Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi

13 86 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:33

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VŨ HOÀNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRUNG TÂM GDTX-HN KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hà Nhật Thăng Phản biện 1: TS Nguyễn Sĩ Thư Phản biện 2: PGS.TS Lê Quang Sơn Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện Lý chọn ñề tài miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhằm ñể số biện pháp quản lý hoạt 1.1 Cơ sở lý luận ñộng dạy học, phù hợp với phát triển giáo dục giai ñoạn Trong xu hội nhập, phát triển mạnh mẽ khoa học việc làm cần thiết cấp bách Xuất phát từ công nghệ, kinh tế tri thức toàn cầu hoá nay, ñất nước ta sở lý luận thực tiễn trên, mạnh dạn chọn nghiên cứu vấn ñề ñang tích cực ñẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, ñại hoá Từ “Biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN thực tế ñó ñặt yêu cầu cấp bách chất lượng nguồn lực ñặc khu vực miền nuí tỉnh Quảng Ngãi” biệt nguồn lực người ñó yêu cầu cấp thiết ñối với Mục ñích nghiên cứu nghiệp giáo dục - ñào tạo., cần phải có ñào tạo mới, ñào tạo liên tục, ñào tạo lại nơi thực nhiệm vụ ñó Trung tâm GDTX Ở Trung tâm GDTX, hoạt ñộng dạy học nhiệm vụ chủ yếu Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX –HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, luận văn ñề xuất số biện pháp quản lý hoạt quan trọng Muốn nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN phải có biện pháp quản lý phù hợp ñó ñòi hỏi cấp Đối tượng khách thể nghiên cứu thiết Để thực mục tiêu giáo dục, ñáp ứng yêu cầu thực tiễn 3.1 Khách thể nghiên cứu xã hội, nâng cao chất lượng dạy học ñòi hỏi người Giám ñốc cần phải Công tác quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm có biện pháp quản lý cho phù hợp hiệu GDTX huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi (Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Những biện pháp ñó tác ñộng trực tiếp tới ñội ngũ GV, yếu tố Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Tây Trà) hàng ñầu ñể ñạt kết dạy học nâng lên 3.2 Đối tượng nghiên cứu 1.2 Cơ sở thực tiễn Công tác quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN cấp huyện ñã có nhiêù ñổi mới, song kết chưa ñược cao Những - Một số biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi Giới hạn phạm vi nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm Biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñã ñang áp dụng tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi bậc học THPT vào công tác quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hệ GDTX thân, hầu hết Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN cấp huyện chưa Giả thuyết khoa học qua lớp bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục ngắn hạn dài Nếu có luận khoa học rõ ràng ñể xác ñịnh hệ thống biện hạn Cho nên dù cố gắng nhiều hiệu quản lý pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN nhiều mặt hạn chế Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng công tác quản Footer Page of 126 Header Page of 126 giai ñoạn ñề xuất ñược số biện pháp quản lý Chương hoạt ñộng dạy học có tính khả thi, có giá trị thực tiễn CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRUNG TÂM GDTX-HN Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác lập sở lý luận quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX –HN huyện miền núi tỉnh Quảng 1.1 Vài nét lịch sử vấn ñề nghiên cứu 1.1.1 Quan niệm giới GDTX - Trước năm 1960, nước giới chủ yếu phát Ngãi - Khảo sát, ñánh giá thực trạng quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi triển giáo dục nhà trường quy Giáo dục nhà trường ñược ý coi trọng ñặc biệt - Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Đến thập kỷ 70, Edgar Faure xuất sách: ''Học ñể tồn Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng tại” ñã làm xoay chuyển nhận thức giáo dục, ñặc biệt giáo dục Ngãi người lớn ñặt khuôn khổ ''giáo dục suốt ñời'' Từ ñó, quan Phương pháp nghiên cứu ñiểm khác giáo dục suốt ñời, học tập suốt ñời, xã hội học tập 7.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu ñược ñưa bàn luận, nhiều nhà giáo dục lớn giới ñã thấy cần 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn phải có quan niệm rộng giáo dục, giáo dục người lớn, GDTX, 7.3 Nhóm phương pháp xử lý thông tin giáo dục không quy phải ñược coi phận chủ yếu, quan Cấu trúc luận văn trọng với nhà trường quy cung cấp hội học tập suốt ñời Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn ñược chia làm chương : Chương Cơ sở lý luận chung quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN Chương Thực trạng công tác quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi Chương Một số biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi 1.1.2 Sự phát triển GDTX Việt Nam Ở nước ta, ngành học GDTX hình thành phát triển, trải qua thời kỳ * Thời kỳ bình dân học vụ BTVH ñến giải phóng miền nam * Thời kỳ giáo dục bổ túc (9/1989 - 11/1993) * Thời kỳ GDTX (11/1993 ñến nay) Ngày 04/01/1993, Chính phủ ñã có Nghị ñịnh số 90/CP cấu khung hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam Trong Điều Nghị ñịnh này, cấu khung hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục ñại học, GDTX Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.2 Quản lý nhà trường quản lý trung tâm GDTX-HN 1.2.1 Quản lý quản lý giáo dục 1.2.2.1 Quản lý nhà trường 1.2.1.1 Khái niệm quản lý Quản lý ñược xem xét nhiều góc ñộ khác nhau, Việc quản lý nhà trường có nhiều cách ñể tiếp cận Quản lý nhà trường phận ''Quản lý giáo dục'' quản lý thấy ñiểm thống tác giả Trong nhà trường hoạt ñộng dạy học hoạt ñộng quan trọng nước: “Quản lý hệ thống tác ñộng có chủ ñịnh, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà trường quản lý quy luật khách quan chủ thể quản lý ñến ñối tượng quản lý nhằm hoạt ñộng dạy học Có tổ chức ñược hoạt ñộng dạy học, thực khai thác tận dụng tốt tiềm hội ñối ñược tính chất nhà trường Việt Nam Xã hội chủ nghĩa tượng quản lý ñể ñạt ñược mục tiêu quản lý môi trường quản lý ñược giáo dục, tức cụ thể hoá ñường lối giáo dục Đảng biến ñộng” biến ñường lối ñó thành thực, ñáp ứng yêu cầu nhân dân, Quản lý có bốn chức quản lý sau: ñất nước + Chức kế hoạch 1.2.2.2 GDTX theo Luật Giáo dục + Chức tổ chức GDTX giúp người vừa làm vừa học, học liên tục, học + Chức ñạo suốt ñời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao + Chức kiểm tra ñánh giá trình ñộ học vấn, chuyên môn, nghiệp cụ ñể cải thiện chất lượng 1.2.1.2 Khái niệm quản lý giáo dục Khái niệm quản lý giáo dục có cách diễn ñạt khác tựu chung lại hiểu tác ñộng có tổ chức, có ñịnh hướng phù hợp với quy luật khách quan chủ thể quản lý cấp lên ñối tượng quản lý nhằm ñưa hoạt ñộng giáo dục sống, tự tạo việc làm thích nghi với ñời sống xã hội 1.2.3 Biện pháp quản lý Giám ñốc với hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN cấp huyện * Khái niệm biện pháp quản lý Biện pháp quản lý cách thức cụ thể ñể thực sở toàn hệ thống giáo dục ñạt tới mục tiêu phương pháp quản lý Thực tế cho thấy ñối tượng quản lý phức 1.2.1.3 Các nguyên tắc quản lý giáo dục tạp, ñòi hỏi biện pháp quản lý ña dạng linh hoạt Hơn * Nguyên tắc ñảm bảo lãnh ñạo Đảng cộng sản Việt biện pháp quản lý có liên quan chặt chẽ với nhau, tạo thành Nam hệ thống biện pháp Các biện pháp giúp cho nhà quản lý * Nguyên tắc tập trung dân chủ mang lại hiệu tối ưu máy * Nguyên tắc tính khoa học * Khái niệm hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN * Nguyên tắc tính hiệu quả, thiết thực cụ thể Hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX hoạt ñộng học * Nguyên tắc tính kế hoạch Footer Page of 126 sinh hai trình thống với có tác ñộng qua lại Header Page of 126 10 tác ñộng trình dạy mà GV chủ thể, xét cho Tóm lại: Quản lý Trung tâm GDTX-HN hoạt ñộng ñược nhằm thực tốt tác ñộng học viên tài liệu học tập, nhằm thực sở quy luật chung quản lý, ñồng thời thúc ñẩy hoạt ñộng nhận thức mà học viên chủ thể có nét ñặc thù riêng Đặc thù quản lý Trung tâm GDTX- 1.3 Vị trí, vai trò Giám ñốc ñối với quản lý hoạt ñộng dạy HN làm cho phân biệt ñược với loại quản lý xã hội khác, học giai ñoạn ñược quy ñịnh trước hết chất lao ñộng sư phạm người 1.3.1 Vị trí, vai trò Giám ñốc Trung tâm GDYTX-HN cấp GV, chất trình dạy học- giáo dục, ñó học viên vừa huyện ñối tượng quản lý vừa chủ thể tự quản hoạt ñộng thân Theo quy chế tổ chức hoạt ñộng Trung tâm GDTX Giám ñốc Trung tâm có nhiệm vụ quyền hạn sau : Lập kế hoạch, tổ chức thực giám sát ñánh giá việc thực kế hoạch nhằm hoàn thành nhiệm vụ trung tâm Sản phẩm ñào tạo trung tâm nhân cách, trí tuệ người học viên ñược rèn luyện, phát triển theo yêu cầu xã hội Do vậy, quản lý Trung tâm GDTX-HN, xét cho quản lý trình hoàn thiện phát triển nhân cách học viên BTVH cách khoa học Quản lý sở vật chất tài sản trung tâm hiệu Quản lý nhân viên , GV học viên trung tâm 1.3.2 Những yêu cầu ñối với công tác quản lý hoạt ñộng dạy học Bổ nhiệm trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó, thành Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN cấp huyện Có thể nêu lên biện pháp quản lý giám ñốc Trung lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý tài chính, ñịnh thu chi phân phối tâm GDTX ñể nâng cao chất lượng thành lao ñộng, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy ñịnh + Phân công công tác giảng dạy cho GV Ký học bạ, giấy nhận trình ñộ học lực kỹ thuật, + Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch giảng dạy: nghề nghiệp, chứng GDTX-HN cho người học trung tâm theo + Quản lý GV thực chương trình dạy học: quy ñịnh Bộ Giáo dục Đào tạo + Chỉ ñạo GV soạn chuẩn bị lên lớp: Được hưởng chế ñộ theo quy ñịnh + Quản lý dạy lớp GV: Quản lý Trung tâm GDTX-HN quản lý giáo dục ñược thực Kết luận chương phạm vi xác ñịnh ñơn vị giáo dục- nhà trường - Quản lý Trung tâm GDTX-HN hoạt ñộng thực Tuy nhiên quản lý Trung tâm GDTX-HN cấp huyện phải ñảm bảo sở quy luật chung quản lý ñồng thời có nét ñặc vấn ñề cốt yếu sau: thù riêng Nét ñặc thù ñó thể nhiệm vụ Trung tâm GDTX- - Xác ñịnh mục tiêu quản lý Trung tâm GDTX -HN cấp huyện - Xác ñịnh cụ thể nội dung mục tiêu quản lý Footer Page of 126 HN Header Page of 126 11 - Quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN thực chất quản lý việc dạy GV quản lý hoạt ñộng học viên 12 Bảng 2.6: Đánh giá GV mức ñộ, hiệu ñạo xây dựng kế hoạch dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN miền núi Trong ñó việc quản lý dạy GV lớp quan trọng - Các biện pháp cụ thể người Giám ñốc ñược xác ñịnh sở thực tiễn hiệu quản lý Trung tâm GDTX-HN tỉnh Quảng Ngãi Nội dung biện pháp STT ñạo xây dựng kế hoạch cấp huyện ñược trình bày chương sau Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRUNG TÂM GDTX-HN CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát ñặc ñiểm tình hình giáo dục nói chung GDTX- HN nói riêng huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi Mức ñộ ñánh giá% Trung bình Chưa tốt Tốt TS % Đầu năm học xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác, chuyên môn, 40 81,63 chủ nhiệm, dự lên lớp, kiểm tra, ñánh giá Phân công chuyên môn, xây dựng thời khoá biểu 31 63,28 hợp lý, khoa học TS % TS % 18,37 10 20,40 16,32 16,32 11 22,44 18,37 12 24,49 15 30,61 18,37 Quảng Ngãi Thực quy chế chuyên môn làm tiêu chí 30 61,24 ñánh giá thi ñua cho GV Chỉ ñạo kiểm tra GV dạy 57,14 làm kế hoạch 28 giảng dạy môn Chỉ ñạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn 25 51,02 thường xuyên ñịnh kỳ 2.3 Thực trạng quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm Qua kết ñánh giá cho thấy, Giám ñốc ñã thực 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2.1.2 Những ñặc ñiểm kinh tế- xã hội vùng núi Quảng Ngãi 2.1.3.Vài nét tình hình giáo dục-ñào tạo tỉnh quảng Ngãi 2.2 Đặc ñiểm tình hình Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 2.2.1 Thực trạng chung GDTX-HN tỉnh Quảng Ngãi 2.2.2 Một vài ñặc ñiểm Trung tâm GDTX-HN miền núi tỉnh GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi tốt công tác ñạo xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác, chuyên 2.3.1 Thực trạng hoạt ñộng giảng dạy GV Trung tâm môn, công tác chủ nhiệm mình, ñã có 40/49 GV chiếm 81,63% GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñánh giá tốt, GV ñánh giá Giám ñốc mức ñộ chưa tốt 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm ñiều ñó cho thấy Giám ñốc ý ñến việc xây dựng kế hoạch ñầu GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm, biện pháp ñược ñánh giá cao lại 2.3.2.1 Đánh giá thực trạng quản lý ñạo xây dựng kế hoạch DH Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 2.3.2.2 Thực trạng quản lý phân công giảng dạy cho GV: Bảng 2.7: Kết ñiều tra GV ñánh giá mức ñộ quản lý phân công STT chuyên môn Giám ñốc Mức ñộ ñánh giá% Chưa Những yêu cầu phân Tốt Trung bình Tốt công chuyên môn TS % TS % TS % Căn trình ñộ chuyên 42 85,72 14,28 môn ñược ñào tạo Căn nguyện vọng hoàn cảnh gia ñình 25 51,02 24 48,98 Xây dựng thời khoá biểu khoa học hợp lý 30 61,23 19 38,77 Giám ñốc ñã chủ yếu dựa vào lực chuyên môn, qua trình ñộ ñược ñào tạo theo dự kiến tổ chuyên môn, theo ñề nghị phó Giám ñốc ñể phân công chuyên môn ñã thực hiện, có tới 42/49 (chiếm 85,72%) ý kiến GV cho Giám ñốc biện pháp mức tốt, có 7/49 chiếm 14,28% GV ñánh giá Giám ñốc thực mức ñộ trung bình, GV ñánh giá Giám ñốc thức biện pháp mức chưa tốt 2.3.2.3 Thực trạng quản lý GV soạn chuẩn bị lên lớp Yêu cầu tổ môn phải thống nội dung, hình thức, 33 thể loại soạn Bài soạn phải ñúng phân phối chương trình môn học Bài soạn phải nêu rõ mục tiêu, nội dung kiến thức chuẩn dạy rèn kỹ học cho học sinh Bài soạn phải thể rõ nội dung phương pháp hoạt ñộng dạy thầy trò Bài soạn có kế hoạch chuẩn bị sử dụng ñồ dùng dạy học cần thiết 67,35 12 24,49 46 93,88 4,08 2,04 30 61,23 15 30,61 8,16 17 34,69 25 51,02 14,29 8,16 37 75,51 16,32 61,23 18,37 10 20,40 Phân công tổ trởng tổ chuyên môn kiểm tra lịch báo giảng ký 30 duyệt giáo án hàng tuần GV Qua phiếu trưng cầu lấy ý kiến 49 GV thuộc Trung Bảng 2.8 : GV ñánh giá mức ñộ quản lý Giám ñốc tiêu tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, thấy chí cho soạn Giám ñốc Giám ñốc ñã ñưa biện pháp quản lý nội dung cần STT Nội dung tiêu chí soạn Mức ñộ ñánh giá % Tốt Trung bình Chưa tốt TS % TS % TS % Giới thiệu cung cấp cho GV loại 35 tài liệu tham khảo Footer Page of 126 71,43 10 20,40 8,16 8,16 thiết ñể ñạo GV việc soạn Nhưng việc soạn GV chủ yếu diễn nhà việc quản lý Giám ñốc vấn ñề khó khăn Một qui ñịnh bắt buộc ñối với GV thực soạn ñó soạn phải ñúng phân phối chương trình môn học, ñối với biện pháp Giám ñốc ñã thực Header Page of 126 15 tốt, ñã có ñến 46/49 chiếm 93,88% GV ñánh giá Giám ñốc thực tốt biện pháp số biện pháp lại 2.3.2.4 Thực trạng việc thực quy ñịnh tổ chức hoạt ñộng 16 2.3.2.5 Thực trạng kiểm tra việc thực chương trình giảng dạy Bảng 2.10: GV ñánh giá mức ñộ hiệu công tác kiểm tra Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi dạy học Đánh ñộ ñánh giá % Bảng 2.9: GV ñánh giá mức ñộ quản lý giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñối với dạy GV Mức ñộ ñánh giá% Thực nội dung Tốt Trung bình Chưa tốt TT quy ñịnh tổ chức dạy học TS % TS % TS % Tổ chức cho GV học tập, Quy chế tiêu chuẩn ñánh 33 67,35 16 32,65 giá xếp loại từ ñầu năm học Xây dựng nề nếp dạy học 27 55,12 10 20,40 12 24,48 Xây dựng tiêu chuẩn lên lớp, ñể qua dự 23 46,94 26 53,06 ñánh giá xếp loại GV Dự ñánh giá, xếp loại 25 51,03 15 30,61 18.36 GV Thường xuyên kiểm tra kế hoạch giảng dạy 26 53,08 12 24,48 11 22,44 GV Kiểm tra giáo án kế 14,28 hoạch giảng dạy, sổ ghi 18 36,75 24 48,97 ñầu STT Trung bình Chưa tốt TS % TS % TS % văn bổ sung thay ñổi chương 29 59,19 13 26,53 14,28 39 79,60 10 20,40 25 51,03 11 22,44 13 26,53 44 89,80 10,20 24 48,99 17 34,69 16,32 29 59,19 15 30,61 10,20 trình Kiểm tra thực chương trình giảng dạy Kiểm tra GV tự tìm hiểu ñể nắm vững chương trình toàn cấp Kiểm tra mức ñộ GV nắm vững chương trình khối dạy Kiểm tra kế hoạch giảng dạy, hồ sơ giảng dạy GV Kiểm tra việc thống pháp tổ chức cho GV học tập, quy chế tiêu chuẩn ñánh giá xếp loại từ GV ñánh giá Giám ñốc ñã thực tốt biện pháp lại Tốt chương trình Tổ chức cho GV học tập Từ kết ñiều tra phiếu ñánh giá GV cho thấy biện ñầu năm học Giám ñốc ñã thực tốt Có 33/49 chiếm 67,35% Nội dung biện pháp thực nội dung chương trình với nhóm tổ chuyên môn Qua kết ñánh giá, nhìn chung Giám ñốc ñã thực tốt biện pháp ñã ñề ra, thực tốt biện pháp kiểm tra mức ñộ GV nắm vững chơng trình khối dạy, có tới 44/49 chiếm Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 89,80% ý kiến GV ñã ñáng giá Giám ñốc thực tốt, ñánh giá GV - Trong quản lý chuyên môn, Ban Giám ñốc Trung tâm mức ñộ trung bình có 5/49 chiếm 10,20%, chứng tỏ Giám ñốc giao quyền cho Tổ trưởng chuyên môn chưa quy ñịnh cụ thể ñã quản lý biện pháp tốt biện pháp khác trách nhiệm, quyền hạn, chức công việc nên phối 2.3.2.6 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hợp ñạo hiệu không cao Còn tồn cách quản lý giao GV chuyên môn cho cấp quản lý (Phó Giám ñốc phụ trách chuyên 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt ñộng dạy học môn), cách quản lý dẫn tới buông lỏng, không kiểm soát ñược Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng thực tế diễn hoạt ñộng dạy học - Các hoạt ñộng dạy học chưa tích cực ñổi mới, thiếu ñi Ngãi • Ưu ñiểm vào thực tế chuyên môn ñể nâng cao chất lượng Đây hạn chế tất - Ban Giám ñốc nhận thức ñược vai trò quan trọng yếu Trung tâm GDTX-HN ñặc thù hệ giáo dục không nội dung hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN, thấy ñược quy vai trò GV yếu tố quan trọng ñể thực hoạt ñộng giảng dạy • Nguyên nhân có hoạt ñộng giảng dạy hoạt ñộng trung tâm, chủ yếu Nguyên nhân chủ quan nhà trường, tiền ñề cho tất hoạt ñộng khác Do nhận thức chưa sâu sắc nhiệm vụ quản lý hoạt ñộng - Công tác quản lý hoạt ñộng dạy học ñều ñược Trung dạy học Ban Giám ñốc, thiếu kinh nghiệm lãnh ñạo chuyên môn tâm tiến hành Các Ban Giám ñốc ñều ý coi trọng việc phân công (Giám ñốc số trung tâm kiêm nhiệm, chưa quản lý chuyên lao ñộng cho GV sở lực họ, phù hợp với nhiệm vụ môn), tính kế hoạch quản lý thấp nhà trường, có ý ñến hoàn cảnh, nguyện vọng GV - Lãnh ñạo Trung tâm ñã có ý trang bị sách, tài liệu, Đội ngũ cán quản lý có hạn chế ñộng, chưa có biện pháp tích cực ñổi phong cách quản lý phương tiện dạy học, tổ chức phong trào thi ñua “Hai tốt” ñể Nguyên nhân khách quan ñộng viên nỗ lực tập thể GV Tạo ñiều kiện thuận lợi môi - Về GV: Các trung tâm GV không ñồng bộ, ña phần thỉnh trường sư phạm, phối hợp tốt với tổ chức giáo dục, xã hội ñể thúc giảng, hợp ñồng GV biên chế lớn tuổi, ñược bồi dưỡng chuyên ñẩy hoạt ñộng dạy học môn ñổi mới, số buổi dạy thường ba ca sáng - chiều - tối nên có •Thiếu sót, tồn tại, bất cập - Cách quản lý Ban Giám ñốc ña phần quản lý hành vụ, ý ñến công việc chưa can thiệp trực tiếp vào nội dung quản lý cụ thể ñể nâng cao chất lượng dạy học thời gian ñầu tư kiến thức - Về học viên: Chất lượng ñầu vào thấp - Về chế ñộ sách: Cơ sở vật chất cho GDTX-HN chưa hợp lý, phòng học thiếu, trang thiết bị vừa thiếu vừa lạc hậu Nguồn tài cho hoạt ñộng dạy học thấp, gần Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 Kết luận chương 3.1.5 Phải phát huy ñược tiềm Trung tâm Việc quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhiều bất cập, việc 3.2 Biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy Giám ñốc Trung tâm GDTX- giảng dạy chưa ñổi phương pháp, trình ñộ chuyên môn HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi GV chưa ñược bồi dưỡng theo ñòi hỏi xã hội ý thức trách 3.2.1 Tổ chức tuyên truyền giáo dục nhận thức thống vai nhiệm, nhận thức GDTX-HN GV chưa ñược sâu sắc trò, nhiệm vụ trung tâm GDTX-HN cấp huyện (ñặc biệt Quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi) ñối với cán GV lực lượng xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñã thực ñúng mục tiêu 3.2.2 Tổ chức, ñạo dạy lớp GV quản lý dạy học nói chung có ý ñến ñặc thù riêng GDTX-HN 3.2.3 Xây dựng quy ñịnh thường xuyên kiểm tra ñánh giá hoạt miền núi Vì vậy, công tác quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc ñộng dạy học GV học viên Trung tâm GDTX-HN chưa tập trung vào quản lý việc dạy học GV, 3.2.4 Tổ chức bồi dưỡng ñổi phương pháp DH GV theo quản lý dạy học lớp hướng nâng cao tính tích cực hoạt ñộng nhận thức học viên Các kết nghiên cứu chương trình luận 3.2.5 Tổ chức khuyến khích tự lực, tự bồi dưỡng tạo hội cho thực tiễn làm sáng tỏ thêm vấn ñề lý luận ñã ñược trình bày GV bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghiệp vụ sư phạm chương vừa ñể xây dựng biện pháp tăng cường 3.2.6 Sắp xếp ñội ngũ cán bộ, giáo viên hợp lý, có lực cho quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX –HN hoạt ñộng dạy học miền núi tỉnh Quảng Ngãi 3.2.7 Xây dựng kế hoạch mua sắm, sử dụng hợp lý sở vật chất, Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX-HN CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý hoạt ñộng thiết bị dạy học phục vụ cho việc giảng dạy Trung tâm GDTX –HN miền núi 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp ñề tài Đánh giá cần thiết tính khả thi biện pháp qua khảo dạy học nghiệm phương pháp vấn, ñiều tra thông qua phiếu trưng 3.1.1 Nguyên tắc ñảm bảo tính kế thừa cầu ý kiến tổng số 62 người gồm 13 cán quản lý 49 GV dạy 3.1.2 Nguyên tắc ñảm bảo tính thực tiễn Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 3.1.3 Nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống toàn diện 3.1.4 Nguyên tắc ñảm bảo tính hiệu Để khảo sát mức ñộ cần thiết tính khả thi số biện pháp ñã nêu tiến hành phần trưng cầu ý kiến khảo sát hai lĩnh vực Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 - Nhận thức mức ñộ cần thiết biện pháp ñề có ba 2,23 2,42 2,32 1,69 2,22 1,95 2,53 2,26 2,39 2,07 2,20 2,08 6 2,15 2,36 2,25 1,92 2,30 2,11 2,30 2,42 2,36 2,38 2,19 mức ñộ: + Rất cần thiết + Cần thiết + Không cần thiết - Nhận thức mức ñộ khả thi có ba mức ñộ + Rất khả thi Một số biện pháp ñưa cần thiết khả thi, ñó + Khả thi biện pháp 2,3 biện pháp có ý kiến ñánh giá thống cao + Không khả thi Xuất phát từ trình quản lý hoạt ñộng dạy học giám Sau xin ñược ý kiến tổng số 62 người Những số liệu khảo nghiệm cho thấy : ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, Bảng 3.3: Tổng hợp khảo nghiệm mức ñộ cần thiết tính khả ñề xuất số biện pháp quản lý nhằm tác ñộng vào thi biện pháp quản lý cán quản lý GV Mức ñộ cần thiết Tính khả thi Đánh Đánh giá giá 13 cán Đánh giá 13 cán Đánh Đánh giá Đánh giá quản 49 quản giá chung 49 GV lý GV lý chung Trung Trung tâm tâm TT số biện pháp QL Của Giám ñốc Điểm Thứ Điểm Thứ Điểm Thứ Điểm Thứ TB bậc TB bậc TB bậc TB bậc Điểm Thứ Điểm Thứ TB bậc TB bậc trình quản lý giai ñoạn tiếp sau với mong muốn mang lại hiệu quản lý tốt Tuy nhiên, phân chia bịên pháp quản lý ñã nêu phân chia mang tính tương ñối Thực tế biện pháp thống biện chứng, có quan hệ hữu chặt chẽ, găn bó với nhau, tác ñộng lẫn tồn phát triển 3.4 Thử nghiệm số BP quản lý hoạt ñộng DH Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 3.4.1 Biện pháp thử nghiệm Biện pháp 2,61 2,53 2,57 1,92 2,38 2,15 3.4.2.Thời gian thử nghiệm - Học kỳ II năm học 2010 - 2011 2,38 2,42 2,4 3 2,40 2,21 3.4.3.Đơn vị thử nghiệm -Trung tâm GDTX –HN huyện miền núi tỉnh quảng Ngãi 2,76 2,55 Footer Page 11 of 126 2,65 2,46 2,42 2,44 3.4.4 Triển khai thử nghiệm Header Page 12 of 126 23 24 3.4.5 Kết bước ñầu trung tâm GDTX –HN huyện miền KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ núi tỉnh Quảng Ngãi Kết luận Việc quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm *Kết học viên Kết xếp loại ñại trà tăng lên rõ rệt: loại từ 12% tăng lên 18%, loại yếu giảm từ 15% xuống 10% * Với GV GDTX –HN huyện miền núi tỉnh Quảng ngãi có tầm quan trọng ñối tượng người học trung tâm ña dạng, ñiểm xuất phát kiến thức thấp, thời gian dành cho học tập không nhiều nên hoạt ñộng dạy - 100% GV ñảm bảo thực nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn học ñảm bảo thực tốt, có nếp giúp cho người học dễ tiếp nhận - Đánh giá ñược thực chất kiến thức, lực học viên kiến thức, tự tin học tập từ ñó nâng dần chất lượng ñào tạo * Với cán quản lý - Đã tập hợp phát huy nội lực, ý chí tinh thần trách nhiệm Trung tâm GDTX-HN ngày khẳng ñịnh vị trí GDTX-HN hệ thống giáo dục quốc dân * Qua nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt ñộng dạy học của GV - Quản lý công tác dạy học bước ñầu có nếp , làm sở Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng cho việc nắm ñược thực trạng hoạt ñộng giảng dạy GV hoạt Ngãi, thấy nhà quản lý trung tâm ñã sử dụng nhiều ñộng học tập cuả học viên biện pháp quản lý thực chương trình, thực qui chế - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rút gắn mức chuyên môn, thường xuyên quan tâm ñến việc ñầu tư sở vật chất ñộ chênh lệch chất lượng giáo dục với Trung tâm GDTX-HN phục vụ cho việc dạy học Song việc giám sát thường xuyên huyện ñồng bằng, thành phố, thị xã Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN ñối với hoạt ñộng dạy học nhiều bất cập, chủ yếu dựa vào tự giác GV, cán quản lý chưa lắng nghe ý kiến học viên, chưa tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người học, quản lý chủ yếu theo kinh nghiệm qua việc học tập kiến thức quản lý Từ ñó chưa tạo ñược nề nếp dạy học hầu hết trung tâm nói chung trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi *Để nâng cao hiệu quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi : Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi, ñề xuất biện pháp quản lý người giám ñốc (trình bày luận văn) Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 Khuyến nghị 2.5 Đối với ñội ngũ Giám ñốc GV Trung tâm GDTX –HN 2.1 Đối với Đảng, Nhà nước huyện miền núi - Tăng cường ngân sách cho tỉnh, huyện miền núi ñể phát triển kinh tế - xã hội - Hoàn thiện hệ thống văn có tính pháp quy, thống Đặc biệt văn liên quan ñến ngành GDTX-HN - Có sách ñãi ngộ thoả ñáng ñối với ñội ngũ - Tích cực ứng dụng tri thức khoa học quản lý khoa học quản lý giáo dục kiểm chứng lý luận trình quản lý nhằm góp phần bổ sung cho khoa học quản lý giáo dục ngày sinh ñộng - Tích cực tham gia lớp bồi dưỡng chuyên ñề, ñặc biệt quản lý Trung tâm GDTX-HN cấp huyện miền núi chuyên ñề quản lý, cập nhật thông tin giáo dục, vấn ñề sách 2.2 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo xã hội có liên quan ñến giáo dục, quản lý dạy học trung tâm Bộ Giáo dục Đào tạo cần có ñề án tổng thể mang tính GDTX-HN cấp huyện chiến lược GDTX-HN cho phù hợp với tình hình ñổi ñất - GV dạy cần nhận thức ñầy ñủ, sâu sắc nhiệm vụ ngành nước, xây dựng hệ thống văn pháp quy, sách ñồng học GDTX, yên tâm công tác, không ngừng trau dồi chuyên môn ñể quản lý, ñiều hành hoạt ñộng Trung tâm GDTX-HN nghiệp vụ, tâm huyết với nghề ngày nâng cao hiệu Ban hành ñịnh số chế ñộ sách cho GV cán dạy./ quản lý Trung tâm GDTX-HN miền núi 2.3 Đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi Cần tiếp tục tăng cường ñầu tư, hỗ trợ xây dựng sở vật chất cho ngành học GDTX, có sách quan tâm thật cụ thể từ lâu tỉnh quan tâm ñến ngành học này, ñặc biệt Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh 2.4 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi cần xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm GDTX-HN cho phù hợp với yêu cầu vùng, miền sở ñó tăng cường ñầu tư mặt cho Trung tâm GDTX-HN cấp huyện (chú ý ñến Trung tâm GDTX-HN huyện miền núi) Tạo ñiều kiện nâng cao chất lượng dạy học học trung tâm GDTX-HN cấp huyện Footer Page 13 of 126 ... tác quản lý hoạt ñộng dạy học Trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi Chương Một số biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi. .. cứu biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm Biện pháp quản lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung GDTX-HN huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñã ñang áp dụng tâm GDTX-HN huyện miền núi tỉnh. ..Header Page of 126 MỞ ĐẦU lý hoạt ñộng dạy học Giám ñốc Trung tâm GDTX-HN huyện Lý chọn ñề tài miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhằm ñể số biện pháp quản lý hoạt 1.1 Cơ sở lý luận ñộng dạy học, phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay