đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9117

11 201 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:41

Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch LUYN THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA 2017 S 91 MễN THI: TON HC Ngy 24 thỏng nm 2017 Cõu Hm s A R x x + x ng bin trờn khong no? B ;1 C 1; + y = ( ) ( Cõu Tim cac iờm cc tri cua th ca hm s A ( 0; 0) va ( 1; 2) v im Cõu Gi D y = x 3x ? ( 0; 0) va ( 2; ) ( ;1) v ( 1; + ) ( 0; 0) va ( 2; ) C D ( 0; 0) va ( 2; ) y = ax + bx + cx + d Tim phng trinh cua ham sụ nờu th hm s cú hai im cc tr l gc ta Cõu Cho hm s O B ) ( A 2; x 1, x )? A y = 3x + x y = 3x + x l hai im cc tr ca hm s x 12 + x 22 x 1x = ? y = Cõu Cho hm s B A m = x mx + 2m x 3 ( ) y = x 3x ( D ) vi m C m = l tham s, cú th l D BC = ? m A bng bao nhiờu th hm s m = B Tim m m = m m ( ) y = x 2mx + cú ba im cc tr A 0;1 , B , C m = C ( C ) Xỏc nh m ( C ) cỏc im cc i v cc tiu nm v cựng mt phớa i vi trc tung? Cõu Giỏ tr ca tham s y = x 3x y = x 3mx + m x m + m m = B C m = D cú tha m = y = x 2x x trờn on 1;1 Khng inh nao sau õy UNG? A Cú giỏ tr nh nht ti x = v giỏ tr ln nht ti x = B Cú giỏ tr nh nht ti x = v giỏ tr ln nht ti x = C Cú giỏ tr nh nht ti x = v khụng cú giỏ tr ln nht D Khụng cú giỏ tr nh nht v cú giỏ tr ln nht ti x = Cõu Tim giỏ tr nh nht ca hm s y = cos x cos2 x + cos x + ? 2 A B 24 C 12 D Cõu Xet hm s y Cõu th hỡnh bờn l ca hm s no? A y = x + 2x + C y = x 4x + Cõu 10 Cho ng cong A ( L 2;2 Cõu 11 Tỡm m ) B y = x 2x + D y = x 2x + x im no di õy l giao ca hai tim cn ca C ? C :y = x +2 B M 2;1 C N 2; D K 2;1 ( ) ( ( ) ( ) ( ) A 1;1 , B , C ( ) ( ) d : y = m x +1 ng thng A m B x ct th hm s m < C -1 O ) y = x + 3x 0m < log = a, log = b Tinh log 15 theo a v b ? A b a + B b + a + C 6a + b Cõu 13 Cho a, b, c l cỏc s thc dng v a, b Khng nh no sau õy SAI? D ti ba im phõn bit m = hoc m > Cõu 12 Bit A loga c = logc a B a b + logb c C loga c = loga b logb c D loga b logb a = logb a 8, 4% /nm v lói hng nm c nhp vo Hi sau bao nhiờu nm ngi ú thu loga c = Cõu 14 Mt ngi gi tit kim vi lói sut c gp ụi s tin ban u? D 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa1 Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch A B ( 0;1) B Cõu 16 Tinh o hm ca hm s A x 21+x y'= ln C x ? x 1; + C Ă \ ( ) y = 2x { } D B 1+x y ' = x y = log 2x x ln B ln ( { } a = ) a = B b ( ) Cõu 21 Cho f ( x ) dx B F ( x ) = 12 ( e =0 hoc b +5 ( ) ( 2x ) d x = B b =0 Cõu 23 Tớnh tớch phõn I = hoc b =1 I = x x + 1d x 1 + ln x dx x v C F D x 21+x y'= ln D y/ = D { 1; 6} S = B S A C b =5 16 t = + ln x B 2x ln 10 ln 10 x S = a ;b Khi ú tinh gia tri cua b a a = y = xe x D b ? a = ? x2 +C D ( ) F x = ( ex 2 ) D I = 40 hoc b = D b 16 C = hoc b = 52 2 C I = t = C D 52 Chn khng nh SAI y = x2 + S = Cõu 26 Tinh thờ tich trũn xoay to nờn ta quay quanh trc v y = 3x Ox D hỡnh phng D D I = 14 ? S = gii hn bi th ( P ) : y = 2x x 11 12 C V = D V = 15 15 15 Cõu 27 Tỡm phn thc v phn o ca s phc z = + 2i A Phn thc bng v phn o bng 2i B Phn thc bng v phn o bng C Phn thc bng v phn o bng 2i D Phn thc bng v phn o bng v trc Ox ? Cõu 28 Cho s phc A A V = 16 15 ? Cõu 25 Tinh din tớch ca hỡnh phng gii hn bi th hai hm s A { 1; 6} ( x ) = 12 e 22 I = t dt B A I = t d t 31 C = 0? e y/ = x C I = 36 Cõu 24 Cho ) B I = 34 Cõu 22 Giỏ tr no ca b A b x2 = 10 Tinh I = f x d x b C x C b A I = 32 y ' = ln cú dng Cõu 20 Hm s no sau õy KHễNG phi l mt nguyờn hm ca hm s F x = ex + C ? 3.9x 10.3x + Cõu 19 Tp nghim ca bt phng trỡnh A ( ; ) ( 1; + ) ? y/ = { } A b ? x ln 10 Cõu 18 Tim nghim ca phng trỡnh log x x = A 2; B 4; y/ = D Cõu 17 Tinh o hm ca hm s A y = log2 Cõu 15 Tim xỏc nh ca hm s A 10 B V = () z = 3i Tim sụ phc w = + z + z w = 22 + 33i B w = 22 33i C w = 22 33i 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa2 D w = 22 + 33i Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch ( M 1; Cõu 29 Trong mt phng phc, im A w = 26 Cõu 30 Gi A z1 v 10 z 10 C tha Tim tõm ca ng trũn ? Cõu 32 Cho hai s phc A A S phc u z1 = + i u u = 3i ( A BCD ) v SC 10 ) B I ( 0; 3) C z1 =i z2 C z 1.z = D z1 + z2 = ) Trong cỏc khng nh di õy, khng nh no SAI? S A BCD S ( ) D I ( 0;1) z = i Kt lun no sau õy l SAI? B S phc cú ỏy A BCD u cú phn thc bng 8, phn o bng l hỡnh vuụng cnh = a Tớnh th tớch chúp S A BCD chiu vuụng gúc ca l mt ng trũn I 0; D S liờn hp ca a3 Cõu 35 Cho hỡnh chúp S A BCD D , phn o bng = w = z + 2z + 10 = Tớnh giỏ tr biu thc A = z + z bng 10 Cõu 34 Cho hỡnh chúp A V v B cú phn thc bng C Mụun ca ( I 0; A ( D ? 10 z + i = Bit rng hp cỏc im biu din cỏc s phc w = z 2i z1 z2 = Cõu 33 Cho s phc w = 26 C l hai nghim phc ca phng trỡnh B Cõu 31 Cho s phc w = B z2 ) biu din s phc z Tim mụun ca s phc w = iz z theo u l u = + 6i a Cnh bn SA vuụng i gúc vi mt phng a a3 a 15 C V = a 3 D V = ã BC = 60 Cnh bờn SD = Hỡnh cú ỏy A BCD l hỡnh thoi cnh bng 1, gúc A B V trờn mt phng = ( A BCD ) 24 Cõu 36 Cho hỡnh chúp t giỏc u S A BCD l im H thuc on BD cho HD = 3HB Tớnh th tớch 15 15 15 C V = D V = 24 12 cú cnh ỏy bng a , cnh bờn hp vi mt ỏy mt gúc 600 Tớnh theo a th tớch a3 a B a3 a D chúp S A BCD A V = C V = V = V = Cõu 37 Cho lng tr ng A BC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc u cnh a Mt phng A B ' C ' to vi mt ỏy gúc 600 chúp S A B CD A V = = B V ( Tớnh theo a th tớch lng tr Cõu 38 Cho hỡnh chúp a 3 B 3a 3 C a 3 D 3a 3 = V = V = V = 8 A BC l tam giỏc vuụng ti A , A B = a, A C = a Tam giỏc SBC u v A BC A ' B ' C ' S A BC cú ỏy A V nm mt phng vuụng vi ỏy Tớnh khong cỏch t B n mt phng ( SA C ) 2a 39 a D V = 13 Cõu 39 Cho hỡnh chúp S A BCD cú ỏy A BCD l hỡnh vuụng tõm O , cnh a Cnh bờn SA ã SBD = 600 Tớnh theo a khong cỏch gia hai ng thng A B v SO A A a 39 13 ) B a B a C a C a vuụng gúc vi ỏy, gúc D a Cõu 40 Mt tm nhụm hỡnh ch nht cú hai kớch thc l a v 2a ( a l di cú sn) Ngi ta cun tm nhụm ú thnh mt hỡnh tr Tinh ban kinh ay cua hinh tru nu hỡnh tr c to thnh cú chiu di ng sinh bng 2a ? A a Cõu 41 a Cho hỡnh nún nh S B C cú bỏn kớnh ỏy a D a R = a , gúc nh bng 600 Tinh din tớch xung quanh ca hỡnh nún? 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa3 Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch A a C a D a a Cõu 42 Trong khụng gian, cho hỡnh ch nht A BCD cú A B = v A D = Gi M , N ln lt l trung im ca A D v BC Quay hỡnh ch nht ú xung quanh trc MN , ta c mt hỡnh tr Tinh din tớch ton phn ca hỡnh tr? A B C D Cõu 43 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt cu S cú phng trỡnh x + y + z + 2x 4y + 6z = Tớnh ta tõm I v bỏn kớnh B R ca ( ) (S ) ( ) v bỏn kớnh R = C Tõm I ( 1;2; ) v bỏn kớnh R = ( ) v bỏn kớnh R = D Tõm I ( 1; 2; ) v bỏn kớnh R = 16 Cõu 44 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , mt cu ( S ) cú tõm I ( 2;1; 1) , tip xỳc vi mt phng ta ( Oyz ) Viờt phng trỡnh ca mt cu ( S ) ? A ( x + ) + ( y + 1) + ( z 1) = B ( x ) + ( y 1) + ( z + 1) = C ( x ) + ( y 1) + ( z + 1) = D ( x + ) + ( y 1) + ( z + 1) = Cõu 45 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng ( Q ) : 2x y + 5z 15 = v im E ( 1;2; ) Viờt phng trinh mt phng ( P ) qua E v song song vi ( Q ) A ( P ) : x + 2y 3z + 15 = B ( P ) : x + 2y 3z 15 = C ( P ) : 2x y + 5z + 15 = D ( P ) : 2x y + 5z 15 = Cõu 46 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho hai im A ( 4;1; ) v B ( 5; 9; ) Viờt phng trỡnh mt phng trung A Tõm I 1;2; trc ca on AB B Tõm 2 2 2 2 2 2 2x + 6y 5z + 40 = x C 8y 5z 35 = I 1; 2; x + 8y 5z 41 = D x + 8y + 5z 47 = A B ( ) v mt phng ( P ) : 3x + 2y z + = Gi ( ) l mt phng i qua P , Q v vuụng gúc vi ( P ) , viờt phng trỡnh ca mt phng ( ) A ( ) : 7x + 11y + z = B ( ) : 7x 11y + z = C ( ) : 7x + 11y + z + 15 = D ( ) : 7x 11y z + = Cõu 48 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng ( P ) : 3x + y 3z + = v mt cu ( S ) : ( x ) + ( y + ) + ( z + ) = 25 Mt phng ( P ) ct mt cu ( S ) theo giao tuyn l mt ng trũn Tinh Oxyz , Cõu 47 Trong khụng gian vi h ta 2 cho hai im ( P 2; 0; ), Q 1; 1; ban kinh cua ng trũn giao tuyn? A r =6 Cõu 49 Trong khụng gian vi h ta B Oxyz , r =5 C r = cho ng thng r = x y z +1 d: = = 1 D v mt phng ( ) : x 2y 2z + = Tỡm im A trờn d cho khong cỏch t A n ( ) bng A A ( 0; 0; 1) B A ( 2;1; ) C A ( 2; 1; ) D A ( 4; 2;1) Cõu 50 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho hai im A ( 2;1; 1) , B ( 0; 3;1) v mt phng uuur uuuur ( P ) 2MA MB cú giỏ tr nh nht ( P ) : x + y z + = Tỡm ta im M thuc cho A M ( 4; 1; ) B M ( 1; 4; ) C M ( 4;1; ) D M ( 1; 4; ) HT HNG DN GII CHI TIT 91 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa4 Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch Cõu o hm: ( ) y / = x 2x + = x 0, x Ă Suy hm s luụn ng bin trờn Ă y/ = x = v Chn A x = y ' = 3x 6x ; y ' = 3x x = x = + Vi x = y = + Vi x = y = Chn C ( Cõu Ta cú: Cõu Ta cú y ' = 3ax + 2bx + c Yờu cu bi toỏn Vy phng trỡnh hm s cn tỡm l: Cõu Ta cú Do ) ( a = ( ) = c = ( ) = 12a + 4b + c = b = c = ( ) = d = ( ) = 8a + 4b + 2c + d = d = y ' y ' y y y = x 3x Chn D ) ( ) y ' = 3x 6mx + m = x 2mx + m ' = m m + = > 0, m Ă Theo Viet, ta cú x + x = 2m x 1x = m Yờu cu bi toỏn x1 + x ( ) nờn hm s luụn cú hai im cc tr ( x 1, x ) 3x 1x = 4m m = m = m = Chn D x = y ' = x 2mx + 2m ; y ' = x = m th hm s cú hai im cc tr 2m m * ( Cõu o hm ) ( ) hai im cc tr nm v cựng mt phớa i vi trc tung 2m > m > y'=0 cú hai nghim x 1, x cựng du ( ) , ta c 21 < m Chn C Kt hp vi * x = y ' = 4x 4mx = 4x x m ; y ' = x = m th hm s cú ba im cc tr y ' = cú ba nghim phõn bit m > ( Cõu Ta cú ) Suy ta cỏc im cc tr ca th hm s l: Yờu cu bi toỏn: ( m ;1 m BC = m = m = m = ( ) Suy hm s nghch bin trờn on 1;1 Cõu Ta cú ( ) A 0;1 , B y = 4x 4x = 2x + ( C m ;1 m ) nờn cú giỏ tr nh nht ti x =1 v giỏ tr ln nht ti x = Chn B xỏc nh v liờn tc trờn 1;1 () f t = , hay y = Chn D f = 9; f ữ = ; f = Suy ra: 1;1 Cõu Da vo th thy phớa bờn phi hng lờn nờn h s ca x phi dng Loi ỏp ỏn A Khi ú: ( ) () 0, x Ă () () v (tha iu kin) Chn C t = cos x , t 1;1 Xột hm s f t = 2t t + 3t + 2 t = 1;1 Ta cú: f ' t = 6t 9t + 3; f ' t = t = 1;1 Cõu t ) () 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa5 Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch ý thy x = thỡ y = nờn ta loi ỏp ỏn D Hm s t cc tr ti x = v x = nờn ch cú B phự hp vỡ x = y ' = 4x 4x = 4x x ; y ' = x = ( Chn B { } D = Ă \ Cõu 10 Tp xỏc nh: 3 = + Ơ ; lim+ y = lim+ = - Ơ ị Tim cn ng: xđ- xđ- x - x- Ta cú: lim- y = limxđ- ) xđ- 2 x = 1; lim y = lim x =1 Li cú: lim y = lim x x x + x + 2 1+ 1+ x x sin 3x x +2+ y sin 3x x a = lim = lim = lim + + x + x x + x + x x x 6x Suy im K 2;1 l giao ca hai tim cn Chn D x = ( ( ) Cõu 11 Phng trỡnh honh giao im ca ng thng d Tim cn ngang: =1 ) v th : x = x + 3x = m x + x x + x + m = x + x + m = ng thng d ct th ti ba im phõn bit phng trỡnh * cú hai nghim phõn bit khỏc ( ) )( ( ) ( ) ( *) = 4m > m < Chn C m m 10 Cõu 12 Ta cú: a = log = log = log 10 log = log log = a Suy ra: log 15 = log 5.3 = log + log = a + b Chn A ( ) a thỡ logc a ch tn ti c Suy A sai Chn A Cõu 14 Gi A l s tin gi ban u, r = 8, 4% /nm l lói sut, N l s nm gi Cõu 13 Nhn thy vi Ta cú cụng thc lói kộp C Do k hn l Cõu 15 Hm s Cõu 16 Ta cú: Cõu 17 Ta cú: N l s tin nhn c sau ( c hai v, ta c ) = 2A 2A = A + r Theo bi, ta cú C Ly loagarit c s ( = A 1+r ( ) N ( 1+r ) N log2 + r = N = ) N N nm = 1 = = 8, 5936 log2 + r log2 + 0, 084 ( nm nờn phi ỳng hn mi c nhn Vy ngi ny cn x x y = log2 ( ) / xỏc nh ) ( nm Chn A x > x >0 Chn D x x < 2 y / = x 2x ln = 2x 2x ln = x 21+x ln Chn B ( y ' = log 2x ) / / ln 2x = ữ = ln 10 ln 10 ( 2x ) 2x / = Chn B = 2x ln 10 x ln 10 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa6 ) nm Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch ( ) ( ) x 5x > x x < < x < Cõu 18 iu kin: Phng trỡnh ó cho tng ng vi ( ) x x = x 5x + = x = x x = (tha iu kin) Vy phng trỡnh cú nghim l S = 2; x = Cõu 19 Bt phng trỡnh tng ng vi 3.32x 10.3x + t t = 3x , t > Bt phng trỡnh tr thnh 3t 10t + t 3 1 Vi t , ta c 3x x 3 Vy nghim ca bt phng trỡnh l S = 1;1 Suy di ca S bng Chn C ( )( Cõu 20 t ) { } Chn A t = x dt = 2xdx Cõu 21 Ta cú ( ) ( 2x ) dx = ( x Theo bi ra, cú b ( ) 6x ) b ( ) ( ( ) ) b = 6b + = Chn D b = x = t = 23 2t Vy I = t dt = x = t = x = t = x = e t = Cõu 25 Xột phng trỡnh ( ) Chn C = b2 6b = b2 6b + t = + ln x t = + ln x i cn: + f x dx = 2 + 4.10 = 34 Chn B t = x + t = x + , suy 2tdt = 3x dx i cn: Cõu 24 t ( ) t 1 e dt = d e t = e t + C = e x + C 2 2 Cõu 23 t I = f x dx = 25 dx f x dx = 2x b Cõu 22 Ta cú Suy , suy = 2tdt = tdt = x 2dx 52 Chn C dx x 22 2 14 Suy I = t dt = t = Chn A 31 9 x = x + = 3x x x = x = ( Din tớch hỡnh phng cn tớnh l S = )( x ) + 3x dx = ( x 3x x + 3x dx = + 2x ữ = ữ = Chn D 6 ) x = 2x x = x = Hỡnh phng D gii hn bi P v trc Ox quay quanh Ox Cõu 26 Xột phng trỡnh ( ) ( ) 2 V Ox = 2x x dx = 0 ( to nờn trũn xoay cú th tớch l: x5 16 4x 4x + x dx = x x + ữ = 15 ) 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa7 (vtt) Chn A Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch Cõu 27 Chn D Cõu 28 Ta cú z = 3i z = + 3i () 1+z + z Suy ( ) ( ) = + + 3i + + 3i ( ) ( ) = + 3i + 16 + 30i = 22 + 33i Chn B ( ) biu din z nờn z = 2i , suy z = + 2i Do ú w = i ( + 2i ) ( 2i ) = + i ( 4i ) = + 5i Vy w M 1; Cõu 29 Vỡ im Cõu 30 Ta cú ( z + 2z + 10 = z + ) ( ) = 3i = + 25 = 26 Chn C z = + 3i z = 3i 2 2 Suy A = z + z = + 32 ữ + + ữ = 10 + 10 = 10 Chn B Cõu 31 Ta cú w = z 2i z = w + 2i Gi w = x + yi x , y Ă Suy z = x + + y i Theo gi thit, ta cú ( ) ( ) ( ) ( ) x + ( + y ) i + i = x + ( + y ) i = x + ( + y ) = x + ( y + 3) = Vy hp cỏc s phc w = z 2i l ng trũn tõm I ( 0; ) Chn B Cõu 32 Ta cú z z = ( + i ) ( i ) = 2i Suy z z = + = Do ú A sai z + i ( + i ) ( + i ) 2i Ta cú = = = = i Do ú B ỳng ( ) 2 2 2 2 1i z2 ( )( ) Ta cú z 1z = + i i = + = Do ú C ỳng Ta cú z + z = + i + i = Cõu 33 Ta cú ( ( ) ( ) Do ú D ỳng Chn A ) ( ) u = 3i = 6i , suy u = 82 + = 10 v u = + 6i Do ú B sai, cỏc mnh cũn li u ỳng Chn B Cõu 34 ng chộo hỡnh vuụng SA C S A C = a SA = SC A C = a Chiu cao chúp l SA = a Din tớch hỡnh vuụng A BCD Xột tam giỏc Th tớch chúp , ta cú S A BCD l V S A BCD = l S A BCD = a A a S A BCD SA = 3 (vtt) Chn A ã BC = 60 nờn tam giỏc A BC u A 3; 3 Suy BO = BD = 2BO = ; HD = BD = 4 O S B D C Cõu 35 Vỡ Trong tam giỏc vuụng SHD , ta cú SH = SD HD = Din tớch hỡnh thoi A BCD l S A B CD = 2S A BC = S A B CD D H C B 15 (vtt) Chn B S A B CD SH = 24 Cõu 36 Gi O = A C BD Do S A BCD l hỡnh chúp u nờn SO A BCD Vy V A S = ( ) 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh D Húa8 A B O C Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch Suy OB l hỡnh chiu ca Khi ú ( SB trờn ( A BCD ) ) ã ã , OB = SBO ã 600 = SB , A BCD = SB Trong tam giỏc vuụng a ã SOB , ta cú SO = OB t an SBO = a3 2 Vy S = A B = a A BC V S A BCD = S A BCD SO = A BCD Cõu 37 Vỡ A BC A ' B ' C ' l lng tr ng nờn A A ' A BC A Gi M l trung im B ' C ' , tam giỏc A ' B ' C ' u Nờn suy A ' M B ' C ' ã ã M , A ' M = Aã MA ' Khi ú 600 = A B ' C ' , A ' B ' C ' = A Din tớch hỡnh vuụng l ( ( Tam giỏc )( AA 'M , cú Din tớch tam giỏc u Cõu 38 Gi Gi Khi ú H K 3a a 3; A A ' = A ' M t an Aã MA ' = 2 a S A ' B 'C ' = ( BC l trung im ca l trung im ) ) A 'M = AC , suy 3a 3 ( K HE SK ) ( M ) ( E SK ) SH + HK ) C' B' SH HK d B , SA C = 2d H , SA C = 2HE = B (vtt) Chn D ( C A' SH B C SH A BC HK A C , suy ) = S A BC A A ' = Vy V (vtt) Chn A = 2a 39 Chn C 13 SA B = SA D c g c , suy SB = SD ã Li cú SBD = 600 , suy SBD u cnh SB = SD = BD = a Trong tam giỏc vuụng SA B , ta cú SA = SB A B = a Gi E l trung im A D , suy OE P A B v A E OE Do ú d A B , SO = d A B , SOE = d A , SOE Cõu 39 Ta cú ( K A K SE Khi ú Cõu 40 Gi bỏn kớnh ỏy l Do ú R ) ( ) d A , SOE = A K = T gi thit suy a 2 R = a R = Cõu 41 Theo gi thit, ta cú OA Suy di ng sinh: ( =a h = 2a ) SA A E SA + A E = a 5 Chn D a v chu vi ỏy bng Chn C ã v OSA S = 300 OA = 2a sin 300 = R l = a (vdt) l = SA = Vy din tớch xung quanh bng: S xq Cõu 42 Theo gi thit ta c hỡnh tr cú chiu cao Do ú din tớch ton phn: S h = AB = = R h + R = Chn A , bỏn kớnh ỏy R = AD = Chn C ( S ) : x + y + z + 2x 4y + 6z = hay ( S ) : ( x + 1) + ( y ) + ( z + ) = 16 Do ú mt cu ( S ) cú tõm I ( 1;2; ) v bỏn kớnh R = Chn A Cõu 43 Ta cú: 2 A O A M D B N C 2 2 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa9 Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch ) Do ú phng trỡnh mt cu cn tỡm l ( x ) + ( y 1) + ( z + 1) = Chn C Cõu 45 Ta cú ( P ) song song vi ( Q ) nờn cú dng: ( P ) : 2x y + 5z + D = vi D Li cú ( P ) qua E ( 1;2; ) nờn thay ta im E vo phng trỡnh ca ( P ) , ta c D = 15 Vy ( P ) : 2x y + 5z + 15 = Chn C Cõu 44 Bỏn kớnh mt cu: ( R = d I , Oyz = x I = 2 M ; 5; ữ 2 uuur Mt phng cn tỡm i qua M ; 5; ữ v nhn A B = 1; 8; lm mt VTPT nờn cú phng trỡnh 2 x + 8y + 5z 47 = Chn D uuur uur uuur uur Cõu 47 Ta cú PQ = 1; 1; , mt phng P cú VTPT n P = 3;2; Suy PQ , n P = 7;11;1 uuur uur Mt phng i qua P 2; 0; v nhn PQ , n P = 7;11;1 lm mt VTPT nờn cú phng trỡnh Cõu 46 Ta trung im ca AB l ( ( ( ) ) ( ) ) ( ( ( ) ( ) ) ( ) : 7x + 11y + z + 15 = Chn C Cõu 48 Mt cu ( ) ( ) Bỏn kớnh ng trũn giao tuyn l: Cõu 49 Gi ( ) S cú tõm I 4; 5; , bỏn kớnh R = Ta cú d I , P = ( ) A 2t ; t ; t d ( ) Ta cú d A , = vi ( ) ) ( ) + ( ) 3.4 + + +1 2 = 19 ( ) r = R d I , P = 52 19 = Chn C t > ( ) ( ) + ( ) + ( ) 2t t t + 2 =3 2t + =3 t = 2t + = t = A 2; 1; Chn C t = uur uur r Cõu 50 Gi I a ; b; c l im tha 2IA IB = , suy I 4; 1; uuur uuuur uuur uuur uuuur uuur uur uuur uur uuur Ta cú 2MA MB = 2MI + 2IA MI IB = MI Suy 2MA MB = MI = MI uuur uuuur Do ú 2MA MB nh nht MI nh nht hay M l hỡnh chiu ca I trờn mt phng P ng thng i qua ( ( ) ) ( ) ( ) I v vuụng gúc vi ( P ) cú l d : x = y 1+ = z +13 Ta hỡnh chiu M ca I trờn ( P ) tha 10 11 A 26 C 27 D 28 D 29 C C B 32 D 3 B D C x y + z + = = 1 M 1; 4; x + y z + = ( P N 12 1 15 A A A D 3 ) Chn D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B B 42 A C 4 C B D C A D 50 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa10 Thy giỏo:Lờ Nguyờn Thch A D B C B B A B A B A D C D C A C A C 184 ng Lũ Chum Thnh Ph Thanh Húa11 C D C C C D ... + ) + ( y + 1) + ( z 1) = B ( x ) + ( y 1) + ( z + 1) = C ( x ) + ( y 1) + ( z + 1) = D ( x + ) + ( y 1) + ( z + 1) = Cõu 45 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng ( Q ) : 2x y +. .. = + 25 = 26 Chn C z = + 3i z = 3i 2 2 Suy A = z + z = + 32 ữ + + ữ = 10 + 10 = 10 Chn B Cõu 31 Ta cú w = z 2i z = w + 2i Gi w = x + yi x , y Ă Suy z = x + + y i Theo gi thit,... ) = + 3i + 16 + 30i = 22 + 33i Chn B ( ) biu din z nờn z = 2i , suy z = + 2i Do ú w = i ( + 2i ) ( 2i ) = + i ( 4i ) = + 5i Vy w M 1; Cõu 29 Vỡ im Cõu 30 Ta cú ( z + 2z + 10 = z + ) (
- Xem thêm -

Xem thêm: đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9117 , đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9117 , đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9117

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay