Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LỮ THỊ KIM HOA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 ii Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện 1: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 2: PGS.TS PHAN MINH TIẾN Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con ngƣời thời kì công nghiệp hoá – đại hoá , việc nắm vững tri thức, phát triển lực hoạt động trí tuệ, có phẩm chất kỹ sống tốt cần phải có kỹ sống, kỹ hòa nhập Đặc biệt xu hội nhập với xã hội không ngừng biến đổi nay, đòi hỏi ngƣời phải thƣờng xuyên ứng phó với thay đổi hàng ngày sống , mục tiêu giáo dục không giúp ngƣời học để biết, học để làm, học để làm ngƣời mà học để chung sống Do đó , vấn đề giáo dục kỹ sống cho học sinh vấn đề cấp thiết hết Học sinh tiểu học học sinh trình hình thành phát triển phẩm chất nhân cách ; thói quen bản chƣa có tính ổn định mà đựợc hình thành củng cố Do đó, việc giáo dục cho học sinh tiểu học kỹ sống để giúp em sống cách an toàn khỏe mạnh việc làm cần thiết Chính kết sẽ sở , tảng giúp học sinh phát triển nhân cách sau Tuy nhiên, kỹ sống tự nhiên có mà kết rèn luyện ngƣời suốt đời, mối quan hệ xã hội, dƣới ảnh hƣởng giáo dục, giáo dục nhà trƣờng có vai trò quan trọng Giáo dục nhà trƣờng tạo sở ban đầu quan trọng cho phát triển nhân cách nói chung kỹ sống trẻ nói riêng Ở trƣờng phổ thông, hoạt động quản lý giáo dục có công tác tổ chức, quản lý giáo dục kỹ sống yêu cầu tất yếu, hoạt động mang tính chất Footer Page of 126 Header Page of 126 xã hội trị quan trọng Nó gắn liền với cấu vai trò nhiệm vụ giáo dục nhà trƣờng - Việc giáo dục kỹ sống trƣờng học giúp thúc đẩy hành vi mang tính xã hội tích cực cho ngƣời học; đồng thời tạo tác động tốt mối quan hệ thầy trò, học sinh, bạn bè với nhau; giúp tạo nên hứng thú học tập cho trẻ đồng thời giúp hoàn thành nhiệm vụ ngƣời giáo viên cách đầy đủ đề cao chuẩn mực đạo đức, góp phần nâng cao vị trí nhà trƣờng xã hội Tuy nhiên, năm gần đây, với mở cửa, hội nhập quốc tế quan hệ kinh tế, giao lƣu văn hóa,… đất nƣớc số thiếu niên học sinh thiếu hiểu biết thực tế sống, chƣa đƣợc rèn dạy kỹ sống, có lại sớm phải tự đƣơng đầu với nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp, bị lôi vào lối sống thực dụng, đua đòi, không đủ lĩnh nói “không” với xấu Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, vai trò nhà trƣờng tiểu học việc giáo dục kỹ sống cho học sinh trở nên có ý nghĩa Là ngƣời làm công tác GD&ĐT nhà trƣờng tiểu học, cần có ý thức trách nhiệm trƣớc vấn đề kỹ sống học sinh, cần có biện pháp quản lý tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống, nhiệm vụ quan trọng nhà trƣờng Để giúp giáo viên, cán quản lý trƣờng học quận Liên Chiểu có nhận thức kiến thức thực việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học, nâng cao chất lƣợng giáo dục kỹ sống, góp phần giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa đức, trí, thể, mĩ, thực mục tiêu giáo dục tiểu học, cần phải quan tâm hoạt động quản lý nhà trƣờng, đề đƣợc cách Footer Page of 126 Header Page of 126 tổ chức, biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh, phù hợp với điều kiện KT-XH đổi Vì vậy, chọn vấn đề “Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng” làm nội dung đề tài nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 2.1 Khách thể: Hoạt động quản lí giáo dục kỹ sống (GDKNS) cho học sinh (HS) tiểu học 2.2 Đối tượng: Các biện pháp quản lý GDKNS trƣờng tiểu học (TH) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý công tác GDKNS cho HS hiệu trƣởng trƣờng TH, qua góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục (GD) toàn diện cho học sinh 4- Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở lý luận quản lý công tác GDKNS cho HS trƣờng tiểu học - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác GDKNS cho HS trƣờng TH quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý công tác quản lý GDKNS cho học sinh nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện trƣờng Tiểu học địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Chất lƣợng công tác GDKNS trƣờng TH đƣợc nâng cao nhƣ tìm đƣợc biện pháp quản lý tác động vào yếu tố liên quan, ảnh hƣởng đến hoạt động GDKNS, giảm thiểu tối đa ảnh hƣởng tiêu cực, phát huy tối đa, hợp lý yếu tố tích cực Footer Page of 126 Header Page of 126 nhà trƣờng; từ đó, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho sinh trƣờng tiểu học quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp quản lý công tác GDKNS trƣờng tiểu học quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Việc nghiên cứu đƣợc triển khai 12 trƣờng tiểu học địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Đề tài sử dụng số liệu thống kê từ năm 2010 đến năm 2012 để phân tích nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: 7.1 Phương pháp luận nghiên cứu đề tài: - Để thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, sử dụng phƣơng pháp luận tiếp cận chức QLGD nhà trƣờng Trong trình quản lý, ngƣời quản lý phải thực chức quản lý Trong nhà trƣờng, tác động hiệu trƣởng ( với máy giúp việc ) đến tập thể GV tập thể HS, đồng thời đến lực lƣợng GD xã hội - Đồng thời quán triệt logic biện chứng trình phát triển nhân cách Điều có nghĩa muốn nâng cao hiệu quản lý GDKNS cần phải có giải pháp tác động vào yếu tố, khâu hoạt động GDKNS 7.2 Các phương pháp sử dụng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận: Sử dụng phối hợp phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa nghiên cứu nguồn tài liệu lý luận thực tiễn có liên quan đến công tác GDKNS cho HS, gồm: Các tác phẩm kinh điển Mác-Lênin, Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng, Nhà nƣớc; Các tác phẩm khoa học QLGD, tâm lý học, giáo Footer Page of 126 Header Page of 126 dục học… nƣớc; Các công trình nghiên cứu khoa học GD, khoa học QLGD nhà nghiên cứu, nhà giáo… có liên quan đến đề tài nhƣ luận văn, luận án, báo cáo khoa học, chuyên khảo, báo… Các tài liệu đƣợc phân tích, nhận xét, trích dẫn phục vụ trực tiếp cho việc giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu thực tiễn : - Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm: Quan sát hoạt động GDKNS thầy trò nhà trƣờng (Dự buổi hoạt động GDNGLL, buổi sinh hoạt kỉ niệm ngày lễ lớn, số học, tiết sinh hoạt cuối tuần…) Quan sát hoạt động hàng ngày em để tìm hiểu thái độ, hành vi kỹ sống em mối quan hệ ứng xử ngƣời lớn tuổi, thầy cô giáo, bạn bè… - Phƣơng pháp trò chuyện: Trò chuyện, trao đổi với GV, CBQL, cán lãnh đạo quận, phƣờng, PHHS, HS để nắm thông tin nhận thức việc GDKNS, quản lí GDKNS cho HS, thực trạng, nguyên nhân hành vi kỹ sống HS - Phƣơng pháp điều tra xã hội học : Điều tra CBQL, GV nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ hành động GV vấn đề GDKNS cho HS, tìm hiểu thực trạng GDKNS, công tác quản lí GDKNS nhà trƣờng; Điều tra HS nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ, hành vi HS mối quan hệ ứng xử, hành vi kỹ sống, thực trạng kỹ sống HS; Điều tra PHHS nhằm tìm hiểu kỹ sống HS nhà thái độ, nhận thức PHHS việc phối hợp với nhà trƣờng xã hội việc GDKNS cho HS Footer Page of 126 Header Page of 126 Kết điều tra, khảo sát đƣợc phân tích, so sánh để tìm thông tin cần thiết theo hƣớng nghiên cứu đề tài - Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động : Nghiên cứu sản phẩm GV, CBQL nhà trƣờng có liên quan đến đến quản lí GDKNS cho HS tiểu học nhƣ: kế hoạch, định, báo cáo, giáo án, hình ảnh sinh hoạt , biểu bảng thống kê chất lƣợng giáo dục trƣờng lƣu trữ Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu… để nắm đƣợc thực trạng kỹ sống công tác GDKNS trƣờng quận Liên Chiểu - Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia : Phƣơng pháp đƣợc sử dụng để xây dựng hoàn chỉnh công cụ điều tra Lấy ý kiến chuyên gia, CBQL tính hiệu tính khả thi biện pháp quản lí GDKNS cho HS tiểu học đề xuất Phương pháp bổ trợ: - Thống kê toán học, phần mềm tin học: đƣợc sử dụng để xử lý, phân tích liệu nhằm định lƣợng kết nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm có chƣơng nhƣ sau : CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHƢƠNG THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHƢƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.2.1.1 Quản lý 1.2.1.2 Giáo dục 1.2.1.3 Quản lý giáo dục 1.2.1.4 Quản lý nhà trường 1.2.2 Kỹ sống giáo dục kỹ sống 1.2.2.1 Kỹ sống Kỹ sống tất kỹ cần thiết trực tiếp giúp cá nhân sống thành công hiệu , tích hợp khả năng, phẩm chất, hành vi tâm lý, xã hội văn hoá phù hợp đƣơng đầu đƣợc với tác động môi trƣờng 1.2.2.2 Giáo dục kỹ sống Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học giúp cho em phát triển kỹ cá nhân, kỹ nhóm, kỹ tập thể, xác định rõ giá trị thân tập thể, sống tự tin có trách nhiệm với xã hội 1.3 Giáo dục kỹ sống trƣờng TH 1.3.1 Trường tiểu học học sinh tiểu học 1.3.1.1 Vị trí trường Tiểu học 1.3.1.2 Mục tiêu giáo dục Tiểu học 1.3.1.3 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học 1.3.2 Giáo dục kỹ sống trường TH 1.3.2.1 Mục tiêu công tác giáo dục kỹ sống Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.3.2.2.Nhiệm vụ công tác giáo dục kỹ sống 1.3.2.3 Nội dung giáo dục kỹ sống Gồm nhóm kỹ sau đây: Nhóm kỹ nhận thức Nhóm kỹ xã hội Nhóm kỹ quản lý thân 1.3.2.4 Phương pháp giáo dục kỹ sống 1.3.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động GDKNS cho HS tiểu học 1.4 Quản lý công tác giáo dục kỹ sống 1.4.1 Lập kế hoạch quản lý công tác GDKNS 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch 1.4.3 Công tác kiểm tra, đánh giá 1.4.4 Các điều kiện thực công tác quản lý GDKN 1.4.5 Tổ chức lực lượng tham gia GD KNS cho học sinh Tiểu kết chƣơng GDKNS cho hệ trẻ công tác quan trọng cấp thiết Để nâng cao chất lƣợng công tác quản lý GDKNS cho HS, ngƣời quản lý nhà trƣờng phải nắm vững sở lý luận khoa học QLGD, chất công tác GDKNS, hiểu sâu sắc tâm lý lứa tuổi, điều kiện KT-XH, lập kế hoạch đạo triển khai thực kế hoạch GDKNS, phối hợp lực lƣợng GD thực chức quản lý theo quy trình, kế hoạch, tổ chức, điều phối đạo, kiểm tra đánh giá thông tin quản lý Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 phát triển toàn diện nhân cách trẻ, trông chờ vào địa nhƣ gia đình, nhà trƣờng có đoàn đội mà phải kết hợp nhịp nhàng ba địa cộng với hoạt động mang tính riêng lẻ đặc thù địa 2.3 Thực trạng công tác GDKNS cho HS tiểu học quận Liên Chiểu 2.3.1 Thực trạng nhận thức đội ngũ CBQL, GV, CB Đoàn, Đội tầm quan trọng công tác GDKNS cho HS nhà trường tiểu học 100% CB-GV trƣờng TH đƣợc hỏi ý kiến cho nhà trƣờng công tác quan tâm đến vấn đề GDKNS cho HS Trong nhà trƣờng nay, CSVC tƣơng đối đầy đủ, khang trang, nội dung, phƣơng pháp dạy học đƣợc đổi mới, công xây dựng đất nƣớc cần hệ phát triển toàn diện công tác GDKNS phải đƣợc đặc biệt quan tâm 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường tiểu học Các trƣờng quan tâm GD cho HS kỹ tất mối quan hệ: với thân, với gia đình, với nhà trƣờng, với cộng đồng xã hội với môi trƣờng tự nhiên Tuy nhiên, số KNS quan hệ với thân, quan hệ với cộng đồng chƣa đƣợc quan tâm nhiều Do đó, cần tập trung giáo dục nhiều cho HS KNS quan hệ với thân, quan hệ với cộng đồng, xã hội để HS phát triển toàn diện 2.3.3 Thực trạng hình thức, cách tổ chức GDKNS cho HS: Công tác GDKNS nhà trƣờng cần đƣợc tăng cƣờng hình thức thông qua hoạt động mối quan hệ với cộng đồng, xã hội, quan hệ với môi trƣờng xung quanh Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Bên cạnh đó, nhà trƣờng cần nghiên cứu, tiếp tục đổi nội dung, hình thức tổ chức hoạt động GDNGLL để thu hút HS, kết hợp lồng ghép hoạt động để thực công tác GDKNS cho HS đạt hiệu 2.3.4 Các hình thức tổ chức GDKNS cho HS Các trƣờng tiểu học quan tâm tổ chức số biện pháp để GDKNS cho HS nhƣng nặng thuyết giáo, nêu yêu cầu bắt buộc HS thực hiện, thiếu phong phú, linh hoạt, sáng tạo, thiếu phối hợp lực lƣợng giáo dục nên công tác GDKNS chƣa có tính bền vững, ổn định 2.4 Thực trạng công tác quản lý giáo dục kỹ sống trƣờng tiểu học địa bàn quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng 2.4.1 Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý GDKNS cho HS TH 2.4.2 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng quản lý GDKNS cho HS trường tiểu học Sự hình thành kỹ sống cho HS chủ yếu công tác tổ chức GDKNS nhà trƣờng, phối kết hợp lực lƣợng GD trình tự tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức thân HS 2.4.3 Thực trạng công tác quản lý GDKNS trường TH: Tất trƣờng thực tốt kế hoạch chƣơng trình giáo dục lồng ghép qua môn học, có tổng kết, đánh giá kết học tập, rèn luyện HS Tuy nhiên, trƣờng chƣa trọng xây dựng kế hoạch cụ thể thực việc GDKNS cho HS Chủ yếu trƣờng ghép phần công tác GDKNS kế hoạch công tác chung không xây dựng thành kế hoạch riêng Trong kế hoạch công tác xây dựng đầu Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 năm, phần thực nhiệm vụ GDKNS chung chung, chƣa xác định mục tiêu công tác GDKNS cho HS Đa số trƣờng có xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL, có xác định mục tiêu, đề biện pháp, kế hoạch tổ chức thực Theo kết điều tra phiếu hỏi, công tác quản lý GDKNS cho HS nhà trƣờng đƣợc thực dƣới phối hợp lực lƣợng GD nhà trƣờng nhƣng chƣa đồng bộ, chƣa chặt chẽ Đồng thời, kế hoạch GDKNS chƣa đƣợc triển khai rộng rãi thực khắp nhà trƣờng Chính mà kết GDKNS chƣa cao 2.4.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng quản lý GDKNS cho HS trường tiểu học Cần phải có phối hợp tốt nhà trƣờng, gia đình xã hội việc GDKNS cho HS Tiểu kết chƣơng Những mặt mạnh : Nhìn chung đa số HS tiểu học quận Liên Chiểu có nhận thức đắn kỹ sống, em ngoan, chăm học tập rèn luyện, thực tốt nhiệm vụ ngƣời học sinh, Đa số CBQL trƣờng TH quận Liên Chiểu có nhận thức đắn vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác GDKNS cho HS Trên sở tổ chức thực nghiêm túc đạt đƣợc hiệu định Những mặt hạn chế: Áp lực năm qua tiêu tồn bệnh thành tích thi đua làm cho CBQL, GV trƣờng thƣờng dễ dãi đánh giá chất lƣợng giáo dục KNS cho HS Công tác quản lý GDKNS HS nhiều hạn chế, thể Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 mặt: Sự phối hợp hoạt động GDKNS cho HS nhà trƣờng gia đình chƣa đạt hiệu Các hình thức GDKNS nhà trƣờng nghèo nàn, đơn điệu Chƣa có phối hợp đồng nhà trƣờng đoàn thể, đặc biệt công tác phát huy vai trò tự quản tập thể HS chƣa thật hiệu Việc xây dựng kế hoạch GDKNS cho HS nhà trƣờng mang tính hình thức Nguyên nhân hạn chế: Nguyên nhân khách quan: - Do kinh tế theo chế thị trƣờng, sách mở cửa tác động tiêu cực đến phận không nhỏ HS, có HS tiểu học - Do tâm lý lứa tuổi, em ham chơi, dễ bị lôi nhóm tiêu cực địa bàn dân cƣ, tham gia vào trò chơi không lành mạnh, chƣa ý thức đƣợc hậu việc làm - Do phải lo cho đời sống kinh tế gia đình, mải lo làm ăn chạy theo lối sống thực dụng nên số PHHS không quan tâm đầu tƣ cho việc học tập em Nguyên nhân chủ quan: - Cơ chế đạo công tác GDKNS từ cấp quận đến cấp phƣờng chƣa đƣợc hợp lí, thống chặt chẽ - Một số CB, GV bị ảnh hƣởng tác động mặt trái chế thị trƣờng chƣa có ý thức trách nhiệm, việc chấp hành kỉ cƣơng ngành chƣa đầy đủ - Công tác KHHGDKNS số trƣờng chƣa cụ thể Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Một số nguyên tắc đạo việc xây dựng thực biện pháp quản lý GDKNS cho HS 3.1.1 Đảm bảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạt động giáo dục 3.1.2 Quản lý việc GDKNS phải góp phần hình thành, phát triển nhân cách học sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực mục tiêu giáo dục tiểu học 3.1.3 Các biện pháp quản lý phải phát huy tiềm cán giáo viên, nhu cầu rèn luyện học sinh 3.1.4 Các biện pháp phải tác động đồng vào yếu tố, khâu hoạt động giáo dục kỹ sống 3.1.5 Các biện pháp phải đảm bảo tính khả thi, thiết thực 3.1.6 Các biện pháp phải kế thừa, phát huy kinh nghiệm, phát triểncủa xã hội 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ sống trƣờng tiểu học giai đoạn 3.2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho lực lượng giáo dục nhà trường, em HS công tác GDKNS quản lý GDKNS cho HS giai đoạn Nội dung 3.2.1.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công tác quản lý GDKNS cho đội ngũ CBQL, GV, HS lực lượng giáo dục nhà trường + Đối với cán quản lý: Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Các CBQL nhà trƣờng phải nắm vững chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc công tác giáo dục: mục tiêu GD, đổi chƣơng trình GD phổ thông nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy, đổi QLGD, quản lý GDKNS , quy định Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT cấp có liên quan công tác GDKNS, giáo dục trị tƣ tƣởng, công tác quản lý GDKNS cho HS nhà trƣờng, nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác GDKNS HS tiểu học Có ý thức trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch GDKNS nhà trƣờng; cụ thể hoá nội dung, phƣơng pháp GDKNS thành nội quy, quy chế cách khoa học, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trƣờng + Đối với cán Tổng phụ trách Đội: Phối hợp với nhà trƣờng, GVCN, GVBM, PHHS tổ chức đoàn thể, lực lƣợng GD nhà trƣờng tổ chức tốt công tác GDKNS cho HS, quản lý trình giáo dục kỹ sống HS Giáo dục cho HS có ý thức tự giác, nhận thức đƣợc vai trò tự GD qua hoạt động GDKNS đƣợc tiến hành tổ chức em + Đối với GVCN: GVCN phải nắm vững mục tiêu đào tạo giáo dục tiểu học nhân cách, tri thức văn hoá khoa học HS GVCN phải nắm vững hoàn cảnh HS để có phƣơng pháp giáo dục thích hợp GVCN phải đƣợc bồi dƣỡng quản lý tập thể HS, tổ chức HS tham gia hoạt động nhằm GDKNS cho HS đạt hiệu quả, phải nâng cao nhận thức tầm quan trọng, hiệu công tác phối hợp lực lƣợng giáo dục nhà trƣờng việc GDKNS cho HS Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 + Đối với GV môn góp phần nhà trƣờng quản lý tốt hoạt động HS nhƣ học GVBM phải có ý thức việc xây dựng kế hoạch giảng gắn với việc hình thành kỹ sống cần thiết, phẩm chất ngƣời theo mục tiêu đào tạo; phát huy vai trò tự giáo dục HS Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách Đội, PHHS thực tốt công tác GDKNS cho HS + Đối với bậc CMHS (cha mẹ học sinh): Các CMHS phải đƣợc nâng cao nhận thức nội dung, phƣơng pháp, tầm quan trọng công tác GDKNS HS, công tác phối hợp GVCN, GVBM để giáo dục HS ; Thực tốt mối quan hệ Gia đình – Nhà trƣờng việc giáo dục HS + Đối với lực lượng nhà trường: Các cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng, đoàn thể xã hội địa bàn có nhận thức đúng, nắm đƣợc chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc mục tiêu, nội dung GDKNS; triển khai kế hoạch phối kết hợp thực công tác GDKNS cho thiếu niên địa bàn dƣới lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng; Tổ chức hoạt động HĐGD cấp quận, cấp phƣờng 3.2.1.2 Tổ chức bồi dưỡng lực công tác giáo dục, quản lý HS, lực tổ chức hoạt động GDKNS cho HS cho đội ngũ giáo viên đội ngũ cán lớp + Đối với đội ngũ giáo viên: Hiệu trƣởng nhà trƣờng phải giúp cho GV nhận thức đƣợc trách nhiệm nặng nề nhƣng vẻ vang đào tạo ngƣời, phải thƣơng yêu HS, có ý thức trách nhiệm hành vi, ngôn ngữ, cử HS Bản thân GV phải gƣơng cho HS noi theo Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 + Đối với đội ngũ cán lớp: Giáo dục, bồi dƣỡng cho em tinh thần trách nhiệm công việc tập thể, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân Bồi dƣỡng cho cán lớp nội dung công việc, phƣơng pháp làm việc nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với để hoàn thành nhiệm vụ chung, xây dựng mối đoàn kết tập thể lớp Bồi dƣỡng lực tự quản, tự giáo dục cho em 3.2.2 Kế hoạch hóa công tác quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh Việc lập kế hoạch quan trọng quản lý nói chung quản lý công tác GDKNS nói riêng Nội dung 3.2.2.1 Xác định mục tiêu, nội dung GDKNS cho HS, nội dung quản lý hoạt động Ở tiểu học, trình GDKNS nhằm vào việc hình thành kỹ vững Nội dung GDKNS cho HS tiểu học đƣợc thể qua nội dung cụ thể việc thực nhiệm vụ, thể kỹ sống cần đạt đƣợc để trở thành ngƣời phát triển toàn diện, phù hợp với chuẩn mực xã hội 3.2.2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động GDKNS hàng tháng, năm 3.2.2.3 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp + Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò hoạt động GDNGLL: + Xác định nội dung hoạt động GDNGLL nhà trƣờng 3.2.2.4 Xây dựng máy nhân quản lý công tác GDKNS Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.2.5 Xây dựng quy chế điều hành hoạt động, xác định tiêu chí, chuẩn đánh giá kết giáo dục kỹ sống cho học sinh 3.2.2.6 Phát động phong trào thi đua tu dưỡng rèn luyện kỹ sống, tự rèn luyện thầy trò xây dựng chế độ khen thưởng, động viên, trách phạt nhà trường 3.2.3 Bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức kĩ tích hợp việc GDKNS qua dạy học môn văn hóa thông qua hoạt động học văn hoá Nội dung 3.2.3.1 Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động dạy học 3.2.3.2 Nâng cao nhận thức tác dụng việc GDKNS hoạt động học văn hoá 3.2.3.3 Bồi dưỡng kiến thức kỹ tích hợp việc GDKNS học môn văn hoá hoạt động học văn hoá 3.2.4 Phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục công tác kỹ sống học sinh Nội dung 3.2.4.1 Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường Các lực lƣợng GD nhà trƣờng cần tổ chức phối hợp tốt công tác GDKNS cho HS: BGH, đội ngũ CB-GV-NV, tổ chức Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chi đoàn niên GV Chỉ đạo phát huy vai trò tự quản tập thể HS Nâng cao vai trò hiệu công tác chủ nhiệm lớp GV môn chuyên 3.2.4.2 Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường Các tổ chức, lực lƣợng xã hội bao gồm: Đoàn niên địa phƣơng, cộng đồng dân cƣ nơi HS sinh sống, gia đình HS, quyền địa phƣơng tổ chức xã hội khác, Hội CMHS Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2.4.3 Tổ chức việc triển khai thực kế hoạch GDKNS cho HS lực lượng giáo dục 3.2.4.4 Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh 3.2.5 Đổi việc đánh giá kết rèn luyện kỹ sống học sinh Nội dung 3.2.5.1 Xác định mục tiêu việc đánh giá 3.2.5.2 Xác định nội dung đánh giá Đánh giá tri thức Đánh giá thái độ, tình cảm Đánh giá hành vi kỹ sống HS 3.2.5.3 Xác định phương pháp đánh giá Sử dụng nhiều phƣơng pháp đánh giá kỹ sống HS: Thông qua việc kiểm tra nói, kiểm tra viết, trắc nghiệm, câu hỏi đố vui để đánh giá tri thức kỹ sống HS ; Đánh giá thái độ, tình cảm thông qua quan sát hành vi, qua việc làm, ứng xử hàng ngày, phát động tình cảm, thái độ HS thực kiểm tra nói, kiểm tra viết, xử lý tình ; Quan sát, đánh giá hành vi HS thông qua luyện tập lớp, tham gia hoạt động lớp, trƣờng, nhà sinh hoạt cộng đồng 3.2.5.4 Tổ chức lực lượng đánh giá Để đánh giá khách quan, phải phối kết hợp lực lƣợng giáo dục việc đánh giá kết rèn luyện kỹ sống HS: GVCN, GVBM, Tổng phụ trách Đội, CMHS tập thể lớp Hiệu trƣởng ngƣời đạo việc phối hợp lực lƣợng giáo dục việc đánh giá kỹ sống HS 3.3 Mối quan hệ biện pháp Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Không có biện pháp vạn mà phải vận dụng, phối hợp nhiều biện pháp để thực hoạt động giáo dục đạt hiệu cao Biện pháp quản lý GDKNS phải hệ thống đa dạng, linh hoạt, đƣợc tiến hành đồng 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 3.5 Kết thăm dò ý kiến chuyên gia tính khả thi tính hiệu biện pháp Tiểu kết chương Trong điều kiện thực tế xã hội nhiều biến động phức tạp nay, công tác GDKNS cho HS đặt cho nhà quản lý, lực lƣợng giáo dục, tổ chức xã hội nhiều nhiệm vụ phải giải Thực tốt nhóm biện pháp nhà trƣờng giáo dục đƣợc kỹ sống cần thiết cho HS, chống tệ nạn xã hội ngày thâm nhập vài học đƣờng, tạo môi trƣờng lành mạnh, sáng cho phát triển nhân cách HS Các biện pháp đƣợc thực tập trung, đồng từ nhận thức đến hành động, sở xây dựng chế quản lý điều hành hiệu quả, kế hoạch đƣợc xây dựng cụ thể, rõ ràng, mục tiêu, thu hút lực lƣợng tổ chức xã hội tham gia, khai thác tận dụng tối đa nguồn lực vào nghiệp giáo dục để nâng cao chất lƣợng hiệu công tác GDKNS cho HS, đáp ứng yêu cầu xã hội Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận - Nâng cao chất lƣợng hiệu công tác GDKNS cho HS trƣờng TH đòi hỏi cấp thiết, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho HS Trong đó, vai trò quản lý công tác GDKNS then chốt, mang tính định - Tại trƣờng, công tác GDKNS đƣợc trọng, CBQL có nhận thức đắn tầm quan trọng công tác GDKNS quản lý công tác GDKNS cho HS, tạo nên ổn định phát triển nhà trƣờng Tuy nhiên, việc đạo quản lý bất cập, nội dung GDKNS phiến diện, hình thức tổ chức chƣa phong phú, việc tổ chức hoạt động GDNGLL mang tính hình thức, việc kiểm tra đánh giá chƣa đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, việc khen thƣởng, xử phạt chƣa đƣợc xây dựng thành quy định nên chƣa đủ mạnh để động viên khuyến khích răn đe ngƣời Đặc biệt, công tác tổ chức phối hợp lực lƣợng GD nhà trƣờng chƣa có kế hoạch bản, hiệu chƣa cao Công tác kế hoạch hoá hoạt động GDKNS chƣa đƣợc ý đầu tƣ xây dựng nên chƣa thực hoạt động cách đồng - Từ việc nghiên cứu lý luận thực tiến, đề xuất biện pháp quản lý công tác GDKNS cho HS trƣờng tiểu học địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý công tác GDKNS hiệu trƣởng trƣờng tiểu học, đáp ứng yêu cầu xã hội Trong nhà trƣờng thực cách đồng biện pháp, có đồng thuận tâm HĐSP, phối hợp tốt lực lƣợng giáo dục công tác giáo dục HS thực nâng cao chất lƣợng GDKNS cho HS, đổi bƣớc Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 công tác quản lý hiệu trƣởng trƣờng tiểu học quận, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mà thực Khuyến nghị 2.1 Với Bộ GD&ĐT: - Cần biên soạn, xuất nhiều sách, tài liệu tham khảo hƣớng dẫn cho CBQL, GV, CMHS nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức GDKNS cho HS phù hợp với giai đoạn có văn đạo cụ thể công tác GDKNS cho phù hợp với cấp học - Cần xây dựng ban hành hệ thống văn pháp quy xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm, nội dung thực việc quản lý GDKNS cho HS trƣờng tiểu học - Xây dựng quy chế thống nhà trƣờng, gia đình, xã hội, có chế sách khuyến khích lực lƣợng phối kết hợp GDKNS cho HS 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo - Cần thƣờng xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo giáo dục kỹ sống quản lý việc giáo dục kỹ sống cho học sinh để CBQL giáo viên đơn vị tham dự học tập 2.3 Với Phòng Giáo dục Đào tạo - Có kế hoạch thƣờng kỳ đạo công tác GDKNS cho trƣờng - Cần có sách, có chế độ khen thƣởng CB – GV làm tốt công tác GDKNS cho HS - Hàng năm nên tổ chức kiểm tra đánh giá công tác GDKNS trƣờng học, nhân điển hình trƣờng tiên tiến công tác GDKNS để trƣờng khác học tập rút kinh nghiệm Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 2.4 Với cấp ủy Đảng, quyền cấp - Nâng cao nhận thức cho lực lƣợng xã hội, đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, đầu tƣ hỗ trợ kinh phí, xây dựng CSVC cho trƣờng đạt chuẩn theo quy định - Có chế tích cực, phối hợp với ngành GD&ĐT tạo dƣ luận, sức mạnh để cảm hoá, ngăn chặn hành vi vi phạm kỹ sống nhằm xây dựng môi trƣờng lành mạnh, sáng phát triển nhân cách HS - Lãnh đạo tổ chức Hội, đoàn thể trị - xã hội địa bàn, cộng đồng dân cƣ có phối hợp, hỗ trợ với ngành GD&ĐT nghiệp giáo dục, đặc biệt công tác GDKNS cho HS - Có quan tâm tạo điều kiện kinh phí, CSVC hỗ trợ cho hoạt động GDKNS 2.5 Với trường tiểu học - Lập kế hoạch, tham mƣu tốt với cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng, phối hợp lực lƣợng GD nhà trƣờng tổ chức công tác GDKNS cho HS - Cải tiến việc kiểm tra đánh giá, khen thƣởng, xử phạt để kích thích, động viên việc rèn luyện tu dƣỡng kỹ sống HS - Thực tốt công tác xã hội hoá giáo dục để tận dụng tối đa nguồn lực, huy động hỗ trợ vật chất tinh thần cho công tác GDKNS cho HS - Đầu tƣ CSVC, kinh phí củng cố xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia Có kế hoạch tận dụng sử dụng hợp lý CSVC công tác GDKNS, đổi phƣơng pháp GDKNS phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu GD Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 2.5 Với cha mẹ HS - Cần nhận thức đắn đầu tƣ cho giáo dục, tạo điều kiện đảm bảo cho em học tập, tu dƣỡng đạt kết tốt - Tăng cƣờng liên lạc với nhà trƣờng, với GVCN, GVBM để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện kỹ sống em, kịp thời phối hợp việc giáo dục HS Footer Page 26 of 126 ... TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHƢƠNG THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG... TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.2.1.1 Quản lý 1.2.1.2 Giáo. .. lƣợng giáo dục toàn diện cho sinh trƣờng tiểu học quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp quản lý công tác GDKNS trƣờng tiểu học quận Liên Chiểu, thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay