Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵn

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ THANH TÂM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC Phản biện 1: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 2: GS.TS NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đạo đức tiêu chuẩn, nguyên tắc xử lý mối quan hệ gia đình, cộng đồng hay xã hội, thừa nhận rộng rãi Giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho người vấn đề đặt từ xa xưa đổi để thích ứng với điều kiện thực tiễn thời đại Trong nhà trường, vấn đề GDĐĐ cho học sinh, HSSV vấn đề c n quan t m đ ng mức Cho đến có số công trình nghiên cứu công tác giáo dục đạo đức cho HSSV, nhiên chưa có công trình nghiên cứu quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV khối trường nghề Đà Nẵng Chính vậy, việc nghiên cứu nh m đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng, góp ph n n ng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường c n thiết giai đoạn Xuất phát từ lý chọn “ Bi n h n t i h n C n u nl h ẵn ” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng, đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV nh m góp ph n n ng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu  Khách thể nghiên cứu Công tác giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126  Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng Giả thuy t ho học Những năm qua, công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng có kết đ nh, song c n số hạn chế c n khắc phục Việc GDĐĐ cho HSSV nhà trường đạt hiệu cao hơn, đáp ứng yêu c u đổi đào tạo giai đoạn nay, tăng cường việc thực đồng có hệ thống biện pháp tác động đến kh u, yếu tố trình GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ toàn trường Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV khối trường cao đ ng - hảo sát, ph n tích đánh giá thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng giai đoạn Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận nghiên cứu đề tài 6.2 Tiếp cận hệ thống quản lý giáo dục 6.3 Các nhóm phương pháp nghiên cứu cụ thể 6.3.1 hóm h ơn  Ph ơn h h 6.3.2 hóm h ơn n hiên u l luận hân tí h v tổn hợ t i li u h n hiên u thự tiễn  Ph ơn h i ut  Ph ơn h u ns ts  Ph ơn h hỏn vấn t ự tiế Footer Page of 126 bằn hiếu hỏi nkét hạm Header Page of 126  Ph ơn h lấy kiến huyên i  Ph ơn h n hiên u s n hẩm h ạt ộn Phạm vi nghiên cứu Do điều kiện nghiên cứu có hạn, s u nghiên cứu số biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV hệ quy tập trung Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng C u t c lu n văn Luận văn gồm có Ph n 1: ph n: đ u Ph n 2: Nội dung nghiên cứu Ph n gồm chương: Chương Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu Chương Thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng Chương Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng Ph n : ết luận khuyến ngh Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Đạo đức, giáo dục đạo đức yêu c u khách quan nghiệp "trồng người", gi p đào tạo hệ vừa "hồng" vừa "chuyên" nh m phục vụ nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Đối với Việt Nam, thời kỳ công nghiệp hóa - đại Footer Page of 126 Header Page of 126 hóa, giá tr đạo đức truyền thống đại giữ vai tr quan trọng Trong năm qua, vấn đề đạo đức GDĐĐ nhà trường nhiều tác giả quan t m, nước ta có số công trình nghiên cứu vấn đề đạo đức như: Phạm inh Hạc, Thái Duy Tuyên, Hà Nhật Thăng, Huỳnh hải, Nguyễn Hữu Công Công trình nghiên cứu tác giả Phạm inh Hạc cộng phát triển người Việt Nam thời kỳ CNH HĐH có chương bàn đạo đức, GDĐĐ, giải pháp n ng cao hiệu GDĐĐ giai đoạn [10] Tác giả Hà Nhật Thăng nhấn mạnh GDĐĐ coi phận có ý nghĩa quan trọng phát triển nguồn lực người; Tác giả Đặng Vũ Hoạt nghiên cứu vai tr giáo viên chủ nhiệm Tác giả Huỳnh hải Vinh nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lối sống, đạo đức, chuẩn mực giá tr xã hội [37] Nghiên cứu đến thực trạng đạo đức học sinh trung học sở, tác giả Phạm Trung Thanh [26] đưa 10 kiến ngh cụ thể nh m n ng cao chất lượng GDĐĐ cho học sinh Tác giả Thái Duy Tuyên cho r ng, vấn đề cấp bách giáo dục tăng cường GDĐĐ, tác giả đề xuất số đổi nội dung, phương pháp đặc biệt việc quản lý gia đình học sinh [ 4] Qua tổng kết công trình nghiên cứu tác giả, ch ng nhận thấy công trình hệ thống hóa lý luận GDĐĐ, quản lý GDĐĐ, đưa hệ thống biện pháp quản lý GDĐĐ cho HSSV trường đại học đ a phương cụ thể Tuy nhiên chưa có tác giả bàn vấn đề quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh sinh viên trường Cao đ ng nghề Từ lý trên, Footer Page of 126 Header Page of 126 ch ng đ nh hướng xác đ nh đề tài nghiên cứu “Biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh, sinh viên t ường C o đẳng nghề Đà Nẵng” 1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Đạo đức, giáo dục đạo đức a Đạo đức hội, nh l h thốn nhữn n uyên tắ , uy tắ , huẩn mự xã ó nn i tự i ủ xã hội, hạnh hú n i với nn ủ i, iữ i u hỉnh h nh vi ủ lợi í h nn i t n mối u n h iữ n nhân với tậ thể h y t n xã hội b Giáo dục đạo đức GD l u t ình t ộn óm n , i i ấ , tổ h nân nhận th t ị ể uy t , tậ hợ ủ uần hún nhằm i uần hún v u n iểm, uần hún th m i mạn , b v v thự thi uy n lự í h ủ nhân, ủ tậ thể í h, ó h thốn n ộ, n lối, hính u t ình ấu t nh hính t ị, ủ h n nhu ầu v lợi 1.2.2 Quản lý, quản lý giáo dục a Quản lý Qu n l l u t ình t u nl ộn ến kh h thể u n l nhằm ạt ây nh h ởn ợ m ủ hủ thể tiêu hun b Quản lý giáo dục Trong luận văn, ch ng sử dụng khái niệm QLGD tác giả Tr n iểm làm sở cho việc nghiên cứu Quản lý giáo dục hệ thống tác động có kế hoạch hướng đích chủ thể quản lý cấp khác đến tất kh u, phận hệ thống nh m đảm bảo cho quan Footer Page of 126 Header Page of 126 hệ thống giáo dục vận hành tối ưu, đảm bảo phát triển mở rộng mặt số lượng chất lượng để đạt mục tiêu giáo dục 1.2.3 Quản lý công tác giáo dục đạo đức Quản lý công tác GDĐĐ hoạt động quản lý, nh m điều hành hoạt động giáo dục nhà trường để yêu c u nội dung, mục tiêu, hiệu GDĐĐ nhà trường, xã hội phù hợp với lứa tuổi, cấp học, bậc học giáo dục Việt Nam 1.3 LÝ LUẬN VỀ GDĐĐ CHO HSSV 1.3.1 Tầm qu n t ọng củ công tác GDĐĐ HSSV - Giúp HSSV biết giải đ ng đắn mối quan hệ với người, với cộng đồng, với xã hội, với tự nhiên với thân - Tạo cho HSSV ý thức việc nên làm, c n làm phải làm - Giúp HSSV tự hoàn thiện th n, hình thành thái độ đ ng đắn trước việc, tượng 1.3.2 Yêu cầu giáo dục đạo đức cho HSSV t ong gi i đoạn n y h nhất, i l t ởn ộ lậ ân tộ v hủ n hĩ xã hội cho HSSV giữ vai tr đ nh h h i, không tách rời khỏi việc i iới u n h mạn v nhân sinh u n ộn s n hủ n hĩ cho HSSV h b , nội dung khác giáo dục đạo đức cho HSSV, tạo dựng n i, hốn th ộn hủ n hĩ ồn , tinh thần kh nhân í h kỷ, b n dung, v m it n sốn h t , hệ HSSV phải có tinh thần tự hủ nhạy bén, hấ nhận hy sinh, Footer Page of 126 m ơn ầu kh n ịnh Header Page of 126 h năm, nội dung quan trọng giáo dục đạo đức cho HSSV i ủ văn hó u n ni m l nh mạnh v tình yêu l i ẹ v t n kinh i i, v hạnh hú tiế , nhữn i ình, v nh [1] 1.3.3 Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức GDĐĐ cho HSSV a Mục tiêu GDĐĐ cho HSSV - Trang b cho HSSV tri thức c n thiết tư tưởng tr , đạo đức nh n văn, kiến thức pháp luật văn hóa xã hội - Hình thành HSSV có thái độ đ ng đắn, tình cảm, niềm tin đạo đức sáng th n, người, nghiệp đất nước - Rèn luyện HSSV tự giác thực chuẩn mức đạo đức xã hội b Nội dung GDĐĐ cho HSSV - Giáo dục cho HSSV phẩm chất đạo đức nh n cách người xã hội chủ nghĩa -Trang b cho HSSV hiểu biết khoa học niềm tin chuẩn mực đạo c Phương pháp GDĐĐ cho HSSV Phương pháp giáo dục thành tố quan trọng trình GDĐĐ Có nhóm phương pháp giáo dục sau:  Nhóm phương pháp hình thành ý thức cá nh n  Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động hình thành kinh nghiệm ứng xử  Nhóm phương pháp kích thích hoạt động điều chỉnh hành vi ứng xử Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 d Các hình thức GDĐĐ cho HSSV - Thông qua giảng dạy, học tập môn học lý thuyết Lênin, tư tưởng Hồ Chí ác- inh - Thông qua hoạt động thực tiễn, hoạt động nghề nghiệp - Thông qua hoạt động xã hội - Thông qua hoạt động tập thể - Tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn thiện th n - Thông qua gương người th y 1.3.4 Những y u tố ảnh hưởng đ n công tác GDĐĐ cho HSSV a Sự tác động yếu tố kinh tế - xã hội b Mối quan hệ giáo dục tự giáo dục c Vai trò tập thể HSSV d Vai trò lực lượng tham gia công tác GDĐĐ cho HSSV 1.4 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDĐĐ CHO HSSV 1.4.1 Mục tiêu, nội dung, phương pháp quản lý công tác GDĐĐ a Mục tiêu quản lý công tác GDĐĐ Đưa hoạt động GDĐĐ trở nên có tính khoa học phù hợp với đặc điểm nội dung giáo dục, đặc điểm t m sinh lý đối tượng giáo dục với qui phạm nhà nước, xã hội b Nội dung quản lý công tác GDĐĐ Để quản lý công tác GDĐĐ đạt hiệu quả, chủ thể quản lý thực nội dung sau: - ế hoạch hóa quản lý công tác GDĐĐ - Tổ chức thực công tác GDĐĐ - Giám sát, đạo thực công tác GDĐĐ - iểm tra, đánh giá công tác GDĐĐ c Phương pháp quản lý công tác GDĐĐ - Phương pháp tổ chức hành Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 đ nh pháp luật Trường có tư cách pháp nh n, có dấu tài khoản riêng [23] 1.6 ĐẶC TRƯNG HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Học sinh-HSSV trường Cao đ ng nghề tuyển sinh theo phương thức xét tuyển - Đối với hệ Cao đ ng nghề: Xét tuyển theo kết học tập theo học bạ lớp 10,11,12 kết điểm thi đại học - Đối với hệ Trung cấp nghề: Xét tuyển theo kết học tập năm cuối cấp 1.7 TIỂU KẾT CHƯƠNG Ở trường nghề, công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV có ý nghĩa quan trọng Nghiên cứu luận văn làm sáng tỏ sở lý luận công tác GDĐĐ cho HSSV, đồng thời xác đ nh rõ vấn đề quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV, là: xác đ nh mục tiêu, nội dung, hình thức, điều kiện quản lý yêu c u việc quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV sở dạy nghề Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Ti n t ình phát t iển củ t ường C o đẳng nghề Đà Nẵng Trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng thành lập theo Quyết đ nh số: 194/QĐ-BLĐTB&XH ngày 1/1/2007 Bộ Lao động Thương binh Xã hội sở n ng cấp Trường ỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng Qua nhiều năm phấn đấu, trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng đạt nhiều thành tích UBND Thành phố Đà Nẵng tặng b ng khen Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm trường lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đ u tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 theo Quyết đ nh 826/QĐ-BLĐTB&XH ngày tháng năm 2011 2.1.2 Cơ c u tổ chức, nhân lực 2.1.3 Các ngành đ ng đạo tạo Quy mô đào tạo a Các ngành Trường đào tạo b Các ngành Trường đào tạo thể qua bảng 2.1 c Quy mô đào tạo Trường Quy mô đào tạo Trường từ năm 2008 đến năm 2012, thể Bảng 2.2 2.2 SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2.1 Mục đích hảo sát 2.2.2 Nội dung hảo sát 2.2.3 Đối tượng hảo sát 2.2.4 Phương pháp hảo sát 2.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 2.3.1 Thực t ạng công tác GDĐĐ cho HSSV t ường C o đẳng nghề Đà Nẵng a Thực trạng nhận thức tầm quan trọng GDĐĐ cho HSSV Để tìm hiểu t m quan trọng GDĐĐ cho HSSV, đặt c u hỏi Câu 1: “ / h biết m h ối với m nh n tiêu i ộ u n t ọn t ủ vi n i n nh t GD n hi n n y ?” ết trình bày bảng 2.3 Câu 2: “ / ủ h biết hẩm hất kiến ủ v m m nh t n ộ u n t ọn ần i ?” ết thể qua bảng 2.4 b Thực trạng nội dung, hình thức phương pháp GDĐĐ  Về nội dung GDĐĐ Ch ng tiến hành điều tra khảo sát đội ngũ CBGV, HSSV với c u hỏi: “ hữn nội un GD hú t ọn i n n h n ợ nh t h HSSV t n th i i n u t ẵn ?” n n C ết thu được thể qua bảng 2.5  Về hình thức GDĐĐ Ch ng đặt c u hỏi: “ h t th n ế GD h HSSV v m n ã sử n nhữn hình ộ thự hi n? “ ết thể bảng 2.6  Về phương pháp GDĐĐ Ch ng tiến hành điều tra khảo sát đội ngũ CBGV với c u hỏi: “ / h biết nhữn ới ây ợ nh t n sử “Bạn h biết nhữn Footer Page 14 of 126 h ơn pháp GD n ởm h ộ n ?” với HSSV h ơng pháp h ạt ộn ới ây bạn 13 Header Page 15 of 126 u n tâm m ộ n ?” với nội dung phương pháp đ y ết khảo sát trình bày bảng 2.7 2.3.2 Thực t ạng quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV T ường C o đẳng nghề Đà Nẵng a Thực trạng việc x y dựng kế hoạch quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV Để tìm hiểu thực trạng việc x y dựng kế hoạch GDĐĐ cho HSSV nhà trường, ch ng nêu c u hỏi cho đối tượng CBGV: “Xin / h biết n t GD kiến ủ v vi h nh t xây ựn kế h h u n l n ã ợ thự hi n nh nào?” ết trình bày bảng 2.8 b Thực trạng công tác tổ chức, triển khai thực công tác GDĐĐ cho HSSV Để tìm hiểu cụ thể tình hình tổ chức thực kế hoạch GDĐĐ cho HSSV nhà trường, ch ng nêu c u hỏi cho đối tượng CBGV: “Xin / h biết kiến ủ v kh i thự hi n kế h h GD thự hi n nh n h n t tổ h , t iển nh t n ã ợ ?” ết trình bày bảng 2.9 c Thực trạng việc đạo công tác GDĐĐ cho HSSV Nghiên cứu vấn đề ch ng nêu c u hỏi: “Ý kiến ủ thầy/ v h ạt ộn hỉ ủ lãnh t n công tác GD h HSSV?”, kết trình bày bảng 2.10 Để tìm hiểu thực trạng quản lý đạo nội dung GDĐĐ cho HSSV nhà trường, ch ng nêu c u hỏi cho đối tượng CBGV: “Xin / h ạt ộn h biết n t GD kiến ủ v nh t n nào?” ết trình bày bảng 2.11 Footer Page 15 of 126 ã n t u nl ợ thự hi n nh 14 Header Page 16 of 126 d Thực trạng việc giám sát kiểm tra đánh giá công tác GDĐĐ Tìm hiểu việc kiểm tra đánh giá công tác GDĐĐ cho HSSV, ch ng đưa c u hỏi: “Ý kiến ủ thầy/ giám sát kiểm t , t nh i n t u n l GD v n t h nh n hi n n y?”, kết thu bảng 2.12 e Thực trạng quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện HSSV yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác GDĐĐ Để đánh giá thực trạng quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện, ch ng sử dụng c u hỏi sau: “ Ý kiến v bi n h t n t n nh t n t u nl nh i kết u èn luy n n hi n nay?” ết khảo sát thể qua bảng 2.13 Để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDĐĐ cho HSSV ch ng đặt c u hỏi: “ hữn yếu tố n h ởn ến n t GD s u ây nh h HSSV? ", kết trình bày bảng 2.14 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDĐĐ CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Điểm mạnh - Nhà trường ch trọng làm tốt việc x y dựng kế hoạch quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV - Đa số cán giáo viên nhà trường có nhận thức đ ng đắn t m quan trọng công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV giai đoạn - Hiện nhà trường thành lập ph ng Công tác HSSV ph n công phụ trách vấn đề giáo dục đạo đức cho HSSV 2.4.2 Điểm y u - Đội ngũ giáo viên có l c chưa nhận thức hết mối quan hệ biện chứng hai mặt đạo đức văn hoá Công tác giáo dục đạo Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 đức HSSV c n chung chung, thiếu tính toàn diện, xem nhẹ việc thực hành rèn luyện hành vi thói quen đạo đức -Về nội dung, hình thức, phương pháp: Chưa có thống mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức - Công tác x y dựng kế hoạch: Triển khai kế hoạch, đôi l c c n l ng t ng; kế hoạch chưa sát với thực tế, c n chưa thực khả thi, - Về việc giám sát, đạo: Công tác nói c n bỏ ngõ, lãnh đạo nhà trường dường đạo - Công tác kiểm tra, đánh giá: chưa thường xuyên 2.4.3 Nguyên nhân củ hạn ch , tồn t ong quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV Tìm hiểu nguyên nh n hạn chế, tồn quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV, trao đổi trực tiếp với cán giảng viên, người trực tiếp gián tiêp tham gia vào việc quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV nhà trường thống với ch ng nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ vào công tác GDĐĐ cho HSSV Bên cạnh nguyên nh n chủ quan, theo ch ng tôi, công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV c n ch u ảnh hưởng nguyên nh n xã hội (nguyên nh n khách quan) 2.5 TIỂU KẾT CHƯƠNG GDĐĐ cho HSSV nhiệm vụ quan trọng công tác đào tạo nhà trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng Bên cạnh kết đạt được, công tác c n nhiều hạn chế, bất cập Việc quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV c n nhiều hạn chế, khó khăn như: nội dung kế hoạch chưa sát với thực tế; việc tổ chức triển khai kế hoạch thiếu thống trình thực hiện; công tác giám Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 sát, đạo, kiểm tra, đánh giá chưa ch trọng đ ng mức Những hạn chế làm cho hiệu công tác GDĐĐ cho HSSV nhà trường thời gian qua chưa cao CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP 3.1.1 Các biện pháp phải nhằm phát huy v i t ò chủ động, tích cực củ cán bộ, giáo viên, HSSV t ong quản lý công tác GDĐĐ 3.1.2 Các biện pháp phải h i thác, s dụng hợp lý tiềm t ong nhà t ường 3.1.3 Các biện pháp phải đồng 3.1.4 Các biện pháp phải ph hợp với thực t , c tính phổ quát 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDĐĐ CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng c o nh n thức, ý thức t ách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV a Mục đích ý nghĩa biện pháp - Gi p CBGV có tinh th n trách nhiệm cao công việc mà đảm nhận, n ng cao ý thức công tác giáo dục - Nhận thức đ ng v trí, vai tr công tác GDĐĐ b Nội dung biện pháp - Đối với đội ngũ CBQL: Hiểu nắm vững chủ trương đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Đối với GV giảng dạy: N ng cao tinh th n trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, hưởng ứng tích cực vận động cấp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Đối với GVCN lớp: Nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục nh n cách, tình hình tr thời sự, thực trạng xã hội, giá tr đạo đức - Đối với cán Đoàn TN: Thấm nhu n, hiểu rõ chủ trương, đường lối, ngh Đảng, Đoàn cấp trên, th BGH - Đối với HSSV: N ng cao nhận thức cho HSSV thái độ, niềm tin s u sắc vào thiện, vào tương lai c Cách thức tiến hành - Tổ chức bồi dưỡng trang b cập nhật kiến thức - ết hợp tuyên truyền vận động thông qua phong trào thi đua d Điều kiện thực biện pháp C n có quan t m đạo chặt chẽ cấp uỷ Đảng, BGH, đồng thuận thống nhận thức tất đối tượng giáo dục 3.2.2 Đ dạng hoá nội dung, hình thức cải ti n phương pháp GDĐĐ cho HSSV a Mục đích ý nghĩa biện pháp b Tránh nhàm chán, áp đặt n ng cao hiệu GDĐĐ c Nội dung cách thực biện pháp - C n phải thực nhiều phương pháp giáo dục HSSV cách phù hợp - C n chủ động đạo phối hợp chặt chẽ phận liên quan d Điều kiện đế thực biện pháp Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Các nhà lãnh phải có nhận thức đ y đủ vai tr , v trí, t m quan trọng việc đa dạng hoá nội dung, hình thức cải tiến phương pháp quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV 3.2.3 Tổ chức đạo thực nghiêm t c t ong đánh giá t èn luyện cho học sinh HSSV a Mục đích ý nghĩa cúa biện pháp - Nh m góp ph n thực mục tiêu đào tạo đội ngũ người lao động phát triển toàn diện, - N ng cao ý thức HSSV học tập, rèn luyện phẩm chất tr , đạo đức, lối sống, hoàn thiện nh n cách b Nội dung cách thực - Quán triệt s u sắc tinh th n đạo Bộ LĐTB&XH công tác giáo dục tình hình CBGV HSSV - Ph n công trách nhiệm phải cụ thể, rõ ràng phận có liên quan c Điều kiện thực - Có ủng hộ cấp uỷ Đảng, quyền, đoàn thể - Cụ thể hoá mặt rèn luyện HSSV 3.2.4 Tổ chức tốt công tác thi đu , hen thưởng dự t ên t đánh giá èn luyện HSSV a Mục đích ý nghĩa biện pháp - Kích thích HSSV nổ lực vươn lên học tập, rèn luyện - Tạo môi trường giáo dục lành mạnh b Nội dung cách thực biện pháp - Lên kế hoạch hoạt động năm học ch ý đến số hoạt động tiêu biểu để x y dựng phong trào thi đua nhà trường - Tổ chức tốt trình thi đua, khen thưởng c Các điều kiện thực biện pháp Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Phải thống cao phận toàn trường, bên cạnh phải đ u tư kinh phí - Thi đua phải đảm bảo nguyên tắc: d n chủ, công b ng, khách quan xác 3.2.5 Tăng cường hoạt động quản lý hoạch h công tác GDĐĐ cho HSSV a Ý nghĩa biện pháp - Đ nh hướng cho toàn công tác GDĐĐ cho HSSV - Là sở để huy động tối đa nguồn lực nhà trường - Căn để kiểm tra, giám sát, đánh giá trình tổ chức thực phận có liên quan b Nội dung cách thực biện pháp - X y dựng kế hoạch tổng thể cho năm học, học kỳ với nội dung chủ đề cụ thể - Các ph ng, khoa chức x y dựng kế hoạch cụ thể đơn v nh m - Các lớp, chi đoàn x y dựng phương hướng hoạt động tập thể Đối với cá nh n HSSV phải có ý thức tự giác thực hiện, tự rèn luyện th n, sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt c Điều kiện thực biện pháp - Đ u tư sở vật chất, phương tiện kỹ thuật tài tương ứng với yêu c u để thực kế hoạch - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 3.2.6 Phối hợp chặt chẽ lực lượng t ong nhà t ường t ong công tác GDĐĐ cho HSSV Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 a Ý nghĩa biện pháp - Công tác GDĐĐ cho HSSV đạt hiệu cao - Công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV đem lại kết mong muốn b Nội dung cách thực biện pháp - Tuyên truyền vận động lực lượng, tổ chức nhà trường, xã hội tham gia vào công tác GDĐĐ cho HSSV - C n sử dụng mối quan hệ để đẩy mạnh việc vận động tài trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội c Điều kiện để thực biện pháp - Người lãnh đạo phải giữ vai tr chủ đạo mối quan hệ - Thống cao phận liên quan, thông suốt từ xuống, nhanh, xác 3.2.7 Tăng cường inh phí, sở v t ch t t ng thi t b phục vụ cho công tác GDĐĐ a Mục đích ý nghĩa biện pháp - Là điều kiện để tổ chức có hiệu trình quản lý GDĐĐ - Góp ph n tăng cường hiệu lực quản lý nhà trường b Nội dung cách thức thực biện pháp -Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu hệ thống sở vật chất, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác GDĐĐ - Huy động nguồn lực đa dạng, từ kinh phí ng n sách, ng n sách nhà nước c Điều kiện thực biện pháp - Xác đ nh mục đích kế hoạch GDĐĐ Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 - 21 ế hoạch sử dụng, bổ sung kinh phí, sở vật chất trang thiết b x y dựng lồng kế hoạch hoạt động chung năm học nhà trường 3.2.8 Phát huy tính tự quản, tự giáo dục củ HSSV công tác GDĐĐ a Ý nghĩa biện pháp - Tác động đến ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống HSSV - N ng cao nhận thức từ có thái độ, hành vi đ ng đắn việc rèn luyện phẩm chất nh n cách người HSSV b Nội dung cách thực biện pháp - Tạo hội môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, tổ chức hoạt động tập thể nhà trường, xã hội - Lãnh đạo nhà trường c n lựa chọn đội ngũ GVCN có đủ trình độ hiểu biết c Điều kiện đế thực biện pháp - Sự quan t m CBGV người tham gia vào công tác GDĐĐ cho HSSV - ế hoạch quản lý cụ thể rõ ràng, chi tiết, có tính khả thi 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp quản lý tạo nên hệ thống đa dạng, động, biện pháp vạn năng, biện pháp có ưu điểm, nhược điểm có hạn chế đ nh C n phải tuỳ theo công việc, người, điều kiện, hoàn cảnh, thời gian mà lựa chọn kết hợp biện pháp thích hợp 3.4 KIỂM CHỨNG TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDĐĐ Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 Để kiểm chứng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, ch ng trưng c u ý kiến đội ngũ 80 CBQL, CBGV, GVCN, cán Đoàn có kinh nghiệm công tác GDĐĐ biện pháp x y dựng với c u hỏi: “Xin ồn v tính ấ thiết v tính kh thi ủ GD ợ nêu hí h biết kiến ủ bi n h u n l ới ây? ” Kết trình bày bảng 3.5 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương , ch ng trình bày số quan điểm x y dựng thực biện pháp GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng, từ đề xuất biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV ỗi biện pháp ph n tích cụ thể, chi tiết ý nghĩa, nội dung cách thực Ch ng cho r ng, biện pháp phải thực đ y đủ mối quan hệ chặt chẽ với ết kiểm chứng cho thấy biện pháp mà ch ng nghiên cứu đề xuất có tính cấp thiết khả thi điều kiện trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ K t lu n Qua kết nghiên cứu thực trạng việc quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng, ch ng thấy nhà trường nhận thức đ ng đắn t m quan trọng công tác GDĐĐ triển khai thực số nội dung việc quản lý công tác GDĐĐ Tuy nhiên việc quản lý công tác GDĐĐ c n nhiều hạn chế.Từ việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 ch ng đề xuất biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV nhà trường Cụ thể biện pháp: - N ng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, HSSV t m quan trọng công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV - Đa dạng hoá nội dung, hình thức cải tiến phương pháp GDĐĐ cho HSSV - Tổ chức đạo thực nghiêm t c, tạo nên thống khoa, ph ng ban, đoàn thể nhà trường đánh giá kết rèn luyện cho HSSV - Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng dựa kết đánh giá rèn luyện HSSV - Tăng cường công tác kế hoạch hóa, tổ chức, đạo việc quản lý đổi công tác GDĐĐ cho HSSV - Phối hợp chặt chẽ lực lượng nhà trường công tác GDĐĐ cho HSSV - Quản lý việc sử dụng, bổ sung kinh phí, sở vật chất trang thiết b phục vụ cho công tác GDĐĐ toàn trường khoa - Phát huy tính tự quản, tự giáo dục HSSV công tác GDĐĐ Khuy n ngh  Đối với Bộ Lao động –Thương binh Xã hội - C n đổi việc tổ chức hội ngh tổng kết công tác HSSV h ng năm để tổng kết r t kinh nghiệm - Thiết lập thêm tiêu chuẩn GDĐĐ cho HSSV phù hợp với giai đoạn vào quy chế đánh giá kết rèn luyện HSSV Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Thiết lập chương trình khung c n coi trọng đến nội dung GDĐĐ c n thiết  Đối với UBND thành phố Đà Nẵng Bổ sung kinh phí đ u tư sở vật chất, trang thiết b phục vụ cho hoạt động chung Trường, đặc biệt hoạt động, s n chơi học cho HSSV  Đối với Đảng uỷ, BGH trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Có kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường để GDĐĐ cho HSSV - Chỉ đạo Đoàn trường thành lập Liên chi Hội SV Đồng thời có tạo điều kiện sở vật chất phương tiện hỗ trợ cho phận làm công tác GDĐĐ cho HSSV hoàn thành nhiệm vụ - Đ nh kỳ (tháng, tu n) Đảng uỷ, lãnh đạo lập kế hoạch đối thoại với HSSV để thể quan t m, qua nắm bắt, chia sẻ t m tư nguyện vọng đạo tốt công tác HSSV nói chung công tác GDĐĐ nói riêng Footer Page 26 of 126 ... trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao Đ ng nghề Đà Nẵng, đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV nh m góp ph n n ng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường. .. Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu Chương Thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng Chương Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng... tác giáo dục đạo đức cho HSSV khối trường nghề Đà Nẵng Chính vậy, việc nghiên cứu nh m đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HSSV Trường Cao đ ng nghề Đà Nẵng, góp ph n n ng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵn, Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵn, Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay