Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵn

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG VĂN BẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP Y TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC Phản biện 2: TS NGUYỄN QUANG GIAO Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 M Đ U Lý chọn đề tài Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ giới diễn mạnh mẽ Trình độ dân trí tiềm lực khoa học-công nghệ trở thành nhân tố định sức mạnh vị quốc gia Giáo dục đào tạo coi nhân tố định thành bại nước Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đặt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2015 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế đất nước, trọng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển khoa học, công nghệ kinh tế tri thức” Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng có nhiệm vụ chủ yếu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp Trong ngành nghề đào tạo có hai chuyên ngành : ngành Điều dưỡng ngành sĩ trình độ trung cấp cầu chất lượng ngành đặc thù có liên quan đến bảo vệ sức khỏe người lại đặc biệt Sự chọn lựa, bố trí địa điểm, theo dõi, quản lý hoạt động thực tập chuyên môn h ng năm cho khoảng 1.500 HSSV hoa dược trường phức tạp Từ thành lập đến nay, việc tổ chức quản lý hoạt động thực tập chuyên môn HSSV Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng Ban Giám hiệu quan tâm đạo thực có nề nếp, với phân công trách nhiệm cụ thể cho phận có liên quan Tuy nhiên, qua thực tế nhiều lúng túng công tác Nhất hai, ba năm gần đây, Trường phát triển nhanh, số HSSV h ng năm tăng, việc tổ chức quản lý chất lượng thực tập chuyên môn có Footer Page of 126 Header Page of 126 nhiều vấn đề bất cập phát sinh mối bận tâm Ban Giám hiệu Nhà trường hoa dược Vì vậy, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Mục đích nghiên cứu Đề xuất Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng Nhiệm vụ đề tài 3.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp 3.2 hảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng năm qua 3.3 Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 hách thể nghiên cứu: Công tác quản lý đào tạo hoa Dược Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao Đẳng Bách hoa Đà Nẵng Giả thuyết nghiên cứu Áp dụng hướng quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng b ng biện pháp b , thông qua sách chất lượng, chuẩn chất lượng tiêu chí đánh giá chất lượng, xác định Footer Page of 126 Header Page of 126 biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng công tác thực tập chuyên môn cho học sinh trung cấp Nhà trường Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 P ứ 7.2 P ứ 7.3 P xử kế k Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận – khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm chương sau: Chương CƠ S LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HSSVTẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong mục trình bày tổng quan nghiên cứu trình đào tạo bao gồm công tác quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp y trường cao đẳng nước 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục -Q Quản lý tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nh m làm cho tổ chức vận hành đạt tới mục tiêu -Q dụ Quản lý giáo dục quản lý hệ thống giáo dục b ng tác động có mục đích, có ý thức tuân thủ quy luật khách quan chủ thể quản lý giáo dục lên toàn mắc xích hệ thống giáo dục Footer Page of 126 Header Page of 126 nh m đưa hoạt động giáo dục hệ thống đạt tới mục tiêu giáo dục 1.2.2 Quá trình đào tạo Quản lý trình đào tạo quản lý trình tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý đào tạo đến thành tố trình đào tạo nh m đạt tới mục tiêu đào tạo 1.2.3 Quản lý chất lượng đào tạo Quản lý chất lượng bao gồm hoạt động lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng Trong trường cao đẳng, ĐBCL xác định hệ thống, sách, thủ tục, quy trình, hành động thái độ xác định từ trước nh m đạt được, trì, giám sát củng cố chất lượng 1.3 CÁC LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1.3.1 Các lý thuyết chất lượng Trong phần này, giới thiệu qua lý thuyết ĐBCL, quan điểm phát triển ý tưởng để tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn chất lượng khác từ lĩnh vực kinh doanh đến ý tưởng nh m quản lý củng cố chất lượng tổ chức 1.3.2 Các cấp độ quản lý chất lượng - ể b -Q ổ ể 1.4 THỰC TẬP CHUYÊN MÔN TRONG ĐÀO TẠO HỌC SINH TRUNG CẤP Y 1.4.1 Vị trí, ý nghĩa thực tập chuyên môn “Học đôi với hành” phương châm đào tạo nhiều sở đào tạo cấp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.2 Mục đích yêu cầu thực tập chuyên môn đào tạo học sinh trung cấp y Thực tập chuyên môn đào tạo học sinh trung cấp y giúp cho học sinh có điều kiện tiếp xúc với thực tế, từ kiểm nghiệm bổ sung kiến thức tiếp thu giảng đường, tài liệu, giáo trình nguồn thông tin khác 1.4.3 Nội dung thực tập chuyên môn học sinh trung cấp y Bao gồm sáu nhóm kỹ năng: điều dưỡng bản; điều dưỡng phức tạp lĩnh vực chuyên khoa; lập kế hoạch chăm sóc; giao tiếp hợp tác; quản lý giám sát; truyền thông giáo dục sức khỏe 1.4.4 Phương thức tổ chức Nhà trường phối hợp với bệnh viện, trung tâm y tế để định hướng, tổ chức quản lý hoạt động thực tập chuyên môn cho học sinh trung cấp y 1.5 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦAHỌC SINH TRUNG CẤP Y 1.5.1 Mục tiêu quản lý 1.5.2 Nội dung quản lý chất lượng thực tập chuyên môn (1) Quản lý xây dựng cụ thể hóa mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành (2) Quản lý nội dung thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành (3) Quản lý quy trình thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành (4) Quản lý công tác hướng dẫn thực tập chuyên môn cán hướng dẫn học sinh thực tập bệnh viện, trung tâm y tế (5) Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Footer Page of 126 Header Page of 126 (6) Quản lý việc phối hợp với sở thực tập Tiểu kết Chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔNCỦA HỌC SINH TRUNG CẤP Y TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Nội dung khảo sát 2.1.2 Phương pháp khảo sát 2.1.3 Đối tượng khảo sát 2.1.4 Tiến hành khảo sát 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khái quát lịch sử phát triển Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng (tên Tiếng Anh: Da Nang Polytechnic College) thành lập theo định số 5036/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Cơ sở số 125 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Cơ sở lô C2 Khu Dân cư số huê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Cơ sở tạiHòa Vang, Thành phố Đà Nẵng Cơ sở vật chất đủ để phát triển quy mô khoảng 8.000 HSSV - ộ ũ v , + Tổng số cán quản lý: 36 người, đó: PGS-TS: 01; Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 7; Cử nhân: 26 Footer Page of 126 Header Page of 126 + Tổng số giảng viên giảng dạy: 173 giáo viên, đó: PGSTS: 01; Tiến sĩ: 04, Thạc sĩ: 43, Bác sĩ, ỹ sư Cử nhân: 125 - Quy mô sinh viên : 4.200 HS-SV, đó: 1.500 Học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành - Bộ máy tổ chức 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 2.2.3 Chiến lược phát triển Trường giai đoạn đến 2.2.4 Các sở thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y: Trong phần này, giới thiệu 05 đơn vị y tế thành phố Đà nẵng tiếp nhận học sinh trường đến thực tập chuyên môn 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP Y TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2.3.1 Số lượng tuyển sinh đào tạo trung cấp Y qua năm: Bảng 2.1: Số lượng học sinh ngành Y Trường năm qua TT Năm Số lượng 2009 554 2010 825 2011 890 2012 787 2013 694 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.3.2 Chất lượng đào tạo Bảng 2.2: Kết tốt nghiệp học sinh ngành Y năm qua Xếp loại tốt nghiệp TT Năm Số lượng tốt nghiệp 2011 479 10% 73% 15% 2% 2012 721 17% 69% 13% 1% Giỏi Khá Trung bình Khá Trung bình Bảng 2.3: Kết thực tập chuyên môn học sinh ngành Y năm qua Xếp loại kết thực tập TT Năm Giỏi Khá Trung bình Khá Trung bình ếu 2010 26% 48% 14% 10% 2% 2011 31% 47% 10% 9% 3% 2012 27% 51% 9% 7% 2% -X ế ể Hầu hết sở thực tập quan tâm đến công tác hướng dẫn thực tập cho học sinh Việc học sinh đến thực tập chuyên môn bệnh viện điều không quan tâm công tác quản lý nhà trường bệnh viện 2.3.3 Đánh giá chung 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP Y TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 phòng bệnh Để quy trình vận hành khâu quy trình phải đạt yêu cầu 2.4.4 Thực trạng quản lý công tác hướng dẫn thực tập chuyên môn cán hướng dẫn học sinh thực tập bệnh viện, trung tâm y tế Công tác hướng dẫn thực tập chuyên môn học sinh trung tâm y tế, bệnh viện nhiệm vụ khó khăn tất nhiệm vụ quản lý thực tập chuyên môn học sinh Tại bệnh viện, trung tâm y tế, khoa có cán hướng dẫn học sinh thực tập Nhà trường chưa làm việc trực tiếp với đội ngũ hướng dẫn mà phải làm việc với lãnh đạo bệnh viện Chính mà khó khăn công tác phối hợp quản lý chuyên môn đội ngũ 2.4.5 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành Y Đây giai đoạn thiếu trình đào tạo, lẽ đánh giá kết học tập nh m xem xét công tác giảng dạy GV đạt hiệu đến đâu, xem xét trình nhận thức rèn luyện kỹ HSSV đạt mức độ Tuy nhiên, công tác kiểm tra đánh giá chưa Nhà trường quan tâm mức; chưa lập tiêu chí, chuẩn đánh giá cho học phần đặt biệt kỹ thực tập chuyên môn bệnh viện Việc đánh giá học sinh trung cấp ngành thực tập chuyên môn sở thực tập chưa quán giáo viên phụ trách theo dõi học sinh thực tập cán bệnh viện trực tiếp hướng dẫn thực tập Để đánh giá xác lực học sinh cần có phối hợp chặt chẽ giáo viên Nhà trường, cán hướng dẫn học sinh Tuy nhiên có ý kiến khác ba đối tượng này: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Bảng 2.6 Các tiêu chí đánh giá học sinh trình thực tập (làm sở để đánh giá học sinh) TT Tiêu chí Thành thạo tất nội dung đề Đạt mục tiêu đề Đáp ứng tất yêu cầu bệnh viện Bệnh viện Chưa Phù phù hợp hợp Giáo viên Chưa Phù phù hợp hợp Học sinh Chưa Phù phù hợp hợp 60% 40% 92% 8% 56% 44% 56% 44% 68% 32% 47% 53% 82% 18% 24% 76% 60% 40% Ngoài tiêu chí đánh giá phải có phương pháp đánh giá thích hợp, đối tượng tham gia đánh giá có ý kiến khác hình thức phương pháp đánh giá: Bảng 2.7 Các hình thức đánh giá học sinh trình thực tập (đánh giá điểm số) TT Tiêu chí Bệnh viện đánh giá trực tiếp, học sinh không cần viết báo cáo thực tập Giảng viên đánh giá thông qua việc theo dõi báo cáo thực tập Cả hai phối hợp (Bệnh viện đánh giá trực tiếp, giảng viên đánh giá thông qua báo cáo thực tập, điểm tổng kết điểm trung bình chung hai đơn vị) Footer Page 13 of 126 Bệnh viện Phù Chưa hợp phù hợp Giáo viên Phù Chưa hợp phù hợp Học sinh Phù Chưa hợp phù hợp 90% 10% 40% 60% 53% 47% 56% 44% 85% 15% 63% 37% 58% 42% 67% 33% 89% 11% Header Page 14 of 126 12 Hình thức đánh giá học sinh cần có phối hợp chặt chẽ bên liên quan Nhà trường cần phải xây dựng lại hình thức, phương pháp đánh giá cho phù hợp để đánh giá xác lực học sinh trình thực tập 2.4.6 Thực trạng quản lý việc phối hợp với sở thực tập chuyên môn ngành Y Đối với học sinh trung cấp , thực tập tuyến tỉnh/thành phố quận/huyện phù hợp 90% học sinh chọn hai tuyến Nhìn chung, bệnh viện, trung tâm y tế thành phố Đà Nẵng phù hợp để học sinh thực tập 83% ý kiến cán trực tiếp hướng dẫn học sinh bệnh viện, trung tâm y tế trưởng khoa, tổ trưởng, giảng viên khoa dược hỏi cho r ng việc liên kết giữ mối liên hệ Nhà trường bệnh viện, trung tâm y tế trưởng khoa dược Nhà trường điều dưỡng trưởng khoa bệnh viện thực Ngoài yêu cầu chuyên môn hay phương pháp quản lý việc liên kết giữ mối liên hệ phụ thuộc vào vấn đề tài Nhà trường cần quan tâm đến vấn đề tài để bệnh viện thực tốt việc hướng dẫn giúp đỡ học sinh trình thực tập 72% ý kiến cán trực tiếp hướng dẫn học sinh bệnh viện, trung tâm y tế trưởng khoa, tổ trưởng, giáo viên khoa dược cho r ng tài lực động lực để thúc đẩy nguồn lực khác 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP YTRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2.5.1 Những mặt tích cực 2.5.2 Những mặt hạn chế 2.5.3 Phân tích nguyên nhân Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Bảng 2.9 Phân tíchSWOT thực trạng quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành Y Trường CĐBách Khoa Đà Nẵng Điểm mạnh - Lãnh đạo Nhà trường quan tâm đến công tác thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành Y; - Số bệnh viện TP Đà nẵng có hợp tác với trường nhiều đủ để HSSV trường đến thực tập; Cơ sở vật chất bệnh viện đại, khang trang, địa hình thuận lợi; - ĐNCBQL ĐNCBGD trẻ hóa, tác phong công nghiệp, tâm huyết với nghề nghiệp, gắn bó lâu dài với Nhà trường; - Nội đoàn kết, dễ dàng thích nghi ứng dụng thành NC H triển khai nội quy, quy định Nhà trường; - Trình độ đầu vào HSSV đạt yêu cầu theo quy định; - Tỷ lệ GV/HSSV chung toàn trường đạt yêu cầu so với quy định Footer Page 15 of 126 Điểm yếu - Mục tiêu, chương trình, nội dung thực tập chuyên môn chưa kiểm định, đánh giá cách toàn diện; - Chế độ đãi ngộ giáo viên phụ trách theo dõi học sinh thực tập cán bệnh viện trực tiếp hướng dẫn học sinh thực tập chưa cao; - Công tác đảm bảo chất lượng chưa triển khai đồng bộ, quy trình tổ chức thực tập chuyên môn học sinh trung cấp ngành chưa mang tính khoa học cao; - Công tác kiểm tra, đánh giá kết thực tập chuyên môn học sinh chưa quan tâm mức, chưa khảo sát chất lượng đào tạo so với mục tiêu đề Mối quan hệ hợp tác với bệnh viện chưa chặt chẽ Header Page 16 of 126 14 Cơ hội - KT-XH thành phố Đà Nẵng phát triển có tác động chi phối đến chất lượng hiệu đào tạo Nhà trường; - Giao lưu, hợp tác quốc tế rộng rãi, mở hội phát triển ĐNCBQL ĐNCBGD; hội chiếm lĩnh số công nghệ kỹ thuật mới; hội học tập tiếp thu thành tựu giới; - Trung ương địa phương có nhiều chủ trương, sách quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo; - Nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam giới ngày cao Tiểu kết Chương Footer Page 16 of 126 Nguy - Thị trường đào tạo bùng nổ dễ dẫn đến nguy chảy máu chất xám; tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, nguy mâu thuẫn số lượng chất lượng - Tốc độ phát triển khoa học công nghệ xu thay đổi ngành nghề làm cho ĐNCBQL ĐNCBGD khó thích ứng kịp thời; - Trình độ đầu vào đa số học sinh TCCN thấp ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra, phẩm chất người lao động xu đại thấp không đủ khả giao lưu hợp tác quốc tế; Header Page 17 of 126 15 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP Y TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, đại 3.1.4.Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP YTRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác xây dựng mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Ytheo hướng phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực xã hội giai đoạn (Biện pháp 1) - Thành lập nhóm chuyên môn: nghiên cứu điều tra, khảo sát, thăm dò nhu cầu, yêu cầu xã hội, người sử dụng lao động mục tiêu thực tập chuyên môn - So sánh, đối chiếu yêu cầu bệnh viện, trung tâm y tế với mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Nhà trường để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp - Tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến giới liên quan đến ngành Y để tìm hiểu thêm nhu cầu nguồn nhân lực giới thời điểm nh m nâng cao mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp đồng thời hướng cho học sinh phát huy kỹ năng, kỹ xảo thời đại công nghệ cao Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Tổ chức hội thảo để hoàn thiện mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp - Căn vào kết hội thảo xây dựng mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp , trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành đồng thời đăng tải lên Website Nhà trường - Nhóm chuyên môn tiếp tục theo dõi việc thực mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Nhà trường sở thực tập để đánh giá kết thực tập chuyên môn học sinh trung cấp nh m tiếp tục chỉnh sủa bổ sung cho phù hợp với thời điểm Việc cải tiến mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp đòi hỏi phải ý kết hợp chặt chẽ việc giáo dục tư tưởng với việc trang bị kiến thức khoa học kỹ nghề nghiệp để học sinh trường vừa có phẩm chất trị tốt, vừa có lực chuyên môn giỏi để bước giải vấn đề thực tiễn đặt 3.2.2 Cụ thể hóa nội dung thực tập chuyên môn học sinh trung cấp y thành chuẩn kỹ nghề nghiệp (Biện pháp 2) - Thành lập nhóm chuyên môn: nghiên cứu điều tra, khảo sát để cải tiến nội dung thực tập chuyên môn học sinh trung cấp y Công tác điều tra b ng cách trao đổi trực tiếp thông qua phiếu hỏi, hội thảo sở - So sánh, đối chiếu yêu cầu bệnh viện, trung tâm y tế với mục tiêu thực tập chuyên môn nội dung thực tập chuyên môn Nhà trường Trên sở mục tiêu xác định kết thăm dò bệnh viện, trung tâm y tế, nhóm chuyên môn phải xây dựng nội dung thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Hội đồng hoa học xem xét, đánh giá, xác định nội dung thực tập chuyên môn cho phù hợp trình để Hiệu trưởng ký ban hành công khai Website Nhà trường - Định kỳ khảo sát đánh giá, bổ sung, cải tiến hoàn thiện nội dung thực tập chuyên môn cho phù hợp với tình hình thực tế bệnh viện, trung tâm y tế… - Phương pháp thực yếu tố quan trọng để đạt hiệu cao Chính mà việc xây dựng phương pháp gắn liền với nội dung đòi hỏi phải có phối kết hợp bên liên quan: - Việc tổ chức cải tiến, xây dựng nội dung thực tập phải có thời lượng cụ thể cho kỹ sở chương trình khung quy định Cơ cấu nội dung thực tập chuyên môn thời gian cho nội dung phải phù hợp với khả học sinh - Tổ chức tổng kết, đánh giá sau đợt thực tập nh m rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời vấn đề tồn 3.2.3 Hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y (Biện pháp 3) - Thành lập nhóm chuyên trách chuyên xây dựng quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo - Nhóm chuyên trách phối hợp với trưởng phận Trường để biên soạn quy trình có liên quan - Mỗi trưởng phận Nhà trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhóm chuyên trách để xây dựng quy trình hoạt động cho đơn vị - Trưởng khoa chịu trách nhiệm việc xây dựng quy trình quản lý thực tập chuyên môn học sinh trung cấp - Quy trình phải đầy đủ nội dung phải vận hành mô trước đưa vào thực Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.4 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y (Biện pháp 4) - Xác định giai đoạn đánh giá Đánh giá ban đầu; Đánh giá tức thời; Đánh giá sau cùng;Đánh giá dài hạn - Xây dựng tiêu chí đánh giá cho giai đoạn + Thành lập nhóm chuyên trách theo dõi trình thực tập học sinh bệnh viện, trung tâm y tế Nhóm chịu trách nhiệm việc xây dựng tiêu chí đánh giá dựa nội dung thực tập chuyên môn có phối hợp với giáo viên dạy thực hành Trường cán hướng dẫn thực tập bệnh viện, trung tâm y tế + Tổ chức tọa đàm, hội thảo nh m góp ý tiêu chí đánh giá giai đoạn + Trình Hội đồng hoa học Nhà trường xác định lại tiêu chí đánh giá sau trình Hiệu trưởng ký ban hành, công bố công khai tiêu chí đánh giá Website Nhà trường - Tăng cường ý thức trách nhiệm bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên Coi việc đánh giá kết học tập đánh giá trí tụê, nhân cách, sản phẩm trình đào tạo Nhà trường; tránh tình trạng tiêu cực chạy theo thành tích, quan hệ cá nhân thương mại hoá làm thui chột ý chí tính tích cực vươn lên HS - Tăng cường ý thức trách nhiệm học sinh công tác đánh giá Cần ý phát huy tối đa nội lực học sinh theo nghĩa lấy người học trung tâm trình đào tạo Việc giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng động học tập cho HS phải tiến hành thường xuyên, liên tục thực cách đồng Nhà trường thông qua công tác sinh hoạt lớp hàng tháng giáo Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 viên chủ nhiệm, thông qua giảng giáo viên đứng lớp, lồng ghép vào hoạt động tổ chức đoàn thể Tóm lại, tất giai đoạn đánh giá phải có tiêu chí; tiêu chí phụ thuộc vào nội dung thực tập 3.2.5 Tăng cường phối hợp với bệnh viện, trung tâm y tế tiếp nhận học sinh trung cấp Ythực tập chuyên môn (Biện pháp 5) - Thành lập nhóm chuyên trách theo dõi trình thực tập chuyên môn khóa đợt, có nhóm trưởng trưởng phó khoa phụ trách nhóm - Tổng hợp nhu cầu Nhà trường việc gửi học sinh thực tập bệnh viện, trung tâm y tế vào đầu năm học - Tổng hợp nhu cầu nguồn lực cần hỗ trợ từ phía bệnh viện, trung tâm y tế sở quy trình xác lập để xác định quyền lợi nghĩa vụ bệnh viện, trung tâm y tế công tác hướng dẫn học sinh thực tập chuyên môn - Tổ chức hướng dẫn cho học sinh trước đến thực tập bệnh viện, trung tâm y tế - Tổ chức hướng dẫn cho cán tham gia theo dõi học sinh thực tập bệnh viện, trung tâm y tế - Lập kế hoạch kinh phí cho đợt thực tập nh m đảm bảo quyền lợi thiết thực cho giáo viên, học sinh trực tiếp hướng dẫn học sinh thực tập - Sau xác lập điều kiện cần đủ, trưởng nhóm tiến hành lập kế hoạch thức trình Hiệu trưởng ký duyệt, sau bàn giao cho Trung tâm Hợp tác phát triển doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng thức với bệnh viện, trung tâm y tế chọn Việc đưa học sinh đến bệnh viện, trung tâm y tế có hiệu tốt vào năm hay không phụ thuộc vào Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 kết thực tập chuyên môn học sinh giai đoạn đánh giá dài hạn liên quan đến mối quan hệ chi phí thành đạt sau đợt thực tập 3.3 MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BIỆN PHÁP 3.4 KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP CBQL GV Trường cán điều dưỡngtại bệnh viện, trung tâm y tế đánh giá vềsự cần thiết tính khả thi biện pháp (Đơn vị tính: %) Sự cần thiết TT Tên biện pháp Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Rất khả thi thi Ít khả thi Không khả thi Biện pháp 80 16 71 17 12 Biện pháp 82 17 76 13 11 Biện pháp 73 24 68 24 Biện pháp 84 12 76 18 Biện pháp 87 74 14 12 3.4.1 Sự cần thiết Hầu hết biện pháp đưa đánh giá cao mức độ cần thiết, nhiên mức độ cần thiết biện pháp không giống biện pháp đạt tỷ lệ cần thiết 100% 3.4.2 Tính khả thi Hầu hết biện pháp đưa đánh giá khả thi, có biện pháp hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y đánh giá thấp biện pháp khác Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Dựa vào kết khảo nghiệm, tin tưởng r ng biện pháp đề xuất có tính khả thi cần thiết Nếu biện pháp thực cách đồng bộ, linh hoạt tạo chuyển biến tích cực công tác quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường giai đoạn tương lai Tiểu kết Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sau nghiên cứu lý luận quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp khảo sát thực trạng vấn đề Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, thân đề xuất biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nh m góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội giai đoạn Từ đó, bước đầu rút số kết luận Để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển khoa học, công nghệ kinh tế tri thức, đòi hỏi sở đào tạo nói chung trường đại học, cao đẳng nói riêng cần phải có đổi mới, có bước tiến đáng kể để phù hợp với tình hình giai đoạn Nhận thức vấn đề này, Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng không ngừng phấn đấu để có uy tín chất lượng đào tạo, để đạt mục tiêu đề đáp ứng nhu cầu xã hội Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý trình đào tạo trường số tồn tại: Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo chậm cải tiến, nặng mặt kiến thức chuyên môn, chưa ý nhiều đến kỹ mềm, HSSV trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu xã hội - Công tác kiểm tra, đánh giá kết đào tạo chưa tập trung mức, chưa có phân công, phân nhiệm hướng dẫn cụ thể công tác đánh giá kết đào tạo, đặc biệt chưa có tiêu chuẩn, tiêu chí để làm sở đánh giá - Sự phối, kết hợp với bệnh viện, trung tâm y tế chưa cao nên hiệu thực tập chuyên môn học sinh hạn chế Xuất phát từ thực tế đó, để nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường góp phần đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn nay, đề xuất số biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng sau: - Hoàn thiện công tác xây dựng mục tiêu thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y theo hướng phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực xã hội giai đoạn - Cụ thể hóa nội dung thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y thành kỹ nghề nghiệp - Hoàn thiện quy trình đảm bảo chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y - Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y - Xây dựng quy trình phối hợp với bệnh viện, trung tâm y tế tiếp nhận học sinh trung cấp Y thực tập chuyên môn Khuyến nghị - Vớ ộ G dụ v Cùng với Bộ tế, Bộ Lao động – Thương binh xã hội nghiên cứu thành lập Trung tâm Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Trung tâm Hỗ trợ đào tạo cung ứng nguồn nhân lực, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để giúp trường hoạt động đào tạo Cần tập trung đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng nội dung chương trình thực tập cụ thể ngành học, đối tượng bậc học giúp trường tổ chức đào tạo đạt chuẩn đầu cách đồng - Vớ ộ ế Tạo điều kiện để học sinh trường công lập nói chung Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nói riêng tham gia thực tập bệnh viện công bệnh viện tư địa bàn thành phố Đà nẵngvà tỉnh lân cận - Vớ U D ố Cần có chủ trương, định hướng phù hợp tạo điều kiện cho Nhà trường hoạt động phát triển, đạo sở,ban, ngành hỗ trợ, chia sẻ thông tin tư liệu với Nhà trường việc dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển T-XH địa phương khu vực Miền Trung- Tây Nguyên Quan tâm phát triển xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi có sách ưu đãi tài tín dụng để khuyến khích sở giáo dục công lập đầu tư phát triển sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giảng dạy - Vớ Sở G dụ v ố Thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra công tác đào tạo, mở Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác đào tạo Tạo điều kiện để Nhà trường tham gia hoạt động Sở tổ chức H ng năm tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố để tăng cường giao lưu trường Tư vấn cho trường công tác mở ngành đào tạo theo quy định hành Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Vớ Sở L ộ -T b v xã ộ Có thông tin rộng rãi nhu cầu nguồn nhân lực,đặc biệt nguồn nhân lực lĩnh vực y tế địa bàn thành phố nói riêng nước nói chung để Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển hiệu - Vớ Bách khoa Cần thành lập Trung tâm Tư vấn hỗ trợ sinh viên để có kế hoạch xúc tiến công tác tư vấn hướng nghiệp, giúp đỡ HSSV thời gian sinh hoạt học tập Trường, đồng thời đầu mối để quan hệ với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động giúp cho công tác xây dựng nội dung đào tạo Nhà trường ngày phù hợp với nhu cầu xã hội Cần có sách đãi ngộ, thu hút giáo viên CBQL có kinh nghiệm công tác giảng dạy công tác quản lý, để xây dựng ĐNCBGD ĐNCBQL ngày vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quy mô đào tạo chất lượng đào tạo - Vớ d Cần chủ động đề xuất với Ban Giám hiệu để tham gia với trường đại học, cao đẳng nhóm ngành liên kết đào tạo phát triển chương trình, tài liệu giảng dạy đồng thời hoàn thành chương trìnhchuyên ngành, nội dung môn học, ngành học sở chương trình khung BộGD-ĐT ban hành Tổ chức biên soạn cập nhật hệ thống giáo trình đảm bảo tính khoahọc, tính xác, tính phù hợp, tính kế thừa đồng thời cập nhật thông tin kỹ thuật công nghệ Trước mắt,cần xây dựng kế hoạch chiến lược đầu tư cho việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học Footer Page 26 of 126 ... Đà nẵng tiếp nhận học sinh trường đến thực tập chuyên môn 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA HỌC SINH TRUNG CẤP Y TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2.3.1 Số lượng tuyển sinh đào... chuyên môn học sinh trung cấp khảo sát thực trạng vấn đề Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, thân đề xuất biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Y Trường Cao đẳng Bách Khoa. .. tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng năm qua 3.3 Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Bách hoa Đà Nẵng Khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵn, Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵn, Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay