Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Trà Vinh

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:34

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG *** PHAN THANH HIỀN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 2: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học Đại học Đà Nẵng vào ngày 07 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học 03 yếu tố cốt lõi hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học giải pháp tích cực hữu hiệu việc tạo nên chất lượng thương hiệu trường đại học Vì vậy, Đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm phát triển KHCN, coi đầu tư Giáo dục - Đào tạo, phát triển KHCN quốc sách hàng đầu chiến lược phát triển đất nước Trong thời gian qua, công tác NCKH GV Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) đạt kết định Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiều bất cập Ngoài ra, biện pháp quản lý nặng hành chính, thiếu nhà khoa học có lực nghiên cứu thực sự, thiếu đầu cho kết nghiên cứu, văn hướng dẫn, số quy định chưa rõ ràng, sát thực đồng Vì thế, chọn đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Trà Vinh” làm vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất biện pháp QL hoạt động theo hướng đẩy mạnh công tác NCKH nâng cao chất luợng NCKH GV nhà trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV từ năm 2008 đến năm 2012 đề xuất biện pháp quản lý với tầm nhìn đến năm 2020 Footer Page of 126 Header Page of 126 Giả thuyết khoa học Việc cải tiến biện pháp quản lý sở kế thừa điểm mạnh, khắc phục hạn chế biện pháp quản lý cũ, đồng thời bổ sung thực đầy đủ đồng chức quản lý hoạt động NCKH GV đặc biệt quan tâm thoả đáng biện pháp tạo điều kiện hoạt động NCKH nhà trường đẩy mạnh đạt hiệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý hoạt động NCKH GV Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận nghiên cứu đề tài 6.1.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống QLGD 6.1.2 Tiếp cận phức hợp 6.2 Các nhóm phương pháp nghiên cứu cụ thể 6.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 6.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.3 Phương pháp thống kê toán học Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm có chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động NCKH GV Footer Page of 126 Header Page of 126 - Chương 2: Thực trạng QL hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV - Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động NCKH GV Trường Đại học Trà Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học 03 yếu tố cốt lõi hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học giải pháp tích cực hữu hiệu việc tạo nên chất lượng thương hiệu trường đại học Quản lý hoạt động NCKH phận QL trình đào tạo trường ĐH Vì thời gian qua có nhiều TG nghiên cứu vấn đề Mặc dù, có nhiều tác giả nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động NCKH trường cao đẳng, đại học tỉnh Trà Vinh nói chung Trường Đại học Trà Vinh nói riêng, vấn đề hoàn toàn chưa nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU NCKH giải pháp tích cự hữu hiệu việc tạo nên chất lượng thương hiệu nhà trường Hoạt động NCKH giúp cho giảng viên (GV) nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, làm phong phú nội dung giảng dạy, giúp cho nội dung mang tính thực ti n cao Vì vậy, thời gian qua có nhiều nhà khoa học nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh hoạt động NCKH Kế thừa thành nghiên cứu tác giả trước, sâu tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động NCKH Footer Page of 126 Header Page of 126 GV Trường Đại học Trà Vinh để tìm biện pháp phù hợp nhằm quản lý tốt hoạt động NCKH, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Nhà trường 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1.Nghiên cứu khoa học NCKH hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, thử nghiệm Dựa số liệu, tài liệu, kiến thức… đạt từ thí nghiệm NCKH để phát chất vật, giới tự nhiên xã hội, để sáng tạo phương pháp phương tiện kỹ thuật cao hơn, giá trị 1.2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động NCKH hoạt động chủ trì thực chương trình, dự án, đề tài NCKH cấp; hoạt động phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiện, dự án ươm tạo công nghệ; thực hợp đồng khoa học công nghệ; hoạt động viết giáo trình, sách công bố kết nghiên cứu tạp chí khoa học, báo cáo hội thảo khoa học nước hướng dẫn sinh viên NCKH 1.2.3 Quản lý Quản lý trình tác động có mục đích, có tổ chức chủ thể quản lý lên khách thể quản lý việc vận dụng chức phương tiện quản lý nhằm sử dụng có hiệu tiềm hội tổ chức để đạt mục tiêu đề 1.2.4 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Quản lý hoạt động NCKH trình tác động có mục đích chủ thể QL (cơ quan, trường học, đơn vị quản lý khoa học ) đối tượng bị quản lý (các nhà khoa học, GV ) nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH nhà trường Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 1.3.1 Tầm quan trọng NCKH giảng viên Hoạt động NCKH hai nhiệm vụ giảng viên Trong nhà trường, đào tạo phải gắn với NCKH có gắn liền với nghiên cứu tìm kiến thức mới, phương pháp mới, ứng dụng để bổ sung nâng cao chất lượng đào tạo Ngược lại, NCKH phải gắn liền với đào tạo NCKH gắn liền với đào tạo đường ngắn nhất, nhanh để đào tạo đội ngũ cán nghiên cứu có trình độ kinh nghiệm cao 1.3.2 Các hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Hoạt động NCKH GV bao gồm hoạt động chủ trì tham gia thực chương trình, đề tài NCKH cấp; phát triển công nghệ; thực hợp đồng KH-CN; viết sách, giáo trình, báo, báo cáo hội thảo khoa học nước hướng dẫn sinh viên NCKH 1.3.3 Các quy định NCKH GV Nhận thức đắn vai trò tác dụng hoạt động NCKH công tác quản lý hoạt động NCKH trường cao đẳng đại học, Nhà nước, Bộ giáo dục đào tạo ban hành nhiều quy định liên quan đến NCKH quản lý NCKH 1.4 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.4.1 Mục tiêu quản lý hoạt động NCKH GV Quản lý NCKH GV nhằm khơi dậy phát huy tinh thần tích cực tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu GV, đảm bảo để hoạt động NCKH nhà trường đạt mục đích, mục tiêu mong muốn Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐH a Xây dựng kế hoạch chiến lược NCKH nhà trường b Tổ chức máy quản lý hoạt động C c Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật khoa học công nghệ d Quản lý ngu n lực phục vụ hoạt động C e Quản lý trình tổ chức thực hoạt động NCKH - Xây dựng đạo thực kế hoạch hoạt động NCKH - Tổ chức đề xuất, xác định danh mục tuyển chọn hoạt động KHCN - Phê duyệt giao đề tài khoa học - Đánh giá kết thực f Quản lý công bố, lưu giữ ứng dụng kết quả, sản phẩm hoạt động nghiên cứu khoa học GV - Công bố kết nghiên cứu đề tài phương tiện thông tin đại chúng - Hướng dẫn chủ nhiệm đề tài thiết lập hồ sơ công nhận kết thúc nghiên cứu đề tài, tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết nghiên cứu đề tài theo quy định hành Nhà nước 1.4.3 Phương pháp quản lý hoạt động NCKH GV a Phương pháp hành chính-pháp luật b Phương pháp GD-tâm lý c Phương pháp kích thích Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 2.1.1 Mục đích nghiên cứu Thu thập thông tin thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên việc quản lý hoạt động Trường ĐHTV để xây dựng biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng NCKH giảng viên nhà trường 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu, trưng cầu ý kiến kết hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV, trưng cầu ý kiến việc thực nội dung quản lý hoạt động để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động NCKH cho phù hợp 2.1.3 Tiến trình khảo sát thực trạng Thời gian khảo sát: tháng 12 đến tháng 01 năm 2013 Địa điểm khảo sát: đơn vị trực thuộc Trường ĐHTV Đối tượng khảo sát: Chúng sử dụng hai mẫu phiếu điều tra dành cho hai đối tượng sau: Cán quản lý hoạt động NCKH, giảng viên có thâm niên công tác từ năm trở lên Cỡ mẫu khảo sát: 120 giảng viên 70 cán quản lý 2.2 KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐHTV 2.2.1 Lịch sử hình thành Trường ĐHTV thành lập ngày 19/6/2006, trường công lập, hoạt động theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 khoa học & ứng dụng, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Trà Vinh Đồng sông Cửu Long 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Nhà trường có 11 khoa, 11 Phòng, Ban chức năng, Trung, Chi nhánh, Viện 01 Thư viện Tính đến tháng 4/2012, Nhà trường có tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên 652, có 454 giảng viên hữu, 87 CBQL, khác 111 người Với đội ngũ giảng viên trẻ, đông đảo, động cầu tiến, Trường ĐHTV tiếp tục thực kế hoạch bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ giảng viên 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GV TRƯỜNG ĐHTV 2.3.1 Kết NCKH GV Trường ĐHTV Trong năm qua Trường ĐHTV có nỗ lực thực NCKH, công tác NCKH bắt đầu tạo quan tâm nghiên cứu CB, GV Có nhiều đề tài triển khai nghiên cứu ứng dụng Công tác quản lý khoa học bước vào nề nếp Quy trình đăng ký, xét chọn, xét duyệt, nghiệm thu, thực cách nghiêm túc theo quy trình đề 2.3.2 Nh n thức ề vai trò tác dụng hoạt động nghiên cứu khoa học cán ộ giảng iên Trường ĐHTV Theo kết khảo sát cho thấy phần lớn GV CBQL cho hoạt động NCKH giữ vai trò quan trọng quan trọng Kết cho thấy đại phận GV nhận thức tương đối đắn vai trò tác dụng hoạt động NCKH GV trường đại học Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 tâm nghiên cứu thực nghiệm trồng trọt, 01 trung tâm kiểm nghiệm Khoa hóa học ứng dụng Tuy nhiên, bùng nổ thông tin nay, tài liệu nhanh chóng bị lạc hậu Trong đó, kinh phí đầu tư mua sắm bổ sung tài liệu hạn chế, vậy, với tài liệu có đáp ứng nhu cầu tham khảo cập nhật thông tin khoa học GV 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GV TRƯỜNG ĐHTV 2.4.1 Thực trạng thực chức quản lý quản lý hoạt động NCKH GV Các khâu trình QL triển khai hoạt động NCKH đánh giá phổ biến mức trung bình ưới mức trung bình Riêng khâu quản lý công tác nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH quản lý tài phục vụ NCKH đánh giá đạt 2.4.2 Thực trạng quản lý công tác xây dựng định hướng chiến lược NCKH GV Trường ĐHTV Trong thời gian qua công tác thực cách hình thức, chiếu lệ chưa ý đến tiềm lực nhà trường, thiếu hỗ trợ tư vấn sâu thiếu đội ngũ cán KH đầu đàn 2.4.3 Thực trạng quản lý công tác tổ chức triển khai đề tài NCKH a Xây dựng đạo thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH Theo kết khảo sát, nhìn chung công tác quản lý việc xây dựng đạo thực kế hoạch hoạt động NCKH chung chung theo lối mòn, chưa khoa học, chưa sát với thực ti n b Tổ chức xác định danh mục tuyển chọn đề tài Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Công tác xác định danh mục, tuyển chọn đề tài NCKH thời gian qua tương đối xác Tuy nhiên, phần không nhỏ có ý kiến cho hoạt động hình thức, sơ sài c Phê duyệt giao đề tài Công tác phê duyệt giao đề tài nhà trường tương đối kịp thời d Đánh giá, nghiệm thu đề tài Theo kết khảo sát, phần lớn ý kiến cho việc đánh giá kết đề tài xác tương đối xác 2.4.4 Thực trạng công tác phổ biến ứng dụng kết quả, sản phẩm đề tài Công tác phổ biến ứng dụng kết quả, sản phẩm đề tài chưa đạt yêu cầu Số đề tài đưa vào ứng dụng thực tế, mang lại hiệu kinh tế xã hội thiết thực 2.4.5 Thực trạng công tác khuyến khích, tạo động lực cho GV NCKH Công tác khuyến khích, động viên, tạo động lực cho GV tham gia NCKH nhà trường mờ nhạt, chưa khơi dậy niềm đam mê NCKH cho GV 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GV TRƯỜNG ĐHTV 2.5.1 Mặt mạnh Trường ĐHTV trường đại học tỉnh có vai trò đào tạo nguồn nhân lực, NCKH chuyển giao công nghệ Đội ngũ cán quản lý, giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết có lực chuyên môn tốt, tích cực, nhiệt tình công việc Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.5.2 Mặt yếu Bộ máy quản lý hoạt động NCKH chưa kiện toàn Khả tác nghiệp phận chức chưa đáp ứng yêu cầu Các nguồn lực phục vụ cho hoạt động NCKH thiếu thốn, không đồng 2.5.3 Thời Được ủng hộ Bộ GD & ĐT quyền địa phương Có nhiều dự án triển khai tỉnh nhà, tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát triển, mở nhiều hội đào tạo, nghiên cứu như: Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, nâng cấp tuyến Quốc lộ 53, 54 60, xây dựng cầu Cổ Chiên nối liền tỉnh Trà Vinh với tỉnh Bến Tre, phát triển cụm công nghiệp Cầu Quan… 2.5.4 Thách thức Trà Vinh tỉnh nghèo nên điều kiện kinh tế xã hội, sở vật chất nhiều khó khăn nên việc phát triển khoa học công nghệ chưa phải ưu tiên hàng đầu Các nguồn lực phục vụ cho nghiên cứu khoa học nhân lực, tài lực hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao chất lượng đề tài NCKH 2.5.5 Nh n định chung QL hoạt động NCKH GV phận công tác QL nhà trường, góp phần thực nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng ĐT, chất lượng NCKH Vì vậy, công tác nhận quan tâm chủ thể QL Tuy nhiên, bên cạnh mặt mạnh, thuận lợi, công tác QL hoạt động NCKH GV nhiều tồn tại, yếu ảnh hưởng đến hoạt động NCKH GV Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GV TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH 3.1 NGUYÊN TẮC XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp quy 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GV TRƯỜNG ĐHTV 3.2.1 Nhóm biện pháp tạo động lực cho GV NCKH a Mục đích, ý nghĩa Hứng thú làm cho người có động lực làm việc chăm chỉ, quên mệt mỏi, nhân tố kích thích hoạt động người, kích thích khả tìm tòi, sáng tạo họ Vì vậy, để tạo động lực NCKH phải làm cho giảng viên có hứng thú với hoạt động NCKH b Biện pháp thực Biện pháp 1: Nâng cao nh n thức giảng iên cán ộ quản lý ề trò tác dụng hoạt động nghiên cứu khoa học đối ới GV Nhận thức tảng thái độ hành vi người Nhận thức có thái độ hành vi Nhận thức đắn vai trò tác dụng hoạt động NCKH làm tăng thêm tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tích cực đơn vị, cá nhân hoạt động NCKH * Nội dung cách thức tiến hành Nâng cao nhận thức GV, cán quản lý mối quan hệ Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 NCKH giảng dạy, ĐT NCKH Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tổ chức cho GV học tập, nắm bắt chủ trương sách Đảng Nhà nước giáo dục đào tạo, hoạt động KHCN Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chiến lược KHCN, quán triệt sâu sắc cho đội ngũ CBQL, GV Trường ĐHTV định Bộ GD&ĐT hoạt động NCKH Chủ thể quản lý cần tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, buổi sinh hoạt, toạ đàm, thảo luận, trao đổi ý kiến mối quan hệ hữu đào tạo NCKH trường ĐH, việc thực nhiệm vụ giảng dạy tham gia NCKH GV Biện pháp 2: Tăng cường ồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học cho GV Năng lực kỹ NCKH có ảnh hưởng lớn đến chất lượng NCKH giảng viên, thúc đẩy hoạt động NCKH nhà trường nên việc bồi dưỡng, nâng cao lực NCKH cho GV nhu cầu cấp bách * Nội dung cách thức tiến hành Định kỳ tổ chức khoá bồi dưỡng cho GV (đặc biệt GV trẻ) công tác NCKH Đẩy mạnh hoạt động NCKH GV Thực cân đối nhiệm vụ giảng dạy NCKH nhà trường Lập kế hoạch đẩy mạnh tốc độ gửi đào tạo bồi dưỡng nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, sớm tăng cường nhân lực cho đội ngũ cán nghiên cứu đầu đàn giỏi chuyên môn, tâm huyết với NCKH Phòng Hợp tác Quốc tế mở rộng giao lưu quốc tế, tạo điều kiện cho đội ngũ khoa học, giảng viên trao đổi khoa học, tiếp cận, tham Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 quan học tập trung tâm nghiên cứu, trường đại học hàng đầu nước để nâng cao trình độ kỹ nghiên cứu Biện pháp 3: Xây dựng môi trường NCKH lành mạnh cho cán ộ GV Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học lành mạnh, sôi với hoạt động đa dạng, rộng khắp toàn thể đơn vị trực thuộc Trường ĐHTV * Nội dung cách thức tiến hành Xây dựng giải thưởng khoa học công nghệ có giá trị để thu hút tạo nên môi trường khoa học động Ban Thi đua – Khen thưởng khen thưởng vật chất tinh thần để tôn vinh tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc hoạt động NCKH Phòng Quản trị thiết bị tăng cường đầu tư theo chiều sâu sở vật chất phục vụ NCKH Phòng KHCN & ĐTSĐH phải bổ sung vào Quy định quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV yêu cầu bắt buộc số báo, số đề tài NCKH hàng năm GV theo học hàm, học vị - Hội đồng Khoa học khoa định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar, sinh hoạt chuyên môn khoa, môn 3.2.2 Nhóm biện pháp đổi chế quản lý tổ chức hoạt động NCKH GV a Mục đích, ý nghĩa Cải tiến, đổi toàn diện chế quản lý tổ chức hoạt động KHCN, từ khâu đề xuất, xác định danh mục, quản lý tài đến việc ứng dụng kết nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV b Biện pháp thực Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Biện pháp 1: Cải tiến công tác xây dựng kế hoạch NCKH Việc xây dựng kế hoạch NCKH GV nhà trường thời gian qua quan tâm công tác triển khai chậm chưa có thống quy trình triển khai từ khoa Vì vậy, để thực thực đồng chức QL hoạt động NCKH GV, công tác xây dựng kế hoạch NCKH GV cần cải tiến * Nội dung cách thức tiến hành Xây dựng kế hoạch NCKH phải phù hợp với tiềm lực, lợi Trường ĐHTV định hướng phát triển khoa học công nghệ Nhà nước ngành Giáo dục Tổ chức hội thảo tổng kết, công tác NCKH GV nhằm nhận xét, đánh giá kết thu thập ý kiến giảng viên, CBQL nội dung cần cải tiến, đổi việc xây dựng chương trình KH&CN dài hạn Hội đồng Khoa học Trường cần có kế hoạch cụ thể, tập trung nguồn lực xây dựng đề xuất đề tài, dự án cho phù hợp Biện pháp 2: Cải tiến quy trình xét thuyết minh chi tiết đề tài NCKH Trong thời gian qua, quy trình xét duyệt đề tài mang nặng tính hình thức * Nội dung cách thức tiến hành Phòng KHCN & ĐTSĐH xây dựng quy định tiêu chuẩn, quyền hạn, trách nhiệm thành viên hội đồng xét duyệt Xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, khoa học Hội đồng Khoa học cần lựa chọn danh sách uỷ viên tham gia Hội đồng xét duyệt có đủ uy tín chuyên môn, trách nhiệm cao sát chuyên môn Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Hội đồng xét duyệt cần trọng mức đến chất lượng quản lý sản phẩm đầu ứng dụng kết nghiên cứu vào thực ti n Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực đề tài Kiểm tra tiến độ thực đề tài nhằm kịp thời có hỗ trợ cần thiết cho chủ nhiệm đề tài trình thực đề tài việc làm vô cần thiết, nhiên công tác kiểm tra tiến độ thực đề tài thời gian qua chưa đạt hiệu mong đợi Vì vậy, việc cải tiến hoạt động vô cần thiết * Nội dung cách thức tiến hành Cán quản lý đề tài thuộc phòng KHCN & ĐTSĐH phải tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất thực tiến độ thực đề tài Cán quản lý đề tài phải tăng cường giám sát việc chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề tài khoa học thực kết luận đoàn kiểm tra Biên kiểm tra 3.2.3 Nhóm biện pháp tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học GV a Mục đích, ý nghĩa Nguồn lực phục vụ cho NCKH GV Trường ĐHTV nhiều hạn chế Vì vậy, để nâng cao hiệu quản lý theo hướng đẩy mạnh hoạt động NCKH GV nâng cao chất lượng hoạt động cần thiết phải tăng cường điều kiện phục vụ công tác NCKH GV b Biện pháp thực Biện pháp 1: Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động NCKH Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Tăng cường đầu tư kinh phí cách kịp thời, hợp lí, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường nhằm phục vụ tốt cho công tác NCKH GV * Nội dung cách thức tiến hành Đa dạng hóa nguồn đầu tư, tài trợ cho NCKH Phòng Hợp tác Quốc tế cần tăng cường hợp tác với viện, trường cao đẳng – đại học nước nhằm tìm kiếm đầu tư kinh phí Cán bộ, GV cần tăng cường nghiên cứu đề tài mang tính ứng dụng cao nhằm tăng thêm thu nhập từ việc chuyển giao đề tài bán sản phẩm NCKH, ký kết hợp đồng công nghệ Biện pháp 2: Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với địa phương tỉnh bạn tăng cường hợp tác quốc tế Đa dạng hóa hoạt động hợp tác quốc tế để tìm kiếm hỗ trợ từ nguồn lực bên nhằm tăng cường sở vật chất phục vụ cho giảng dạy NCKH * Nội dung cách thức tiến hành Gắn kết GV nhà trường lĩnh vực NCKH với Sở ban ngành tỉnh, doanh nghiệp ứng dụng kết đề tài Tăng cường hoạt động NCKH Trường ĐHTV với trường đại học nước qua dự án, đề tài, nghị định thư, hợp tác song phương Nhà trường cần khuyến khích, tạo điều kiện cho đơn vị, cá nhân mở rộng quan hệ tìm kiếm dự án hợp tác quốc tế Biện pháp 3: Tăng cường sở ị phục ụ hoạt động NCKH * Nội dung cách thức tiến hành Footer Page 20 of 126 t chất tài liệu trang thiết Header Page 21 of 126 19 Phát triển nguồn tài lực phục vụ hoạt động NCKH Đa dạng hóa nguồn tài liệu phục vụ NCKH đặc biệt giáo trình, tạp chí KH GD Đầu tư sở vật chất trang thiết bị tạo điều kiện cho công tác NC GV Phòng Quản trị Thiết bị tiến hành rà soát sở vật chất nhà trường để đầu tư, mua sắm, xây dựng nâng cấp phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, vườn thực hành để giúp GV thực hành NC Bộ phận thư viện cập nhật kịp thời thông tin, tư liệu cần thiết phục vụ cho việc NCKH GV Biện pháp 4: Tăng cường công tác thông tin ề iệc NCKH GV Nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền thu nhận thông tin phản hồi nhiều kênh khác đồng thời huy động tham gia tổ chức đoàn thể * Nội dung cách thức tiến hành Tăng cường công tác tuyên truyền NCKH nhằm phát huy say mê, sáng tạo GV NCKH Tăng cường phát động phong trào thi đua giảng dạy NCKH tập thể GV Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kỳ hình thức câu lạc khoa học, câu lạc sáng tạo trẻ, câu lạc ngoại ngữ tạo hình thức sinh hoạt bổ ích cho GV Hội đồng khoa học Khoa cần định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học nhằm nâng cao lực NCKH cho GV Tổ chức triển lãm sản phẩm NCKH GV nhằm giới thiệu công trình NC đến toàn thể CBQL, GV SV trường 3.2.4 Nhóm biện pháp tăng cường phổ biến ứng dụng kết Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 quả, sản phẩm NCKH GV a Mục đích, ý nghĩa Việc tăng cường ứng dụng kết quả, sản phẩm NCKH GV biện pháp thiếu quản lý hoạt động NCKH Đây trình thực ti n hóa xã hội hóa công trình khoa học, đầu NCKH b Biện pháp thực Biện pháp 1: Tăng cường phổ iến ứng dụng kết nghiên cứu Tổ chức ứng dụng kết sản phẩm đề tài vào thực ti n sản xuất đời sống động lực thúc đẩy hoạt động NCKH, nâng cao cao chất lượng NCKH nâng cao thu nhập cho GV * Nội dung cách thức tiến hành Ban biên tập Tạp chí Khoa học có kế hoạch xuất định kỳ ấn phẩm khoa học công bố công trình kết nghiên cứu Giao Trung tâm NCKH Sản xuất dịch vụ xây dựng kế hoạch chuyển giao đề tài có tính ứng dụng cao Giao Trung tâm Truyền thông Quảng bá cộng đồng tư vấn, hỗ trợ chủ nhiệm đề tài có công trình xuất sắc quảng bá kết quả, sản phẩm đề tài Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học nhà trường * Nội dung cách thức tiến hành Nâng cao chất lượng viết đăng Tạp chí nhà trường Hình thành số chuyên san tiếng Anh xuất định kỳ Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Giao phòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ, tư vấn cho Ban biên tập Tạp chí Khoa học xây dựng quy trình quản lý xuất tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế Phòng Hợp tác Quốc tế, tư vấn cho Ban biên tập Tạp chí Khoa học lập kế hoạch kêu gọi cộng tác nhà khoa học danh tiếng nước 3.3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC NHÓM BIỆN PHÁP Mỗi nhóm biện pháp có vị trí vai trò riêng, có mối quan hệ biện chứng với nhau, ràng buộc nhau, hỗ trợ tạo thành chỉnh thể thống Tuỳ thuộc vào thời điểm điều kiện cụ thể biện pháp mang lại hiệu QL định 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Đa số đối tượng khảo sát cho biện pháp đề xuất cần thiết cần thiết Không có biện pháp bị đánh giá không cần thiết không khả thi Điều cho thấy biện pháp đề xuất có sở ứng dụng vào công tác quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở kết nghiên cứu lí luận điều tra khảo sát trình bày chương, mục luận văn, rút số kết luận sau: NCKH chất đào tạo đại học, hai nhiệm vụ người GV biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Vì vậy, Đảng Nhà nước ta đề cao vai trò KHCN, coi KHCN với giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu NCKH giúp giảng viên mở rộng, tìm hiểu sâu kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ nghiên cứu, NCKH giúp cho GV ứng dụng lý thuyết vào thực ti n giảng dạy để giảng dạy tốt Ngoài ra, hoạt động NCKH góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị uy tín nhà trường với trường bạn toàn quốc Thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng QL hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV, luận văn nêu đánh giá chung: Trong điều kiện nhà trường nhiều khó khăn nay, công tác QL hoạt động NCKH GV nhà trường có đóng góp đáng kể việc bước ổn định thực nhiệm vụ mục tiêu ĐT nhà trường Tuy nhiên, so với yêu cầu bất cập định Đó là, hạn chế hoạt động máy QL, công tác thực chức QL, việc tổ chức triển khai, ứng dụng điều kiện, nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động NCKH Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng, xác định khó khăn, yếu kém, luận văn nêu rõ thuận lợi mặt mạnh Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 làm sở cho việc xác lập biện pháp QL hoạt động nhà trường thời gian tới Trên sở lý luận thực trạng QL hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV đề xuất nhóm biện pháp quản lý hoạt động là: Nhóm biện pháp tạo động lực cho giảng viên nghiên cứu khoa học Nhóm biện pháp đổi chế quản lý tổ chức hoạt động NCKH giảng viên Nhóm biện pháp tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động NCKH GV Nhóm biện pháp tăng cường phổ biến ứng dụng kết quả, sản phẩm NCKH GV Cả bốn nhóm biện pháp chuyên giá đánh giá cần thiết mang tính khả thi cao Kết khảo nghiệm khẳng định biện pháp đề xuất áp dụng thực ti n QL hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV thời gian tới KHUYẾN NGHỊ  Đối với UBND tỉnh Trà Vinh - Tăng cường đầu tư thêm kinh phí cho hoạt động NCKH nhà trường - Phân bổ kinh phí sớm thay vào tháng hàng năm để nhà trường chủ động việc thực kế hoạch KHCN - Hỗ trợ Trường ĐHTV việc kêu gọi đầu tư kinh phí từ doanh nghiệp tỉnh  Đối với Sở KHCN Trà Vinh - Tạo điều kiện thuận lợi cho GV Trường ĐHTV tham gia thực hoạt động KHCN sở tổ chức Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Có sách ưu tiên nhà trường việc đăng ký đề tài, dự án - Hỗ trợ nhà trường việc công bố, ứng dụng kết nghiên cứu  Đối với Trường ĐHTV - Ban hành, bổ sung, hoàn thiện văn bản, quy định hoạt động NCKH GV trường đại học cao đẳng phù hợp với điều kiện thực tế - Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo NCKH để GV có hội trao đổi kinh nghiệm kết NC - Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ QL hoạt động KHCN cho cán QL - Cần có hình thức khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động NCKH - Tin học hóa công tác QL hoạt động KHCN GV Footer Page 26 of 126 ... cao đẳng, đại học tỉnh Trà Vinh nói chung Trường Đại học Trà Vinh nói riêng, vấn đề hoàn toàn chưa nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN 1.1 TỔNG... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 2.1.1 Mục đích nghiên cứu Thu thập thông tin thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa. .. nghiên cứu, văn hướng dẫn, số quy định chưa rõ ràng, sát thực đồng Vì thế, chọn đề tài Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Trà Vinh làm vấn đề nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Trà Vinh, Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Trà Vinh, Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Trà Vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay