Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn cơ sở thực hành mĩ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:33

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ MINH HÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Xuân Bách Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân loại bước vào kỷ XXI, thành tựu cách mạng khoa học, công nghệ đại làm cho kinh tế giới thay đổi mạnh mẽ cấu, chức phương thức hoạt động Tri thức ngày trở thành nhân tố trực tiếp thiếu trình sản xuất Không nằm xu chung, Đảng Nhà nước ta tăng cường quan tâm đầu tư cho giáo dục, xem mũi nhọn quan trọng thúc đẩy kinh tế tri thức đất nước Để thực xã hội hóa giáo dục, từ năm 1989 Đảng Nhà nước cho phép thành lập loại hình trường Đại học công lập; Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng thành lập năm 2005 theo định số 14/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thành lập năm, chủ yếu đào tạo ngành kiến trúc, mĩ thuật ứng dụng số ngành khác Đặc thù ngành kiến trúc, mĩ thuật ứng dụng phải học môn sở thực hành mĩ thuật Đây môn học bắt buộc quan trọng, tạo tảng cho sinh viên có kiến thức vững để nghiên cứu sâu vào chuyên ngành Vai trò môn sở thực hành mĩ thuật đặc biệt quan trọng sinh viên chuyên ngành kiến trúc, mĩ thuật Tuy nhiên, nhà trường thành lập khoảng thời gian ngắn, chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cấp thiết để phát huy tính môn học đội ngũ giảng viên, đầu vào sinh viên, sở vật chất Footer Page of 126 Header Page of 126 Những điều ảnh hưởng lớn đến kết học tập sinh viên Nếu xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn sở mĩ thuật giúp sinh viên học tốt môn học này, giúp sinh viên có tảng vững để nghiên cứu chuyên ngành, nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Xuất phát từ lí nên chọn đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận khảo sát thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng, từ đề xuất biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Khách thể đối tượng nghiên cứu a Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động dạy học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng b Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Hiện nay, công tác quản lí hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật trường chưa phù hợp Nếu có biện pháp quản lí hoạt động giảng dạy phù hợp với đặc trưng nhà trường phát huy lực đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu số sở lí luận quản lý hoạt động dạy học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐHKT ĐN Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn • Phương pháp điều tra, khảo sát, vấn • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm • Phương pháp chuyên gia 6.3 Phương pháp thống kê toán học Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp quản lý hiệu trưởng hoạt động giảng dạy môn CSTHMT ĐH Kiến trúc ĐN Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm có chương sau : Chương 1: Cơ sở lí luận quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Chương 2: Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn sở mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Chương 3: Biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn sở mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Quản lý hoạt động dạy học nhiệm vụ trọng tâm người quản lý sở giáo dục, đồng thời nội dung quan trọng công tác quản lý trường học Chính vậy, vấn đề quản lý hoạt động dạy học nhà quản lý giáo dục đề cập công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình giảng dạy trường đại học sư phạm, luận văn chuyên ngành quản lý giáo dục Tuy nhiên, công trình nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học nghệ thuật, đặc biệt môn mĩ thuật bậc đại học chưa có 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Hoạt động dạy học a) Hoạt động dạy b) Hoạt động học c) Sự thống biện chứng hoạt động dạy hoạt động học 1.2.2 Quản lý a) Khái niệm quản lý b) Chức quản lý c) Biện pháp quản lý 1.2.3 Quản lý HĐDH 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động dạy học 1.3.2 Nội dung dạy học 1.3.3 Phương pháp dạy học 1.3.4 Hình thức tổ chức dạy học 1.3.5 Đặc điểm nhận thức người học 1.4 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 1.4.1 Đặc trưng môn CSTHMT Các môn sở thực hành mĩ thuật bao gồm môn học tiền đề trước sinh viên vào học chuyên ngành gồm: - Hình họa (nhiều chất liệu: chì, than, bút sắt, màu nước, màu bột, sơn dầu) - Khoa học màu sắc - Nghiên cứu thiên nhiên - Trang trí (nhiều chất liệu) - Điêu khắc 1.4.2 Đặc trưng hoạt động dạy học môn CSTHMT Đây môn học tiền đề quan trọng sinh viên mĩ thuật, kiến trúc; tạo tảng để sinh viên chuẩn bị sâu nghiên cứu môn học chuyên ngành 1.4.3 Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn CSTHMT a) Quản lý hoạt động dạy giảng viên: đội ngũ, cấu độ tuổi, thâm niên công tác; thực mục tiêu, nội dung chương trình; hoạt động giảng dạy; hoạt động kiểm tra đánh giá kết môn học Footer Page of 126 Header Page of 126 b) Quản lý hoạt động học sinh viên: ý thức thái độ, nếp, thực nội quy quy chế, hoạt động tự học, kết học tập c) Quản lý môi trường dạy học nay: xây dựng sở vật chất, kĩ thuật; yếu tố môi trường xã hội; xây dựng cảnh quan sư phạm; xây dựng môi trường tâm lý; chế độ, sách giảng viên, sinh viên Tiểu kết chương Quản lý nhà trường hệ thống hoạt động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý nhằm làm cho nhà trường vận hành theo đường lối nguyên lý giáo dục Đảng, thể tính chất nhà trường xã hội chủ nghĩa mà mục tiêu hội tụ trình dạy học, giáo dục hệ trẻ, đưa hệ giáo dục đến mục tiêu dự kiến Quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng hoạt động thực sở quy luật chung quản lý đồng thời có nét đặc thù riêng quy định chất lao động người giáo viên, chất trình dạy học, giáo dục Quản lý hoạt động dạy học môn sở mĩ thuật Trường ĐH KTĐN thực chất quản lý việc dạy giảng viên: quản lý mục tiêu, nội dung dạy học, quản lý chương trình dạy học, quản lý hoạt động học sinh viên, quản lý đội ngũ giáo viên, quản lý môi trường dạy học, Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CSTHMT CỦA TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐHKT ĐN 2.1.1 Vài nét lịch sử đời 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Quá trình phát triển Trường ĐHKT ĐN 2.2 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2.1 Mục tiêu khảo sát Nhằm đánh giá thực trạng quản lý môn CSTHMT 2.2.2 Nội dung khảo sát Khảo sát việc quản lý yếu tố HĐDH môn CSTHMT 2.2.3 Phương pháp khảo sát Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra giáo dục 2.2.4 Đối tượng khảo sát Cán quản lý, giảng viên khoa Kiến trúc 2.2.5 Tổ chức khảo sát 21 CBQL giảng viên, 200 sinh viên 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT CỦA TRƯỜNG ĐHKT ĐN HIỆN NAY 2.3.1 Thực trạng quản lý hoạt động dạy giảng viên a) Thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên giảng dạy môn CSTHMT Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 * Về số lượng: chưa đáp ứng đủ cho số lượng sinh viên ngành * Về cấu: Độ tuổi giảng viên, trợ giảng ngành trẻ b) Thực trạng quản lý thực mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy môn CSTHMT giảng viên Công tác quản lý thực mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy môn CSTHMT chưa đạt hiệu cao c) Quản lý hoạt động giảng dạy môn CSTHMT giảng viên GV chuẩn bị nội dung soạn tương đối đảm bảo mục tiêu, nội dung, yêu cầu môn CSTHMT Việc phân lịch dạy môn CSTHMT chưa hợp lý, chưa khoa học GV xử lý tình sư phạm chưa linh hoạt Đội ngũ giảng viên không rèn luyện thêm nhiều chuyên môn d) Quản lý hoạt động đánh giá giảng viên GV đưa tiêu chí cụ thể chấm GV chấm công bằng, dân chủ e) Mức độ hài lòng giảng viên tham gia hoạt động giảng dạy môn CSTHMT trường CBQL chưa thật quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, đời sống giảng viên 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động học sinh viên a) Quản lý việc giáo dục ý thức, thái độ học tập môn CSTHMT Tình trạng coi nhẹ môn CSTHMT môn chuyên ngành tồn số SV b) Quản lý việc thực nội quy, quy chế học tập Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 chơi giải trí, phục vụ cho hoạt động thể thao, kí túc xá dành cho sinh viên xa d) Quản lý việc xây dựng môi trường tâm lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy học Đội ngũ giảng viên trường đa số giảng viên trẻ nên gần gũi, thân thiện với sinh viên, nhiệt tình công tác giảng dạy, tác phong chuẩn mực, công e) Quản lý việc thực chế độ, sách giảng viên, sinh viên Việc thực chế độ, sách giảng viên, sinh viên chưa đảm bảo 2.4 NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT CỦA TRƯỜNG ĐHKT ĐN 2.4.1 Mặt mạnh Độ tuổi giảng viên, trợ giảng ngành trẻ nên động, ham học hỏi, sáng tạo CBQL có quan tâm đến thực nội quy, quy chế học tập sinh viên Nhà trường có khu căng tin, phòng y tế, mạng internet, thư viện phục vụ cho nhu cầu học tập 2.4.2 Mặt hạn chế Đội ngũ giảng viên, trợ giảng thiếu, thâm niên giảng dạy chưa nhiều nên thiếu kinh nghiệm Tình trạng coi nhẹ môn CSTHMT môn chuyên ngành tồn số SV Vấn đề quản lý cập nhật xử lý điểm SV chưa CBQL xử lý thỏa đáng CSVC chưa đáp ứng nhu cầu dạy học môn CSTHMT Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 2.4.3 Cơ hội Đời sống tinh thần người ngày đa dạng, phong phú nên môn học thuộc lĩnh vực nghệ thuật, có mĩ thuật ngày ưa chuộng 2.4.4 Thách thức Việc nâng cao chất lượng dạy học môn CSTHMT cần phải thực từ nhiều phương diện khác từ nội dung, kế hoạch, thực giảng đến đội ngũ cán quản lý có trình độ chuyên môn lực quản lý tốt, đến đội ngũ giảng viên đạt chuẩn cần nhiều điều kiện khác để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy Chính điều tạo nhiều thách thức việc quản lý HĐDH đáp ứng hay không 2.4.5 Nguyên nhân hạn chế quản lý hoạt động dạy học môn CSTHMT a) Nguyên nhân khách quan - Trường ĐHKTĐN thành lập, nhiều thiếu sót - Đội ngũ giảng viên chưa đảm bảo - Một số chế độ sách đãi ngộ CBQL giảng viên chưa quan tâm - Số lượng sinh viên đông gây khó khăn cho hoạt động giảng dạy, chất lượng đầu vào sinh viên thấp b) Nguyên nhân chủ quan - Đa số giảng viên trẻ, trường nên hạn chế nhiều mặt - Một số cán quản lý chưa coi trọng việc quản lý HĐDH - Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý CBQL giảng viên mĩ thuật chưa quan tâm mức Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tăng cường chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao Tiểu kết chương Quản lý HĐDH môn CSTHMT có nhiều điểm mạnh nhiều hạn chế, bất cập Đồng thời, hoạt động đứng trước hội vô quý báu chịu không thách thức to lớn Để hạn chế tồn tại, phát huy điểm mạnh, tận dụng thời đối phó với thách thức nhà trường cần có biện pháp quản lý HĐDH môn CSTHMT phù hợp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.2 NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN CƠ SỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐHKT ĐN 3.2.1 Biện pháp 1: Bổ sung đội ngũ giảng viên giảng dạy môn CSTHMT a) Mục đích Bổ sung đầy đủ đội ngũ giảng viên giảng dạy môn CSTHMT để đảm bảo chất lượng giảng dạy b) Nội dung cách thức thực * Đối với trưởng khoa Nắm bắt tình hình số lượng giảng viên để kịp thời báo cáo với nhà trường có kế hoạch tuyển dụng thêm giảng viên * Đối với trưởng, phó môn Xem xét môn cần thêm giảng viên, báo cáo cho trưởng khoa để có kế hoạch tham mưu vấn đề tuyển dụng 3.2.2 Biện pháp 2: Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, phân lịch giảng dạy thích hợp a) Mục đích Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu môn học b) Nội dung cách thức thực * Đối với trưởng khoa Sắp sếp, đưa vào chương trình đào tạo môn học cần thiết sinh viên chuyên ngành mĩ thuật Có xếp hợp lý môn học * Đối với trưởng, phó môn Góp ý hợp lý cho trưởng khoa xếp, điều chỉnh chương trình đào tạo Có báo cáo kịp thời đến phòng đào tạo môn học kì cho khóa học để phòng đào tạo xếp lịch học thời điểm cho lớp 3.2.3 Biện pháp 3: Nâng cao nhận thức CBQL, giảng viên việc nâng cao chất lượng dạy học môn CSTHMT a) Mục đích Giúp CBQL, giảng viên hiểu biết cách đắn, sâu sắc tầm quan trọng cần thiết việc nâng cao chất lượng dạy học môn CSTHMT b) Nội dung cách thức thực * Đối với trưởng khoa Có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng Nhắc nhở giảng viên nhận thức vai trò môn CSTHMT Có đánh giá khách quan trình quản lý, tổ chức HĐDH môn CSTHMT * Đối với trưởng, phó môn Tự nâng cao, bồi dưỡng trình độ chuyên môn Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 Thường xuyên nhắc nhở giảng viên môn * Đối với giảng viên Có cách nhìn thấu đáo, rõ ràng vai trò môn CSTHMT Sưu tầm, tìm tòi nghiên cứu tài liệu, văn bản, tạp chí liên quan đến vai trò, vị trí vấn đề khác việc dạy học 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên a) Mục đích Nâng cao hiệu quản lý CBQL khoa HĐDH môn CSTHMT giảng viên b) Nội dung cách thức thực *Quản lý cách hiệu thực mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy, chuẩn bị soạn, giáo án giáo trình, lịch trình giảng dạy môn CSTHMT giảng viên CBQL cần nắm vững mục tiêu cụ thể môn CSTHMT Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực lịch trình giảng dạy môn CSTHMT giảng viên Nắm nội dung dạy học môn CSTHMT Dự lớp định kỳ, đột xuất để kiểm tra soạn giảng viên * Quản lý hiệu việc thực kế hoạch, lịch trình giảng dạy CBQL dựa thời khóa biểu, trưởng, phó môn lập kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy môn CSTHMT Kiểm tra, theo dõi lên lớp giảng viên Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 * Quản lý hiệu việc hướng dẫn thực hành lớp giảng viên Quán triệt việc chia nhóm hướng dẫn thực hành giảng viên * Quản lý hiệu công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập môn CSTHMT giảng viên CBQL thông qua việc kiểm tra đánh giá kết học tập môn CSTHMT để rút kinh nghiệm Yêu cầu giảng viên giảng dạy, chấm phải đề yêu cầu, mục tiêu phù hợp học Thường xuyên giám sát việc chấm bài, nhận xét trực tiếp lớp giảng viên Xem xét ký duyệt bảng điểm trước chuyển xuống phòng đào tạo Chỉ đạo thư ký khoa lưu trữ cách có hệ thống, khoa học bảng điểm môn CSTHMT 3.2.5 Biện pháp 5: Cải tiến chế độ, sách, có biện pháp khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn a) Mục đích Tăng cường lực đội ngũ giảng viên b) Nội dung cách thức thực * Đối với trưởng khoa Trưởng khoa phân công, giao nhiệm vụ giảng dạy cho giảng viên rõ ràng, phù hợp Trưởng khoa cần lên kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Tổ chức buổi triển lãm để giảng viên có điều kiện tham gia Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 Đề xuất với nhà trường có chế độ đãi ngộ, hỗ trợ, chế độ lương thích hợp giảng viên * Đối với trưởng, phó môn Tổ chức dự giờ, đóng góp ý kiến Đề xuất cử giảng viên tham gia chương trình tập huấn, học nâng cao trình độ, tham dự hội thảo * Đối với giảng viên Có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường quản lý nếp, ý thức thái độ hoạt động học tập sinh viên a) Mục đích Giúp sinh viên hiểu biết cách đắn, sâu sắc tầm quan trọng cần thiết việc học môn CSTHMT b) Nội dung cách thức thực * Đối với cán quản lý khoa, môn CBQL đạo giảng viên xây dựng thái độ, động tích cực học tập cho sinh viên, làm cho sinh viên tự giác học tập CBQL tổ chức buổi trưng bày, triển lãm, hội thi các môn CSTHMT CBQL phát huy tối đa, có hiệu điều kiện phục vụ tự học sinh viên * Đối với giảng viên Giảng viên phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở SV Giảng viên giảng dạy nên tạo không khí học tập vui vẻ, thoải mái, không áp lực, thân thiện, gần gũi để sinh viên cảm thấy hứng thú học tập GV tổ chức hoạt động tham quan thực tế, vẽ trời Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 3.2.7 Biện pháp 7: Nâng cấp cải thiện sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục tích cực a) Mục đích Nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện cần thiết, kịp thời cho việc tổ chức HĐDH môn CSTHMT b) Nội dung cách thức thực * Đối với CBQL CBQL làm tốt công tác tham mưu với ban giám hiệu trường ĐHKTĐN để tăng cường đầu tư cho xây dựng sở vật chất CBQL xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng sở vật chất, phương tiện dạy học * Đối với giảng viên Nhắc nhở sinh viên bảo vệ sở vật chất Bảo quản sở vật chất liên quan đến môn học đảm nhận 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 3.3.1 Tính cần thiết biện pháp Trong số biện pháp, biện pháp có tính cấp thiết Vì vai trò giảng viên quan trọng việc hướng dẫn sinh viên làm thực hành Biện pháp xếp thứ bậc 2, việc quản lý tốt hoạt động học tập sinh viên yếu tố quan trọng tao nên hiệu hoạt động dạy học môn CSTHMT Biện pháp xếp bậc 3, biện pháp xếp thứ bậc Các biện pháp 1, 3, có kết khảo nghiệm cao mức độ cần thiết Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 Bảng 3.1: Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp (qua 21 phiếu điều tra) TT Biện pháp Mức độ cần thiết Rất cần Cần thiết Không cần Thứ thiết SL Bổ sung đội ngũ giảng viên Hoàn thiện nội dung chương 13 trình, phân lịch giảng dạy thích hợp Nâng cao nhận thức CBQL,7 GV Tăng cường quản lý HĐDH 19 GV Cải tiến chế độ, sách, khuyến khích GV nâng cao trình độ Tăng cường quản lý nếp, 17 YTTĐ HĐH SV Nâng cấp cải thiện CSVC, 14 xây dựng môi trường giáo dục tích cực thiết bậc % SL % SL % 28.5 43 28.5 61.9 23.8 14.3 33.3 10 47.6 19.1 81 19 0 42.9 33.3 23.8 71.4 28.6 0 66.7 19 14.3 3.3.2 Tính khả thi biện pháp Qua kết khảo nghiệm cho thấy, ý kiến cho biện pháp đề xuất có tính khả thi cao Biện pháp có thứ bậc cao Biện pháp xếp thức Biện pháp xếp thứ Biện pháp xếp thứ Biện pháp xếp thứ 5, tiếp mức khả thi biện pháp Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 Bảng 3.2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp (qua 21 phiếu điều tra) TT Biện pháp Mức độ khả thi Rất khả thi Bổ sung đội ngũ giảng viên Hoàn thiện nội dung chương trình, phân lịch giảng dạy thích hợp Nâng cao nhận thức CBQL, GV Tăng cường quản lý HĐDH GV Cải tiến chế độ, sách, khuyến khích GV nâng cao trình độ Tăng cường quản lý nếp, YTTĐ HĐH SV Nâng cấp cải thiện CSVC, xây dựng môi trường giáo dục tích cực Khả thi Không Thứ khả thi bậc SL % SL % SL % 11 52.4 38.1 9.5 14 66.7 28.5 4.8 15 71.4 23.8 4.8 17 80.9 14.3 4.8 28.6 11 52.3 19.1 42.9 11 52.3 4.8 38.1 10 47.6 14.3 Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý HĐDH môn CSTHMT Trường ĐHKTĐN Các nhóm biện pháp tập trung giải vấn đề: Bổ sung đội ngũ giảng viên giảng dạy môn CSTHMT; hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, phân lịch giảng dạy thích hợp; nâng cao nhận thức CBQL, giảng viên việc nâng cao chất lượng dạy học môn CSTHMT; tăng cường Footer Page 22 of 126 21 Header Page 23 of 126 quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên; cải tiến chế độ, sách, có biện pháp khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tăng cường quản lý nếp, ý thức thái độ hoạt động học tập sinh viên; nâng cấp cải thiện sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục tích cực Bằng việc xin ý kiến trưởng, phó khoa Kiến trúc tổ trưởng, tổ phó môn, tác giả tiến hành khảo sát nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Tuy chưa phải hệ thống đầy đủ biện pháp, biện pháp chủ yếu có tính cần thiết nhằm nâng cao chất lượng quản lý HĐDH môn CSTHMT phạm vi khả năng, điều kiện có khoa Nếu nhà trường, khoa MTƯD vận dụng cách sáng tạo, linh hoạt nhóm biện pháp mà luận văn đề xuất công tác quản lý HĐDH môn CSTHMT đạt hiệu cao góp phần để chất lượng dạy học môn CSTHMT khoa Kiến trúc tốt giai đoạn Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở kết nghiên cứu đề tài trình bày ba chương, khẳng định: mục đích nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thành Qua thực trạng điều tra đề xuất biện pháp quản lý HĐDH môn CSTHMT rút số kết luận sau: 1.1 Về lý luận Thông qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn khẳng định cụ thể hóa khái niệm làm công cụ cho việc nghiên cứu, là: hoạt động dạy học, quản lý, quản lý hoạt động dạy học Luận văn vận dụng khái niệm công cụ vào việc nghiên cứu trình quản lý HĐDH môn CSTHMT Trường ĐH KTĐN 1.2 Về thực tiễn Thông qua phương pháp nghiên cứu, luận văn đánh giá cách quát thực trạng chất lượng dạy học, thực trạng đội ngũ giảng viên, cán quản lý, môi trường dạy học ngành mĩ thuật khoa Kiến trúc Trường ĐHKTĐN Qua kết điều tra, nói biện pháp quản lý HĐDH ngành mĩ thuật Trường ĐHKTĐN có chuyển biến tích cực song tồn dẫn đến chất lượng giảng dạy giảng viên chưa cao 1.3 Về biện pháp đề xuất Từ sơ lý luận thực tiễn nêu trên, luận văn đề xuất biện pháp nhằm quản lý hiệu HĐDH môn CSTHMT ngành mĩ thuật, là: Biện pháp 1: Bổ sung đội ngũ giảng viên giảng dạy môn CSTHMT Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 Biện pháp 2: Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, phân lịch giảng dạy thích hợp Biện pháp 3: Nâng cao nhận thức CBQL, giảng viên việc nâng cao chất lượng dạy học môn CSTHMT Biện pháp 4: Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên Biện pháp 5: Cải tiến chế độ, sách, có biện pháp khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn Biện pháp 6: Tăng cường quản lý nếp, ý thức thái độ hoạt động học tập sinh viên Biện pháp 7: Nâng cấp cải thiện sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục tích cực Những biện pháp đề xuất nhận đồng thuận cao qua khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi Kết nghiên cứu thực tất nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đồng thời chứng minh giả thuyết khoa học KHUYẾN NGHỊ Qua kết nghiên cứu chương II chương III, để biện pháp quản lý HĐDH môn CSTHMT Trường ĐHKTĐN đạt hiệu cao, cho phép đưa số khuyến nghị sau: 2.1 Đối với Bộ giáo dục đào tạo Có đạo định hướng cho việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý giảng viên Đồng thời Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành văn hướng dẫn cách giải giảng viên không đạt chuẩn Footer Page 25 of 126 24 Header Page 26 of 126 2.2 Đối với Trường ĐHKTĐN - Có chế độ, sách thu hút nhân tài; hỗ trợ đội ngũ quản lý, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Tăng cường xây dựng, bổ sung sở vật chất để phục vụ tốt hoạt động dạy học - Xem xét số lượng tuyển sinh đầu vào để chọn sinh viên thực có khiếu 2.3 Đối với khoa Kiến trúc Trường ĐHKTĐN - Đề xuất nhà trường bổ sung thiết bị, sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học - Đề xuất nhà trường tạo điều kiện để CBQL, giảng viên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn - Đề xuất nhà trường xếp lịch dạy học hợp lý Trên biện pháp mà luận văn đề xuất Mặc dù có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, thể hiện, song khả điều kiện nghiên cứu hạn chế, chắn luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót Kính mong thầy cô, nhà khoa học, bạn đồng nghiệp bảo đóng góp ý kiến Footer Page 26 of 126 ... Công tác quản lý hoạt động dạy học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng b Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Giả... Cơ sở lí luận quản lý hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Chương 2: Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn sở mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Chương 3: Biện pháp quản lí hoạt động. .. thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu hoạt động dạy học môn sở thực hành mĩ thuật Trường ĐHKT
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn cơ sở thực hành mĩ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn cơ sở thực hành mĩ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn cơ sở thực hành mĩ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay