Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

13 94 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:34

Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Đình Mẫn PHẠM VĂN LIÊN Phản biện 1: TS Nguyễn Sĩ Thư BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TƯ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI Phản biện 2: TS Trần Xuân Bách Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Khách thể ñối tượng nghiên cứu Lý chọn ñề tài Trong thời ñại mà khoa học, kỹ thuật phát triển nhanh chóng - Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt ñộng dạy học HT trường THPT nay, nhà trường dù có ñầu tư, trang bị tốt ñến - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt ñộng tự ñáp ứng hết nhu cầu học tập người học ñòi học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng hỏi ngày cao ñời sống xã hội Vì có tự học, tự bồi Ngãi dưỡng, người bù ñắp cho lỗ hổng kiến Giả thuyết khoa học thức ñể thích ứng với yêu cầu sống ñang phát triển Hiện nay, trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Trong năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo ñã triển khai ñã quan tâm ñến việc quản lý hoạt ñộng tự học học sinh, việc ñổi nội dung chương trình, sách giáo khoa, ñổi phương kết công tác chưa cao thực tế, bộc lộ số khó pháp dạy học nhằm phát triển khả tư sáng tạo, kỹ thực khăn, bất cập bình diện quản lý thực quy chế, quy ñịnh hành người học Do ñó, yêu cầu việc bồi dưỡng lực tự HT, quản lý hoạt ñộng giáo dục lên lớp, quản lý phối học cho học sinh trở nên cấp thiết hết mà nhà trường hợp lực lượng giáo dục việc tổ chức tự học cho học sinh ñại cần trang bị cho học sinh Nếu ñề xuất ñược biện pháp quản lý phù hợp ñồng Hiện nay, trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt ñộng tự học học ñã tạo ñược nhiều chuyển biến tích cực hoạt ñộng dạy học, chất sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi lượng ñào tạo bước ñược cải thiện Tuy nhiên, học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu nhiều hạn chế lực tự học, chưa ñáp ứng yêu cầu ñổi giáo dục Thực tế ñây ñòi hỏi cần phải có biện pháp quản lý phù hợp ñể nâng cao hiệu tự học cho học sinh Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, chọn nghiên cứu ñề tài: “Biện pháp quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận tự học thực trạng quản lý hoạt ñộng tự học học sinh, luận văn ñề xuất biện pháp - Khái quát sở lý luận công tác quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT - Khảo sát, phân tích ñánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - Đề xuất biện pháp quản lý HT nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu quản lý HT nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng tự học học - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận sinh THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phương pháp thống kê toán học Phạm vi nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt ñộng tự học học sinh công tác quản lý HT ñối với hoạt ñộng tự TỰ HỌC CỦA HỌC SINH 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn ñề học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Trong lịch sử phát triển giáo dục, vấn ñề tự học ñã ñược (Trường THPT số Tư Nghĩa, THPT số Tư Nghĩa, THPT Thu Xà, nhiều nhà giáo dục giới quan tâm nghiên cứu: J.A THPT Chu Văn An) Cômenxki, J.J Rút xô, N.A Rubakin, A.X Macarencô ñã quan Cấu trúc luận văn tâm ñến vấn ñề tự học, dạy học lấy hoạt ñộng người học làm Nội dung luận văn gồm phần chính: Mở ñầu trung tâm, phát huy tính tích cực người học Ở Việt Nam, nhà bác học Lê Quý Đôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nội dung Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Hoạt, Chương 1: Cơ sở lý luận tự học quản lý hoạt ñộng tự học Hà Thế Ngữ, Nguyễn Cảnh Toàn, Phan Trọng Luận, Nguyễn Ngọc học sinh Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Bảo, Thái Duy Tuyên… ñã ñề cập nhiều vấn ñề tự học, ñã có công trình nghiên cứu hoạt ñộng tự học người học, biện pháp sư phạm người dạy nhằm nâng cao chất lượng tự học người học, phải hướng dẫn phương pháp tự học cho người học Vấn ñề quản lý hoạt ñộng tự học nhà trường, ñã có Kết luận khuyến nghị luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục nghiên cứu như: Tác Tài liệu tham khảo giả Chănthôthavông Khămphụa (2006), Nguyễn Hữu Đức (2008), Phụ lục Nguyễn Văn Phước (2008), Lê Thanh Tú (2009), Lê Minh Tuấn (2011) Điểm qua số công trình nghiên cứu cho thấy, ñã ñề cập ñến vấn ñề quản lý hoạt ñộng tự học cấp học, bậc học vấn ñề quản lý hoạt ñộng tự học học sinh THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho ñến nay, chưa có công trình ñề cập ñến 1.2 Các khái niệm ñề tài 1.2.1 Quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 Quản lý trình tác ñộng có ñịnh hướng, có tổ chức, lựa 1.3.1 Khái niệm tự học hoạt ñộng tự học chọn số tác ñộng có, dựa thông tin tình 1.3.1.1 Khái niệm tự học trạng ñối tượng môi trường, nhằm giữ cho vận hành Tự học trình nỗ lực chiếm lĩnh tri thức thân ñối tượng ñược ổn ñịnh làm cho phát triển tới mục ñích ñã người học hành ñộng hướng tới mục ñích ñịnh ñịnh 1.3.1.2 Hoạt ñộng tự học 1.2.2 Quản lý giáo dục Hoạt ñộng tự học ñược coi hoạt ñộng tự tổ chức ñể chiếm 1.2.2.1 Khái niệm quản lý giáo dục Quản lý giáo dục hệ thống tác ñộng có mục ñích, có kế lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo kinh nghiệm lịch sử xã hội loài hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành người thân người học diễn nhiều hình thức theo ñường lối nguyên lý giáo dục Đảng, thực ñược tính mức ñộ khác chất nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.3.2 Ý nghĩa vai trò tự học 1.2.2.2 Chức quản lý giáo dục 1.3.2.1 Ý nghĩa tự học Có chức quản lý chủ yếu: Kế hoạch hóa, tổ chức, ñiều Tự học xu tất yếu, ñáp ứng yêu cầu giáo dục Việt khiển, kiểm tra Các chức nằm thể thống Nam giai ñoạn Tự học nâng cao kết học tập tác ñộng qua lại lẫn nhau, bổ sung cho nhau, ñan xen vào học sinh chất lượng giáo dục nhà trường, thể ñổi 1.2.3 Quản lý nhà trường, quản lý trình dạy học phương pháp dạy học trường phổ thông 1.2.3.1 Quản lý nhà trường 1.3.2.2 Vai trò tự học Quản lý nhà trường việc chủ thể quản lý tổ chức Tự học giữ vai trò quan trọng trình học tập hoạt ñộng có mục ñích, hợp quy luật ñể ñưa tập thể nhà trường phát triển người, việc nâng cao chất lượng kiến tiến ñến mục tiêu ñã ñịnh mà trọng tâm hoàn thành mục tiêu thức hiệu học tập, góp phần rèn luyện kỹ năng, cách học dạy học 1.2.3.2 Quản lý trình dạy học 1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng tự học Quản lý trình dạy học trình tác ñộng huy, ñiều 1.3.3.1 Ảnh hưởng yêu cầu nhà trường xã hội khiển thành tố cấu trúc trình ñào tạo quản lý mối 1.3.3.2 Ảnh hưởng mục ñích ñộng học tập liên hệ thành tố ñó nhằm ñưa hoạt ñộng giáo dục nhà 1.3.3.3 Ảnh hưởng nội dung chương trình dạy học trường vận hành ñúng quy luật ñể ñạt mục tiêu ñã ñịnh 1.3.3.4 Ảnh hưởng phương pháp dạy học giáo viên 1.3 Những vấn ñề lý luận hoạt ñộng tự học 1.3.3.5 Ảnh hưởng hoạt ñộng giáo dục lên lớp Footer Page of 126 Header Page of 126 10 1.3.3.6 Ảnh hưởng sở vật chất, thiết bị dạy học môi trường giáo dục 1.4 Công tác quản lý HT ñối với hoạt ñộng tự học học sinh THPT 1.4.1 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn HT trường THPT 1.4.2.5 Quản lý ñiều kiện hỗ trợ hoạt ñộng tự học học sinh Hiệu trưởng quản lý sở vật chất, thiết bị dạy học hỗ trợ hoạt ñộng tự học học sinh ñể phục vụ cho việc giáo dục ñào tạo nhà trường việc nâng cao chất lượng giảng dạy tự học học sinh 1.4.2 Nội dung quản lý HT ñối với hoạt ñộng tự học học sinh THPT 1.4.2.1 Quản lý hoạt ñộng giáo dục nâng cao nhận thức hoạt ñộng tự học học sinh Nâng cao nhận thức học sinh vai trò hoạt ñộng tự học, giúp học sinh có phương pháp tự học tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ học tập theo mục ñích, yêu cầu ñề 1.4.2.2 Quản lý thực quy chế quy ñịnh học tập 1.4.2.6 Quản lý phối hợp lực lượng giáo dục việc tổ chức tự học cho học sinh Việc học tập học sinh không tiến hành trường, mà chịu tác ñộng gia ñình xã hội Vì vậy, HT phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ lực lượng nhà trường ñể tạo môi trường thuận lợi cho hoạt ñộng tự học học sinh 1.4.2.7 Quản lý việc kiểm tra, ñánh giá phát huy khả tự học học sinh Hiệu trưởng thực việc quản lý hoạt ñộng tự học học Quản lý việc kiểm tra, ñánh giá kết học tập học sinh sinh cách ñề quy ñịnh thống ñể làm xây dựng sở ñể giáo viên học sinh tự ñiều chỉnh hoạt ñộng dạy hoạt ñộng tự nếp, tác phong học tập tốt cho học sinh học mình, tạo ñộng lực thúc ñẩy em mặt, ñó có 1.4.2.3 Quản lý việc hình thành kỹ phương pháp tự việc kích thích em tự học tự học có kết học cho học sinh Chương Thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn hướng dẫn THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC cho học sinh xây dựng kế hoạch tự học, phương pháp tự học, tự SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TƯ nghiên cứu, vận dụng kỹ phù hợp việc học tập NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội giáo dục 1.4.2.4 Quản lý hoạt ñộng giáo dục lên lớp Là biện pháp tích cực ñể nâng cao lực tự thích ứng, tự sáng tạo, ham hiểu biết, phẩm chất thiếu ñể học sinh nâng cao hoạt ñộng tự học huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 2.1.1 Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bình quân năm tăng 14%; thu nhập bình quân ñầu người 12 triệu ñồng/năm Quốc phòng - an Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 ninh, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững, văn hóa - xã hội tiếp tục thân Chỉ có 0,7% giáo viên ñánh giá học sinh thực 100% kế phát triển; công tác xóa ñói giảm nghèo ñạt kết khá, ñời sống vật hoạch tự học có 3,9% học sinh cho ñã thực ñược 100% chất tinh thần nhân dân không ngừng ñược cải thiện kế hoạch tự học Mức ñộ thực 50% kế hoạch tự học học sinh 2.1.2 Khái quát tình hình phát triển giáo dục huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Giáo dục ñào tạo huyện Tư Nghĩa có bước phát triển chiếm tỉ lệ cao, 46,3% học sinh tự ñánh giá 49,8% giáo viên ñánh giá 2.2.2.2 Thực trạng phương pháp tự học khá, chất lượng giáo dục toàn diện ñược nâng lên Toàn huyện có Phương pháp tự học ñược học sinh sử dụng thường xuyên 36/69 trường ñạt chuẩn quốc gia, chiếm 52,17% Trong ñó: Mẫu giáo học thuộc lòng giảng, chiếm 70,3% Có 30,4% học sinh thường 4/21 trường, tiểu học 20/28 trường, trung học sở 10/16 trường, xuyên làm tập vận dụng Học sinh hạn chế sử dụng trung học phổ thông 2/4 trường phương pháp làm ñề cương học theo ñề cương chiếm tỷ lệ 18,9% 2.2 Thực trạng hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 2.2.1 Nhận thức học sinh hoạt ñộng tự học 2.2.1.1 Nhận thức vai trò tự học Có 80% học sinh ñánh giá tự học cần thiết ñối với em, 2.2.2.3 Thực trạng hình thức tự học Có 80,3% học sinh chọn hình thức học mình, 31,8% học sinh chọn nhóm bạn ñể học tập Chỉ có 7,9% học sinh chọn hình thức học với người thân 2.2.2.4 Thực trạng kỹ tự học 5,2% học sinh cho tự học cần thiết, 3,8% học sinh cho tự Có từ 28,1% - 58% học sinh lúng túng sử dụng kỹ học không cần thiết Có 95,9% giáo viên trí tự học tự học Mức ñộ sử dụng thành thạo kỹ tự học học cần thiết ñối với học sinh 100% cán quản lý cho tự học sinh thấp, từ 6,1% - 14% cần thiết ñối với học sinh 2.2.1.2 Đánh giá giáo viên ñộng thúc ñẩy tự học nhận thức tầm quan trọng việc tự học học sinh Có 238/291 (81,8%) giáo viên khẳng ñịnh học sinh có ñộng tự học; hầu hết giáo viên ñánh giá ñộng thúc ñẩy tự học học sinh mức trung bình 236/291 (81,1%) 2.2.2 Thực trạng hoạt ñộng tự học học sinh 2.2.2.1 Thực trạng kế hoạch tự học 2.2.2.5 Thực trạng thời gian tự học Có 35,7% - 39,9% ý kiến giáo viên nhận xét học sinh tự học ngày từ ñến Có 6,9% - 13,7% ý kiến giáo viên cho học sinh tự học ngày Về phía học sinh, có 23,2% - 43,1% cho em tự học từ ñến ngày Có 9% - 15% học sinh cho biết ñã tự học ngày 2.2.3 Chất lượng tự học Có 82,1% giáo viên cho học sinh có lập kế hoạch tự học; Có 64,6% giáo viên ñánh giá chất lượng tự học học sinh 85% học sinh xác nhận có lập kế hoạch tự học cho mức trung bình, 61% học sinh tự ñánh giá mức ñộ trung bình Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 Có 23,4% giáo viên ñánh giá chất lượng tự học học sinh ñạt mức Có 81,7% ý kiến cho HT thường xuyên thực quy ñộ khá, tốt, ñó, có 3,1% giáo viên ý kiến tốt, 5% học sinh trình quản lý hoạt ñộng tự học học sinh, có 18,3% ñánh giá thực ñánh giá chất lượng tự học tốt không thường xuyên Kết thực có 45% ñánh giá tốt, 2.2.4 Nguyên nhân ảnh hưởng ñến chất lượng tự học 2.2.4.1 Nguyên nhân khách quan Có tới 82,8% cán quản lý, giáo viên 80% học sinh cho phương pháp giảng dạy giáo viên có ảnh hưởng lớn ñến 35% khá, 20% trung bình Có 68,7% giáo viên ñánh giá mức ñộ thường xuyên thực quy trình quản lý hoạt ñộng tự học học sinh Kết thực giáo viên ñánh giá 29,9% tốt, 35,4% 34,7% trung bình hoạt ñộng tự học học sinh Có 81,8% cán quản lý, giáo viên 2.3.2 Công tác quản lý thời gian, kế hoạch tự học 62,9% học sinh cho rằng, quan tâm Ban giám hiệu ñã kích Có 65% ý kiến ñánh giá HT có thực thường xuyên công thích, ñộng viên, tạo ñộng lực ñến ý thức tự học học sinh Có tác quản lý thời gian, kế hoạch tự học học sinh Trong ñó, biện 74,9% cán quản lý, giáo viên 75,8% học sinh cho ñội ngũ pháp thường xuyên kiểm tra việc trì sĩ số, tinh thần thái ñộ học giáo viên giảng dạy nhiệt tình Có 30,4% giáo viên 31,9% học tập học sinh thông qua lên lớp giáo viên có ñến 91,7% sinh cho sở vật chất, thiết bị phục vụ học tập nhà trường ñánh giá thực thường xuyên kết khá, tốt tương ñối cao: chưa ñáp ứng ñầy ñủ cho hoạt ñộng học tập học sinh 83,3% 2.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan Có 64,7% cán quản lý, giáo viên 67,9% học sinh cho nhận thức vai trò tự học quan trọng ñối với thân, có 2.3.3 Công tác tổ chức, ñạo giám sát hoạt ñộng tự học học sinh 2.3.3.1 Công tác tổ chức nhận thức ñúng học sinh tự học tốt ñược Có 63% cán Có 50% ý kiến cho HT thường xuyên thực công quản lý, giáo viên 65% học sinh cho ñộng cơ, hứng thú tự tác tổ chức hoạt ñộng tự học cho học sinh, có 42,7% ñánh giá thực học có ảnh hưởng lớn ñến kết tự học Có 75,9% cán quản không thường xuyên Kết thực có 38,5% ñánh giá tốt, lý, giáo viên 78,1% học sinh cho phương pháp tự học có ảnh 35,4% khá, 24% trung bình 2,1% yếu Có 51,9% giáo viên ñánh hưởng ñến chất lượng tự học Có 52,1% cán quản lý, giáo viên ý giá HT thực thường xuyên công tác tổ chức hoạt ñộng tự học kiến việc học sinh xây dựng kế hoạch tự học có ảnh hưởng ñến cho học sinh, có 80,1% ý kiến giáo viên ñánh giá kết thực kết học tập mức ñộ khá, tốt 2.3 Thực trạng quản lý HT ñối với hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 2.3.1 Việc thực quy trình quản lý hoạt ñộng tự học học sinh Footer Page of 126 2.3.3.2 Công tác ñạo giám sát Có 66,7% HT thực thường xuyên Kết thực có 37,5% ý kiến ñánh giá tốt, 37,5% ý kiến ñánh giá 25% ý kiến ñánh giá trung bình Header Page of 126 15 Công tác ñạo, giám sát HT ñối với hoạt ñộng tự học học sinh ñược giáo viên ñánh giá thực thường xuyên chiếm 16 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt ñộng tự học học sinh 70,1% Tuy nhiên, hiệu ñạt ñược chưa cao, có 35,1% giáo 2.4.1 Điểm mạnh viên ñánh giá kết thực tốt Đa số học sinh toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường 2.3.4 Công tác kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng tự học học ñã có nhận thức ñúng ñắn vai trò tự học Đội ngũ cán quản lý, giáo viên ñược ñào tạo bản, ñạt chuẩn chuẩn, có tinh thần sinh Có 54,2% HT thường xuyên thực công tác kiểm tra, ñánh trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường; trình ñộ chuyên môn giá hoạt ñộng tự học học sinh, 41,6% thực không thường nghiệp vụ sư phạm hầu hết ñáp ứng ñược yêu cầu ñổi giáo xuyên Kết ñánh giá thực tốt 37,5%, 43,7%, trung bình dục Hiệu trưởng trường THPT huyện Tư Nghĩa ñã nhận thức 18,8% Có 59,5% giáo viên ñánh giá HT ñã thực thường xuyên công tác kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng tự học học sinh 2.3.5 Công tác quản lý phối hợp với lực lượng giáo dục ñối với hoạt ñộng tự học học sinh ñược tầm quan trọng nội dung quản lý hoạt ñộng tự học xây dựng ñược biện pháp cụ thể ñể ñạo thực ñạt mục tiêu ñề 2.4.2 Điểm hạn chế Có 45,8% HT thực không thường xuyên công tác quản lý Hiệu trưởng ñã ñạo, tổ chức hoạt ñộng nhằm tác ñộng phối hợp lực lượng giáo dục ñể quản lý hoạt ñộng tự học ñến nhận thức, bồi dưỡng thái ñộ, ñộng học tập kỹ tự học học sinh kết phối hợp mức tốt 29,2% cho học sinh chưa thường xuyên Công tác quản lý HT ñối Có 57,7% giáo viên nhận xét HT ñã thường xuyên thực với hoạt ñộng tự học học sinh chưa cụ thể, phối hợp tổ việc quản lý phối hợp với lực lượng giáo dục khác, có 30,2% ý chuyên môn, giáo viên, Đoàn Thanh niên, lực lượng giáo dục kiến ñánh giá tốt, 44,7% ñánh giá nhà trường chưa ñồng bộ, thiếu chặt chẽ 2.3.6 Công tác tổ chức ñiều kiện hỗ trợ hoạt ñộng tự học học sinh Việc ñổi phương pháp dạy học chưa thực mạnh mẽ, nên hiệu hoạt ñộng tự học học sinh chưa cao Học sinh chưa Có 62,5% ñánh giá HT ñã thực thường xuyên công tác tổ thực ñầu tư thời gian cho việc tự học, thiếu phương pháp kỹ chức ñiều kiện hỗ trợ hoạt ñộng tự học học sinh, ñánh giá kết tự học, học chưa ñi ñôi với hành Trang thiết bị dạy học thực khá, tốt 72,9% Có 69,8% ý kiến giáo viên ñánh giá trường chưa ñáp ứng ñược ñầy ñủ, kịp thời theo yêu cầu ñổi HT thực thường xuyên công tác tổ chức ñiều kiện hỗ trợ phương pháp dạy học hoạt ñộng tự học học sinh Kết thực ñược giáo viên ñánh giá 72,5% tốt, Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 Chương - Giáo viên phải thường xuyên tìm hiểu tâm sinh lý lứa BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC tuổi, nắm bắt ñáp ứng nhu cầu học sinh, xem em cần SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TƯ gì, học gì, ñể giáo dục nâng cao nhận thức hoạt ñộng NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI tự học cho học sinh 3.1 Cơ sở ñề xuất biện pháp 3.1.1 Những chủ trương, ñường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phát triển giáo dục ñào tạo 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giáo dục - - Hiệu trưởng cần phải ñạo cho ñoàn thể thực tốt việc tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hoạt ñộng tự học học sinh, quản lý phối hợp ñoàn thể việc thực nhiệm vụ ñào tạo huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - Khi học sinh vào trường, HT cần làm tốt công tác giáo Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục ñào tạo (2011 dục tư tưởng trị, ñạo ñức ñể học sinh thực có nhận thức - 2015): Phát triển kinh tế gắn với ñảm bảo quốc phòng an ninh, trật ñúng ñắn tầm quan trọng hoạt ñộng tự học, xây dựng cho học tự an toàn xã hội, phấn ñấu ñưa huyện nhà thuộc loại so với sinh hứng thú học tập, mục ñích, ñộng tự học, thái ñộ có trách huyện ñồng tỉnh Phấn ñấu ñến năm 2015 có 75% trường nhiệm học tập, ý thức tự giác học tập, làm cho học THPT ñạt chuẩn quốc gia sinh thích nghi với môi trường học tập 3.2 Các biện pháp quản lý HT ñối với hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 3.2.2 Kiện toàn, củng cố tổ chức quản lý hoạt ñộng tự học học sinh 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học - Chỉ ñạo việc xây dựng kế hoạch hoạt ñộng tự học học sinh lực lượng giáo dục khác vai trò, ý nghĩa tầm quan sinh, cần phải có kiểm tra, giám sát thường xuyên Ban giám trọng hoạt ñộng tự học hiệu nhằm ñiều chỉnh hoạt ñộng tự học học sinh ñúng mục tiêu - Hiệu trưởng cần phải kịp thời thường xuyên triển khai cụ ñề thể ñến ñối tượng nhà trường nắm vững yêu cầu, - Thông qua tổ chuyên môn, HT nắm ñược sâu sát hoạt nội dung, biện pháp, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng hoạt ñộng ñộng giáo viên Hàng tháng, HT tổ chức họp với tổ trưởng tự học Hiệu trưởng cần phải xây dựng theo dõi nghiêm túc việc chuyên môn, ñạo tổ chuyên môn thực kế hoạch chuyên thực quy trình quản lý hoạt ñộng tự học học sinh theo hệ môn trường kế hoạch tổ chuyên môn Tổ chức thống từ Ban giám hiệu ñến ñoàn thể, tổ chuyên môn hoạt ñộng nhằm trao ñổi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo giáo viên, tổ chức hội nghị trao ñổi kinh nghiệm tự học, ñổi viên tổ, phối hợp với ñoàn thể, giáo viên chủ nhiệm ñể giáo phương pháp dạy học sát với ñối tượng học sinh dục học sinh ñộng cơ, thái ñộ tự học Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 - Để nâng cao hiệu hoạt ñộng tự học học sinh, giáo thành lập câu lạc ñể em có ñiều kiện rèn luyện kỹ năng, viên chủ nhiệm cần phải phối hợp chặt chẽ với gia ñình học sinh ñể phương pháp tự học, mở rộng, khắc sâu kiến thức ñã học ñể từ ñó bảo ñảm em có ñủ thời gian tự học cần thiết ngày; ñôn ñốc, ứng dụng vào sống Tổ chức thi mang tính chất văn kiểm tra việc tự học nhà em hóa - giáo dục, tổ chức tham quan du lịch, cắm trại ñể rèn luyện 3.2.3 Tăng cường ñạo ñổi phương pháp dạy học theo hướng nâng cao vai trò tự học học sinh kỹ sống cho em nâng cao lực tự học học sinh Hiệu trưởng thông qua tổ chức ñể quản lý ñạo ñổi 3.2.5 Tăng cường bồi dưỡng kỹ tự học cho học sinh Hiệu trưởng cần có biện pháp ñạo tốt việc bồi dưỡng phương pháp dạy học sau: - Để tạo ñộng lực cho hoạt ñộng ñổi phương pháp dạy kỹ tự học cho học sinh, cụ thể: Trên sở kế hoạch dạy học học, HT cần hình thành, phát triển, kích thích ñộng dạy học chung nhà trường, giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng kế thầy, ñộng học tập trò hoạch tự học phù hợp thân em, cho khả thi ñạt kết - Hiệu trưởng phổ biến, hướng dẫn ñơn vị cá nhân xây mong muốn Học sinh phải tự học lớp ñể chiếm lĩnh dựng kế hoạch riêng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ñơn kiến thức Đọc sách tài liệu loại hình tự học quan trọng vị, cá nhân Đồng thời với việc lập kế hoạch sát, ñúng, HT trực phổ biến Các em phải ñọc sách ñể mở rộng, ñào sâu, bổ sung tiếp tổ chức, ñạo kiểm tra thực kế hoạch ñể ñảm bảo cho tri thức ñã có, tìm kiếm tri thức mà khuôn khổ thành công trình ñổi phương pháp dạy học giảng không cung cấp ñược - Hiệu trưởng tác ñộng tới thành viên nhà trường, nhằm biến nhiệm vụ chung ñổi phương pháp dạy học 3.2.6 Phối hợp với lực lượng giáo dục ñể quản lý việc thực kế hoạch tự học học sinh nhà trường thành hoạt ñộng thực tiễn người Vì vậy, Nhà trường phải giữ vai trò chủ ñạo việc xây dựng, tổ trọng tâm quản lý phương pháp dạy học quản lý hoạt ñộng chức lực lượng giáo dục, tạo môi trường thuận lợi ñể học sinh giảng dạy giáo viên, quản lý hoạt ñộng học tập học sinh thực kế hoạch tự học có hiệu 3.2.4 Đổi công tác ñạo lồng ghép nội dung Việc quản lý thời gian, kế hoạch tự học học sinh có nhiều yêu cầu hoạt ñộng tự học hoạt ñộng giáo dục lực lượng tham gia, phải có phối hợp ñồng bộ, chặt chẽ, có lên lớp giám sát Ban giám hiệu phải thường xuyên trực báo, rút Căn vào tình hình cụ thể trường, tiến hành hoạt ñộng giáo dục lên lớp theo nội dung hình thức sau: Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt ñộng trị ñịa phương; nhà trường thành lập nhóm nghiên cứu môn (nhóm cán sự), Footer Page 10 of 126 kinh nghiệm nhằm quản lý hoạt ñộng tự học học sinh ñược tốt 3.2.7 Chỉ ñạo nâng cao hiệu ñổi kiểm tra, ñánh giá kết học tập học sinh gắn với hoạt ñộng tự học Header Page 11 of 126 21 22 Hiệu trưởng cần tăng cường quản lý công tác kiểm tra, ñánh Bảng 3.1: Kết ý kiến ñánh giá tính cấp thiết tính khả giá kết học tập học sinh ñảm bảo khách quan, xác, thi biện pháp ñề xuất công bằng; thúc ñẩy học sinh biết tự ñánh giá rèn luyện kỹ tư ñộc lập, sáng tạo Qua ñó ñánh giá xác chất lượng tự học TT 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ với nhau, tạo ñiều kiện, bổ sung cho nhau, tác ñộng ñồng lên trình tự học học sinh, không biện pháp mà nội dung biện pháp ñể tạo nên chỉnh thể thống hướng tới mục tiêu quản lý có hiệu hoạt ñộng tự học học sinh Nếu thiếu biện pháp ñó quản lý hoạt ñộng tự học học sinh hiệu quả, ảnh hưởng lớn ñến chất lượng giáo dục nhà trường Trong biện pháp mà tác giả ñã ñề xuất, xem biện pháp 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7 biện pháp trọng tâm; biện pháp 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6 biện pháp bổ trợ Các biện pháp ñề xuất ñây ñược triển khai thực cách nhịp nhàng, ñồng bộ, tạo ñược bước chuyển biến quan trọng, có tính ñột phá ñối với việc tăng cường quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ñáp ứng yêu cầu ñổi giáo dục phổ thông 3.3 Khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp ñề xuất Các biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh lực lượng giáo dục khác vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng hoạt ñộng tự học Kiện toàn, củng cố tổ chức quản lý hoạt ñộng tự học học sinh Tăng cường ñạo ñổi phương pháp dạy học theo hướng nâng cao vai trò tự học học sinh Đổi công tác ñạo lồng ghép nội dung yêu cầu hoạt ñộng tự học hoạt ñộng giáo dục lên lớp Tăng cường bồi dưỡng kỹ tự học cho học sinh Phối hợp với lực lượng giáo dục ñể quản lý việc thực kế hoạch tự học học sinh Chỉ ñạo nâng cao hiệu ñổi kiểm tra, ñánh giá kết học tập học sinh gắn với hoạt ñộng tự học Tính cấp thiết (%) Rất Ít cấp Cấp cấp thiết thiết thiết Tính khả thi (%) Khả Ít Khả thi khả thi cao thi 88 78,6% 21 18,7% 2,7% 93 83% 19 17% 83 74,1% 25 22,3% 3,6% 79 70,5% 33 29,5% 86 76,8% 25 22,3% 0,9% 90 80,4% 22 19,6% 74 66,1% 31 27,7% 6,2% 85 75,9% 27 24,1% 89 79,5% 21 18,7% 1,8% 84 75% 28 25% 79 70,5% 27 24,1% 5,4% 82 73,2% 30 26,8% 80 71,4% 27 24,1% 4,5% 87 77,7% 25 22,3% Kết khảo sát cho thấy: - Các biện pháp cấp thiết cấp thiết chiếm tỷ lệ từ 93,8% trở lên Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 - Các biện pháp nêu khả thi khả thi cao chiếm tỷ lệ - Đa số học sinh ñã nhận thức ñược vai trò tầm quan trọng hoạt ñộng tự học, nhiều học sinh ñã cố gắng vươn lên 100% Như vậy, ý kiến ñều thống ñánh giá cao tính cấp thiết ñường tự học Tuy nhiên, số học sinh có thói quen tự học chưa tính khả thi biện pháp mà tác giả ñã ñề xuất Kết cho nhiều, nhận thức giáo viên, phận cha thấy, chừng mực ñịnh, biện pháp ñề xuất áp mẹ học sinh chưa nhận thức ñầy ñủ quan ñiểm tự học dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt Trong năm qua, trường THPT huyện Tư Nghĩa ñã ñộng tự học học sinh trường THPT ñịa bàn huyện Tư ñề biện pháp quản lý tổ chức nhiều hình thức hoạt ñộng Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nhằm thúc ñẩy tự học học sinh Tuy nhiên, việc quản lý hoạt ñộng tự học học sinh số yếu bất cập, hoạt ñộng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua nội dung nghiên cứu luận văn, rút kết luận sau: - Tự học có quan hệ chặt chẽ với trình dạy học có tính ñộc lập cao mang ñậm sắc thái cá nhân Tự học học với tự giác, tính tích cực ñộc lập cao người học Tự học ñược xem nội lực thân người học, ñịnh chất lượng học tập người học - Chất lượng hiệu học tập học sinh phụ thuộc vào phương pháp tự học, kỹ tự học, thời gian tự học, ñiều kiện, sở vật chất dành cho tự học, lực phương pháp giảng dạy tự học trường chưa có chiều sâu cần phải nhanh chóng khắc phục Để tăng cường quản lý hoạt ñộng tự học học sinh, HT cần tập trung thực tốt biện pháp sau: - Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh lực lượng giáo dục khác vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng hoạt ñộng tự học - Kiện toàn, củng cố tổ chức quản lý hoạt ñộng tự học học sinh - Tăng cường ñạo ñổi phương pháp dạy học theo hướng nâng cao vai trò tự học học sinh - Đổi công tác ñạo lồng ghép nội dung yêu cầu hoạt ñộng tự học hoạt ñộng giáo dục lên lớp giáo viên, phối hợp ñoàn thể nhà trường ñặc biệt - Tăng cường bồi dưỡng kỹ tự học cho học sinh công tác quản lý HT có vai trò ñịnh - Phối hợp với lực lượng giáo dục ñể quản lý việc thực - Bên cạnh thành tựu, có hạn chế, tồn công tác quản lý hoạt ñộng giảng dạy giáo viên, quản lý hoạt ñộng tự học học sinh, quản lý ñiều kiện phục vụ hoạt ñộng tự học, quản lý việc phối hợp lực lượng giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng tự học cho học sinh Footer Page 12 of 126 kế hoạch tự học học sinh - Chỉ ñạo nâng cao hiệu ñổi việc kiểm tra, ñánh giá kết học tập học sinh gắn với hoạt ñộng tự học Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt ñộng tự học học sinh cho thấy: Cán quản lý Header Page 13 of 126 25 26 giáo viên ñều khẳng ñịnh biện pháp ñược ñề xuất cấp thiết hướng phấn ñấu ñề giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng khả thi Để quản lý có hiệu hoạt ñộng tự học, chủ thể quản cao chất lượng dạy tự học lý cần kết hợp ñồng biện pháp tác ñộng vào tất khâu, 2.3 Đối với giáo viên học sinh thành tố trình tự học tạo lập tốt ñiều kiện phục vụ + Đối với giáo viên: tự học, nâng cao hiệu chất lượng học tập học sinh, góp - Tham gia ñầy ñủ lớp tập huấn, bồi dưỡng ñể nâng cao phần tích cực việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà lực giáo viên tổ chức hoạt ñộng giáo dục dạy học; trường tăng cường kỹ tổ chức hoạt ñộng dạy học, sử dụng Khuyến nghị hình thức tổ chức dạy học linh hoạt sáng tạo, nhằm phát huy tính tích 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo cực tự học học sinh - Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, lớp bồi dưỡng - Đẩy mạnh ñổi phương pháp dạy học, kiểm tra ñánh giá cán quản lý, giáo viên ñể nâng cao hiệu quản lý, chất lượng theo chuẩn kiến thức kỹ năng; trọng vận dụng phương pháp, dạy học Tổ chức cho trường THPT thao giảng theo cụm ñể góp kỹ thuật dạy học mới; rèn luyện phương pháp tự học bồi dưỡng ý ý, trao ñổi thực ñổi phương pháp dạy học, giao lưu học chí lực tự học cho học sinh hỏi kinh nghiệm trường với nhằm nâng cao hiệu tự + Đối với học sinh: học cho học sinh - Muốn tự học có kết quả, trước hết phải có lòng tin vào kết - Đầu tư cho trường sở vật chất, thiết bị ñiều kiện phục vụ cho hoạt ñộng dạy học 2.2 Đối với cán quản lý nhà trường việc tự học, phải xác ñịnh mục ñích, ñộng học tập ñúng ñắn, phải tự giác học tập, phải nhận thức ñược tự học nhu cầu, hứng thú thân học sinh - Cần vận dụng biện pháp quản lý hoạt ñộng tự học - Về cách tự học người vẻ; tùy theo tư chất học sinh cách linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo vào tình hình hoàn cảnh, ñiều kiện sống mà học sinh có cách học cụ thể nhà trường mà lựa chọn phương pháp phù hợp, riêng Do vậy, học sinh phải biết xây dựng kế hoạch tự học hợp lý, phối hợp biện pháp với sở phải dựa vào sức chọn hình thức tự học thích hợp với ñiều kiện thân theo mạnh hệ thống từ Ban giám hiệu ñến lực lượng giáo hướng tăng cường chất lượng hiệu học tập.` dục nhà trường, có ñem lại cho học sinh phương pháp tự học ham học, cần thiết phải học - Lấy kết học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông cách thực chất từ ñó xây dựng kế hoạch, phương Footer Page 13 of 126 ... Biện pháp quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận tự học thực trạng quản lý hoạt ñộng tự học học sinh, ... Thực trạng quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Bảo,... THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - Đề xuất biện pháp quản lý HT nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng tự học học sinh trường THPT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu quản lý HT nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay