứng cộng với hidro Trang2 Câu 21 : Để phân biệt dung dịch C2H5NH2, H2NCH2COOH CH3COOH cần dùng thuốc thử : A dd NaOH B dd HCl C Natri D quỳ tím Câu 22: Hợp chất sau thuộc loại đipetit A.H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH B.H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH C.H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2-COOH D.H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH Câu 23: Trong loại tơ đây, chất tơ nhân tạo : A Tơ visco B Tơ capron C Nilon-6,6 D Tơ tằm Câu 24: Cho V lít dd Ba(OH)2 0,5M vào 200ml dd Al(NO3)3 0,75M thu 7,8 g kết tủa Giá trị V là? A 0,3 0,6 lít B 0,3 0,7 lít C 0,4 0,8 lít D 0,3 0,5 lít Câu 25: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30ml dd HCl 1M vào 100ml dd chứa Na2CO3 0,2M NaHCO3 0,2M Sau phản ứng thu số mol CO2 ? A 0,03 B 0,01 C 0,02 D 0,015 Câu 26: Việt Nam có mỏ qiặng sắt lớn Thái Nguyên nên xây dựng khu liên hợp gang thép Khu sản xuất xây dựng gần khu vực khai thác mỏ do: A tiện vận chuyển nguyên liệu làm cho chi phí sản xuất thấp B bảo quản quặng sắt lâu dài sau khai thác C xây dựng nhà máy sản xuất gang thép Thái Nguyên D bảo quản quặng sắt vận chuyển, điều kiện khí hậu nơi khác không đảm bảo Câu 27: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng khí độc, ion kim loại nặng hoá chất Biện pháp sau chống ô nhiễm môi trường? A Có hệ thống xử lí chất thải trước xả hệ thống không khí, song , hồ, biển B Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu C Thay đổi công nghệ sản xuất, sữ dụng nhiên liệu D Xả chất thải trực tiếp không khí, song biển lớn Câu 28: Cho mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu dd X 3,36 lít H2 ( đktc ) Thể tich dd HCl 2M cần dùng để trung hòa dd X là: A 150ml B 75ml C 60ml D 30ml Câu 29: Khi nung lượng hidrocacbonat kim loại hóa trị để nguội, thu 17,92 lít khí (đktc) 80g bã rắn Xác định công thức muối nói A Ca(HCO3)2 B Mg(HCO3)2 C Ba(HCO3)2 D Fe(HCO3)2 Câu 30: Da nhân tạo (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên (CH 4) Nếu hiệu suất toàn trình 20% để điều chế PVC phải cần thể tích metan : A 3500m3 B 3560m3 C 3584m3 D 5500m3 Câu 31 : Một hemoglobin (hồng cầu máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chứa nguyên tử Fe) Phân tử khối gần hemoglobin : A 12000 B 14000 C 15000 D 18000 Câu 32 : Một α- amino axit X chứa nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu 15,06 gam muối Tên gọi X A axit glutamic B valin C alanin D glixin Câu 33: Sau thực phản ứng nhiệt nhôm với Fe3O4 thu chất rắn A nhận thấy khối lượng Al tăng 0,96g Cho A tác dụng với NaOH dư thu 0,672 lít khí (đkc), giả sử hiệu suất phản ứng 100%, khối lượng A là? Trang3 A 1,08g B 1,62g C 2,1g D 5,1g HD: lượng nhôm tăng lên lượng oxi gắn vào nhôm để tạo thành Al2O3 Câu 34 : Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m A 90,6 B 111,74 C 81,54 D 66,44 Câu 35 : Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Khối lượng Cu 10,0 gam hỗn hợp X A 2,8 gam B 8,4 gam C 5,6 gam D 1,6 gam Câu 36 : Hỗn hợp X gồm Ba Al Cho m gam X vào nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH, thu 15,68 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 29,9 B 24,5 C 19,1 D 16,4 Câu 37: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N +5 Số mol HNO3 có Y A 0,54 mol B 0,78 mol C 0,50 mol D 0,44 mol Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al Mg Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X dung dịch HNO3 loãng , dư thu dung dịch Y 1,344 lit hỗn hợp khí Z (dktc) gồm khí N2O ; N2 Tỷ khối hỗn hợp Z so với H2 18 Cô cạn dung dịch Y cẩn thận thu 117,9g chất rắn khan Số mol khí O2 cần để oxi hóa hết 7,65g X : A 0,3750 B 0,1875 C 0,1350 D 0,1870 Câu 39: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm KOH Ca(OH)2, ta có kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): Giá trị x A 0,10 B 0,12 C 0,11 D 0,13 Câu 40: Hỗn hợp X gồm Al, Fe Mg Cho 15,5 gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng thu dung dịch Y 8,96 lít NO sản phẩm khử (đktc) Mặt khác cho 0,05 mol X vào 500ml dung dịch H2SO4 0,5M thu dung dịch Z Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH dư lấy toàn kết tủa thu đem nung nóng không khí đến khối lượng không đổi thu gam chất rắn Thành phần % khối lượng Fe X A 11,61% B 46,45% C 36,13% D 36,31% Trang4 ... muối nói A Ca(HCO3)2 B Mg(HCO3)2 C Ba(HCO3)2 D Fe(HCO3)2 Câu 30: Da nhân tạo (PVC) điều chế từ khí thi n nhiên (CH 4) Nếu hiệu suất toàn trình 20% để điều chế PVC phải cần thể tích metan : A 3500m3
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi 2017 , de thi 2017 , de thi 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay