Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG *** ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ VĂN LIÊN Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 2: TS TRƯƠNG CÔNG THANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học Trường Đại học Trà Vinh vào ngày 07 tháng 06 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với nhu cầu học tập ngày cao đa dạng, đòi hỏi sở đào tạo phải có linh hoạt, mở rộng nhiều phương thức loại hình đào tạo Đi đôi với việc đổi phương thức dạy học theo phương châm phát huy tính chủ động, sáng tạo người học “lấy học sinh làm trung tâm” cần nhanh chóng phát triển loại hình đào tạo không quy, đặc biệt loại hình đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, nhằm mở rộng hội học tập cho người theo hướng học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tạo điều kiện thuận lợi cho tầng lớp nhân dân tham gia học tập thích ứng kịp thời với phát triển xã hội ổn định sống Đánh giá vai trò tầm quan trọng giáo dục từ xa nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước có chủ trương, đường lối rõ ràng phát triển giáo dục từ xa để đáp ứng nhu cầu học tập nhân dân phát triển đất nước Trường Đại học Trà Vinh trường công lập có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học ứng dụng, cung cấp dịch vụ góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Trà Vinh đồng Sông Cửu Long Với phương châm “Mang đến hội học tập chất lượng cho cộng đồng”, đồng thời phát huy lợi có từ mô hình đào tạo đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo, năm 2008 Trường tuyển sinh khóa cao đẳng, đại học theo hình thức từ xa đến phát triển với quy mô 8.000 học viên Footer Page of 126 Header Page of 126 Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt được, công tác đào tạo từ xa Trường Đại học Trà Vinh nhiều tồn Nếu có hệ thống biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện bối cảnh Trường Đại học Trà Vinh, góp phần phát triển quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng hiệu quản lý, chất lượng giáo dục, đặc biệt tạo thương hiệu cho Trường Đại học Trà Vinh, góp phần thực chủ trương xã hội hóa giáo dục Đảng Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay” làm vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng công tác quản lý đào tạo từ xa đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý đào tạo bậc đại học theo hình thức từ xa Trường Đại học Trà Vinh thời gian từ Nhà trường có đào tạo loại hình này, cụ thể công tác quản lý Viện Phát triển nguồn lực Giả thuyết khoa học Chất lượng ĐTTX nâng cao, đề xuất biện pháp phù hợp với lý luận khoa học quản lý giáo dục quán triệt vấn đề: Footer Page of 126 Header Page of 126 Nâng cao nhận thức CBQL, GV HV vai trò đặc thù quản lý theo phương thức giáo dục từ xa; cải tiến nội dung, chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa; đổi công tác tổ chức đào tạo kiểm tra đánh giá kết quả; tăng cường điều kiện phương tiện, học liệu phục vụ công tác ĐTTX; xây dựng hệ thống thông tin chế phối hợp Trường Đại học Trà Vinh – trạm ĐTTX– HV Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận việc quản lý công tác ĐTTX trường Đại học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh 5.3 Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh, đồng thời khảo nghiệm tính hợp lý khả thi biện pháp Phương pháp nghiên cứu 4.1 Các phương pháp nghiên cứu lý luận Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu liên quan nhằm xây dựng sở lý luận cho đề tài nghiên cứu 4.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp vấn - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 4.3 Phương pháp thống kê toán học nhằm xử lý kết điều tra Footer Page of 126 Header Page of 126 Bố cục đề tài  Mở đầu  Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý công tác ĐTTX  Chương 2: Thực trạng quản lý công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh  Chương 3: Các biện pháp quản lý công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh  Kết luận khuyến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực công trình nghiên cứu, việc tổng hợp, thu thập loại tài liệu có liên quan để xây dựng sở lý luận cho việc nghiên cứu, tìm dấu hiệu đặc thù vấn đề, tìm hiểu công trình nghiên cứu cấp Bộ đề tài luận văn thạc sĩ tác giả trước Tuy nhiên, việc khai thác, tổng hợp kế thừa kết nghiên cứu có để đồng hóa biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh bỏ ngỏ Đó nội dung mà đề tài luận văn cần nghiên cứu để làm sáng tỏ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Sự hình thành phát triển ĐTTX giới ĐTTX hình thành từ cuối kỷ 19 nước Tây Âu Bắc Mỹ Phương tiện chuyển tải thông tin cho ĐTTX lúc chủ yếu dựa vào tài liệu in ấn hệ thống bưu điện Đến đầu kỷ 20, có tiến khoa học công nghệ thông tin, ĐTTX Footer Page of 126 Header Page of 126 tiến thêm bước Những thập niên cuối kỷ 20, máy vi tính tạo cho ĐTTX có bước tiến nhảy vọt làm thay đổi hẳn cách dạy học hệ thống đào tạo truyền thống Thời kỳ từ cuối kỷ 19 đến kỷ 20, ĐTTX chủ yếu đáp ứng nhu cầu học tập dân chúng, người điều kiện theo học trường truyền thống lý kinh tế vị trí địa lý Đến nửa cuối kỷ 20, xuất nhu cầu thiết hơn, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ có bước tiến nhảy vọt; giáo dục đào tạo coi then chốt đại cách mạng đó, đó, ĐTTX phải ưu tiên hàng đầu, tạo đột phá mới, nhờ có tiến công nghệ thông tin đại Hơn nữa, giáo dục kỷ 21 phải tiến đến người, nhà, để người dân vươn lên sống lao động Vì vậy, ĐTTX đóng vai trò vô quan trọng việc hình thành phát triển hệ thống giáo dục suốt đời kinh tế tri thức 1.1.2 Sự hình thành phát triển ĐTTX Việt Nam Đào tạo đại học theo phương thức giáo dục từ xa hình thành nước ta từ năm đầu thập kỷ 60 kỷ trước, khóa học hàm thụ theo hình thức gửi thư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đến giai đoạn từ 1977 – 1988, Bộ Giáo dục (nay Bộ Giáo dục Đào tạo) thí điểm mở khóa đào tạo giáo viên địa phương theo hình thức tự học kết hợp với thực tập sư phạm thường xuyên Để phát triển giáo dục từ xa, vào năm 1993 Chính phủ cho phép thành lập đại học mở Viện Đại học Mở Hà Nội Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh (nay Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) với chức nhiệm vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 ĐTTX, đến năm 1994 trung tâm ĐTTX trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thành lập 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Đào tạo từ xa ĐTTX hiểu trình giáo dục, phần lớn có gián cách người dạy người học mặt không gian thời gian Người học theo hình thức ĐTTX chủ yếu tự học tự nghiên cứu qua tài liệu giáo trình in, băng hình, băng tiếng, CDROM, giáo trình điện tử, đa phương tiện…; việc sử dụng phương tiện nghe – nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình mạng tin học – viễn thông sở giáo dục phối hợp với quan truyền thông tổ chức trợ giúp 1.2.2 Quản lý giáo dục đại học 1.2.3 Quản lý đào tạo 1.2.4 Quản lý ĐTTX quản lý ĐTTX trường đại học Quản lý ĐTTX bao gồm việc quản lý tất vấn đề liên quan đến ĐTTX như: xác định mục tiêu đào tạo, xác lập chuẩn mực chất lượng, thiết kế tiến hành chương trình đào tạo, giám sát giảng dạy, phương pháp xây dựng kiểm soát chuẩn mực chất lượng, xây dựng, ban hành thực quy trình đảm bảo chất lượng cách công khai,… nhằm đạt mục tiêu ĐTTX 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐTTX 1.3.1 Xác định mục tiêu đào tạo Mục tiêu ĐTTX nhằm cung cấp hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thực hành khả nghiên cứu sáng tạo cho người, đặc biệt cán bộ, công nhân viên người lao động vùng sâu, vùng xa, …nhằm mục Footer Page of 126 Header Page of 126 tiêu nâng cao dân trí, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tình hình 1.3.2 Quy hoạch tuyển sinh theo mục tiêu khả phục vụ 1.3.3 Quản lý nội dung, chương trình đào tạo 1.3.4 Quản lý trình đào tạo Quản lý trình đào tạo bao gồm: quản lý công tác kế hoạch tổ chức thực chương trình đào tạo, quản lý trình dạy – học, quản lý học vụ - điểm số 1.3.5 Quản lý trình kiểm tra, đánh giá theo mục tiêu 1.3.6 Cung ứng phương tiện, học liệu phục vụ cho công tác ĐTTX Do đặc trưng loại hình ĐTTX thầy – trò gián cách không gian thời gian phần lớn trình đào tạo, học liệu phương tiện cầu nối việc chuyển tải thông tin 1.3.7 Quản lý cán quản lý, đội ngũ GV HV trạm ĐTTX Mọi hoạt động người nhận thức: nhận thức CBQL, nhận thức đội ngũ GV, nhận thức HV TIỂU KẾT CHƯƠNG Quản lý đào tạo hoạt động trọng tâm trường đại học Thực chất quản lý đào tạo quản lý trình dạy học; quản lý để thành tố cấu trúc trình vận động, hỗ trợ tích cực cho để tạo thành hệ toàn vẹn; việc quản lý thông qua hoạt động quản lý tự quản lý; thông qua lực lượng CBQL, phòng chức năng, GV HV Nội dung quản lý ĐTTX trường đại học là: - Xác định mục tiêu đào tạo, Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Xây dựng chương trình đào tạo, - Tổ chức tuyển sinh, - Tổ chức, quản lý thực chương trình đào tạo, - Quản lý kiểm tra, đánh giá kết đào tạo, - Quản lý sở vật chất, phương tiện đào tạo, - Quản lý CBQL, GV HV Đào tạo đại học theo phương thức GDTX nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác đào tạo Trường Đại học Trà Vinh Muốn nâng cao hiệu đào tạo trước hết phải cải tiến công tác quản lý đào tạo Chúng vận dụng sở lý luận trình bày chương để khảo sát thực trạng quản lý công tác đào tạo theo phương thức GDTX Trường Đại học Trà Vinh CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.1 VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VÀ VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC 2.1.1 Khái quát trình phát triển Trường Đại học Trà Vinh Trường Đại học Trà Vinh, tiền thân Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh thành lập vào năm 2001 Tháng năm 2006, Trường CĐCĐ Trà Vinh phát triển thành Trường Đại học Trà Vinh, đến tháng năm 2011, Trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh sáp nhập vào trường Đại học Trà Vinh thành thể thống Hoạt động trường Đại học Trà Vinh triển khai Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Đối tượng: CBQL, GV HV 2.2.2 Phương pháp tiến trình khảo sát a Xây dựng công cụ khảo sát Để điều tra thực trạng xây dựng phiếu gồm 24 câu hỏi cho khách thể nghiên cứu HV 18 câu hỏi cho khách thể nghiên cứu GV CBQL b Chọn mẫu khảo sát Khách thể nghiên cứu chủ yếu Trường Đại học Trà Vinh - Giảng viên Khoa Kinh tế, Luật Ngoại ngữ, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Khoa Sư phạm (30 phiếu) - Cán quản lý Viện Phát triển nguồn lực, phòng, khoa trạm ĐTTX (20 phiếu) - Học viên theo học từ xa Trường Đại học Trà Vinh (HV trường 150 phiếu, HV trạm ĐTTX 100 phiếu) c Tổ chức khảo sát * Kết số phiếu phát số phiếu thu về: + Học viên: phát 250 phiếu, thu 222 phiếu + Cán quản lý: phát 20 phiếu, thu 20 phiếu + Giảng viên: phát 30 phiếu, thu 30 phiếu 2.2.3 Cách xử lý số liệu Sử dụng chương trình Excel để tổng hợp xử lý số liệu nghiên cứu 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐTTX TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.3.1 Công tác tuyển sinh Kết khảo sát cho thấy có đến 60% GV CBQL đánh giá công tác tuyển sinh tốt Tuy nhiên, đối chiếu thực trạng số liệu sinh viên dự tuyển đại học hệ từ xa Trường Đại học Trà Vinh từ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 năm 2008 đến thấp cân đối cấu ngành nghề đào tạo địa bàn đào tạo Chúng sử dụng câu hỏi mở để thu thập thêm nhiều ý kiến đóng góp GV CBQL công tác tuyển sinh đại học từ xa không đưa tỉ lệ % lựa chọn Chúng nhận ý kiến sau:  Người học lo lắng cấp hệ từ xa  Chưa hiểu rõ hình thức ĐTTX  Điều kiện mặt chung giáo dục tỉnh số tỉnh vùng thấp, người chưa có điều kiện theo học  Nhà trường cần cải tiến công tác đào tạo để tạo thương hiệu 2.3.2 Quản lý nội dung, chương trình đào tạo Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, mức độ phù hợp phù hợp có đến 71,8% CBQL, GV HV lựa chọn Chương trình đào tạo nhìn chung đánh giá phù hợp có 22,2% CBQL, GV HV đánh giá nội dung chương trình mang tính thực tiễn Như người quản lý GV cần phải có đổi nội dung chương trình để thu hút người học đem lại hiệu cao Chúng nhận 81% HV 79,6% CBQL, GV cho nên thay đổi chương trình theo hướng giảm thời gian môn học đại cương, tăng thời gian môn học chuyên ngành 2.3.3 Quản lý trình tổ chức đào tạo kiểm tra, đánh giá theo mục tiêu a Xây dựng kế hoạch đào tạo tổ chức thực kế hoạch Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo HV đánh giá tương đối kịp thời (chiếm 51,4%) Tuy nhiên có ý kiến cho Nhà trường thông báo phòng học lịch thi lại chậm b Quản lý trình dạy – học phương pháp giảng dạy theo hình thức từ xa Quản lý trình dạy Kết nghiên cứu cho thấy, hình thức ôn tập tập trung (mặt giáp mặt) GV HV nhiều người đồng tình (có 91,3% số HV lựa chọn) ST T Bảng 2.7- Thực trạng giảng dạy theo giáo trình chung Vị trí công tác Tổng GV CBQL Nội dung Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ SL SL SL % % % Giảng dạy theo 20 66,7 11 55 31 62 giáo trình chung Giảng dạy không theo giáo trình 10 33,3 45 19 38 chung Tổng 30 100 20 100 50 100 Về phương pháp giảng dạy Bảng 2.8- Đánh giá phương pháp giảng dạy Ý kiến đánh giá TT Nội dung Mức độ truyền đạt học dễ hiểu Có phương pháp giảng dạy cho người học từ xa Footer Page 14 of 126 Rất Khá Trung cao cao bình 8,7% 32,2% 59,1% 0% 8,3% 38,8% 52,9% 0% Thấp Header Page 15 of 126 13 Quản lý trình học tập Về điều kiện học tập: điều kiện học tập HV nhiều khó khăn, đặc biệt tài liệu học tập Về thái độ học tập: số HV có thái độ học tập thiếu tích cực, phương pháp học mang tính thụ động, tinh thần tự học, nghiên cứu chưa cao c Quản lý học vụ, điểm Bảng 2.10- Thời gian thông báo kết thi hết học phần Đối tượng HV Thời gian thông báo kết HV trạm thi hết học phần HV Trường ĐTTX Rất nhanh 1,4% 0% Nhanh 20,9% 18,1% Trung bình 24,3% 22,9% Chậm 36,7% 39% Rất chậm 16,7% 20% 100% 100% Tổng d Quản lý kiểm tra, thi cử Bảng 2.11- Lựa chọn CBQL, GV HV hình thức thi ST T Nội dung Thi vấn đáp Thi viết tự luận (đề kín) Thi viết tự luận (đề mở) Thi trắc nghiệm Bài tập tiểu luận Tổng Footer Page 15 of 126 hết học phần Đối tượng CBLQ, GV HV Tỉ lệ Tỉ lệ SL SL % % 4 1,9 Tổng Tỉ lệ % 2,3 SL 16 7,4 20 7,5 26 52 154 71,3 180 67,7 14 50 28 100 39 18 1,4 100 53 19,9 2,6 100 216 266 Header Page 16 of 126 14 2.3.4 Quản lý sở vật chất, phương tiện học liệu phục vụ cho công tác ĐTTX Qua kết khảo sát nhận thấy đánh giá GV, CBQL HV phù hợp Cả đối tượng khảo sát cho sở vật chất phương tiện phục vụ cho ĐTTX đầy đủ (CBQL, GV chiếm 81,8%, HV chiếm 55,4%) Tuy nhiên, học liệu cung cấp cho HV từ xa chưa đầy đủ Bảng 2.14 Thực trạng trang bị giáo trình, tài liệu cho HV từ xa Trang bị giáo trình, tài TT liệu cho HV từ xa CBQL, GV HV SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % Rất đầy đủ 12,5 32 14,9 Khá đầy đủ 18 37,5 49 22,8 Chưa đầy đủ 24 50 134 62,3 48 100 215 100 Tổng 2.3.5 Quản lý đội ngũ GV, CBQL HV trạm ĐTTX a Số lượng, trình độ lực chuyên môn Số lượng: cấu tỉ lệ số lượng GV số lượng HV số ngành học như: Luật, Kế toán thiếu cân đối Trình độ lực chuyên môn: thiếu GV có trình độ thạc sĩ trở lên, thiếu kinh nghiệm chuyên môn giảng dạy b Công tác trị, tư tưởng đội ngũ GV CBQL Điểm mạnh: đội ngũ CBQL, GV tận tình, có trách nhiệm Điểm yếu: đội ngũ CBGV, QL hạn chế trình độ, lực, phận GV chưa phối hợp thực kế hoạch đào tạo c Hệ thống thông tin Trường Đại học Trà Vinh – trạm ĐTTX – HV Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Qua kết khảo sát, thấy việc cung cấp phản hồi thông tin Trường Đại học Trà Vinh trạm ĐTTX chậm (chiếm 58,3 ý kiến đánh giá HV) Thực trạng có nhiều nguyên nhân, trực tiếp vấn với CBQL chuyên trách nhận ý kiến sau:  Hiện chưa có quy định cụ thể quy trình phối hợp Nhà trường trạm ĐTTX, chưa có phối hợp đồng đơn vị quản lý ĐTTX  Số lượng nhân đảm nhận công tác quản lý ĐTTX nên chưa chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu người học  Chưa có buổi gặp gỡ CBQL HV để thu nhận xử lý kịp thời thông tin từ phía HV 2.4 NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐTTX TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.4.1 Mặt mạnh Lãnh đạo Nhà trường xác định mục tiêu ĐTTX, quan tâm đến việc mở rộng ngành nghề đào tạo, địa bàn đào tạo để phù hợp với xu phát triển nhu cầu xã hội Cơ sở vật chất phương tiện phục vụ ĐTTX Nhà trường trang bị đầy đủ Chương trình học tổ chức vào ngày thứ 7, chủ nhật đông đảo người học đánh giá thuận lợi Đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ động, nhiệt tình sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng cộng đồng 2.4.2 Mặt hạn chế Chương trình đào tạo thiếu kỹ thực tiễn, ứng dụng Phương pháp giảng dạy chưa phát huy tính chủ động, Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 sáng tạo người học, học liệu phục vụ cho HV từ xa hạn chế, thông tin kinh tế - xã hội chưa cập nhật bổ sung kịp thời vào giáo trình tài liệu cho HV Việc quản lý hoạt động học tập HV chưa chặt chẽ, lực lượng quản lý thiếu Giảng viên tham gia giảng dạy lớp đại học từ xa có học vị thạc sĩ trở lên ít, cấu tỉ lệ số lượng GV số lượng HV số ngành chênh lệch cao gây khó khăn công tác mời giảng bố trí lịch học 2.4.3 Những thuận lợi 2.4.4 Những khó khăn TIỂU KẾT CHƯƠNG Chúng khái quát trình hình thành phát triển Trường Đại học Trà Vinh trình bày việc tổ chức trình nghiên cứu Nội dung chương nêu rõ thực trạng quản lý công tác đào tạo từ xa qua vấn đề công tác tuyển sinh; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; hoạt động giảng dạy GV học tập HV, học liệu, sở vật chất, trình kiểm tra, thi cử Quản lý công tác đào tạo từ xa đóng vai trò quan trọng, cốt yếu hoạt động Trường Đại học Trà Vinh Vì vậy, công tác nhận quan tâm đạo sâu sắc lãnh đạo Nhà trường Song thực tế, bên cạnh thuận lợi tồn nhiều khó khăn, yếu kém, ảnh hưởng đến hiệu đào tạo Những biểu thực trạng nguyên nhân sở để xác lập biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện Trường Đại học Trà Vinh Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP - Nguyên tắc tính kế thừa Kế thừa phát triển dựa việc sử dụng, tận dụng có Kế thừa yếu tố vô quan trọng phát triển - Nguyên tắc tính hệ thống, tính toàn diện Mỗi biện pháp quản lý tách rời mà phải gắn kết biện pháp với biện pháp khác thành hệ thống đảm bảo toàn diện trình đào tạo - Nguyên tắc tính thực tiễn Thực tiễn công tác đào tạo có biện pháp quản lý đưa tưởng chừng hay trình thực thi thấy nóng vội, bất cập, trở nên phản tác dụng chí gây nên ức chế trình đào tạo Do đó, nhà quản lý cần phải thận trọng đưa biện pháp quản lý, biết dừng lại hoãn thực thi chưa đảm bảo nguyên tắc - Nguyên tắc đảm bảo chất lượng hiệu Đó kết cuối hoạt động đào tạo đạt mà biện pháp quản lý cần phải đưa 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐTTX TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.2.1 Nâng cao nhận thức GV, CBQL HV vai trò đặc thù quản lý theo hình thức giáo dục từ xa a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Thực công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội ĐTTX, phải làm cho cấp, đoàn thể quần chúng hiểu giáo dục thường xuyên có hình thức ĐTTX hai phương thức giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục quy giáo dục thường xuyên) c Cách thức thực 3.2.2 Tăng cường công tác phối hợp quản lý ĐTTX a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung Công tác quản lý ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh nhiệm vụ chung nhiều đơn vị trực thuộc, phải có phối hợp chặt chẽ nhiều cấp độ quản lý; đơn vị, phòng, khoa chức năng; chuyên viên nhóm chuyên viên đơn vị trực thuộc; Nhà trường với trạm ĐTTX c Cách thức tiến hành 3.2.3 Cải tiến nội dung, chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung Luôn đổi nội dung chương trình đào tạo: giảm bớt môn học đại cương, tăng cường môn học chuyên ngành, đưa vào nhiều kiến thức thực hành lý thuyết để thu hút người học đem lại hiệu cao công tác đào tạo Đối với học phần chuyên ngành đào tạo, cần xây dựng giáo trình có nội dung đại, có tài liệu tham khảo kèm theo, có câu hỏi kiểm tra kiến thức đáp án, tạo điều kiện tối đa cho người học đối thoại với GV, mở rộng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 học phần tự chọn, tạo điều kiện thuận lợi cho HV nghiên cứu, tự học phát huy sở trường lĩnh vực chuyên môn c Cách thức tiến hành 3.2.4 Tăng cường quản lý thực chương trình đào tạo a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch học tập, thi cử kịp thời - Quản lý nề nếp dạy học - Định hướng trình tự học cho HV c Cách thức tiến hành 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra đánh giá kết a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung Việc kiểm tra đánh giá phải phản ánh tham gia trình tích lũy kiến thức thông qua kiểm tra điều kiện thi kết thúc môn học học phần Phải kết hợp hình thức phương pháp đánh giá, sử dụng linh hoạt môn học, tiến hành theo hình thức trắc nghiệm, tự luận kết hợp Các kiểm tra sử dụng cho hệ từ xa thiết kế dựa đề cương chung, đảm bảo HV trạm ĐTTX tỉnh thành hưởng thụ chuẩn mực thiết lập dựa vào đề cương môn học thống Tuy nhiên phải phản ánh kết áp dụng phương pháp luận việc tự học, tự khai thác luồng thông tin khác, đồng thời phải phản ánh sức sáng tạo HV c Cách thức thực 3.2.6 Đẩy mạnh phát triển học liệu phục vụ công tác ĐTTX Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung Học liệu cho từ xa phải thật đa dạng để đáp ứng điều kiện, hoàn cảnh khác người học, đồng thời phải tận dụng thành tựu khoa học tiên tiến truyền thông Song song với việc sản xuất phát hành tài liệu in ấn nghe nhìn, Nhà trường trọng đến việc xây dựng phát triển hệ thống tài liệu học tập qua mạng tin học để tương lai lấy công nghệ đào tạo làm phương tiện chủ đạo cho loại hình ĐTTX c Cách thức thực 3.2.7 Xây dựng hệ thống thông tin chế phối hợp Trường Đại học Trà Vinh – trạm ĐTTX– HV a Mục đích, ý nghĩa b Nội dung Nội dung biện pháp bao gồm: xây dựng quy trình thu thập xử lý thông tin phản hồi; xác lập hệ thống trách nhiệm việc thu thập, xử lý báo cáo cho loại hoạt động công đoạn thực hiện; thiết lập triển khai phương thức thu thập xử lý hữu hiệu thông tin phản hồi c Cách thức tiến hành 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP TIỂU KẾT CHƯƠNG Đào tạo từ xa loại hình đào tạo hiệu người học chi phí cho trình đào tạo thấp so với loại hình đào tạo khác Tuy nhiên để xã hội chấp nhận việc giải toán phát triển quy mô nâng cao chất lượng đào tạo trách nhiệm sở đào tạo loại hình Trường Đại học Trà Vinh Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 vào thực phát triển loại hình ĐTTX bước đầu gặp nhiều khó khăn, thiết sót Để góp phần nâng cao hiệu đào tạo, Nhà trường cần phải có biện pháp quản lý cần thiết có tính khả thi để tạo tư hình ảnh Trường KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1- KẾT LUẬN Hình thức ĐTTX số tồn cần khắc phục nói loại hình đào tạo phù hợp với nhiều loại đối tượng người học mang lại hiệu thiết thực nghiệp phát triển nguồn nhân lực chỗ cho địa phương hai phương diện: xã hội kinh tế, đem lớp học đến với người học, tạo điều kiện hội cho nhiều người điều kiện thời gian tài tham gia học tập nơi, lúc, thường xuyên, liên tục, suốt đời để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nói chung địa phương nói riêng Mặt khác, làm chuyển biến nhận thức cho người tầm quan trọng việc học tập, coi việc học tập để nâng cao trình độ việc làm thường xuyên, liên tục suốt đời, Lê-Nin nói “Học, học nữa, học mãi” Để thực chủ trương công tác giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước, Trường Đại học Trà Vinh có nhiều nỗ lực nhằm thực nhiệm vụ đào tạo đại học theo hình thức từ xa, đạt thành tựu đáng ghi nhận Bên cạnh mặt tích cực thực tốt, Nhà trường số vấn đề cần khắc phục, nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài với trình nghiên cứu lý luận thực tiễn thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Trên sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, luận văn đạt số kết sau: Luận văn khái quát cách hệ thống vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: - Trình bày tổng quan nghiên cứu quản lý ĐTTX; khái niệm bản, công cụ cho trình nghiên cứu khái niệm ĐTTX, khái niệm quản lý giáo dục đại học, quản lý đào tạo, quản lý ĐTTX, quản lý ĐTTX trường đại học; trình bày hình thành phát triển ĐTTX giới Việt Nam; vấn đề quản lý ĐTTX - Đã tìm hiểu, làm rõ thực trạng quản lý công tác ĐTTX Trường Đại học Trà Vinh nội dung sau: quản lý công tác tuyển sinh; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; quản lý trình tổ chức đào tạo kiểm tra, đánh giá theo mục tiêu; quản lý sở vật chất, phương tiện học liệu phục vụ cho công tác ĐTTX; quản lý đội ngũ GV, CBQL HV trạm ĐTTX - Để khắc phục vấn đề tồn công tác quản lý ĐTTX, đề xuất biện pháp quản lý, cụ thể là: nâng cao nhận thức GV, CBQL HV vai trò đặc thù quản lý theo hình thức GDTX; tăng cường công tác phối hợp quản lý ĐTTX; cải tiến nội dung, chương trình đào tạo theo hình thức GDTX; tăng cường quản lý thực chương trình đào tạo; đổi công tác kiểm tra đánh giá kết quả; đẩy mạnh phát triển học liệu phục vụ công tác ĐTTX; xây dựng hệ thống thông tin chế phối hợp Trường Đại học Trà Vinh – trạm ĐTTX – HV Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Luận văn đạt số kết định điều kiện khách quan, chủ quan, đặc biệt lực thời gian có giới hạn nên luận văn nghiên cứu nhiều thiếu sót Nếu có hội, điều kiện tiếp tục nghiên cứu, chắn đề tài khắc phục hạn chế để xứng đáng với đề tài nghiên cứu khoa học KHUYẾN NGHỊ Thông qua luận văn này, có điều kiện để tìm hiểu cách sâu sắc thực trạng công tác quản lý đào tạo đại học từ xa Trường Đại học Trà Vinh Cũng từ kết nhìn lại điều làm chưa làm nhiệm vụ đưa số kiến nghị sau: a Đối với Bộ GD-ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo thường xuyên tổ chức khóa tập huấn, hội thảo công tác quản lý ĐTTX qua mạng, để cán trường có hội học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ công tác giảng dạy quản lý loại hình đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo nên xây dựng quy chế riêng cụ thể cho loại hình từ xa, không nên áp dụng chương trình số cách thức đào tạo hệ quy loại hình đào tạo Bộ quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức hoạt động đào tạo sở giáo dục, có Trường Đại học Trà Vinh, nhằm giúp sở phát hiện, điều chỉnh, khắc phục kịp thời mặt hạn chế để đảm bảo công phát triển ổn định, góp phần phát triển giáo dục Việt Nam Cần xây dựng sách vĩ mô nhằm khuyến khích phát triển ĐTTX Cần xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo cho hoạt Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 động ĐTTX, đặc biệt văn ĐTTX phải bình đẳng với loại hình đào tạo khác hệ thống giáo dục quốc dân b Đối với Trường Đại học Trà Vinh Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo quản lý đào tạo theo hình thức từ xa trường đại học, trung tâm ĐTTX nước để trao đổi kinh nghiệm quản lý tổ chức đào tạo; buổi hội thảo Nhà trường với đơn vị phối hợp trạm ĐTTX để hoàn thiện công tác phối hợp quản lý ĐTTX Tổ chức buổi gặp gỡ, giao ban phòng chức để trao đổi kinh nghiệm giải vấn đề vướng mắc để công việc tiến hành trôi chảy hơn, đặc biệt nâng cao nhận thức tập thể cán bộ, GV loại hình ĐTTX để thuận lợi công tác phối hợp Tập trung đầu tư nhân lực phương tiện để phát triển hình thức ĐTTX, đặc biệt loại hình đào tạo trực tuyến (Elearning) Footer Page 26 of 126 ... sở lý luận trình bày chương để khảo sát thực trạng quản lý công tác đào tạo theo phương thức GDTX Trường Đại học Trà Vinh CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ... quan đào tạo từ xa Trường Đại học Trà Vinh Từ năm 2008 Trường Đại học Trà Vinh triển khai đào tạo đại học theo hình thức từ xa Sau năm hoạt động phát triển, chương trình đào tạo theo hình thức từ. .. 1.3.3 Quản lý nội dung, chương trình đào tạo 1.3.4 Quản lý trình đào tạo Quản lý trình đào tạo bao gồm: quản lý công tác kế hoạch tổ chức thực chương trình đào tạo, quản lý trình dạy – học, quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay