Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

26 114 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:34

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ ĐĂNG CHÍN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI VIỆT PHÚ Phản biện 1: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC Phản biện 2: TS.TRẦN XUÂN BÁCH Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Đào tạo đối đầu với nhiều vấn đề thách thức Hiện nước ta quốc gia giới nỗ lực nâng cao hiệu giáo dục cách đổi nội dung, phương pháp giáo dục với nhiều hình thức, mô hình, biện pháp khác nhằm mở rộng quy mô, nâng cao tính tích cực dạy học cách toàn diện, dạy để giúp người học hướng tới chiếm lĩnh tri thức cách chủ động Muốn cần phải nâng cao, cải tiến đồng thành tố liên quan, phương tiện dạy học phận quan trọng Đảng ta sớm nhận thức tầm quan trọng nghiệp giáo dục đào tạo, sở tổng kết thực tiễn cách sâu sắc, đường lối quan điểm Đảng giáo dục đào tạo có bước tiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (tháng 7/1996) xác định: “Giáo dục đào tạo phải thực trở thành quốc sách hàng đầu" Định hướng công đổi giáo dục c n ch r nghị Trung ương Đảng vấn đề giáo dục đào tạo, là: "Đổi mạnh m phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, r n luyện nếp tư sáng tạo người học, t ng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện dạy học vào trình dạy học" Tuy nhiên, việc mua sắm, sử dụng bảo quản phương tiện dạy học c n nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, nhiều giáo viên chưa thường xuyên sử dụng phương tiện dạy học tiết dạy Tình trạng dạy “chay” c n phổ biến Phương tiện dạy học c n thiếu, chất lượng chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ, việc giữ gìn, bảo quản phương tiện dạy học chưa quan tâm mức; việc khai Footer Page of 126 Header Page of 126 thác sử dụng chưa thống nhất, chưa đồng bộ; việc đổi phương tiện dạy học giáo viên có chuyển biến tích cực chưa mạnh m Công tác quản lý phương tiện dạy học trường trung học sở c n bộc lộ nhiều hạn chế, yếu Đây nguyên nhân làm cho việc đổi giáo dục chưa thật đạt hiệu quả, chất lượng dạy học c n thấp T sở lý luận thực tiễn nêu trên, chọn đề tài “Biện pháp quản lý phương tiện dạy học trường trung học sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương tiện dạy học, góp phần đổi phương pháp dạy học trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường trung học sở 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Giả thuyết khoa học Công tác quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam năm qua quan tâm đạt số thành định Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi giáo dục toàn diện công tác quản lý phương tiện dạy học c n bộc lộ nhiều yếu Footer Page of 126 Header Page of 126 bất cập Nếu thực đồng hợp lý biện pháp quản lý phương tiện dạy học như: giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh vai tr , tầm quan trọng phương tiện dạy học; trang bị, khai thác, sử dụng bảo quản phương tiện dạy học; quản lý điều kiện hổ trợ phương tiện dạy học s góp phần đổi phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng hiệu dạy học trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý phương tiện dạy học trường THCS 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý phương tiện dạy học trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung khảo sát thực trạng phương tiện dạy học công tác quản lý phương tiện dạy học trường THCS địa bàn huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam t năm 2009 đến (Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Mai, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Dơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Vân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Tập, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Nam Trường THCS Trà Cang) Footer Page of 126 Header Page of 126 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý phương tiện dạy học trường trung học sở Chương 2: Thực trạng công tác quản lý phương tiện dạy học trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Chương 3: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ LỊCH S NGHI N C U V N ĐỀ 1.1.1.Trên giới Trên giới t kỷ XVI có công trình nghiên cứu PTDH Komenski nhà giáo dục Tiệp Khắc Về sau trường phái giáo dục Xô – viết có nhà giáo dục Usinski; A N Leontiev hay J H.Pestalossi người Thụy Sĩ phát triển quan điểm dạy học trực quan để đạt hiệu cao 1.1.2 Ở Việt Nam Th a kế phát huy lý thuyết giáo dục giáo dục học giới, Việt Nam có nhiều nghiên cứu phương tiện dạy học quản lý việc sử dụng phương tiện dạy học Về vấn đề này, kể đến nhà khoa học tiêu biểu phát triển truyền bá lý luận nguyên tắc dạy học trực quan Tô Xuân Giáp, Trần Đức Vượng đặt sở vững cho việc sử dụng PTDH, việc đổi PPDH nước ta 1.2 MỘT S KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Khái niệm phương tiện dạy học Phương tiện dạy học phương tiện vật chất - kỹ thuật giáo viên, học sinh sử dụng trình dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học đề 1.2.2 Quản lý a Khái niệm quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 - Quản lý hoạt động thiết yếu đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân, đảm bảo hoàn thành công việc phương thức tốt để đạt mục tiêu chung tập thể b Khái niệm quản lý giáo dục Quản lý giáo dục hệ thống tác động có kế hoạch, có ý tưởng, có mục đích chủ thể quản lý (giám đốc Sở GD&ĐT, Ph ng GD&ĐT ) lên đối tượng bị quản lý (tập thể giáo viên, học sinh ) c Khái niệm quản lý nhà trường Quản lý nhà trường quản lý giáo dục phạm vi xác định Quản lý nhà trường quản lý có tính chất chung, quản lý trình hoạt động thực nguyên lý, sở chung quy luật quản lý, đồng thời quản lý nhà trường có nét riêng, nét chung mang tính đặc thù quản lý giáo dục Do vậy, quản lý nhà trường cần phải vận dụng tất nguyên lý chung quản lý, quản lý giáo dục để đẩy mạnh mặt hoạt động nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo chung d Các chức quản lý: Chức quản lý thể thống hoạt động tất yếu chủ thể quản lý nảy sinh t phân công, chuyên môn hóa hoạt động quản lý nhằm thực mục tiêu + Chức kế hoạch hóa + Chức tổ chức + Chức đạo + Chức kiểm tra 1.3 QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.3.1 Khái niệm quản lý phương tiện dạy học Footer Page of 126 Header Page of 126 Quản lý phương tiện dạy học công việc người cán quản lý, đối tượng quản lý nhà trường 1.3.2 Mục tiêu quản lý phương tiện dạy học Mục tiêu quản lý phương tiện dạy học xây dựng, sử dụng, bảo quản huy động tối đa phương tiện dạy học nhà trường phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập nhằm đạt mục tiêu dạy học, giáo dục đề 1.3.3 Các chức quản lý phương tiện dạy học 1.4 MỘT S NGUY N TẮC QUẢN LÝ PTDH Nguyên tắc tính mục đích quản lý phương tiện dạy học: Nguyên tắc tính hai mặt hành chuyên môn quản lý phương tiện dạy học: Nguyên tắc tính khoa học tính thực tiễn quản lý PTDH: Nguyên tắc tính đầy đủ đồng quản lý phương tiện dạy học: Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quản lý phương tiện dạy học: 1.5 PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1.5.1 Phương tiện sử dụng trực tiếp để dạy học 1.5.2 Phương tiện hỗ trợ điều khiển trình dạy học 1.6 NỘI DUNG QUẢN LÝ PTDH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.6.1 Quản lý việc mua sắm trang bị PTDH 1.6.2 Quản lý việc khai thác, sử dụng phương tiện dạy học 1.6.3 Quản lý việc bảo quản, sửa chữa phương tiện dạy học 1.6.4 Quản lý việc tự tạo phương tiện dạy học Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.7 NHỮNG Y U CẦU Đ I VỚI VIỆC QUẢN LÝ PTDH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nắm vững sở thực tiễn lý luận quản lý Nắm vững chức nội dung quản lý biết phân lập phối hợp nội dung quản lý, mặt quản lý Hiểu r đ i hỏi chương trình giáo dục điều kiện CSVC để thực chương trình Có ý tưởng đổi thực ý tưởng kế hoạch khả thi Tiểu kết chương Chương luận văn có nhiệm vụ xác định sở lí luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường; nội dung quản lý PTDH trường trung học sở Dựa vào kết tổng hợp, phân tích tài liệu, văn có liên quan đến quản lý PTDH trường trung học sở cho thấy quản lý PTDH trường trung học sở biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh trung học sở Hiệu trưởng trường trung học sở cần nắm vững sở khoa học, pháp lý công tác quản lý sở vật chất trường học để ch đạo, thực đầy đủ chức quản lý sở vật chất PTDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường T kết nghiên cứu lí luận quản lý, quản lý giáo dục quản lý sở vật chất PTDH trường trung học sở, giúp tác giả có thêm sở phương pháp luận đắn để khảo sát thực trạng đề xuất biện pháp quản lý sở vật chất PTDH trường trung học sở địa bàn huyện Nam Trà My Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Tình hình nhân viên phụ trách công tác PTDH v a thiếu số lượng, v a yếu nghiệp vụ, chuyên môn không qua đào tạo, nhà trường chưa đầu tư ph ng môn, quy cách không phù hợp có bố trí giáo viên đứng lớp kiêm nhiệm công tác phụ trách PTDH 2.3.2 Về số lượng chất lượng PTDH a Mức độ đáp ứng PTDH với chương trình, nội dung sách giáo khoa hành b Đánh giá chất lượng phương tiện dạy học trang bị Chất lượng PTDH không đảm bảo, có chất lượng kém, gây khó khăn cho giáo viên trình lên lớp; c Đánh giá tính đồng phương tiện dạy học + PTDH chưa đồng nhiều nguyên nhân: + Do nhà sản xuất + Do đơn vị không chủ động việc mua sắm + Do trình sử dụng, phương tiện dạy học bị hư hỏng d Đánh giá tính đại PTDH 2.3.3 Thực trạng nguồn kinh phí trang bị phương tiện dạy học Việc trang bị PTDH trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam chủ yếu dựa vào nguồn Ngân sách Nhà nước cấp phát C n lại nguồn kinh phí khác 2.3.4 Việc sử dụng PTDH giáo viên học sinh a Tình hình s dụng PTDH trường trung học sở: Nhìn chung Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 b Việc ứng dụng công nghệ thông tin s dụng PTDH đại giáo viên trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam Việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy c n hạn chế, thiết bị c n ngh o nàn 2.3 Việc t tạo PTDH giáo viên học sinh Rất hạn chế 2.3 Hiệu s dụng PTDH trường THCS: Có hiệu chưa đạt hiệu cao 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PTDH CỦA HIỆU TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 2.4.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý giáo viên Thực tiễn cho thấy, đa số cán bộ, giáo viên nhìn nhận PPDH ch thực tốt nhờ hỗ trợ định PTDH, áp dụng vào giảng dạy c n hạn chế 2.4.2 Quản lý việc trang bị PTDH 2.4.3 Quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH 2.4.4 Quản lý việc bảo quản, sửa chữa PTDH 2.4.5 Quản lý việc tự tạo PTDH 2.4.6 Quản lý việc huy động nguồn lực tài 2.4 Quản lý việc khai thác sử dụng CNTT dạy học 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.5.1 Điểm mạnh Đa số cán quản lý, giáo viên nhận thức tầm quan trọng PTDH tiết học Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Hiệu trưởng phát huy vai tr nhà quản lý, dự giờ, thăm lớp, góp ý phê bình, trì chế độ kiểm tra, tra để đánh giá việc sử dụng đồ dùng PTDH Hầu hết hiệu trưởng trường quan tâm đến việc trang bị PTDH, việc huy động nguồn lực tài để mua sắm PTDH cho nhà trường 2.5.2 Điểm yếu Đội ngũ cán phụ trách thiết bị chưa đủ số lượng, yếu chất lượng Ph ng học môn c n thiếu nhiều, ph ng thiết bị, thí nghiệm chưa đảm bảo yêu cầu Việc bảo quản PTDH chưa mức Phong trào tự làm đồ dụng dạy học chưa xứng tầm Việc mua sắm, trang thiết bị PTDH năm trường c n bị động, mang tính đối phó 2.5.3 Cơ hội Có quan tâm đầu tư cấp Do tính đặt thù huyện Nam Trà My trường, lớp, số lượng học sinh không lớn nên việc đầu tư PTDH đạt chuẩn số lượng tương đối thuận lợi Cán quản lý, giáo viên tr , nhiệt tình nên tiếp cận công nghệ thông tin, PTDH đại nhanh chóng, dễ dàng Thách thức Kiến thức văn hóa học sinh hạn chế, địa bàn rộng, phân tán nên khó đầu tư PTDH HDI toàn huyện thấp, kinh tế mang tính tự cấp, tự túc Nên gánh nặng giáo dục giao hết cho nhà trường Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng yêu cầu cho việc dạy học PTDH phần nhiều c n lạc hậu, thiếu ph ng học môn, ph ng chức Tiểu kết chương T kết khảo sát, kiểm tra công tác quản lý PTDH trường THCS huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam cho thấy, phần lớn trường chưa có kế hoạch trang bị, bảo quản, sử dụng PTDH dài hạn, chưa quan tâm đến đầu tư mua sắm PTDH, thiết bị đại tổ chức thực kế hoạch c n hạn chế Giáo viên số trường học sinh sử dụng PTDH chưa tốt, chưa thường xuyên Việc quản lý, sử dụng PTDH lớp ch quan tâm đến số lượng mà chưa trọng đến chất lượng sử dụng; chưa ý nâng cao nhận thức cho cán giáo viên quản lý, sử dụng PTDH Các PTDH có mua sắm thêm chưa đảm bảo chất lượng PTDH tự làm không đáng kể, giá trị sử dụng chưa cao, chưa đáp ứng cách có hiệu nhu cầu phục vụ dạy học giai đoạn Số ph ng học môn, ph ng thực hành, thí nghiệm, kho chứa thiết bị c n thiếu, hệ thống tủ giá chưa đảm bảo số lượng chất lượng; máy chiếu Projector, máy vi tính số PTDH có giá trị cao chưa nhiều, chưa đồng trường Tỷ lệ máy vi tính tính theo đầu học sinh c n thấp Diện tích khuôn viên số trường chật h p, đồi dốc khó xây dựng hầu hết trường nhà tập đa năng, ph ng môn thí nghiệm, thực hành Với số lượng PTDH có chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng tất giáo viên trung học sở trình giảng dạy nên dạy chay, chất lượng tiết dạy hiệu đạt chưa cao Nhà trường có sổ sách theo d i mượn, trả PTDH Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 cán phụ trách thiết bị, thư viện chưa quan tâm ý c n có tượng thất thoát, lãng phí; cán quản lý chưa tăng cường kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng sử dụng PTDH Quản lý việc trang bị, sử dụng, bảo quản PTDH chưa đạt hiệu cao số lý chủ yếu sau đây: Nhận thức cán quản lý, giáo viên, cán phụ trách thiết bị, thí nghiệm học sinh chưa PTDH, sử dụng PTDH Nhân viên chuyên phụ trách thí nghiệm thiếu số lượng nghiệp vụ Sự hiểu biết kỹ sử dụng PTDH giáo viên học sinh c n hạn chế Cơ sở vật chất không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu Cơ chế, quy định sử dụng PTDH chưa r ràng Để đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, sách giáo khoa, đổi phương pháp dạy học, thúc đẩy nghiệp giáo dục đào tạo huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam phát triển, cần có biện pháp khắc phục hạn chế Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CÁC NGUY N TẮC CHUNG 3.1.1 Đảm bảo tính đồng 3.1.2 Đảm bảo tính ph hợp, khả thi 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu 3.2 CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên học sinh ý ngh a, t m quan trọng PTDH trình dạy học a Mục đích, ý ngh a Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên học sinh vai tr tác dụng PTDH b Nội dung Về nâng cao nhận thức nhà trường Nội dung tổ chức thực Điều kiện thực biện pháp c T chức th c iện pháp thứ nhất: Cụ thể hoá văn ch đạo PTDH cấp, ngành iện pháp thứ hai: Gắn việc sử dụng PTDH với công tác đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học d Điều kiện thực biện pháp Thường xuyên phổ biến yêu cầu sử dụng PTDH Có giải pháp hành riêng trường sử dụng PTDH giáo viên Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 3.2.2 Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị hoàn thiện PTDH a Mục đích, ý ngh a Để đạt hệ thống PTDH hoàn ch nh đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy việc làm tốn lâu dài, nhà trường cần phải tập trung trí tuệ, công sức nhiều người để xây dựng kế hoạch dài hạn Nhà trường không ch trông chờ vào thiết bị cấp phát mà cần có kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học đại, cần phải xây dựng hệ thống PTDH phù hợp với nhân lực điều kiện, tương xứng với tầm phát triển nhà trường với yêu cầu công tác dạy học giai đoạn b Nội dung - Xây dựng kế hoạch - Xác định mục tiêu - Những việc dự định làm việc quản lý, trang bị hoàn thiện PTDH c T chức th c - iện pháp thứ nhất: Kiểm kê, khảo sát thực trạng PTDH có để có kế hoạch đầu tư, trang bị kịp thời hiệu - iện pháp thứ hai: Sử dụng nguồn lực xã hội hoá giáo dục, để đầu tư cho việc mua sắm, trang bị loại PTDH d Điều kiện th c biện pháp Nêu đối tượng, mục đích việc quản lý PTDH Nâng cao trách nhiệm cá nhân, đơn vị giao nhiệm vụ quản lý PTDH Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Nhằm khai thác có hiệu PTDH đầu tư phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, thực tập, lao động sản xuất dịch vụ khác, Nhằm đảm bảo an toàn, độ bền PTDH 3.2.3 Nhóm biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH a Mục đích, ý ngh a Hiệu trưởng phải có biện pháp quản lý PTDH hiệu quả: Đó sử dụng cách, giao trách nhiệm quản lý sử dụng người, PTDH cho dù có trang bị, đầu tư mua sắm đầy đủ, đại phát huy hiệu quả, không sử dụng quy trình sư phạm, phát huy tác dụng mong muốn, chí tác dụng ngược lại sử dụng không với mục tiêu, nội dung, PTDH nhà trường b Nội dung Xây dựng chế phân cấp tăng cường trách nhiệm cán quản lý cấp; Xây dựng quy trình quản lý t ng lĩnh vực công việc, ngăn ng a tình trạng quan liêu, trì trệ, thiếu hiệu có nhiều tầng, nhiều bậc trung gian Tính tự chủ, sáng tạo tổ nhóm môn tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý hiệu trường, đơn vị c T chức th c iện pháp thứ nhất: Ch đạo thực việc xây dựng kế hoạch sử dụng PTDH tổ, nhóm chuyên môn t ng giáo viên Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Các tổ chuyên môn giáo viên phải lên kế hoạch dạy học có sử dụng PTDH, cụ thể, nêu r mục đích sử dụng Xây dựng hệ thống nội quy, quy định, quy trình khai thác, sử dụng phù hợp với t ng loại PTDH iện pháp thứ hai: Thực phân công, phân nhiệm quản lý sử dụng PTDH Hiệu trưởng phải thực phân cấp r ràng công tác ch đạo quản lý PTDH, quy định r trách nhiệm t ng phận, t ng thành viên máy quản lý PTDH nhà trường iện pháp thứ 3: Phát động phong trào sử dụng PTDH tổ chuyên môn, giáo viên học sinh Tổ chuyên môn thường xuyên đánh giá tình hình sử dụng PTDH, nhận xét, rút kinh nghiệm phương pháp, kỹ hiệu sử dụng PTDH dạy t ng giáo viên để họ điều ch nh, sửa chữa iện pháp thứ tư: Tập huấn, bồi dư ng, nâng cao lực cho cán quản lý giáo viên việc sử dụng PTDH, quản lý sử dụng PTDH đại iện pháp thứ năm: Thực công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng PTDH giáo viên học sinh d Điều kiện th c biện pháp Hiệu trưởng dự đánh giá Giáo viên đăng ký sử dụng đồ dùng, thí nghiệm, thực hành theo quy định Phân công tổ chuyên môn, sổ đăng ký dạy thời khoá biểu 3.2.4 Nhóm biện pháp quản lý công tác bảo quản, bảo dư ng sửa chữa PTDH Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 a Mục đích, ý ngh a Bảo quản PTDH lâu bền Nâng cao hiệu sử dụng Đảm bảo tính đồng PTDH Đổi PPDH b Nội dung Cán quản lý nhà trường phải nắm r văn pháp lý, quy chế hành bảo quản, bảo dư ng PTDH Trình độ nhận thức, chuyên môn, ý thức, thái độ đội ngũ giáo viên nhà trường Nắm trình độ kỹ thuật, kỹ sử dụng PTDH giáo viên c T chức th c iện pháp thứ nhất: Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh việc bảo quản PTDH trường Biện pháp thứ hai: Tăng cường công tác bồi dư ng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán quản lý nhân viên phụ trách thiết bị, thư viện giáo viên công tác bảo dư ng, bảo quản PTDH iện pháp thứ ba: Tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật bảo quản PTDH iện pháp thứ tư: Thực chế độ bảo dư ng, bảo quản sửa chữa định k , lý PTDH hư hỏng, lạc hậu, lập hồ sơ quản lý, theo d i PTDH iện pháp thứ năm: Tăng cường công tác, kiểm tra đánh giá việc sử dụng, gìn giữ, bảo quản, bảo dư ng PTDH d Điều kiện th c biện pháp Trong tuyển chọn, cần ý chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với trang thiết bị s khai thác, sử dụng, qua Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 họ có am hiểu sâu việc hướng dẫn sử dụng s thuận lợi 3.2.5 Nhóm biện pháp t chức điều kiện hỗ trợ a Mục đích, ý ngh a Phối hợp điều kiện để hỗ trợ cho việc sử dụng bảo quản PTDH cách có hiệu b Nội dung Hỗ trợ điều kiện vật chất để động viên thầy, cô giáo việc sử dụng, bảo quản PTDH Kịp thời khen thưởng động viên thầy, cô giáo làm tốt công tác sử dụng bảo quản sáng tạo PTDH Thay đổi nhận thức thầy, cô giáo PTDH hiệu tiết dạy c T chức th c iện pháp thứ nhất: Xây dựng ban hành quy chế, quy định quản lý sử dụng phương tiện dạy học; thống mẫu quản lý hồ sơ, sổ sách hành PTDH iện pháp thứ hai: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý PTDH nhà trường iện pháp thứ ba: Xây dựng sách hỗ trợ, khen thưởng, xử phạt phù hợp việc quản lý PTDH c Điều kiện th c biện pháp Tùy hoàn cảnh cụ thể mà linh hoạt đưa ch tiêu thi đua khen thưởng, xếp loại việc sử dụng quản lý PTDH Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.3 M I QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Để phát huy ưu điểm hạn chế nhược điểm cần phải linh hoạt thực nhóm biện pháp hay kết hợp nhóm biện pháp hiệu đạt cao 3.4 KHẢO SÁT TÍNH C P THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC NHÓM BIỆN PHÁP ĐỀ XU T 3.4.1 Nội dung, đối tượng khảo sát 3.4.2 Nhận xét, đánh giá kết khảo sát Tiểu kết chương Qua thực tiễn phân tích điều tra hoạt động quản lý PTDH trường THCS huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam, tác giả thấy rằng: vấn đề quản lý PTDH trường quan tâm cố gắng tìm biện pháp thiết thực để cải thiện hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt cho trình giáo dục nhà trường Vấn đề quan tâm phần biện pháp vấn đề nâng cao nhận thức cán quản lý người thực hiện; biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng bảo quản PTDH; qua điều tra thu kết 75% số người hỏi cho biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi cao Qua khảo nghiệm cho thấy, nhóm biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt ch tương tác, hổ trợ lẫn Mỗi người quản lý nhà trường biết vận dụng cách khéo léo hợp lý s đạt hiệu cao Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Về lý luận PTDH yếu tố thiếu trình dạy học Vai tr khả sư phạm lý luận dạy học khẳng định Hiệu trưởng phải người có nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vị trí, vai tr PTDH trình sư phạm nhà trường, đồng thời làm cho thành viên hội đồng sư phạm học sinh thấy r mối quan hệ PTDH với phương pháp chất lượng dạy học Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện PTDH, đồng thời người có trách nhiệm bảo quản, sử dụng phát huy hiệu PTDH vấn đề đặt biện pháp PTDH thành phần cấu trúc, điều kiện quan trọng, thiếu trình dạy học giáo dục nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giúp cho học sinh hiểu r dạy tiếp thu kiến thức cách chắn, tạo niềm tin khoa học vào kiến thức mà em chiếm lĩnh, hình thành kĩ năng, kỹ xảo, biết trải nghiệm vận dụng vào thực tiễn Sách giáo khoa PTDH mang thông tin dạy học cách thể nội dung theo mạnh t ng loại, giúp học sinh tiếp cận kiến thức cách chủ động, sáng tạo hứng thú Chương trình, sách giáo khoa quy định nội dung, chuẩn kiến thức, kỹ năng, PTDH phải thể xác nội dung Luận văn làm r khái niệm PTDH; vai tr , vị trí PTDH; cách phân loại, yêu cầu nguyên tắc sử dụng PTDH; việc nghiên cứu cách có hệ thống lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, biện pháp quản lý việc sử dụng PTDH, giúp cho tác giả có sở để đề xuất năm nhóm biện pháp quản lý PTDH trường THCS Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 1.2 Về th c tiễn Luận văn khái quát tình hình phát triển giáo dục đào tạo t nh Quảng Nam nói chung huyện Nam Trà My nói riêng Đặc biệt luận văn tập trung khảo sát, đánh giá chi tiết thực trạng quản lý PTDH trường THCS huyện Nam Trà My, thực trạng công tác quản lý PTDH khảo sát đánh giá dựa sở chức năng, nội dung nhiệm vụ quản lý PTDH mà hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực T kết nghiên cứu lý luận thực tiễn việc quản lý PTDH trường THCS huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam, luận văn đề xuất nhóm biện pháp bản, là: - Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng PTDH trình dạy học - Quản lý việc trang bị hoàn thiện PTDH - Quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH - Quản lý công tác bảo quản, bảo dư ng sửa chữa PTDH - Biện pháp tổ chức điều kiện hỗ trợ Các biện pháp đề xuất đáp ứng yêu cầu quản lý PTDH đổi phương pháp giảng dạy nhằm không ng ng nâng cao chất lượng dạy học trường THCS huyện miền núi Nam Trà My, t nh Quảng Nam Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ GD&ĐT - Hằng năm có ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí cho trường THCS miền núi, vùng cao - Tiếp tục cải tiến công tác thi cử, đánh giá, cần đưa nội dung kiểm tra có kết sử dụng PTDH coi trọng khâu thực hành - Bổ sung số giáo viên biên chế thiết bị PTDH trường THCS, xem điều kiện bắt buộc trường đạt chuẩn quốc gia Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 2.2 Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - Tăng cường công tác ch đạo, xây dựng quy hoạch tổng thể đội ngũ giáo viên môn chuẩn - Hằng năm, tổ chức hội thảo quản lý sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học - Thường xuyên tổ chức triễn lãm, hội thi đồ dùng dạy học tự làm giáo viên 2.3 Đối với Phòng giáo dục đào tạo huyện Nam Trà My - Ưu tiên bố trí kinh phí Nhà nước năm cho trường để chủ động việc mua sắm, trang bị PTDH - Tăng cường công tác, tra, kiểm tra, ch đạo việc quản lý PTDH hiệu trưởng địa bàn huyện - Thường xuyên tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp sở Đối với trường trung học sở - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn dài hạn trang bị sở vật chất, PTDH - Đưa nội dung sử dụng, bảo quản PTDH vào việc xét công nhận danh hiệu thi đua năm học - Định k tổ chức theo d i, kiểm tra, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên học tập, giao lưu, học hỏi, tham khảo, bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ - Hoàn ch nh loại hồ sơ sổ sách việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý PTDH Footer Page 26 of 126 ... lý phương tiện dạy học trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Chương 3: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường trung học sở huyện Nam Trà My, t nh Quảng Nam Footer... việc quản lý phương tiện dạy học trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý phương tiện dạy học hiệu trưởng trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam Phương pháp. .. 2.2.5 Phương pháp điều tra xử lý kết 2.3 THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Thực trạng phương tiện dạy học trường trung học sở huyện Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay