Dai cuong kim loai

16 211 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI Câu Nhận định A Tất nguyên tố s kim loại B Tất nguyên tố p kim loại C Tất nguyên tố d kim loại D Tất nguyên tố nhóm A kim loại Câu Cấu hình electron ion nguyên tử Cu (Z = 29)? A Cu2+: 1s² 2s²2p6 3s²3p63d7 4s² B Cu: 1s² 2s²2p6 3s²3p63d10 4s1 C Cu+: 1s² 2s²2p6 3s²3p63d8 4s² D Cu: 1s² 2s²2p6 3s²3p63d9 4s² Câu Nguyên tố Cr có số hiệu nguyên tử 24 Ion Cr³+ có cấu hình electron A Cr³+: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d5 4s1 B Cr³+: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d4 4s² + 6 C Cr³ : 1s² 2s² 2p 3s² 3p 3d D Cr³+: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d³ Câu Trong số nguyên tử ion sau, nguyên tử hay ion vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa A Cu B Ca²+ C H+ D Fe²+ Câu Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử kim loại M X 94, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 30 Số hạt mang điện nguyên tử X nhiều M 18 Hai kim loại M X A Na, Ca B Mg, Ca C Be, Ca D Na, K Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) 82, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 X kim loại A Mg B Al C Fe D Ca Câu Nguyên tố sắt có số hiệu nguyên tử 26 Trong bảng tuần hoàn, sắt thuộc A chu kì nhóm VIIIA B chu kì nhóm VIIIB C chu kì nhóm IVA D chu kì nhóm VIIIB Câu Một nguyên tố có số thứ tự bảng tuần hoàn 31 vị trí nguyên tố thuộc A chu kì 4, nhóm IIIA B chu kì 3, nhóm IIIA C chu kì 4, nhóm IA D chu kì 3, nhóm IA Câu Dãy ion kim loại sau có cấu hình electron? A 11Na+, 12Mg²+, 13Al³+ B 19K+, 11Na+, 12Mg²+ + + + C 11Na , 19K , 37Rb D 19K+, 20Ca²+, 21Sc³+ Câu 10 Kim loại có độ dẫn điện tốt A Ag B Cu C Al D Fe Câu 11 Kim loại có độ cứng lớn A Cr B W C Fe D Cu Câu 12 Ở điều kiện thường kim loại thể lỏng A Na B K C Hg D Ag Câu 13 Người ta quy ước kim loại nhẹ kim loại có tỉ khối A lớn B nhỏ C nhỏ D nhỏ Câu 14 Nguyên nhân tạo nên tính chất vật lí chung kim loại gồm tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt ánh kim A cấu tạo mạng tinh thể kim loại B electron tự kim loại C tỉ khối kim loại D độ bền liên kết kim loại Câu 15 Dung dịch CuSO4 tác dụng với tất kim loại dãy A Al, Fe Cu B Mg, Fe Ag C Mg, Zn Fe D Al, Hg Zn Câu 16 Đa số kim loại có cấu tạo theo ba kiểu mạng tinh thể A lập phương tâm khối, tứ diện đều, lập phương tâm diện B lục phương, lập phương tâm diện, lập phương tâm khối C lục phương, tứ diện đều, lập phương tâm diện D lục phương, tứ diện đều, lập phương tâm khối Câu 17 Liên kết kim loại liên kết A hình thành lực hút tĩnh điện ion dương ion âm B hình thành nhờ cặp electron nguyên tử C sinh lực hút tĩnh điện electron tự ion dương, electron kết dính ion dương với D sinh nhường cặp electron chưa liên kết nguyên tử cho nguyên tử để hình thành liên kết DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI Câu Một học sinh viết sơ đồ phản ứng sau a Zn + Cu²+ → Zn²+ + Cu b Cu + Ag+ → Cu²+ + Ag + + c Cu + Fe² → Cu² + Fe d Ag + H+ → Ag+ + H2 Những trường hợp có xảy phản ứng A a b B c d C a c D b c Câu Fe tác dụng với dung dịch CuCl tạo Cu FeCl Cu tác dụng với dung dịch FeCl tạo FeCl2 CuCl2 Tính oxi hóa ion kim loại tăng theo chiều: A Fe²+; Cu²+; Fe³+ B Fe³+; Cu²+; Fe²+ C Cu²+; Fe³+; Fe²+ D Fe³+; Fe²+; Cu²+ Câu Ion có khả oxi hóa yếu nhất? A Zn²+ B Cu²+ C H+ D Ag+ Câu Dãy ion kim loại sau xếp theo chiều tăng tính oxi hóa? A Mg²+, Fe²+, Ag+, Al³+ B Al³+, Fe²+, Zn²+, Ag+ C Mg²+, Zn²+, Fe²+, Ag+ D Mg²+, Zn²+, Ag+, Fe²+ Câu Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 B Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 C AgNO3 Zn(NO3)2 D Fe(NO3)2 AgNO3 Câu Trong dãy sau đây, tính khử kim loại xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải? A Cu, Zn, Fe, Mg B Cu, Fe, Zn, Mg C Fe, Zn, Cu, Mg D Mg, Zn, Fe, Cu Câu Cho cặp oxi hóa khử: Fe² +/Fe, Zn²+/Zn, Cu²+/Cu, Pb²+/Pb Có thể lập cặp pin điện hóa từ cặp oxi hóa khử trên? A B C D Câu Trong dung dịch: CuSO 4, FeCl3, FeCl2, KCl, ZnSO4, AgNO3, dung dịch tác dụng với Zn A CuSO4, FeCl3, FeCl2, KCl B CuSO4, FeCl3, ZnSO4, AgNO3 C CuSO4, FeCl2, KCl, AgNO3 D CuSO4, FeCl3, FeCl2, AgNO3 Câu Kim loại X tác dụng với dung dịch muối sắt (III) tạo kim loại Fe X A Na B Cu C Mg D Ni + + + Câu 10 Ngâm bột Fe vào dung dịch muối riêng biệt Fe³ , Zn² , Cu² , Pb²+, Mg²+, Ag+ Số phản ứng xảy A B C D Câu 11 Cho hỗn hợp bột Mg Zn vào dung dịch chứa Cu(NO 3)2 AgNO3 Sau phản ứng thu kim loại, dung dịch gồm muối A Zn(NO3)2, AgNO3 Mg(NO3)2 B Mg(NO3)2, Cu(NO3)2 AgNO3 C Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 Cu(NO3)2 D Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 AgNO3 Câu 12 Cho hỗn hợp bột Zn Al vào dung dịch chứa Cu(NO 3)2 AgNO3 Sau phản ứng thu kim loại dung dịch gồm muối A Zn(NO3)2 AgNO3 B Zn(NO3)2 Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2 Al(NO3)3 D Al(NO3)3 AgNO3 Câu 13 Chọn phản ứng sai số phản ứng sau 2Al + 3MgSO4 → Al2(SO4)3 + 3Mg Al + 6HNO3đ, nguội → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 to 2Al + Fe2O3  → Al2O3 + 2Fe 2Al + 2H2O + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + 3H2 A B C D Câu 14: Cho phản ứng hóa học sau Fe + Cu²+ → Fe²+ + Cu; Cu + 2Fe³+ → Cu²+ + 2Fe²+ Nhận xét SAI A Tính khử Fe mạnh Cu B Tính oxi hóa Fe³+ mạnh Cu²+ C Tính oxi hóa Fe²+ yếu Cu²+ D Tính khử Cu yếu Fe²+ Câu 15: Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa A Zn²+, Cu²+, Fe²+, Ag+ B Zn²+, Cu²+, Fe²+, Ag+ + + + + C Zn² , Fe² , Cu² , Ag D Fe²+, Zn²+, Cu²+, Ag+ Câu 16: Thứ tự cặp oxi hóa khử dãy điện hóa xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là: Ag+/Ag, Fe³+/Fe²+, Cu²+/Cu, Fe²+/Fe Cặp sau không xảy phản ứng hóa học? A Ag+ + Fe²+ → B Ag+ + Cu → C Cu + Fe³+ → D Cu²+ + Fe²+ → Câu 17: Khối lượng sắt giảm trường hợp nhúng vào dung dịch sau đây? A FeCl3 B CuSO4 C AgNO3 D MgCl2 + + Câu 18: Dãy kim loại khử Fe³ Fe² dung dịch muối A Mg, Al B Fe, Cu C Cu, Ag D Mg, Fe Câu 19: Ngâm hỗn hợp hai kim loại gồm Zn, Fe vào dung dịch CuSO Sau kết thúc phản ứng thu chất rắn X gồm hai kim loại dung dịch Y Kết luận A X gồm Zn, Cu B Y gồm FeSO4, CuSO4 C Y gồm ZnSO4, CuSO4 D X gồm Fe, Cu Câu 20: Ngâm bột sắt vào dung dịch gồm Cu(NO 3)2 AgNO3 Kết thúc phản ứng thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Kết luận A X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 B X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 C Y gồm Fe, Cu D Y gồm Fe, Ag Câu 21: Cho hợp kim Al, Mg, Ag vào dung dịch CuCl2 Sau phản ứng thu hỗn hợp kim loại A Cu, Al Mg B Ag, Mg Cu C Al, Cu Ag D Al, Ag Mg Câu 22: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO 3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại A Fe, Cu Ag B Al, Cu Ag C Al, Fe Cu D Al, Fe Ag PIN ĐIỆN HÓA Câu Cho phản ứng: 2Ag+ + Zn → Zn²+ + 2Ag Thế điện cực chuẩn Ag +/Ag Zn²+/Zn 0,8V –0,76V Suất điện động pin điện hóa Zn – Ag A 0,04 V B 1,56 V C –0,04 V D 1,36 V Câu Cho trị số điện cực chuẩn E° (Ag+/ Ag) = +0,80 V; E° (Al³+/Al) = –1,66 V; E° (Mg²+/Mg) = –2,37 V; E° (Zn²+/Zn) = –0,76 V; E° (Cu²+/Cu) = +0,34 V Giá trị 1,56 V suất điện động pin điện hóa A Mg Al B Zn Cu C Mg Ag D Zn Ag + + Câu Cho E° (Al³ /Al) = –1,66 V; E° (Sn² /Sn) = –0,14 V Chiều phản ứng hóa học hai cặp oxi hóa khử Al³+/Al với Sn²+/Sn suất điện động chuẩn pin điện hóa tương ứng A 2Al³+ + 3Sn → 2Al + 3Sn²+; E°pin = 1,8 V B 2Al³+ + 3Sn → 2Al + 3Sn²+; E°pin = 1,52 V C 2Al + 3Sn²+ → 2Al³+ + 3Sn; E°pin = 1,8 V D 2Al + 3Sn²+ → 2Al³+ + 3Sn; E°pin = 1,52 V Câu Tiến hành bốn thí nghiệm sau: (1) Nhúng Fe vào dung dịch FeCl 3; (2) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; (3) Nhúng Cu vào dung dịch FeCl 3; (4) Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hóa học A B C D Câu Khi pin Zn – Cu phóng điện, cực dương (+) xảy trình A Oxi hóa Cu thành Cu²+ B Oxi hóa Zn thành Zn²+ + C Khử Cu² thành Cu D Khử Zn²+ thành Zn Câu Có dung dịch riêng biệt: (a) HCl, (b) CuCl 2, (c) FeCl3, (d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hóa học A B C D Câu Sau thời gian pin điện hóa Zn – Cu hoạt động Nhận xét sau không đúng? A Khối lượng cực kẽm giảm, khối lượng cực đồng tăng B Nồng độ Cu²+ tăng, nồng độ Zn²+ giảm C Nồng độ Zn²+ tăng, nồng độ Cu²+ giảm D Suất điện động pin giảm Câu Cho E° (Cu²+/Cu) = +0,34 V, E° (Fe³+/Fe²+) = +0,77 V, E° (Zn²+/Zn) = –0,76 V, E° (Ni²+/Ni) = –0,26 V Phản ứng hóa học sau không đúng? A Zn + Cu²+ → Zn²+ + Cu B Fe + Cu²+ → Fe²+ + Cu C Ni + Fe³+ → Ni²+ + Fe D Cu + Fe³+ → Cu²+ + Fe²+ + + Câu Cho E° (Cu² /Cu) = +0,34 V E° (Ni² /Ni) = –0,26 V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Ni – Cu A 0,08 V B 0,60 V C 0,34 V D 0,26 V + Câu 10 Biết suất điện động chuẩn pin Zn – Cu 1,10 V E° (Zn² /Zn) = –0,76 V Thế điện cực chuẩn cặp Cu²+/Cu A +1,86 V B +0,34 V C –0,34 V D +0,76 V Câu 11 Biết suất điện động chuẩn pin điện hóa: E° (Cu – Ag) = 0,46V, E° (Zn – Cu) = 1,10 V, E° (Pb – Cu) = 0,47 V Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái qua phải A Zn²+, Pb²+, Cu²+, Ag+ B Pb²+, Zn²+, Cu²+, Ag+ + + + + C Zn² , Cu² , Pb² , Ag D Pb²+, Zn²+, Ag+, Cu²+ Câu 12: Cho suất điện động chuẩn E° pin điện hóa: E° (Cu – X) = 0,46 V; E° (Y – Cu) = 1,1 V; E° (Z – Cu) = 0,47 V (X, Y, Z ba kim loại) Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái qua phải A Z, Y, Cu, X B X, Cu, Z, Y C Y, Z, Cu, X D X, Cu, Y, Z Câu 13: Cho biết phản ứng oxi hóa khử xảy pin Fe – Cu Fe + Cu² + → Fe²+ + Cu; E° (Fe²+/Fe) = – 0,44 V, E° (Cu²+/Cu) = +0,34 V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Fe – Cu A 1,66 V B 0,10 V C 0,78 V D 0,92 V Câu 14: Cho suất điện động chuẩn pin điện hóa: Zn – Cu 1,1 V; Cu – Ag 0,46 V Thế điện cực chuẩn E° (Ag+/Ag) = +0,80 V Thế điện cực chuẩn E° (Zn²+/Zn) E° (Cu²+/Cu) có giá trị A –0,76 V +0,34 V B –1,46 V –0,34 V C +1,56 V +0,64 V D –1,56 V +0,64 V Câu 15: Cho điện cực chuẩn: E° (Al³ +/Al) = –1,66 V; E° (Zn²+/Zn) = –0,76 V; E° (Pb²+/Pb) = –0,13 V; E° (Cu²+/Cu) = +0,34 V Trong pin sau đây, pin có suất điện động chuẩn lớn nhất? A Pin Zn – Cu B Pin Zn – Pb C Pin Al – Zn D Pin Pb – Cu Câu 16: Một vật sắt tráng thiếc bị xước sâu tới lớp sắt tiếp xúc với môi trường chất điện li A Cả Fe Sn điều bị ăn mòn B Cả Fe Sn không bị ăn mòn C Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn D Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn Câu 17: Một sắt tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng, thêm vài giọt dung dịch CuSO vào lượng bọt khí H2 bay A không thay đổi B không C chậm trước D nhanh trước Câu 18: Có ba kim loại: sắt nguyên chất (X), kẽm nguyên chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) đặt không khí ẩm A X bị ăn mòn nhanh B Y bị ăn mòn nhanh C Z bị ăn mòn nhanh D bị ăn mòn Câu 19: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị ăn mòn trước A B C D Câu 20: Cho hợp kim sau: Cu – Fe (I); Zn – Fe (II); Fe – C (III); Sn – Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thí hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước A I, II, IV B I, II, III C I, III, IV D II, III, IV BÀI TẬP ÔN TẬP KIM LOẠI Câu Câu sai câu sau? A Crom có tính khử yếu sắt B Cr2O3 Cr(OH)3 có tính lưỡng tính C Cu2O vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D CuSO4 khan dùng để phát nước có lẫn xăng dầu hỏa Câu Dãy ion xếp theo chiều tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải A Ni²+, Fe²+, Cu²+, Ag+, Fe³+, Au³+ B Fe²+, Ni²+, Cu²+, Fe³+, Ag+, Au³+ + + + + + + C Ni² , Fe² , Cu² , Fe³ , Ag , Au³ D Fe²+, Ni²+, Cu²+, Ag+, Fe³+, Au³+ Câu Để loại CuSO4 lẫn dung dịch FeSO4 cần dùng thêm chất sau đây? A Zn B Al C Fe D Ni Câu Chọn câu câu sau A Thép hợp kim sắt với cacbon (2 – 4%) B Gang hợp kim sắt với cacbon (2 – 5%) C Gang xám có chứa cacbon gang trắng D Để luyện loại thép chất lượng cao, người ta dùng phương pháp lò điện Câu Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng cho thể tích khí NO2 lớn A Fe B Cu D Zn D Ag Câu Vàng bị hòa tan dung dịch A hỗn hợp thể tích HNO3 đặc thể tích HCl đặc B thể tích HNO3 thể tích HCl đặc C HNO3 đặc, nóng D H2SO4 đặc, nóng Câu Dãy kim loại xếp theo chiều giảm dần tính khử A Fe, Zn, Ni, Cr B Zn, Cr, Fe, Ni C Zn, Fe, Cr, Ni D Zn, Cr, Ni, Fe Câu Dãy chất sau vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? A Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2 B Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2 C CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O D Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2 Câu Dãy kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội A Fe, Al, Cu B Fe, Zn, Cr B Fe, Al, Ag D Fe, Al, Cr Câu 10 Tổng hệ số nguyên, tối giản tất chất phương trình hóa học phản ứng FeSO4 với dung dịch KMnO4 H2SO4 A 33 B 34 C 35 D 36 Câu 11 Ngâm đinh sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau thời gian thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 g Khối lượng đồng sinh A 8,4 g B 6,4 g C 9,6 g D 6,9 g Câu 12 Ngâm kim loại có khối lượng 10 g dung dịch H 2SO4 Sau thu 448 ml khí H2 (đktc) khối lượng kim loại giảm 11,2% Kim loại dùng A Zn B Fe C Al D Cu Câu 13 Trong phản ứng đây, phản ứng không thuộc phản ứng oxi hóa khử A Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 to B 2Cr(OH)3  → Cr2O3 + 3H2O C Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ D K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O Câu 14 Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp oxit CuO, FeO, ZnO Al 2O3 nung nhiệt độ cao Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn lại A Cu, FeO, ZnO, Al2O3 B Cu, Fe, ZnO, Al2O3 C Cu, Fe, Zn, Al2O3 D Cu, Fe, Zn, Al to Câu 15 Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình (NH 4)2Cr2O7  → Cr2O3 + N2 + 4H2O Khi phân hủy 48 g muối thấy 30g hỗn hợp gồm chất rắn tạp chất trơ Phần trăm tạp chất có muối A 5,5% B 6,5% C 7,5% D 8,5% Câu 16 Hòa tan hoàn toàn 2,56 g đồng vào dung dịch HNO đặc Sục khí thu vào dung dịch NaOH dư Khối lượng muối natri thu A 7,16 g B 6,16 g C 7,18 g D 6,18 g Câu 17 Cho 10,8 g hỗn hợp Fe Cr tác dụng với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít khí H (đktc) Tổng khối lượng muối khan thu A 18,7 g B 19,7 g C 25,0 g D 16,7 g Câu 18 Khối lượng đồng thu catot sau điện phân dung dịch CuSO với cường độ dòng điện ampe A 2,4 g B 2,6 g C 3,0 g D 2,8 g Câu 19 Thổi luồng khí CO dư qua hỗn hợp Fe 2O3 CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu 3,04 g chất rắn Khí thoát sục vào bình đựng nước vôi dư thấy có g kết tủa Khối lượng hỗn hợp ban đầu A 3,48 g B 3,28 g C 3,84 g D 3,82 g Câu 20 Cho 3,6 g hỗn hợp CuS FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu 896 ml khí (đktc) Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch sau phản ứng A 4,16 g B 4,61 g C 5,08 g D 5,61 g Câu 21 Hòa tan hoàn toàn 8,32 g Cu vào dung dịch HNO thu dung dịch A 4,928 lít hỗn hợp NO NO2 (đktc) Khối lượng lít hỗn hợp hai khí đktc A 1,98 g B 1,89 g C 1,78 g D 1,87 g Câu 22 Khử hoàn toàn 6,64 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 CO dư Dẫn hỗn hợp khí thu sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu g kết tủa Khối lượng sắt thu A 5,36 g B 4,4 g C 3,12 g D 5,63 g Câu 23 Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe + 0,15 mol Fe2O3 + 0,1 mol Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn C Tính m A 70 gam B 65 gam C 72 gam D 75 gam Câu 24 Cho 13,5 gam hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch Z chứa CuCl FeCl3 thu chất rắn B nguyên chất dung dịch C Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa D dung dịch E Sục CO2 đến dư vào dung dịch E, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu 8,1 gam chất rắn Thành phần trăm theo khối lượng Fe Zn A A 51,85% 48,15% B 41,48% 58,52% C 49,85% 50,15% D 30,85% 69,15% Câu 25 Hòa tan 32 gam CuSO4 vào 200 gam dung dịch HCl 3,285% thu dung dịch X Lấy 1/3 lượng dung dịch X đem điện phân với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ dòng điện I = 1,34A Biết hiệu suất điện phân 100% Khối lượng kim loại thoát catot thể tích khí (đktc) thoát anot A 1,18 gam 1,172 lít B 1,30 gam 1,821 lít C 3,20 gam 1,120 lít D 2,01 gam 2,105 lít Câu 26 Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ catot bắt đầu có khí thoát ngừng Để trung hòa dung dịch sau điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M Tính thời gian điện phân, biết dòng điện có cường độ 20A A 4013 s B 3728 s C 3918 s D 3860 s Câu 27 Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp ba kim loại Al, Fe, Mg dung dịch HCl thấy thoát 13,44 lít khí H2 (đktc) Mặt khác cho 8,7 gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch KOH dư thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Nếu cho 8,7 gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch CuSO dư, lọc lấy toàn chất rắn thu sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 thu lít khí NO (ở đktc) A 4,48 lít B 3,36 lít C 8,96 lít D 2,24 lít Câu 28 Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp muối khan FeSO Fe2(SO4)3 thu dung dịch A Cho A phản ứng hoàn toàn với 1,58 gam KMnO4 môi trường axit H2SO4 Thành phần phần trăm theo khối lượng FeSO4 Fe2(SO4)3 A 76% 24% B 50% 50% C 60% 40% D 55% 45% Câu 29 Cho 0,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thu kết tủa X Đem nung kết tủa nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng m Giá trị m A gam B gam C gam D 10 gam Câu 30 Hòa tan hoàn toàn y gam oxit sắt H2SO4 đặc, nóng thấy thoát khí SO2 Trong thí nghiệm khác, sau khử hoàn toàn y gam oxit sắt CO nhiệt độ cao hòa tan lượng sắt tạo thành H2SO4 đặc, nóng thu lượng khí SO nhiều gấp lần lượng khí SO2 thí nghiệm Công thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D A, B, C Câu 31 Nung hỗn hợp gồm bột Al bột Fe 3O4 điều kiện không khí (giả sử xảy phản ứng nhôm khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí hiđro (đktc); cho tác dụng với HCl dư thu 26,88 lít khí hiđro (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần trăm khối lượng Al Fe3O4 hỗn hợp ban đầu A 19,30% 80,70% B 22,15% 77,85% C 27,95% 72,05% D 18,20% 81,80% Câu 32 Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M vừa đủ Hỗn hợp muối sunfat khan thu cô cạn dung dịch sau phản ứng có khối lượng A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, thu 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 9,52 B 10,27 C 8,98 D 7,25 Câu 2: Cho lượng dung dịch H2SO4 10% vừa đủ tác dụng hết với 16 gam CuO Nồng độ dung dịch muối thu A 15,09 % B 7,045% C 30,18% D 21,25% Câu 3: Hòa tan 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị II III dung dịch HCl ta thu dung dịch X 672 ml khí bay (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu gam muối khan? A 15,03 g B 13,33 g C 13,00 g D 16,66 g Câu 4: Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dung dịch HCl thu 7,84 lít khí X (đktc), 2,54 gam chất rắn Y dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu m gam muối Giá trị m A 33,99 B 32,15 C 31,45 D 18,675 Câu 5: Cho luồng CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe 3O4 Fe2O3 nung nóng, thu 40 gam hỗn hợp chất rắn Y 13,2 gam khí CO2 Giá trị m A 48,6 B 44,8 C 24,3 D 36,45 Câu 6: Trung hòa 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng A 8,64 g B 6,84 g C 4,90 g D 6,80 g Câu 7: Khử hoàn toàn gam oxit kim loại cần dùng 3,36 lít H Hòa tan hết lượng kim loại thu vào dung dịch HCl dư thấy thoát 2,24 lít H2 Thể tích khí đo đktc Công thức oxit A Cr2O3 B Fe3O4 C Fe2O3 D FeO Câu 8: Cho 0,52 gam hỗn hợp kim loại Mg Fe tan hoàn toàn dung dịch H 2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu A 3,92 gam B 4,20 gam C 3,20 gam D 1,96 gam Câu 9: Cho 9,2 gam Na vào 160 ml dung dịch có khối lượng riêng 1,25 g/ml chứa Fe 2(SO4)3 Al2(SO4)3 với nồng độ tương ứng 0,125M 0,25M Sau phản ứng, người ta tách kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Khối lượng chất rắn thu sau nung A 5,24 g B 10,48 g C 2,62 g D 1,31 g Câu 10: Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, CaCl2 KCl nặng 83,68 gam Nhiệt phân hoàn toàn A, thu chất rắn B gồm CaCl 2, KCl thể tích O vừa đủ oxi hóa SO thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80% Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K 2CO3 0,5M (vừa đủ) thu kết tủa C dung dịch D Khối lượng KCl dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần khối lượng KCl có A Khối lượng kết tủa C A 18 gam B gam C 36 gam D 24 gam Câu 11: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe 2O3 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu 64 gam chất rắn A ống sứ 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 20,4 Giá trị m A 105,6 g B 35,2 g C 70,4 g D 140,8 g Câu 12: Đun 132,8 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức với H 2SO4 đặc 140oC thu hỗn hợp ete có số mol có khối lượng 111,2 gam Số mol ete hỗn hợp A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,4 mol D 0,2 mol Câu 13: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 63% Sau phản ứng thu dung dịch A 11,2 lít khí NO2 (đktc) Nồng độ % chất có dung dịch A A 36,66% 28,48% B 27,19% 21,12% C 27,19% 72,81% D 78,88% 21,12% Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I muối cacbonat kim loại hóa trị II dung dịch HCl Sau phản ứng thu 4,48 lít khí (đktc) Đem cô cạn dung dịch thu khối lượng muối khan A 13 gam B 15 gam C 26 gam D 30 gam Câu 15: Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 KCl nặng 83,68 gam Nhiệt phân hoàn toàn A, thu chất rắn B gồm CaCl2, KCl 17,472 lít khí (ở đktc) Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu kết tủa C dung dịch D Khối lượng KCl dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có A Phần trăm khối lượng KClO3 có A A 47,83% B 56,72% C 54,67% D 58,55% Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O (đktc) thu CO2 nước theo tỉ lệ thể tích 4:3 Biết tỉ khối A so với không khí nhỏ CTPT A A C8H12O5 B C4H8O2 C C8H12O3 D C6H12O6 Câu 17: Cho 0,1 mol este tạo lần axit ancol lần ancol tác dụng hoàn toàn với NaOH thu 6,4 gam ancol lượng mưối có khối lượng nhiều lượng este 13,56% (so với lượng este) CTCT este A CH3–COO–CH3 B CH3OOC–COO–CH3 C CH3COO–CH2COOH D CH3COO–CH2COOCH3 Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp este đơn chức đồng phân dung dịch NaOH thu 11,08 gam hỗn hợp muối 5,56 gam hỗn hợp ancol CTCT este A HCOOCH3 C2H5COOCH3 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 C2H5COOCH3 D Cả B C Câu 19: Chia hỗn hợp gồm hai anđehit no đơn chức làm hai phần Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn thu 1,08 gam H 2O Phần cho tác dụng với H dư (Ni, t°) thu hỗn hợp A Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thể tích khí CO2 (đktc) thu A 1,434 lít B 1,443 lít C 1,344 lít D 0,672 lít Câu 20: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO Fe 2O3 đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu B gồm chất nặng 4,784 gam Khí khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 9,062 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe2O3 hỗn hợp A A 86,96% B 16,04% C 13,04% D 6,01% Câu 21: Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dung dịch HCl thu 7,84 lít khí X (đktc), 2,54 gam chất rắn Y dung dịch Z Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu khối lượng muối khan A 31,45 g B 33,99 g C 19,025 g D 56,3 g Câu 22: Cho 15 gam hỗn hợp amin đơn chức, bậc tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thu 18,504 gam muối Thể tích dung dịch HCl dùng A 0,8 lít B 0,08 lít C 0,4 lít D 0,04 lít Câu 23: Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe2O3 cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không khí Sau kết thúc, khối lượng chất rắn thu A 61,5 g B 56,1 g C 65,1 g D 51,6 g Câu 24: Hòa tan hết 10 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại đứng trước H dãy điện hóa dung dịch HCl dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng muối khan A 1,71 g B 17,1 g C 13,55 g D 34,2 g Câu 25: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 Na2CO3 thu 11,6 gam chất rắn 2,24 lít khí (đktc) Hàm lượng CaCO3 X A 6,25% B 8,62% C 50,2% D 62,5% PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Câu 1: Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS y mol Cu2S tác dụng với HNO3 loãng, dư đun nóng thu muối sunfat kim loại giải phóng khí NO Tỉ lệ x: y có giá trị A B 0,5 C 1,5 D Câu 2: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO Fe 2O3 đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu chất rắn B gồm bốn chất cân nặng 4,784 gam Khí khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 4,6 gam kết tủa Phần trăm khối lượng FeO hỗn hợp A A 31,03 % B 86,97 % C 68,97 % D 13,03 % Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần dùng 260 ml dung dịch HCl 1M Dung dịch thu cho tác dụng với NaOH dư, kết tủa thu đem nung không khí đến khối lượng không đổi m gam chất rắn Giá trị m A 7,2 B 8,0 C 16,0 D 10,8 Câu 4: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với lượng dư khí O 2, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,2 gam chất rắn X Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X A 400 ml B 200 ml C 800 ml D 600 ml Câu 5: Cho ba kim loại Al, Fe, Cu vào lít dung dịch HNO phản ứng vừa đủ, thu 1,792 lít khí (đktc) gồm N2 NO2 có tỉ khối so với H2 18,5 Nồng độ mol HNO3 dung dịch đầu A 0,22M B 0,56M C 0,28M D 0,25M Câu 6: Đốt cháy 9,8 gam bột Fe không khí thu hỗn hợp chất rắn Z gồm FeO, Fe 3O4 Fe2O3 Để hòa tan Z cần dùng vừa hết 500 ml dung dịch HNO 1,6M, thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Giá trị V A 10,08 B 6,16 C 5,60 D 6,048 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6, C3H4 C4H8 cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 29,5 gam kết tủa khối lượng dung dịch thu giảm 10,76 gam Giá trị m A 8,14 B 4,18 C 1,84 D 1,48 Câu 8: Tiến hành crackinh 2,9 gam butan nhiệt độ cao Sau thời gian thu hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 Đốt cháy hoàn toàn A khí O dư, dẫn toàn sản phẩm sinh qua bình đựng H2SO4 đặc Độ tăng khối lượng bình đựng H2SO4 đặc A 9,0 gam B 6,75 gam C 2,25 gam D 4,5 gam Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Câu 10: Hòa tan hết 4,431 gam hỗn hợp Al Mg HNO loãng, thu dung dịch A 1,568 lít (ở đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 2,59 gam, có khí bị hóa thành màu nâu không khí Số mol HNO3 phản ứng A 0,49 mol B 0,59 mol C 0,295 mol D 0,72 mol Câu 11 Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2 Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X dung dịch H 2SO4 đặc thu thể tích khí SO (sản phẩm khử nhất) điều kiện tiêu chuẩn A 448 ml B 224 ml C 336 ml D 112 ml Câu 12.Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO H qua ống đựng 16,8 gam hỗn hợp oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng cho phản ứng xảy hoàn toàn Sau phản ứng thu m gam chất rắn, hỗn hợp khí nặng khối lượng V lít hỗn hợp ban đầu 0,32 gam Giá trị V m A 0,224 lít 14,48 gam B 0,448 lít 18,46 gam C 0,112 lít 12,28 gam D 0,448 lít 16,48 gam Câu 13 Thổi chậm 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO H qua ống sứ đựng hỗn hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng 24 gam dư đun nóng Sau kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn lại ống sứ A 22,4 gam B 11,2 gam C 20,8 gam D 16,8 gam Câu 14.Cho m gam ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO dư, nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn bình giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu có tỉ khối hiđro 15,5 Giá trị m A 0,92 gam B 0,32 gam C 0,64 gam D 0,46 gam Câu 15 Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu không khí thu 5,96 gam hỗn hợp oxit Hòa tan hết hỗn hợp oxit dung dịch HCl 2M Thể tích dung dịch HCl cần dùng A 0,5 lít B 0,7 lít C 0,12 lít D lít Câu 16 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức cần vừa đủ V lít O (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V A 8,96 lít B 11,2 lít C 6,72 lít D 4,48 lít Câu 17 Dẫn 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hoàn toàn Khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro 20 Công thức oxit sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng A FeO; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% D Fe3O4; 65% Câu 18 Đem oxi hóa hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg oxi dư thu 44,6 gam hỗn hợp oxit B Hòa tan hết B dung dịch HCl dung dịch D Cô cạn dung dịch D thu hỗn hợp muối khan A 99,6 gam B 49,8 gam C 74,7 gam D 100,8 gam Câu 19 Cho luồng khí CO qua ống đựng 0,01 mol FeO 0,03 mol Fe 2O3 (hỗn hợp A) đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu 4,784 gam chất rắn B gồm chất có oxit sắt từ Hòa tan chất rắn B dung dịch HCl dư thấy thoát 0,6272 lít H (ở đktc) Xác định số mol oxit sắt từ hỗn hợp B Biết B số mol oxit sắt từ 1/3 tổng số mol sắt (II) oxit sắt (III) oxit A 0,006 B 0,008 C 0,01 D 0,012 Câu 20 Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO Fe xOy H2 dư nhiệt độ cao thu 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại Khối lượng H2O tạo thành A 1,8 gam B 5,4 gam C 7,2 gam D 3,6 gam PHƯƠNG PHÁP TĂNG HOẶC GIẢM KHỐI LƯỢNG Câu 1: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y halogen hai chu kì liên tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thu 57,34 gam kết tủa Công thức hai muối NaX NaY A NaF NaCl B NaCl NaBr C NaBr NaI D NaI NaF Câu 2: Nhúng nhôm vào 200 ml dung dịch CuSO đến dung dịch màu xanh, lấy nhôm cân thấy nặng so với ban đầu 1,38 gam Nồng độ mol dung dịch CuSO4 dùng A 0,25M B 0,15M C 0,1M D 0,2M Câu 3: Nhúng Zn vào lít dung dịch chứa AgNO Cu(NO3)2 có số mol nhau, hai muối dung dịch phản ứng hết thu dung dịch A Lấy Zn đem cân lại, thấy khối lượng tăng 14,9 gam so với ban đầu Nồng độ mol dung dịch A A 0,1M B 0,175M C 0,15M D 0,2M Câu 4: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z X < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaX hỗn hợp ban đầu A 58,2% B 41,8% C 52,8% D 47,2% Câu 5: Có lít dung dịch hỗn hợp Na 2CO3 0,1 mol/l (NH4)2CO3 0,25 mol/l Cho 43 gam hỗn hợp BaCl CaCl2 vào dung dịch Sau phản ứng kết thúc thu 39,7 gam kết tủa A dung dịch B % khối lượng BaCO3 CaCO3 A A 50% 50% B 50,38% 49,62% C 49,62% 50,38% D 50,62% 49,38% Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I muối cacbonat kim loại hóa trị II dung dịch HCl thấy thoát 4,48 lít khí CO (đktc) Cô cạn dung dịch thu sau phản ứng khối lượng muối khan thu bao nhiêu? A 26,0 gam B 28,0 gam C 26,8 gam D 28,6 gam Câu 7: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl KBr thu 10,39 gam hỗn hợp AgCl AgBr Số mol hỗn hợp đầu A 0,08 mol B 0,06 mol C 0,03 mol D 0,055 mol Câu 8: Nhúng graphit phủ lớp kim loại hóa trị II vào dung dịch CuSO dư Sau phản ứng khối lượng graphit giảm 0,24 gam Cũng graphit nhúng vào dung dịch AgNO3 phản ứng xong thấy khối lượng graphit tăng lên 0,52 gam Kim loại hóa trị II A Pb B Cd C Al D Sn Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl NaI vào nước dung dịch A Sục khí Cl dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu 58,5 gam muối khan Khối lượng NaCl có hỗn hợp X A 29,25 g B 58,5 g C 17,55 g D 23,4 g Câu 10: Ngâm vật đồng có khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 25% Khối lượng vật sau phản ứng A 3,24 g B 2,28 g C 17,28 g D 24,12 g Câu 11: Nhúng kẽm sắt vào dung dịch CuSO Sau thời gian lấy hai kim loại ra, dung dịch lại có nồng độ mol ZnSO 2,5 lần nồng độ mol FeSO Khối lượng dung dịch giảm 2,2 gam Khối lượng đồng bám lên kẽm bám lên sắt A 12,8 g; 32 g B 64 g; 25,6 g C 32 g; 12,8 g D 25,6 g; 64 g Câu 12: Nhúng kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO Sau khử hoàn toàn ion Cd² +, khối lượng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Khối lượng kẽm ban đầu A 60 gam B 70 gam C 80 gam D 90 gam Câu 13: Nhúng kim loại M hóa trị vào dung dịch CuSO 4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác nhúng kim loại vào dung dịch Pb(NO 3)2, sau thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% Xác định M, biết số mol CuSO Pb(NO3)2 tham gia trường hợp A Al B Zn C Mg D Fe Câu 14: Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl tạo thành dung dịch Y Khối lượng chất tan dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3 xác định công thức muối XCl3 A FeCl3 B AlCl3 C CrCl3 D Không xác định Câu 15: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 NaHCO3 khối lượng hỗn hợp không đổi 69 gam chất rắn Xác định phần trăm khối lượng chất tương ứng hỗn hợp ban đầu A 15,4% 84,6% B 22,4% 77,6% C 16% 84% D 24% 76% Câu 16: Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối CuCl Cu(NO3)2 vào nước dung dịch A Nhúng Mg vào dung dịch A màu xanh dung dịch Lấy Mg cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 1.28 gam B 2,48 gam C 3,1 gam D 0,48 gam Câu 17: Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 Cu(NO3)2 vào nước dung dịch A Nhúng vào dung dịch A sắt Sau khoảng thời gian lấy sắt cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 4,24 gam B 2,48 gam C 4,13 gam D 1,49 gam Câu 18: Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO 3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát 22,4 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối clorua tạo dung dịch A 142 gam B 126 gam C 141 gam D 132 gam Câu 19: Ngâm sắt dung dịch CuSO Nếu biết khối lượng đồng bám sắt 9,6 gam khối lượng sắt sau ngâm tăng thêm gam so với ban đầu? A 5,6 gam B 2,8 gam C 2,4 gam D 1,2 gam Câu 20: Cho hai sắt có khối lượng Thanh (1) nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNO Thanh (2) nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(NO 3)2 Sau phản ứng, lấy sắt ra, sấy khô cân lại thấy cho kết sau đây? A Khối lượng hai sau khác ban đầu B Khối lượng (2) sau nhỏ khối lượng (1) lúc C Khối lượng (1) sau nhỏ khối lượng (2) lúc D Khối lượng hai không đổi trước nhúng PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Câu 1: Thể tích dung dịch HCl 10M H2O cần dùng để pha thành 400 ml dung dịch HCl 2M A 150 ml 250 ml B 360 ml 40 ml C 40 ml 360 ml D 80 ml 320 ml Câu 2: Cần thêm gam nước vào 50 gam tinh thể CuSO 4.5H2O để thu dung dịch có nồng độ 40%? A 15 gam B 20 gam C 30 gam D 35 gam Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12%, thu dung dịch NaOH 51% Giá trị m A 11,3 B 20,0 C 31,8 D 40,5 Câu 4: Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta dung dịch H2SO4 78,4% Giá trị m A 133,3 g B 146,9 g C 272,2 g D 300 g Câu 5: Cần lấy gam tinh thể CuSO 4.5H2O gam dung dịch CuSO 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO4 16%? A 180 gam 100 gam B 330 gam 250 gam C 60 gam 220 gam D 40 gam 240 gam Câu 6: Cần lấy V1 lít CO2 V2 lít CO để có 24 lít hỗn hợp khí có tỉ khối metan Giá trị V1, V2 A 18 B 16 C 10 14 D 18 Câu 7: Cần trộn thể tích metan với thể tích đồng đẳng X metan để thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro 15 Công thức phân tử X A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 8: Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp hai muối CaCO MgCO3 dung dịch HCl dư, thu 672 ml khí CO2 (đktc) Phần trăm số mol CaCO3 hỗn hợp A 66,67% B 45,55% C 33,33% D 54,45% Câu 9: X quặng hematit chứa 60% Fe 2O3 Y quặng manhetit chứa 69,6% Fe 3O4 Trộn m1 quặng X với m2 quặng Y thu quặng Z, từ quặng Z điều chế 0,5 gang chứa 4% cacbon Tỉ lệ m1/m2 A 5/2 B 4/3 C 2/5 D 3/4 Câu 10: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai ancol tác dụng với Na dư, thu 2,688 lít khí (đktc) Biết hai ancol X có khả hòa tan Cu(OH) tạo thành màu xanh da trời Mặt khác, đốt cháy ancol thu thể tích CO2 nhỏ lần thể tích ancol bị đốt cháy Số mol ancol X A 0,04 mol 0,06 mol B 0,05 mol 0,05 mol C 0,02 mol 0,08 mol D 0,035 mol 0,065 mol Câu 11: Để thu dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15% Tỉ lệ m1: m2 A : B : C : D : Câu 12: Để pha 500 ml nước muối sinh lí (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch NaCl 3% pha với nước cất Giá trị V A 150 ml B 214,3 ml C 285,7 ml D 350 ml Câu 13: Cần lít axit H2SO4 (D = 1,84 g/ml) lít nước cất để pha thành lít dung dịch H2SO4 có D = 1,28 g/ml? A lít lít B lít lít C lít lít D lít lít Câu 14: Nguyên tử khối trung bình brom 79,319 Brom có hai đồng vị bền: 79Br 81Br Phần trăm số nguyên tử 81Br A 84,05 B 81,02 C 18,98 D 15,95 Câu 15: Một hỗn hợp gồm O 2, O3 điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối với hiđro 18 Phần trăm thể tích O3 hỗn hợp A 15% B 25% C 35% D 45% Câu 16: Cần trộn hai thể tích metan với thể tích đồng đẳng X metan để thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro 15 X A C3H8 B C4H10 C C5H12 D C6H14 Câu 17: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H 3PO4 1,5M Muối tạo thành khối lượng A 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 C 12 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D 24 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4 Câu 18: Hòa tan 3,164 gam hỗn hợp muối CaCO BaCO3 dung dịch HCl dư, thu 448 ml khí CO2 (đktc) Phần trăm số mol BaCO3 hỗn hợp A 50% B 55% C 60% D 65% PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON Câu 1: Cho 3,024 gam kim loại M tan hết dung dịch HNO loãng, thu 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử nhất, đktc) có tỉ khối H2 22 Khí NxOy kim loại M A NO Mg B NO2 Al C N2O Al D N2O Fe Câu 2: Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư, thoát 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 2,22 B 2,62 C 2,52 D 2,32 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO dư, thu dung dịch A 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO khí X, với tỉ lệ số mol 1: Khí X A N2 B NO2 C N2O D N2O4 Câu 4: Hòa tan hoàn toàn a gam Al dung dịch HNO loãng, thoát 4,48 lít hỗn hợp ba khí NO, N 2O, N2 có tỉ lệ số mol 1: 2: Nếu lấy a gam Al hòa tan hoàn toàn dung dịch NaOH dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 17,92 B 13,44 C 16,80 D 17,472 Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp Zn, Al dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thu 7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 gam lưu huỳnh dung dịch X Khối lượng muối X A 67,3 gam B 79,1 gam C 57,8 gam D 44,54 gam Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M dung dịch HNO dư, thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 NO có tỉ lệ thể tích 3: Kim loại M A Zn B Ag C Cu D Fe Câu 7: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,896 lít khí NO đktc dung dịch X Khối lượng muối khan thu cô cạn X A 8,88 g B 13,92 g C 6,52 g D 13,32 g Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO H2SO4 đặc, nóng Sau phản ứng thu 0,45 mol khí NO 0,1 mol khí SO Khối lượng Fe hỗn hợp X A 8,4 B 10,88 C 6,4 D 3,92 Câu 9: Dung dịch X có chứa AgNO Cu(NO3)2 có nồng độ a mol/l Thêm lượng hỗn hợp gồm 0,05 mol Al 0,12 mol Fe vào 100 ml dung dịch X phản ứng kết thúc thu chất rắn Y gồm ba kim loại Cho Y vào dung dịch HCl dư thấy thoát 0,15 gam khí Giá trị a A 0,3 B 0,5 C 0,8 D 1,2 Câu 10: Cho m gam hỗn hợp FeS2 Fe3O4 có số mol tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO xM, đun nóng thu dung dịch A; 14,336 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO NO có tỉ khối với hiđro 19 Giá trị m x A 28,16 3,2 B 14,8 3,2 C 14,8 1,6 D 28,16 1,6 Câu 11: Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột Fe, thu 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (A) Hòa tan hỗn hợp A dung dịch axit nitric loãng dư Thể tích khí NO bay đktc A 2,24 ml B 22,4 ml C 33,6 ml D 44,8 ml Câu 12: Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe 2O3 CuO đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu hỗn hợp A Hòa tan hoàn toàn A dung dịch HNO đun nóng thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất) đktc Giá trị V A 0,224 lít B 0,672 lít C 2,24 lít D 6,72 lít Câu 13: Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe có số mol vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO 3)2 AgNO3 Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn A gồm kim loại Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát (đktc) lại 28 gam chất rắn không tan B Nồng độ C M Cu(NO3)2 AgNO3 A 2,0 M 1,0 M B 1,0 M 2,0 M C 0,2 M 0,1 M D 0,15 M 0,2 M Câu 14: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg Al vào dung dịch Y gồm HNO H2SO4 đặc thu 0,1 mol khí SO2, NO, NO2, N2O Phần trăm khối lượng Al Mg X A 63% 37% B 36% 64% C 50% 50% D 46% 54% Câu 15: Trộn 60 gam bột Fe với 30 gam bột lưu huỳnh đun nóng (không có không khí) thu chất rắn A Hòa tan A dung dịch axit HCl dư dung dịch B, khí C chất rắn D Đốt cháy C D cần V lít O2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn V có giá trị A 11,2 lít B 21 lít C 33 lít D 49 lít Câu 16: Hỗn hợp A gồm kim loại R 1, R2 có hóa trị x, y không đổi (R 1, R2 không tác dụng với nước đứng trước Cu dãy hoạt động hóa học kim loại) Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu 1,12 lít khí NO đktc Nếu cho lượng hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu lít N2 Các thể tích khí đo đktc A 0,224 lít B 0,336 lít C 0,448 lít D 0,672 lít Câu 17: Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO thu hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Khối lượng muối tạo dung dịch A 10,08 g B 6,59 g C 5,69 g D 5,96 g Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu có số mol axit HNO 3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO dung dịch Y chứa hai muối axit dư Tỉ khối X H 19 Giá trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 5,60 lít D 3,36 lít Câu 19: Cho hỗn hợp A gồm 2,8g Fe 0,81g Al vào 200 ml dung dịch B chứa AgNO Cu(NO3)2 Khi phản ứng kết thúc dung dịch C 8,12 g chất rắn D gồm kim loại Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư 0,672 lít H2 (đktc) Nồng độ mol AgNO3 Cu(NO3)2 dung dịch B A 0,1 M; 0,2 M B 0,15 M; 0,25 M C 0,2 M; 0,3 M D 0,25 M; 0,35 M Câu 20: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A B đứng trước H dãy điện hóa có hóa trị không đổi hợp chất Chia m gam X thành hai phần Phần 1: Hòa tan hoàn toàn dung dịch chứa axit HCl H2SO4 loãng tạo 3,36 lít khí H Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 21: Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO dư, ta hỗn hợp gồm hai khí NO NO có VX = 8,96 lít (đktc) tỉ khối O2 1,3125 Phần trăm NO NO2 theo thể tích hỗn hợp X khối lượng m Fe dùng A 25% 75%; 1,12 gam B 25% 75%; 11,2 gam C 35% 65%; 11,2 gam D 45% 55%; 1,12 gam Câu 22: Cho kim loại Al, Fe, Cu vào lít dung dịch HNO phản ứng vừa đủ thu 1,792 lít khí X (đktc) gồm N2 NO2 có tỉ khối so với He 9,25 Nồng độ mol HNO3 dung dịch đầu A 0,28M B 1,4M C 1,7M D 1,2M Câu 23: Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 đậm đặc, thấy có 49 gam H 2SO4 tham gia phản ứng, tạo muối MgSO4, H2O sản phẩm khử X X A SO2 B S C H2S D SO2 H2S Câu 24: Để a gam bột sắt không khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H 2SO4 đậm đặc, nóng thu 6,72 lít khí SO2 (đktc) Khối lượng a A 56 gam B 11,2 gam C 22,4 gam D 25,3 gam Câu 25: Cho 1,35 gam hỗn hợp A gồm Cu, Mg, Al tác dụng với HNO dư 1,12 lít NO NO2 (đktc) có khối lượng mol trung bình 42,8 Tổng khối lượng muối nitrat sinh A 9,65 gam B 7,28 gam C 4,24 gam D 5,69 gam Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO loãng thu hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O 0,01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3) Giá trị m A 13,5 gam B 1,35 gam C 0,81 gam D 8,1 gam Câu 27: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO Fe 2O3 đốt nóng Sau kết thúc chất rắn B gồm chất cân nặng 4,784 gam Khí khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 4,6 gam kết tủa Phần trăm khối lượng FeO A A 68,03% B 13,03% C 31,03% D 68,97% Câu 28: Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg Al chia thành hai phần Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu 3,36 lít H2 Phần 2: hòa tan hết HNO3 loãng dư thu V lít khí không màu, hóa nâu không khí (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 29: Dung dịch X gồm AgNO3 Cu(NO3)2 có nồng độ Lấy lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X phản ứng kết thúc thu chất rắn Y chứa kim loại Cho Y vào dung dịch HCl dư giải phóng 0,07 gam khí Nồng độ mol hai muối A 0,3M B 0,4M C 0,42M D 0,45M Câu 30: Hòa tan 5,6 g Fe dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M V có giá trị A ml B 10 ml C 15 ml D 20 ml Câu 31 Khi cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO thu dung dịch muối, 0,1 mol khí NO 0,3 mol khí NO2 Giá trị m A 12,5g B 11,5g C 11,2g D 15,2g Câu 32 Cho 23,6g hỗn hợp Cu, Ag tác dụng hết với V lít dung dịch HNO 1M thu hỗn hợp muối 0,5 mol khí NO2 bay Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp A 52,25%; 47,75% B 54,23%; 45,77% C 54,00%; 46,00% C 52,34%; 47,66% Câu 33 Cho 15,5g hỗn hợp kim loại Al, Cu tác dụng với HNO vừa đủ thu 6,72 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO, NO2 (ở đktc) có tỉ lệ mol : hỗn hợp muối Phần trăm khối lượng muối nitrat đồng nhôm hỗn hợp A 82,25%; 17,75% B 82,58%; 17,42% C 63,84%; 36,16% D 36,16%; 63,84% Câu 34 Để 10,08 gam bột sắt không khí sau thời gian thu hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO thấy giải phóng 2,24 lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) Khối lượng m hỗn hợp A A 11 g B 12 g C 13 g D 14 g Câu 35 Cho 1,92 gam Cu vào 0,1 lít dung dịch X gồm HNO 0,2M H2SO4 0,2M, thấy có khí NO thoát Sau phản ứng xảy hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch thu chất rắn khan Y có khối lượng A 4,8 gam B 3,76 gam C 3,67 gam D 5,64 gam Câu 36 Cho 1,92 gam Cu vào 0,1 lít dung dịch X gồm KNO 0,2M H2SO4 0,2M Sau phản ứng, thu khí NO tích (đktc) A 0,224 lít B 0,336 lít C 0,448 lít D 0,112 lít Câu 37 Cho 1,92 gam Cu vào 0,1 lít dung dịch X gồm KNO 0,1M H2SO4 0,5M, thấy có khí NO thoát Sau phản ứng, đem cô cạn dung dịch, thu muối Y có khối lượng A 3,74 gam B 4,24 gam C 5,67 gam D 3,27 gam Câu 38 Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe, Cu có số mol axit HNO 3, thu V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO N2O4 có tỉ lệ mol : dung dịch Y chứa muối axit dư V có giá trị A 22,4 lít B 4,2 lít C 4,48 lít D 8,96 lít BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH Câu 1: Hỗn hợp khí A gồm CO CO2, biết tỉ khối A hiđro 18 Thể tích CO chứa 150 ml hỗn hợp A A 75 ml B 80 ml C 100 ml D 125 ml Câu 2: Hòa tan 16,8 gam hỗn6hợp gồm hai muối cacbonat sunfit kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư, thu 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc) Kim loại kiềm A Rb B K C Na D Li Câu 3: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thoát 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Hai kim loại A Be Mg B Mg Ca C Sr Ba D Ca Sr Câu 4: Một hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có hóa trị II Nguyên tử khối ba kim loại tương ứng với tỉ lệ 3: 5: 7; số mol chúng tương ứng tỉ lệ với 4: 2: Khi hòa tan hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp H2SO4 loãng, thu 3,659 lít khí H2 (đo 648 mmHg 13,65°C) Ba kim loại A Mg; Ca Fe B Ca; Mg Fe C Ca, Zn Ba D Mg; Ca Ba Câu 5: Hòa tan hết hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu dung dịch A 336 ml khí (ở 2,2 atm 27,3°C) Lấy nửa dung dịch A cho tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4, thu 2,45 gam hỗn hợp hai muối sunfat trung hòa Hai kim loại kiềm cho A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,84 gam hỗn hợp hai muối cacbonat hai kim loại phân nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn dung dịch HCl, thu dung dịch X 672 ml CO (ở đktc) Hai kim loại A Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Ba D Ca, Sr Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 2,84 gam hỗn hợp hai muối cacbonat hai kim loại phân nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn dung dịch HCl, thu dung dịch X 672 ml CO (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu số gam muối khan A gam B 2,54 gam C 3,17 gam D 2,95 gam Câu 8: Hỗn hợp khí SO2 O2 có tỉ khối so với CH Cần thêm lít O vào 20 lít hỗn hợp khí tỉ khối so với CH4 tức 2,5 Các hỗn hợp khí điều kiện nhiệt độ áp suất A 10 lít B 20 lít C 30 lít D 40 lít PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 14,52 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3, KHCO3 MgCO3 dung dịch HCl dư, thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối KCl Giá trị m A 11,92 B 16,39 C 8,94 D 11,175 Câu 2: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 cần 0,05 mol H2 Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X dung dịch H 2SO4 đặc nóng thu thể tích khí SO (sản phẩm khử đktc) A 336 ml B 448 ml C 224 ml D 112 ml Câu 3: Nung 8,4 gam Fe không khí, sau phản ứng thu m gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO dư thu 2,24 lít khí NO2 (đktc) sản phẩm khử Giá trị m A 7,2 B 12,0 C 10,2 D 11,2 Câu 4: Cho m gam hỗn hợp Cu, Zn, Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO loãng, dư Cô cạn cẩn thận dung dịch thu sau phản ứng thu (m + 62) gam muối khan Nung hỗn hợp muối khan đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng A (m + 8) gam B (m + 16) gam C (m + 24) gam D (m + 32) gam Câu 5: Nung a gam bột Cu oxi thu 24,8 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuO, Cu 2O Hòa tan hoàn X H2SO4 đặc, nóng thoát 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) Giá trị a A 22,4 B 19,2 C 16,0 D 9,6 Câu 6: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Fe, FeCl 2, FeCl3 H2SO4 đặc nóng, thu dung dịch B 4,48 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Thêm NH dư vào dung dịch B thu 32,1 gam kết tủa Giá trị m A 16,8 B 34,55 C 25,675 D 17,75 Câu 7: Hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO với số mol chất 0,1 mol Hòa tan hết X vào dung dịch Y gồm HCl H2SO4 loãng dư thu dung dịch A Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch A ngừng thoát khí NO Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 thể tích khí NO thoát đktc A 50 ml; 1,12 lít B 50 ml; 2,24 lít C 500 ml; 1,12 lít D 250 ml; 3,36 lít Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu 2S S dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch Y 20,16 lít khí NO (đktc) Thêm Ba(OH) dư vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m A 99,30 B 115,85 C 104,20 D 110,95 Câu 9: Hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro 27,8 gồm metylxiclopropan, butan, but–2–en, but–1–in buta– 1,3–đien Khi đốt cháy hoàn toàn 8,34 gam X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 36,66 g B 46,92 g C 24,50 g D 35,88 g Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 H2SO4 đặc nóng thu dung dịch Y 8,96 lít khí SO2 (đktc) Phần trăm khối lượng oxi hỗn hợp X A 40,24% B 30,7% C 20,97% D 37,5% Câu 11: Nung 8,4 gam Fe không khí, sau phản ứng thu m gam chất rắn X gồm Fe, Fe 2O3, Fe3O4, FeO Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO dư thu 2,24 lít khí NO2 (đktc) sản phẩm khử Giá trị m A 11,2 gam B 10,2 gam C 7,2 gam D 6,9 gam Câu 12: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 HNO3 đặc nóng thu 4,48 lít khí NO2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 145,2 gam muối khan Giá trị m A 35,7 gam B 46,4 gam C 15,8 gam D 77,7 gam Câu 13: Nung 8,96 gam Fe không khí hỗn hợp A gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 A hòa tan vừa vặn dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay khí NO sản phẩm khử Số mol NO bay A 0,01 B 0,04 C 0,03 D 0,02 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 H2SO4 đặc nóng thu dung dịch Y 8,96 lít khí SO2 (đktc) Khối lượng muối dung dịch Y A 160 gam B 140 gam C 120 gam D 100 gam Câu 15: (B 2008) Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch Y, cô cạn Y thu 7,62 gam FeCl m gam FeCl3 Giá trị m A 9,75 gam B 8,75 gam C 7,80 gam D 6,50 gam Câu 16: (A 2008) Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 (trong số mol FeO số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,23 lít B 0,08 lít C 0,18 lít D 0,16 lít ... 18: Dãy kim loại khử Fe³ Fe² dung dịch muối A Mg, Al B Fe, Cu C Cu, Ag D Mg, Fe Câu 19: Ngâm hỗn hợp hai kim loại gồm Zn, Fe vào dung dịch CuSO Sau kết thúc phản ứng thu chất rắn X gồm hai kim loại... gồm hai kim loại Kết luận A X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 B X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 C Y gồm Fe, Cu D Y gồm Fe, Ag Câu 21: Cho hợp kim Al, Mg, Ag vào dung dịch CuCl2 Sau phản ứng thu hỗn hợp kim loại... với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị ăn mòn trước A B C D Câu 20: Cho hợp kim sau: Cu – Fe (I); Zn – Fe (II); Fe – C (III); Sn
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai cuong kim loai , Dai cuong kim loai , Dai cuong kim loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay