Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:33

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THANH THÚY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN MINH TIẾN Phản biện 1: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 2: TS HUỲNH THỊ THU HẰNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta bước vào kỷ 21, giới chuyển sang giai đoạn cạnh tranh hợp tác không giới hạn Muốn phát triển lĩnh vực, ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, điều kiện cần thiết, chìa khóa mở giới tri thức, công cụ để thu nhận thông tin, phương tiện phát triển mối quan hệ quốc tế Trong thời gian qua, việc dạy học, việc quản lý dạy học tiếng Anh trường Cao đẳng, đại học nói chung trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí nói riêng nhiều bất cập Giảng viên phần lớn nặng truyền thụ kiến thức đơn sử dụng phương pháp dạy học theo kiểu truyền thống Vì thế, đa số sinh viên thường trọng đến việc học văn phạm từ vựng riêng lẻ, tập lặp lặp lại cách máy móc, sinh viên thường học thuộc lòng cách thụ động, không mang lại hứng thú cho người học Từ lý trên, nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh Chuyên ngành trƣờng cao đẳng Tƣ thục Đức Trí” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành khoa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các mối quan hệ quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Đức Trí 4.2 Khách thể đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh trường Cao đẳng Giả thuyết khoa học Nếu xác lập thực đồng biện pháp quản lý cách khoa học, phù hợp với thực tiễn nhà trường nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, đọc sách, tham khảo công trình nghiên cứu có liên quan để xây dựng sở lý luận vấn đề nghiên cứu 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra, tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu sản phẩm…nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí Footer Page of 126 Header Page of 126 6.3 Phương pháp thống kê toán học Xử lý kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành ( hệ Cao đẳng) ngành không chuyên ngữ trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn gồm phần sau đây: Phần mở đầu Nội dung nghiên cứu gồm 03 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trường Đại học, Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí Kết luận khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Xuất phát từ yêu cầu đổi công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học, có việc quản lý dạy – học ngoại ngữ, đặc biệt ngoại ngữ chuyên ngành, nhiều nhà Footer Page of 126 Header Page of 126 khoa học, cán giảng dạy quan tâm, nghiên cứu đề tài đổi công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng, Đại học Nhiều tác giả nước có công trình nghiên cứu, tác phẩm viết quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh…Có thể kể đến tác giả như: John West Burnham, Tony Gelsthorpe, Sonia Blandford, John Mcbealth, Kate Myers, John West - Burnham and Christo Bowing Carr Jack Dunham, Peter Earley Qua tác giả đề cập đến vấn đề quản lý giáo dục, lãnh đạo giáo dục, nguyên tắc phương pháp quản lý giáo dục hiệu quả, nội dung, lĩnh vực quản lý giáo dục Ở Việt Nam việc tìm hiểu, nghiên cứu giáo dục, dạy học, quản lý giáo dục quản lý hoạt động dạy học trọng tâm nghiên cứu nhiều tác giả, nhà khoa học Nghiên cứu giáo dục học, hai tác giả Hà Thế Ngữ Đặng Vũ Hoạt sâu làm rõ vấn đề giáo dục học, lý luận dạy học công tác quản lý nhà trường Vì thế, hy vọng rằng, nghiên cứu đề tài trực tiếp góp phần vào việc cải tiến, đổi công tác quản lý việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành Cao đẳng Tư Thục Đức Trí, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường 1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học hệ thống hành động phối hợp, tương tác thầy trò, đó, tác động chủ đạo thầy, trò tự giác, tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, kỹ Footer Page of 126 Header Page of 126 năng, kỹ xảo, phát triển lực nhận thức, lực hành động, hình thành giới quan khoa học phẩm chất nhân cách Hoạt động dạy học hoạt động kép gồm hoạt động dạy giảng viên hoạt động học sinh viên Hoạt động dạy: hoạt động giảng viên nhằm tạo ra, tổ chức hướng dẫn hoạt động học sinh viên, nhờ mà ảnh hưởng đến phát triển nhân cách người học Hoạt động học: hoạt động học hoạt động sinh viên nhằm chiếm lĩnh giá trị tri thức, văn hóa nhân loại, nhờ mà hình thành phát triển lực nhu cầu người 1.2.2 Quản lý; quản lý giáo dục; quản lý nhà trƣờng 1.2.2.1 Quản lý Quản lý trình tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý đến đối tượng khách thể quản lý việc vận dụng chức quản lý, nhằm sử dụng có hiệu tiềm hội tổ chức để đạt mục tiêu đề điều kiện thay đổi nhanh chóng môi trường 1.2.2.2 Các chức quản lý Trong trình thực nhiệm vụ quản lý, nhà quản lý thực chức bản, nhằm điều hành có hiệu trình sản xuất hoạt động xã hội, là:Kế hoạch hóa, tổ chức, giám sát, đạo, kiểm tra, đánh giá 1.2.2.3 Quản lý giáo dục Quản lý Giáo dục hoạt động thiết yếu sinh hoạt động giáo dục diễn ra, tác động chủ thể, quan trọng Footer Page of 126 Header Page of 126 khách thể người, nhằm thực mục tiêu chung hệ thống giáo dục 1.2.2.4 Quản lý nhà trường Quản lý trường học hoạt động quan quản lý nhằm tập hợp tổ chức hoạt động giáo viên, học sinh, sinh viên lực lượng giáo dục khác huy động tối ưu nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học Quản lý hoạt động dạy học quản lý cách có hiệu thành tố cấu trúc hoạt động dạy học, tạo điều kiện tối ưu tác động tích cực đến cộng tác người dạy người học, giúp trình đạt mục tiêu xác định 1.3 HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 1.3.1 Dạy học tiếng Anh chuyên ngành trƣờng Đại học, Cao đẳng Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành quy định bắt buộc cho tất chương trình đào tạo trường đại học, cao đẳng Hầu hết 100% sinh viên không chuyên ngữ học tiếng Anh chuyên ngành, ngoại ngữ khác 1.3.2 Mục tiêu môn tiếng Anh chuyên ngành Mục tiêu môn học nhằm tiếp tục hoàn thiện kỹ nghe, nói, đọc, viết; sâu vào chuyên ngành, giúp sinh viên mở rộng kiến thức chuyên ngành tiếng Anh, cung cấp kiến thức cho sinh viên tự nghiên cứu, tự học, tiếp thu thông tin từ nhiều nguồn: sách, báo, tạp chí, chương trình ti-vi Footer Page of 126 Header Page of 126 chuyên ngành tiếng Anh 1.3.3 Nội dung, chƣơng trình dạy học Chưa có thống chung, trừ số trường giáo viên xây dựng giáo trình riêng cho mình, hầu hết trường Cao đẳng, Đại học sử dụng giáo trình viết sẵn, giáo trình thýờng áp dụng giảng dạy Market leader, Business basic …Các giáo trình thẩm định nội dung nhằm trau dồi bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.3.4 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Đối với việc dạy học ngoại ngữ, công nghệ đại giúp giáo viên tìm tư liệu giảng (thông qua Internet), thiết bị băng tiếng, băng hình, phim đèn chiếu, máy chiếu… giúp giáo viên lên lớp có hiệu hơn, truyền đạt nhiều thông tin rõ ràng nhanh gọn Do đó, thủ thuật giảng dạy giáo viên đa dạng hấp dẫn so với phấn trắng, bảng đen số tranh ảnh thường sử dụng lớp truyền thống Về phía người học, công nghệ đại giúp em có hội tiếp xúc với kiến thức qua nhiều kênh nhận thức hơn.Tuy nhiên, không nên xem yếu tố định cho thành công việc dạy học ngoại ngữ 1.4 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1.4.1 Quản lý mục tiêu môn học Việc quản lý mục tiêu môn tiếng Anh khoa không chuyên ngữ dựa mặt: kiến thức, kỹ thái độ 1.4.2 Quản lý nội dung, chƣơng trình môn học Nội dung dạy học nhà trường phải bản, thiết thực, Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 đại, toàn diện; phù hợp với phát triển tâm sinh lý người học; Chương trình tiếng Anh chuyên ngành cung cấp cho sinh viên khóa không chuyên ngữ kiến thức đại cương, chuyên ngành học, bao gồm thuật ngữ khoa học tiếng Anh, dạng cấu trúc thường dùng, lịch sử phát triển tương lai chuyên ngành 1.4.3 Quản lý trình độ đầu vào sinh viên Trình độ ban đầu sinh viên nhập học khoa không chuyên ngữ trường đại học phải nắm chương trình tiếng Anh (qua cấp học trường phổ thông), đặc biệt hệ thống tiếng Anh bản, đại tương đối hệ thống làm sở cho việc hình thành để sinh viên học tiếp tiếng Anh chuyên ngành 1.4.4 Quản lý hoạt động dạy giảng viên Quản lý hoạt động dạy giảng viên trường Cao đẳng, đại học bao gồm nội dung chủ yếu sau: Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy học giảng viên Quản lý việc chuẩn bị giảng Quản lý việc tổ chức hoạt động dạy học lớp giảng viên Quản lý trình hợp tác với người học nhằm thực mục tiêu dạy học Quản lý biện pháp nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy giảng viên Quản lý việc thực đánh giá giảng viên 1.4.5 Quản lý hoạt động học sinh viên Quản lý hoạt động học tập sinh viên trường Cao đẳng, đại học bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 trường Đại học 1.4.7 Quản lý sở vật chất phƣơng tiện kỹ thuật dạy học Để tạo điều kiện sở vật chất trang thiết bị đảm bảo chất lượng cho hoạt động dạy học, sở trường học cần thực tốt nội dung quản lý sau: Quản lý giáo trình tài liệu phục vụ cho việc dạy học Sắp xếp tổ chức lớp học ngoại ngữ (không 30 người) Đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học ngoại ngữ (âmpli, cassettes, máy đèn chiếu, projectors, băng hình giáo cụ trực quang…) Đối với dạy luyện nghe, sinh viên cần phải bố trí học phòng nghe nhìn Bàn ghế, bảng thiết bị dạy học cần phải xếp bố trí khoa học TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong quản lý dạy học tiếng Anh nói chung quản lý dạy học tiếng Anh chuyên ngành nói riêng trường Đại học, Cao đẳng Các nội dung cụ thể quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh quản lý hoạt động dạy giảng viên, quản lý hoạt động học sinh viên quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học Trên sở phân tích, luận văn làm rõ khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu; xây dựng sở lý luận việc quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học, Cao đẳng Kết nghiên cứu sở lý luận chương sở để tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí Từ đó, đề xuất biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG TƢ THỤC ĐỨC TRÍ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí – Đà Nẵng thành lập ngày 8/ 3/ 2005.Về cấu tổ chức: Hiện nhà trường có khoa môn (Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Môi trường, Điện, Kinh tế; Khoa bản) Về qui mô đào tạo: Cơ sở Trường đóng Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng có diện tích 5000m2 Hiện trường có nhà cao tầng tiếp tục xây thêm để có đủ phòng học, hội trường, phòng máy vi tính, thư viện, phòng thí nghiệm xưởng thực nghiệm cho sinh viên học sinh cấp học Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp nhà trường Trường Cao Đẳng Tư thục Đức Trí – Đà Nẵng có Khoa (Khoa Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh du lịch, Khoa Sinh học Môi trường, Khoa Tin Học, Khoa Điện, Khoa Giáo Dục Thể chất, Khoa bản), Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học Phòng chức hoạt động thường xuyên.Tỷ lệ giảng viên 1/25 Hiện tại, đội ngũ cán giảng viên nhà trường 75 người, số cán quản lý 18 Số giảng viên hữu dạy tiếng Anh người, Số giảng viên thỉnh giảng dạy tiếng Anh người Số giảng viên có trình độ thạc sỹ 5(chiếm 71,4%); Cử nhân: 2người (chiếm 28,6%) 100% số giảng viên bồi dưỡng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 nghiệp vụ sư phạm Về tin học: 100% gảng viên đào tạo qua lớp tập huấn soạn giáo án điện tử Gần năm hình thành phát triển, nhà trường đổi chương trình, nội dung, phương thức dạy học theo hướng “mở, sáng tạo linh hoạt”, theo sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhằm giúp sinh viên hòa nhập với xã hội chủ động hội nhập vào thị trường lao động quốc tế 2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2.2.1.Thực trạng hoạt động dạy tiếng Anh giảng viên Giảng viên thực tốt chương trình kế hoạch, nội dung dạy học theo quy định Đa số giảng viên tiếng Anh giảng viên chuyên ngữ, đơn dạy tiếng Anh Chính thế, khả am hiểu thuật ngữ, từ ngữ thuộc nhóm từ vựng chuyên ngành hạn chế Từ thực tế nhà trường cần phải có biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành cách cho phù hợp nâng cao chất lượng dạy học môn 2.2.2 Thực trạng hoạt động học tiếng Anh sinh viên Qua kết khảo sát phiếu trưng cầu ý kiến 362 sinh viên năm thứ 2(học kỳ IV) năm thứ cho thấy: Sinh viên ý thức rằng, học tiếng Anh môn học bắt buộc chương trình học, điều lý dẫn đến kết đầu sinh viên mục tiêu tiếng Anh chưa đạt yêu cầu Số lượng sinh viên lớp học tiếng Anh đông (trên 50 sinh viên) với trình độ đầu vào sinh viên chênh Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 lệch lớn lực lớp học.Hầu hết sinh viên trường đến từ vùng cao, vùng núi nên trình độ đầu vào thấp 2.2.3 Thực trạng sở vật chất, phƣơng tiện dạy học phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh Số lượng Projector (máy chiếu) trường hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy học tiếng Anh Thư viện nhà trường sách hạn chế, trang bị hệ thống nối mạng internet không dây phục vụ cho sinh viên tra cứu tài liệu học tập, tài liệu có thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu sách cho sinh viên, đa phần sách photo Nhìn chung, tình hình sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý việc dạy học tiếng Anh trường chưa đáp ứng nhu cầu sinh viên, chưa đáp ứng mục tiêu giáo dục nhà trường 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2.3.1 Thực trạng quản lý hoạt động dạy giảng viên Kết điều tra đối tượng cán quản lý giảng viên tiếng Anh mức độ thực hoạt động quản lý thực mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy giảng viên cho thấy, công tác thực thường xuyên, đặc biệt việc đạo thực nội dung chương trình dạy học theo đề cương học phần duyệt, đạo việc cải tiến nội dung, đổi phương pháp dạy học Tuy vậy, việc kiểm tra, đánh giá thực nội dung quản lý chưa thực thường xuyên - Thực trạng quản lý hồ sơ chuyên môn Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Nội dung quy định cụ thể loại hồ sơ, sổ sách cần có giảng viên hướng dẫn nội dung thực có 96,5% cán quản lý cho thực thường xuyên, có 3,5% 6% đánh giá không thực thường xuyên Kết thực hiện: Có 96,5% cán quản lý 98%giảng viên đánh giá tốt; 3,5% cán quản lý 2% giảng viên đánh giá mức 89% Cán quản lý 100% giảng viên cho thường xuyên 10,3% cán quản lý thực đủ loại hồ sơ, sổ sách theo quy định Như vậy, thông qua kết đánh giá cán quản lý giảng viên cho thấy việc quản lý hồ sơ chuyên môn lên lớp giảng viên cán quản lý quan tâm cán quản lý thường xuyên lên kế hoạch, nhắc nhở giảng viên thực đầy đủ loại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ theo quy định cán quản lý thường xuyên theo dõi, thời khóa biểu, lịch trình giảng dạy… - Thực trạng quản lý nề nếp dạy học GV Thực tế cho thấy, giảng viên thực nghiêm túc, đầy đủ phân công dạy học, coi thi, chấm thi, … theo điều động khoa, trường kế hoạch phê duyệt Phòng đào tạo kết hợp với phòng công tác sinh viên kiểm tra thường xuyên nề nếp tác phong giảng viên đứng lớp vào lớp - Thực trạng quản lý việc đổi phương pháp dạy học giảng viên Đổi phương pháp dạy học yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo Hoạt động đòi hỏi kết hợp người dạy, người học, hoạt động quản lý trình đào tạo, sở vật chất trang thiết bị dạy học, tạo nhiều hội điều kiện để Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 giảng viên học hỏi, trau dồi phương pháp giảng dạy tiếng Anh cách có hiệu - Thực trạng quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Kiểm tra, đánh giá khâu quan trọng tiến hành cách đồng với công việc giảng dạy, khâu quản lý tổ chức kiểm tra đánh giá nhiều bất cập nên có tượng sinh viên thi hộ nhau, chí, có sinh viên nhờ người bên thi giúp Do đó, vào kết thi cuối kỳ, đánh giá toàn diện xác học lực sinh viên Việc kiểm tra đánh giá, học phần tiếng Anh chuyên ngành quy định: Đánh giá chuyên cần 10%; thi kỳ 20%; Bài tập lớn 20% thi kết thúc môn 50% 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành sinh viên Để đánh giá thực trạng quản lý hoạt động học tập tiếng Anh chuyên ngành sinh viên, tiến hành điều tra cách nghiên cứu qui định ban hành việc dạy học tiếng Anh nhà trường, trưng cầu ý kiến 15 cán quản lý 12 giảng viên tiếng Anh 382 sinh viên việc quản lý thực nội qui, qui chế học tập, rèn luyện sinh viên, quản lý phương pháp hoạt động tự học tiếng Anh xây dựng động học tập cho sinh viên 2.3.2.1 Thực trạng quản lý việc xây dựng động cơ, thái độ học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Kết khảo sát cho thấy, phần lớn sinh viên chưa có động thái độ học tập đắn 47% sinh viên không hỏi giảng viên không hiểu bài, giảng viên không gần gũi với sinh viên, em Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 ngại tiếp xúc với giảng viên Sinh viên chưa có thái độ học tập đứng đắn, học để đối phó 2.3.2.2 Thực trạng quản lý việc thực nội qui, nề nếp học tập sinh viên Việc quản lý kỷ cương , nề nếp học tập, động viên khen thưởng kịp thời học sinh có thành tích học tiếng Anh tốt Kết khảo sát cho thấy, cán quản lý giảng viên quan tâm đến việc quản lý hoạt động học môn tiếng Anh sinh viên mức độ không kết thực chưa cao Việc theo dõi nề nếp học môn tiếng Anh nhà trường triển khai thực thường xuyên Nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc tiếng Anh nhằm tạo hứng thú cho sinh viên, hoạt động có 14% cán quản lý đánh giá có quan tâm thường xuyên 2.3.2.3 Thực trạng quản lý hoạt động học lớp tự học nhà sinh viên Những biện pháp mà nhà trường giảng viên thực để giúp sinh viên thực hoạt động tự học là: giảng viên môn học phải qui định rõ ràng, mang tính bắt buộc nội dung tự học cho sinh viên, tổ chức buổi thảo luận, nói chuyện cho sinh viên phương pháp học đại học, hoạt động tự học bậc cao đẳng, đại học 2.3.3 Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học Hiện nay, phương tiện giảng dạy học tập trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí chưa đáp ứng yêu cầu phương pháp dạy học Điều kiện học tập, giảng dạy nghiên cứu khoa học nghèo nàn Phần lớn dạy chay, nhiều thầy cô Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 độc thoại độc diễn Thư viện chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin sinh viên giảng viên Số lượng máy tính có để phục vụ hoạt động dạy học Muốn hoạt động dạy học tốt điều kiện dạy học phải cải thiện thư viện phải có nguồn thông tin dồi để phục vụ việc giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Quy mô lớp học: tồn lớp học đông sinh viên (45-50 sinh viên), không phù hợp với lớp học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành khiến cho sinh viên có hội rèn luyện kỹ 2.4 NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG TƢ THỤC ĐỨC TRÍ 2.4.1 Ƣu điểm Trường Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí quan tâm đến tiếng Anh cho sinh viên, trường có thuận lợi đội ngũ tình nguyện viên (GVN) gần trường, thế, môn tiếng Anh thường mời đội ngũ tình nguyện viên đến trường dạy trao đổi tiếng Anh cho sinh viên vào buổi tối Đội ngũ giảng viên giảng dạy tiếng Anh hầu hết giảng viên trẻ, động, hầu hết tốt nghiệp thạc sĩ Nhà trường tháng tổ chức câu lạc tiếng Anh tạo môi trường học tập tiếng cho sinh viên 2.4.2 Hạn chế Trình độ đầu vào sinh viên không đồng đều, quy mô lớp họcquá đông sinh viên (45-50 sinh viên), Điều kiện vật chất lớp học chưa tốt lắm: nóng nực vào mùa hè, chịu nhiều tiếng ồn từ bên ngoài… Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Trang thiết bị dạy học nghèo nàn chưa đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp dạy học, Chế độ sách để thu hút nhân tài nhà trường chưa thật lôi cuốn, lương chế độ toán giảng thấp so với mặt chung, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo giảng viên chưa thực yên tâm đầu tư nhiều vào giảng nghiên cứu khoa học TIỂU KẾT CHƢƠNG Thực tế cho thấy, mức độ khác nhau, sinh viên Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí nhận thức rõ tiếng Anh (đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành) có vai trò quan trọng nghề nghiệp họ tương lai Tuy nhiên, kết học tập môn tiếng Anh chuyên ngành sinh viên thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo Tuy nhiên, công tác quản lý nhà trường nhiều bất cập chưa giải triệt để Nội dung chương trình nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Về phần sinh viên, nhiều sinh viên chưa nhận thức tầm quan trọng tiếng Anh chuyên ngành , chưa có thái độ học tập tích cực, tính chủ động học tập sinh viên chưa cao, sinh viên chưa tư vấn học tập hiệu quả, lớp học đông Kết nghiên cứu chương kết hợp với sở lý luận chương sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường Cao đẳng TT Đức Trí giai đoạn hiên chương Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG TƢ THỤC ĐỨC TRÍ 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.4 Nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỤ THỂ 3.2.1 Nhóm biện pháp tăng cƣờng quản lý hoạt động dạy giảng viên 3.2.1.1 Quản lý có hiệu mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành 3.2.1.2 Đẩy mạnh đổi phương pháp dạy học giảng viên theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sinh viên 3.2.1.3 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết DH tiếng Anh chuyên ngành 3.2.2 Nhóm biện pháp tăng cƣờng quản lý hoạt động học sinh viên 3.2.2.1 Xây dựng động học ý thức học tập tiếng Anh cho sinh viên 3.2.2.2 Tăng cường quản lý hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành sinh viên lớp 3.2.2.3 Tăng cường quản lý hoạt động tự học bồi dưỡng phương pháp tự học cho sinh viên để nâng cao kết học tập môn tiếng Anh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.3 Nhóm biện pháp tổ chức điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học 3.2.3.1 Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học 3.2.3.2 Nội dung cách tổ chức thực 3.2.3.3 Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên sinh viên hoạt động dạy học 3.2.4 Mối quan hệ nhóm biện pháp 3.3 KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC NHÓM BIỆN PHÁP Tiểu kết chƣơng Trên sở kết nghiên cứu lý luận (chương 1) khảo sát thực trạng (chương 2) công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí đề xuất nhóm biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành bao gồm: - Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy giảng viên - Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học sinh viên - Nhóm biện pháp tổ chức điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học Các nhóm biện pháp đề xuất thông qua khảo nghiệm đánh giá có tính cấp thiết khả thi cao Nếu biện pháp đề xuất thực đồng hiệu góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí giai đoạn Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Thực mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài luận văn giải vấn đề sau: Về lý luận: Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận chung hoạt động dạy học quản lý hoạt động dạy học trường Cao đẳng, Đại học Đã làm rõ nội dung chủ yếu công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Về thực trạng: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí giai đoạn nay, có kết luận sau: Nhà trường thực nhiều biện pháp khác để quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên hoạt động học tập sinh viên từ nề nếp, tác phong đến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập quản lý môi trường dạy học Với quan tâm nhà trường, hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành đạt số kết nhận định phần lớn sinh viên có ý thức thái độ học tập tốt; nội dung phương pháp dạy học phần đáp ứng yêu cầu; yếu tố phục vụ cho hoạt động dạy học ngày cải thiện nâng cao Tuy nhiên , thực tế công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành nhà trường nhiều bất cập Còn phận sinh viên chưa có ý thức cao hoạt động học tập; nội dung chương trình nặng, hàn lâm; sinh viên chưa tư vấn học tập rõ ràng, hiệu Các điều kiện phục vụ hoạt động dạy học chưa đáp ứng tốt nhu cầu Đời sống cán giảng viên Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 thấp, giảng viên chưa có nhiều điều kiện để học tập, rèn luyện phương pháp kỹ đứng lớp Về biện pháp đề xuất: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất nhóm biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí sau: Nhóm 1- Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học giảng viên Nhóm 2- Nhóm biện pháp quản lý hoạt động học sinh viên Nhóm –Nhóm biện pháp đổi quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động hỗ trợ lẫn hệ thống, điều đó, đòi hỏi cần phải thực cách đồng biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí Các biện pháp khảo nghiệm thực tế đánh giá có tính khả thi cao Có thể khẳng định rằng, luận văn hoàn thành mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu giả thuyết khoa học đề tài chứng minh Khuyến nghị Từ kết luận trên, để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí, xin đề xuất số khuyến nghị sau: Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình, nội dung đào tạo tiếng Anh chuyên ngành bậc cao đẳng chưa thống nhất, chậm đổi Vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình, giáo trình tiếng Anh thống để giảng dạy cho bậc cao đẳng có tính liên thông bậc, ngành trường để thống thực Bộ Giáo dục Đào tạo cần có chế tài việc thực qui định sĩ số sinh viên lớp học tiếng Anh trường Đại học, Cao đẳng Bộ Giáo dục cần có biện pháp thiết thực việc định hướng cho trường cao đẳng, đại học thực giảm tải nội dung chương trình theo hướng đại thực có hiệu việc chuyển đổi phương thức đào tạo sang học chế tín Có sách hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch giải tỏa để mở rộng xây dựng sở, khu ký túc xá để đáp ứng nhu cầu nội trú cho sinh viên Để nâng cao chất lượng đào tao trường Đại học, Cao đẳng, Bộ cần điều chỉnh, đổi nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng đại, phù hợp với thực tiễn 2.2 Đối với trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí Tận dụng mối quan hệ nước để gia tăng nguồn lực hỗ trợ cho nhà trường, có hỗ trợ tài chính, hỗ trợ sở vật chất, tài liệu môn tiếng Anh chuyên ngành có chế độ đãi ngộ cho giảng viên tham gia dự án trường dạy lớp luyện kỹ cho sinh viênchuẩn bị trường để giúp sinh viên tự tin giao tiếp Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Chăm lo tới việc nâng cao lực cho giảng viên dạy tiếng Anh cách tạo điều kiện cho giảng viên học nước ngữ để nâng cao trình độ Cần có kế hoạch bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên tiếng Anh năm để họ kết hợp với giảng viên khoa trường dạy tiếng Anh chuyên ngành cho tất ngành học trường Tạo điều kiện cho tổ môn ngoại ngữ có phòng làm việc riêng để tiện cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn 2.3 Đối với tổ môn tiếng Anh Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy giảng viên hoạt động học sinh viên môn tiếng Anh chuyên ngành Yêu cầu giảng viên tăng cường kiểm tra tự học bồi dưỡng phương pháp tự học cho sinh viên Footer Page 26 of 126 ... tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí. .. Cơ sở lý luận công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trường Đại học, Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí Chƣơng... công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí đề xuất nhóm biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay