đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8716

9 188 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:41

Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐỀ LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 SỐ 87 MÔN THI: TOÁN HỌC Ngày 19 tháng năm 2017 a , b ∈ ¡ Câu 1:Cho số phức z = a + bi với Tìm phần thực số phức z A 2ab B a − b C a + b D 2abi + 3i 2017 Câu Cho số phức z = Tính z − 2i A B C D Câu 3.Cho số phức z thỏa z = M điểm biểu diễn số phức 2z mặt phẳng tọa độ Oxy Tính độ dài đoạn thẳng D OM = OM = 16 r r Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véc tơ u = ( −1;3; −2 ) v = ( 2;5; −1) Tìm tọa độ véc tơ r r r r r r r B a = ( −8; −9;1) C a = ( 8; −9; −1) D a = ( −8; −9; −1) a = 2u − 3v A a = ( −8;9; −1) OM A OM = B Câu 5.Giả sử tích phân I =∫ OM = C dx = ln M , tìm M 2x +1 13 13 D M = 3 x y +1 z − = = Vectơ sau vectơ Câu 6.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ : −2 phương ∆ ? r r r r A u = ( 0; −1; ) B u = ( 2;5; −6 ) C u = ( 2; −5; −6 ) D u = ( 0;1; −4 ) A M = 4,33 B M = 13 C M= Câu 7.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( −2;1; ) , B ( 6; −3; −2 ) Tìm tọa độ trung điểm E đoạn thẳng AB A E ( 2; −1;0 ) B E ( 2;1;0 ) C E ( −2;1; ) D E ( 4; −2; −2 ) x Câu Tính tích phân I = ∫ xe dx Câu Trong không gian với hệ tọa độ I = A I = −1 B I= e D I = 2e − uuur r r r Oxyz , cho OA = 2i − j + 7k Tìm tọa độ điểm A A A ( −2; −3; ) B A ( 2; −3; −7 ) Câu 10.Tìm số phức liên hợp số phức A z = −2 + 3i C C A ( 2;3;7 ) D A ( 2; −3; ) C z = −2 − 3i D z = − 3i z = i ( 2i − 3) B z = + 3i x = 1− t  Câu 11.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M ( −4; 0;0) đường thẳng ∆ :  y = −2 + 3t Gọi H ( a; b; c )  z = −2t  hình chiếu M lên ∆ Tính A Câu 12 Với số phức z , A a + b + c B −1 C D z1 , z2 tùy ý, khẳng định sau sai? B z1.z2 = z1 z2 z z = z [ C z1 + z2 = z1 + z D z = z ] Câu 13 Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn a; b Gọi ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f ( x ) , trục hoành hai đường thẳng x = a , x = b ; V thể tích khối tròn xoay tạo thành quay ( H ) quanh trục Ox Khẳng định sau b A V = π ∫ f ( x ) dx a Câu 14 Cho số phức b B V =∫ f a ( x ) dx b C V = ∫ f ( x ) dx a b D V = π ∫ f ( x ) dx a z1 = 4i − z2 = + i Tìm mô đun số phức z1 + z2 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 1/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch A z1 + z2 = 34 B z1 + z2 = 64 C z1 + z2 = 34 D z1 + z2 = a Câu 15 Cho a số thực dương, tính tích phân I = ∫ x dx theo a −1 A I= a +1 a −1 B I = 2 2 C I= −a + Câu 16 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi D ( S) I= a2 −1 mặt cầu tâm I ( −3; 4;0 ) tiếp xúc mặt phẳng (α) : x − y + z − = Phương trình sau phương trình ( S ) ? A ( S ) : ( x − 3) + ( y + 4) + z = C ( S ) : ( x + 3) + ( y − 4) + z = B ( S ) : ( x + 3) + ( y − ) + z = 16 ( S ) : ( x − 3) + ( y + ) + z = 16 A ( −2; −5;7 ) mặt phẳng ( α ) : x + y − z + = Gọi D Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm 2 H A lên ( α ) Tính hoành độ điểm H A B C D e ln x 1 e2 dx A I = e − Câu 18 Tính tích phân ∫ B I = C I = − D x e 2 r r rr Câu 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ u = ( 1; −3;5 ) v = ( −6;1; ) Tính u.v rr rr rr rr A u.v = −1 B u.v = C u.v = D u.v = 13 Câu 20 Cho hai số phức z1 = − 4i, z2 = −1 + mi với m ∈ ¡ z1.z2 có phần ảo Tính m A m = B m = −1 C m = D m = Câu 21 Tìm tất số phức z thỏa mãn z = −9 A 3i B 9i −9i C −3i D 3i −3i Câu 22 Cho số phức z = a − 5i , với a ∈ ¡ Tính z hình chiếu a2 + A B A ∫ C ∫ a − 25 D ∫ f ( x ) dx = 10 Tính I = ∫  − f ( x )  dx C I = −54 I = −46 Câu 24 Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x + x − m , với m là tham số A I = 46 a + 25 C Câu 23 Cho a2 − B x3 x + + C x3 x2 f ( x ) = + − mx + C f ( x) = ∫ f ( x ) dx = ( 3x − ) C ∫ f ( x ) dx = ( 3x − ) I = 54 x3 x m2 ++ C 2 x3 x f ( x ) = − − mx + C f ( x) = B ∫ D ∫ 3x − + C B ∫ f ( x ) dx = ( 3x − ) 3x − + C D ∫ f ( x ) dx = B ∫ f ( x ) dx = 3sin 3x + C D ∫ f ( x ) dx = −3sin 3x + C Câu 25 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = A D Câu 26 Tìm nguyên hàm hàm số 3x − f ( x ) = cos3 x A ∫ f ( x ) dx = − sin 3x + C C ∫ f ( x ) dx = sin 3x + C 3x − + C +C 3x − Câu 27 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi ( Q ) mặt phẳng qua ba điểm A ( −3;0;0 ) , B ( 0;2;0 ) ; C ( 0;0;4 ) Phương trình sau phương trình ( Q ) ? 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 2/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch A ( Q) : x y z + + = B ( Q) : x y z + + = −1 Câu 28 Biết F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x) = ( Q) : x y z + + = −1 −3 ( Q) : D F ( 1) = Tính F ( ) x +1 x y z + + = −3 F ( ) = ln + rr r r Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véc tơ u = ( −3;1;6 ) v = ( −1; −1;3 ) Tìm tọa độ véc tơ u; v    rr rr rr rr A u; v  = ( 9;3; ) B u; v  = ( −9;3; ) C u; v  = ( 9; −3; ) D u; v  = ( 9;3; −4 )         2 Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + z − = Tìm tọa độ tâm I ( S ) A F ( ) = ln − C A B F ( ) = ln − I ( 1;0; −2 ) B Câu 31.Cho hàm số f ( x) = A ∫ f ( x ) dx = ln ( x C ∫ f ( x ) dx = ln x 2 I ( 1;0; ) C C F ( ) = ln + I ( −1;0; −2 ) D D I ( 1; −2;3) x+2 Khẳng định sau sai? x + 4x + + x + 5) + C B 1 ∫ f ( x ) dx = ln  x + 4x + + C D ∫ f ( x ) dx = ln x  + x + ÷+ C + 4x + − C ( P ) : 3x − y − z + = Vectơ sau vectơ pháp r r r B n = ( 3; 4; −1) C n = ( −3; 4; −1) D n = ( 6; −8; −2 ) Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng tuyến ( P) ? A r n = ( −3; −4; −1) Câu 33 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm [ 0; 2] , f ( ) = f ( ) = Tính I = ∫ f ′ ( x ) dx D I = I Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A ( −2;3;1) , B ( 4; −1;5 ) C ( 4;1;3 ) Tìm tọa độ A I =8 = −6 B G tam giác ABC A G ( 2;1;3) C I = trọng tâm Câu 35 Cho hai số phức A B G ( 2; −1;3) B x = −1, y = π I = ∫ sin x.cos xdx A I = C x = 1, y = 1 B I = π 4 Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng đường thẳng ∆ : D G ( 1; 2;3) z1 = x + y − ( x − y ) i, z2 = x + − ( y − 3) i với x, y ∈ ¡ Tìm x, y để z1 = z2 x = 1, y = −1 Câu 36 Tính tích phân C G ( 2;1; −3) x y + z +1 = = −2 C (α) D x = −1, y = −1 I = D I =− π qua điểm M ( −4; 2;1) vuông góc với A ( α ) : x − y + 2z + = B C ( α ) : x − y − z + 10 = D ( α ) : x + y + 2z − = ( α ) : 2x − y + 2z + = Câu 38 Cho số phức z thỏa mãn ( − i ) z = + i Tìm tọa độ điểm M biểu diễn cho z mặt phẳng tọa độ Oxy   A M  − ; − 2 ÷ 5  2 ÷  5 B M  − ; 1 2 ÷ 5 5 C M  ; 1 5 D M  ; − 2 ÷ 5 Câu 39 Tính tích phân I = ∫ x + x dx 16 52 I = B I = C I = D I = 3 9 Câu 40 Cho số phức z = 3i − Tìm phần thực phần ảo z A Phần thực −2 phần ảo B Phần thực −2 phần ảo 3i C Phần thực phần ảo −2 D Phần thực 3i phần ảo −2 A 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 3/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 41.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( α ) : x + y + z = đường thẳng d : x −1 y z + = = Gọi −2 ∆ đường thẳng nằm ( α ) , cắt vuông góc với d Hệ phương trình phương trình tham số ∆ ?  x = −2 + 4t  A  y = − 5t  z = − 7t  Câu 42 Cho I = ∫ A I  x = −3 + 4t  B  y = − 5t  z = − 7t   x = + 4t  C  y = − 5t  z = −4 − 7t   x = −3 + 4t  D  y = − 5t  z = − 7t  f ( x ) dx = 15 Tính I = ∫ f ( 3x ) dx = B I =3 C I = 45 D I = 15 Câu 43 Biết A x2 − ∫0 x + dx = − m + n ln , với m , n số nguyên Tính m + n S = B S = C S = −3 Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho D (α ) mặt phẳng qua đường thẳng ∆ : xúc với mặt cầu ( S ) : ( x − 3) + ( y + 3) + ( z − 1) = Khi A 3x − y + z = B 2 −2 x + y − z − = C Câu 45 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số A 125 12 Câu 46 Kí hiệu B ( H) ( H) (α ) x−4 y z+4 = = tiếp −4 song song với mặt phẳng sau đây? x+ y+ z =0 D x + 3y + z = y = x3 − x đồ thị hàm số y = x + x − 35 253 12 C hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số khối tròn xoay thu quay hình S = −1 D 55 12 y = x3 , đường thẳng x + y = trục hoành Thể tích V xung quanh trục Ox 10 128 V= π π C V = D I = 21 Câu 47 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M điểm biểu diễn số phức z = 12 − 5i , M ′ điểm biểu diễn cho số phức A V = 1, 495 B 1+ i z Tính diện tích tam giác OMM ′ 169 169 A B z′ = Câu 48 Cho số phức C Oxy đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r = 91 B ( H) r = 13 C hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số tròn xoay thu quay hình r = 13 D 169 ( H ) xung quanh trục Ox r = 13 y = x , đường thẳng x = trục hoành Thể tích V khối 1 V= π C V = π D I = 5 Câu 50.Một ô tô chạy với vận tốc 15m /s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần với vận A tốc V= D z thỏa mãn z = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w = ( − 3i ) z − i mặt phẳng tọa độ Câu 49 Kí hiệu 169 B v ( t ) = −5t + 15 ( m /s ) , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển mét? A 22,5m B 45m C 2, 25m D 4,5m HẾT 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 4/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu Chọn B Hướng dẫn giải Ta có HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 87 z = a + bi ⇒ z = ( a + bi ) = a − b + 2abi Vậy phần thực z a − b + 3i 2017 = i ⇒ z = ⇒ z 2017 = z = − 2i OM = z = z = Câu Chọn B Hướng dẫn giải r r r r r r 2u = ( −2; 6; −4 ) ; 3v = ( 6;15; −3) ⇒ a ( −8; −9; −1) a = 2u − 3v Câu Chọn C Hướng dẫn giải Ta có z= ( Câu Chọn D Hướng dẫn giải Câu Chọn D Hướng dẫn giải I I =∫ ) 1 1 13 =∫ dx = ∫ d ( x + 1) = ln x + = ( ln13 − ln ) = ln x + 2 x + 2 1 1 13 dx = ln M ⇒ M = 2x +1 Câu Chọn C Hướng dẫn giải nên nhận vectơ ∆: ur x y +1 z − ⇒ ∆ có vectơ phương u1 = ( −2;5; ) = − ( 2; −5; −6 ) = = −2 r u = ( 2; −5; −6 ) vectơ phương Câu Chọn A x A + xB −2 +  x = = =  y A + y B + ( −3 )  = = −1 ⇒ G ( 2; − 1; ) Hướng dẫn giải.Gọi E ( x, y , z ) trung điểm AB Ta có:  y = 2   z A + zB + ( −2 ) = =0 z = 2  u = x du = dx ⇒   x x dv = e dx v = e 1 x − ∫ e x dx =x.e x − e x = ( e1 − ) − ( e1 − e0 ) = Theo công thức tích phân phần suy ra: I = x.e 0 0 r r r r r uuur Câu Chọn D Hướng dẫn giải Do a = xi + y j + zk ⇔ a = ( x; y; z ) ⇒ OA = ( 2; −3;7 ) ⇒ A ( 2; −3; ) Câu Chọn A Hướng dẫn giải.Ta dùng tích phân phần, ta đặt: Câu 10 Chọn A Hướng dẫn giải z = i ( 2i − ) = 2i − 3i = −2 − 3i ⇒ z = −2 + 3i a = − t r  Câu 11 Chọn B Hướng dẫn giải Đường thẳng ∆ có VTCP u = ( −1;3; −2 ) , H ( a; b; c ) ∈ ∆ ⇒ ∃t ∈ ¡ : b = −2 + 3t c = −2t  Ta có: uuuur r uuuur MH = ( − t; −2 + 3t; −2t ) H hình chiếu vuông góc M ∆ MH ⊥ ∆ ⇔ u.MH = ⇔ −1( − t ) + ( −2 + 3t ) − ( −2t ) = ⇔ t = ⇒ a+b+c = 11  22  ⇒ H  ; ; − ÷ 15  15 15 15  22 + − = −1 15 15 15 Câu 12 Chọn C Hướng dẫn giải Gọi z = a + bi , Suy phương án A Gọi ( a, b ∈ ¡ ) , ta có: z = a − bi, z.z = ( a + bi ) ( a − bi ) = a + b2 = z z1 = a + bi, z2 = c + di , ta có : z1.z2 = ( a + bi ) ( c + di ) = ( ac − bd ) + ( ad − bc ) i , 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 5/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch z1.z2 = ( ac − bc ) + ( ad + bc ) i = ( ac − bc ) + ( ad + bc ) = ( ac ) 2 + ( bc ) + ( ad ) + ( bc ) = a + b c + d = z1 z1 Suy phương án B N điểm biểu diễn số phức z1 , z2 mặt phẳng phức lúc : uuuur uuur uuuur uuur z1 + z2 = OM + ON ≤ OM + ON = z1 + z Suy phương án C sai Gọi M , Gọi z = a + bi , ( a, b ∈ ¡ ) , ta có: z = a + b = a + ( −b ) = z Suy phương án D (Bài toán nên sử dụng tích chất môđun số phức) Câu 13 Chọn D Hướng dẫn giải Theo công thức tính thể tích khối tròn xoay Câu 14 Chọn C Hướng dẫn giải Ta có: Câu 15 Chọn A Hướng dẫn giải.Ta có z1 + z2 = 4i − + + i = + 5i ⇒ z1 + z2 = 32 + 52 = 34 I= Câu 16 Chọn B Hướng dẫn giải Bán kính ( x + 3) a −1 −1 ∫ x dx = ∫ a a x2 x2 a + a2 x dx + ∫ x dx = − ∫ xdx + ∫ xdx = − + = −1 2 −1 R = d ( I,( α ) ) = ( −3) − 1.4 + 2.0 − 22 + ( −1) + ( ) 2 = Vậy phương trình mặt cầu ( S ) : + ( y − ) + z = 16 Câu 17 Chọn D Hướng dẫn giải  x = −2 + t r  Đường thẳng ( ∆ ) qua A ( −2; −5;7 ) nhận nα = ( 1; 2; −1) làm VTCP có phương trình ( ∆ ) :  y = −5 + 2t z = − t   x = −2 + t t =  y = −5 + 2t x =   ⇔  ⇒ xH = Gọi H hình chiếu A lên ( α ) Khi đó, tọa độ H nghiệm hệ  z = − t  y = −3  x + y − z + =  z = e e e ln x dx = ∫ ln x d ( ln x ) = ln x = Câu 18 Chọn D Hướng dẫn giải Ta có ∫ x rr rr u.v = ( −6 ) + ( −3) + 5.2 ⇔ u.v = Câu 19 Chọn B Hướng dẫn giải Câu 20 Chọn A Hướng dẫn giải có z1.z2 = ( − 4i ) ( −1 + mi ) = −3 + 4m + ( + 3m ) i Vì phần ảo z1.z2 nên ta + 3m = ⇔ m = z = −9 ⇔ z = ( 3i ) ⇔ z = ±3i Câu 21 Chọn D Hướng dẫn giải Ta có Câu 22 Chọn C Hướng dẫn giảiTa có z = a + ( −5 ) = a + 25 Câu 23 Chọn A Hướng dẫn giải Ta có 2 3 3 I = ∫  − f ( x )  dx = ∫ 4dx − 5∫ f ( x ) dx = x + 5∫ f ( x ) dx = −4 + 5.10 = 46 Câu 24 Chọn C Hướng dẫn giải Ta có 2 ∫ ( x + x − m ) dx = x x2 + − mx + C Câu 25 Chọn B Hướng dẫn giải 2 t3 3x − = t ⇒ x − = t ⇒ 3dx = 2tdt ∫ f ( x ) dx = ∫ t dt = 3 + C = ( 3x − ) 3x − + C 1 Câu 26 Chọn C Hướng dẫn giải ∫ f ( x ) dx = ∫ cos xdx = ∫ cos x d ( x ) = sin x + C 3 Đặt Câu 27 Chọn D Hướng dẫn giải ( Q) mặt phẳng qua ba điểm A ( −3;0;0 ) , B ( 0;2;0 ) ; C ( 0;0; ) Phương trình 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa ( Q) : x y z + + = −3 Trang 6/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 28 Chọn D Hướng dẫn giải F ( x) = ∫ dx = ln x + + C x +1 F ( ) = ln + + C = ln + − ln = ln + 2 F ( 1) = ln + + C ⇔ C = F ( 1) − ln = − ln rr u; v  = ( 9;3; )   Câu 30 Chọn A Hướng dẫn giải Tọa độ tâm I ( S ) I ( 1;0; −2 ) Câu 29 Chọn A Hướng dẫn giải Tọa độ véc tơ Câu 31 Chọn B Hướng dẫn giải Đặt t = x + x + ⇒ dt = ( x + ) dx Khi đó: x+2 1 1 dx = ∫ dt = ln t + C = ln x + x + + C x + 4x + t 2 2 Đáp án A khẳng định x + x + = ( x + 2) + > 0, ∀x Đáp án C D khẳng định ∫ f ( x ) dx = ∫ ( P ) : 3x − y − z + = có vectơ pháp tuyến có tọa độ ( 3; −4; −1) , nên vectơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) Câu 32 Chọn D Hướng dẫn giải.Mặt phẳng vectơ ( 3k ; −4k ; −1k ) , với k≠ Câu 33 Chọn D Hướng dẫn giải.Ta có I = ∫ f ′ ( x ) dx = ( ∫ f ′ ( x ) dx ) | = ( f ( x ) + C ) | = f ( ) + C − f ( ) − C = −1 = 2 Câu 34 Chọn A Hướng dẫn giải.Gọi G ( xG ; yG ; zG ) −2 + +  x = =2 G   −1 +1  = ⇒ G ( 2;1;3) trọng tâm tam giác ABC :  yG =  1+ +  =3  zG =  y =1  x + y = x + z1 = z2 ⇔  ⇔  x = −1 − ( x − y ) = − ( y − 3) Câu 35 Chọn B Hướng dẫn giải Câu 36 Chọn C Hướng dẫn giải Đặt t = sin x ⇒ dt = cos xdx Đổi cận: x = ⇒ t = 0; x = π ⇒ t = Vậy I = ∫ t dt = 0 r r Câu 37 Chọn A Hướng dẫn giải Vì ( α ) ⊥ ∆ nên chọn VTPT ( α ) nα = u∆ = ( 1; −2; ) r Phương trình mặt phẳng ( α ) qua điểm M ( −4; 2;1) có VTPT nα ( 1; −2; ) là: ( x + ) − ( y − ) + ( z −1) = ⇔ x − y + z + = Câu 38 Chọn C Hướng dẫn giải Ta có ( − i ) z = + i ⇒ z = 1+ i 1 2 = + i Vậy tọa độ điểm M biểu diễn cho z M  ; ÷ 3−i 5 5 5 Câu 39 Chọn D Hướng dẫn giải.Đặt t = + x ⇔ t = + x ⇒ 2tdt = 3x 2dx ⇒ x 2dx = 2tdt Đổi cận: 3 2t 2t 52 x = ⇒ t = 1; x = ⇒ t = ⇒ I = ∫ x + x dx = ∫ dt = = = ( 27 − 1) = 9 Câu 40 Chọn A Hướng dẫn giảiSố phức có dạng z = a + bi phần thực a phần ảo b Vậy z = 3i − = −2 + 3i Nên phần thực −2 phần ảo M = d ∩(α) M ( + t ; −2t ; −3 + 2t ) ∈ d Câu 41 Chọn B Hướng dẫn giải Gọi nên Mà M ∈ ( α ) ⇒ ( + t ) − 2t − + 2t = ⇔ t = ⇒ M ( 1;0; −3) ∈ ∆ r r Ta có: a = ( 3;1;1) véc tơ pháp tuyến ( α ) b = ( 1; −2;2 ) véc tơ phương d 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 7/9 Mã đề 132 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch  x = + 4t ′  x = −3 + 4t  ⇒ ∆ :  y = − 5t  z = −3 − t ′  z = − 7t   r r r  Nên n = a ∧ b = ( 4; −5; −7 ) véc tơ phương ∆ Do đó: ∆ :  y = −5t ′ Câu 42 Chọn A Hướng dẫn giảiĐặt t = 3x ⇒ dt = 3dx ⇒ dt = dx Đổi cận x = ⇒ t = , x = ⇒ t = 3 Nên 1 I = ∫ f ( t ) dt = 15 = 30 Câu 43 Chọn A Hướng dẫn giải  x2 1 x2 −   d x = x − − d x =  − x − ln x + ÷ = − − ln ⇒ m = ; n = −1 Vậy S = ÷ ∫0 x + ∫0  x +1   Ta có ∆: Câu 44 Chọn B Hướng dẫn giải (α ) qua đường thẳng ∆ nên có pt dạng: Mặt cầu (α ) x − 3y − = x−4 y z+4 = = ⇔ −4 4 y + z + = ( S) có tâm a ( x − y − ) + b ( y + z + ) = với a + b ≠ I ( 3; −3;1) bán kính R = tiếp xúc với mặt cầu ( S) ( ) nên d I , ( α ) = R ⇔ 8a − 7b a + ( 4b − 3a ) + b 2 =3 ⇔ ( a − 2b ) = ⇔ a = 2b Chọn a = ⇒ b = ⇔ x − y + z − = Câu 45 Chọn C  x = −2  Hướng dẫn giải.Xét phương trình hoành độ giao điểm x − x = x + x − ⇔ x − x − x + = ⇔ x =   x = 3 Vậy S= ∫ −2 x3 − x − x + dx + ∫ x3 − x − x + dx = Câu 46 Chọn C Hướng dẫn giải 2− x = ⇔ x = 2 2 253 12 x + y = ⇔ y = − x Xét phương trình hoành độ giao điểm x3 = − x ⇔y x = ; y =2−x y=x V = π ∫ x dxπ + π ∫ ( − x ) dx = 10 π 21 −1 Câu 47 Chọn B z = 12 − 5i ⇒ M ( 12; − ) ⇒ OM = 122 + 52 = 13 uuuur 17 1+ i 1+ i 17 17 z′ = z= ( 12 − 5i ) = + i ⇒ M ′  ; ÷⇒ OM ′ =  ; ÷ 2 2  2  2 uuuuur  17  uuuuur uuuur Suy MM ′ =  − ; ÷ ⇒ MM ′.OM ′ = Vậy tam giác OMM ′ vuông M ′  2 169 Vậy S∆OMM ′ = OM ′.MM ′ = Câu 48 Chọn B Hướng dẫn giải Giả sử w = x + yi ( x; y ∈ ¡ ) O Hướng dẫn giải w = ( − 3i ) z − i ⇔ w + i = ( − 3i ) z ⇔ w + i = ( − 3i ) z ⇔ w + i = ( − 3i ) z = 13 ⇔ x + ( y + 1) = 13 ⇒ r = 13 Câu 49 Chọn C Hướng dẫn giải ( ) V =π∫ x 2 x5 dx = π 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa 1 = π Trang 8/9 Mã đề 132 x Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 50 Chọn A Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến dừng t1 thỏa mãn v ( t1 ) = ⇔ −5t1 + 15 = ⇔ t1 =  t2  Vậy quãng đường kể từ lúc đạp phanh đến dừng s = ∫ ( −5t + 15 ) dx =  −5 + 15t ÷ = 22,5 ( m /s )  ÷  0 ĐÁP ÁN B C B 26 C 27 D 28 D D D C A A D 10 A 11 B 12 C 13 D 14 C 15 A 16 B 17 D 18 D 19 B 20 A 21 D 22 C 23 A 24 C 25 B 29 A 30 A 31 B 32 D 33 D 34 A 35 B 36 C 37 A 38 C 39 D 40 A 41 B 42 A 43 A 44 B 45 C 46 C 47 B 48 B 49 C 50 A 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh hóa Trang 9/9 Mã đề 132 ... F ( ) = ln + I ( −1;0; −2 ) D D I ( 1; −2;3) x+2 Khẳng định sau sai? x + 4x + + x + 5) + C B 1 ∫ f ( x ) dx = ln  x + 4x + + C D ∫ f ( x ) dx = ln x  + x + + C  + 4x + − C ( P )... 13 Chọn D Hướng dẫn giải Theo công thức tính thể tích khối tròn xoay Câu 14 Chọn C Hướng dẫn giải Ta có: Câu 15 Chọn A Hướng dẫn giải. Ta có z1 + z2 = 4i − + + i = + 5i ⇒ z1 + z2 = 32 + 52 = 34... 18 Chọn D Hướng dẫn giải Ta có ∫ x rr rr u.v = ( −6 ) + ( −3) + 5.2 ⇔ u.v = Câu 19 Chọn B Hướng dẫn giải Câu 20 Chọn A Hướng dẫn giải có z1.z2 = ( − 4i ) ( −1 + mi ) = −3 + 4m + ( + 3m ) i Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8716 , đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8716 , đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8716

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay