Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

13 101 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:34

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU THANH HẢI Người hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Thị Thu Hằng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Phản biện 1: TS Võ Nguyễn Du GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hoàng Bảo Thanh Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 Luận văn ñược bảo vệ hội ñồng chấm luận văn Thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài: Trong thời kỳ công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước, ñặc biệt Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng họat ñộng giáo dục lên lớp, ñồng thời góp phần giáo dục toàn nước ta ñã thành viên tổ chức kinh tế giới WTO giáo dục diện cho học sinh trường THPT huyện Sơn Hà ñào tạo ñược coi yếu tố hàng ñầu, có vai trò quan trọng Khách thể ñối tượng nghiên cứu: việc thúc ñẩy phát triển kinh tế nước nhà Giáo dục ñược hiểu tượng xã hội mà chất tiếp nối kinh nghiệm xã hội-lịch sử qua hệ Quá trình giáo dục 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học: ñược tổ chức, thực cách có ý thức theo chuẩn mực xã Những biện pháp quản lý họat ñộng giáo dục lên lớp hội Giáo dục có mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức tổ ñược xây dựng phù hợp với thực tế nhà trường, ñặc ñiểm chức xác ñịnh Mục tiêu cuối giáo dục nhằm phát triển toàn ñịa phương, tận dụng phát huy ñược sức mạnh tổ chức diện nhân cách người ñược giáo dục mà chủ yếu học sinh nhà trường xã hội góp phần nâng cao hiệu Trong năm gần ñây, Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn công tác giáo dục học sinh thông qua hoạt ñộng giáo dục Hà ñã có khởi sắc, mạng lưới trường lớp ñược trọng ñầu tư, lên lớp chất lượng chuyên môn ngày ñược nâng lên, hiệu công Nhiệm vụ nghiên cứu: tác hoạt ñộng giáo dục lên lớp ñược nhà trường trọng Tuy nhiên, ñịa bàn huyện rộng dân cư sống thưa thớt, - Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý hoạt ñộng giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THPT huyện Sơn Hà nơi sinh sống 08 dân tộc anh em - Khảo sát, ñánh giá thực trạng công tác quản lý Hiệu trưởng ñó dân tộc Hrê chiếm gần 82% dân số, công tác họat ñộng giáo dục lên lớp trường THPT huyện giáo dục nói chung công tác quản lý hoạt ñộng giáo dục Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi lên lớp nhiều lúng túng phương pháp, hình - Đề xuất số biện pháp quản lý Hiệu trưởng hoạt thức tổ chức công tác quản lý hiệu trưởng nhà trường ñộng giáo dục lên lớp bậc học THPT nhiều ñiều bất cập Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn ñề Phương pháp nghiên cứu: tài nghiên cứu “Biện pháp quản lý hoạt ñộng giáo dục lên 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết lớp Hiệu trưởng trường THPT huyện Sơn Hà tỉnh Quảng 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Ngãi” 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Footer Page of 126 Header Page of 126 Phạm vi nghiên cứu: 7.1 Khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt ñộng giáo dục Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG lên lớp Hiệu trưởng trường THPT 7.2 Xác lập biện pháp quản lý hoạt ñộng giáo dục GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG lên lớp Hiệu trưởng trường THPT Huyện Sơn Hà nhằm nâng 1.1 Tổng quan vấn ñề nghiên cứu: cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh 1.1.1 Ở nước ngoài: Cấu trúc luận văn: Mở ñầu: Đề cập vấn ñề chung ñề tài Nội dung nghiên cứu: Gồm chương • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt ñộng giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THPT • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt ñộng giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THPT huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi Từ kỷ XV Ông Thomas ( 1478-1535) nhà giáo dục thời kỳ phục hưng, ông ñòi hỏi giáo dục nhằm phát triển nhiều mặt trẻ em thể chất, ñạo ñức, trí tuệ kỹ lao ñộng Theo ông, lao ñộng nghĩa vụ người, song ngày làm việc giờ, thời gian lại ñể học văn hóa sinh hoạt xã hội Đây tiến nói tiếng loài người lĩnh vực giáo dục thời kỳ văn hóa phục hưng Đến kỷ thứ XX ông A.X Ma-ca-ren-cô ( 1888 – 1939) nhà • Chương 3: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sư phạm tiếng nước Nga ñã nói tầm quan trọng công tác hoạt ñộng giáo dục lên lớp trường THPT huyện Sơn giáo dục học sinh học: “ vấn ñề giáo dục, phương pháp Hà tỉnh Quảng Ngãi giáo dục không hạn chế vấn ñề giảng dạy, lại không Kết luận kiến nghị hạn chế trình giáo dục thực lớp học, mà ñáng Tài liệu tham khảo phải mét vuông ñất nước chúng ta…Nghĩa Phụ lục hoàn cảnh không ñược quan niệm công tác giáo dục ñược tiến hành lớp Công tác giáo dục ñạo toàn não trẻ”.[ ] 1.1.2 Ở Việt Nam Luật giáo dục năm 2005 có ghi: “ Mục tiêu giáo dục ñào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có ñạo ñức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng ñộc lập dân Footer Page of 126 Header Page of 126 tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, ñáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” 1.2.1.3.Khái niệm quản lý nhà trường Quản lý nhà trường ñưa nhà trường từ trạng thái ñang có, tiến lên trạng thái phát triển Bằng phương thức xây dựng phát triển Đã có công trình luận văn nghiên cứu HĐGDNGLL mạnh mẽ nguồn lực giáo dục hướng nguồn lực ñó vào phục Tuy nhiên, luận văn tiếp cận ñược tập trung giải vụ cho việc tăng cường chất lượng giáo dục tổ chức trình giáo vấn ñề thực tiễn cụ thể số ñịa bàn nghiên cứu khác dục có hiệu ñào tạo, giáo dục hệ trẻ nhau, ñối tượng khu vực khác HĐGDNGLL Hiện nay, 1.2.2 Quản lý họat ñộng giáo dục lên lớp qua tìm hiểu chưa có tác giả nghiên cứu thực trạng ñề 1.2.2.1 Họat ñộng giáo dục giải pháp ñể thực công tác HĐGDNGLL trường miền núi Hoạt ñộng giáo dục tác ñộng chủ ñạo người thầy, người học Chính chọn ñề tài “ Biện pháp quản lý hoạt ñộng giáo dục chủ ñộng thực hoạt ñộng nhằm lĩnh hội tri thức khoa học, rèn lên lớp Hiệu trưởng trường THPT huyện Sơn Hà luyện kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ, hình thành giới quan khoa tỉnh Quảng Ngãi” học phẩm chất, nhân cách 1.2 Các khái niện ñề tài: 1.2.2.2 Họat ñộng giáo dục lên lớp 1.2.1 Quản lý, Quản lý giáo dục, Quản lý nhà trường 1.2.1.1 Quản lý: Có nhiều khái niệm quản lý khác nhau, song chúng có chung dấu hiệu chủ yếu sau ñây: Họat ñộng quản lý ñược tiến hành tổ chức hay nhóm - Hoạt ñộng giáo dục lên lớp hoạt ñộng giáo dục ñược thực cách có mục ñích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi trình ñào tạo nhân cách học sinh, ñáp ứng yêu cầu ña dạng ñời sống xã hội (vì thế, gọi trình giáo dục lên lớp) 1.2.2.3 Quản lý Họat ñộng giáo dục lên lớp xã hội - Hoạt ñộng quản lý họat ñộng có tính hướng ñích - Hoạt ñộng quản lý tác ñộng phối hợp nỗ lực Từ khái niệm quản lý giáo dục khái niệm họat ñộng giáo dục lên lớp, theo chúng tôi, ñịnh nghĩa: Quản lý hoạt ñộng cá nhân nhằm thực mục tiêu tổ chức giáo dục lên lớp trình tác ñộng chủ thể quản lý 1.2.1.2 Quản lý giáo dục (hiệu trưởng phận giúp việc cho hiệu trưởng) ñến tập thể giáo Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo “ Quản lý giáo dục theo nghĩa viên học sinh ñược tiến hành học lớp theo chương tổng quát hoạt ñộng ñiều hành, phân phối lực lượng xã hội nhằm tình kế hoạch Nó ñược tiến hành xen kẽ nối tiếp chương trình ñẩy mạnh công tác ñào tạo hệ trẻ, theo yêu cầu phát triển xã hội Footer Page of 126 Header Page of 126 10 dạy học phạm vi nhà trường ñời sống xã hội, nhà Hoạt ñộng lao ñộng công ích,xã hội trường quản lý Hoạt ñộng văn hoá - nghệ thuật 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến HĐGDNGLL 1.3.1 Khái quát chung họat ñộng giáo dục lên lớp 1.3.1.1.Vị trí HĐGDNGLL Hoạt ñộng giáo dục lên lớp phận cấu thành hoạt ñộng dạy học giáo dục Hoạt ñộng giáo dục lên lớp cầu nối tạo mối liên hệ 1.3.2.3 Phương pháp tổ chức HĐGDNGLL Có thể sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp ñóng vai; Phương pháp giải vấn ñề; Phương pháp giao nhiệm vụ; Phương pháp trò chơi; Phương pháp hoạt ñộng nhóm nhỏ; Phương pháp diễn ñàn 1.3.3 Nhận thức lực lượng giáo dục nhà trường hai chiều nhà trường với xã hội HĐGDNGLL 1.3.1.2 Nhiệm vụ HĐGDNGLL 1.3.3.1 Nhận thức lực lượng giáo dục HĐGDNGLL Nhiệm vụ giáo dục thái ñộ: Nhận thức lực lượng giáo dục trở thành yếu tố tích cực Nhiệm vụ giáo dục kỹ thúc ñẩy việc xác ñịnh mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức phù hợp Nhiệm vụ giáo dục nhận thức mang lại hiệu giáo dục Ngược lại nhận thức lực 1.3.1.3 Vai trò HĐGDNGLL Hoạt ñộng giáo dục lên lớp ñiều kiện phương tiện lượng giáo dục không ñúng dẫn tới việc xác ñịnh mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức sai lầm hay việc thực qua loa, hình thức ñể huy ñộng sức mạnh cộng ñồng tham gia vào trình ñào tạo học hiệu giáo dục thấp sinh, vào nghiệp phát triển nhà trường 1.3.3.2 Năng lực người thực chương trình HĐGDNGLL 1.3.2 Mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức họat Năng lực tổ chức ñiều hành hoạt ñộng giáo viên yếu tố ñộng giáo dục lên lớp quan trọng HĐGDNGLL, ñồng thời cần có kết hợp với 1.3.2.1 Mục tiêu HĐGDNGLL ñoàn niên nhà trường Mối quan hệ giáo viên chủ Mục tiêu giáo dục: Trí dục; Đức dục; Thẩm mỹ; Thể chất; Lao ñộng nhiệm ñoàn trường thực tốt dấn ñến hiệu công tác Mục tiêu xã hội: Phát huy chức văn hóa, khoa học kỹ thuật GDNGLL cao ngược lại nhà trường ñịa phương 1.3.3.3 Sự hợp tác phụ huynh học sinh 1.3.2.2 Nội dung hoạt ñộng giáo dục lên lớp Hoạt ñộng trị, xã hội, ñạo ñức, pháp luật Tìm hiểu, ứng dụng KHKT, phục vụ học tập Footer Page of 126 Nhà trường, gia ñình xã hội ba cấu xã hội mà sức mạnh tổng hợp có liên quan mật thiết ñến phát triển nhân cách Header Page of 126 11 12 hệ trẻ Cùng với quản lý nhà trường, quản lý gia ñình 1.3.3.7 Cơ sở vật chất, tài ñể thực chương trình có ý nghĩa quan trọng ñối với công tác giáo dục HĐGDNGLL 1.3.3.4 Công tác phối hợp với lực lượng nhà trường Cơ sở vật chất, trang thiết bị ñiều kiện thuận lợi giúp Nhà trường hội ñoàn thể ñịa phương phải có quy chế HĐGDNGLL ñạt hiệu cao Ngược lại, sở vật chất, trang phối hợp hành ñộng cụ thể, hội ñoàn thể ñịa phương tuyên truyền, thiết bị không ñáp ứng với yêu cầu họat ñộng việc tổ chức thực vận ñộng, giải thích cho bậc phụ huynh nắm rõ tầm quan trọng gặp nhiều khó khăn công tác giáo dục lên lớp, ñồng thời cộng tác với hội 1.3.3.8 Công tác quản lý HĐGDNGLL Hiệu trưởng ñoàn thể nhà trường phối hợp tổ chức họat ñộng Trong việc tổ chức quản lý thực chương trình họat ñộng lên lớp liên quan ñến tình hình ñịa phương GDNGLL người Hiệu trưởng phải biết tổ chức quản lý họat ñộng 1.3.3.5 Đặc ñiểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT cách khoa học, hơp lý có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng Phải tổ Đặc ñiểm tâm lý học sinh bậc THPT nói chung chức quản lý thực chương trình HĐGDNGLL cho phù hợp Sự phát triển tâm lí mang tính quy luật Ở lứa tuổi học sinh THPT với ñiều kiện, hoàn cảnh trường, phù hợp với tâm tư nguyện ngự trị quy luật tính cân ñối tạm thời, tính mâu thuẫn quy vọng, phù hợp với lứa tuổi học sinh Chất lượng HĐGDNGLL phụ luật tính không ñồng ñều phát triển, thể tất lĩnh thuộc vào việc tổ chức quản lý Hiệu trưởng ñối với hoạt ñộng vực nhân cách 1.4 Quản lý Hiệu trưởng ñối với họat ñộng giáo dục Đặc ñiểm tâm lý học sinh dân tộc Hrê lên lớp Đặc ñiểm tâm lý học sinh ñân tộc Hrê phụ thuộc vào 1.4.1 Bản chất công tác quản lý HĐGDNGLL trường nhiều yếu tố, song có hai yếu tố ñó Quản lý HĐGDNGLL trước hết tác ñộng có mục ñích ñến Phong tục, tập quán văn hóa học sinh dân tộc Hrê tập thể giáo viên, học sinh nhằm tổ chức phối hợp họat ñộng Địa bàn sinh sống học sinh dân tộc Hrê họ, ñộng viên kích thích họ trình giáo dục Vấn ñề trung tâm 1.3.3.6 Nội dung, hình thức HĐGDNGLL Nội dung chương trình phù hợp với lứa tuổi, phong phú, ña dạng cập nhật ñược thông tin mở rộng kiến thức cho môn học làm cho học sinh hào hứng, có tác dụng bổ trợ kịp thời học lớp giáo dục tư tưởng, kỹ sống cho học sinh quản lý quan hệ quản lý 1.4.2 Mục tiêu quản lý HĐGDNGLL Muốn xác ñịnh ñược mục tiêu HĐGDNGLL cần vào mặt sau: Mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách Mục tiêu thực chức giáo dục Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.3 13 Nội dung quản lý Hiệu trưởng ñối với HĐGDNGLL 14 1.4.5 Phương pháp quản lý HĐGDNGLL 1.4.3.1 Quản lý họat ñộng chủ thể giáo dục Phương pháp hành – tổ chức: Quản lý mục tiêu giáo dục Phương pháp kinh tế ( phương pháp kích thích) Quản lý nội dung, chương trình giáo dục Phương pháp tâm lý - xã hội Quản lý phương pháp giáo dục 1.4.6 Thông tin quản lý họat ñộng giáo dục lên lớp Thông tin phương tiện ñể thống họat ñộng hệ thống Quản lý giáo viên 1.4.3.2 Quản lý họat ñộng học sinh Huấn luyện phương pháp học tập cho học sinh, làm cho học sinh giáo dục hệ thống quản lý Nó cung cấp ñầu vào, phương tiện ñể thay ñổi cách cư xử, ñể tác ñộng lên thay ñổi nắm ñược phương pháp học tập tích cực, ñúng ñắn trường hiệu Kết luận chương nhà Giáo dục cho học sinh kỹ bản, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật tham gia học tập họat ñộng Quản lý việc xây dựng ñiều kiện phục vụ cho công tác tổ chức HĐGDNGLL Cơ sở vật chất ñiều kiện tiên cho nhà trường hình thành ñi vào họat ñộng, ñiều kiện thiếu việc nâng cao Hoạt ñộng giáo dục lên lớp họat ñộng phong phú, ña dạng với nhiều nội dung hình thức tổ chức khác tùy theo ñiều kiện thực tế lớp, trường, ñịa phương Mục ñích nhà giáo dục ñã tổ chức ñược cho học sinh mà phải xem học sinh ñã lĩnh hội ñược sau họat ñộng lên lớp chất lượng giáo dục Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC 1.4.4 Quá trình quản lý Hiệu trưởng họat ñộng giáo dục lên lớp NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG THPT Người Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn diện họat HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI ñộng giáo dục nhà trường ñó có HĐGDNGLL Hệ thống, 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục - ñào tạo mục tiêu Hiệu trưởng HĐGDNGLL bao gồm: huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi • Kế hoạch hóa HĐGDNGLL 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ñiều kiện kinh tế xã hội huyện Sơn • Tổ chức thực kế hoạch HĐGDNGLL Hà • Chỉ ñạo thực 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên • Kiểm tra, ñánh giá việc thực kế hoạch HĐGDNGLL 2.1.1.2.Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Sơn Hà năm 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 2.1.2.1 Tình hình kinh tế giáo dục nhà trường 100% phụ huynh học sinh ñược hỏi ñều cho 2.1.2.2 Tình hình giáo dục –ñào tạo họat ñộng giáo dục ngòai lên lớp quan trọng Cho nên 2.1.3 Tình hình giáo dục THPT huyện Sơn Hà năm học 2010-2011 cần có phối hợp chặt chẽ với nhà trường công tác giáo dục 2.1.3.1 Quy mô học sinh học sinh 2.1.3.2 Số lượng trường lớp 2.3.3 Nhận thức lực lượng nhà trường ñối với 2.1.3.3 Đội ngũ cán quản lý, giáo viên 2.1.3.4 Kêt học tập học sinh HĐGDNGLL - 100% lực lượng nhà trwngf ñều cho 2.2 Khái quát trình khảo sát HĐGDNGLL cần thiết quan trọng công tác giáo dục 2.3 Thực trạng họat ñộng giáo dục lên lớp trường 2.3.4 Thực trạng xây dựng kế hoạch Hiệu trưởng, Ban ñạo THPT huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi Để ñánh giá thực trạng trường THPT ñịa bàn huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi, ñã trưng cầu ý kiến 08 cán quản lý 03 trường THPT Sơn Hà, THPT Quang Trung, THPT Phạm Kiệt; 40 giáo viên chủ nhiệm lớp; 06 cán ñoàn 03 trường THPT; 90 học sinh 20 phụ huynh học sinh 03 trường ñịa bàn huyện HĐGDNGLL Kế hoạch chung cho toàn trường: Có 38% Ban giám hiệu 62% thành phần banc hỉ ñạo ban giám hiệu Kế hoạch cho khối: có 38% Ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm, có 62% Đoàn niên giáo viên chủ nhiệm Kế hoạch họat ñộng cho lớp: Có 100% Đoàn niên Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi Kết nghiên cứu mặt thể giáo viên chủ nhiệm sau: 2.3.5 2.3.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên chủ nhiệm cán ñoàn hoạt ñộng giáo dục lên lớp Sự nhận thức nhà quản lý, giáo viên chủ nhiệm Nhận thức học sinh tham gia họat ñộng GDNGLL Đại ña số học sinh cho rằng: HĐGDNGLL ñường học ñi ñôi với hành, giúp em hiểu biết thêm nhiều ñiều mẻ kho tàng kiến thức ñược hòa nhập cộng ñồng, bổ ích ñối với cán phụ trách Đoàn trường học ñánh giá mức quan trọng em ñược tham gia họat ñộng quan trọng mức quan trọng chiếm tỷ lệ cao 2.3.6 Tính chủ ñộng học sinh tham gia HĐGDNGLL 2.3.2 Nhận thức phụ huynh học sinh vai trò HĐGDNGLL Các phụ huynh học sinh ñều nhận thấy vai trò họat ñộng giáo dục lên lớp quan trọng cần thiất ñối với trình Footer Page of 126 Về phương pháp giáo viên giữ vai trò cố vấn, ñịnh hướng ñể học sinh tổ chức mức ñộ thỉnh thoảng, có 20% tỷ lệ chưa thực ngược lại giáo viên ñứng tổ chức cho học sinh thường xuyên chiếm tỷ lệ 45%, 30% Header Page of 126 17 18 2.3.7 Công tác quản lý sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục KẾT LUẬN CHƯƠNG vụ HĐGDNGLL Hiệu trưởng Qua trình tìm hiểu thực trạng 03 trường THPT huyện Sơn Cơ sở vật chất ñiều kiện quan trọng ñể HĐGDNGLL ñạt hiệu Hà tỉnh Quảng Ngãi cho thấy HĐGDNGLL ñã ñược nhà trường Tuy nhiên, tất ba trường ñịa bàn huyện Sơn Hà quan tâm, có ñạo tổ chức họat ñộng cán quản lý, ñối với thiếu nhiều sân chơi, bãi tập nhà thi ñấu phòng chức họat ñộng không bắt buộc 03 trường ñã thực theo mục tiêu Cho nên, vai trò người hiệu trưởng quan trọng giáo dục, theo kế hoạch riêng phù hợp với ñiều kiện cụ thể công tác tăng cường sở vật chất phục vụ cho HĐGDNGLL trường 2.4 Thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL Hiêụ trưởng trường THPT ñịa bàn huyện Sơn Hà 2.4.1 Công tác xây dựng chế, cải tiến hệ thống quản lý HĐGDNGLL Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ 100% ý kiến cho việc lập kế hoạch HĐGDNGLL ñã ñược thực TỈNH QUẢNG NGÃI Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch mang tính chung 3.1 Các nguyên tắc ñạo việc xác ñịnh biện pháp chung, chưa cụ thể, chưa phát huy hết vai trò chủ ñạo ban họat 3.1.1 Quản lý HĐGDNGLL phái góp phân nâng cao chất lượng ñộng giáo dục lên lớp giáo dục 2.4.2 3.1.2 Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL phải phù hợp với Quá trình huy ñộng nguồn lực tài nhà trường Hiện ba trường ñịa bàn huyện Sơn Hà ñều ñang sử dụng lực cán bộ, giáo viên nhu cầu rèn luyện học sinh nguồn tài ñược nhà nước cấp ngân sách ñể sử dụng cho 3.1.3 Phát huy vai trò chủ ñộng tích cực cán bộ, giáo viên họat ñộng giáo dục lên lớp Thỉnh thoảng có ñóng học sinh lôi họ tự giác tham gia quản lý góp học sinh số họat ñộng nhỏ ñơn vị lớp ủng 3.1.4 Các biện pháp phải ñảm bảo tính hệ thống tạo nên sức mạnh hộ phụ huynh học sinh cho họat ñộng mang tính mùa vụ tổng hợp Do ñó, cần ñộng, sáng tạo việc huy ñộng nhiều 3.1.5 Các biện pháp phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với ñiều kiện nguồn lực phục vụ cho HĐGDNGLL thực tế nhà trường 2.4.3 Công tác thi ñua khen thưởng 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng Hầu hết kết qủa học sinh ñạt ñược ñều sử dụng hình thức tuyên dương ñơn vị lớp tiết chào cờ Footer Page of 126 HĐGDNGLL trường THPT ñịa bàn huyện Sơn Hà Header Page 10 of 126 19 3.2.1 Nhóm biện pháp quản lý môi trường, xây dựng ñiều kiện 20 3.2.1.3 Đa dạng hóa môi trường hình thức tổ chức HĐGDNGLL tổ chức HĐGDNGLL Mục ñích biện pháp 3.2.1.1 Xây dựng chế cải tiến hệ thông quản lý nhà trường Tăng tính hấp dẫn HĐGDNGLL, tạo hứng thú ñối với Mục ñích biện pháp Nhằm gắn kết phát huy sức mạnh trí tuệ nhiều chủ thể giáo dục, có hình thức hoạt ñộng khác có môi trường học sinh Nội dung cách thức thực Chủ ñề, hình thức tổ chức họat ñộng luôn lạ, ña dạng họat ñộng vừa cởi mở, vừa thân thiện Nội dung, cách thức thực Những việc làm cụ thể: Các trường phải có kế hoạch dài hạn (3 năm) tương ứng với thời Thành lập ban ñạo, xây dựng quy chế họat ñộng hạn cấp học ñể có kế hoạch trang bị ổn ñịnh chắn Những việc làm cụ thể sở vật chất kế hoạch họat ñộng năm học có mục kinh phí dành Xây dựng kế hoạch họat ñộng hàng năm phải chu ñáo, chi tiết cho họat ñộng rõ ràng, ñó rõ chế ñạo, phối hợp, trách nhiệm tập 3.2.1.4 Phát huy dụng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thể, trách nhiệm cá nhân tổ chức thực HĐGDNGLL HĐGDNGLL 3.2.1.2.Kế hoạch hóa họat ñộng giáo dục lên lớp Mục ñích biện pháp: Mục ñích biện pháp Tạo ñịnh hướng, vạch ñường, ñưa ñiều kiện thực ñể giáo viên học sinh chủ ñộng tổ chức thực HĐGDNGLL Nội dung, cách thức thực Phát huy mạnh nhà trường, ñịa phương tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực nội dung HĐGDNGLL ñạt hiệu Nội dung, cách thức thực Khi xây dựng kế hoạch, nội dung phải mang tính tầm nhìn, gắn với Khuyến khích ñộng viên học sinh tìm tòi tạo trang thiết mục tiêu giáo dục ngành phát ñộng, mục tiêu giáo dục nhà bị, phương tiện ñơn giản phục vụ cho họat ñộng phù hợp với ñiều trường, bắm sát chủ ñề năm học kiện, khả lớp, trường phù hợp với ñịa phươ Những việc làm cụ thể: Ngay từ ñầu năm học, Hiệu trưởng yêu cầu Ban ñạo Những việc làm cụ thể: Ban ñạo họat ñộng GDNGLL phải có kế hoạch xây dựng HĐGDNGLL hoàn thành kế hoạch chương trình họat ñộng ñể sở vật chất trước mắt lâu dài cho nhà trường nguồn lực trình duyệt, ñạo tổ chuyên môn, giáo viên môn, tổ chủ 3.2.1.5 Huy ñộng nguồn lực tài từ nhà nhiệm, giáo viên chủ nhiệm thực hoạt ñộng trường Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 Mục ñích biện pháp: Tận dụng nội lực, huy ñộng ngoại lực ñể ñầu tư tăng cường sở 22 Nâng cao hiểu biết vai trò HĐGDNGLL ñối với việc hình thành nhân cách cho học sinh vật chất, trang thiết bị, sân chơi, bãi tập phục vụ cho họat ñộng giáo Nội dung cách thức thực hiện: dục lên lớp Mỗi giáo viên cán ñoàn họ ñược trang bị ñầy ñủ Nội dung cách thực thực hiện: Tài yếu tố quan trọng tạo nên thành công chương trình họat ñộng giáo dục lên lớp Những việc làm cụ thể: Ngay từ ñầu năm học Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tài thông tin kỹ họat ñộng giáo dục lên lớp công tác tiến hành trở nên dễ dàng mang lại hiệu cao Những việc làm cụ thể: Tổ chức ñợt tập huấn cho giáo viên cán ñoàn việc xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức từ ngân sách ñược 3.2.2.3 Phối hợp cha mẹ học sinh ñể tổ chức họat ñộng giáo dục 3.2.2 Nhóm biện pháp tác ñộng ñến lực lượng ngoài lên lớp nhà trường Mục ñích biện pháp: 3.2.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức họat ñộng giáo dục Có thống biện pháp giáo dục, có ñiều kiện tổ chức lên lớp ñến cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ñơn vị Mục ñích biện pháp: Giúp thành viên hội ñồng nhà trường hiểu ñúng HĐGDNGLL dẫn ñến trí cam kết hành ñộng Nội dung, cách thức thực Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác ñộng vai trò HĐGDNGLL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều họat ñộng, tham gia nhiều lực lượng khác Nội dung cách thức thực Mọi họat ñộng nhà trường có thành công hay không phần ñược ủng hộ ñồng thuận gia ñình học sinh Những việc làm cụ thể: Lập kế hoạch phối hợp quản lí, vào tình hình thực tế ñịa phương, nhà trường lập kế hoạch với Ban ñại diện cha mẹ học sinh Những việc làm cụ thể: ñể thực Trưởng ban huy ñộng phương tiện tuyên truyền trước hết 3.2.3.4 Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức lực văn pháp luật Luật giáo dục, ñiều lệ trường THPT… 3.2.2.2 Tổ chức bồi dưỡng cho GVCN, cán ñoàn HĐGDNGLL Mục ñích biện pháp: Footer Page 11 of 126 lượng xã hội thực Mục ñích biện pháp: Header Page 12 of 126 23 Tận dụng tiềm xã hội huy ñộng ñược tổ chức, cá nhân có khả phối hợp nhà trường tổ chức thực họat 24 3.2.3.2 Tổ chức bồi dưỡng kỹ hoạt ñộng giáo dục lên lớp cho học sinh ñộng giáo dục ngòai lên lớp Mục ñích biện pháp: Nội dung cách thức thực hiện: Giúp cho em có kỹ HĐGDNGLL Trong việc thực chương trình họat ñộng giáo dục Nội dung cách thực thực hiện: lên lớp, lực lượng nhà trường ñóng góp phần ñáng kể cho thành Để nâng cao hiệu việc bồi dưỡng kỹ HĐGDNGLL cho học sinh, cần dựa kế hoạch chung nhà trường Những việc làm cụ thể: Những việc làm cụ thể: Ban ñạo cần nắm thông tin tình hình kinh tế, xã hội Nhà trường thông qua ñoàn trường chọn lựa số học sinh nôi ñịa phương, họat ñộng doanh nghiệp…khéo léo tác ñộng trội, tập huấn cho em học sinh kỹ giao ñể lôi họ vào bàn bạc ñề xuất góp ý ñi tới thống chương nhiệm vụ cho em lớp tập huấn lại cho tập thể lớp trình hành ñộng 3.2.3.3 Cải tiến công tác thi ñua, khen thưởng cho học sinh 3.2.3 Nhóm biện pháp quản lý học sinh tham gia HĐ GDNGLL trình tổ chức HĐGDNGLL 3.2.3.1.Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức học sinh hoạt Mục ñích biện pháp: ñộng giáo dục lên lớp Nhằm tạo ñộng lực kích thích em học sinh tự giác tham gia Mục ñích biện pháp: HĐGDNGLL ñạt kết Giúp cho em hiểu cách ñầy ñủ vị trí, vai trò, tác dụng Nội dung, cách thức thực hiện: Đưa thi ñua vào họat ñộng cụ thể tổ chức HĐGDNGLL HĐGDNGLL Nội dung cách thức thực hiện: Những việc làm cụ thể: Học sinh vừa ñối tượng ñể nhà trường thực HĐGD vừa chủ thể tích cực họat ñộng giáo dục nhà trường tổ chức Xây dựng danh hiệu thi ñua phù hợp với hoạt ñộng cụ thể Những việc làm cụ thể: 3.3 Mối quan hệ nhóm biện pháp Họat ñộng giáo dục NGLL họat ñộng tự giác học sinh Do 3.4 Tổ chức khảo nghiệm biện pháp ñó, Ban ñạo HĐGDNGLL giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận ñộng học sinh tham gia họat ñộng giáo dục ñạt hiệu Kết khảo nghiệm: Tám biện pháp ñề xuất ñiều ñược cán bộ, giáo viên phụ huynh ñánh giá mức ñộ cần thiết khả thi chiếm tỷ lệ cao, ñó có biện pháp chiếm tỷ lệ 100%, 04 biện pháp Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 mức 90% ñánh giá mực ñộ cần thiết khả thi, mức ñộ không cần thiết không khả thi chiếm tỷ lệ thấp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu khảo sát thực tế xây dựng nhóm với 26 2.2 Đối với Sở GD-ĐT Quảng Ngãi - Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức thực HĐGDNGLL thống toàn tỉnh ñể nhà trường cắn vào ñó xây dựng kế hoạch cho phù hợp 12 biện pháp quản lý HĐGDNGLL ñối với trường học mà có ñồng - Sở GD-ĐT nên thành lập ban ñạo cấp Sở bào dân tộc thiểu số chiếm ña số, nhằm khắc phục hạn chế, mặt HĐGDNGLL nhằm ñể xây dựng kế hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn, tồn mà trường ñang mắc phải, phát huy tác dụng môn học kiểm tra, ñánh giá việc thực trường ñể học sinh tận hưởng cách hoàn thiện - Ngân sách ñầu tư cho giáo dục nên hỗ trợ phần cho trường vùng sâu, vùng xa ñể ñầu tư sở vật chất, trang thiết bị 2.3 Đối với nhà trường quyền ñịa phương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận HĐGDNGLL phận trình giáo dục toàn diện ñể hình thành phát triển nhân cách cho học sinh, góp phấn nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Giúp em học sinh tạo lập - Khuyến khích giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm HĐGDNGLL mang tính ứng dụng cao ñể họ tìm tòi nâng cao lực tổ chức thực chương trình HĐGDNGLL - Bố trí ngân sách cho việc tổ chức thực HĐGDNGLL, tăng cường sở vật chất, mua sắm trang thiết bị lực thích ứng cao, hình thành kỹ sống, chuẩn bị hành trang - Tăng cường mối quan hệ nhà trường với quyền ñịa cho em bước vào sống ña dạng biến ñổi, ñào tạo nên phương nhằm tranh thủ ủng hộ hội ñoàn thể ñịa phương người ñáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức tham gia vào HĐGDNGLL Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ GD-ĐT - Bộ GD-ĐT nên ñưa HĐGDNGLL vào trường sư phạm trở thành chuyên ngành ñào tạo riêng - Nên có tiêu chí ñánh giá xếp loại, cho ñiểm giống môn học văn hóa Footer Page 13 of 126 ... Hiệu trưởng trường THPT 7.2 Xác lập biện pháp quản lý hoạt ñộng giáo dục GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG lên lớp Hiệu trưởng trường THPT Huyện Sơn Hà nhằm nâng... ñộng giáo dục lên lớp trường THPT huyện giáo dục nói chung công tác quản lý hoạt ñộng giáo dục Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi lên lớp nhiều lúng túng phương pháp, hình - Đề xuất số biện pháp quản lý Hiệu. .. ĐỘNG GIÁO DỤC 1.4.4 Quá trình quản lý Hiệu trưởng họat ñộng giáo dục lên lớp NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG THPT Người Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn diện họat HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay