Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:28

Header Page of 126 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TÝ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANHKHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 ii Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Giao Phản biện 1: TS Nguyễn Sĩ Thƣ Phản biện 2: TS Huỳnh Thị Thu Hằng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta sống kỉ 21, kỉ hội nhập phát triển Sống xã hội động, người tiếp cận với tiến vượt bậc khoa học kỹ thuật Thế với phát triển văn minh nhân loại, người ngày tàn phá môi trường sống mình, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sống, thể chất, giống nòi dân tộc phát triển bền vững xã hội Chính tàn phá, hủy hoại môi trường nguyên nhân gây nên số lượng bão, lụt lội, hạn hán, lốc xoáy, sóng thần, động đất ngày nhiều Vì vậy, GDMT vấn đề mang tính sống tất quốc gia giới Tuy nhiên, thực tế, nước nói chung, quận Thanh Khê nói riêng, công tác GDMT chưa trở thành nhiệm vụ cấp bách, việc QL công tác GDMT chưa cấp lãnh đạo quan tâm mức, việc tổ chức thực công tác GDMT cho HS nhiều hạn chế, nhận thức, thái độ, hành vi của người dân, HS BVMT mờ nhạt nhiều biểu không phù hợp HS THCS GDMT cho hệ trẻ, đặc biệt trẻ bậc học THCS - em độ tuổi phát triển định hình nhân cách, người chủ tương lai đất nước, học sinh ngồi ghế nhà trường biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế có tính bền vững biện pháp để thực mục tiêu BVMT góp phần phát triển bền vững đất nước Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài "Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường trường trung học sở địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng" để nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác GDMT, quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, từ đề xuất biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý công tác giáo dục môi trường trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đẩy mạnh nâng cao áp dụng đồng biện pháp quản lý công tác GDMT đề xuất đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận công tác GDMT quản lý công tác GDMT trường THCS - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn khảo sát thực trạng công tác GDMT quản lý công tác GDMT 200 CBQL, GV 300 học sinh 10 trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 7.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 7.1.2 Phương pháp phân loại tài liệu 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra phiếu hỏi (phương pháp Ankét) 7.2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 7.2.3 Phương pháp trò chuyện 7.2.4 Phương pháp quan sát 7.2.5 Phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp xử lý số liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa khoa học Góp phần hệ thống hóa quan điểm công tác GDMT quản lý công tác GDMT trường THCS 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp QL công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận QL công tác GDMT trường THCS Chương 2: Thực trạng QL công tác giáo dục môi trường trường trung học sở địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường trường trung học sở địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác giáo dục môi trƣờng quản lý công tác giáo dục môi trƣờng Ở Việt Nam, vấn đề GDMT quan tâm nghiên cứu từ năm 1980 Từ đến có nhiều đề tài nghiên cứu đưa khoa học để nâng cao hiệu GDMT Việt Nam sở xác định mục tiêu, phương thức, nội dung, hình thức GDMT cho tất đối tượng xã hội đặc biệt học sinh Các nghiên cứu tác giả tập trung vào phương pháp giảng dạy, vào nội dung GDMT số môn học, đóng góp định mặt lí luận thực tiễn Tuy nhiên, đến chưa có công trình nghiên cứu thực trạng biện pháp QL công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cách đầy đủ, có hệ thống 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.2.1.1 Quản lý Quản lý tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu tiềm năng, hội tổ chức để đạt tới mục tiêu định điều kiện biến động môi trường 1.2.1.2 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục có nhiều cấp độ, có hai cấp độ chủ yếu cấp vĩ mô cấp vi mô - Đối với cấp vĩ mô: QLGD hoạt động tự giác chủ thể quản lý nhằm huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh, giám sát Footer Page of 126 Header Page of 126 cách có hiệu nguồn lực giáo dục (nhân lực, tài lực, vật lực) phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu pháp triển kinh tế - xã hội - Đối với cấp vi mô: QLGD thực chất tác động chủ thể quản lý vào trình giáo dục (được tiến hành tập thể giáo viên học sinh, với hỗ trợ đắc lực lực lượng xã hội) nhằm hình thành phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo nhà trường 1.2.1.3 Quản lý trường học Quản lý trường học hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể QLGD để đạt đến mục tiêu giáo dục đặt Ngành giai đoạn phát triển đất nước 1.2.2 Môi trường giáo dục môi trường 1.2.2.1 Môi trường Theo Ðiều 3, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, 2005 "Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người sinh vật" Tóm lại, môi trường tất có xung quanh ta, cho ta sở để sống phát triển 1.2.2.2 Giáo dục môi trường GDMT nhà trường phổ thông trình nhằm trang bị cho trẻ ý thức trách nhiệm phát triển bền vững trái đất, khả biết đánh giá vẻ đẹp thiên nhiên giá trị nhân cách khắc sâu tảng đạo lý môi trường 1.3 Một số vấn đề lý luận công tác GDMT trƣờng THCS 1.3.1 Mục tiêu GDMT 1.3.1.1 Mục tiêu giáo dục môi trường nói chung Footer Page of 126 Header Page of 126 Mục tiêu GDMT nhà trường trang bị cho HS kiến thức môi trường, có ý thức trách nhiệm với môi trường biết hành động thích hợp để BVMT 1.3.1.2 Mục tiêu giáo dục môi trường trường THCS Mục tiêu GDMT trường THCS làm cho HS nắm vững kiến thức môi trường; có thái độ - tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, thân thiện với môi trường ý thức quan tâm thường xuyên đến môi trường sống cá nhân, gia đình, cộng đồng, chủ động tham gia hoạt động BVMT, phê phán hành vi gây hại cho môi trường; có kỹ phát ứng xử tích cực với vấn đề môi trường nảy sinh; có hành động cụ thể BVMT; tuyên truyền, vận động BVMT gia đình, nhà trường, cộng đồng 1.3.2 Nguyên tắc GDMT trường học - GDMT lĩnh vực giáo dục liên ngành, tích hợp vào môn học hoạt động, cách tiếp cận xuyên môn - Mục tiêu, nội dung phương pháp GDMT phải phù hợp với mục tiêu đào tạo cấp học - GDMT phải trang bị cho HS hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường kỹ BVMT - Nội dung GDMT phải ý khai thác tình hình thực tế môi trường địa phương - Nội dung GDMT phải trọng thực hành, hình thành kỹ sống BVMT phù hợp với độ tuổi - Cách tiếp cận giáo dục môi trường là: Giáo dục môi trường, môi trường môi trường - Phương pháp GDMT nhằm tạo hội cho HS phát tìm cách giải vấn đề môi trường hướng dẫn GV Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.3 Nội dung GDMT GDMT trường THCS chưa phải môn học mà trình thực thông qua tất môn học HĐNGLL nhằm trang bị cho HS hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường biện pháp BVMT Đối với trường THCS, nội dung GDMT lồng ghép giảng dạy môn học, HĐNGLL đề cập thông qua chủ đề môi trường 1.3.4 Phương pháp GDMT 1.3.4.1 Phương pháp tham quan, điều tra khảo sát thực địa 1.3.4.2 Phương pháp thí nghiệm 1.3.4.3 Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để giáo dục 1.3.4.4 Phương pháp hoạt động thực tiễn 1.3.4.5 Phương pháp giải vấn đề cộng đồng 1.3.4.6 Phương pháp học tập theo dự án 1.3.4.7 Phương pháp nêu gương 1.3.4.8 Phương pháp tiếp cận kỹ sống BVMT 1.3.5 Các hình thức tổ chức GDMT 1.3.5.1 GDMT thông qua hoạt động dạy học lớp 1.3.5.2 GDMT thông qua hoạt động lên lớp 1.3.6 Đặc điểm tâm lí học sinh THCS Mỗi HS THCS chỉnh thể, thực thể hồn nhiên Ở em tiềm tàng khả phát triển HS THCS độ tuổi phát triển định hình nhân cách Vì hiểu biết em bồi dưỡng qua GDMT để lại dấu ấn sâu sắc toàn đời sau em Đồng thời em lứa tuổi có tính tích cực cao, dễ hưng phấn, hiếu động nghịch ngợm Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 không giáo dục dẫn tới hành động làm tổn hại môi trường cách vô ý thức có ý thức 1.3.7 Sự phối hợp lực lượng nhà trường công tác GDMT Sự thống yêu cầu giáo dục nhà trường, gia đình xã hội đảm bảo góp phần tạo môi trường giáo dục hoàn chỉnh Những tác động phù hợp thống tạo sức mạnh tổng hợp để GDMT có kết quả, góp phần phát triển nhân cách HS 1.3.8 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDMT 1.3.8.1 Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học nhà trường CSVC, TBDH điều kiện thiết yếu để tiến hành trình GDMT phát huy có hiệu thật trở thành nhân tố trình 1.3.8.2 Tài Cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư, cần huy động đóng góp tổ chức, gia đình cộng đồng thông qua việc ủng hộ kinh phí, hổ trợ phương tiện hay tham gia tổ chức hoạt động GDMT Đồng thời nên tạo kinh phí từ hoạt động BVMT em để tổ chức GDMT 1.3.8.3 Môi trường văn hóa - xã hội Môi trường văn hóa - xã hội sạch, lành mạnh nguồn lượng tinh thần vô giá, “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ hình thành nhân cách người Vì môi trường văn hóa - xã hội có vị trí vai trò quan trọng phát triển bền vững quốc gia có công tác GDMT Ở quốc gia có trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khác có xu hướng gây ô nhiễm môi trường khác Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 1.4.2.2 Tổ chức máy thực công tác giáo dục môi trường Sau vạch kế hoạch rồi, thành công tùy thuộc trước hết vào tổ chức Tổ chức QL công tác GDMT việc thiết kế cấu phận cho phù hợp với mục tiêu nhà trường đồng thời ý đến phương thức hoạt động, đến quyền hạn phận, tạo điều kiện cho liên kết ngang, dọc; việc bố trí cán để vận hành phận nhằm đạt mục tiêu công tác GDMT nhà trường đề Tổ chức triển khai thực công tác GDMT giai đoạn thực hoá ý tưởng kế hoạch hoá nhằm đạt mục tiêu đề 1.4.2.3 Chỉ đạo thực công tác giáo dục môi trường Đây chức thể lực người quản lý, CBQL phải tác động đến đối tượng quản lý cách có chủ đích nhằm phát huy hết tiềm để thực mục tiêu GDMT Chỉ đạo thực chất hành động xác lập quyền huy can thiệp người lãnh đạo toàn trình QL, huy động lực lượng vào việc thực kế hoạch công tác GDMT điều hành nhằm đảm bảo cho hoạt động nhà trường diễn kỷ cương, trật tự 1.4.2.4 Kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục môi trường Kiểm tra chức quan trọng QL Lãnh đạo mà kiểm tra coi lãnh đạo Hiệu lực tổ chức đạo thực công tác GDMT đòi hỏi phải coi trọng công tác kiểm tra hoạt động GDMT Kiểm tra trình gồm xây dựng tiêu chuẩn; đo đạt việc thực hiện; điều chỉnh sai lệch nhằm làm cho toàn hệ thống đạt mục tiêu định Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 1.4.3 Các phương pháp quản lý công tác GDMT trường THCS 1.4.3.1 Phương pháp hành - pháp luật 1.4.3.2 Phương pháp giáo dục - tâm lý 1.4.3.3 Phương pháp kích thích Tiểu kết chƣơng Cơ sở lý luận cho thấy QL công tác GDMT gồm nhiều nôi dung, từ việc lập kế hoạch, tổ chức máy, đạo thực đến việc kiểm tra đánh giá kết GDMT, người CBQL phải thực đầy đủ vai trò trách nhiệm thông qua việc huy động, điều phối, chỉnh, giám sát, cách có hiêu nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) QL công tác GDMT GDMT cho hệ trẻ, đặc biệt trẻ bậc học THCS - em độ tuổi phát triển định hình nhân cách, người chủ tương lai đất nước, biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế có tính bền vững biện pháp để thực mục tiêu GDMT phát triển bền vững đất nước Để tăng cường QL công tác GDMT trường THCS, cần có biện pháp đồng bộ, hợp quy luật chủ thể QL tác động lên đối tượng QL việc tổ chức thực công tác GDMT CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG Ở CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng Tiến hành điều tra, khảo sát, thực trạng công tác quản lý GDMT 200 CBQL, GV 300 học sinh 10 trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.1.1 Xây dựng phiếu khảo sát 2.1.2 Tiến hành khảo sát 2.1.3 Xử lý số liệu, viết báo cáo kết khảo sát 2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, đặc điểm môi trƣờng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 2.2.1 Về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Quận Thanh Khê thuộc thành phố Đà Nẵng, có diện tích 9,44 km , chia thành 10 phường Theo thống kê năm 2009 có 171.248 dân, trung độ đầu mối giao thông nước Tình hình kinh tế - xã hội Quận có tăng trưởng rõ nét Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày nâng cao 2.2.2 Về tình hình giáo dục & đào tạo Công tác giáo dục quận Thanh Khê phát triển cách toàn diện Hệ thống giáo dục phát triển qui mô, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục tầng lớp nhân dân 2.2.3 Về giáo dục THCS Giáo dục THCS quận Thanh Khê năm qua có phát triển quy mô, số lượng chất lượng Hiện nay, toàn quận Thanh Khê có: l0 trường THCS phân bố địa bàn dân cư 10 phường, với 251 lớp 8784 HS; 498/498 GV THCS đạt chuẩn đào tạo; 25/25 CBQL trường THCS đạt chuẩn đào tạo; CSVC TBDH trường THCS bước đầu tư nâng cấp, xây dựng Tuy chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu công tác dạy - học công tác GDMT nhà trường 2.2.4 Khái quát số đặc điểm môi trường quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Kể từ sau tái thành lập quận năm 2007 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội Thanh Khê có bước phát triển nhanh chóng Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao tạo điều kiện thuận lợi để quận Thanh Khê đẩy mạnh phát triển lĩnh vực xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng ngày củng cố vững Mặc dù vậy, đẩy nhanh trình đô thị hoá, từ kinh tế nhỏ lẻ lạc hậu lên công nghiệp hoá đại hoá, vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường ngày trở nên gay gắt trở thành yêu cầu cấp bách 2.3 Thực trạng công tác GDMT trƣờng THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 2.3.1 Nhận thức CBQL, GV HS trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng công tác GDMT - Về nhận thức CBQL, GV: Phần lớn CBQL, GV (64%) có nhận thức tích cực vai trò, tác dụng tầm quan trọng công tác GDMT, nhiên (6%) CBQL, GV cho công tác GDMT trường THCS có không được, nhận thức chưa rõ ràng sâu sắc Điều chứng tỏ việc tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức GDMT cho CBQL, GV trường THCS chưa cấp quản lý giáo dục quan tâm mức - Về nhận thức HS: Đa số HS (65%) có nhận thức GDMT cần thiết (3%) cho không cần thiết Điều chứng tỏ nhà trường chưa cung cấp cho em nhận thức đầy đủ hệ thống GDMT 2.3.2 Thực trạng công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.3.2.1 Những thuận lợi, khó khăn công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Qua kết khảo sát cho thấy, công tác GDMT trường THCS địa bàn Quận có thuận lợi, là: Sự nhiệt tình đội ngũ CBQL, GV nhà trường (có 64% ý kiến tham gia), tham gia tích cực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (có 50% ý kiến tham gia), quan tâm Ban Giám hiệu nhà trường (có 46% ý kiến tham gia), Tuy nhiên, nhiều khó khăn, là: Quỹ thời gian hạn chế (có 60% ý kiến tham gia), nguồn tài hạn hẹp (có 53% ý kiến tham gia); CBQL, GV nhà trường chưa quan tâm mức đến công tác GDMT (có 51% ý kiến tham gia); GV chưa nắm vững kiến thức, phương pháp kỹ (có 48% ý kiến tham gia); cha mẹ học sinh chưa hỗ trợ tích cực (có 38% ý kiến tham gia); GV chưa tham gia tập huấn, bồi dưỡng (có 26% ý kiến tham gia); sở vật chất, trang thiết bị hạn chế (có 22% ý kiến tham gia); chưa có phối hợp tốt lực lượng nhà trường tổ chức GDMT (có 20% ý kiến tham gia) 2.3.2.2 Các hình thức tổ chức công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Kết khảo sát thể hiện: Hầu hết trường chưa tổ chức tốt hình thức GDMT, có (18% ý kiến) cho có tổ chức HĐNGLL GDMT, (54% ý kiến) cho có thực tốt việc tích hợp GDMT thông qua môn giảng dạy Qua trao đổi, vấn, biết nguyên nhân, là: Nhận thức công tác GDMT hạn chế, lãnh đạo Ngành, lãnh đạo trường chưa thật quan tâm, công tác GDMT chưa trở thành nhiệm vụ bắt buộc, kiểm tra đánh giá Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 2.3.2.3 Đánh giá hiệu việc tổ chức GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Nhìn chung ý kiến đối tượng khảo sát đánh giá hiệu công tác GDMT nhiều hạn chế đạt hiệu chưa cao (12%) cho hiệu công tác GDMT đạt mức trung bình (10%) cho nhiều hạn chế 2.4 Thực trạng quản lý công tác GDMT trƣờng THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 2.4.1 Thực trạng công tác kế hoạch hóa hoạt động GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Về kế hoạch hóa công tác GDMT, (64%) ý kiến khảo sát cho phổ biến kế hoạch GDMT năm học lồng ghép chung kế hoạch năm học trường, có kế hoạch cụ thể cho giai đoạn, chí số trường (8%) kế hoạch GDMT Điều cho thấy: Mặc dù có ý thức công tác kế hoạch hoá nhiều hoạt động phần lớn hiệu trưởng trường THCS thể lúng túng việc xây dựng kế hoạch công tác GDMT cho trường Kế hoạch thiếu cụ thể thể nhiều hoạt động khác Việc triển khai kế hoạch chưa coi trọng, thường giao cho Phó Hiệu trưởng, cho đoàn thể, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm nhiệm 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Về tổ chức thực hiện, qua ý kiến khảo sát: Có (60% ý kiến) CBQL GV cho phổ biến triển khai theo kế hoạch ( văn bản); (14% ý kiến) cho nhà trường họp thông báo, hình thức: Ra định, họp - xây dựng - thông báo không Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 đáng kể Điều cho thấy hình thức triển khai chưa phong phú, kết hợp hình thức hạn chế (20% ý kiến), chưa có phối hợp nhịp nhàng, đồng lực lượng quản lý trường, hiệu trưởng chưa xây dựng máy thích hợp; chưa tạo dựng chế phối hợp nhịp nhàng lực lượng nhà trường để hành động cách thông suốt hiệu 2.4.3 Thực trạng đạo công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Về đạo công tác GDMT, (46%) ý kiến khảo sát CBQL GV đánh giá việc đạo quản lý mức độ tương đối, (48%) ý kiến khảo sát CBQL GV cho việc đạo chủ yếu văn bản, (21%) cho chậm nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu Ngành GDMT tình hình Công tác đạo nhiều lúc trở nên tự phát, thời vụ có quản lý chặt chẽ 2.4.4 Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Về việc kiểm tra, đánh giá công tác GDMT, chưa có thống tiêu chí đánh giá công tác GDMT, chưa có chuẩn nên đánh giá chung chung, chưa cụ thể chưa phản ánh mức độ, chất lượng, hiệu thực công tác GDMT, (22%) ý kiến cho kiểm tra chậm, không thường xuyên 2.4.5 Thực trạng phối hợp lực lượng nhà trường công tác giáo dục môi trường Về phối hợp lực lượng nhà trường, nhiều CBQL GV (20%) cho phối hợp lực lượng nhà trường công tác GDMT chưa đồng nhịp nhàng, chưa huy động hết lực lượng tham gia Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.5 Đánh giá chung 2.5.1 Mặt mạnh - Sự phối hợp tương đối chặt chẽ, đồng lực lượng trường tham gia công tác GDMT - Hầu hết CBQL, GV có lực, nhiệt tình, có nhận thức đắn vai trò quan trọng tác dụng thiết thực công tác GDMT; đa số HS THCS động, sáng tạo, tự chủ học tập hoạt động giáo dục lên lớp 2.5.2 Mặt yếu - Bộ máy quản lý công tác GDMT trường THCS chưa kiện toàn Khả tích hợp lồng ghép vào nội dung giảng dạy môn học, khả tổ chức HĐNGLL chưa đáp ứng yêu cầu công tác GDMT Việc thực chức QL công tác GDMT chưa tốt 2.5.3 Thuận lợi - QL công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng quan tâm đạo tương đối tốt, tiến hành thường xuyên đạt số kết bước đầu góp phần xây dựng nhiều trường chuẩn Quốc gia, trường học “ xanh, sạch, đẹp”, “trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động GDMT ngày quan tâm đầu tư, tạo điều kiện tổ chức số HĐNGLL có tác dụng GDMT 2.5.4 Khó khăn - GDMT chưa trở thành nhiệm vụ cấp bách, nhận thức người dân nói chung, học sinh nói riêng GDMT nhiều hạn chế, việc quản lý công tác GDMT trường chưa quan tâm mức, chưa trở thành nhiệm vụ thiết nhà trường Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - CSVC, tài chánh trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc giảng dạy tích hợp tổ chức HĐNGLL GDMT hạn chế, nguồn tài liệu tham khảo thiếu thốn, thiếu thống nhất, chuẩn đánh giá, thời gian tổ chức HĐNGLL, nội dung chương trình bồi dưỡng kĩ GDMT,… 2.5.5 Đánh giá chung Bên cạnh mặt mạnh thuận lợi bản, QL công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bộc lộ nhiều tồn tại, yếu Cùng với sở lí luận, biểu thực trạng sở cho việc xác lập biện pháp QL công tác GDMT trường THCS địa bàn Quận nhằm nâng cao hiệu nhận thức, hành động BVMT HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Tiểu kết chƣơng Những năm qua việc QL công tác GDMT trường THCS địa bàn Quận quan tâm số kết bước đầu nhận thức, xây dựng văn hóa học đường, xây dựng trường học xanh - - đẹp nên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS Tuy nhiên, qua kết khảo sát cho thấy thực trạng QL công tác GDMT nhiều hạn chế QL hoạt động giảng dạy lớp, hướng dẫn HĐNGLL GV, QL yếu tố CSVC-TBDH,… nên mức độ đạt chưa cao, song có cố gắng Để nâng cao chất lượng GDMT trường, cần có biện pháp cụ thể có phối hợp nhịp nhàng, đồng khoa học chức QL tâm Lãnh đạo thành viên trường THCS địa bàn Quận Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG Ở CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc bảo đảm tính pháp quy 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính mục đích, 3.1.3 Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả, 3.1.4 Nguyên tắc bảo đảm tính phù hợp, 3.1.5 Nguyên tắc bảo đảm tính thống 3.2 Các biện pháp quản lý công tác GDMT trƣờng THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 3.2.1 Nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS lực lượng xã hội tầm quan trọng công tác giáo dục môi trường QL công tác GDMT - Tổ chức tuyên truyền quán triệt chủ trương, nghị quyết, văn đạo,… Đảng, nhà nước, Ngành công tác GDMT qua học tập, hội họp, qua sách báo, internet, qua phương tiện truyền thông đại chúng, qua chào cờ đầu tuần,… - Tổ chức tham quan dã ngoại: vườn quốc gia, khu bảo tồn, công viên, vườn thú, khu du lịch sinh thái, nơi xử lý rác,… - Tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực trạng công tác GDMT quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” - Đưa nội dung GDMT vào nội dung sinh hoạt Hội đồng sư phạm, tổ chuyên môn đoàn thể trường họp cha mẹ HS Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.2 Kế hoạch hóa công tác giáo dục môi trường nhà trường - Căn vào đạo cấp tình hình trường, Ban HĐNGLL phận chức tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch GDMT dài hạn, ngắn hạn, năm, học kỳ, tháng họp thống thông qua - Căn vào kế hoạch công tác GDMT trường, phận: tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm, tổ chức đoàn thể trường xây dựng kế hoạch GDMT cá nhân, đơn vị để tổ chức triển khai thực - Kế hoạch phải thể vấn đề sau: xác định mục tiêu, yêu cầu công việc; xác định nội dung công việc; xác định thời gian, địa điểm, người; xác định cách thức thực hiện; xác định phương pháp kiểm tra kiểm soát; xác định nguồn lực thực 3.2.3 Đổi phương thức tổ chức thực công tác giáo dục môi trường - Ổn định cấu tổ chức đơn vị: Trước hết phải chọn cấu tổ chức, hình thức tổ chức (cấu trúc) hệ thống QL (thành lập Ban đạo công tác GDMT cấp trường đảm bảo đầy đủ phận chức nhà trường như: Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng chuyên môn, đại diện quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ) - Tạo mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau: Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể phận, người, quy định mối quan hệ hợp lý máy, làm cho máy vừa tinh, vừa có hiệu lực Mỗi người có quyền hạn cần thiết chịu hoàn toàn trách nhiệm phạm vi quyền hạn để tiến hành công việc Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Rà soát, điều chỉnh, ban hành văn quy định chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, mối quan hệ Thông báo kế hoạch, chương trình GDMT đến CB, GV, HS để thành viên trường tự giác chấp nhận kế hoạch tự nguyện thực theo kế hoạch 3.2.4 Tăng cường đạo tổ chức công tác giáo dục môi trường trường THCS - Căn văn hướng dẫn đạo công tác GDMT cấp trên, nhà trường ban hành kế hoạch, quy định cụ thể điều kiện, trách nhiệm GV tham gia công tác GDMT phù hợp với điều kiện nhà trường Đây sở để thực QL công tác GDMT cách chặt chẽ, thống - Quy định tham gia công tác GDMT xem nhiệm vụ bắt buộc GV, sở để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm GV - Chú trọng công tác thu nhận thông tin phản hồi trình thực quy định chủ thể QL Giao nhiệm vụ cho Ban HĐNGLL đơn vị chịu trách nhiệm thu nhận tổng hợp thông tin phản hồi từ CBQL, GV trình Lãnh đạo trường có bổ sung, điều chỉnh kịp thời - Để GV triển khai công tác GDMT cho HS thuận lợi, trường THCS cần đưa nhiệm vụ GDMT vào sinh hoạt toàn hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn - Chỉ đạo đổi công tác GDMT thông qua môn học hoạt động theo hướng tích hợp nội dung qua môn học, thông qua chương trình dạy học khóa hoạt động ngoại khóa, đặt biệt coi trọng việc đưa vào chương trình hoạt động giáo dục lên lớp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.5 Đổi việc tra, kiểm tra, đánh giá; thi đua, khen thưởng công tác giáo dục môi trường - Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá: Đổi hình thức, nội dung cách thức tiến hành kiểm tra - Đổi công tác thi đua, khen thưởng: Xây dựng kế hoạch thi đua GV HS cụ thể, có tổ chức, có người phụ trách; đạo thực kiên trì, khoa học; có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng kịp thời 3.2.6 Tăng cường phối hợp lực lượng nhà trường công tác giáo dục môi trường - Củng cố Ban Đại diện cha mẹ HS trường, lớp Ban Đại diện cha mẹ HS có nhiều khả to lớn tác động đến giáo dục gia đình mà huy động lực lượng nhà trường nhiều mặt công tác GDMT - Tổ chức tốt Hội nghị cha mẹ HS đầu năm học, đưa nội dung GDMT vào kế hoạch hoạt động Ban Đại diện cha mẹ HS - Xây dựng chế phối hợp lực lượng nhà trường công tác GDMT - Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, quyền ban ngành đoàn thể địa phương nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực tham gia công tác GDMT 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp Sáu biện pháp QL nêu xét tổng thể cấp thiết khả thi điều kiện nhà trường Việc áp dụng đồng biện pháp QL theo hướng tuân thủ tính thực tiễn, phù hợp với hoàn cảnh hướng vào hiệu quả, chắn thúc đẩy công tác GDMT trường THCS nói chung, trường THCS địa bàn quận Thanh Khê nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Tiểu kết chƣơng Trên sở lý luận chương luận văn kết khảo sát thực trạng chương 2, tác giả đề xuất nhóm biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn Quận Các biện pháp tập trung giải vấn đề công tác giáo dục môi trường nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác GDMT góp phần hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh Kết thăm dò ý kiến chuyên gia chứng tỏ biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mà luận văn đề xuất hợp lý đồng thời khẳng định tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý công tác GDMT điều kiện trường THCS KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Quản lý công tác GDMT vấn đề quan trọng cấp thiết, vấn đề quan tâm toàn xã hội có trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài đánh giá thực trạng QL công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Từ thực trạng này, kết hợp với kết khảo sát, trưng cầu ý kiến đội ngũ CBQL, GV, HS Tác giả đề xuất nhóm biện pháp sau: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV lực lượng xã hội tầm quan trọng GDMTvà QL công tác GDMT; Kế hoạch hóa công tác GDMT nhà trường; đổi phương thức tổ chức thực công tác GDMT; tăng cường đạo công tác GDMT trường THCS; đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng công tác Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 GDMT; tăng cường phối hợp lực lượng nhà trường công tác GDMT Các biện pháp nêu tương ứng với chức QL, có mối quan hệ mật thiết, tác động, hỗ trợ lẫn Vì QL công tác GDMT, phải phối hợp đồng biện pháp Kết trưng cầu ý kiến CBQL GV cho thấy biện pháp có tính cấp thiết khả thi, áp dụng thực tiễn địa bàn nghiên cứu Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ GD&ĐT - Đưa công tác GDMT thành yêu cầu bắt buộc thị nhiệm vụ năm học - Xây dựng chuẩn để đánh giá công tác GDMT 2.2 Đối với Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê - Tăng cường lực quản lý nhà nước GDMT - Đầu tư CSVC, TBDH tài cho công tác GDMT 2.3 Đối với Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng - Kiên toàn Ban đạo công tác GDMT Ngành - Tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV nghiệp vụ GDMT 2.4 Đối với Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê - Kiện toàn Ban đạo công tác GDMT - Tổ chức thi môi trường năm - Xem GDMT tiêu chí đánh giá thi đua trường 2.5 Đối với trường THCS - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá GDMT - Xem GDMT tiêu chí thi đua tổ chuyên môn, cá nhân - Thành lập chuyên mục công tác GDMT Website trường Footer Page 26 of 126 ... cứu Quản lý công tác giáo dục môi trường trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Quản lý. .. GDMT, quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, từ đề xuất biện pháp quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Khách thể đối... luận công tác GDMT quản lý công tác GDMT trường THCS - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác GDMT trường THCS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay