Chuyen dai hoc vinh lan 3 2017

4 238 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Li = 7; Rb = 85,5; Cs = 133 Câu 1: Axit glutamic có số nguyên tử cacbon phân tử A B C D Câu 2: Trong kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt A Fe B Cu C Ag D Al Câu 3: Phát biểu sau đúng? A Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.12H2O B Nhôm kim loại nhẹ, cứng bền có nhiều ứng dụng quan trọng C Trong công nghiệp, nhôm sản xuất phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy D Quặng boxit có thành phần Na3AlF6 Câu 4: Cho mẫu nước cứng chứa ion: Ca2+, Mg2+, HCO 3 Hóa chất khả làm mềm mẫu nước cứng A dung dịch Na2CO3 B dung dịch HCl C dung dịch Na3PO4 D dung dịch Ca(OH)2 (vừa đủ) Câu 5: Hình vẽ mô tả thí nghiệm chất rắn X tác dụng với dung dịch Y tạo khí Z, úp phễu lên ống nghiệm đốt cháy khí Z thoát ra, thấy lửa có màu xanh lam Phương trình hóa học tạo khí Z Ngọn lửa màu xanh Dung dịch Y Chất rắn X A Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 B Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2 C CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 D 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + NO Câu 6: Có chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH CH3CH2CH2NH2 Để nhận dung dịch riêng biệt hợp chất trên, cần dùng thuốc thử sau đây? A NaOH B Quỳ tím C HCl D C2H5OH Câu 7: Lấy 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H 2SO4 0,2M Khối lượng muối thu A 3,9 gam B 3,6 gam C 3,7 gam D 3,8 gam Câu 8: Cho vài giọt dung dịch phenolphtalein vào 50 ml dung dịch NaOH aM, thấy dung dịch có màu hồng Nhỏ từ từ dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch trên, đến dung dịch vừa màu hồng cần 25 ml dung dịch HCl Giá trị a A 0,20 B 0,10 C 0,05 D 0,02 Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 9: Phát biểu sau không ? A Than cốc nguyên liệu quan trọng trình sản xuất gang B Hàm lượng cacbon gang nhiều thép C Gang trắng chứa nhiều cacbon gang xám D Quặng hematit đỏ có thành phần Fe2O3 Câu 10: Oxit kim loại không tác dụng với H2O A MgO B K2O C BaO D CaO Câu 11: Loại tơ sau không chứa nguyên tố nitơ thành phần hóa học? A Tơ nilon – 6,6 B Tơ tằm C Tơ visco D Tơ nitron Câu 12: Đường saccarozơ (đường kính) có công thức hóa học A C12H22O11 B C6H12O6 C C6H10O5 D C2H4O2 Câu 13: Phương trình hóa học không A Zn + 2CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2 t0 B 2Cr + O2  2CrO t0 C Cr + 2HCl  CrCl2 + H2 D Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Câu 14: Phát biểu sau không ? A Trồng bảo vệ rừng giải pháp phát triển bền vững – bảo vệ môi trường B Các anion NO 3 , PO 34 , SO 24  nồng độ cao ion kim loại nặng Hg2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+ gây ô nhiễm nguồn nước C Các chất khí CO, CO2, SO2, H2S, NOx gây ô nhiễm không khí D Khí CO2 nguyên nhân gây khói mù quang hóa Câu 15: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe Pb; (2) Fe Zn; (3) Fe Sn; (4) Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit HCl, số cặp kim loại Fe bị ăn mòn trước A B C D Câu 16: Khi cho mẫu Zn vào bình đựng dung dịch X, thấy khối lượng chất rắn bình từ từ tăng lên Dung dịch X A Cu(NO3)2 B AgNO3 C KNO3 D Fe(NO3)3 Câu 17: Cho 6,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm hai chu kì bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, tác dụng hết với nước thu 0,12 mol khí H2 Hai kim loại kiềm A K, Rb B Li, Na C Rb, Cs D Na, K Câu 18: Thí nghiệm hóa học sau không sinh chất rắn? A Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 B Cho mẫu Na vào dung dịch CuSO4 C Cho Cu vào dung dịch AgNO3 D Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 Câu 19: Kim loại Al không tan dung dịch sau đây? A Dung dịch HNO3 đặc, nguội B Dung dịch NaOH C Dung dịch HCl D Dung dịch H2SO4 loãng, nguội Câu 20: Cho chất: CaCO3, Cu, Fe3O4, NaHCO3, CuS Số chất tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 21: Phát biểu sau không ? A Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam B Tinh bột dễ tan nước C Xenlulozơ tan nước Svayde D Fructozơ có phản ứng tráng bạc Câu 22: Chất béo X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, to) theo tỉ lệ mol tối đa nX : n H2 = : X A tripanmitin B triolein Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Chất béo este glixerol với axit hữu B Amino axit loại hợp chất hữu tạp chức C Chất dẻo vật liệu polime có tính đàn hồi D Tơ tằm tơ capron tơ nhân tạo C tristearin D trilinolein Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Có phát biểu sau: (a) Chất béo thuộc loại hợp chất este (b) Các este không tan nước chúng nhẹ nước (c) Nhiều este không tan nước mặt nước chúng không tạo liên kết hiđro với nước nhẹ nước (d) Dầu ăn mỡ bôi trơn máy có thành phần nguyên tố Các phát biểu A (a), (b), (c), (d) B (b), (c) C (a), (b) D (a), (c) Câu 25: Cho dãy chất sau: etyl axetat, tristearin, protein, tơ capron, glucozơ, saccarozơ, tinh bột Số chất dãy bị thủy phân môi trường axit A B C D Câu 26: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp kim loại Mg, Al, Zn vào dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch X có chứa m gam muối V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m tính theo a V 155V 155V 155V 465V A a + B a + C a + D a + 168 56 28 56 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba este (chỉ có chức este) tạo axit fomic với ancol metylic, etylenglicol glixerol thu 4,032 lít CO2 (đktc) 2,52 gam H2O Giá trị m A 6,24 B 3,12 C 5,32 D 4,68 Câu 28: Hợp chất hữu X amin đơn chức bậc 3, chất tạo mùi cá Khi cho 5,9 gam X tác dụng với HCl dư thu 9,55 gam muối Công thức cấu tạo X A (CH3)3N B CH3NHC2H5 C (CH3)2CHNH2 D (CH3)2NC2H5 Câu 29: Cho từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml dung dịch FeCl3 aM AlCl3 bM, thấy xuất kết tủa, kết tủa cực đại sau kết tủa bị hòa tan phần Đồ thị biểu diễn mối quan hệ số mol kết tủa số mol NaOH cho vào hình vẽ: Tổng số mol kết tủa Số mol NaOH Giá trị a b A 0,10 0,05 B 0,10 0,30 C 0,20 0,02 D 0,30 0,10 Câu 30: Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam saccarozơ thu dung dịch X, trung hòa dung dịch X sau phản ứng thực phản ứng tráng bạc thu khối lượng Ag tối đa A 4,32 gam B 8,64 gam C 10,8 gam D 2,16 gam Câu 31: Nung hỗn hợp gồm a mol KNO3 b mol FeCO3 bình kín không chứa không khí, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp X gồm chất rắn hỗn hợp Y gồm khí, tỉ khối Y so với hiđro 20,8 Biểu thức liên hệ a b A 3a = 2b B 2a = b C a = b D a = 2b Câu 32: Hợp chất hữu X dẫn xuất benzen có mùi thơm hoa nhài, có công thức phân tử C 9H10O2 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu 8,2 gam muối axit hữu hợp chất hữu Y Tên gọi X A phenyl axetat B phenyl propionat C benzyl axetat D etyl benzoat Câu 33: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C5H11NO2, có mạch cacbon phân nhánh Cho 11,7 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh chất khí Y dung dịch Z Khí Y nặng không khí, làm giấy quỳ tím tẩm nước chuyển màu xanh Dung dịch Z có khả làm màu nước brom Cô cạn dung dịch Z thu khối lượng muối khan A 9,4 gam B 10,8 gam C 8,2 gam D 12,2 gam Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 34: Hợp chất hữu X tác dụng vừa đủ với NaOH dung dịch theo tỉ lệ mol n X : nNaOH = : 2, thu dung dịch Y gồm muối ăn, ancol etylic, muối natri glyxin Phân tử khối X A 143,5 B 174,0 C 153,5 D 139,5 Câu 35: Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,8M CuSO4 1M với cường độ dòng điện không đổi I = 2,68 ampe thời gian (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất điện phân 100%) Coi khí tan nước không đáng kể Thể tích khí thoát anot (ở đktc) A 1,792 lít B 2,688 lít C 2,240 lít D 2,016 lít Câu 36: Hợp chất hữu X chứa loại nhóm chức Lấy 0,05 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y chứa muối axit hữu (chỉ có chức axit) có số nguyên tử cacbon 4,6 gam chất hữu Z Cô cạn dung dịch Y, để đốt cháy hoàn toàn lượng muối khan thu cần 0,225 mol O2 tạo CO2, 1,35 gam H2O 7,95 gam Na2CO3 Tổng số liên kết pi (π) X A B C D Câu 37: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, Zn vào dung dịch chứa đồng thời HNO3 1,726 mol HCl, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 95,105 gam muối clorua 0,062 mol hỗn hợp khí N2O, NO (tổng khối lượng hỗn hợp khí 2,308 gam) Nếu đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 254,161 gam kết tủa Còn đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 54,554 gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 46,0 B 56,7 C 38,0 D 43,0 Câu 38: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở X1, X2 có tỉ lệ mol : 3, tổng số liên kết peptit phân tử X1, X2 Lấy m gam X đem thủy phân hoàn toàn, làm khô thu hỗn hợp Y gồm amino axit glyxin alanin Đốt cháy hoàn toàn 1/10 hỗn hợp Y hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng kết thúc thấy tách 60,085 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 40,14 gam so với ban đầu Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 82,00 B 50,55, C 89,45 D 80,56 Câu 39: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử X Y Z T Thuốc thử Dung dịch I2 Cu(OH)2 môi trường kiềm Dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng Dung dịch NaOH Hiện tượng Có màu xanh tím Có màu tím Kết tủa Ag trắng sáng Tạo chất lỏng không tan nước, lắng xuống Dung dịch X, Y, Z, T A Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, fructozơ B Lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, hồ tinh bột, fructozơ C Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, fructozơ, phenyl amoni clorua D Hồ tinh bột, fructozơ, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua Câu 40: Hợp chất hữu X este đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) tạo b mol CO2 d mol H2O Biết a = b – d V = 100,8a Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... 9,55 gam muối Công thức cấu tạo X A (CH3)3N B CH3NHC2H5 C (CH3)2CHNH2 D (CH3)2NC2H5 Câu 29: Cho từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml dung dịch FeCl3 aM AlCl3 bM, thấy xuất kết tủa, kết tủa cực... C C6H10O5 D C2H4O2 Câu 13: Phương trình hóa học không A Zn + 2CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2 t0 B 2Cr + O2  2CrO t0 C Cr + 2HCl  CrCl2 + H2 D Cr(OH )3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Câu 14: Phát biểu sau... đựng dung dịch X, thấy khối lượng chất rắn bình từ từ tăng lên Dung dịch X A Cu(NO3)2 B AgNO3 C KNO3 D Fe(NO3 )3 Câu 17: Cho 6,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm hai chu kì bảng tuần hoàn nguyên tố hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen dai hoc vinh lan 3 2017 , Chuyen dai hoc vinh lan 3 2017 , Chuyen dai hoc vinh lan 3 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay