Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

25 100 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chun ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cơng trình đƣợc hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN HIẾU Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN BẢO HỒNG THANH Phản biện 2: PGS.TS PHÙNG ĐÌNH MẪN Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày hầu hết quốc gia coi nguồn nhân lực (NNL) yếu tố bản, có vai trò định phát triển nhanh bền vững đất nƣớc Ở Việt Nam, nhiều văn kiện, nghị Đảng nhà nƣớc ta nhấn mạnh yếu tố định Do gia tăng dân số vài thập kỷ qua, NNL nƣớc ta có lợi quy mơ số lƣợng Tuy nhiên thời đại ngày nay, với bùng nổ thơng tin hình thành phát triển kinh tế trí thức, với xu quốc tế hóa, tồn cầu hóa cạnh tranh gay gắt diễn mạnh mẽ chất lƣợng cao với cấu hợp lý NNL( bao gồm cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu vùng miền, khu vực, địa bàn ) yếu tố định đến phát triển đất nƣớc Mục tiêu phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 đƣợc Tổng Cục dạy Nghề xác định, tạo đột phá nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lực tác phong cơng nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động nƣớc xuất Để làm đƣợc điều đó, việc cần phải có đội ngũ giáo viên dạy nghề có chất lƣợng, đủ mạnh làm chủ cơng nghệ mới, biết cách tìm đƣờng ngắn để dẫn dắt ngƣời học đến với tri thức, hình thành cho họ kỹ kỹ xảo chun mơn, thành thạo niềm đam mê nghề nghiệp Điều chứng tỏ phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lƣợng, đồng cấu bảo đảm u cầu lực chun mơn phù hợp với u cầu đổi giáo dục mục tiêu u cầu cấp thiết Giáo dục Việt nam Trong năm qua, Trƣờng Cao Đẳng nghề Đà Nẵng trọng vào cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất Footer Page of 126 Header Page of 126 lƣợng đào tạo trƣờng Tuy nhiên, cách thức thực cơng tác nhiều bất cập, thực chƣa đồng bộ, chƣa đƣợc thƣờng xun thiếu tính hệ thống, dẫn đến đội ngũ giảng viên, giáo viên Trƣờng thiếu số lƣợng, chất lƣợng chƣa cao, lực thực tiễn nghề nghiệp chun ngành chƣa đƣợc cập nhật nhiều, phần gây khó khăn cho học sinh – sinh viên việc tìm kiếm việc làm thời gian cho Doanh nghiệp phải đào tạo lại Quan tâm đến cơng tác bồi dƣỡng lực cho đội ngũ giáo viên Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phƣơng Nhận thấy việc quản lý cơng tác bồi dƣỡng lực cho đội ngũ giáo viên Trƣờng cao Đẳng Nghề Đà Nẵng chƣa hiệu quả, cần phải đổi đề tài “Biện pháp quản lý cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường cao Đẳng nghề Đà Nẵng giai đoạn nay” đƣợc chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất số biện pháp quản lý cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đà nẵng KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Biện pháp quản lý cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đƣợc coi trọng Tuy nhiên đứng trƣớc u cầu phát triển Footer Page of 126 Header Page of 126 nhà trƣờng nay, cơng tác bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập Nếu áp dụng đồng biện pháp quản lý cơng tác bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trƣờng góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo ngƣời cơng nhân, kỹ thuật viên có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn thị trƣờng lao động giai đoạn NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lý luận quản lý cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Phạm vi đối tƣợng khảo sát Khảo sát cán quản lý (CBQL), đội ngũ giáo viên cơng tác học sinh, sinh viên (HS, SV) học tập trƣờng Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng 6.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu biện pháp bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên Hiệu trƣởng trƣờng Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng - Số liệu đƣợc khảo sát từ năm 2007 đến năm 2012 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Bao gồm phân tích, tổng hợp lý thuyết (thơng qua việc sƣu tầm, đọc tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhằm thu thập tƣ liệu xây dựng sở lý luận cho đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 7.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn Đề tài sử dụng phƣơng pháp quan sát, điều tra phiếu hỏi, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chun gia để thu thập thơng tin cần phục vụ cho đề tài 7.3 Phƣơng pháp thống kê tốn học Sử dụng phƣơng pháp tốn thống kê nhằm xử lý số liệu điều tra, thu thập đƣợc Cấu trúc luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận- khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục Luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 3- BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Footer Page of 126 Header Page of 126 Chƣơng 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Việc đề cập đến cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Cao đẳng nghề Đà Nẵng giai đoạn đề tài mẽ cấp thiết cần đƣợc nghiên cứu nhằm đáp ứng đƣợc u cầu ngày cao cơng tác đào tạo nghề nhà trƣờng 1.2 Các khái niệm sử dụng đề tài 1.2.1 Quản lý, quản lý dạy nghề 1.2.1.1 Quản lý 1.2.1.2 Quản lý dạy nghề 1.2.2 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường CĐN 1.2.2.1 Bồi dưỡng 1.2.2.2 Đội ngũ đội ngũ GV trường CĐN 1.3 Giáo dục nghề nghiệp bối cảnh 1.3.1 Giáo dục nghề nghiệp hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.2 Vai trò đào tạo nghề với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Vai trò đào tạo nghề nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc thể thơng qua nhu cầu phát triển kinh tế Nhu cầu kinh tế cơng nghiệp đòi hỏi phải phát triển đội ngũ lao động có kiến thức, có kỹ nghề nghiệp cao, có khả làm chủ đƣợc phƣơng tiện, máy móc, làm chủ đƣợc cơng nghệ Q trình cơng nghiệp hóa dài hay ngắn, ngồi yếu tố chế, sách thể chế phụ thuộc nhiều vào lực đội ngũ lao động kỹ thuật Đây nói nhu cầu khách quan kinh tế, đòi hỏi Chính phủ nƣớc phải đầu tƣ cho đào tạo nghề 1.3.3 Đặc trưng đào tạo trường Cao đẳng nghề 1.3.3.1 Đặc trưng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.3.2 Đặc trưng chương trình giáo trình giáo dục nghề nghiệp 1.3.3.3 Đặc trưng lực lượng dạy nghề (chủ yếu giảng viên người học) trường dạy nghề 1.3.3.4 Đặc trưng sở vật chất thiết bị dạy học (CSVC&TBDH) 1.3.3.5 Đặc trưng phương pháp đào tạo nghề nghiệp 1.3.3.6 Đặc trưng hình thức tổ chức đào tạo nghề 1.3.3.7 Đặc trưng đánh giá kết đào tạo nghề 1.4 Tiêu chuẩn ngƣời giáo viên dạy nghề Tiêu chí 1: Phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống Tiêu chí 2: Năng lực chun mơn Tiêu chí 3: Năng lực sư phạm dạy nghề Tiêu chí 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học 1.5 Cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Cao Đẳng 1.5.1 Mục tiêu bồi dưỡng - Bồi dƣỡng ĐNGV trƣờng CĐN phải tồn diện Bồi dƣỡng tƣ cách ngƣời thầy, chun mơn giảng dạy thực hành kỹ sƣ phạm, cơng tác nghiên cứu khoa học hoạt động sƣ phạm, giáo dục Đảm bảo cá nhân sẵn sàng đáp ứng đƣợc u cầu nhà trƣờng đƣợc nâng cấp lên đào tạo nghề bậc cao 1.5.2 Nội dung bồi dưỡng ĐNGV trường CĐN 1.5.2.1 Bồi dưỡng cập nhật chủ trương sách phát triển kinh tế xã hội phát triển GD, GDNN 1.5.2.2 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm a) Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng chương trình b) Bồi dưỡng nghiệp vụ viết giáo trình c) Bồi dưỡng nghiệp vụ soạn giảng (giáo án) d) Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy 1.5.2.3 Bồi dưỡng kỹ phương pháp nghiên cứu khoa học 1.5.2.4 Bồi dưỡng kỹ thực hành nghề Footer Page of 126 Header Page of 126 1.5.2.5 Bồi dưỡng kỹ kiểm tra đánh giá kết dạy học 1.5.3 Hình thức phương pháp bồi dưỡng 1.5.4 Các lực lượng tham gia cơng tác bồi dưỡng 1.5.4.1 Giảng viên phương pháp bồi dưỡng 1.5.4.2 Học viên phương pháp học tập 1.5.5 Các điều kiện phục vụ cơng tác bồi dưỡng 1.6 Quản lý cơng tác bồi dƣỡng 1.6.1 Hiệu trưởng cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường CĐN 1.6.2.1 Vai trò hiệu trưởng trường CĐN 1.6.2.2 Chức hiệu trưởng cơng tác bồi dưỡng ĐNGV Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Tổ chức thực cơng tác bồi dưỡng Chỉ đạo thực kế hoạch bồi dưỡng Kiểm tra, đánh giá việc thực bồi dưỡng Tiểu kết chƣơng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Chương 2- THỰC TRẠNG CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 2.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội dạy nghề thành phố Đà Nẵng 2.1.1 Tình hình phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Phương hướng phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 2.2 Khái qt Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Trƣờng Cao đẳng nghề Đà Nẵng 15 trƣờng trọng điểm quốc gia tham gia dự án GDKT&DN Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Trƣờng đƣợc thành lập theo QĐ số 194/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội sở nâng cấp Trƣờng Kỹ thuật-Kinh tế Đà Nẵng 2.2.2 Cơ cấu nhân 2.2.3.Các nghề đào tạo quy mơ đào tạo nhà trường 2.2.4 Cơ sở vật chất 2.2.5 Định hướng phát triển Trường Cao Đẳng nghề Đà Nẵng đến năm 2020 Phát triển Trƣờng cách cân đối, hài hòa, bền vững yếu tố: quy mơ, lực, cấu ngành nghề chất lƣợng đào tạo nghề, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng Lấy ngƣời làm yếu tố định cho phát triển, xây dựng đội ngũ giảng dạy quản lý đủ số lƣợng, đạt chuẩn chất lƣợng, đồng cấu đồng thuận mục tiêu phát triển nhà trƣờng Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 2.3 Khái qt q trình khảo sát 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu : 2.3.2 Soạn thảo bảng câu hỏi xin ý kiến chun gia (nội dung khảo sát) 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.4 Chọn đối tượng điều tra 2.3.5 Tiến hành điều tra, khảo sát 2.4 Thực trạng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng nghề Đà Nẵng 2.4.1 Số liệu thống kê ĐNGV số lượng, trình độ, cấu Bảng 2.3 Số lượng ĐNGV trình độ đào tạo ( Nguồn: phòng TCHC nhà trƣờng cung cấp) Trình độ đào tạo SL Đại Trên GV học đại học 34 24 10 TT Khoa chun mơn Điện Điện tử Cơ khí 21 17 Du lịch 18 14 4 Kinh tế Cơng nghệ thơng tin 20 28 15 20 Footer Page 11 of 126 ĐH BK 30 Nơi đào tạo ĐH ĐH SPKT KTế 20 18 20 27 ĐH khác Đào tạo chun sâu theo nghề -Tự động hóa : - Điện lạnh :3 - Cơ điên tử:4 - Hàn :3 - CB thức ăn : - HD du lịch: -Tổ chức kiện : - KTế tốn :5 - KT sửa chữa MT:4 - QT mạng MT:5 - Thiết kế web:2 Header Page 12 of 126 May thiết kế thời trang Cơ Sƣ phạm Nghề TỔNG 10 11 20 15 157 116 17 26 41 77 16 38 -TKTT: Bảng 2.4 Số lượng chất lượng đội ngũ quản lý ( Nguồn: phòng TCHC nhà trƣờng cung cấp) Nội dung Lãnh đạo trƣờng Phòng Tổ chức - Tổng Trên Đại Quản lý Cao cấp số đại học học nhà nƣớc trị 3 28 1 Hành Phòng Đào tạo 10 4.Phòng Tài 5.Phòng Quản trị - 5 Quản lý HSSV Thiết bị 6.Phòng Kiểm địnhHợp tác phát triển Trung tâm ĐTTX Trung tâm NN-Tin 72 36 học Trung tâm Ứng dụng thực hành TỔNG CỘNG Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Bảng 2.5 Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo giới tính ( Nguồn: phòng TCHC nhà trường cung cấp) Giáo viên hữu Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số Tiến sĩ 1 Thạc sĩ 23 18 41 Đại học 56 59 115 80 77 157 Cao đẳng Trung cấp Cơng nhân bậc 5/7 trở lên Trình độ khác Tổng số 2.4.2 Đánh giá chung ĐNGV Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 2.4.2.1 Về nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giáo viên Về kiến thức chun mơn: Mức độ hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối Điều chứng tỏ ĐNGV nắm vững trình độ chun mơn Về khả sư phạm:Mức độ hài lòng chiếm tỉ lệ thấp, mức độ từ 16,0% đến 36%; Ngƣợc lại, mặt trung bình yếu chiếm tỉ lệ q cao từ 77,3% đến 84,0% điều đòi hỏi cần phải đẩy mạnh cơng tác bồi dƣỡng NVSP cho ĐNGV nhà trƣờng Về mối quan hệ với HSSV: Mức độ hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối Điều chứng tỏ ĐNGV gần gũi quan tâm đến học sinh sinh viên 2.4.2.2 Hoạt động NCKH đội ngũ giáo viên Kết khảo sát cơng tác NCKH ĐNGV nhà trƣờng thời gian qua nhƣ sau: 35% cho họ tham gia vào cơng tác NCKH nhƣng dừng lại mức độ viết giáo trình; 10% cho đề tài NCKH nhà trƣờng ứng dụng thực tế Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Kết khảo sát ý kiến CBQL mức độ hài lòng cơng tác NVKH ĐNGV nhà trƣờng là: 24% hài lòng; 36% tạm hài lòng; 40% chƣa hài lòng 2.4.2.3 Về kỹ dạy thực hành đội ngũ giáo viên Về mặt hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối thấp, mức độ từ 28,0% đến 45,3% ; Ngƣợc lại, mặt tạm hài lòng khơng hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối cao từ 54,7% đến 72,0% 2.4.2.4 Về nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết dạy học giáo viên: Về mặt hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối thấp, mức độ từ 29,3% đến 46,7% ; Ngƣợc lại, tạm hài lòng khơng hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối cao từ 53,3% đến 70,7% 2.4.3 Nhận định chung ĐNGV : Mặt mạnh : - Giáo viên có trình độ đại học chiếm tỉ lệ 26% (trên tổng số giáo viên đứng lớp), tập trung vào đội ngũ giáo viên khối kỹ thuật Điều thuận lợi việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy mơn thực hành Trƣờng Giáo viên đƣợc đào tạo chun sâu nghề chiếm tỉ lệ bình qn khoảng 49% Đây lực lƣợng nòng cốt cơng tác nâng cao kỹ nghề cho học sinh Đội ngũ giáo viên hầu hết trẻ, trƣờng có trình độ chun mơn tin học, ngoại ngữ Hạn chế : Đội ngũ giáo viên đào nghề đƣợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: 49% tốt nghiệp từ trƣờng đại học khối kỹ thuật, 10% tốt nghiệp trƣờng sƣ phạm kỹ thuật, lại tốt nghiệp từ trƣờng khác Chất lƣợng đội ngũ GVDN khác : Tỷ lệ giáo viên vừa dạy đƣợc lý thuyết vừa dạy đƣợc thực hành thấp Giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm thiếu kiến thức cơng nghệ, Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 giáo viên đƣợc đào tạo lại thiếu kinh nghiệm, mặt khác giáo viên vừa trƣờng phải dạy theo chƣơng trình Mơ-đun (dạy lý thuyết hƣớng dẫn kỹ nghề) nên khó đáp ứng u cầu dạy nghề giai đoạn 2.5 Thực trạng cơng tác bồi dưỡng ĐNGV Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 2.5.1 Nội dung, chương trình bồi dưỡng 57,6% có nguyện vọng đƣợc đào tạo nâng cao trình độ (hầu hết số độ tuổi 40); 72,4% mong đƣợc bồi dƣỡng kiến thức cơng nghệ mới; 65,2% mong muốn đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ; 16% mong muốn đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dạy nghề; 69,6% giáo viên mong muốn đƣợc bồi dƣỡng kỹ dạy thực hành; 55% mong đƣợc nâng cao trình độ tin học; 20,3% mong đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục Kết khảo sát ý kiến CBQL ĐNGV thực trạng cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV nhà trƣờng thời gian qua nhƣ sau: Có 12,6% cho nhà trƣờng chủ động kế hoạch bồi dƣỡng, thực tốt việc bồi dƣỡng chuẩn hóa nâng cao, hình thức nội dung phù hợp; 63,3% cho nhà trƣờng bị động kế hoạch bồi dƣỡng, chƣa thực việc bồi dƣỡng chuẩn hóa nâng cao, hình thức nội dung chƣa phù hợp; 24,1% cho nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch bồi dƣỡng cho ĐNGV 2.5.2 Các loại hình bồi dưỡng Qua khảo sát thấy bồi dƣỡng ĐNGV hình thức tham quan nghiên cứu học hỏi hội giảng, hội thi GV giỏi loại hình thức bồi dƣỡng phù hợp nhƣng hàng năm thực tế cơng tác dự giờ, hội giảng khoa, tổ năm gần có lập kế hoạch nhƣng thực chƣa nghiêm túc Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.5.3 Kết bồi dưỡng Khảo sát kết bồi dƣỡng: 16 GV đƣợc bồi dƣỡng kỹ thực hành nghề; 40 GV đƣợc cập nhật tiến khoa học thuộc chun mơn giảng dạy; 132 GV đƣợc bồi dƣỡng phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình; 142 GV đƣợc bồi dƣỡng phƣơng pháp giảng dạy theo modun chƣa có GV đƣợc bồi dƣỡng phƣơng pháp NCKH 2.5.4 Các nguồn lực điều kiện hỗ trợ cho cơng tác bồi dưỡng Khảo sát ý kiến CBQL ĐNGV điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ cho cơng tác giảng dạy bồi dƣỡng ĐNGV nhà trƣờng, có 26,3 % cho tốt; 38% đánh giá mức khá; 30,7 % cho trung bình 5% cho yếu; có 12,6% cho thực chế độ, sách quy định, mơi trƣờng bồi dƣỡng thuận lợi; 82,2% cho thực chế độ, sách quy định, mơi trƣờng bồi dƣỡng khó khăn; 5,2% cho thực chế độ, sách chƣa quy định, mơi trƣờng làm việc khó khăn 2.6 Thực trạng quản lý cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 2.6.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc bồi dưỡng ĐNGV Qua khảo sát thấy có 65 người (chiếm 86,67%) nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dƣỡng ĐNGV, có người (chiếm 11,67%) cho bình thường người (chiếm 1,67%) cho công tác bồi dƣỡng ĐNGV không quan trọng người phủ nhận tầm quan trọng công tác bồi dƣỡng ĐNGV 2.6.2 Quản lý cơng tác đánh giá ĐNGV Kết khảo sát thực trạng cơng tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV: 50,6 % cho cơng tác kiểm tra, đánh giá chƣa thƣờng xun, chƣa Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 tiến trình, chất lƣợng chƣa cao; 49,4% cho cơng tác kiểm tra, đánh giá hình thức, chất lƣợng thấp Kết thăm dò ý kiến mức độ hài lòng cán quản lý có 20% hài lòng.40% chƣa hài lòng; 40% khơng hài lòng Tƣơng tự GV có 21,8% hài lòng; 36,2% chƣa hài lòng; 42% khơng hài lòng 2.6.3 Quản lý việc xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng Về mặt hài lòng chiếm tỉ lệ thấp, mức độ từ 14,7% đến 21,3%; Ngƣợc lại, mặt tạm hài lòng khơng hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối 2.6.4 Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng Về mặt hài lòng chiếm tỉ lệ thấp, mức độ từ 26,7% đến 32,0% ; Ngƣợc lại, mặt tạm hài lòng chiếm tỉ lệ cao từ 50,7% đến 57,3%; 2.6.5 Quản lý nguồn lực điều kiện hỗ trợ cho cơng tác bồi dưỡng Về mặt hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối thấp, mức độ từ 33,3% đến 40,0%; Ngƣợc lại, mặt tạm hài lòng khơng hài lòng chiếm tỉ lệ tƣơng đối cao 2.6.6 Đánh giá kết bồi dưỡng Về mặt hài lòng chiếm tỉ lệ thấp, mức độ từ 17,3% đến 26,7%; Ngƣợc lại, mặt tạm hài lòng khơng hài lòng chiếm tỉ lệ cao 2.6.7 Xây dựng mơi trường tạo động lực cho cơng tác bồi dưỡng - Khảo sát ý kiến CBQL ĐNGV thực trạng mơi trƣờng văn hóa nhà trƣờng ĐNGV nhƣ sau: 86% cho tốt, 14% cho - Khảo sát mức độ hài lòng cơng tác ổn định việc làm, thực chế độ sách đãi ngộ, tạo mơi trƣờng làm việc thuận lợi cho ĐNGV: ý kiến CBQL là: 20% hài lòng; 30% hài lòng 40% chƣa hài lòng 10% khơng hài lòng Ý kiến ĐNGV là: Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 17,4% hài lòng; 29% hài lòng; 39,1% chƣa hài lòng 14,5% khơng hài lòng 2.7 Đánh giá thực trạng quản lý cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề ĐN Điểm mạnh Điểm yếu - Tỷ lệ GV/HS chung tồn - ĐNGV nhiều nguồn cung trƣờng đạt u cầu so với quy cấp; định; - Trình độ ngoại ngữ tin học - Hầu hết GV an tâm cơng tác, hạn chế; nhiệt tình, u nghề; - Cơ cấu chun mơn, giới tính - Phong trào học tập nâng cao chƣa đồng khoa, tổ; trình độ đặc biệt sau đại học - Một số GV có ý thức học tập suốt đƣợc GV quan tâm; đời chƣa cao; - Đã ban hành quy chế chun - Chƣa tự giác chấp hành quy chế mơn làm sở kiểm tra, đánh chun mơn; giá ĐNGV; - Bị động việc xây dựng chiến - Đa số GV đƣợc phân cơng lƣợc kế hoạch bồi dƣỡng giảng dạy phù hợp với chun ĐNGV; mơn đƣợc đào tạo; - Chƣa trọng đến cơng tác đào - Nhà trƣờng có khoa sƣ phạm tạo lại, bồi dƣỡng ĐNGV; nghề - Khâu kiểm tra, đánh giá GV chƣa tốt; - Nội dung hình thức bồi dƣỡng ĐNGV chƣa phong phú - Thu nhập ngồi lƣơng thấp, điều kiện, mơi trƣờng làm việc GV nhiều khó khăn Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Cơ hội Thách thức - Hợp tác quốc tế mạnh mẽ - Thị trƣờng đào tạo nghề bùng nổ dạy nghề mở hội phát triển dễ dẫn đến nguy chảy máu chất ĐNGV; xám; - Trung ƣơng địa phƣơng - Tốc độ phát triển khoa học có nhiều chủ trƣơng, sách cơng nghệ xu thay đổi quan tâm đến cơng tác đào tạo ngành nghề làm cho ĐNGV khó thích ứng kịp thời; nghề; - Nhiều doanh nghiệp địa - Trình độ đầu vào đa số học phƣơng đời tạo hội cho sinh thấp ảnh hƣởng đến việc học đào tạo nghề phát triển; tập nâng cao trình độ ĐNGV; - Nguồn sinh viên từ trƣờng - Nguồn kinh phí đầu tƣ cho cơng Đại học dồi dào, nhà trƣờng tác đào tạo nghề hạn chế ảnh có nhiều hội tuyển dụng hƣởng đến cơng tác bồi dƣỡng đƣợc GV giỏi ĐNGV Sơ đồ 2.1 Sơ đồ SWOT thực trạng cơng tác bồi dưỡng ĐNGV trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Tiểu kết chƣơng Chƣơng 3- BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3.1 Những định hƣớng cho việc xác lập biện pháp 3.1.1 Định hướng phát triển trường CĐNĐN đến năm 2020 3.1.2 Các văn hướng dẫn, đạo cơng tác BDĐNGV 3.2 Ngun tắc xác lập biện pháp 3.2.1 Tính mục đích 3.2.2 Tính đồng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.3 Tính thực tiễn 3.2.4 Tính khả thi 3.3 Các biện pháp quản lý bồi dƣỡng ĐNGV trƣờng Cao đẳng Nghề 3.3.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc bồi dưỡng Cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV đem lại chất lƣợng hiệu ngƣời quản lý có nhận thức đắn biết chia xẻ nhận thức cho đội ngũ GV nhằm tác động hƣớng tạo ăn nhịp “nội lực” (nhận thức GV) tác động “ngoại lực” (những tác động từ bên ngồi) mà ngƣời quản lý giữ vai trò chủ đạo 3.3.2 Hồn thiện hệ thống thể chế cơng tác bồi dưỡng Mục tiêu chủ yếu biện pháp tạo sở pháp lý định với quan điểm đạo thật kiên quyết, vừa có chế bắt buột, vừa có chế động viên khuyến khích nhằm làm cho ĐNGV xác định đúng, đầy đủ trách nhiệm việc tham gia q trình bồi dƣỡng 3.3.3 Hồn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng ĐNGV Sự phát triển nhanh mạnh khoa học cơng nghệ, kinh tế tri thức, thực tiễn đổi giáo dục đào tạo ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình đời sống xã hội đặt u cầu cho ĐNGV phải khơng ngừng hồn thiện cập nhật tri thức Do đó, nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng ĐNGV phải khơng ngừng đƣợc cập nhật phát triển 3.3.4 Đổi hình thức bồi dưỡng ĐNGV Đa dạng hóa loại hình bồi dƣỡng ĐNGV việc làm cần thiết, thiết thực để giáo viên chọn đƣợc cách học tập phù hợp nhằm nâng cao trình độ , rèn luyện kỹ nghề nghiệp, qua nâng cao khả thích ứng với thay đổi hồn cảnh 3.3.5 Tăng cường nguồn lực cho cơng tác bồi dưỡng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CSVC&TBDH, nguồn nhân lực thành tố khơng thể thiếu đƣợc để tổ chức q trình dạy học nói chung q trình bồi dƣỡng ĐNGV nói riêng Nhƣ vậy, tăng cƣờng nguồn lực cho hoạt động bồi dƣỡng ĐNGV tạo đƣợc giá trị tác dụng thành tố cấu trúc q trình bồi dƣỡng 3.4 Mối quan hệ biện pháp 3.5 Khảo nghiệm mức độ cầp thiết khả thi biện pháp đề xuất Bảng 3.1 Mức độ cầp thiết mức độ khả thi biện pháp TT Mức độ cầp thiết (%) Mức độ khả Nội dung biện thi (%) pháp Rất Cầp Khơng Rất Khả Khơng cầp thiết cầp khả thi khả thiết thiết thi thi Nâng cao 70,8 29,2 64,6 33,3 2,1 nhận thức Thể chế hóa cơng tác bồi 58,4 39,5 2,1 58,3 37,5 4,2 dƣỡng Hồn thiện nội dung chƣơng 62,5 33,3 4,2 70,8 29,2 trình bồi dƣỡng Đổi hình 20,9 thức bồi 72,9 27,1 79,1 dƣỡng Tăng cƣờng nguồn lực 66,7 33,3 85,4 14,6 cho cơng tác bồi dƣỡng Xây dựng mơi trƣờng tổ chức 68,8 31,2 62,5 33,3 4,2 học hỏi Tiểu kết chương Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Với mục đích nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng giai đoạn nay; chúng tơi thực nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu kết nghiên cứu cho pháp chúng tơi đƣa kết luận: 1) Cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng yếu tố quan trọng để nâng cao chất lƣợng hiệu đào tạo, đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng lao động Bồi dƣỡng ĐNGV phải tồn diện Bồi dƣỡng tƣ cách ngƣời thầy, chun mơn giảng dạy thực hành kỹ sƣ phạm, cơng tác nghiên cứu khoa học hoạt động sƣ phạm, giáo dục Đảm bảo cá nhân sẵn sàng đáp ứng đƣợc u cầu nhà trƣờng đƣợc nâng cấp lên đào tạo nghề bậc cao Kết cơng tác bồi dƣỡng quản lý cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng phụ thuộc vào yếu tố: nhận thức ĐNGV; nội dung, chƣơng trình tài liệu bồi dƣỡng; lực phƣơng pháp giảng dạy giảng viên giảng lớp bồi dƣỡng; hoạt động tự bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên; CSVC&TBDH phục vụ cho hoạt động bồi dƣỡng; việc đa dạng hố hoạt động bồi dƣỡng; cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng 2) Kết khảo sát thực trạng hoạt động bồi dƣỡng cơng tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho thấy: - Nhận thức lực lƣợng tham gia bồi dƣỡng quản lý q trình bồi dƣỡng NVSP cho đội ngũ giảng viên đƣợc Nhà trƣờng quan tâm, phải có biện pháp nâng cao Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Nội dung, chƣơng trình tài liệu bồi dƣỡng có, nhƣng chất lƣợng chƣa thực đáp ứng u cầu dạy học bồi dƣỡng, cần phải có biện pháp cải tiến - Hoạt động tự bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên có nhƣng chƣa có biện pháp phát huy - CSVC&TBDH phục vụ cho hoạt động bồi dƣỡng có, nhƣng cần phải tăng cƣờng số lƣợng, chuẩn hố chất lƣợng - Các hình thức tổ chức bồi dƣỡng chƣa đa dạng, chƣa thực phù hợp với hồn cảnh thực tiễn ngƣời đƣợc bồi dƣỡng, cần phải đa dạng hố hoạt động bồi dƣỡng; - Cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng đƣợc tổ chức, nhƣng nội dung, tiêu chí đánh giá chƣa cụ thể Cần có biện pháp cải tiến hoạt động 3) Trên sở định hƣớng lý luận thực trạng quản lý cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng thấy cần phải thực số biện pháp quản lý chủ yếu Hiệu trƣởng Nhà trƣờng nhƣ sau: - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc bồi dưỡng ĐNGV - Hồn thiện hệ thống thể chế cơng tác bồi dưỡng - Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng phù hợp với mục tiêu phát triển nhà trường - Đổi hình thức bồi dưỡng - Tăng cường nguồn lực cho cơng tác bồi dưỡng Các biện pháp đề xuất nêu mục tiêu, nội dung cách thức tổ chức thực Ý nghĩa thực tiễn biện pháp xuất phát từ vấn đề đƣợc quan tâm cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV nhà trƣờng, đƣợc xây dựng sở lý luận chặt chẽ đồng thời đánh giá đƣợc thực trạng vấn đề nghiên cứu phân tích Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 đƣợc ngun nhân hạn chế, yếu đánh giá cao thành tựu đạt đƣợc Các biện pháp quản lý bồi dữơng ĐNGV trƣờng CĐN Đà Nẵng giai đoạn đƣợc khảo sát ý kiến mức độ cầp thiết khả thi đội ngũ CBQL ĐNGV nhà trƣờng Kết đánh giá mức độ cầp thiết khả thi biện pháp cao, điều khẳng định biện pháp tác giả đề xuất phù hợp với u cầu thực tiễn nhà trƣờng giai đoạn Thực đƣợc biện pháp này, ĐNGV nhà trƣờng đƣợc bồi dƣỡng mặt góp phần vào đạt đƣợc mục tiêu phát triển chung nhà trƣờng Nhƣ sau thời gian khảo sát thực hiện, đề tài đƣợc hồn thành Khẳng định mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đặt đắn, nhiệm vụ nghiên cứu đạt đƣợc mục tiêu đề Các biện pháp quản lý cơng tác bồi dƣỡng ĐNGV trƣờng CĐN Đà Nẵng giai đoạn mà tác giả đề xuất cầp thiết có tính khả thi cao Khuyến nghị Đối với Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Dành kinh phí từ chƣơng trình mục tiêu quốc gia dạy nghề để tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng cho ĐNGV ngồi nƣớc - Tạo hội cho giáo viên trƣờng dạy nghề đƣợc tham gia vào dự án dạy nghề, dự án nâng cao lực ĐNGV dạy nghề - Tạo điều kiện cho ĐNGV trƣờng dạy nghề đƣợc tham quan, giao lƣu với trƣờng dạy nghề tiên tiến khu vực giới Đối với UBND thành phố Đà Nẵng - Xây dựng Trung tâm dự báo phát triển nguồn nhân lực giúp nhà trƣờng việc định hƣớng phát triển đào tạo nghề xây dựng chiến lƣợc kế hoạch phát triển ĐNGV đáp ứng đƣợc mục tiêu phát triển nhà Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Có sách thu hút giáo viên dạy nghề việc hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học, hỗ trợ việc bố trí đất ở, nhà cho giáo viên có gia đình xa, có sách tín dụng ƣu đãi để giáo viên ổn định đời sống, trang bị phƣơng tiện lại, phƣơng tiện làm việc, tạo điều kiện cho ĐNGV an tâm cơng tác - Quan tâm đầu tƣ sở vật chất thiết bị đại cho nhà trƣờng, có sách hỗ trợ học phí cho ngƣời học nghề, tạo điều kiện cho nhà trƣờng mở rộng quy mơ, đa dạng ngành nghề đào tạo, tăng nguồn thu khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ĐNGV giáo viên Footer Page 25 of 126 ... cơng tác bồi dƣỡng lực cho đội ngũ giáo viên Trƣờng cao Đẳng Nghề Đà Nẵng chƣa hiệu quả, cần phải đổi đề tài Biện pháp quản lý cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường cao Đẳng nghề Đà Nẵng giai. .. BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 3- BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Footer... giáo viên - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp quản lý cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay