De cuong hoa 12 hoc ki 2

13 209 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II Môn: Hóa học 12 Câu Cation R+ có cấu hình electron 2p6 Vị trí R bảng tuần hoàn A ô thứ 20, nhóm IIA, chu C ô thứ 19, nhóm IA, chu B ô thứ 11, nhóm IA, chu D ô thứ 13, nhóm IIIA, chu Câu Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm Na 2CO3 KHCO3 vào dung dịch HCl dư Dẫn khí thoát vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa tạo A 6,17 gam B 8,2 gam C 10 gam D 11 gam Câu Cho 18,4 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại thuộc nhóm IIA chu liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 20,6 gam muối khan Hai kim loại A Sr, Ba B Ca, Sr C Mg, Ca D Be, Mg Câu Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaHCO 1M Na2CO3 0,5M Khối lượng kết tủa thu A 147,75g B 146,25g C 145,75g D 154,75g Câu Đổ 50 ml dung dịch AlCl3 1M vào 200 ml dung dịch NaOH thu 1,56g kết tủa keo Nồng độ dung dịch NaOH A 0,3M B 0,3 0,9M C 0,9M D 1,2M Câu Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3 cần vừa đủ 4,48 lít khí CO (đktc) Khối lượng Fe thu A 14,5 gam B 15,5 gam C 14,4 gam D 16,5 gam Câu Hòa tan lượng bột sắt vào lượng dư dung dịch HNO loãng thu dung dịch X (không có muối amoni) hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O 0,01 mol NO Lượng sắt tham gia phản ứng A 0,56 gam B 0,84 gam C 2,80 gam D 1,40 gam Câu Kim loại có tính chất vật lý chung A Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao B Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim C Tính dẫn điện nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, độ cứng cao Câu Kim loại tan dung dịch HCl? A Sn B Pt C Cu D Ag Câu 10 Tính chất đăc trưng kim loại tính khử A nguyên tử kim loại thường có 5, 6, electron lớp B nguyên tử kim loại có lượng ion hóa nhỏ C kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền D nguyên tử kim loại có bán kính nguyên tử nhỏ so với phi kim Câu 11 Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu FeSO CuSO4 Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe FeSO Cu Qua phản ứng trên, dãy gồm ion kim loại xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần A Cu2+; Fe3+; Fe2+ B Fe3+; Cu2+; Fe2+ C Cu2+; Fe2+; Fe3+ D Fe2+; Cu2+; Fe3+ Câu 12 Để điều chế kim loại Na, Mg, Ca công nghiệp, người ta dùng cách sau đây? A Điện phân dung dịch muối clorua bão hòa tương ứng có vách ngăn B Dùng H2 CO khử oxit kim loại tương ứng nhiệt độ cao C Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng D Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng Câu 13 Trong pin điện hóa, xảy A oxi hóa cực dương B khử cực âm C oxi hóa cực dương khử cực âm D oxi hóa cực âm khử cực dương Câu 14 Dưới vật sắt mạ kim loại kẽm, niken, thiếc, đồng Nếu vật bị sây sát sâu đến lớp sắt sắt bị ăn mòn chậm vật nào? A Sắt tráng kẽm B Sắt tráng thiếc C Sắt tráng niken D Sắt tráng đồng Câu 15 Cho cac điện cực chuẩn E° (Zn 2+/Zn) = –0,76V; E° (Pb2+/Pb) = –0,13V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Zn–Pb A +0,63V B –0,63V C –0,89V D +0,89V Câu 16 Khi điện phân dung dịch CuCl2 điện cực trơ với cường độ dòng điện A Khối lượng đồng giải phóng catot A 5,97 g B 5,57 g C 7,59 g D 7,95 g Câu 17 Để bảo quản kim loại kiềm cần A ngâm chúng dung dịch muối B giữ chúng lọ có đậy nắp kín C ngâm chúng cồn nguyên chất D ngâm chúng dầu hỏa Câu 18 Ion Na+ bị khử phản ứng sau đây? A 4Na + O2 → 2Na2O B 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 C 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O D 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 Câu 19 Nhóm kim loại sau tác dụng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm A Na, K, Mg, Ca B Be, Al, Ca, Ba C Ba, Na, K, Ca D K, Na, Ca, Zn Câu 20 Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na 2CO3 NaHCO3 khối lượng không thay đổi lại 69 gam chất rắn Thành phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu A 63% 37% B 16% 84% C 84% Và 16% D 21% Và 79% + 2+ 2+ 2+ + – Câu 21 Dung dịch X chứa ion Na , Ca , Mg , Ba , H , Cl Phải dùng dung dịch chất sau để loại bỏ hết ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ khỏi dung dịch X A K2CO3 B NaOH C Na2SO4 D AgNO3 Câu 22 Các loại nước cứng không gây tác hại đây? A Gây ngộ độc uống B Làm tính tẩy rửa xà phòng, làm hư hại quần áo C Làm hỏng dung dịch pha chế, làm thực phẩm lâu chín giảm mùi vị thực phẩm D Gây hao tổn nhiên liệu an toàn cho nồi hơi, làm tắc ống dẫn nước Câu 23 Nước cứng nước có chứa nhiều ion A Na+ Mg2+ B Ba2+ Ca2+ C Ca2+ Mg2+ D Cl– SO42– Câu 24 Nung đến hoàn toàn 20 gam quặng đôlômit thấy thoát 5,6 lít khí (ở 0°C 0,8 atm) Hàm lượng CaCO3.MgCO3 có quặng A 80% B 75% C 90% D 92% Câu 25 Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO 68,64% CO thể tích qua 100 gam dung dịch Ca(OH)2 7,4% thấy tách m gam kết tủa Giá trị m A 10 gam B gam C gam D 12 gam Câu 26 So sánh thể tích V khí H2 thoát cho Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thể tích V’ khí N2 thoát (sản phẩm khử nhất) cho lượng Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thấy A V = 5V’ B V’ = 5V C V = V’ D V = 5V’ / Câu 27 Trường hợp tạo kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn? A Thêm dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 B Thêm dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH C Thêm dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] D Sục CO2 dư vào dung dịch NaOH Câu 28 Dùng m gam Al khử hết 1,6 gam Fe 2O3 phản ứng nhiệt nhôm Sản phẩm thu sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc) Giá trị m A 0,540 B 0,810 C 1,080 D 1,755 Câu 29 Thêm HCl vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,1 mol Na[Al(OH) 4] Khi kết tủa thu 0,08 mol số mol HCl dùng A 0,08 0,16 mol B 0,16 mol C 0,26 mol D 0,18 0,26 mol Câu 30 Cho ba chất: Mg, Al, Al2O3 Có thể phân biệt ba chất thuốc thử dung dịch A HCl B NaOH C HNO3 D CuSO4 Câu 31 Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại đây? A Cr B Fe C Cu D Ag Câu 32 Khối lượng quặng manhetit chứa 80% khối lượng Fe 3O4 cần dùng để luyện 800 gang có hàm lượng sắt 95%, với lượng sắt bị hao hụt sản xuất 1% A 1311,905 B 2351,16 C 3512,61 D 1325,156 Câu 33 Khử 4,8 gam oxit kim loại nhiệt độ cao cần 2,016 lít hiđro (đktc) Kim loại thu đem hòa tan hết dung dịch HCl thoát 1,344 lít khí (đktc) Công thức hóa học oxit kim loại A CuO B MnO2 C Fe3O4 D Fe2O3 Câu 34 Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr Fe dung dịch HCl loãng, nóng thu 448 ml khí (đktc) Khối lượng crom có hỗn hợp A 0,065 g B 0,520 g C 0,560 g D 1,015 g Câu 35 Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl 2, để không khí đến phản ứng hoàn toàn khối lượng kết tủa cuối thu A 0,86 g B 1,03 g C 1,72 g D 2,06 g Câu 36 Lượng Cl2 NaOH tương ứng sử dụng để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl thành CrO42– A 0,015 0,08 B 0,030 0,16 C 0,015 0,10 D 0,030 0,14 Câu 37 Cho 19,2 gam Cu vào 1,0 lít dung dịch gồm H 2SO4 0,5M KNO3 0,2M thấy giải phòng khí NO Thể tích khí NO đktc thoát A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít Câu 38 Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO loãng, dư thu 4,48 lít khí NO (đktc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn Câu 39 Đốt 12,8 gam đồng không khí thu chất rắn X Hòa tan chất rắn X vào dung dịch HNO3 0,5M thu 448 ml khí NO (đktc) Khối lượng chất rắn X A 15,52 g B 10,08 g C 16,0 g D 24,0 g Câu 40 Ion cấu hình electron khí hiếm? A Ca2+ B Mg2+ C Al3+ D Fe2+ Câu 41 Vai trò criolit (Na3AlF6) trình sản xuất nhôm A Làm chất xúc tác cho phản ứng sinh nhôm B Làm giảm nhiệt độ nóng chảy oxit nhôm C Làm tăng độ dẫn điện hỗn hợp điện phân D Ngăn cản O2 tiếp xúc với Al sinh Câu 42 Hòa tan 10 gam kim loại vào lượng nước dư, sau cân lại thấy dung dịch nặng thêm 9,5 gam so với lượng nước ban đầu Kim loại A Na B K C Ca D Ba Câu 43 Hóa chất sau làm mềm nước cứng tạm thời lẫn vĩnh cửu? A NaOH B Ca(OH)2 C Ba(OH)2 D Na2CO3 Câu 44 Nhúng kim loại vào 100 ml CuSO 0,15M hết màu xanh dung dịch kim loại nặng thêm 0,12 gam Kim loại A Zn B Fe C Mg D Al Câu 45 Sắt không tan dung dịch A CuSO4 B H2SO4 đặc, nguội C HNO3 đặc, nóng D HCl đặc, nguội Câu 46 Khối lượng Fe tối thiểu phản ứng với 200 ml HNO3 2M sinh khí NO A 5,6 gam B 8,4 gam C 11,2 gam D 16,8 gam Câu 47 Các nguyên tố nhóm IIA có số oxi hóa A +1 B +2 C +3 D +4 Câu 48 Hòa tan 64 gam Cu 100 ml H2SO4 98% (D = 1,8g/ml) Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O thu A 500 gam B 100 gam C 225 gam D 200 gam Câu 49 Điện phân NaCl nóng chảy với cường độ 1,93A thời gian phút 40 giây, thu 0,1472 gam Na Hiệu suất trình A 100% B 90% C 80% D 70% Câu 50 Trong chất sau: Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4 chất mà nguyên tố sắt vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa A FeSO4 Fe3O4 B FeSO4 Fe2(SO4)3 C Fe Fe2(SO4)3 D FeSO4 Fe Câu 51 Một mẫu nước cứng có chứa muối CaCl Mg(HCO3)2 Chất khử độ cứng mẫu nước A NaOH B HCl C Ca(OH)2 D Na2CO3 Câu 52 Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại dung dịch H 2SO4 loãng, thu 1,12 lít khí (ở đktc) Kim loại A Na B Mg C Al D Fe Câu 53 Cho X, Y, Z hợp chất kim loại, đốt nóng cho lửa màu vàng tham t gia sơ đồ phản ứng: X + Y → Z + H2O (1); Y  → Z + H2O + T↑ (2); T + X → Y Z (T hợp chất cacbon) (3) Các hợp chất X, Y, Z, T A Ca(OH)2, Ca(HCO3)2, CaCO3, CO2 B KOH, KHCO3, K2CO3, CO2 C NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 D Ba(OH)2, Ba(HCO3)2, BaCO3, CO2 Câu 54 Trong dung dịch: Ba(NO 3)2, Na2CO3, NaHCO3, CH3NH2, Ba(CH3COO)2, số dung dịch có pH > A B C D Câu 55 Hòa tan 27,2 gam hỗn hợp Fe FeO dung dịch H 2SO4 loãng, sau làm bay dung dịch thu 111,2 gam chất rắn FeSO 4.7H2O Phần trăm khối lượng Fe FeO hỗn hợp đầu A 25% 75% B 20,6% 79,4% C 50% 50% D 60% 40% Câu 56 Ba kim loại X, Y, Z tương ứng thuộc nhóm IA, IIA, IIIA chu Bán kính nguyên tử kim loại A tăng dần B giảm dần C không thay đổi D tăng giảm 2+ + Câu 57 Cho cặp điện cực: Fe /Fe; Ag /Ag; Na+/Na; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu Các cặp oxi hóa khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion A Na+/Na < Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag B Fe2+/Fe < Na+/Na < Fe3+/Fe2+ < Cu2+/Cu < Ag+/Ag C Fe2+/Fe < Na+/Na < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag < Cu2+/Cu D Na+/Na < Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Ag+/Ag < Fe3+/Fe2+ Câu 58 Nung nóng mẫu CaCO3 thời gian đến khối lượng chất rắn thu giảm 10% so với ban đầu Phần trăm CaCO3 bị nhiệt phân hủy A 19,72% B 20,72% C 21,72% D 22,72% Câu 59 Dẫn 3,36 lít CO2 (ở đktc) vào lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,5M Ba(OH) 0,2 M Sau phản ứng, khối lượng kết tủa thu A 20,77 g B 19,70 g C 29,55 g D 30,61 g Câu 60 Biết ion Pb2+ oxi hóa Sn, nhúng cặp kim loại Pb Sn nối với qua dây dẫn vào dung dịch điện li A Pb kim loại bị ăn mòn B Sn kim loại bị ăn mòn C Cả hai kim loại bị ăn mòn D Không kim loại bị ăn mòn Câu 61 Để phân biệt chất rắn Na2CO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O CaCO3 ta dùng thuốc thử o A dung dịch HCl B dung dịch KOH C nước D dung dịch KCl Câu 62 Cho phương trình sau: aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O Các hệ số cân a, b, c, d, e phương trình hóa học A 3, 14, 3, B 1, 4, 3, C 3, 28, 9, 14 D 3, 15, 9, Câu 63 Có cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau, xảy ăn mòn điện hóa cặp sắt không bị ăn mòn? A Fe – Zn B Fe – Sn C Fe – Cu D Fe – Pb Câu 64 Khi hòa tan Zn vào dung dịch H 2SO4 loãng thấy có bọt khí thoát Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 A Không bọt khí thoát B Bọt khí thoát mạnh C Bọt khí thoát chậm D thay đổi Câu 65 Cặp chất không xảy phản ứng A Fe + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Pb(NO3)2 D Ag + Fe(NO3)3 Câu 66 Kim loại không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng A Zn B Fe C Cr D Cu Câu 67 Để điều chế kim loại Mg từ MgCl2 A Điện phân MgCl2 nóng chảy B Điện phân dung dịch MgCl2 2+ C Dùng K khử Mg dung dịch D Nhiệt phân MgCl2 Câu 68 Dãy kim loại xếp theo chiều tính khử giảm dần A Na, Mg, Al, Fe B Mg, Na, Al, Fe C Fe, Mg, Al, Na D Al, Fe, Mg, Na Câu 69 Phản ứng sau không tạo kim loại? A Na + dung dịch AlCl3 B Mg + dung dịch Pb(NO3)2 C Fe + dung dịch CuCl2 D FeSO4 + dung dịch AgNO3 Câu 70 Fe bị ăn mòn điện hóa tiếp xúc với kim loại M không khí ẩm Vậy M A Sn B Cr C Al D Zn Câu 71 Cho khí CO dư qua hổn hợp gồm CuO, FeO, Al2O3 MgO đun nóng Khi phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn gồm có A Cu, Fe, Al2O3, Mg B Cu, FeO, Al2O3, MgO C Cu, FeO, Al, MgO D Cu, Fe, Al2O3, MgO Câu 72 Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít CO (đktc) Khối lượng chất rắn thu sau phản ứng A 28 gam B 26 gam C 24 gam D 22 gam Câu 73 Hòa tan 6,72 gam kim loại M dung dịch H 2SO4 đặc nóng thu 0,18 mol SO2 Kim loại M A Cu B Fe C Zn D Al + Câu 74 Cation R có cấu hình e phân lớp 3p Nguyên tử R A Ar B Na C K D Cl Câu 75 Để điều chế Na kim loại, phương pháp phương pháp sau: (a) điện phân dung dịch NaCl (b) Điện phân NaCl nóng chảy (c) Cho K tác dụng với dung dịch NaCl (d) Khử Na2O CO A a B b c C d D b Câu 76 Cho 9,6 gam kim loại M hòa tan hoàn toàn dung dịch HNO dư, sinh 2,24 lít khí NO (đktc) Kim loại M A Cu B Zn C Fe D Mg Câu 77 Điện phân nóng chảy hết 1,9 gam muối clorua kim loại hóa trị II, thu 0,48 gam kim loại catot Kim loại thu A Zn B Mg C Cu D Fe Câu 78 Cho 12 gam hỗn hợp Fe Cu tác dụng hết với dung dịch HNO đặc, nóng, dư thu 11,2 lít NO2 (đktc) Khối lượng Fe Cu hỗn hợp A 2,8g 9,2g B 5,6g 6,4g C 8,4g 3,6g D 6,0g 6,0g Câu 79 Cho 1,04 gam hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn dung dịch H 2SO4 loãng, dư thấy có 0,672 lít khí thoát (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu A 3,92 g B 1,68 g C 0,46 g D 2,08 g Câu 80 Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp hai kim loại dung dịch HCl dư thấy tạo 2,24 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 1,71g B 17,1g C 3,42g D 34,2g CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀ NHÔM Câu Nhóm chất sau mà tất chất không tan nước? A CaO, Fe2O3, MgO B K2O, MgO, Fe2O3 C MgO, Al2O3, Na2O D CuO, Al2O3, MgO Câu Cho NaOH dư vào dung dịch muối AlCl FeCl3 thu kết tủa A Nung A chất rắn B Cho khí CO dư qua B nung nóng chất rắn C Chất rắn C A Al2O3 Fe B Al Fe C Fe D Al2O3 FeO Câu Kim loại Al không phản ứng với dung dịch A FeCl2 B axit nitric đặc, nguội C H2SO4 loãng D AgNO3 Câu Các hợp chất sau: CaO, CaCO3, CaSO4.2H2O, Ca(OH)2 có tên A vôi tôi, đá vôi, thạch cao, vôi sống B vôi sống, đá vôi, thạch cao, vôi C vôi sống, thạch cao, đá vôi, vôi D vôi sống, vôi tôi, thạch cao, đá vụn Câu Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl A điện phân nóng chảy B điện phân dung dịch C phản ứng nhiệt nhôm D dùng K khử Mg2+ dung dịch Câu Phản ứng nhiệt phân sau đúng? t t A 4KNO3  B 4Al(NO3)3  → 2K2O + 4NO2 + O2 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2 t t C NH4NO2  D Na2CO3  → NH3 + HNO2 → Na2O + CO2 Câu Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình electron Al A 1s²2s²2p63s²3p1 B 1s²2s²2p63s³ C 1s²2s²2p63s³3p³ D 1s²2s²2p63s²3p² Câu Cho chất Na 3PO4, Ca(OH)2, NaCl, K2CO3, HCl Số chất có khả làm tính cứng tạm thời nước A B C D Câu Cho kim loại sau: Sr, Ba, Be, Ca, Mg Dãy chất xếp theo chiều tăng dần tính khử nguyên tố kim loại A Sr, Ba, Be, Ca, Mg B Be, Ca, Mg, Sr, Ba C Be, Mg, Ca, Sr, Ba D Ca, Sr, Ba, Be, Mg Câu 10 Oxit có tính chất lưỡng tính? A CaO B Na2O C Al2O3 D MgO Câu 11 Chất tính chất lưỡng tính A AlCl3 B Al2O3 C Al(OH)3 D KHCO3 Câu 12 Muối vừa tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra, vừa tác dụng với dung dịch NaOH có kết tủa A Na2CO3 B Ca(HCO3)2 C NaHCO3 D (NH4)2CO3 Câu 13 Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Ca, Na B Mg, Al2O3, Al C Zn, ZnO, Al D Fe, Al2O3, Mg Câu 14 Cho phản ứng: a Al + b HNO → c Al(NO3)3 + d NO + e H 2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (c + d) A B C D 11 Câu 15 Các chất vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh A Al(OH)3, FeO, Al B Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3 C CuO, Al, ZnO, FeO D ZnO, Al, MgO, CaO Câu 16 Để phân biệt chất rắn: Mg, Al, Al 2O3 lọ riêng biệt nhãn dùng dung dịch o o o o A H2SO4 loãng B NaOH C AgNO3 D HCl Câu 17 Nhóm mà tất chất tan nước tạo dung dịch kiềm A Na2O, K2O MgO B Na2O, Fe2O3 BaO C Na2O, K2O BaO D K2O, BaO Al2O3 Câu 18 Trường hợp sau có kết tủa sau phản ứng kết thúc? A Thêm dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 B Sục CO2 dư vào dung dịch NaOH C Thêm dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 D Thêm dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH Câu 19 Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có môi trường kiềm A Na, Ca, Ba, K B Be, Na, Ca, Li C Na, Fe, Ca, Al D Na, Ca, Al, Mg Câu 20 Điện phân dung dịch NaCl, điện cực trơ, có màng ngăn hai điện cực Sản phẩm thu anôt gồm A khí Cl2 H2 B NaOH, Cl2, H2 C khí Cl2 D NaOH H2 Câu 21 Chất phản ứng với dung dịch NaOH dư đến cuối thu kết tủa A Na2SO4 B MgCl2 C AlCl3 D BaCl2 Câu 22 Dung dịch với nồng độ thích hợp làm quì tím hóa đỏ A KHCO3 B Na2CO3 C FeCl3 D NaCl 2+ Câu 23 Cation M có cấu hình electron lớp 3s² 3p A Mg2+ B Ca2+ C Zn2+ D Ba2+ Câu 24 Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí H (ở đktc) Khối lượng bột nhôm phản ứng A 5,4 g B 16,2 g C 10,4 g D 2,7 g Câu 25 Oxit Al2O3 phản ứng với hai dung dịch A KCl, NaNO3 B NaCl, H2SO4 C Na2SO4, KOH D NaOH, HCl Câu 26 Cho khí CO dư qua hổn hợp gồm CuO, Al 2O3 FeO, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp chất rắn gồm A Cu, Al, FeO B CuO, Al, Fe C Cu, Al2O3, Fe D Cu, Al2O3, FeO Câu 27 Dãy gồm chất làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A NaHCO3 Na3PO4 B Na2CO3 Na3PO4 C Na2CO3 HCl D Ca(OH)2 Na2CO3 Câu 28 Để phân biệt dung dịch AlCl3 MgCl2 dùng dung dịch A KOH B H2SO4 C KNO3 D NaCl Câu 29 Mô tả tính chất nhôm không xác A Al kim loại nhẹ B Al kim loại có tính khử mạnh Fe Cu C Al kim loại màu trắng bạc D Al dẫn điện dẫn nhiệt tốt Fe Cu Câu 30 Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn Có kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl? A B C D Câu 31 Hòa tan hỗn hợp gồm K 2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước dư, thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa A Fe(OH)3 B K2CO3 C Al(OH)3 D BaCO3 Câu 32 Phèn chua có công thức A CuSO4.5H2O B KFe(SO4)2.12H2O C (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.12H2O D KAl(SO4)2.12H2O Câu 33 Dãy ion sau có cấu hình electron 1s² 2s² 2p6? A Na+, Mg2+, Al3+ B Na+, K+, Al3+ C Al3+, Cl–, Ca2+ D K+, Cl–, Ca2+ Câu 34 Để tách Al(OH)3 với lượng cực đại từ dung dịch AlCl3 dùng lượng dư dung dịch A NH3 B AgNO3 C HCl D NaOH Câu 35 Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl A có kết tủa màu xanh thẫm B tượng C có kết tủa màu trắng xanh D có kết tủa màu nâu đỏ Câu 36 Tính bazơ hiđroxit xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải A Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH B Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3 C NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 D NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2 Câu 37 Cho chất sau: NaOH, NaHCO 3, KCl, Ca(OH)2, Ba(HCO3)2, CaO, Al2O3, Al(OH)3, KHCO3, Na2O Có chất có tính chất lưỡng tính? A B C D Câu 38 Để điều chế Al người ta dùng phương pháp điện phân nóng chảy Al 2O3 có trộn thêm A Quặng pirit sắt B Than đá C Quặng boxit D Quặng criolit Câu 39 Để làm mềm loại nước cứng có chứa SO42– HCO3– dùng hóa chất A Ba(OH)2 B NaCl C NaOH D Na2CO3 Câu 40 Thạch cao sống chất ứng với công thức A CaSO4.2H2O B CaSO4.H2O C 2CaSO4.H2O D CaSO4 + Câu 41 Cấu hình electron cation K (Z =19) A 1s² 2s² 2p6 3s² B 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 6 C 1s² 2s² 2p 3s² 3p 4s D 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² Câu 42 Hai chất dùng để làm mềm nước cứng tạm thời A Na2CO3 Ca(OH)2 B NaOH Ca(OH)2 C Na2CO3 NaOH D NaHCO3 NaCl Câu 43 Trường hợp sau sinh kim loại? A Fe + dung dịch FeCl3 B Cu + dung dịch FeCl3 C Fe + dung dịch CuCl2 D K + dung dịch CuSO4 Câu 44 Nhôm tan dung dịch A NH3 B AgNO3 C NaOH D H2SO4 loãng Câu 45 Các kim loại sau có phản ứng với dung dịch CuSO4? A Mg, Al, Ag, Ni B Ba, Zn, Hg, Pb C Fe, Al, Zn, Pb D Mg, Au, Ni, Zn Câu 46 Nguyên tử Al có Z = 13 Vị trí Nhôm bảng tuần hoàn A Chu 3, nhóm IIIB B Chu 3, nhóm IVA C Chu 3, nhóm IIIA D Chu 2, nhóm IIIA + Câu 47 Cation M có cấu hình electron lớp 3s23p6 Vậy nguyên tử M A K B Na C Li D Cl Câu 48 Cho từ từ lượng nhỏ Na kim loại vào dung dịch Al 2(SO4)3 dư, tượng xảy A Na tan, có bọt khí thoát không xuất kết tủa B Na tan, có bọt khí thoát ra, xuất kết tủa keo không tan dung dịch C Na tan, có bọt khí thoát ra, xuất kết tủa keo, sau kết tủa tan dần D Na tan, bọt khí, xuất kim loại Al Câu 49 Nhận biết dung dịch AlCl 3, NaCl, MgSO4, FeCl3 đựng riêng biệt dùng thêm thuốc thử dung dịch A AgNO3 B NaOH C BaCl2 D HNO3 Câu 50 Dung dịch NaOH tác dụng với tất chất nhóm sau đây? A CuSO4, BaCl2, HCl, CO2 B Al, HCl, CaCO3, CO2 C FeCl3, HCl, Ca(OH)2, CO2 D FeCl2, Al(OH)3, CO2, HCl Câu 51 Chất dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương A CaSO4.2H2O B CaSO4.H2O C CaCO3 D CaSO4 khan Câu 52 Nguyên tử kim loại kiềm có số electron lớp A B C D Câu 53 Dung dịch hòa tan CaCO3 A KHCO3 B CuCl2 C Na2SO4 D KHSO4 Câu 54 Cặp chất không xảy phản ứng A K2O H2O B dung dịch NaNO3 MgCl2 C dung dịch AgNO3 KCl D dung dịch NaOH Al2O3 Câu 55 Cho dãy chất: FeCl 2, KCl, CuSO4, Mg(NO3)2, BaCl2, KNO3 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 56 Dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A KAl(SO4)2.12H2O B AlCl3 C NaAlO2 D KHSO4 Câu 57 Cho phản ứng: a Al + b HNO3 → c Al(NO3)3 + d NO2 + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên tối giản tổng (c + e) A B C D 11 6 Câu 58 Cấu hình electron 1s² 2s² 2p 3s² 3p 4s nguyên tử A Canxi B Natri C Bari D Magie Câu 59 Cho kim loại Mg, Na Al vào dung dịch muối CuCl 2, FeSO4 Kim loại khử hoàn toàn hai cation dung dịch muối A Na; Al B Na; Mg C Mg, Na; Al D Mg; Al Câu 60 Nhỏ từ từ dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al(NO3)3 Hiện tượng xảy A Có kết tủa keo trắng có bọt khí bay B Chỉ có kết tủa keo trắng không tan C Có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan D Không có kết tủa, có khí bay Câu 61 Cho khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch nước vôi Hiện tượng xảy A không tạo kết tủa, mà có khí bay B tạo kết tủa trắng tan phần C tạo kết tủa trắng không tan D tạo kết tủa trắng tan hết Câu 62 Cho 1,17 gam kim loại kiềm tác dụng với nước dư Sau phản ứng thu 0,336 lít khí (ở đktc) Kim loại kiềm A K B Li C Na D Rb Câu 63 Cho 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl Dẫn khí thoát vào dung dịch nước vôi dư khối lượng kết tủa thu A gam B 11 gam C gam D 10 gam Câu 64 Sục 6,72 lít khí CO (đktc) vào dung dịch có chứa 20,35 gam Ca(OH) Khối lượng kết tủa thu A 15 gam B 25 gam C 10 gam D 20 gam Câu 65 Hòa tan 5,4 gam Al lượng dung dịch H 2SO4 loãng dư Sau phản ứng thu dung dịch X V lít khí (ở đktc) Giá trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Câu 66 Cho m gam Al Cu phản ứng với dung dịch NaOH dư thu 3,36 lít khí (ở đktc) 2,5 gam chất rắn không tan Giá trị m A 4,06 B 2,70 C 5,20 D 6,57 Câu 67 Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO loãng thu hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O 0,01 mol NO Giá trị m A 8,10 g B 1,53 g C 1,35 g D 13,50 g Câu 68 Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm kim loại kiềm thổ tan hết nước tạo dung dịch Y 0,12 mol khí Thể tích dung dịch H2SO4 1M cần để trung hòa dung dịch Y A 60 ml B 1,2 lít C 120 ml D 240 ml Câu 69 Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HNO loãng dư thu 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO N2O (đktc) có tỉ lệ mol : Giá trị m A 25,3 B 42,3 C 24,3 D 25,7 Câu 70 Cho m gam hỗn hợp A gồm nhôm natri vào nước dư thu 4,48 lít H (đktc) lại 10 gam chất rắn không tan Giá trị m A 15,0 g B 12,7 g C 5,0 g D 19,2 g Câu 71 Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al dung dịch HCl dư thấy tạo 8,96 lít khí (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 54,3 g B 36,2 g C 18,1 g D 63,2 g Câu 72 Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH 3COOH dư, thu V lít khí CO (đktc) Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 1,12 D 3,36 Câu 73 Hấp thụ hết 6,72 lít CO (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng muối natri có dung dịch X A 10,6 g B 15,9 g C 27,4 g D 21,2 g Câu 74 Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch nước vôi 0,6M Phản ứng kết thúc thu khối lượng kết tủa A 20 gam B 30 gam C 40 gam D 25 gam Câu 75 Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam kim loại kiềm vào nước dung dịch A 4,48 lít H (đktc) Tên kim loại thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A A K 0,2 lít B Na 0,2 lít C Na 0,4 lít D K 0,4 lít Câu 76 Cho 14 gam NaOH vào 100 ml dung dịch AlCl 1M Sau phản ứng kết thúc khối lượng kết tủa thu A 23,4 g B 7,8 g C 3,9 g D 15,5 g Câu 77 Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 10,08 lít khí (đktc) Khối lượng bột nhôm phản ứng A 10,4 g B 8,1 g C 5,4 g D 16,2 g Câu 78 Khối lượng kết tủa tạo thành trộn lẫn dung dịch chứa 0,075 mol NaHCO với dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 A 7,3875 g B 19,70 g C 14,775 g D 29,55 g Câu 79 Cho 7,8 gam hỗn hợp bột Mg Al tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư, thu 0,4 mol khí H2 Khối lượng Mg Al 7,8 gam hỗn hợp A 2,4 g 5,4 g B 2,7 g 5,1 g C 5,4 g 2,4 g D 7,2 g 0,6 g Câu 80 Cho 18,4 gam hỗn hợp hai muối CaCO3 MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối tạo dung dịch A 20,6 g B 21,2 g C 20,4 g D 20,2 g Câu 81 Cho 20 gam hỗn hợp Mg BaO tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,808 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng BaO có hỗn hợp A 89,8% B 36,2% C 79,6% D 20,4% Câu 82 Nhiệt phân hoàn toàn 3,5g muối cabonat kim loại hóa trị 1,96g chất rắn Muối cacbonat kim loại dùng A MgCO3 B BaCO3 C CaCO3 D FeCO3 Câu 83 Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Al Al 2O3 dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng nhôm hỗn hợp A 46% B 48% C 52% D 54% Câu 84 Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm kim loại nhóm IIA, thuộc chu liên tiếp tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư cho 3,36 lít khí (đktc) Hai kim loại A Mg; Ca B Ca; Sr C Sr; Ba D Be; Mg Câu 85 Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào lít dung dịch nước vôi 0,05M kết tủa X dung dịch Y Khi khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu A tăng 3,04 gam B giảm 6,0 gam C giảm 4,0 gam D tăng 7,04 gam Câu 86 Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,02 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,03 mol HCl Thể tích khí CO2 thu (đktc) A 0,112 lít B 0,224 lít C 0,448 lít D 0,336 lít Câu 87 Cho 14 gam NaOH vào 100 ml dung dịch AlCl 1M Khi phản ứng kết thúc khối lượng kết tủa thu A 23,4 g B 3,9 g C 11,7 g D 7,8 g Câu 88 Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu 1,792 lít khí (đktc) điện cực 3,68g kim loại kiềm điện cực lại Công thức hóa học muối điện phân A NaCl B RbCl C LiCl D KCl Câu 89 Cho 6,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với nước dư thu 2,24 lít khí (đktc) Hai kim loại kiềm A Li; Na B K; Rb C Rb; Cs D Na; K Câu 90 Hòa tan m gam hỗn hợp Al Fe dung dịch H 2SO4 loãng dư thu 0,4 mol khí, hòa tan lượng dư dung dịch NaOH thu 0,3 mol khí Giá trị m A 13,70 g B 12,28 g C 11,00 g D 19,50 g Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG KHÁC Câu Cấu hình electron nguyên tử Fe A 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d6 4s² B 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d8 6 C 1s² 2s² 2p 3s² 3p 3d 4s D 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d5 4s³ Câu Cấu hình electron Fe2+ A 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d6 B 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d6 4s² C 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 4p6 D 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d5 4s1 Câu Nguyên tử sắt bị oxi hóa thành ion A Fe2+ B Fe3+ C Fe2+ Fe3+ D Fe3+ Fe4+ Câu Cho sắt có khối lượng a gam vào dung dịch chứa b mol CuCl sau thời gian lấy sắt khỏi dung dịch thấy khối lượng sắt A tăng lên B giảm C không thay đổi D xác định Câu Phản ứng sau không đúng? A 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe B Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O C Fe2O3 + 3CO → 2Fe + CO2 D Fe3O4 + 8HNO3 (dư) → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O Câu Có thể đựng axít sau bình thép A axit clohiđric B axit sulfuric loãng C axit sulfuric đặc nguội D axit nitric đặc nóng Câu Phản ứng xảy A Fe với dung dịch HCl B Fe với dung dịch Ag2SO4 C Fe với dung dịch Cu(NO3)2 D Fe với dung dịch HNO3 đặc nguội Câu Hợp chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng không giải phóng khí NO A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Cả A, B C Câu Hợp chất không tác dụng với dung dịch HCl A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)3 C Fe(OH)3 D A B Câu 10 Phản ứng xảy trộn lẫn dung dịch sau A AgNO3 + Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 + H2SO4 C Fe(NO3)2 + HNO3 đặc D Fe(NO3)3 + HNO3 Câu 11 Một kim loại Au bị bám lớp Fe bề mặt Có thể loại bỏ lớp Fe lượng dư dung dịch A CuCl2 B ZnCl2 C FeCl2 D FeCl3 Câu 12 Nhúng Fe đánh vào dung dịch sau, sau thời gian rút Fe ra, sấy khô Giả sử kim loại sinh (nếu có) bám vào Fe Nhận xét sau sai? A Dung dịch CuCl2 Khối lượng Fe tăng lên B Dung dịch KOH Khối lượng Fe không thay đổi C Dung dịch HCl Khối lượng Fe giảm D Dung dịch FeCl3 Khối lượng Fe không thay đổi Câu 13 Hỗn hợp bột Mg, Zn, Fe, Al Để thu sắt tinh khiết từ hỗn hợp, ngâm hỗn hợp dung dịch dư chứa A FeCl3 B ZnSO4 C Fe(NO3)2 D AgNO3 Câu 14 Chất ion có tính khử A Fe; Cl–; S; SO2 B Fe; S2–; Cl– C HCl; S2–; Fe2+ D S; Fe3+; HCl Câu 15 Cho chất Cu, Fe, Ag dung dịch HCl, CuSO 4, FeCl2, FeCl3 Số cặp chất tối đa có phản ứng với A B C D Câu 16 Phản ứng sau không chứng minh tính oxi hóa hợp chất sắt A Fe2O3 tác dụng với nhôm B Sắt (III) nitrat tác dụng với sắt C Sắt (III) clorua tác dụng với đồng D Sắt (III) nitrat tác dụng với dung dịch kiềm Câu 17 Trong oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4, chất tác dụng với HNO3 cho chất khí A Chỉ có FeO B Chỉ có Fe2O3 C Chỉ có Fe3O4 D FeO Fe3O4 Câu 18 Phản ứng hợp chất sắt đóng vai trò oxi hóa A Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O B 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2 C 10FeO + 2KMnO4 + 18H2SO4 → 5Fe(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 18H2O D 6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3 Câu 19 Cho dung dịch Ba(OH) có dư vào dung dịch chứa hai muối AlCl FeSO4 Tách kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi Chất rắn thu sau nung A Fe2O3, BaSO4 B Fe2O3, Al2O3 C Al2O3, BaSO4 D FeO, BaSO4 Câu 20 Sắt tác dụng với dung dịch HCl dư thu muối sắt X Cho dung dịch NaOH dư tác dụng với muối sắt X thu hiđroxit Y Nhiệt phân hoàn toàn Y không khí thu oxit Z Công thức X, Y, Z A FeCl3, Fe(OH)3, Fe2O3 B FeCl2, Fe(OH)2, FeO C FeCl2, Fe(OH)2, Fe2O3 D FeCl2, Fe(OH)3, Fe2O3 2+ Câu 21 Cấu hình electron ion Cr trạng thái A [Ar] 3d4 B [Ar] 3d² 4s² C [Ar] 4s1 3d³ D [Ar] 3d1 4s³ Câu 22 Trong cấu hình electron nguyên tử ion crom (Z = 24) sau đây, cấu hình không A Cr: [Ar] 3d5 4s1 B Cr: [Ar] 3d4 4s² C Cr2+: [Ar] 3d4 D Cr3+: [Ar] 3d³ Câu 23 Cho phản ứng NaCrO2 + Br2 + NaOH → X + Y + Z Khi cân với hệ số nguyên tối giản, hệ số Br2 A B C D Câu 24 Cặp kim loại sau bền không khí nước có màng oxit bảo vệ? A Fe Al B Fe Cr C Al Cr D Mn Cr Câu 25 Oxit oxit axit? A CrO3 B CrO C Cr2O3 D CuO Câu 26 Thêm NaOH dư vào dung dịch muối CrCl 3, thêm tiếp nước brom vào thu sản phẩm có chứa crom A NaCrO2 B Na2CrO4 C CrO3 D Cr(OH)3 Câu 27 Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch X, sau thêm từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch X Sự chuyển màu dung dịch A từ vàng sang da cam, sau từ da cam sang vàng B từ không màu sang da cam, sau từ da cam sang vàng C từ da cam sang vàng sau từ vàng sang da cam D từ không màu sang vàng, sau từ vàng sang da cam Câu 28 Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm Fe 2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ 300ml dung dịch H 2SO4 0,1M, khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo A 3,80g B 4,81g C 5,21g D 4,80g Câu 29 Hòa tan 10 gam hỗn hợp Fe Fe2O3 lượng HCl vừa đủ thu 1,12 lít khí đktc Phần trăm khối lượng Fe ban đầu A 28% B 30% C 36% D 60% Câu 30 Hòa tan 10g hỗn hợp bột Fe Fe2O3 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu 1,12 lít khí (ở đktc) dung dịch A Cho NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa, nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi m gam chất rắn giá trị m A 12,0g B 11,2g C 7,2g D 16,0g Câu 31 Để khử hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3 thành Fe cần vừa đủ 8,96 lít khí CO (đktc) Khối lượng Fe thu A 16,8 g B 18,4 g C 23,2 g D 21,6 g Câu 32 Cho 28 gam sắt tác dụng với dung dịch HNO sau phản ứng thu dung dịch A V lít khí NO (đktc) 11,2 chất rắn Giá trị trị V A 1,12 B 4,48 C 6,72 D 3,36 Câu 33 Cho 7,0 gam Fe vào 150 ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m A 18,2g B 17,6g C 19,0g D 16,2g Câu 34 Có dung dịch đựng lọ nhãn chứa NH 4Cl, (NH4)2SO4, MgCl2, AlCl3, FeCl2, FeCl3 Chỉ dùng hóa chất phân biệt dung dịch trên, dung dịch A Ba(OH)2 B NaOH C AgNO3 D BaCl2 Câu 35 Khối lượng bột nhôm tối thiểu cần dùng để thu 78 gam com từ Cr 2O3 phản ứng nhiệt nhôm A 13,5g B 27,0g C 40,5g D 54,0g 2+ Câu 36 Cấu hình electron ion Cu A [Ar] 3d7 B [Ar] 3d8 C [Ar] 3d9 D [Ar] 3d10 Câu 37 Cặp chất không xảy phản ứng A Fe + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Ag + Cu(NO3)2 Câu 38 Dãy xếp theo thứ tự tính khử tăng dần A Pb, Ni, Sn, Zn B Pb, Sn, Ni, Zn C Ni, Sn, Zn, Pb D Ni, Zn, Pb, Sn Câu 39 Sắt tây sắt phủ lên bề mặt kim loại A Zn B Ni C Sn D Cr Câu 40 Khử m gam bột CuO khí H nhiệt độ cao thời gian thu hỗn hợp chất rắn X Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1,0 lít dung dịch HNO 1,0M, thu 4,48 lít khí NO (đktc) Hiệu suất phản ứng khử CuO A 70% B 75% C 80% D 85% ... + O2 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2 t t C NH4NO2  D Na2CO3  → NH3 + HNO2 → Na2O + CO2 Câu Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình electron Al A 1s²2s²2p63s²3p1 B 1s²2s²2p63s³ C 1s²2s²2p63s³3p³ D 1s²2s²2p63s²3p²... Fe(OH)3 B K2CO3 C Al(OH)3 D BaCO3 Câu 32 Phèn chua có công thức A CuSO4.5H2O B KFe(SO4 )2. 12H2O C (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.12H2O D KAl(SO4 )2. 12H2O Câu 33 Dãy ion sau có cấu hình electron 1s² 2s² 2p6? A... CaSO4.2H2O B CaSO4.H2O C 2CaSO4.H2O D CaSO4 + Câu 41 Cấu hình electron cation K (Z =19) A 1s² 2s² 2p6 3s² B 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 6 C 1s² 2s² 2p 3s² 3p 4s D 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² Câu 42 Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong hoa 12 hoc ki 2 , De cuong hoa 12 hoc ki 2 , De cuong hoa 12 hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay