Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 ii Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Đình Mẫn Phản biện 1: PGS.TS Lê Quang Sơn Phản biện 2: TS Võ Nguyên Du Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đạo đức hình thái ý thức xã hội, yếu tố đời sống xã hội người, dân tộc, hình thành sớm lịch sử xã hội loài người Với tư cách phận tri thức triết học, tư tưởng đạo đức học xuất 26 kỷ trước triết học Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại Vấn đề đạo đức nhiều nhà khoa học Phương Đông Phương Tây nghiên cứu Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, đạo đức hình thái ý thức xã hội có nguồn gốc từ lao động sản xuất đời sống cộng đồng xã hội, phản ánh tồn xã hội, có tác động tới phát triển xã hội Luận điểm cho thấy, phương thức sản xuất, hay hình thái kinh tế - xã hội có hình thái đạo đức tương ứng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức “gốc”, tảng người cách mạng Giống phải có gốc, sông phải có nguồn, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nghiệp cách mạng gian khổ khó khăn “Đức gốc” đức có tài, có đức đến trí Người có đạo đức luôn cố gắng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện lực để hoàn thành nhiệm vụ giao Khi cần sẵn sàng nhường bước, học tập ủng hộ người tài đức mình, để họ gánh vác việc nước việc dân Trong thời kì hội nhập quốc tế, với vận hành kinh tế thị trường, nhiều sinh viên có ý chí vươn lên học tập, khẳng định thân, có hoài bão khát vọng lớn Tuy nhiên, Footer Page of 126 Header Page of 126 phận không nhỏ sinh viên chạy theo lối sống cá nhân thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lối sống từ bên hành vi lệch chuẩn có xu hướng ngày tăng Trước tình hình đó, việc nâng cao chất lượng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên trở nên thiết hết Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng từ nhiều năm qua đề cao vai trò giáo dục, giữ vững truyền thống tôn sư trọng đạo quan tâm đến công tác GDĐĐ cho sinh viên Song thực tế cho thấy, công tác quản lý GDĐĐ cho sinh viên nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt việc thực thống trình quản lý công tác GDĐĐ Đã có nhiều công trì nh nghiên cứu về GDĐĐ và quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Tuy nhiên, nghiên cứu thực tiễn công tác GDĐĐ ở mộ t nhà trường cụ thể là việc làm cần thiết Xuất phát từ lý trên, chúng chọn vấn đề “ Biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ v Kinh d oanh Việt Tiến Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Trên cở sở nghiên cứu lý luận và khảo sát , đánh giá thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên trư ờng Cao đẳng Công nghệ Kinh anh Việt Tiến Đà Nẵng, luận văn đề xuất bi ện pháp quản lý công tác GDĐĐ nhằm góp ph ần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể Công tác quản lý GDĐĐ cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Trong những năm qua , công tác GDĐĐ cho sinh viên nhà trường đã có kết quả nhất đị nh , song vẫn còn có một số hạn chế cần khắc phục Việc GDĐĐ cho sinh viên sẽ đạt hiệu quả cao , đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn toàn ngành , nếu công t ác đổi , tăng cường nữa thông qua việc thực hiện đồng bộ và có hệ th ống biện pháp quản lý, đổi mới nội dung, hình thức , phương pháp giáo dục , tăng cường điều kiện và hoàn thiện chế quản lý Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đí ch nghiên cứu , chứng minh được giả thuyết khoa học của đề tài , chúng tiến hành giải nhiệm vụ sau: - Xây dựng sở lý luận quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên - Khảo sát, phân tích, đánh giá th ực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên - Đề xuất biện pháp quản lý công tác GDĐĐ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo nhà trường Phạm vi nghiên cứu Do điều kiện nghiên cứu có hạn, sâu nghiên cứu một số biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu lý luận Footer Page of 126 Header Page of 126 Phân tích, tổng hợp văn tài liệu lý luận có liên quan nhằm xây dựng sở lý luận vấn đề nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Khảo sát thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng, bao gồm phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: Quan sát điều tra angkét, vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thống kê toán học: Xử lý kết điều tra định lượng, định tính Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu chương: Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Chương 2: Thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CƢ́U Đạo đức có vai trò lớn đời sống xã hội, đời sống người, đạo đức vấn đề thường xuyên đặt giải nhằm đảm bảo cho cá nhân cộng đồng tồn phát triển: “Đạo đức trở thành mục tiêu, đồng thời động lực để phát Footer Page of 126 Header Page of 126 triển xã hội” “Đạo đức ý thức sản phẩm xã hội chừng người tồn tại” Những năm gần , vấn đề đạo đức và GDĐĐ nhà trường đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như: Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên , Hà Nhật Th ăng, Huỳnh Khải Vinh , Đặng Quốc Bảo Nghiên cứu GDĐĐ, quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, tác giả Cao Đình Trúc, Vũ Tuấn Hiệp, Nguyễn Trọng Anh làm rõ vai trò, trách nhiệm đối tượng tham gia quản lý công tác GDĐĐ đề xuất số phương hướng, mục tiêu, biện pháp GDĐĐ Qua công trình nghiên cứu trên, nhận thấy tác giả đề cập một cách toàn diện đến nội dung, phương pháp, biện pháp GDĐĐ cho nhiều đối tượng khác Tuy nhiên, chưa có tác giả nghiên c ứu vấn đề quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Từ lý , chúng chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng” 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CÔNG CỤ 1.2.1 Quản lý: Là trình tác động gây ảnh hưởng chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu chung 1.2.2 Quản lý giáo dục: Là chuỗi tác động hợp lý, có mục đích, có hệ thống, có kế hoạch, mang tính sư phạm chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên học sinh, đến lực lượng giáo dục nhà trường nhằm huy động họ cộng tác, phối hợp, tham gia vào hoạt động nhà trường, làm cho trình vận hành cách tối ưu tới việc hoàn thành mục tiêu dự kiến Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Quản lý công tác GDĐĐ 1.2.3.1 Đạo đức: Là hệ thống nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi lợi ích xã hội, hạnh phúc người mối quan hệ người với người, cá nhân với tập thể hay toàn xã hội 1.2.3.2 Giáo dục: Là trình toàn vẹn hình thành nhân cách người học, có hai trình quan hệ gắn bó, thống với Quá trình dạy học trình GDĐĐ 1.2.3.3 Giáo dục đạo đức: Là trình tác động tới người học để hình thành cho họ ý thức, tình cảm niềm tin đạo đức, đích cuối quan trọng tạo lập thói quen hành vi đạo đức 1.2.3.4 Quản lý công tác GDĐĐ : Là tác động có ý thức chủ thể quản lý đến khách thể quản lý (đối tượng quản lý) nhằm đưa hoạt động GDĐĐ đạt tới mục đích đề cách hiệu 1.3 LÝ LUẬN VỀ GIÁO D ỤC ĐẠO ĐỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN 1.3.1 Lý luận GDĐĐ cho sinh viên 1.3.1.1 Tầm quan trọng của công tác GDĐĐ đối với sinh viên GDĐĐ cho sinh viên là một những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các trường cao đẳng, đại học nhằm đào tạo người phát triển toàn diện GDĐĐ giúp sinh viên biết giải quyết đúng đắn các mối quan hệ với người, với cộng đồng, với xã hội, với tự nhiên và với chí nh bản thân 1.3.1.2 Yêu cầu về đạo đức của sinh viên giai đoạn Trước hết, sinh viên hiện phải có lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Thứ hai, thế hệ sinh viên ngày phải có thế Footer Page of 126 Header Page of 126 giới quan cách mạng và nhân si nh quan cộng sản chủ nghĩa.Thứ ba, sinh viên phải có ý thức cộng đồng , bảo vệ môi trường sống , sống vì người, chống chủ nghĩ a cá nhân í ch kỷ Thứ tư, sinh viên phải có tinh thần tự chủ nhạy bén , chấp nhận sự hy sinh , dám đương đầu v tự khẳng đị nh mì nh Thứ năm , có đạo đức văn hóa giao tiếp , những quan niệm lành mạnh về tì nh yêu lứa đôi , về hạnh phúc gia đì nh, về cái đẹp và đạo đức nghề nghiệp , hoạt động kinh doanh 1.3.1.3 Mục tiêu công tác GDĐĐ cho sinh viên: Về kiến thức, nhận thức: Hiểu trách nhiệm cá nhân nghiệp Công nghiệp hóa , hiện đại hóa Hiểu giá trị đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ, giá trị truyền thống dân tộc thời đại Về xây dựng thái độ, tình cảm, niềm tin đạo đức: Mẫu mực, có thái độ, động học tập đúng đắn Có ý thức đấu tranh với biểu phi chuẩn đạo đức pháp luật xã hội Hình thành xúc cảm, tình cảm, niềm tin đạo đức Hướng tới chân, thiện, mỹ Về hành vi, thói quen: Có thói quen thường xuyên lập kế hoạch tự hoàn thiện.Tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường xã hội Nỗ lực nghiên cứu học tập tiếp cận khoa học – kỹ thuật, nghề nghiệp trình đào tạo 1.3.1.4 Nội dung công tác GDĐĐ cho sinh viên Giáo dục cho sinh viên phẩm chất đạo đức quan trọng nhân cách lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản, lòng nhân ái, tinh thần tập thể Xây dựng hành vi Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 thói quen đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội, ý chí vững vàng 1.3.1.5 Phương pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Nhóm phương pháp hình thành ý thức cá nhân,bao gồm phương pháp sau: Phương pháp đàm thoại; phương pháp nêu gương Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động xã hội hình thành kinh nghiệm ứng xử xã hội Nhóm bao gồm: Đòi hỏi sư phạm; tạo dư luận xã hội; phương pháp tập luyện; phương pháp giao công việc; phương pháp rèn luyện; phương pháp tạo tình giáo dục Nhóm phương pháp kích thích hoạt động điều chỉnh hành vi ứng xử sinh viên Bao gồm phương pháp: Phương pháp thi đua; phương pháp khen thưởng; phương pháp trách phạt 1.3.1.6 Hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên - GDĐĐ thông qua đường dạy môn khoa học xã hội - GDĐĐ thông qua thực tập, hoạt động ngoại khóa - GDĐĐ thông qua hoạt động tập thể - Hình thức tự tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện đạo đức nhân cách - GDĐĐ thông qua gương mẫu người thầy 1.3.2 Lý luận quản lý GDĐĐ cho sinh viên 1.3.2.1 Quản lý công tác GDĐĐ tạo tác động th ống để nâng cao hiệu GDĐĐ, thực mục tiêu GDĐĐ của nhà trường Việt Nam nước phát triển, mở cửa, hội nhập khu vực quốc tế đường lối đúng đắn Đảng Nhà nước ta, phù hợp với xu thời đại Trong trình mở cửa hội nhập, tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực Vì vậy, việc định hướng lựa chọn chuẩn mực đạo đức lối sống cá nhân bối cảnh vô quan trọng hệ trẻ Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Trường Cao đẳng CN&KD Việt Tiến thành lập theo Quyết định số 7488/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2008 Bộ GD&ĐT sở Trường Trung cấp tư thục Công Kỹ nghệ Việt Tiến - Về cấu tổ chức của trường gồm có: + Ban Giám hiệu, 04 phòng chức năng, 01 trung tâm 06 khoa đào tạo gồm Phòng Hành - Tổ chức, Phòng Đào tạo, Phòng công tác HSSV, Thanh tra trường, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp Đảm bảo chất lượng, Khoa Máy tính, Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Khoa Kinh doanh Quản lý, Khoa Hành văn thư - Thư ký văn phòng, Khoa Cơ bản, Khoa Nuôi trồng thủy sản - Về sở vật chất: trường có tổng diện tích đất 5,7 Trong đó, diện tích xây dựng kiên cố là 4.900 m2, với 30 phòng học lý thuyết, phòng thực hành máy tính với 400 máy nối mạng Internet tốc độ cao, 01 phòng lắp ráp bảo trì mạng máy tính, 01 phòng thực hành hóa - sinh gia công sản phẩm quảng cáo, 01 phòng thực hành vật lý, 01 phòng thực hành doanh nghiệp mô phỏng, 01 thư viện tổng hợp, phòng đọc 200 chỗ, thư viện điện tử, 01 trại thực hành cho ngành nuôi trồng thủy sản Ngoài ra, có phòng làm việc phòng, khoa, môn, Ban giám hiệu Thực tế ch o thấy , Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 trang thiết bị tiên tiến , đầu tư sở vật chất của nhà trường đã đạt hiệu quả cao 2.1.2 Nhiệm vụ chức - Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có kiến thức kỹ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội, có khả hợp tác hoạt động nghề nghiệp, tự tạo việc làm cho cho xã hội - Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học; phát triển chuyển giao công nghệ, thực loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ sản xuất - Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục chịu quản lý chất lượng quan kiểm định chất lượng giáo dục - Tuyển sinh, tổ chức trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng theo đúng quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Phát bồi dưỡng nhân tài đội ngũ cán giảng viên sinh viên của trường - Phối hợp với tổ chức, cá nhân gia đình người học hoạt động giáo dục - Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên người học tham gia hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo; chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp cán bộ, giảng viên nhà trường 2.2 THƢ̣C TRẠNG C ÔNG TÁC GIÁO D ỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƢỜNG 2.2.1 Các nội dung GDĐĐ cho sinh viên của nhà trƣờng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Để tìm hiểu thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên trường, chúng tiến hành vấn cán quản lý đối tượng cần thiết khác để có thông tin cụ thể nhằm xác hóa kết luận có tính khái quát, tham khảo ý kiến chuyên gia đặc biệt tiến hành khảo sát phiếu điều tra Nội dung phiếu điều tra tìm hiểu về: - Thực trạng công tác GDĐĐ cho sinh viên của nhà trường , bao gồm: nội dung, phương pháp, biện pháp, kết rèn luyện đạo đức sinh viên - Thực trạng quản lý công tác GDĐĐ, bao gồm vấn đề: công tác kế hoạch hóa, công tác tổ chức, công tác đạo, công tác kiểm tra, đánh giá - Đánh giá tính hợp lý, khả thi biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên nhà trường Đối chiếu kết điều tra cho thấy, đa số sinh viên thiếu ý thức, thiếu chủ động học tập, nhiều hạn chế quan hệ với người xung quanh Vì thế, công tác GDĐĐ cần có định hướng giáo dục thống nhận thức hành động, đạt hiệu cao công tác đào tạo 2.2.2 Các biện pháp giáo dục đạo đức cho ngƣời học của nhà trƣờng Qua điều tra thực tế cho thấy, biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên của nhà trư ờng nghèo nàn, đơn điệu, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở bi ện pháp hành chính, yêu cầu sinh viên thực cách thiếu tự nguyện tự giác, dẫn đến kết chưa đạt ý muốn Để đạt mục tiêu đặt ra, nhà trường cần phải quan tâm , đị nh hướng bi ến trình GDĐĐ thành trình tự Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 GDĐĐ cho chí nh người học , phát huy tí nh tích cực, chủ động sinh viên việc tự giáo dục, rèn luyện 2.2.3 Kết rèn luyện đạo đức cho sinh viên của nhà trƣờng Nghiên cứu kết rèn luyện đạo đức sinh viên nhà trường, qua số liệu thống kê từ Phiếu đánh giá kết rèn luyện sinh viên năm vừa qua: Năm học Xuất Tốt Khá TB Khá sắc Trung Không bình xếp loại 2009 - 2010 7,2% 7% 10,1% 2,2% 2% 1,3% 2010 - 2011 6,6% 8% 9,1% 2,3% 3% 1,0% Kết quả rèn luyện đạo đức sinh viên là sở để tìm hi ểu nguyên nhân, thực trạng công tác quản lý GDĐĐ nhà trường 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA NHÀ TRƢỜNG 2.3.1 Kế hoạch hóa quản lý công tác giáo dục đạo đức Bảng 2.8 Kế hoạch hóa quản lý công tác giáo dục đạo đức Mức độ TT Phẩm chất 01 02 03 04 05 Kế hoạch cho năm học Kế hoạch cho học kỳ Kế hoạch cho tháng Kế hoạch cho tuần Kế hoạch cho ngày lễ, kỷ niệm Theo Luôn Có kế Thỉnh thường hoạch thoảng có xuyên cấp Không có 87 87 0 13 13 0 0 11 10 0 89 90 0 0 89 10 0 Từ số liệu thống kê bảng 2.8 cho thấy , việc kế hoạch hóa quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên nhà trường mới ch ỉ dừng lại Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 cấp vĩ mô, dài hạn Vì thế, cùng với việc củng cố, hoàn thiện máy tổ chức, nhà trường cần phải thực coi trọng công tác kế hoạch hóa hoạt động GDĐĐ cho người học 2.3.2 Công tác tổ chức: Qua khảo sát ra, việc tổ chức triển khai kế hoạch thường thông qua thông báo văn sinh hoạt lớp Hơn nữa, phận phân công hoạt động độc lập, chưa có tham gia sinh viên nên kết nhiều hạn chế 2.3.3 Công tác đạo: Kết khảo sát cho thấy, phận quản lý giảng dạy có quan tâm định đến công tác phối hợp GDĐĐ người học 2.3.4 Kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục đạo đức: Các số liệu khảo sát cho thấy, việc đánh giá kết rèn luyện đạo đức cho người học nhà trường phiến diện, tập thể sinh viên tự đánh giá 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO NGƢỜI HỌC CỦA NHÀ TRƢỜNG Những phân tích từ kết khảo sát làm rõ, quản lý công tác GDĐĐ cho người học nhà trường vừa có nguyên nhân khách quan vừa có nguyên nhân chủ quan Điều trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến quản lý công tác GDĐĐ cho người học nhà trường Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 TIỂU KẾT CHƢƠNG Công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng đạt kết đáng ghi nhận, bên cạnh đó, bất cập, yếu kém, cần có biện pháp khắc phục Những phẩm chất cần thiết công tác GDĐĐ cho sinh viên đã được nhà trường trọng chưa thực đầy đủ Qua điều tra thực tế cho thấy, biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên nhà trường nghèo nàn, đơn điệu, nặng tính hình thức, linh hoạt, hoạt động chưa đan xen, lồng ghép với Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, đòi hỏi nhà trường cần phải biến trình GDĐĐ thành trình tự GDĐĐ cho sinh viên, cần nỗ lực có bước chuyển biến lớn nhận thức người làm công tác GDĐĐ cần thực đổi việc quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên toàn trường Đây nội dung tập trung giải chương CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG 3.1 QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Quản lý việc GDĐĐ cho sinh viên góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng Là nhân tố then chốt đảm bảo chất lượng GDĐĐ, quản lý công tác GDĐĐ cần phải hướng đến mục tiêu cuối thực tốt mục tiêu giáo dục chung Mục đích nhiệm vụ GDĐĐ hình thành Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 cho sinh viên phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội 3.1.2 Các biện pháp quản lý GDĐĐ cần phải đáp ứng nhu cầu nâng cao khả giáo dục của cán bộ, giảng viên nhu cầu tự giáo dục, tự rèn luyện của sinh viên Cán bộ, giáo viên phải hiểu biết đầy đủ, sâu sắc chất đặc điểm công tác GDĐĐ, mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức GDĐĐ, cách thức tiến hành kiểm tra kết rèn luyện sinh viên 3.1.3 Các biện pháp nhằm phát huy vai trò chủ động tích cực của cán bộ, giảng viên, sinh viên quản lý công tác GDĐĐ Quản lý trình tác động đến cá nhân, tập thể người, nhằm tổ chức, điều hành, phối hợp cố gắng, nỗ l ực riêng họ, hướng vào việc thực mục tiêu chung Vì vậy, cần phát huy tính tự giác, tích cực cán giảng viên, giáo viên chủ nhiệm việc quản lý GDĐĐ Đặc biệt khơi dậy nhu cầu tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục sinh viên 3.1.4 Các biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống 3.1.5 Các biện pháp phải đảm bảo tính khả thi, tính phổ quát 3.1.6 Các biện pháp cần phát huy đƣợc tiềm của xã hội công tác GDĐĐ cho sinh viên 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO D ỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƢỜNG 3.2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên tầm quan trọng của công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên 3.2.1.1 Ý nghĩa của biện pháp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Nhận thức đóng vai trò quan trọng, định đến thành bại bất kỳ công việc Do đó, trước tiến hành hoạt động đó, nhà quản lý cần phải chú ý đến việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cho cá nhân, tập thể tham gia vào công việc Chỉ có nhận thức đúng đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công việc giao, bước tiến hành thực đồng đúng quy trình đạt hiệu 3.2.1.2 Nội dung cách thực biện pháp Quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên nội dung quan trọng công tác giáo dục, góp phần thực mục tiêu chung nhà trường Đối với đội ngũ cán quản lý: Trước hết, phải hiểu nắm vững chủ trương đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước; nghị quyết, thị, nội dung, quy chế, văn hướng dẫn ban, ngành công tác GDĐĐ cho sinh viên Đối với giảng viên: Đây là lực lượng trực tiếp có tác động đến nhân cách của người học, “ dĩ nhân giáo, dĩ ngôn giáo”, nhất cử, nhất động của người giảng viên trước lớp đều có ảnh hưởng lớn đến sinh viên Vì vậy, “Mỗi thầy cô là tấm gương đạ o đức tự học và sáng tạo” cho sinh viên noi theo Đối với cán Đoàn niên : Yêu cầu đối với tổ chức này phải thấm nhuần, hiểu rõ những chủ trương, đường lối, nghị Đảng, Ban Giám hiệu , đoàn cấp để có định hướng chung cho hoạt động đoàn Từ đó , xây dựng được chương trì nh hành động theo chủ điểm của từng tháng , quý, từng học kỳ , năm học cách khả thi Đối với sinh viên: Nâng cao nhận thức thông qua công tác hoạt động tuyên truyền, giáo dục Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.1.3 Các điều kiện thực biện pháp Công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ đạt kết có quan tâm đạo cấp ủy Đảng thông qua Nghị quyết, quan tâm ủng hộ nhân lực, vật lực nhà trường đảm bảo đồng thuận thống nhận thức thành viên nhà trường 3.2.2 Tăng cƣờng công tác kế hoạch hóa, tổ chức, đạo việc quản lý đổi công tác GDĐĐ cho sinh viên 3.2.2.1 Ý nghĩa của biện pháp Đây khâu quan trọng trình quản lý, sở phân tích thực trạng, thuận lợi, khó khăn, vào tiềm năng, khả sẵn có để từ xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động biện pháp cần thiết 3.2.2.2 Nội dung cách thực biện pháp Mục tiêu kế hoạch hóa phải xây dựng kế hoạch tổng thể cho năm học, học kỳ với nội dung chủ đề cụ thể Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn nhà trường, có tính khả thi cao, đảm bảo thống cao ý chí hành động hệ thống trị nhà trường, huy động sực mạnh tổng hợp cá nhân, tập thể nhà trường 3.2.2.3 Điều kiện thực biện pháp Kế hoạch thực phải đảm bảo đúng tiến độ, tiến hành thường xuyên, liên tục hiệu nhằm đạt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hạn chế mức thấp biểu tiêu cực, hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ lực lƣợng nhà trƣờng công tác GDĐĐ cho sinh viên 3.2.3.1 Ý nghĩa của biện pháp Giáo dục niên trách nhiệm toàn xã hội, công tác giáo dục muốn đạt hiệu cao cần có phối hợp chặt chẽ ba lực lượng giáo dục,nhà trường, gia đình xã hội 3.2.3.2 Nội dung cách thực của biện pháp Trước hết, lãnh đạo nhà trường cần thực tốt chức huy điều hành cách chặt chẽ, theo đúng quy trình Tuyên truyền vận động lực lượng, tổ chức nhà trường, xã hội tham gia vào công tác GDĐĐ cho sinh viên 3.2.3.3 Điều kiện để thực biện pháp Người lãnh đạo phải giữ vai trò chủ đạo mối quan hệ, tổ chức hoạt động quản lý mang tính khoa học, kế hoạch phải có tính khả thi, đảm bảo đủ thông tin nhiều chiều cho máy hoạt động đồng bộ, thống cao phận liên quan 3.2.4 Đa dạng hóa nội dung, hình thức cải tiến phƣơng pháp GDĐĐ cho sinh viên 3.2.4.1 Ý nghĩa của biện pháp Quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên nhà trường cần phải đầu tư đúng mức thời gian công sức tiền của, để dạng hóa đổi nội dung, hình thức cải tiến phương pháp cho phù hợp với đối tượng, điều kiện thời điểm 3.2.4.2 Nội dung cách thực biện pháp Thực đa dạng hóa nội dung, hình thức cải tiến phương pháp GDĐĐ cho sinh viên, phải tiến hành thông qua hoạt động khóa hoạt động ngoại khóa nhà trường 3.2.4.3 Điều kiện để thực biện pháp Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Để thực có hiệu biện pháp, đòi hỏi nhà lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục phải nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng việc dạng hóa nội dung, hình thức cải tiến phương pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên 3.2.5 Phát huy tính tự quản, tự giáo dục của sinh viên GDĐĐ 3.2.5.1 Ý nghĩa của biện pháp Đây biện pháp quan trọng tác động đến ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống sinh viên Vì vậy, nhà trường cần tạo cho sinh viên thói quen tự quản việc tự rèn luyện thân tự giác thực hoạt động nhà trường định hướng 3.2.5.2 Nội dung cách thực biện pháp Xây dựng, tạo mối quan hệ tốt đẹp thành viên tập thể Đó mối quan hệ tương thân tương ái, quan hệ phụ thuộc trách nhiệm, quan hệ hỗ trợ hợp tác, bình đẳng thành viên Tất mối quan hệ tạo nên bầu không khí tập thể nhân ái, đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ việc thực nhiệm vụ học tập rèn luyện 3.2.5.3 Điều kiện để thực biện pháp Kế hoạch quản lý cụ thể rõ ràng, chi tiết, có tính khả thi, có phân công trách nhiệm rõ ràng đ ối với cá nhân, phận kết hợp với mục tiêu đề điều kiện tốt thực biện pháp 3.2.6 Cải tiến thực tốt việc đánh giá kết rèn luyện của sinh viên 3.2.6.1 Ý nghĩa của biện pháp Đây biện pháp giúp cho việc đánh giá kết rèn luyện sinh viên khách quan, xác, công bằng, công khai dân Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 chủ Thông qua đó, khuyến khích sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, tự trau dồi đạo đức 3.2.6.2 Nội dung cách thực biện pháp Xây dựng Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên với tiêu chí cụ thể, đầy đủ mặt ý thức học tập, ý thức kết chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, 3.3 KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Để khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, trưng cầu ý kiến đội ngũ cán quản lý, cán giáo dục, giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm công tác GDĐĐ biện pháp xây dựng với câu hỏi: tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý GDĐĐ Từ kết khảo sát cho thấy biện pháp: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán quản lý, cán giáo dục, giáo viên chủ nhiệm sinh viên; phối hợp chặt chẽ lực lượng nhà trường công tác GDĐĐ; cải tiến thực tốt việc đánh giá kết rèn luyện sinh viên cấp thiết, đa số thành viên trường đồng ý Có thể thấy, thực biện pháp GDĐĐ có hệ thống đồng tạo chuyển biến tích cực quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường giai đoạn năm Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chương 3, chúng trình bày số quan điểm xây dựng thực công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên nhà trường Từ đó, đề xuất biện pháp quản lý công tác GDĐĐ Các biện pháp thiết kế nhằm tác động vào tất thành tố, khâu trình quản lý, chủ thể tham gia vào trình quản lý Vì vậy, cho những biện pháp phải thực mối quan hệ chặt chẽ với Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ những kết quả đã trì nh bày , phân tí ch ở chương lận văn, chúng rút số kết luận sau: Đạo đức là phẩm chất giá trị của nhân cách, tảng để xây dựng thế giới tâm hồn người Sự hì nh thành các phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực và yêu cầu xã hội , vấn đề mang tính cốt lõ i bản của mỗi người Có thể nói , GDĐĐ cho sinh viên nhà trường là việc làm vừa cấp bách vừa mang tí nh chiến lược lâu dài Để thực hiện được mục tiêu GDĐĐ cho sinh viên , nhà trường cần vận dụng linh hoạt , sáng tạo , có hệ thống phương pháp giáo dục có hiệu Trong những năm qua , công tác quả n lý GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng đã có kết định , vẫn còn môt số mặt hạn chế : Về nhận thức, một bộ phận cán bộ, giảng viên, sinh viên chưa xác đị nh được một cách đầy đủ vai trò , tầm quan trọng của công tác GDĐĐ cho sinh viên trường Việc xây dựng , triển khai thực hiện kế hoạch quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên chung chung , thiếu cụ thể, thiếu sự chỉ đạo chặt chẽ Có ý kiến cho , công tác nhiệm vụ Phòng Quản lý công tác Học sinh – Sinh viên nên họ không tham gia và đứng ngoài cuộc Sự phối hợp giữa các lực lượng và ngoài nhà tr ường hiệu quả chưa cao Nội dung, hình thức, phương pháp GDĐĐ còn nặng về lý thuyết , thiếu sự đổi mới , sáng tạo, chưa phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của sinh viên Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần tổ chức các hội nghị tổng kết công tác học sinh , sinh viên hàng năm để tổng kết , rút kinh nghiệm; triển khai quy chế , đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên 2.2 Đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh doanh Việt Tiến, Đà Nẵng Công tác sinh viên là nhiệm vụ quan trọng công tác đào tạo nhà trường, hiệu trưởng phải người đạo trực tiếp công tác này , cần tạo điều kiện về sở vật chất cũng n hư các phương tiện hỗ trợ cho bộ phận thực hiện công tác GDĐĐ cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ Đị nh kỳ , Đảng ủy, lãnh đạo phải thường xuyên có cuộc gặp gỡ , giao lưu , đối thoại với sinh viên để có biện pháp đạo kịp t hời; quan tâm đến công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên 2.3 Đối với Phòng, Khoa Cần cứ vào kế hoạch chung về công tác GDĐĐ cho sinh viên để xây dựng kế hoạch hành động phạm vi c hức của bộ phận mì nh Tổ chức nhân sự hợp lý để triển khai Phối hợp tốt với các bộ phận khác công tác kế hoạch hiệu GDĐĐ cho sinh viên 2.4 Đối với tổ chức đoàn niên Cần tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động trị , xã hội, tạo nhiều sân chơi đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, phù hợp với đặc điểm điều kiện nhà trường , qua đó thu hút , lôi cuốn sinh viên vào các hoạt động bổ í ch Footer Page 26 of 126 ... Thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ... đề quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng Từ lý , chúng chọn đề tài nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường. .. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay