De tham khao THPT QG mon hoa 2017 co dap an chi tiet

14 233 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

ĐỀ THI THỬ (Đề thi gồm 04 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh: ………………………………………… Mã đề thi 01 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) số nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108 Câu 1: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng A Este hóa B Xà phòng hóa C Tráng gương D Trùng ngưng Câu 2: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, tất kim loại kiềm thổ phản ứng với nước (b) Tính cứng nước ion Ca2+ Mg2+ gây (c) MgO, Na2O, CaO oxit bazơ (d) Quặng boxit dùng để sản xuất nhôm Số phát biểu A B C D Câu 3: Chất sau vừa tính khử, vừa tính oxi hóa ? A Fe B FeCl2 C Fe2(SO4)3 D Fe2O3 Câu 4: Trong ion đây, ion sau tính oxi hóa mạnh ? A Ag+ B Fe2+ C K+ D Cu2+ Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt A Ag B Au C Al D Cu Câu 6: Phát biểu sau ? A Glucozơ saccarozơ đồng phân B Xenlulozơ bị thủy phân môi trường kiềm sinh glucozơ C Saccarozơ cacbohiđrat thuộc loại đisaccarit D Fructozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 7: Amin sau amin bậc ? A CH3NH2 B CH3–NH–CH3 C (CH3)3N D C6H5NH2 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu dung dịch HNO3 loãng, dư thu x mol NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,24 B 0,04 C 0,12 D 0,08 Câu 9: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi tượng quan sát A Nước vôi bị vẩn đục B Nước vôi bị đục dần C Nước vôi bị đục dần, bọt khí xuất D Nước vôi bị đục dần, sau trở lại Câu 10: Phát biểu sau không ? A Trong hợp chất, đồng số oxi hóa phổ biến +1 +2 B Đồng kim loại màu đỏ, dẫn điện dẫn nhiệt tốt C Đồng bị thụ động hóa dung dịch HNO3 đặc, nguội D Muối đồng (II) sunfat dạng khan chất màu trắng, tan tốt nước Câu 11: Chất sau phản ứng tráng gương môi trường kiềm ? A Glucozơ B Fructozơ C HCOOCH3 D Saccarozơ Trang 1/4 – Mã đề thi 01 Câu 12: X chất mà thể người hấp thụ, lại vai trò quan trọng sức khỏe người, polisaccarit rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước dung môi hữu Chất X A Xenlulozơ B Tinh bột C Mì (bột ngọt) D Mantozơ Câu 13: Khi điện phân dung dịch muối bạc nitrat 10 phút thu 1,08 gam bạc catot Cường độ dòng điện A 1,6A B 1,8A C 16A D 18A Câu 14: Phân tích loại α-amino axit Z thấy 15,73%N khối lượng, Z A Alanin B Glyxin C Valin D Lysin Câu 15: Vinyl axetat công thức hóa học A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH2=CHCOOC2H5 D CH3COOCH=CH2 Câu 16: Phương trình hóa học sau không ? A Cr + H2SO4(loãng)  CrSO4 + H2↑ B Al2O3 + 3CO → 2Al + 3CO2 C Fe2O3 + 3H2SO4(đậm đặc) → Fe2(SO4)3 + 3H2O D Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2↑ Câu 17: Cho 7,8 gam kali vào 100 gam nước thu dung dịch X Nồng độ phần trăm chất dung dịch X A 10,39% B 11,22% C 9,98% D 10,41% Câu 18: Hàm ý khoa học hóa học câu tục ngữ Việt Nam: “Nước chảy đá mòn” thể thông qua phương trình hóa học sau ? A CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2↑ B CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2↑ D Mg(HCO3)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O + 2CO2↑ Câu 19: Trong thuốc phiện (cây anh túc) chứa chất hóa học X tác dụng làm giảm cảm giác đau đớn Từ X tinh chế heroin, độc dễ gây nghiện X A Cafein B Hassish C Nicotin D Moocphin Câu 20: Cho luồng khí H2 dư qua 49,2 gam hỗn hợp nung nóng gồm Fe Fe3O4 (trong oxi chiếm 26,02% khối lượng) Hòa tan toàn chất rắn thu sau phản ứng dung dịch HCl dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 13,44 B 3,36 C 14,56 D 7,84 Câu 21: Trong nhà bếp dung dịch riêng biệt bị lẫn lộn: giấm ăn, rượu trắng, nước đường kính Bằng phương pháp hóa học, nhận biết cách rõ ràng dung dịch hóa chất theo trình tự sau ? A Quỳ tím, Na B Quỳ tím, Cu(OH)2 C Dung dịch AgNO3/NH3; quỳ tím D Na, Cu(OH)2 Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp metylamin etylamin Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi dư thu 26 gam kết tủa 2,128 lít khí (đktc) thoát khỏi bình Giá trị m A 5,23 B 6,02 C 6,87 D 7,21 Câu 23: Phát biểu sau không ? A Amino axit hợp chất hữu tạp chức B Protein phản ứng với Cu(OH)2/OH- tạo phức chất màu tím C Các amin tính bazơ D Anilin chất lỏng khó tan nước, màu nâu đen Trang 2/4 – Mã đề thi 01 Câu 24: Loại vật liệu sau tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng ? A Cao su buna–S B Tơ nitron C PVC D Tơ nilon–6,6 Câu 25: Kim loại X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư tạo muối X(II) X A Cu B Fe C Zn D Mg Câu 26: Cho chất: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH loãng A B C D Câu 27: Cho sơ đồ thí nghiệm sau: Phát biểu sau không nói khí X ? A Là loại khí dễ phát nổ gặp nguồn nhiệt B Khí X điều chế phản ứng axit với kim loại C Là tác nhân khử sản xuất kim loại phương pháp nhiệt luyện D Khí X bị oxi hóa không khí tạo thành khí màu nâu Câu 28: X chất hữu đơn chức, dẫn xuất benzen công thức phân tử C8H8O2, X tác dụng với dung dịch NaOH Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị x A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Câu 30: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr Cu dung dịch H2SO4 loãng, dư, đun nóng thu 672 ml khí H2 (đktc) Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X phản ứng với khí Cl2 dư, đun nóng, hòa tan toàn chất rắn sau phản ứng nước cất thu dung dịch Y, thêm từ từ đến dư dung dịch AgNO3 vào Y thu 17,22 gam kết tủa Khối lượng Cu hỗn hợp X A 0,96 gam B 1,28 gam C 1,92 gam D 2,40 gam Câu 31: Cho X Y (MX < MY) hai este tạo ancol etylic hai axit thơm, đơn chức, no dãy đồng đẳng Lấy m gam hỗn hợp X Y phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng muối khan 96,7% khối lượng hỗn hợp X Y dùng Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp ban đầu A 28,80% B 40,45% C 74,20% D 34,76% Câu 32: Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn: - X tác dụng với Y kết tủa xuất - Y tác dụng với Z kết tủa xuất - X tác dụng với Z khí thoát X, Y, Z A Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4 B FeCl2, Ca(OH)2, Na2SO4 C NaHCO3, NaHSO4, BaCl2 D KHSO4, BaCl2, K2CO3 Trang 3/4 – Mã đề thi 01 Câu 33: Một loại quặng sắt X tự nhiên loại bỏ hết tạp chất Hòa tan quặng lượng vừa đủ axit HNO3 thấy khí màu nâu bay ra, đồng thời thu dung dịch Y, cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy kết tủa trắng xuất hiện, kết tủa không tan axit Cho dãy chất: Cu, Ag, KMnO4, CuSO4, AgNO3, Na2CO3, KI Số chất tối đa dãy tác dụng với dung dịch Y A B C D Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng sau: X (C3H10O2N2) → Y→ Z→ T Biết X hợp chất hữu tạp chức Phân tử khối T A 146,5 B 142,5 C 147,5 D 144,5 Câu 35: Phèn nhôm thành phần Al2(SO4)3.nH2O Từ phèn nhôm, người ta sản xuất phèn kép cách thay thành phần Al3+ Na+, K+, Li+ hay NH4+,…, tiêu chất lượng phèn đánh giá hàm lượng Al2O3 Một loại phèn kép amoni chứa xấp xỉ 15,1%Al2O3, công thức hóa học loại phèn kép amoni A Al1,65(NH4)0,35(SO4)3.12H2O B Al(NH4)(SO4)2.12H2O C Al1,14(NH4)0,86(SO4)1,28.12H2O D Al1,5(NH4)0,5(SO4)2,5.12H2O Câu 36: Thủy phân hoàn toàn loại lipit X môi trường axit vừa đủ thu hỗn hợp Y chứa loại axit béo ancol Z no (Z số nguyên tử cacbon số nhóm chức không lớn 3) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 6,42 mol khí O2, thu 4,56 mol CO2 4,2 mol H2O Mặt khác, cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu m1 gam muối Biết Z phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam Giá trị m1 A 70,80 B 69,36 C 70,20 D 72,96 Câu 37: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al oxit sắt thu hỗn hợp chất rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch Y, phần không tan Z 0,672 lít khí (đktc) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Y đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 5,1 gam chất rắn Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng Sau phản ứng thu dung dịch E chứa loại sắt sunfat 2,688 lít SO2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Công thức oxit sắt A FeO hay Fe2O3 B FeO hay Fe3O4 C FeO D Fe2O3 Câu 38: X este công thức phân tử C7H6O2; Y muối amoni axit cacboxylic đơn chức; Z amino axit no, Y Z công thức phân tử Cho 0,75 mol hỗn hợp M chứa ba chất X, Y, Z phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch KOH 1,5M thu 7,84 lít khí T (đktc), cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol hỗn hợp M cần dùng 136,8 gam khí O2 Nếu thể tích dung dịch KOH dùng lớn nhất, giá trị m A 106,80 B 111,05 C 91,25 D 97,20 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe FeS2 không khí vừa đủ thu hỗn hợp chất rắn Y khối lượng tăng 0,44 gam so với ban đầu hỗn hợp khí Z Dẫn toàn hỗn hợp Z qua bình đựng dung dịch xút dư thấy 3,024 lít khí T không màu (đktc) thoát khỏi bình Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y vào dung dịch chứa H2SO4 loãng KMnO4 lấy dư Số mol KMnO4 phản ứng giá trị gần với giá trị sau ? A 2.10-3 B 1,78.10-3 C 4.10-3 D 3,56.10-3 Câu 40: Hỗn hợp X gồm pentapeptit mạch hở Y Z (MY > MZ) tỉ lệ mol tương ứng : Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH (lấy dư 10% so với lượng phản ứng) thu sản phẩm gồm muối natri glyxin valin (có tỉ lệ mol tương ứng : 1) Sau để điều chỉnh pH dung dịch giá trị cần 660 ml dung dịch HCl 0,5M Giá trị m A 23,46 B 21,60 C 21,33 D 25,65 -HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Trang 4/4 – Mã đề thi 01 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học MÃ ĐỀ THI: 01 _ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án B D B A A C B D D C D A A A D B D B D C B C D D B C D C D A A D B C D D A B A C Trang 5/4 – Mã đề thi 01 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học MÃ ĐỀ THI: 01 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng A Este hóa B Xà phòng hóa C Tráng gương D Trùng ngưng Câu 2: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, tất kim loại kiềm thổ phản ứng với nước (b) Tính cứng nước ion Ca2+ Mg2+ gây (c) MgO, Na2O, CaO oxit bazơ (d) Quặng boxit dùng để sản xuất nhôm Số phát biểu A B C D Các phát biểu (b), (c), (d) Phát biểu (a) sai Be không tan nước Câu 3: Chất sau vừa tính khử, vừa tính oxi hóa ? A Fe B FeCl2 C Fe2(SO4)3 D Fe2O3 FeCl2 số oxi hóa Fe +2, giảm xuống (tính oxi hóa) tăng lên +3 (tính khử) +2 Tính oxi hóa: FeCl2 + Zn  ZnCl2 + Fe +2 +3 Tính khử: 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 Câu 4: Trong ion đây, ion sau tính oxi hóa mạnh ? A Ag+ B Fe2+ C K+ D Cu2+ Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt A Ag B Au C Al D Cu Câu 6: Phát biểu sau ? A Glucozơ saccarozơ đồng phân B Xenlulozơ bị thủy phân môi trường kiềm sinh glucozơ C Saccarozơ cacbohiđrat thuộc loại đisaccarit D Fructozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu A sai glucozơ fructozơ đồng phân nhau, saccarozơ mantozơ đồng phân Câu B sai xenlulozơ bị thủy phân môi trường axit sinh glucozơ Câu D sai fructozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường, tính chất ancol đa chức Câu 7: Amin sau amin bậc ? A CH3NH2 B CH3–NH–CH3 C (CH3)3N D C6H5NH2 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu dung dịch HNO3 loãng, dư thu x mol NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,24 B 0,04 C 0,12 D 0,08 Ta sơ đồ nhường nhận electron sau: Nhường eNhận e0 +2 +5 +2 Cu – 2e-  Cu N + 3e  N 0,12 0,24 (mol) 0,24 0,08 Bảo toàn electron, ta số mol e nhận = e nhường = 0,24 mol Vậy số mol NO = 0,08 mol Câu 9: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi tượng quan sát A Nước vôi bị vẩn đục B Nước vôi bị đục dần C Nước vôi bị đục dần, bọt khí xuất D Nước vôi bị đục dần, sau trở lại Trang 6/4 – Mã đề thi 01 Phản ứng xảy hai giai đoạn: Lúc đầu phản ứng tạo kết tủa CaCO3 nên nước vôi vẩn đục: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3↓ + H2O Sau đó, CO2 dư, CO2 H2O hòa tan kết tủa tạo dung dịch Ca(HCO3)2 suốt CO2 + H2O + CaCO3  Ca(HCO3)2 Câu 10: Phát biểu sau không ? A Trong hợp chất, đồng số oxi hóa phổ biến +1 +2 B Đồng kim loại màu đỏ, dẫn điện dẫn nhiệt tốt C Đồng bị thụ động hóa dung dịch HNO3 đặc, nguội D Muối đồng (II) sunfat dạng khan chất màu trắng, tan tốt nước Câu 11: Chất sau phản ứng tráng gương môi trường kiềm ? A Glucozơ B Fructozơ C HCOOCH3 D Saccarozơ Câu 12: X chất mà thể người hấp thụ, lại vai trò quan trọng sức khỏe người, polisaccarit rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước dung môi hữu Chất X A Xenlulozơ B Tinh bột C Mì (bột ngọt) D Mantozơ Câu 13: Khi điện phân dung dịch muối bạc nitrat 10 phút thu 1,08 gam bạc catot Cường độ dòng điện A 1,6A B 1,8A C 16A D 18A +1 Ag – e  Ag 0,01 0,01 (mol) I= = 1,6A Câu 14: Phân tích loại α-amino axit Z thấy 15,73%N khối lượng, Z A Alanin B Glyxin C Valin Câu 15: Vinyl axetat công thức hóa học A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH2=CHCOOC2H5 D CH3COOCH=CH2 Câu 16: Phương trình hóa học sau không ? A Cr + H2SO4(loãng)  CrSO4 + H2↑ B Al2O3 + 3CO → D Lysin 2Al + 3CO2 C Fe2O3 + 3H2SO4(đậm đặc) → Fe2(SO4)3 + 3H2O D Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2↑ Phương trình B sai nhôm oxit oxit bền, không bị khử tác nhân khử CO H2 Câu 17: Cho 7,8 gam kali vào 100 gam nước thu dung dịch X Nồng độ phần trăm chất dung dịch X A 10,39% B 11,22% C 9,98% D 10,41% 2K + 2H2O  2KOH + H2↑ 0,2 0,2 0,1 C%(KOH) = 100 = 100 = 10,41% Câu 18: Hàm ý khoa học hóa học câu tục ngữ Việt Nam: “Nước chảy đá mòn” thể thông qua phương trình hóa học sau ? A CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2↑ B CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2↑ D Mg(HCO3)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O + 2CO2↑ Câu 19: Trong thuốc phiện (cây anh túc) chứa chất hóa học X tác dụng làm giảm cảm giác đau đớn Từ X tinh chế heroin, độc dễ gây nghiện X A Cafein B Hassish C Nicotin D Moocphin Trang 7/4 – Mã đề thi 01 Câu 20: Cho luồng khí H2 dư qua 49,2 gam hỗn hợp nung nóng gồm Fe Fe3O4 (trong oxi chiếm 26,02% khối lượng) Hòa tan toàn chất rắn thu sau phản ứng dung dịch HCl dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 13,44 B 3,36 C 14,56 D 7,84 mO = 49,2.0,2602 = 12,8 gam  nO = 0,8 mol Vậy số mol Fe3O4 = 0,8 : = 0,2 mol  = 0,2.232 = 46,4 gam  mFe = 49,2 – 46,4 = 2,8 gam  nFe = 0,05 mol Tổng số mol Fe thu sau khử với H2 0,2.3 + 0,05 = 0,65 mol Vậy thể tích khí H2 0,65.22,4 = 14,56 lít Câu 21: Trong nhà bếp dung dịch riêng biệt bị lẫn lộn: giấm ăn, rượu trắng, nước đường kính Bằng phương pháp hóa học, nhận biết cách rõ ràng dung dịch hóa chất theo trình tự sau ? A Quỳ tím, Na B Quỳ tím, Cu(OH)2 C Dung dịch AgNO3/NH3; quỳ tím D Na, Cu(OH)2 Giấm ăn chứa axit axetic CH3COOH, rượu trắng chứa etanol C2H5OH, nước đường kính chứa saccarozơ C12H22O11 Do sử dụng quỳ tím để nhận biết giấm ăn quỳ tím chuyển sang đỏ Sau dùng Cu(OH)2 nhận biết saccarozơ tạo phức màu xanh lam Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp metylamin etylamin Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi dư thu 26 gam kết tủa 2,128 lít khí (đktc) thoát khỏi bình Giá trị m A 5,23 B 6,02 C 6,87 D 7,21 Gọi x số mol metylamin CH3NH2, y số mol etylamin C2H5NH2 Sơ đồ phản ứng cháy sau: CH3NH2  CO2 + 0,5N2 C2H5NH2  2CO2 + 0,5N2 Số mol kết tủa = số mol CO2 sinh = 0,26 mol Khí thoát khỏi bình nước vôi N2, số mol N2 = 0,095 mol Lập hệ phương trình { { Vậy m = 0,12.31 + 0,07.45 = 6,87 gam Câu 23: Phát biểu sau không ? A Amino axit hợp chất hữu tạp chức B Protein phản ứng với Cu(OH)2/OH- tạo phức chất màu tím C Các amin tính bazơ D Anilin chất lỏng khó tan nước, màu nâu đen Anilin chất lỏng không màu Câu 24: Loại vật liệu sau tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng ? A Cao su buna–S B Tơ nitron C PVC D Tơ nilon–6,6 Câu 25: Kim loại X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư tạo muối X(II) X A Cu B Fe C Zn D Mg Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag Fe(NO3)2 + AgNO3 dư  Fe(NO3)3 + Ag Câu 26: Cho chất: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH loãng A B C D chất Al, NaHCO3, Cr2O3, Cr(OH)3 Câu 27: Cho sơ đồ thí nghiệm sau: Trang 8/4 – Mã đề thi 01 Phát biểu sau không nói khí X ? A Là loại khí dễ phát nổ gặp nguồn nhiệt B Khí X điều chế phản ứng axit với kim loại C Là tác nhân khử sản xuất kim loại phương pháp nhiệt luyện D Khí X bị oxi hóa không khí tạo thành khí màu nâu Fe không tác dụng với nước nhiệt độ thường, nhiệt độ cao, sắt phản ứng mạnh với nước: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (< 5700C) Fe + H2O → FeO + H2 (> 5700C) Câu 28: X chất hữu đơn chức, dẫn xuất benzen công thức phân tử C8H8O2, X tác dụng với dung dịch NaOH Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn điều kiện A B C D Các đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là: Axit cacboxylic: Phenylacetic acid o-toluic acid m-toluic acid p-toluic acid Este: Phenyl acetat Benzyl format Metyl benzoat Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị x A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Số mol CO2 = 0,12 mol Số mol BaCO3 = 0,08 mol Vì số mol BaCO3 < số mol CO2 nên sản phẩm gồm muối (do BaCO3 tan phần) Ba(OH)2 + CO2  BaCO3 + H2O 0,08 0,08 0,08 (mol) Ba(OH)2 + 2CO2  Ba(HCO3)2 0,02 0,04 (mol) Vậy x = = 0,04 M Trang 9/4 – Mã đề thi 01 Câu 30: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr Cu dung dịch H2SO4 loãng, dư, đun nóng thu 672 ml khí H2 (đktc) Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X phản ứng với khí Cl2 dư, đun nóng, hòa tan toàn chất rắn sau phản ứng nước cất thu dung dịch Y, thêm từ từ đến dư dung dịch AgNO3 vào Y thu 17,22 gam kết tủa Khối lượng Cu hỗn hợp X A 0,96 gam B 1,28 gam C 1,92 gam D 2,40 gam Số mol H2 = 0,03 mol; số mol AgCl = 0,12 mol  số mol Cl = 0,12 mol Khi phản ứng với H2SO4 loãng dư: Fe – 2e  Fe+2 2H+ + 2e  H2 0,06 0,03 +2 Cr – 2e  Cr Vậy tổng số mol Fe Cr 0,03 mol Khi phản ứng với Cl2: Fe – 3e  Fe+3 Cl2 – 2e  2Cl0,12 0,12 Cr – 3e  Cr+3 Cu – 2e  Cu+2 0,015  0,03 Tổng số mol Fe Cr nhường 0,03.3 = 0,09 mol Theo bảo toàn e số mol Cu nhường 0,12 – 0,09 = 0,03 mol, mCu = 0,015.64 = 0,96 gam Câu 31: Cho X Y (MX < MY) hai este tạo ancol etylic hai axit thơm, đơn chức, no dãy đồng đẳng Lấy m gam hỗn hợp X Y phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng muối khan 96,7% khối lượng hỗn hợp X Y dùng Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp ban đầu A 28,80% B 40,45% C 74,20% D 34,76% Gọi công thức chung hai axit thơm, đơn chức, no ̅ ̅ Vậy công thức chung X Y ̅ ̅ Khi cho X Y phản ứng với NaOH: ̅ ̅  ̅ ̅ 14 ̅ + 66  14 ̅ + 60 (gam) ̅ Theo đề = 0,967  ̅ =  8,27, X C8H9COONa Y C9H11COONa ̅ Dùng phương pháp đường chéo xác định tỉ lệ mol:  %mY = 100 = 28,8%, đáp án A Câu 32: Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn: - X tác dụng với Y kết tủa xuất - Y tác dụng với Z kết tủa xuất - X tác dụng với Z khí thoát X, Y, Z A Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4 B FeCl2, Ca(OH)2, Na2SO4 C NaHCO3, NaHSO4, BaCl2 D KHSO4, BaCl2, K2CO3 X tác dụng với Y kết tủa xuất hiện: 2KHSO4 + BaCl2  BaSO4↓ + K2SO4 + 2HCl Y tác dụng với Z kết tủa xuất hiện: BaCl2 + K2CO3  BaCO3↓ + 2KCl X tác dụng với Z khí thoát ra: 2KHSO4 + K2CO3  2K2SO4 + H2O + CO2↑ Câu 33: Một loại quặng sắt X tự nhiên loại bỏ hết tạp chất Hòa tan quặng lượng vừa đủ axit HNO3 thấy khí màu nâu bay ra, đồng thời thu dung dịch Y, cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy kết tủa trắng xuất hiện, kết tủa không tan axit Cho dãy chất: Cu, Ag, KMnO4, CuSO4, AgNO3, Na2CO3, KI Số chất tối đa dãy tác dụng với dung dịch Y Trang 10/4 – Mã đề thi 01 A B C Quặng X FeS2 FeS2 + 18HNO3  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O Dung dịch Y chắn chứa Fe3+, SO42-, NO3-, H+ Vì Y phản ứng với Cu, Ag, Na2CO3, KI Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng sau: D X (C3H10O2N2) → Y→ Z→ T Biết X hợp chất hữu tạp chức Phân tử khối T A 146,5 B 142,5 C 147,5 D 144,5 X (C3H10O2N2) H2N-CH2-CH2-COONH4 H2N-CH2-CH2-COONH4 + 2HCl  ClH3N-CH2-CH2-COOH + NH4Cl (Y) ClH3N-CH2-CH2-COOH + NH4OH  ClH3N-CH2-CH2-COONH4 + H2O (Z) ClH3N-CH2-CH2-COONH4 + NaOH  ClH3N-CH2-CH2-COONa + NH3 + H2O (T) Phân tử khối T 147,5 Câu 35: Phèn nhôm thành phần Al2(SO4)3.nH2O Từ phèn nhôm, người ta sản xuất phèn kép cách thay thành phần Al3+ Na+, K+, Li+ hay NH4+,…, tiêu chất lượng phèn đánh giá hàm lượng Al2O3 Một loại phèn kép amoni chứa xấp xỉ 15,1%Al2O3, công thức hóa học loại phèn kép amoni A Al1,65(NH4)0,35(SO4)3.12H2O B Al(NH4)(SO4)2.12H2O C Al1,14(NH4)0,86(SO4)1,28.12H2O D Al1,5(NH4)0,5(SO4)2,5.12H2O Công thức phèn kép Al2-x(NH4)x(SO4)y.nH2O Theo bảo toàn điện tích 3(2 – x) + x = 2y  y = – x  Al2-x(NH4)x(SO4)3-x.nH2O Theo đáp án cho n = 12, ta có: 2Al2-x(NH4)x(SO4)3-x.12H2O  (2 – x)Al2O3 Vậy %Al2O3 = = 0,151  x  0,5 Vậy công thức phèn kép Al1,5(NH4)0,5(SO4)2,5.12H2O Câu 36: Thủy phân hoàn toàn loại lipit X môi trường axit vừa đủ thu hỗn hợp Y chứa loại axit béo ancol Z no (Z số nguyên tử cacbon số nhóm chức không lớn 3) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 6,42 mol khí O2, thu 4,56 mol CO2 4,2 mol H2O Mặt khác, cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu m1 gam muối Biết Z phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam Giá trị m1 A 70,80 B 69,36 C 70,20 D 72,96 Z số nguyên tử cacbon số nhóm chức không lớn 3, hỗn hợp Y phản ứng với Cu(OH)2 nên Z C2H4(OH)2 C3H5(OH)3 Bảo toàn mol nguyên tố oxi, ta tính nO lipit = 4,56.2 + 4,2 – 6,42.2 = 0,48 mol Khối lượng lipit X = mC + mH + mO = 4,56.12 + 4,2.2 + 0,48.16 = 70,8 gam *TH1: Z C3H5(OH)3, số mol lipit X = nO : = 0,08 mol (RCOO)3C3H5  3RCOONa + C3H5(OH)3 mol X phản ứng khối lượng muối tăng 23.3 – 41 = 28 gam 0,08 mol X phản ứng khối lượng muối tăng 2,24 gam Vậy mmuối = 70,8 + 2,24 = 73,04 gam *TH2: Z C2H4(OH)2, số mol lipit X = nO : = 0,12 mol (RCOO)2C2H4  2RCOONa + C2H4(OH)2 mol X phản ứng khối lượng muối tăng 23.2 – 28 = 18 gam 0,12 mol X phản ứng khối lượng muối tăng 2,16 gam Vậy mmuối = 70,8 + 2,16 = 72,96 gam Ở đáp án D hợp lý Trang 11/4 – Mã đề thi 01 Câu 37: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al oxit sắt thu hỗn hợp chất rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch Y, phần không tan Z 0,672 lít khí (đktc) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Y đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 5,1 gam chất rắn Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng Sau phản ứng thu dung dịch E chứa loại sắt sunfat 2,688 lít SO2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Công thức oxit sắt A FeO hay Fe2O3 B FeO hay Fe3O4 C FeO D Fe2O3 2yAl + 3FexOy  3xFe + yAl2O3 Chất rắn X phản ứng với NaOH sinh khí, X chứa: Fe, Al2O3, Al dư Sơ đồ phản ứng sau: { Al, FexOy  X { → { → → → → 0,1 0,05 + AlO2 + H + H2O  Al(OH)3 0,1 0,1 Al + OH + H2O  AlO2- + H2 0,02 0,03 Vậy số mol AlO2- Al tan vào kiềm tạo 0,02 mol, số mol AlO2- Al2O3 tan vào kiềm tạo là: 0,1 – 0,02 = 0,08 mol Al2O3 + 2OH-  2AlO2- + H2O 0,04 0,08 Khi cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, hai trường hợp xảy ra:  TH1: muối tạo thành Fe3+ (H2SO4 đặc, nóng dư), số mol Fe 0,08 mol (theo bảo toàn e) Vậy ta   x : y = : Oxit sắt Fe2O3 TH2: muối tạo thành Fe2+ (Fe dư), số mol Fe 0,12 mol (theo bảo toàn e) Vậy ta  x : y = : Oxit sắt FeO Câu 38: X este công thức phân tử C7H6O2; Y muối amoni axit cacboxylic đơn chức; Z amino axit no, Y Z công thức phân tử Cho 0,75 mol hỗn hợp M chứa ba chất X, Y, Z phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch KOH 1,5M thu 7,84 lít khí T (đktc), cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol hỗn hợp M cần dùng 136,8 gam khí O2 Nếu thể tích dung dịch KOH dùng lớn nhất, giá trị m A 106,80 B 111,05 C 91,25 D 97,20 Số mol KOH 0,9 mol, số mol O2 = 4,275 mol Y dạng chung RCOONH4 Do Y Z công thức phân tử, nên Z nhóm NH2, nhóm COOH, Z amino axit no, đơn chức Công thức tổng quát Y Z CnH2n+1O2N, Y Z phản ứng với KOH theo tỉ lệ mol : Lượng thể tích KOH sử dụng lớn nhất, X HCOOC6H5, mol chất phản ứng với mol KOH sinh muối Ta gọi x số mol HCOOC6H5; y tổng số mol hai chất Y Z, ta hệ phương trình: { { Đốt cháy 0,15 mol HCOOC6H5 cần dùng 1,125 mol O2, muốn đốt cháy Y Z cần dùng 4,275 – 1,125 = 3,15 mol O2 Trang 12/4 – Mã đề thi 01 Sơ đồ phản ứng cháy Y Z: CnH2n+1O2N + O2  nCO2 + H2 O + N2 Ta 0,6.( ) = 3,15  n = 4, Vậy Y C3H5COONH4, Z H2N-(CH2)3-COOH Khi phản ứng với KOH, C3H5COONH4 sinh khí theo PTHH sau: C3H5COONH4 + KOH  C3H5COOK + NH3 + H2O Vậy số mol C3H5COONH4 = số mol C3H5COOK = số mol NH3 = 0,35 mol Số mol H2N-(CH2)3-COOH = số mol H2N-(CH2)3-COOK = 0,6 – 0,35 = 0,25 mol Số mol HCOOC6H5 = số mol HCOOK = số mol C6H5OK = 0,15 mol Khối lượng muối khan thu là: 0,35.124 + 0,25.141 + 0,15.84 + 0,15.132 = 111,05 gam Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe FeS2 không khí vừa đủ thu hỗn hợp chất rắn Y khối lượng tăng 0,44 gam so với ban đầu hỗn hợp khí Z Dẫn toàn hỗn hợp Z qua bình đựng dung dịch xút dư thấy 3,024 lít khí T không màu (đktc) thoát khỏi bình Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y vào dung dịch chứa H2SO4 loãng KMnO4 lấy dư Số mol KMnO4 phản ứng giá trị gần với giá trị sau ? A 2.10-3 B 1,78.10-3 C 4.10-3 D 3,56.10-3 Các PTHH xảy ra: 3Fe + 2O2  Fe3O4 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2 Do đốt cháy không khí nên hỗn hợp khí Z chứa SO2 N2, N2 không bị hấp thụ dung dịch xút nên số mol N2 = 0,135 mol Lượng không khí sử dụng vừa đủ nên số mol O2 phản ứng 0,135 : = 0,03375 mol (do O2 chiềm 20% thể tích không khí, lại chủ yếu N2) Theo bảo toàn khối lượng, khối lượng chất rắn chênh lệch = = 0,44  1,08 = 0,44  = 0,64 g  = 0,01 mol Từ PTHH suy số mol Fe3O4 0,01 mol Khi cho Z vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư KMnO4, Fe3O4 tan H2SO4 tạo thành muối Fe(II) Fe(III); sau muối Fe(II) phản ứng với KMnO4 môi trường axit tạo muối Fe(III) Fe3O4 + 4H2SO4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O 0,01 0,01 Ta trình cho nhận electron sau: +2 +3 +7 +2 Fe – e-  Fe Mn + 5e-  Mn 0,01 0,01 0,002  0,01 Vậy số mol KMnO4 phản ứng xấp xỉ 0,002 mol (xấp xỉ không khí chứa 1% khí khác CO2, bụi bẩn,…) Câu 40: Hỗn hợp X gồm pentapeptit mạch hở Y Z (MY > MZ) tỉ lệ mol tương ứng : Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH (lấy dư 10% so với lượng phản ứng) thu sản phẩm gồm muối natri glyxin valin (có tỉ lệ mol tương ứng : 1) Sau để điều chỉnh pH dung dịch giá trị cần 660 ml dung dịch HCl 0,5M Giá trị m A 23,46 B 21,60 C 21,33 D 25,65 Gọi số mol peptit x 3x Số mắt xích Gly peptit a1 a2 Số mắt xích Val peptit b1 b2 Tỉ lệ số mol Val : Gly = : 3, ta có:  Do a1, a2, b1, b2 số nguyên không lớn 5, điều kiện thỏa mãn:  a1 + 3a2  20  b1 + 3b2  20 Ta lập bảng biện luận sau: Trang 13/4 – Mã đề thi 01 a1 + 3a2 b1 + 3b2 12 Loại Loại Loại Nhận Do pentapeptit nên tổng mắt xích a1 + a2 + b1 + b2 = 10 *TH1: a1 + 3a2 = 12; b1 + 3b2 = 4, b1 = b2 = a1 a2 Tổng mắt xích 10 Loại Loại a1 > *TH1: a1 + 3a2 = 15; b1 + 3b2 = 5, b1 = 2, b2 = a1 a2 Tổng mắt xích 10 12 14 Loại Loại Nhận Do MY > MZ, nên Y 3Gly-2Val; Z 4Gly-1Val Gọi y số mol muối Na Val; 3y số mol muối Na Gly Số mol HCl phản ứng với muối Gly Val là: 15 Nhận 18 Loại 12 Loại 12 15 Loại = 0,3 mol Vậy y + 3y = 0,3  y = 0,075 mol  x(b1 + 3b2) = 0,075  x = 0,075 : = 0,015 mol Suy giá trị m = 0,015.(3.75 + 2.117 – 4.18) + 0,015.3.(4.75 + 117 – 4.18) = 21,33 gam Trang 14/4 – Mã đề thi 01 ... phản ứng tạo kết tủa CaCO3 nên nước vôi vẩn đục: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3↓ + H2O Sau đó, CO2 dư, CO2 H2O hòa tan kết tủa tạo dung dịch Ca(HCO3)2 suốt CO2 + H2O + CaCO3  Ca(HCO3)2 Câu 10: Phát biểu... Hàm ý khoa học hóa học câu tục ngữ Việt Nam: “Nước chảy đá mòn” thể thông qua phương trình hóa học sau ? A CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 ↑ B CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C Mg(HCO3)2 → MgCO3 +... Hàm ý khoa học hóa học câu tục ngữ Việt Nam: “Nước chảy đá mòn” thể thông qua phương trình hóa học sau ? A CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 ↑ B CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C Mg(HCO3)2 → MgCO3 +
- Xem thêm -

Xem thêm: De tham khao THPT QG mon hoa 2017 co dap an chi tiet , De tham khao THPT QG mon hoa 2017 co dap an chi tiet , De tham khao THPT QG mon hoa 2017 co dap an chi tiet

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay