Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:34

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN AN NHÃ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Công Thanh Phản biện 1: PGS.TS Lê Quang Sơn Phản biện 2: TS Hồ Văn Liên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng, ngày 09 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ta tiến hành thời đại bùng nổ thông tin, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa Ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch, thương mại đời sống ngày Ngoại ngữ môn học có vị trí quan trọng nghiệp giáo dục phát triển đất nước, biết ngoại ngữ yêu cầu tất yếu lao động có kỹ thuật cao hỗ trợ cho việc nắm quy trình công nghệ thường xuyên đổi Trường Đại học Trà Vinh trọng việc giảng dạy tiếng Anh cho SV đa số SV khả sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp làm việc, khó có khả tìm công việc phù hợp với nguyện vọng Bên cạnh đó, SV dùng ngoại ngữ công cụ để học tập, nghiên cứu mở mang hiểu biết thời đại mà kiến thức thay đổi ngày Xuất phát từ lý chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh hệ quy Footer Page of 126 Header Page of 126 bậc cao đẳng đại học Trường Đại học Trà Vinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác QL hoạt động dạy học tiếng Anh không chuyên (tiếng Anh bản) hệ quy bậc cao đẳng đại học năm học 2010 - 2011; 2011-2012 Trường Đại học Trà Vinh Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 4.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4.2.1.Phương pháp điều tra phiếu hỏi 4.2.2 Phương pháp quan sát 4.2.3 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 4.3 Phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu làm sở lý luận đề tài - Khảo sát, đánh giá công tác QL hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh - Đề xuất biện pháp QL hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh bất cập chủ yếu như: Công tác QL chuyên môn chưa chuyên nghiệp, nặng tính hình thức, chưa đạo trình hoạt động dạy học cách khoa học hữu hiệu Nếu đánh giá thực trạng đề biện pháp từ khâu nâng cao nhận thức; đổi phương pháp dạy học; nâng cao trình độ chuyên môn cho GV nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh nhà trường Footer Page of 126 Header Page of 126 Bố cục đề tài Luận văn gồm có phần: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh Phần 3: Kết luận kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Giáo dục lĩnh vực thời đại nào, quốc gia dành nhiều quan tâm, nghiên cứu nhà khoa học P.V.Zinmin, M.I.Konđakôp, N.I.Saxerđôtốp sâu nghiên cứu công tác lãnh đạo hoạt động giảng dạy, giáo dục nhà trường Nhà giáo dục Liên Xô V.A.Xukhômlinxki nghiên cứu đề số vấn đề công tác quản lý trường học Đối với việc tổ chức dự phân tích sư phạm dạy giáo viên, tác giả V.A.Xukhômlinxki thừa nhận tầm quan trọng biện pháp rõ thực trạng yếu việc phân tích sư Footer Page of 126 Header Page of 126 phạm dạy cho dù hoạt động dạy góp ý giáo viên sau dự hiệu trưởng diễn thường xuyên Gần có số luận văn thạc sĩ nghiên cứu việc QL hoạt động dạy học Tuy tác giả đề cập đến vấn đề QL hoạt động dạy học tiếng Anh, hoạt động dạy học cấp trường thực tế công tác dạy học địa phương có đặc thù khác nên biện pháp QL cụ thể khác Vì vậy, việc thực luận văn cần thiết nhằm giúp sở đào tạo có biện pháp QL phù hợp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho SV, góp phần nâng cao hiệu đào tạo nhà trường 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý Mặc dù có nhiều có nhiều quan niệm khác quản lý, nhìn chung tác giả thống chỗ: QL hoạt động có tính tổ chức chủ thể QL lên khách thể QL việc vận dụng chức QL, nhằm sử dụng có hiệu tiềm hội tổ chức để đạt mục tiêu chung tổ chức Hoạt động QL trình đạt đến mục tiêu tổ chức cách vận dụng chức QL Các chức QL gồm: chức kế hoạch hóa, tổ chức, đạo kiểm tra 1.2.2 Quản lý giáo dục QL giáo dục hiểu trình vận dụng nguyên lý, phương pháp, khái niệm khoa học QL vào lĩnh vực hoạt động cụ thể ngành giáo dục nhằm đạt mục tiêu đề QL giáo dục giúp cho nhà trường tổ chức thực nhiệm vụ cách khoa học, có kế hoạch việc dạy học theo mục tiêu đào tạo chung Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Hoạt động dạy học đại học a Hoạt động dạy học Hoạt động dạy tổ chức, điều khiển tối ưu trình học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành phát triển nhân cách Vai trò chủ đạo hoạt động dạy với ý nghĩa tổ chức điều khiển trình học tập học sinh, giúp họ nắm kiến thức, hình thành kỹ năng, thái độ Hoạt động học trình tự điều khiển tối ưu chiếm lĩnh khái niệm khoa học, cách hình thành cấu trúc tâm lý mới, phát triển nhân cách toàn diện Hai hoạt động dạy học có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tồn song song phát triển trình thống b Hoạt động dạy học đại học Dạy học cấp đại học chủ yếu dạy cho SV cách tự học, phát triển lực nghiên cứu, quản lý, lãnh đạo cho SV Nhiệm vụ dạy học đại học quy định yêu cầu bồi dưỡng hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo gắn với nghề nghiệp tương lai SV Nhiệm vụ dạy học đại học là: dạy học nghề nghiệp trình độ cao; dạy phương pháp; dạy thái độ c Quản lý hoạt động dạy học đại học Trong trường học hoạt động hướng vào phục vụ hoạt động dạy học QL trường học QL hoạt động dạy học QL dạy học đại học QL hoạt động với tư cách hệ thống toàn vẹn, bao gồm nhân tố bản: mục đích, nhiệm vụ, nội dung dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học, phương pháp phương tiện dạy học, cách kiểm tra đánh giá kết học tập để điều chỉnh cho chất lượng dạy học ngày tốt Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở ĐẠI HỌC 1.3.1 Quản lý thực chương trình môn học 1.3.2 Quản lý nề nếp lên lớp giảng viên 1.3.3 Quản lý thực đổi phương pháp dạy học 1.3.4 Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên 1.3.3 Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập SV 1.3.6 Quản lý sở vật chất thiết bị dạy học 1.3.7 Quản lý hoạt động học sinh viên TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Mục tiêu 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 2.1.3 Đối tượng khảo sát 2.1.4 Qui trình thực 2.2 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 Mục tiêu đào tạo Trường Đại học Trà Vinh 2.2.3 Bộ máy tổ chức đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên 2.2.4 Vài nét Bộ môn Ngoại ngữ 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.3.1 Thực trạng hoạt động dạy học tiếng Anh Footer Page of 126 Header Page of 126 a Đội ngũ giảng viên môn Ngoại ngữ Trong tổng số 20 GV tiếng Anh có 05 nam 15 nữ, đa số GV trẻ tuổi từ 28 đến 44 tuổi GV tiếng Anh có trình độ từ cử nhân trở lên, có 01 GV có trình độ tiến sĩ, 12 thạc sĩ 07 GV có trình độ cử nhân Tỉ lệ GV có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 65% tổng số GV môn, trình độ tiến sĩ chiếm tỉ lệ thấp có 5%, lại 35% cử nhân Điều cho thấy trình độ chuyên môn đội ngũ GV tiếng Anh chưa đồng đều, đặc biệt trình độ tiến sĩ thấp b Nội dung, chương trình Kết khảo sát bảng 2.2 (trang 35) cho thấy có đến 75% GV 69% SV nhận xét nội dung, chương trình đào tạo môn tiếng Anh phù hợp, 19% SV nhận xét nội dung, chương trình chưa phù hợp Tỉ lệ GV 5% Theo đánh giá SV GV nội dung, chương trình môn tiếng Anh thực giảng dạy cho SV phù hợp cho phát triển kỹ ngôn ngữ c Hoạt động dạy giảng viên Kết khảo sát bảng 2.3 2.4 (trang 36) cho thấy kỹ thực hành nhiều lớp chủ yếu kỹ đọc viết, kỹ đọc có 73% SV đánh giá GV trọng nhiều đến kỹ này, kỹ viết 69%, kỹ nghe có 11% SV cho thực hành nhiều Điều cho thấy GV SV tập trung nhiều vào nội dung để thi cử kỹ nghe, nói bị xem nhẹ d Thực trạng đổi phương pháp dạy học Kết khảo sát bảng 2.5 (trang 37) cho thấy theo đánh giá CBQL có 13% GV tích cực đổi phương pháp dạy học, tỉ lệ GV 25%, có đến 60% CBQL 55% GV cho GV có Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 hưởng ứng việc đổi phương pháp dạy học không tích cực, số GV khác đối phó cách thực đổi có dự giờ, kiểm tra, 10% GV khác lại cho việc đổi nhiều thời gian chuẩn bị nên không muốn thực e Hoạt động học sinh viên Số liệu khảo sát bảng 2.6 (trang 38) cho thấy SV chưa nhận thức tầm quan trọng môn tiếng Anh, có 79% SV cho học chủ yếu tiếng Anh môn học bắt buộc chương trình, có 59% SV cho học tiếng Anh công cụ thiếu công việc Điều cho thấy động học tập sinh viên chưa cao, chưa ý thức tầm quan trọng tiếng Anh từ SV nặng tâm lý học để đối phó, để hoàn thành chương trình quy định Số liệu hình 2.2 (trang 39) cho thấy, đa số SV dành thời gian cho việc tự học tiếng Anh hàng ngày chiếm 13%, số SV học tiếng Anh có tiết chiếm 61%, điều cho thấy SV chủ yếu học với tâm lý đối phó, sợ GV kiểm tra cũ, SV quen với cách học phổ thông, thầy dạy trò tiếp thu nhiêu, nguyên nhân dẫn đến kết học môn tiếng Anh chưa cao f Kết học tập sinh viên Kết học tập SV cao đẳng đại học bảng 2.8 2.9 (trang 40, 41) cho thấy tỉ lệ SV cao đẳng đại học đạt loại xuất sắc thấp, SV chủ yếu đạt loại trung bình trung bình điều cho thấy tiếng Anh rào cản SV tốt nghiệp trường, với trình độ tiếng Anh SV nay, tốt nghiệp trường SV khó có hội tìm công việc tốt nơi có yêu cầu khắt khe nhà tuyển dụng ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 giá mức chưa đủ, 60,0% GV tiếng Anh cho sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh trường chưa đủ 15,0% GV cho thiếu thốn 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh a Quản lý thực chương trình môn học Từ kết khảo sát bảng 2.11 (trang 44) cho thấy nhà trường đạo tốt việc lập kế hoạch thực chương trình việc kiểm tra đánh giá thực chương trình GV chưa thực tốt Việc xử lý sai phạm thực chương trình chưa thực mạnh mẽ, điểm yếu thuộc trách nhiệm nhà QL, cần phải đưa biện pháp thiết thực để khắc phục, trước hết GV phải tự giác có trách nhiệm, cán QL môn Ngoại ngữ cần phải có lực QL giám sát chặt chẽ b Quản lý nề nếp lên lớp GV Kết khảo sát bảng 2.12 (trang 46) cho thấy CBQL GV nhận xét, đánh giá nhà trường có qui định cụ thể việc thực nề nếp lên lớp GV nhiên việc kiểm tra nề nếp lên lớp GV chưa thực mạnh mẽ nghiêng nhiều mặt hành chính, thông qua báo cáo c Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên Kết khảo sát bảng 2.13 (trang 49) cho thấy nhà trường quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ GV có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV Bên cạnh nhà trường có đạo GV lập kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ Tuy nhiên theo đánh giá GV việc đạo lập kế hoạch tự bồi dưỡng chưa hiệu nhà trường chưa có định hướng cụ thể cho GV, chưa thực kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng Ngoài ra, số GV chưa ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhà Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 trường lại biện pháp mạnh GV d Quản lý đổi phương pháp dạy học Từ bảng số liệu 2.14 (trang 50) cho thấy việc nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học; việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực phương pháp dạy học mới; tổ chức hội giảng, thao giảng, trao đổi phương pháp dạy học chưa tổ chức thường xuyên, kết thực chưa đạt hiệu không cao e Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập SV Qua kết khảo sát bảng 2.15 (trang 52) cho thấy nhà trường thực tốt nội dung phổ biến văn bản, quy định kiểm tra đánh giá, xếp loại SV Công tác tổ chức thi thực nghiêm túc đạt 80,0% Tuy nhiên, công tác tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi chưa 53,3% CBQL 50,0% GV đánh giá chưa thực nghiêm túc Từ kết cho thấy nhà trường cần phải có biện pháp quản lý việc tổ chức thanh, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi môn tiếng Anh Nội dung “Xử lý trường hợp sai phạm điểm số, đánh giá kết học tập SV” đánh giá thực nghiêm túc, hiệu f Quản lý hoạt động học sinh viên Kết khảo sát nội dung bảng 2.16 (trang 54) cho thấy CBQL GV chưa thường xuyên thực giáo dục ý thức, động thái độ học tập cho SV Đa số GV tiếng Anh có kế hoạch đôn đốc kiểm tra việc tự học SV, nhiên có số GV chưa quan tâm đến việc qui định nề nếp tự học tiếng Anh cho SV hay hướng dẫn SV lập kế hoạch, phương pháp tự học cách hiệu Công tác tổ chức theo dõi, đánh giá việc thực nề nếp học tập SV chưa thực thường xuyên Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 g Quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học tiếng Anh Kết khảo sát thực trạng quản lý sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học bảng 2.17 (trang 56) cho thấy nhà trường hiểu tầm quan trọng sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ dùng dạy học có kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học, xây dựng quy định sử dụng sở vật chất trang thiết bị dạy học cụ thể Tuy nhiên nhà trường chưa trọng việc hướng dẫn GV sử dụng thiết bị dạy học đại dẫn đến tình trạng số GV lúng túng việc sử dụng ngại sử dụng thời gian Bên cạnh đó, nhà trường chưa quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng học tập GV dẫn đến việc số GV không sử dụng đồ dùng dạy học mà dạy chay làm ảnh hưởng đến việc đổi phương pháp dạy học hiệu dạy học 2.4 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.4.1 Những thành công Các CBQL quan tâm đến nề nếp dạy học, thông qua việc xây dựng quy chế thực quy chế đề GV môn có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm giảng dạy tinh thần trách nhiệm cao công việc Ban giám hiệu trường tạo điều kiện cho GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Nhà trường quan tâm đến sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học thường xuyên có kế hoạch mua sắm trang thiết bị Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 phục vụ công tác dạy học 2.4.2 Những hạn chế a Về phía GV Đội ngũ GV chưa đồng cấu, số GV có trình độ tiến sĩ hạn chế, số GV ngại đổi phương pháp dạy học, chưa tích cực khai thác sử dụng thiết bị dạy học cách hiệu Bên cạnh nhiều GV chưa tích cực tự giác việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ b Về phía SV Đa số SV chưa có động học tập đắn, thiếu ý thức tự học, tự tìm tòi học hỏi thêm c Về phía nhà trường Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học môn tiếng Anh chưa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Công tác QL sử dụng thiết dạy học chưa chặt chẽ, dẫn đến trình trạng GV dạy "chay" nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu dạy học Nhà trường chưa tổ chức quán triệt công tác đổi phương pháp dạy học thường xuyên Công tác quản lý nề nếp lên lớp GV chưa thực hiệu quả, mang tính hình thức, không mang lại kết cao 2.4.3 Nguyên nhân thành công hạn chế a Nguyên nhân thành công Nhà trường có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao lực cho đội ngũ cán QL, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho GV phương pháp dạy học, kiến thức phục vụ công tác đổi dạy học Đội ngũ CBQL đoàn kết, nhiệt tình, có phẩm chất tốt, tâm huyết với nghiệp giáo dục đào tạo, có tinh thần trách nhiệm cao Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 b Nguyên nhân hạn chế Một số cán QL hạn chế lực phương pháp QL Việc sử dụng biện pháp QL chưa đồng bộ, đội ngũ cán QL chưa kiên quyết, chưa mạnh dạn đạo đổi phương pháp dạy học Việc tổ chức bồi dưỡng cho GV đổi phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học chưa thực hiệu Công tác tra, kiểm tra chưa thường xuyên, chưa hiệu quả, chưa thúc đẩy GV hoàn thành công việc cách có chất lượng Một số GV chưa tích cực việc đổi phương pháp dạy học; chưa thực tự giác việc tự học tự bồi dưỡng; việc khai thác sử dụng trang thiết bị nhiều hạn chế chưa phát huy tác dụng Công tác giáo dục ý thức, thái độ học tập cho SV chưa quan tâm mức, chưa tác động hiệu đến SV TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 3.1.1 Nguyên tắc hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc tính hiệu 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 4.1.5 Nguyên tắc tính đồng 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.2.1 Giáo dục nâng cao nhận thức SV tầm quan trọng tiếng Anh việc học tiếng Anh * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Khơi dậy hứng thú, yêu thích học tiếng Anh làm cho SV có thái độ, ý thức học tập đắn, chiến lược học phù hợp mang lại hiệu cao * Nội dung cách thức thực biện pháp Chỉ đạo Khoa, Bộ môn Ngoại ngữ lập kế hoạch cụ thể việc giáo dục nâng cao nhận thức SV tầm quan trọng tiếng Anh việc học tiếng Anh Thông qua hoạt động, dạy lớp GV tạo điều kiện, hội cho SV tìm hiểu hát tiếng Anh, đất nước tươi đẹp, người, văn hóa đặc sắc nước nói tiếng Anh SV thêm yêu thích môn tiếng Anh Ngoài ra, GV phải hướng dẫn cho SV cách học hiệu giúp SV cảm thấy hứng thú việc GV phải tạo tự tin cho SV giao tiếp Tổ chức câu lạc tiếng Anh để tạo hội cho SV trao đổi học tập luyện kỹ nghe, nói Tổ chức hội thảo, tọa đàm phương pháp học tiếng Anh, vai trò, vị trí tầm quan trọng tiếng Anh SV GV thường xuyên tuyên dương SV học tốt, SV có nhiều tiến học việc học tiếng Anh * Điều kiện thực Cán QL nhà trường, GV tiếng Anh cố vấn học tập phải nhận thức tầm quan trọng việc hình thành động học tiếng Anh có ý thức giáo dục SV làm cho SV có động học tập đắn Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Khoa Bộ môn Ngoại ngữ việc tổ chức hoạt động nhằm giáo dục SV tầm quan trọng tiếng Anh việc học tiếng Anh 3.2.2 Tăng cường quản lý đổi phương pháp dạy học nâng cao hiệu dạy học tiếng Anh * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động SV trình dạy học, tạo động lực cho đội ngũ GV tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm có khả đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học * Nội dung cách thức tiến hành biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV tiếng Anh cần thiết cấp bách việc đổi phương pháp dạy học Tổ chức cho GV nghiên cứu cách có hệ thống kinh nghiệm thực tiễn, khái quát ưu điểm, hạn chế phương pháp dạy học tiếng Anh Tăng cường đạo thực đổi phương pháp dạy học theo hướng GV SV hoạt động Tổ chức hoạt động tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học tiếng Anh Duy trì phát triển hoạt động thao giảng, yêu cầu GV phải đăng kí thao giảng có áp dụng đổi phương pháp dạy học Tăng cường dự thường xuyên đột xuất Sau lần dự có họp rút kinh nghiệm phân tích, đánh giá giảng Sau kiểm tra, đánh giá, tổng kết có động viên khen thưởng kịp thời GV tích cực đạt kết tốt, nghiêm túc nhắc nhở, phê bình GV chưa thực tốt đổi phương pháp dạy học * Điều kiện thực biện pháp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Nhà trường phải tạo điều kiện cho Khoa, Bộ môn Ngoại ngữ từ việc xây dựng kế hoạch đổi phương pháp dạy học, đến thực với thực tế 3.2.3 Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV tiếng Anh * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Xây dựng đội ngũ GV có phẩm chất trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao việc dạy học tiếng Anh * Nội dung cách thức tiến hành Trưởng Khoa chịu trách nhiệm đề xuất kế hoạch bồi dưỡng GV vào kế hoạch công tác khoa trước năm học Tổ chức tập huấn cho GV giỏi, có kinh nghiệm để xây dựng giảng giảng mẫu số tiết có tham gia tất GV tiếng Anh để học tập, rút kinh nghiệm Phân công GV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng kèm cặp GV trẻ trường, GV yếu phương pháp giảng dạy Cử tạo điều kiện thuận lợi cho GV yên tâm tham gia học tập Yêu cầu GV phải tự đăng ký lộ trình tự đào đạo, bồi dưỡng với môn khoa Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy mức độ tiến GV, đồng thời có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời để tạo động lực cho GV phấn đấu bồi dưỡng * Điều kiện thực biện pháp Nhà trường phải có kế hoạch tốt việc thực công tác bồi dưỡng cho GV Bên cạnh phải trường cần tạo điều kiện thuận lợi vật chất, tài lực để tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 môn, nghiệp vụ cho GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Kiểm tra đánh giá giúp cho CBQL biết việc thực nghiêm túc chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy GV, qua đánh giá tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng công tác chuyên môn GV Kiểm tra, đánh giá, nhắc nhỡ có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm GV giúp cho hoạt động giảng dạy vào nề nếp * Nội dung cách thức tiến hành Xây dựng, công bố kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy GV để khoa, môn, GV biết thực Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn: dự để đánh giá góp ý chuyên môn, phương pháp giảng dạy cho GV Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn: kiểm tra thực chương trình, kế hoạch giảng dạy, chấm trả bài, cập nhật điểm theo quy định, việc soạn đề cương giáo án chuẩn bị lên lớp, đồ dùng phương tiện dạy học, việc ghi chép sổ lên lớp … Kiểm tra việc thực nề nếp chuyên môn: kiểm tra giấc vào lớp, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thao giảng, làm mô hình, đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm CBQL cần khéo để lấy ý kiến đánh giá từ đồng nghiệp cách khách quan, thẳng thắn, chân thành mang ý nghĩa xây dựng tiến Cuối học phần nên tiến hành phát phiếu khảo sát để tiếp nhận thông tin giảng dạy GV từ phía SV Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 * Điều kiện thực biện pháp Cán làm công tác kiểm tra, đánh giá phải có chuyên môn vững vàng, có phẩm chất nhân cách tốt, nhiệt tình, có uy tín, có sức thuyết phục, thể khách quan, công kiểm tra, đánh giá 3.2.5 Tăng cường quản lý hoạt động học SV a Quản lý nề nếp học tập lớp SV * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Xây dựng quy trình phối hợp đồng môn, GV với phòng chức để tổ chức quản lý hoạt động học tập SV nhằm tăng cường hiệu hoạt động học tập môn tiếng Anh góp phần giáo dục, hình thành thái độ, động học tập đắn cho SV * Nội dung cách thức tiến hành biện pháp Phổ biến nội quy học tập cho SV, đưa nội dung vào công tác GV chủ nghiệm, GV tiếng Anh, cố vấn học tập để nhắc nhở SV thực Quy định rõ nội quy học tập lớp, kiểm tra, theo dõi sát việc thực nội quy, quy chế lớp SV Quản lý việc chuyên cần SV cách tính điểm chuyên cần vào thang điểm trình lớp Kiểm tra việc chuẩn bị bài, làm SV để thúc đẩy SV phải chuẩn bị nghiêm túc trước đến lớp Tổng kết, đánh giá việc thực nề nếp học tập SV Sử dụng kết đánh giá để tính điểm rèn luyện làm sở xét học bổng cho SV * Điều kiện thực biện pháp GV tiếng Anh phải thực có trách nhiệm, tâm huyết, khách quan công với hoạt động học tập lớp SV Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 b Quản lý hoạt động tự học tiếng Anh SV * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Quản lý việc tự học SV nhằm thúc đẩy động cơ, hình thành nâng cao lực tự học SV nâng hiệu học tiếng Anh * Nội dung cách tiến hành biện pháp GV cần đề kế hoạch dạy học cụ thể toàn học phần bài, cung cấp trước cho SV nghiên cứu để biết làm làm trình học tập Tổ chức hội thảo, tập huấn phương pháp tự học tiếng Anh cho SV.Tăng cường hình thức học nhóm, trao đổi, thảo luận nêu lên ý kiến Giao tập nhà cho SV phải quy định rõ thời gian nộp yêu cầu SV nộp hạn Cung cấp đầy đủ đầu sách, báo chí, tạp chí tiếng Anh cho SV tự nghiên cứu, học hỏi thêm Khuyến khích SV tham gia câu lạc tiếng Anh Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết tự học SV để điều chỉnh thiếu sót, sai lầm SV công tác giảng dạy * Điều kiện thực biện pháp GV cần giáo dục cho SV xác định động học tập cách đắn GV phải tích cực đổi phương pháp dạy học, xem tự học tiêu chí hàng đầu trình đào tạo để hình thành phương pháp tự học, tạo tảng cho lực tự học SV 3.2.6 Đầu tư quản lý sử dụng có hiệu sở vật chất, thiết bị phương tiện dạy học tiếng Anh * Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Đảm bảo đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh, tạo điều kiện cho GV khai thác sử dụng phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học * Nội dung cách thức tiến hành Có kế hoạch, biện pháp huy động nguồn vốn đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếng Anh Thường xuyên bổ sung, mua sắm tài liệu tham khảo, thiết bị cần thiết phục vụ dạy học, đồng thời tu bổ, sửa chữa thiết bị sử dụng cho hoạt động dạy học tiếng Anh Xây dựng nội quy sử dụng bảo quản sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học Tăng cường quản lý đạo sử dụng có hiệu khai thác tối đa sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện, trang thiết bị cho đội ngũ GV tiếng Anh Xây dựng danh mục dạy có sử dụng thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch GV, đảm bảo thực nghiêm túc việc sử dụng trang thiết bị dạy học Lập sổ theo dõi việc sử dụng trang thiết bị dạy học để tiện theo dõi, kiểm tra Định kỳ tổ chức kiểm tra, rà soát việc QL sử dụng thiết bị nhu cầu thực tế để bổ sung thiết bị cho phù hợp, tránh việc sử dụng lãng phí thiết bị, đồ dùng dạy học * Điều kiện thực biện pháp Nhà trường phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài sở vật chất phải biết đánh giá, ưu tiên cho công việc cụ thể Đội ngũ GV phải nhận thức lợi ích cấp thiết sử Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 dụng trang thiết bị dạy học dạy, có ý thức việc bảo quản, giữ gìn thiết bị dạy học trang bị 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 3.4 KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 3.4.1 Tính cần thiết biện pháp 3.4.2 Tính khả thi biện pháp TIỂU KẾT CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, công tác dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh đạt thành công bước đầu Kết có phần đóng góp quan trọng đội ngũ CBQL GV tiếng Anh trường Việc dạy tiếng Anh SV không chuyên ngữ trường yêu cầu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo mà yêu cầu nhà tuyển dụng SV sau tốt nghiệp Tuy nhiên, qua trình khảo sát thực tế cho thấy kết học tập khả tiếng Anh SV hạn chế Từ thực trạng thực tế, Trường Đại học Trà Vinh cần có biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học Luận văn với đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động day học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh” nghiên cứu có hệ thống sở lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học đại học, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Luận văn cố gắng mô tả đầy đủ thực trạng hoạt động dạy học, thực trạng quản lý hoạt Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 động dạy học Trường Đại học Trà Vinh Thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý dạy học môn tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh cho thấy trường có biện pháp nhằm quản lý tốt công tác song số biện pháp chưa trọng việc thực đồng bộ, liên tục, thiếu quán Đó công tác quản lý nề nếp lên lớp GV chưa thực hiệu quả, mang tính hình thức, không mang lại kết cao; CBQL, GV chưa quan tâm mức đến việc giáo dục ý thức động học tập tiếng Anh cách đắn cho SV; nhà trường chưa quan tâm mức đến việc đầu tư sở vật chất hướng dẫn sử dụng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học tiếng Anh Nhìn chung biện pháp vị trí, chức khác có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho Cho nên, biện pháp phải thực đồng bộ, thống cải thiện việc dạy học tiếng Anh trường Đại học Trà Vinh Để thực có hiệu biện pháp cần có đạo hiệu trưởng, phối hợp đồng đội ngũ CBQL phòng nghiệp vụ, khoa, môn tâm nỗ lực phấn đấu đội ngũ GV tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Xây dựng chương trình học ngoại xuyên suốt, thống nước, đảm bảo liên tục liên thông cấp học, bậc học 2.2.Đối với Trường Đại học Trà Vinh Tạo điều kiện để GV tiếng Anh có hội học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ; Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Phối hợp với Trường Đại học, học viện tổ chức buổi hội thảo chuyên đề bồi dưỡng lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho GV tiếng Anh; Tăng cường hợp tác quốc tế để có đội ngũ GV nước trường tham gia giảng dạy tiếng Anh, tạo môi trường động lực cho GV SV trau dồi ngôn ngữ Tăng cường tổ chức hoạt động dự giờ, tra, kiểm tra GV tiếng Anh tổ chức hội thi GV dạy giỏi môn tiếng Anh cách thiết thực, có hiệu quả, có chế độ khen thưởng thích đáng với GV có đầu tư cho việc giảng dạy trình độ chuyên môn Cần kiên đưa khỏi đội ngũ GV giảng dạy bố trí công việc khác GV yếu lực giảng dạy, ý thức học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường trang thiết bị phục vụ dạy học tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp giáo dục Footer Page 26 of 126 ... Biện pháp quản lý hoạt động day học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh nghiên cứu có hệ thống sở lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học đại học, quản lý hoạt động dạy học. .. dạy phương pháp; dạy thái độ c Quản lý hoạt động dạy học đại học Trong trường học hoạt động hướng vào phục vụ hoạt động dạy học QL trường học QL hoạt động dạy học QL dạy học đại học QL hoạt động. .. Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay