Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:34

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG T ỌNG D NG BI N HÁ N HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TH CH T T NG C O Đ NG C NG NGH THÔNG TIN H NGH VI T - HÀN Chuyên ngành : Mã số TÓM TẮT uản lý giáo dục : 60.14.05 ẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS TS NG Phản biện 1: PGS.TS NG Phản biện 2: GS.TS NG N Đ C CH NH N B O HOÀNG TH NH N TH MỸ ỘC Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đai học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 M ĐẦ Lý chọn đề tài: Công tác G TC trường Đại học, Cao đ ng m t giáo dục uan trọng, phận không th tách rời c a chất lượng đào tạo n i chung Ngay từ năm 1946, đất nước nhiều việc phải làm Ch tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập th dục: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần đến sức khoẻ thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần Mỗi người dân mạnh khoẻ tức làm cho nước khỏe mạnh Dân cường nước thịnh, mong đồng bào gắng tập thể dục” Công tác GDTC cho học sinh trở thành m t giáo dục không th thiếu nhà trường Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III xác định đắn vị trí c a công tác th dục th chất Đảng coi người vốn quý giá c a chế độ XHCN Vì vậy, việc bảo vệ, bồi dưỡng nâng cao th chất người nghĩa vụ mục tiêu cao quý c a ngành Y tế, Giáo dục Th dục th thao Công tác G TC trường Đại học cao đ ng na , công tác G TC th n nhà trường c ng ch uản uan t m th ua việc thường xu ên đ i mới, n ng cao trang thiêt bị c sở vật chất, s n bãi dụng cụ đội ng giáo viên Nhưng th c tế, xuất phát từ nh ng vấn đề đ i công tác giáo dục Đại học, đa ngành đa dạng h a loại hình đào tạo c ng với s phát tri n mạnh m số lượng S na vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục đ mục tiêu giáo dục đào tạo đề công tác G TC th thao học đường c n bộc lộ Footer Page of 126 Header Page of 126 nhiều hạn chế ch thị 6-CT T c a Đảng Cộng Sản 1994 đánh giá: “ hể ục thể thao D c n iệt Nam ngà 24 an bí thư Trung ng nước ta có t ình độ th ố người thường uy n tậ luyện t t luyện, hiệu uả c biệt ni n chưa t ch cực tham gia tậ D C t ong t ường h c c c lực lư ng vũ t ang c n th ” Trong thời gian qua, nhiều cán bộ, giáo viên th dục th thao tận tụy phấn đấu cho mục tiêu cao quý c a GDTC nhà trường Bên cạnh nh ng kết đạt được, việc dạy học nội khóa c ng hoạt động ngoại khóa c a GDTC nhà trường g p nhiều kh khăn, bất cập như: Học sinh, SV không hứng thú việc rèn luyện th chất, trình độ th l c thấp, giáo viên chưa nhiệt tình, chư ng trình n ng lý thuyết, chưa đ i phư ng pháp dạy học, s n bãi, c sở vật chất chưa đảm bảo, dụng cụ học tập rèn luyện thiếu Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn tr c thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông Ngoài nh ng ưu m đạt c ng có nh ng tồn đáng uan t m, đ là: - Hiệu hoạt động môn học GDTC chưa cao, số lượng SV đạt tiêu chuẩn rèn luyện th l c thấp - Đội ng giảng viên giảng dạy môn GDTC chưa đảm bảo chất lượng nên chưa đáp ứng nhu cầu phát tri n c a nhà trường - Các biện pháp quản lý công tác GDTC hiệu quả, chậm đ i tư du phư ng pháp uản lý - CSVC thiếu thốn, không đảm Tất điều đ làm hạn chế công tác GDTC n i chung giáo dục th chất trường Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Footer Page of 126 iệt - Hàn Header Page of 126 n i riêng Nếu x d ng biện pháp uản lý hoạt động GDTC c hiệu uả s n ng cao hiệu uả GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị iệt - Hàn Xuất phát từ nh ng lý trên, chọn đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn” làm vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên c sở nghiên cứu lý luận th c trạng công tác quản lý hoạt động GDTC c a Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDTC nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học môn GDTC trường Khách thể đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt Hàn 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt – Hàn Giả thuyết khoa học: Việc quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn quan tâm, nhiên nhiều bất cập, việc khảo sát, đánh giá th c trạng quản lý từ đ đưa biện pháp uản lý hoạt động GDTC hợp lý s góp phần nâng cao chất lượng GDTC cho HSSV c a nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu c sở lý luận quản lý hoạt động GDTC - Đánh giá th c trạng quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt – Hàn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động GDTC c a Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn thời gian tới hương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phư ng pháp nghiên cứu c a nghành khoa học xã hội đ là: 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 6.3 Phương pháp thống kê toán học nhằm xử lý kết điều tra Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu th c trạng quản lý hoạt động GDTC SV Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn đề biện pháp quản lý hoạt động GDTC c a nhà trường thời gian đến Cấu trúc luận văn: Luận văn gồm có phần: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung nghiên cứu Phần gồm c chư ng - Chương 1: C sở lý luận quản lý hoạt động GDTC - Chương 2: Th c trạng hoạt động GDTC quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt – Hàn - Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn Phần 3: Kết luận khu ến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục Footer Page of 126 Header Page of 126 CH ƠNG CƠ S LÝ LUẬN N CỦA HOẠT ĐỘNG GDTC 1.1 KHÁI QUÁT L CH SỬ NGHIÊN C U V N ĐỀ T TT đời phát tri n theo s phát tri n c a xã hội loài người Lao động sản xuất nguồn gốc c c a TDTT Nói cách khác, đ c sở sinh tồn c a tất hoạt động, hoạt động th c tiễn c Trong trình tiến hoá từ vượn thành người, lao động nhân tố định C th từ loài vượn thành người, bàn tay d ng đ lao động, vỏ đại não đ tư du ngôn ng đ giao tiếp từ lao động mà phát tri n thành ngà na Ngày nay, Th dục th thao phận c a hệ thống GDTC huấn luyện th thao Th dục th thao có vị trí quan trọng s phát tri n hoàn thiện m t th chất, chuẩn bị cho người bước vào sống học tập, lao động với hiệu cao Th dục s t ng hợp nh ng phư ng pháp biện pháp chuyên môn GDTC trình phát tri n loài người, vừa áp dụng phư ng pháp, biện pháp, vừa kết hợp với nhân tố vệ sinh góp phần nâng cao sức khoẻ, phát tri n th l c, rèn luyện c th , hình thành kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho sống Đối với nhà trường n trở thành môn học bắt buộc, n c vi trí ý nghĩa vô quan trọng việc đào tạo đội ng tri thức vừa có tri thức vừa có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xã hội ngày cao c a s nghiệp công nghiệp h a đất nước bảo vệ t CÁC 1.2.1 HÁI NI M uản lý: 2 Chức c uản lý: 1.2.3 uản lý giáo dục 1.2.4 uản lý nhà t ng: Footer Page of 126 uốc Header Page of 126 1.2.5 Giáo dục thể chất 1.2.6 Quản lý giáo dục thể chất 1.3 ĐẶC ĐI M GDTC 131 V t í v it T NG ĐẠI HỌC VÀ C O Đ NG nhiệm vụ c a GDTC t ong t ng đại học c o đẳng GDTC mục tiêu giáo dục toàn diện c a Đảng Nhà nước ta nằm hệ thống giáo dục quốc dân Nội dung chư ng trình G TC trường Đại học Cao Đ ng  iờ h c thể ục thể thao ch nh hóa:  iờ h c ngoại hóa tự tậ N i dung h nh thức GDTC t ong t ng Đại học C o đẳng  Nội dung G TC Phần th c hành: Giải u ết kỹ vận động Phần lý thu ết: Được tru ền thụ theo giảng tách rời xen k tập th c hành  Hình thức c a G TC: Hình thưc bắt buộc, người học phải tham gia đầ đ học G TC nội kh a Hình thức c tiến hành theo kế hoạch học với t ng thời gian tiết năm gồm học phần hệ đại học, thời gian tiết năm gồm học phần hệ cao đ ng s hướng dẫn c a giáo viên G TC NỘI D NG N LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GDTC 1.4.1 Quản lý chương t nh  uản l mục ti u:  uản l nội ung chư ng t ình  uản l hình thức t chức ạy h c hư ng h Footer Page of 126 ạy h c Header Page of 126 1.4.2 Quản lý hoạt đ ng giảng dạy c a giáo viên uản lý hoạt đ ng học c 1.4.4 Quản lý việc kiểm t học sinh đánh giá kết rèn luyện thể chất c a HSSV 1.4.5 Quản lý phương tiện sở vật chất phục vụ GDTC CÁC T NH H GDTC T ONG NHÀ T NG Đ N C NG TÁC N NG ĐẠI HỌC VÀ C O Đ NG Nhận thức c a đội ng cán uản lý giáo viên công tác G TC Số lượng chất lượng đội ng giảng viên Nội dung chư ng trình G TC nhà trường Nhu cầu tập lu ện th thao HSS phong phú C sở vật chất phục vụ G TC Footer Page of 126 ngà đa dạng Header Page 10 of 126 Tiểu kết chương uản lý hoạt động G TC phận công tác uản lý giáo dục c a nhà trường Đại học cao đ ng, g p phần làm cho giáo dục hoàn thiện h n o vậ người làm công tác uản lý cần nắm v ng mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, nội dung uản lý G TC Từ đ vận dụng cách khoa học, linh hoạt sáng tạo vấn đề uản lý vào th c tiễn đ hu động toàn th giáo viên đem hết l c nhiệt tình phục vụ cho hoạt động G TC g p phần th c thắng lợi mục tiêu đề chư ng x d ng c sở lý luận quản lý hoạt động G TC trường Đại học Cao đ ng, xác định nội dung cần uản lý nh ng ếu tố tác động đến nội dung uản lý Đ c sở đ khảo sát th c trạng đề xuất biện pháp uản lý chư ng sau Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Th c trạng uản lý hoạt động c a G học môn G TC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị iệt - Hàn: - Th c trạng hoạt động nội kh a - uản lý lên lớp c a cán uản lý - uản lý lên lớp c a giảng viên * Th c trạng uản lý hoạt động ngoại kh a d) Thực trạng quản lý vật ch t ng c trang thiết ị ph c v hoạt động v học m n GDTC e) Thực trạng quản lý iểm tra đánh giá ết học tập HSSV 2.4 NHẬN T ĐÁNH GIÁ CH NG VỀ ĐỘNG GDTC CỦ T N NG C O Đ NG CNTT H HOẠT NGH VI T - HÀN iểm mạnh: -C s uan t m s u xát, thống từ GH đến ph ng ban chức đoàn th việc t chức hoạt động G TC nhà trường - Các hoạt động học tập G TC u định ch t ch kế hoạch đào tạo chư ng trình khung cụ th theo học k - C đội ng giảng viên trẻ nhiệt tình công tác nên thường xu ên phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đ t chức hoạt động T TT giao lưu iểm yếu: - ấn đề nhận thức c a số cán uản lý giáo viên hoạt động G TC c a S chưa đầ đ - S phối hợp th c ph ng ban chức hoạt động G TC c n chưa đồng bộ, thống trình th c c n chồng ch o Footer Page 12 of 126 ế hoạch uá Header Page 13 of 126 - 11 iệc cải tiến chư ng trình giảng chưa trọng, nội dung c n ngh o nàn, phư ng pháp th c c n cứng nhắc, hoạt động ngoại kh a, giao lưu thi đấu th thao gi a trường c n hạn chế -S uan t m c a nhà trường chế độ ưu đãi, phụ cấp cho cán phụ trách phong trào T TT c n chưa mức - Điều kiện c sở vật chất, sân tập, dụng cụ chưa đảm bảo Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động G TC phong trào T TT c n guy n nhân hạn chế: Từ th c trạng c a công tác G TC nhà trường c th rút số ngu ên nh n điều kiện hạn chế sau: - o nhận thức c a cán uản lý, G , HSS hoạt động G TC c n hạn chế, nên chưa uan t m mức - S ch đạo th c phong trào c a chức chưa đồng c n chồng ch o gi a việc lập kế hoạch t chức th c - Tính nhiệt tình c a đội ng cán làm công tác G TC c n chưa cao, chế độ đãi ngộ nghề nghiệp chưa uan t m mức nên không động viên - Chư ng trình đào tạo môn học G TC chưa cải tiến ph hợp, số môn t chọn c n ngh o nàn chưa đáp ứng nhu cầu c a người học theo nhu cầu phát tri n c a XH - inh phí năm cấp cho công tác t chức hoạt động phong trào T TT c n uá - CSVC chưa đảm bảo cho việc học t chức hoạt động TDTT Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Tiểu kết chương chư ng giới thiệu đôi n t uá trình hình thành phát tri n Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn, giới thiệu ph ng khoa chức môn c a nhà trường, chu ên ngành đào tạo Đã nêu số đ c m hoạt động G TC c a HSS nhà trường Đồng thời tiến hành khảo sát ph n tích th c trạng hoạt động G TC c a nhà trường, thông ua việc ph n tích đánh giá th c trạng rút nh ng nhận x t: Đi m mạnh: Trường c sở thuộc Thông Tin Tru ền Thông, c đội ng uản lý t m hu ết, động sáng tạo mạnh dạn phát tri n u mô đào tạo nhà trường ngà lớn mạnh, năm cung cấp cho XH hàng nghìn cán c chu ên môn CNTT Đi m ếu: M c d u mô đào tạo phát tri n chất lượng lẫn số lượng, song tình trạng c sở vật chất c n thiếu thốn m t trang thiết bị phục vụ cho đào tạo Đội ng giảng viên giảng môn G TC c n thiếu số lượng, non kinh nghiệm công tác nên nhiều m t c n hạn chế, kinh phí năm cho hoạt động T TT c n thấp ua kết uả điều tra phần thấ ngu ên nh n ảnh hưởng đến hiệu uả uản lý hoạt động G TC nhà trường Từ đ làm c sở đ đề xuất biện pháp uản lý hoạt động G TC nhà trường Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 CH ƠNG BI N HÁ N HOẠT ĐỘNG GDTC C O Đ NG CNTT H 3.1 NH NG NG N TẮC Đ T NG NGH VI T - HÀN D NG BI N HÁ * Tính kế thừa * Tính th c tiễn * Tính hệ thống * Tính hiệu uả 3.2 CÁC BI N T HÁ N NG C O Đ NG CNTT H HOẠT ĐỘNG GDTC NGH VI T - HÀN: Biện pháp 1: N ng c o nhận thức c đ i ng cán uản lý HSSV hoạt đ ng GDTC t ong nhà t ng * nghĩa: N ng cao nhận thức hoạt động G TC c a đội ng cán lãnh đạo, cán uản lý, giảng viên, HSS việc làm cần thiết đ cho đội ng nà thấ trường thấ s cần thiết tầm uan trọng c a hoạt động G TC cho HSS giai đoạn na , c nhận thức đầ đ trách nhiệm c a hoạt động G TC nhằm đạt s uán nhận thức c a tất C G mục tiêu, nội dung, phư ng pháp th c * Nội dung: Làm cho đội ng cán uản lý, HSS nhận thức tầm uan trọng c a hoạt động G TC mục tiêu giáo dục thời đại ngà na s cần thiết, cấp bách c a hoạt động G TC * Cách chức th c hiện: - Đối với cán lãnh đạo nhà trường: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 cầu phải thấm nhuần ch trư ng đường lối c a Đảng, u chế, u định c a ộ, ngành hoạt động G TC Cần xác định hoạt động G TC c liên uan đến hoạt động khác nhà trường như: Học tập nội kh a, học tập ngoại kh a, hoạt động thi đấu th thao giao lưu, c u lạc bộ, t chức đoàn th - Đối với cán giáo viên: T chức học tập nghiêm túc mục đích, cầu, nội dung, chư ng trình công tác G TC c a HSS cách t chức hội thảo, đánh giá s kết, t ng kết hoạt động cho m i đợt tu ên tru ền T chức học tập cho cán T TT c a trường văn c liên uan đến hoạt động G TC T chức thi đấu, giao lưu th thao trường, từ hoạt động đ giúp cho C G hi u biết cách t chức c th uản lý hoạt động G TC c a HSS lớp T chức Giải th thao tru ền thống c a nhà trường Tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm sau đợt hoạt động T chức cho C G tham gia giải th thao nhà trường nhằm học hỏi nh ng kinh nghiệm t chức hoạt động T TT Thông ua t chức đoàn th nhà trường tu ên tru ền hoạt động GT C giúp cho C G nhận thức việc t chức hoạt động G TC cho HSS - Đối với HSS : Cung cấp đầ đ nh ng thông tin hoạt động G TC nhà trường từ đầu năm học Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Thường xu ên t chức tu ên tru ền nhiều hình thức t chức hoạt động học tập, r n lu ện G TC nội kh a, t chức giải đấu th thao trường giúp S nhận thức đắng t ngu ện tham gia 3.2.2 Biện pháp 2: B i dư ng chu ên m n cho đ i ng giảng viên h u * nghĩa: Trong công tác uản lý nguồn nh n l c việc uan trọng cấp thiết đào tạo bồi dưỡng nguồn nh n l c đ ua đ trường c l c lượng c trình độ chu ên môn cao đáp ứng nhu cầu phát tri n c a trường tư ng lai * Nội dung: Thường xu ên đào tạo, bồi dưỡng đ n ng cao trình độ chu ên môn nghiệp vụ, phư ng pháp giảng , kỹ nghiên cứu khoa học đạo đức nghề nghiệp theo phư ng ch m “đào tạo thường xu ên, học tập suốt đời” * Cách thức th c hiện: - ồi dưỡng trình độ chu ên môn giảng - Tập trung đào tạo thạc sĩ gắn liền với chế độ sách công tác u hoạch c a nhà trường đ đảm bảo vừa đạt ch tiêu đào tạo vừa đạt hiệu uả công việc c a nhà trường - T chức đăng cai nhiều hội thảo khoa học - Liên kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với trường địa bàn - C c chế, u chế r ràng hoạt động thi đua khen thưởng đ tạo động l c nghiên cứu khoa học Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 3 Biện pháp 3: iên kết s dụng hiệu uả đ i ng giảng viên t ng t ên đ àn giảng m n GDTC c t nh đ chu ên m n ph hợp v i m n tự chọn nhà t ng * nghĩa: Tạo s đa dạng hiệu uả công tác đào tạo * Nội dung: - Nhà trường linh hoạt h n việc mời giáo viên - Các lợi ích kinh tế mời giảng viên * Cách thức th c hiện: - Giảng viên th nh giảng chất lượng đào tạo - G TG tính ưu việt giải pháp kinh tế 32 Biện pháp : Cải tiến h nh thức hoạt đ ng GDTC cho ph hợp nhu c u c * ngư i học nghĩa: T chức phong phú môn học nội kh a hoạt động T TT ngoại kh a nhằm đáp ứng đ nhu cầu hoạt động c a HSS , tạo điều kiện cho HSS học tập nh ng môn thích * Nội dung: Cải tiến nội dung môn học nội kh a hình thức hoạt động G TC ngoại kh a x d ng d a vào kết uả c a điều tra nhu cầu học tập, đợt hoạt động nh ng đề xuất th c đ cải tiến hình thức t chức cho ph hợp với nhu cầu c a HSS * Cách chức th c hiện: - ối với hoạt động nội hóa: + Hoạt động học tập nội kh a G TC chư ng trình ộG ĐT phê du ệt Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Nghiên cứu l a chọn nội dung chư ng trình học tập G TC nội kh a ph hợp nhằm thu hút s hứng thú c a HSS uá trình học tập r n lu ện X d ng chư ng trình phải c mục tiêu r ràng, cụ th , cấu trúc hợp lý, thiết kế cách c hệ thống, đáp ứng cầu chuẩn kiến thức, kỹ đáp ứng nhu cầu c a người học X d ng kế hoạch t m , uản lý ch t ch đảm bảo hình thức hoạt động c tính khả thi cao T môn G TC t chức hội thảo đưa cầu kiến thức, kỹ thái độ cần cung cấp cho S Trưởng môn G TC chịu trách nhiệm việc x d ng t chức nội dung, chư ng trình môn học thuộc phạm vi phụ trách Đầu tư mạnh CS C T giảng , điều ch nh x H đ h trợ cho hoạt động d ng chư ng trình nội dung môn học - Hoạt động ngoại hóa: + ộ môn G TC phối hợp với T chức nhà trường x d ng kế hoạch phong trào T TT t ng th cho năm học, thông uan GH phê du ệt, phối hợp với ph ng, khoa đ th c + Trước x d ng kế hoạch cần nghiên cứu tình th c tiễn c a hoạt động phải ph hợp với s thích c a HSS với nội dung hoạt động định đưa + a vào mục tiêu đào tạo c a nhà trường đ x d ng hoạt động G TC ngoại kh a cho ph hợp đảm bảo tính liên tục thường xu ên uá trình th c + Phối hợp với ph ng, ban, t chức đoàn th đ th c cách đồng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 + 18 iệc lập kế hoạch phải ý đến nguồn kinh phí, c sở vật chất đảm bảo uá trình th c +X d ng lại hoạt động G TC ngoại kh a c sở đ thành lập đội tu n th thao chu ên s u, c u lạc th thao ph hợp cho nhiều đối tượng tham gia, tham khảo đề xuất hoạt động + C nh ng văn hướng dẫn điều lệ t chức c u lạc bộ, Hội thao, u định r ràng minh bạch khu ến khích nh ng người tham gia c u lạc + Đề xuất nhà trường uan t m đầu tư c sở vật chất đảm bảo cho việc t chức hình thức hoạt động G TC phong phú c hiệu uả 32 Biện pháp : Tăng cư ng CSVC đảm ảo điều kiện cho hoạt đ ng GDTC * nghĩa: - Đảm bảo viêc đầu tư x d ng bước đại h a, hoàn thiện c sở vật chất, trang thiết bị học hoạt động phong trào T TT - C kế hoạch b sung, bảo dưỡng n ng cấp kịp thời c sở vật chất trang thiết bị đáp ứng cầu hoạt động G TC -X d ng u chế sử dụng, bảo uản c sở vật chất, trang thiết bị học hợp lý * Nội dung: - hai thác nguồn l c nhằm đảm bảo cho việc đầu tư x d ng bước đại h a, hoàn thiện CS C, trang thiết bị th thao - Sử dụng nguồn kinh phí đầu tư x nhà trường năm c hiệu uả Footer Page 20 of 126 d ng c sở vật chất c a Header Page 21 of 126 19 - Phát hu sức mạnh nội l c c a đội ng G HSS việc tạo vật l c, tài l c phục vụ cho việc -học phong trào T TT - uản lý tốt CS C * Cách thức th c hiện: - T chức đánh giá chất lượng c sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ th thao cách toàn diện, khai thác triệt đ c hiệu uả c sở vật chất c - Mở rộng n ng cấp s n tập đ phục vụ cho học G TC nội kh a hoạt động ngoại kh a - Hiện đại h a phư ng tiện học - N ng cấp thư viện - C biện pháp hu động nguồn tài nhà trường t chức trường thông ua giải thi đấu th thao - Hằng năm c kế hoạch mua sắm, b sung thiết bị dụng cụ hư hỏng 32 Biện pháp : Đ i m i cách đ ng GDTC c * T-ĐG kết uả hoạt SV nghĩa: Tập hợp, cung cấp nh ng thông tin phản hồi thường xu ên cho S , giảng viên, nhà uản lý uá trình đào tạo đ điều ch nh uá trình nà đạt hiệu uả tối ưu * Nội dung: - Nội dung T-ĐG kết uả học tập cần bao uát hết nội dung chư ng trình học - Đ đánh giá, ph n loại xác, khách uan kết uả học tập c a S nội dung ki m tra phải đảm bảo tính vừa sức, ph hợp với đối tượng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 * Cách thức th c hiện: - ế hoạch h a công tác ki m tra đánh giá - Ch đạo tốt việc chuẩn bị nội dung, hình thức ki m tra - T chức ki m tra, th c u chế thi đảm bảo nghiêm túc Đánh giá phải xác, công bằng, khách uan - út kinh nghiệm nghiêm túc sau nh ng k thi điều ch nh cần thiết - Định hướng nội dung ki m tra, x tra cho ph hợp với nội dung, x d ng phư ng pháp ki m d ng thang đánh giá, hình thức đánh giá đ c s thống t môn - Th c đ i nội dung, hình thức tập c a S T-ĐG kết uả học cần tiến hành th c đồng tất nội dung 3 M I I N H GI CÁC BI N HÁ H O NGHI M T NH CẦN THI T VÀ CÁC NHÓM BI N HÁ Footer Page 22 of 126 H THI CỦ Header Page 23 of 126 21 T ẬN VÀ H N NGH ết luận: ua kết uả nghiên cứu trên, tác giả cho rằng: Mục đích, nhiệm vụ c a luận văn th c hiện, tác giả xin nêu số kết luận sau: Luận văn làm sáng tỏ khái niệm uản lý, uản lý giáo dục, uản lý nhà trường, G TC uản lý hoạt động G TC Luận văn s u làm r c sở lý luận LG , cần nắm v ng mục tiêu, đối tượng phư ng pháp uản lý giáo dục Đ c biệt nh ng đ c m c a uá trình uản lý giáo dục đào tạo nhà trường Cao Đ ng Đại Học Đối với công tác uản lý hoạt động G TC c a HSS nhà trường cần hi u nắm v ng mục đích, vai tr , chức năng, phạm vi ngu ên tắc c a uản lý hoạt động G TC Từ đ áp dụng biện pháp uản lý cho ph hợp với đối tượng người học Trong th c tế, việc uản lý hoạt động G TC c a nhà trường c n nhiều bất cập, bi u như: Nhận thức c a C G HSS công tác G TC, việc th c nội dung, chư ng trình, kế hoạch, chi phí, c sở vật chất đảm bảo cho hoạt động G TC, hoạt động ki m tra đánh giá Trên c sở lý luận LG n i chung, c ng với kết uả khảo sát th c trạng uản lý hoạt động G TC c a Trường Cao đ ng CNTT H u nghị iệt - Hàn biện pháp đ là: - N ng cao nhận thức c a đội ng cán uản lý, HSS hoạt động G TC nhà trường - ồi dưỡng chu ên môn cho đội ng giảng viên c h u Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Liên kết sử dụng hiệu uả đội ng giảng viên trường địa bàn giảng môn GDTC c trình độ chu ên môn ph hợp với môn t chọn nhà trường - Cải tiến hình thức hoạt động G TC cho ph hợp nhu cầu c a người học - Tăng cường c sở vật chất điều kiện đảm bảo cho hoạt động G TC - Đ i cách ki m tra, đánh giá kết uả hoạt động G TC c aS Khu ến ngh : Đ phát hu tốt kết uả nghiên cứu c a đề tài, đưa số khu ến nghị sau: a) V i Bộ Th ng Tin v Tru ền Th ng - Lãnh đạo ộ Thông Tin Tru ền Thông cần uan t m đầu tư m t hoạt động giáo dục c a nhà trường - Tăng cường đầu tư c sở vật chất cho nhà trường đảm bảo cho việc học môn G TC t chức hoạt độngT TT nhà trường - T chức tập huấn chu ên đề, ch đạo trường thuộc phối hợp ban ngành c liên uan th c tốt công tác G TC b) V i Bộ GD ĐT - Thường xu ên c đoàn ki m tra công tác G TC c a trường điều kiện c sở vật chất đảm bảo, chư ng trình đào tạo, đội ng giảng viên T TT - T chức khoá học bồi dưỡng ngắn hạn, thiết th c, hiệu uả cho cán L, G Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 c) V i Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - H n - Cho áp dụng thử nghiệm biện pháp uản lý hoạt động G TC mà tác giả đề xuất luận văn nà - Cần làm chu n biến nhận thức công tác G TC cho toàn th C G HSS c a trường, xác định đ nh ng nhiệm vụ chung c a nhà trường Trong đ môn G TC tr c tiếp làm công tác uản lý hoạt động G TC phối hợp với đ n vị chức việc th c công tác G TC - GH cần uan t m h n công tác phát tri n ĐNG G TC c a trường ì nhà trường thành lập nên thiếu số lượng, non chất lượng, đ , việc phát tri n đội ng G c đ trình độ l c đảm đư ng nhiệm vụ c a giao việc làm thường xu ên đáp ứng cầu đào tạo c a trường nh ng năm tới - Tăng cường CS C, trang thiết bị học, c kế hoạch sửa ch a khu tập lu ện T TT đảm bảo cho việc nội kh a ngoại kh a - ận dụng chế độ sách đãi ngộ ph hợp giáo viên làm công tác T TT - Thường xu ên t chức hoạt đông giao lưu T TT nhà trường - Đảng ch đạo đoàn niên đẩ mạnh hoạt động CL TDTT d) V i ộ m n GDTC - Ch động đề xuất kế hoạch hoạt động G TC năm trình Hiệu trưởng phê du ệt Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Đ i nội dung phư ng pháp uản lý hoạt động G TC, dạng h a nội dung chư ng trình ph hợp với nhu cầu c a HSSV - Thường xu ên t chức hoạt động thi đấu th thao HSS , cử G ch đạo huấn lu ện CL T TT - Th c tốt công tác uản lý giảng nội kh a ngoại kh a Footer Page 26 of 126 ... quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt – Hàn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động GDTC c a Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn. .. nghị Việt Hàn 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt – Hàn Giả thuyết khoa học: Việc quản lý hoạt động GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị Việt - Hàn. .. ng biện pháp uản lý hoạt động GDTC c hiệu uả s n ng cao hiệu uả GDTC Trường Cao đ ng CNTT H u nghị iệt - Hàn Xuất phát từ nh ng lý trên, chọn đề tài Biện pháp quản lý hoạt động GDTC Trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay