Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ DIỆU THỦY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 ii Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: TS NGÔ SĨ THƢ Phản biện 2: TS TRẦN XUÂN BÁCH Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để thực tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc GDMN, ngƣời GV phải có kiến thức văn hóa bản, phải đƣợc trang bị hệ thống tri thức khoa học nuôi dạy trẻ, phải yêu nghề mến trẻ, phải nhiệt tình, chu đáo dễ hòa nhập với trẻ Q uá trình tổ chức, hƣớng dẫn hoạt động chăm sóc GD trẻ đòi hỏi ngƣời GV phải có lực sƣ phạm định Những lực sƣ phạm kết trình học tập, rèn luyện trƣờng tự học tập cách nghiêm túc, thƣờng xuyên ngƣời GV Trong năm qua, cấp QLGD TP Đà Nẵng ý đến việc BD nội dung phƣơng pháp chăm sóc, GD trẻ nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV Tuy nhiên, nhận thức số GV chƣa cao, số GV lớn tuổi ngại đổi mới, đội ngũ GV chƣa hợp lý cấu Vì vậy, chất lƣợng chăm sóc GD đội ngũ GV nhìn chung chƣa đáp ứng với CNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD&ĐT nhu cầu phát triển ngày cao xã hội Hiện GDMN TP Đà Nẵng nói riêng GDMN nƣớc nói chung chƣa có công trình nghiên cứu vấn đề BD đội ngũ GVMN đáp ứng CNN Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu: "Biện pháp QL công tác BD GV trƣờng MN TP Đà Nẵng đáp ứng CNN" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng QL công tác BD GV trƣờng MN TP Đà Nẵng, đề xuất biện pháp QL công tác bồi dƣỡng GV trƣờng MN nhằm đáp ứng CNN góp phần vào nghiệp phát triển giáo dục đào tạo TP Đà Nẵng ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 Biện pháp quản lý công tác bồi dƣỡng GV trƣờng MN TP Đà Nẵng đáp ứng CNN Sở GD&ĐT 3.2 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý bồi dƣỡng GVMN Sở GD&ĐT 4.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Căn theo CNN GVMN thực tế điều kiện cụ thể GDMN TP Đà Nẵng đề xuất đƣợc biện pháp hợp lý, khả thi góp phần xây dựng đội ngũ GVMN đáp ứng yêu cầu đổi GD NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xác lập sở lý luận quản lý công tác bồi dƣỡng GVMN - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QL công tác BD GV trƣờng MN TP Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý công tác bồi dƣỡng GV trƣờng MN TP Đà Nẵng đáp ứng CNN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 6.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3 Nhóm phƣơng pháp hỗ trợ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Số liệu nghiên cứu đƣợc thu thập thông tin giai đoạn từ năm 2008-2012 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Luận văn có dung lƣợng 122 trang đƣợc kết cấu với phần chính: * Mở đầu: Giới thiệu khái quát số vấn đề chung đề tài * Nội dung: Đƣợc bố trí thành chƣơng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP * Kết luận khuyến nghị, tham khảo, phụ lục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý công tác bồi dƣỡng GVMN Vấn đề bồi dƣỡng nói chung, bồi dƣỡng GVMN nói riêng, từ trƣớc đến đƣợc ngành Giáo dục & Đào tạo nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến Các công trình nghiên cứu đề cập vấn đề xoay quanh bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho GVMN Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng việc nghiên cứu quản lý công tác bồi dƣỡng GVMN công trình bàn đến Do vậy, việc nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV trƣờng MN TP Đà Nẵng 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý “Quá trình tác động có chủ hƣớng, có chủ đích chủ thể quản lý (ngƣời quản lý) đến khách thể (ngƣời bị quản lý) - tổ chức - nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt đƣợc mục đích mình” 1.2.2 Quản lý giáo dục Quản lý nhà trƣờng (quản lý giáo dục nói chung) thực đƣờng lối giáo dục Đảng phạm vi trách nhiệm đƣa nhà trƣờng vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo hệ trẻ với học sinh 1.2.3 Bồi dưỡng Bồi dƣỡng làm cho tăng thêm lực phẩm chất Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.4 Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên 1.2.4.1 Bồi dưỡng giáo viên “Bồi dƣỡng giáo viên đào tạo lại, đổi mới, cập nhật kiến thức, kĩ nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lƣợng , hiệu công việc làm Đó dạng đào tạo đặc biệt, giai đoạn tất yếu tŕ nh đào tạo liên tục, tiếp nối, thƣờng xuyên đời nghề nghiệp ngƣời giáo viên” 1.2.4.2 Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên QL công tác bồi dƣỡng GV việc thực chức QL trình tổ chức BD GV, từ chức lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển đến khâu kiểm tra đánh giá để công tác BD GV đạt đƣợc mục tiêu hiệu 1.2.5 Chuẩn nghề nghiệp GVMN 1.2.5.1 Chuẩn “Chuẩn đƣợc chọn làm để đối chiếu, để hƣớng theo mà làm cho đúng”, hay “Là đƣợc chọn làm mẫu để thể đơn vị đo lƣờng” 1.2.5.2 Chuẩn nghề nghiệp GVMN CNN GVMN hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ sƣ phạm mà GVMN cần phải đạt đƣợc nhằm đáp ứng mục tiêu GDMN 1.3 Những yêu cầu giáo viên mầm non giai đoạn 1.3.1 Trường MN hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1.1 Vị trí, nhiệm vụ quyền hạn trường MN Điều 1,2 Điều lệ trƣờng MN quy định: * Vị trí trƣờng MN: Trƣờng MN đơn vị sở GDMN hệ thống giáo dục quốc dân nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngành giáo dục quản lý Trƣờng MN đảm nhận việc nuôi dƣỡng chăm sóc giáo dục trẻ em nhằm giúp trẻ em hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ vào trƣờng phổ thông sau Footer Page of 126 Header Page of 126 * Nhiệm vụ quyền hạn trƣờng mầm non Tổ chức thực việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chƣơng trình giáo dục MN Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT ban hành Huy động trẻ em lứa tuổi MN đến trƣờng; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật Quản lý cán bộ, GV, nhân viên để thực nhiệm vụ nuôi dƣỡng, chăm sóc GD trẻ em Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật Xây dựng sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá theo yêu cầu tối thiểu vùng đặc biệt khó khăn Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức cá nhân để thực hoạt động nuôi dƣỡng, chăm sóc GD trẻ em Tổ chức cho cán quản lý, GV, nhân viên trẻ em tham gia hoạt động xã hội cộng đồng.Thực kiểm định chất lƣợng nuôi dƣỡng, chăm sóc GD trẻ em theo quy định Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật 1.3.1.2 Yêu cầu nội dung, phương pháp GDMN * Nội dung giáo dục mầm non Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó; Phù hợp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hoà nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục; giúp trẻ em phát triển thể cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn; cung cấp kỹ sống phù hợp với lứa tuổi * Phƣơng pháp giáo dục mầm non - Đối với giáo dục nhà trẻ, phƣơng pháp giáo dục phải trọng giao tiếp thƣờng xuyên, thể yêu thƣơng tạo gắn bó ngƣời lớn với trẻ; ý đặc điểm cá nhân trẻ để lựa chọn phƣơng pháp giáo dục phù hợp - Đối với giáo dục mẫu giáo, phƣơng pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ đƣợc trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trƣờng xung quanh dƣới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trẻ theo phƣơng châm “chơi mà học, học chơi” Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.2 CNN GVMN giai đoạn CNN GVMN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT bao gồm yêu cầu sau: 1.3.2.1 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1.3.2.2 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức 1.3.2.3 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm 1.3.3 Các yêu cầu đặt giai đoạn đổi Ngoài tiêu chí yêu cầu đƣợc quy định Chuẩn nghề nghiệp GVMN, ngƣời GVMN cần phải có số lực phẩm chất sau: Ngƣời GVMN phải thiết tha, hứng thú với nghề nghiệp, yêu mến trẻ, tôn trọng trẻ, gƣơng ngày chúng Ngƣời GVMN cần có ý chí cao, tính tình cởi mở, cứng rắn nhƣng lại kiên nhẫn biết tự kiềm chế Ngƣời GVMN cần có tinh thần trách nhiệm cao thể quan tâm, chăm sóc, giáo dục trẻ thƣờng xuyên có ý thức học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ hoàn thiện thân Ngƣời GVMN cần có lực tổ chức sống hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cách linh hoạt, sáng tạo Ngƣời GVMN phải có khả khéo léo xử lý sƣ phạm Ngƣời GVMN phải có số lực sƣ phạm riêng biệt nhƣ múa, hát, đọc kể diễn cảm, ứng dụng công nghệ thông tin soạn tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với khả trẻ… 1.4 Lý luận công tác bồi dƣỡng GVMN 1.4.1.Ý nghĩa cần thiết công tác BD GVMN 1.4.1.1 Ý nghĩa công tác BD GVMN Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm công tác BD cán Ngƣời cho việc bồi dƣỡng có quan hệ hữu với việc xây dựng nguồn lực cho chủ nghĩa xã hội Trong giáo dục, ngƣời GV không đƣợc BD khó thực tốt nhiệm vụ đƣợc giao, khuyết tật phẩm chất nhân cách ngƣời GV ảnh hƣởng trực tiếp đến nhân cách ngƣời học “thấy tốt ảnh hƣởng tốt, thầy xấu ảnh hƣởng xấu” Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.1.2 Sự cần thiết công tác BD GVMN Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng có đánh giá: “Chất lƣợng GD&ĐT thấp Khoa học công nghệ chƣa đáp ứng kịp yêu cầu CNH-HĐH” Một nguyên nhân tình trạng chất lƣợng đội ngũ GV, “đội ngũ GV số địa phƣơng số lƣợng thiếu, cấu chƣa đồng bộ, trình độ chuyên môn phƣơng pháp dạy học nhiều hạn chế” Chất lƣợng đội ngũ GV đa phần phụ thuộc vào chất lƣợng đào tạo trƣờng sƣ phạm chất lƣợng bồi dƣỡng trình công tác 1.4.2 Mục tiêu, nhiệm vụ công tác BD GV MN 1.4.2.1 Mục tiêu Bồi dƣỡng đội ngũ GVMN để nâng cao, hoàn thiện phẩm chất trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ nghề nghiệp 1.4.2.2 Nhiệm vụ Giúp cho GV có thói quen tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ Nắm kiến thức, kỹ thực hành, sử dụng thiết bị dạy học vận dụng phƣơng pháp giảng dạy để nâng cao chất lƣợng GD 1.4.3 Nội dung công tác bồi dưỡng GV MN 1.4.4 Hình thức, phương pháp bồi dưỡng GVMN 1.4.4.1 Hình thức bồi dưỡng 1.4.4.2 Phương pháp bồi dưỡng 1.5 Sở GD&ĐT công tác QL bồi dƣỡng GVMN đáp ứng CNN 1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở GD&ĐT Thông tƣ liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 Bộ GD&ĐT Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Phòng Giáo dục Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.5.1.1 Vị trí chức Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.5.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở GD&ĐT 1.5.2 Nội dung công tác quản lý bồi dưỡng GVMN theo CNN 1.5.2.1.Tổ chức nghiên cứu CNN GVMN 1.5.2.2 Xây dựng kế hoạch công tác BD GVMN theo CNN 1.5.2.3 Tổ chức triển khai công tác BD GVMN 1.5.2.4.Chỉ đạo công tác bồi dưỡng cho GVMN 1.5.2.5 Kiểm tra, giám sát công tác BD GVMN 1.2.5.6 Đảm bảo điều kiện cho công tác BD GVMN 1.6 Những yếu tố ảnh hƣởng đến QL công tác BD GVMN 1.6.1 Yếu tố chủ quan 1.6.2 Yếu tố khách CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Khái quát trình khảo sát 2.1.1 Phương pháp khảo sát Tọa đàm, trao đổi trực tiếp với cán quản lý đồng thời điều tra phiếu hỏi với đối tƣợng Phối hợp nhiều phƣơng pháp khác Thu thập thông tin qua tài liệu Phƣơng pháp xử lý thông tin 2.1.2 Nội dung khảo sát Khảo sát thực trạng quy mô trƣờng, lớp, trẻ em, chất lƣợng GDMN Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non số lƣợng, chất lƣợng, cấu, thực trạng đội ngũ GVMN so với CNN Khảo sát thực trạng công tác bồi dƣỡng Khảo sát thực trạng quản lý công tác bồi dƣỡng GVMN theo CNN 2.1.3 Đối tượng khảo sát Đề tài tiến hành 340 đối tƣợng cụ thể sau: Lãnh đạo, cán Sở GD&ĐT & Cán phòng GD&ĐT quận, huyện 10 Hiệu Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 trình đào tạo theo đơn vị học trình, học phần; đảm bảo thời lƣợng thực hành, thực tập từ 50-75% tổng thời lƣợng toàn khóa; 2.2.1.2 Giáo dục mầm non - Tổ chức thực Đề án phổ cập giáo dục MN cho trẻ tuổi theo Đề án “Phổ cập GDMN cho trẻ em tuổi giai đoạn 2010-2014 địa bàn TP Đà Nẵng”: Tổ chức điều tra số trẻ em độ tuổi, triển khai kế hoạch mua sắm, sử dụng bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho GDMN; ban hành văn hƣớng dẫn, triển khai thực công tác điều tra trẻ em độ tuổi mầm non; đạo đơn vị thực tốt công tác tham mƣu đƣa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ tuổi vào Nghị cấp uỷ Đảng, chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, nhằm huy động lực lƣợng nguồn lực để thực (Nguồn Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012- Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng) 2.2.2 Tình hình phát triển GDMN TP Đà Nẵng 2.2.2.1 Quy mô trường, lớp, GV, học sinh * Qui mô trƣờng lớp: Đối với bậc học mầm non, năm học 20112012 toàn TP có 136 trƣờng, cụ thể: Công lập: 64, dân lập: 2, tƣ thục: 70 * Tổng số trẻ: 50052 - Trẻ nhà trẻ : 11711 - Trẻ mẫu giáo: 38341 (Nguồn Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012- Ngành học MNTP Đà Nẵng) 2.2.2.2 Chất lượng hiệu GDMN TP Đà Nẵng GDMN tiếp tục thực phong trào nâng cao chất lƣợng hiệu cho ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng nhƣ: Phong trào “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi ngày đến trƣờng ngày vui” trƣờng MN đạt đƣợc kết tốt đẹp Từng trƣờng học trọng xây dựng môi trƣờng sƣ phạm đẹp, phòng học khang trang, đạt chuẩn; GV lắng nghe, quan sát biểu trẻ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 thực chế độ sinh hoạt hàng ngày; tạo bầu không khí thân thiện nhà trƣờng; tăng cƣờng mối quan hệ bình đẳng, dân chủ hội đồng sƣ phạm, nâng cao ý thức tự giác cán bộ, GV; thiết lập mối quan hệ thân thiện GV với trẻ cha mẹ trẻ; mời cha mẹ trẻ thƣờng xuyên tham dự, tham gia hoạt động giáo dục 2.3 Thực trạng đội ngũ GV trƣờng MN TP Đà Nẵng 2.3.1 Về số lượng GV Tổng số GV: 3403, tổng số trẻ : 50052 Nhìn chung, đội ngũ GVMN địa bàn TP Đà Nẵng đáp ứng đủ số lƣợng, tỷ lệ GV/nhóm, lớp đảm bảo định biên theo quy định Điều lệ trƣờng MN Tỷ lệ bình quân nhóm nhà trẻ 10 trẻ/GV (quy định trẻ/ GV), lớp mẫu giáo 22 trẻ/GV (quy định 20 trẻ/GV) 2.3.2 Về cấu GV Tổng số GVMN 3403 GV, GV lớn tuổi, chiếm tỉ lệ cao 1459/3403 (42,87 %), thực tế kinh nhiệm công tác phong phú Đội ngũ GV kế cận (từ 6-15 năm) 694/3403 GV chiếm tỉ lệ 20,40%, đội ngũ có kinh nghiệm chăm sóc giảng dạy, phát huy mạnh đa số GV giỏi quận TP đội ngũ này, lực lƣợng hỗ trợ GV tốt Đội ngũ GV công tác từ 1-5 năm đa phần GV tuổi trẻ, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn tiếp thu mới, có kiến thức hiểu biết Tuy nhiên, tuổi nghề chƣa cao nên kinh nghiệm chƣa nhiều 2.3.2.1 Cơ cấu tuổi đời 2.3.2.2 Cơ cấu thâm niên công tác chăm sóc-giáo dục trẻ 2.3.2.3 Về trình độ đào tạo * Trình độ chuyên môn 3404/3404 GV đạt trình độ chuẩn, chiếm tỉ lệ 100%, 1935/3404 GV đạt trình độ chuẩn, chiếm tỉ lệ 56 % * Trình độ, lực sƣ phạm khác Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Trong năm qua, đội ngũ GVMN có nhiều cố gắng nâng cao trình độ, lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi GDMN Hàng năm, 100% GV tham gia học bồi dƣỡng thƣờng xuyên, tiếp thu chuyên đề đổi nội dung, chƣơng trình chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non Việc ứng dụng công nghệ thông tin bƣớc đầu triển khai công tác giảng dạy GV trƣờng mầm non, đặc biệt trƣờng trọng điểm thành phố 2.3.4 Kết đánh giá GV theo CNN Đội ngũ GVMN TP Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu đáp ứng yêu cầu đổi GNMN đạt đƣợc nhiều thành tích đáng kể công tác chăm sóc GD nhƣ Hội thi, góp phần vào thành tích chung toàn ngành Tuy nhiên, thực tế để đáp ứng CNN cách vững đáp ứng nhu cầu ngày cao phụ huynh, ngành thay đổi xã hội GVMN TP Đà Nẵng nói riêng, GVMN nƣớc nói chung cần phải đƣợc thƣờng xuyên BD, nâng cao ý thức tự BD phẩm chất lẫn lực nghề nghiệp 2.4 Thực trạng công tác bồi dƣỡng GVMN TP Đà Nẵng 2.4.1 Nhu cầu GV, CBQL công tác bồi dưỡng GV Qua khảo sát 330 phiếu điều tra với nhiều lí cho thấy: Việc bồi dƣỡng để đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cần thiết lĩnh vực kiến thức, kỹ sƣ phạm, đặc trƣng hoạt động (bộ môn) phƣơng pháp giảng dạy đặc trƣng để nắm vững chƣơng trình 2.4.2 Việc thực mục tiêu bồi dưỡng GV TP Đà Nẵng Kết khảo sát 10 trƣờng MN thuộc quận, huyện địa bàn TP Đà Nẵng thu đƣợc ý kiến: hầu hết CBQL GV nhận thức mục tiêu “Củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ sƣ phạm cho GV” hoạt động bồi dƣỡng GV Cụ thể có 97 % CBQL 100% GV Tuy nhiên, có đông CBQL GV nhận thức chƣa mục tiêu bồi dƣỡng GV “Giúp GV đáp ứng CNN GVMN; Nâng cao Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 trình độ chuẩn cho GV; Nâng cao thái độ đắn nghề sƣ phạm” Nhƣ vậy, CBQL nhận thức chƣa mục tiêu BD GV ảnh hƣởng đến việc thiết lập mục tiêu, xây dựng nội dung chƣơng trình, hình thức, phƣơng pháp BD không đề đƣợc giải pháp phù hợp để quản lý hoạt động BD GV Cũng nhƣ GV, nhận thức chƣa mục tiêu bồi dƣỡng ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động BD Từ đó, ảnh hƣởng đến chất lƣợng GDMN 2.4.3 Nội dung bồi dưỡng GV TP Đà Nẵng 2.4.3.1 Bồi dưỡng lĩnh vực CNN 2.4.3.2 Bồi dưỡng GV theo chu kỳ 2.4.3.3 Bồi dưỡng chuyên đề 2.4.3.4 Bồi dưỡng GV thường xuyên 2.4.4 Hình thức phương pháp bồi dưỡng GV 2.4.4.1 Hình thức bồi dưỡng 2.4.4.2 Phương pháp bồi dưỡng Trong trình bồi dƣỡng GVMN, trƣờng MN sử dụng nhiều phƣơng pháp bồi dƣỡng khác Phƣơng pháp bồi dƣỡng cho GVMN khâu quan trọng tác động đến hiệu hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn 2.4.5 Các điều kiện để thực công tác bồi dưỡng GV Đƣợc thảo luận với đồng nghiệp vấn đề Đƣợc thực hành, dự thực hành kiến thức đƣợc BD Có báo cáo viên tốt Lớp bồi dƣỡng không nên bố trí đông Lãnh đạo làm tốt công tác kiểm tra, góp ý GV 2.4.6 Thời gian tổ chức bồi dưỡng GVMN CBQL GV nhận định thời gian bồi dƣỡng chuyên môn cho GV hè phù hợp Cụ thể 96.9% CBQL 98.7% GV đồng ý với thời gian 2.5 Thực trạng quản lý công tác BD GV trƣờng MN TP Đà Nẵng 2.5.1 Nhận thức cán bộ, GV công tác bồi dưỡng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Đối với CBQL: Hầu hết CBQL đánh giá công tác bồi dƣỡng GVMN cần thiết, cụ thể có 90 % CB Sở, Phòng cho cần thiết 80% CBQL trƣờng cho cần thiết - Đối với GVMN: 46 % GV đánh giá công tác bồi dƣỡng cần thiết, 2% đánh giá mức độ cần thiết; 156 (52%) đánh giá mức độ không cần thiết, rơi vào số GV lớn tuổi, có thâm niên công tác 25 năm, GV trƣờng MN tƣ thục 2.5.2.Quản lý triển khai kế hoạch bồi dưỡng GV 2.5.2.1 Quản lý triển khai kế hoạch BD GV * Về triển khai BD chuyên môn, nghiệp vụ * Về BD lực quản lý, điều hành đội ngũ CBQL giáo dục * Vấn đề tự BD chƣa tạo thành phong trào hầu hết trƣờng chƣa thật quan tâm, không bị ràng buộc, chƣa có đạo chặt chẽ thống ngành; chƣa định hƣớng rõ nội dung hình thức đánh giá, kết tự BD chƣa đƣợc đánh giá đánh giá mức cảm tính, hình thức 2.5.2.2 Quản lý triển khai CNN GVMN 2.5.3 QL nội dung, chương trình hình thức BD Việc tổ chức hình thức bồi dƣỡng theo hƣớng đa dạng hoá phù hợp với nguyện vọng đông đảo GV vấn đề khó khăn Qua hỏi ý kiến đối tƣợng CBQL,GV thƣờng xuyên tham gia lớp bồi dƣỡng cấp TP hình thức bồi dƣỡng tính phù hợp chƣa cao Do đó, cần phải tích cực đa dạng hoá hình thức bồi dƣỡng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đông đảo GV nhằm chủ động lựa chọn hình thức bồi dƣỡng tự bồi dƣỡng, bƣớc nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV nhằm đáp ứng CNN 2.5.4 QL nguồn lực đáp ứng yêu cầu cho công tác bồi dưỡng 2.5.4.1 Đội ngũ báo cáo viên tham gia BD GVMN 2.5.4.2 Cơ sở vật chất(CSVC) tài 2.5.5 QL công tác kiểm tra đánh giá kết BD Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Công tác kiểm tra sau bồi dƣỡng thấp Tỉ lệ chƣa thực cao(80%-93%) 2.5.6 Sự phối hợp quản lý công tác BD GVMN Sở GD&ĐT chƣa tích cực tham mƣu với UBND TP phối hợp với Sở, Ngành liên quan việc thành lập ban đạo BD GV từ cấp TP đến quận, huyện Về nhân lực QL công tác BD GV từ Sở đến phòng GD&ĐT thiếu Nếu có ban tổ chức lớp BD hoạt động theo chế độ hợp tan 2.6 Đánh giá chung 2.6.1.Thuận lợi Bộ máy CB QLGD đƣợc củng cố kiện toàn; 100 % CBQL GD đạt chuẩn trình độ đào tạo, đa số kinh qua lớp bồi dƣỡng QLGD nên hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao 2.6.2 Khó khăn Kế hoạch, nội dung, hình thức bồi dƣỡng chƣa thực khoa học, chƣa bám sát đƣợc yêu cầu nâng cao chất lƣợng GV đáp ứng CNN Thời gian BD có lúc chƣa hợp lý, chƣa kịp thời Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch bồi dƣỡng GV cấp QLGD chƣa thƣờng xuyên triệt để dẫn đến tình trạng nhiều sở giáo dục, nhiều GV chƣa tự giác thực kế hoạch bồi dƣỡng đề 2.6.3 Thời - hội - GDMN nƣớc nói chung GDMN TP Đà Nẵng nói riêng ngày đƣợc Đảng, Nhà nƣớc lãnh đạo TP xã hội quan tâm, cụ thể có nhiều văn đạo xã hội hóa GDMN, CNN, BD GVMN - Quy hoạch phát triển ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng đến năm 2020 tạo nhiều hội cho GDMN phát triển số lƣợng chất lƣợng 2.6.4 Thách thức - Bộ GD&ĐT giải pháp khắc phục từ gốc tình trạng thiếu sức hấp dẫn nghề sƣ phạm chủ yếu đãi ngộ không tƣơng xứng với cống hiến, chế quản lý chƣa phát huy đƣợc nhân tố tích cực trƣờng mầm non Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.1.1 Phải bám sát mục tiêu phát triển đội ngũ GVMN 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa công tác bồi dưỡng 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn công tác bồi dưỡng 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi biện pháp đề xuất 3.1.5 Đảm bảo tính đồng toàn diện công tác quản lý, biện pháp hỗ trợ công tác quản lý 3.2 Hệ thống biện pháp quản lý công tác bồi dƣỡng GV trƣờng MN TP Đà Nẵng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp 3.2.1 Biện pháp Nâng cao nhận thức CBQLGD GV công tác bồi dưỡng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp 3.2.1.1 Mục đích ý nghĩa Giúp CBQLGD nhận thức vai trò, tầm quan trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GVMN, nhân tố định chất lƣợng chăm sóc- giáo dục trẻ nhà trƣờng 3.2.1.2 Nội dung cách tiến hành * Tổ chức học tập nghiên cứu CNN * Nâng cao ý thức tự bồi dƣỡng * Nâng cao ý thức phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm công tác BD GV 3.2.2 Biện pháp Tăng cường thực chức QL công tác BD GVMN phù hợp với nhu cầu phát triển GD&ĐT 3.2.2.1 Mục đích ý nghĩa Biện pháp nhằm xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng cho GV cách khoa học, hợp lý, có tính khả thi, đáp ứng với đổi GDMN nhu Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 cầu BD nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đội ngũ GVMN địa bàn TP Đà Nẵng 3.2.2.2 Nội dung cách tiến hành * Xây dựng mục tiêu BD theo hƣớng cụ thể hóa, định lƣợng hóa tiêu chuẩn hóa * Xây dựng kế hoạch BD thiết thực, hiệu * Thành lập nâng cao vai trò QL Ban đạo BD GVMN cấp công tác quy hoạch BDGV * Tăng cƣờng đạo Sở GD&ĐT, thống từ xuống dƣới 3.2.3 Biện pháp Đổi nội dung, hình thức, phương pháp BD 3.2.3.1 Mục đích ý nghĩa Đổi nội dung, hình thức bồi dƣỡng nhằm lựa chọn xây dựng nội dung, hình thức bồi dƣỡng thiết thực, đáp ứng nhu cầu ngƣời học đổi GDMN Khắc phục tình trạng nội dung BD dàn trải, thiếu trọng tâm, mang tính hình thức chƣa đáp ứng nhu cầu GV mong đợi 3.2.3.2 Nội dung cách thức thực * Xác định lĩnh vực - nội dung cần bồi dƣỡng cụ thể, đáp ứng nhu cầu mong muốn GVMN : - Các nội dung thuộc lĩnh vực kiến thức - Các nội dung thuộc lĩnh vực kỹ * Đa dạng hoá hình thức - phƣơng pháp BD cho GVMN : - Hình thức BD cấp quận, huyện cụm trƣờng - Bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo chu kỳ - Bồi dƣỡng GV thƣờng xuyên BD nâng cao theo chuyên đề Chú trọng BD đội ngũ GV cốt cán, GV có uy tín kinh nghiệm hoạt động GD đơn vị, kết hợp với đơn vị bạn chuyên gia quan quản lý cấp để xây dựng nhóm trợ giúp * Tăng cƣờng tự bồi dƣỡng đội ngũ GVMN * Đa dạng hóa việc phối kết hợp phƣơng pháp BD Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.4 Biện pháp Đổi kiểm tra công tác bồi dưỡng GV 3.2.4.1.Mục đích ý nghĩa Để nâng cao hiệu công tác BD GVMN theo CNN, cần tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát tất khâu công tác BD GVMN từ việc khảo sát thực trạng, xác định nội dung hình thức BD, lập kế hoạch tiến hành thực kế hoạch Có nhƣ công tác BD GVMN đƣợc tiến hành nghiêm túc, thực mục tiêu đề ra, GV đƣợc BD thêm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tốt mà họ cần có, giúp họ hoàn thiện nhiệm vụ đƣợc giao 3.2.4.2 Nội dung cách thức tiến hành - Thiết lập kế hoạch - Tổ chức thực hiện: Sở GD&ĐT đạo Tiểu ban BD GVMN cấp TP kết hợp với Ban hƣớng dẫn nghiệp vụ cấp TP thực - Kiểm tra, đánh giá trình triển khai thực nội dung BD sau đƣợc tập huấn - Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá: vấn, toạ đàm, nghe báo cáo phản ánh đối tƣợng đƣợc kiểm tra thành phần có liên quan trực tiếp xem xét công việc GV - Trang bị phƣơng tiện công cụ kiểm tra - Thời gian kiểm tra, đánh giá 3.2.5 Biện pháp Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác BD 3.2.5.1 Mục đích, ý nghĩa Xác định điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bồi dƣỡng GV, tạo điều kiện tốt hoàn cảnh cho phép để công tác bồi dƣỡng đạt hiệu tốt nhất, xác định nguồn lực để có đƣợc điều kiện 3.2.5.2 Nội dung cách thức tiến hành * Nguồn lực ngƣời * Nguồn lực kinh phí - sở vật chất-tài liệu 3.2.6 Biện pháp Hoàn thiện chế phối hợp QL để thực công tác BDGV Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Là biện pháp có tính tác nghiệp kỹ thuật guồng máy QL, xác định cách thức tổ chức hoạt động phối hợp để tăng cƣờng QL công tác BDGV.Ta mô hình hóa chế QL công tác BD GV mô hình dƣới đây: UBND TP Đà Nẵng Sở GD&ĐT Đà Nẵng Chỉ đạo sách điều kiện Trƣờng ĐHSP TTGDTX TP Phòng GD&ĐT Trƣờng MN Phối hợp thực chƣơng trình, nội dung BD Nguồn lực Huy động HV, tổ chức BD Quy hoạch BDGV Hình 3.1: Mô hình hóa chế quản lý công tác BD GV TP Đà Nẵng 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp Trong sáu biện pháp đề xuất biện pháp có biện pháp cụ thể với mục tiêu, nội dung cách thức tiến hành riêng Mỗi biện pháp có ƣu, nhƣợc điểm định phù hợp với nhiệm vụ cụ thể công tác quản lý Để nâng cao chất lƣợng công tác quản lý BD GV trƣờng MN TP Đà Nẵng, thiết phải thực đồng biện pháp chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, sở tiền đề cho chung mục tiêu Trong sáu biện pháp đó, biện pháp thứ 2, biện pháp thứ biện pháp thứ ba biện pháp có tính định QL BD GV Biện pháp thứ đóng vai trò tiền đề để thực biện pháp lại vấn đề gì, yếu tố nhận thức quan tâm Biện pháp thứ biện pháp cuối đóng vai trò điều kiện hệ thống biện pháp động lực đốc thúc, kích thích để thực biện pháp lại Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Để lấy ý kiến tính cấp thiết nhƣ tính khả thi biện pháp, thăm dò ý kiến 350 CBQL GV Kết nhƣ sau: Bảng 3.2: Kết thăm dò tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Các giải pháp Tính cấp thiết Rất Không Cấp cấp cấp thiết thiết thiết Rất khả thi SL 218 132 224 126 % 62,28 37,72 64 36 SL 299 51 220 130 % 85 15 62 34 SL 301 49 215 135 % 86 14 61 59 SL 210 140 202 148 % 60 40 57,71 42,29 SL 199 151 203 147 % 56,86 43,14 58 42 SL 298 52 200 150 % 85,14 14,86 57 43 Số lƣợng % 1.Nâng cao nhận thức CBQL GV công tác bồi dƣỡng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp 2.Tăng cƣờng thực chức QL công tác BD GVMN phù hợp với nhu cầu phát triển GD&ĐT Đổi nội dung, hình thức, phƣơng pháp BD Đổi kiểm tra công tác bồi dƣỡng GV Đổi kiểm tra công tác bồi dƣỡng GV Hoàn thiện chế phối hợp QL để thực công tác BDGV Tính khả thi Không Khả khả thi thi 100% số ngƣời đƣợc hỏi ý kiến trí với biện pháp nêu luận văn, biện pháp khẳng định tính cấp thiết tính khả thi chúng, Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 số ý kiến đánh giá biện pháp không mức độ đánh giá đối tƣợng đƣợc trƣng cầu ý kiến khác Tổng hợp lại biện pháp đƣa đảm bảo cấp thiết khả thi QL công tác BD GV TP Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Quản lý công tác BD GVMN đáp ứng CNN nội dung quan trọng giai đoạn thực yêu cầu đổi giáo dục Ngƣời làm công tác QLGD cần phải đầu tƣ nhiều công sức, tài lực, vật lực cho việc QL công tác vừa để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ vừa kế sách lâu dài để phát triển chất lƣợng đội ngũ tƣơng lai Với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, luận văn thực đƣợc nội dung sau: * Về lí luận: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích rõ hệ thống hóa khái niệm QL, BD GVMN, mục tiêu GDMN, CNN GVMN, tầm quan trọng công tác BD GV, QL công tác BD GVMN theo CNN * Về thực tiễn Luận văn sâu phân tích, đánh giá đặc điểm chất lƣợng đội ngũ GVMN TP Đà Nẵng so với CNN; phân tích thành công hạn chế việc quản lý BD GVMN theo CNN năm gần đây; tìm thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức để hạn chế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh quản lý công tác BD GVMN theo CNN nhằm nâng cao lực nghề nghiệp cho GV Từ phân tích, đánh giá thực trạng công tác BDGV quản lý công tác BD GVMN TP Đà Nẵng, dƣới ánh sáng vấn đề lý luận khoa học QL QLGD, luận văn đề xuất biện pháp QL công tác BD GVMN Hệ thống biện pháp mà đề tài xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý công tác BD GVMN với mục đích nâng cao lực nghề nghiệp cho GVMN TP Đà Nẵng đáp ứng CNN Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Mặc dù chƣa có điều kiện thực nghiệm biện pháp nhƣng qua khảo nghiệm mặt nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, ý kiến lãnh đạo, CBQL, GV trƣờng MN TP Đà Nẵng khẳng định: biện pháp cấp thiết khả thi, áp dụng vào thực tiễn để QL công tác BD GVMN TP Đà Nẵng đáp ứng CNN Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Tiếp tục mở rộng hình thức bồi dƣỡng CBQL, GVMN Chuẩn hoá nhằm đổi nhận thức nâng cao nhận thức QLGD đảm bảo chất lƣợng, quản lý thay đổi giáo dục Xây dựng đạo thực chƣơng trình đào tạo GVMN trƣờng Sƣ phạm giúp sinh viên rèn luyện tốt lực nghề nghiệp theo tiêu chí CNN 2.2 Đối với UBND thành phố Sở GD-ĐT Đà Nẵng Xây dựng chế tài để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý việc triển khai bồi dƣỡng CBQL, GV theo Chuẩn Chỉ đạo Phòng GD-ĐT triển khai đến 100% sở GDMN thực việc đánh giá xếp loại GVMN theo CNN nhƣ việc sử dụng kết đánh giá xếp loại GV có tác dụng thúc đẩy, kích thích nổ lực phấn đấu phát triển nghề nghiệp toàn thể đội ngũ 2.3 Đối với UBND, Phòng Giáo dục Đào tạo quận, huyện: Đầu tƣ kinh phí thoả đáng cho lớp BD nâng cao lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBQL nhƣ đội ngũ GV, đảm bảo điều kiện để BD GV có hiệu quả, chất lƣợng thực Tổ chức nghiên cứu nâng cao nhận thức Quy định CNN cho CBQL cấp, đặc biệt CBQL trƣờng MN tƣ thục, nhóm trẻ gia đình quy mô lớn để thực tốt việc bồi dƣỡng GVMN đáp ứng Chuẩn Chỉ đạo trƣờng MN đánh giá sử dụng kết đánh giá GV hợp lý nhằm phát triển đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu ngày cao phụ huynh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 2.4 Đối với trường mầm non Hình thành “văn hóa làm theo Chuẩn” tập thể GV, mong muốn sống làm việc theo chuẩn mực, thể tính chuyên nghiệp GV nhà trƣờng Thƣờng xuyên năm bắt thông tin để đánh giá thực trạng GVMN so với CNN Chủ động xây dựng kế hoạch, chƣơng trình, nội dung BDTX ngắn hạn, kịp thời đáp ứng lực nghề nghiệp mà GV nhà trƣờng khiếm khuyết cần bổ sung Đặc biệt ý bồi dƣỡng nâng cao nhận thức cho GV kiến thức phổ thông trị, xã hội, văn đạo phát triển GD địa phƣơng Tiến hành nghiêm túc, công việc đánh giá GV theo CNN Sử dụng kết đánh giá GVMN theo CNN để tiếp tục xây dựng kế hoach đào tạo, bồi dƣỡng (trƣờng MN tƣ thục), quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, nâng ngạch, chuyển ngạch (trƣờng MN công lập) Thực chế độ khen thƣởng kịp thời cho GV nhằm động viên khích lệ GV nỗ lực phấn đấu Footer Page 26 of 126 ... BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP * Kết luận khuyến nghị, tham khảo, phụ lục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC... Đƣợc bố trí thành chƣơng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer... công tác bồi dưỡng 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi biện pháp đề xuất 3.1.5 Đảm bảo tính đồng toàn diện công tác quản lý, biện pháp hỗ trợ công tác quản lý 3.2 Hệ thống biện pháp quản lý công tác bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay