Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÂM THU HẬU BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUANG GIAO Phản biện 1: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 2: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam trình đổi chủ động hội nhập quốc tế cách sâu sắc toàn diện Để đổi chủ động hội nhập quốc tế, hiểu biết ngôn ngữ nước trở thành điều kiện thiếu Chính vậy, ngoại ngữ chìa khóa quan trọng lĩnh vực, phương tiện giao lưu nước giới Tiếng Anh ngôn ngữ giao tiếp phổ biến quốc gia giới công cụ để làm việc giao tiếp Nhận thấy tầm quan trọng tiếng Anh, Bộ GD & ĐT quy định tiếng Anh môn học bắt buộc chương trình giáo dục phổ thông chương trình đào tạo dành cho sinh viên trung cấp, cao đẳng đại học Ngày 30 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” với mục tiêu chung “Đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt bước tiến rõ rệt trình độ, lực sử dụng ngoại ngữ nguồn nhân lực số lĩnh vực ưu tiên Đến năm 2020, đa số niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đại học có đủ lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành mạnh người dân Việt Nam, phục vụ nghiệp CNH - HĐH đất nước” Một trọng điểm kinh tế khu vực miền Trung Khu kinh tế Dung Quất Sau 15 năm xây dựng phát triển Khu kinh tế Dung Quất đưa kinh tế - xã hội Quảng Ngãi có Footer Page of 126 Header Page of 126 bước nhảy vọt đáng kể Từ tỉnh khó khăn nước, Quảng Ngãi vươn lên đứng hàng thứ tỉnh có mức thu ngân sách cao Từ năm 2000, hàng loạt dự án đầu tư phát triển Khu kinh tế Dung Quất, nhu cầu tuyển dụng lao động ngày cao Trước tình hình cấp bách trên, Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi thành lập thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực nhằm kịp thời đáp ứng cho nhu cầu thị trường lao động Một vấn đề xúc trường việc học sinh, sinh viên chưa trang bị tiếng Anh cách bản, đủ để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, chất lượng dạy học tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi thời gian qua đạt thành định, song nhiều tồn tại, nhiều hạn chế Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi” với hy vọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh nhà trường, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực địa phương Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi, đề xuất biện pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Footer Page of 126 Header Page of 126 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Giả thuyết khoa học Trong thời gian qua, Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi quan tâm, trọng nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh cho học sinh, song tồn nhiều hạn chế so với yêu cầu đặt Nếu áp dụng đồng biện pháp quản lý chất lượng dạy học chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận chất lượng dạy học môn tiếng Anh, quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường trung cấp nghề 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung đánh giá thực trạng chất lượng dạy học môn tiếng Anh quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2012 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Điều tra khảo sát 7.2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Footer Page of 126 Header Page of 126 7.2.3 Phương pháp vấn 7.2.4 Phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp xử lý thông tin Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường trung cấp nghề Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Chương 3: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 1.1 TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ Toàn cầu hoá xu tất yếu thời đại, đặc điểm kinh tế xã hội nhân loại kỷ XXI Nước ta tiến hành nghiệp CNH –HĐH đất nước, xu hội nhập với khu vực giới nên ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh có vai trò quan trọng phát triển đất nước Có thể nói cạnh tranh thời đại toàn cầu hoá cạnh tranh giáo dục yêu cầu thiết thực tế phải đào tạo nguồn nhân lực sử dụng thành thạo tiếng Anh Vì vậy, việc triển khai chiến lược dạy học ngoại ngữ khâu quan trọng thiếu chiến lược phát triển giáo dục Do vậy, nhiều tác giả nước Footer Page of 126 Header Page of 126 nước có công trình nghiên cứu, tác phẩm viết QLGD, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh,… Các công trình nghiên cứu góp phần nêu bật tồn tại, khó khăn bất cập nội dung chương trình, phương pháp dạy học môn tiếng Anh việc quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Các công trình nghiên cứu đề xuất nhiều biện pháp quản lý dạy học tiếng Anh hiệu thiết thực Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nhau, vấn đề dạy học tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi chưa nghiên cứu cụ thể Chính vậy, việc nghiên cứu biện pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi cần thiết 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục a Quản lý Quản lý tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý tổ chức, thông qua công cụ phương pháp quản lý nhằm làm cho tổ chức vận hành hợp quy luật đạt mục tiêu đề b Quản lý giáo dục QLGD hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu GD đề 1.2.2 Chất lượng, chất lượng dạy học a Chất lượng Trên sở phân tích định nghĩa chất lượng tác giả nước, quan niệm chất lượng là: Khái niệm tương đối, động, đa chiều; Phù hợp với mục tiêu mục tiêu phải phù hợp Footer Page of 126 Header Page of 126 với yêu cầu phát triển xã hội; Thỏa mãn nhu cầu, kì vọng khách hàng b Chất lượng dạy học Chất lượng dạy học phù hợp mục tiêu dạy học Nói đến chất lượng dạy học nói đến chất lượng thể người học hay tri thức, kỹ năng, thái độ mà người học có trình học tập Vốn học vấn toàn diện thành thạo công việc, kỹ năng, thái độ người chất lượng đích thực dạy học c Chất lượng dạy học môn tiếng Anh Chất lượng dạy học môn tiếng Anh phù hợp với mục tiêu dạy học môn tiếng Anh thể qua kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết 1.2.3 Quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh a Quản lý chất lượng QLCL hoạt động tổ chức, kiểm soát phân bố nguồn lực để đạt mục tiêu chất lượng b Quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh QLCL dạy học môn tiếng Anh quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh thông qua kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết nhằm góp phần thực nhiệm vụ dạy học trình đào tạo 1.3 ĐẶC ĐIỂM DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 1.3.1 Vai trò môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề 1.3.2 Đặc điểm dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 1.4.1 Mục tiêu quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề 1.4.2 Nội dung quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề a Quản lý nội dung, chương trình dạy học tiếng Anh b Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên dạy học môn tiếng Anh c Quản lý hoạt động dạy tiếng Anh giáo viên - Quản lý thực nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy - Quản lý hồ sơ chuyên môn giáo viên - Quản lý dạy lớp giáo viên - Quản lý đổi phương pháp dạy học - Quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập d Quản lý hoạt động học môn tiếng Anh học sinh - Quản lý học tập lớp HSSV - Quản lý hoạt động tự học tiếng Anh HSSV e Quản lý sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học môn tiếng Anh Tiểu kết chương Dạy học hoạt động trọng tâm nhà trường diễn thường xuyên, ngày Nắm vững lý luận QLGD nói chung quản lý chất lượng dạy học nói riêng giúp có nhìn tổng quan, đánh giá thực trạng đơn vị cách xác sở đưa phương pháp quản lý chất lượng dạy học cách khoa học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV nhà trường Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Nghiên cứu, vận dụng biện pháp quản lý, góp phần làm phong phú lực đạo hoạt động dạy học quản lý chất lượng dạy học nói chung môn tiếng Anh trường TCN nói riêng vấn đề có ý nghĩa giáo dục giai đoạn nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động ngày chất lượng CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2.1.2 Tình hình đào tạo nghề tỉnh Quảng Ngãi Để đẩy nhanh nghiệp CNH – HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đưa nghiệp cách mạng lớn lao đến thành công, phải nâng cao đội ngũ người lao động nước ta lên tầm cao chất lượng Trong thiết phải có quy hoạch mạng lưới dạy nghề để tăng nhanh số lượng, chất lượng lao động qua đào tạo nghề, tạo đội ngũ có chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Giai đoạn 2011 - 2012, trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực tế đáp ứng khả đào tạo 21.310 người, chiếm tỷ lệ 59,19% Trong đó, Khu Kinh tế Dung Quất khu công nghiệp tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo 36.000 người Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 phục vụ nghiệp CNH – HĐH đất nước, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi Trường ổn định phát triển đào tạo đa ngành, nghề đồng thời tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề có trình độ thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao Trên sở ổn định phát triển đào tạo, Trường tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, góp phần phát triển kinh tế xã hội 2.3 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.3.1 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát 2.3.2 Chọn mẫu khảo sát 2.3.3 Tổ chức khảo sát 2.3.4 Xử lý số liệu viết báo cáo kết khảo sát 2.4 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.4.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh sinh viên tầm quan trọng môn tiếng Anh Để tìm hiểu nhận thức CBQL, GV HSSV tầm quan trọng môn tiếng Anh, tiến hành trưng cầu ý kiến 20 CBQL, GV 60 HSSV Kết khảo sát thể hầu hết QBQL GV có nhận thức tích cực tầm quan trọng môn tiếng Anh 67% ý kiến GV cho môn tiếng Anh quan trọng, 33% cho quan trọng Đối với CBQL, 60% ý kiến cho quan trọng, 35% cho quan trọng Đối với HSSV 62% ý kiến cho quan trọng, 30% cho quan trọng Điều có ý nghĩa lớn, động viên, khích lệ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 hoạt động dạy tiếng Anh trường Tuy nhiên, số CBQL HSSV chưa thật nhận thức tầm quan trọng môn tiếng Anh nhà trường Có 5% CBQL cho tương đối quan trọng, có đến 8% HSSV nhận thức tương đối quan trọng Từ đó, ta nhận thấy cần phải bồi dưỡng thêm cho CBQL HSSV nhận thức tầm quan trọng môn tiếng Anh, từ họ nhận thức đầy đủ mục tiêu đào tạo, vị trí vai trò môn tiếng Anh nhà trường 2.4.2 Kết kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh học sinh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi giai đoạn 2009 – 2012 Số liệu thống kê năm học (2009 - 2012) cho thấy: Tỷ lệ HS không đủ điều kiện dự thi học sinh thi không đạt cao Điều chứng tỏ chất lượng học tập môn tiếng Anh hạn chế Khảo sát thực trạng sử dụng tiếng Anh HSSV Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi tốt nghiệp, làm việc doanh nghiệp thời gian qua, tiến hành gửi phiếu khảo sát đến doanh nghiệp tỉnh: Công ty Doosan Vina; Công ty May mặc Vinatex Dung Quất; Công ty Bê tông Phadin Quảng Ngãi; Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất Kết khảo sát đánh giá chất lượng tiếng Anh khả sử dụng kỹ tiếng Anh HSSV tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi làm việc doanh nghiệp tỉnh cho thấy chất lượng tiếng Anh khả sử dụng kỹ nghe, nói HSSV nhiều hạn chế Bên cạnh đó, vốn từ vựng chuyên ngành HSSV thiếu yếu Từ cho thấy, Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi cần áp dụng biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng môn tiếng Anh trường Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.5.1 Thực trạng quản lý nội dung, chương trình dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Kết khảo sát cho thấy việc quản lý GV tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi thực nội dung, chương trình giảng dạy nhà trường thực Công tác quản lý GV thực nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy nhà trường thực tốt Trong qua trình giảng dạy, nhà trường khuyến khích việc GV linh động, nhạy bén sử dụng phương pháp dạy học cách linh hoạt, phù hợp với nội dung, kiểu đối tượng HSSV lớp Nhìn chung, công tác quản lý thực nội dung, chương trình giảng dạy môn tiếng Anh GV CBQL thực thường xuyên kết tốt Tuy nhiên, nhà trường chưa có biện pháp xử lý trường hợp GV không thực nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học 2.5.2 Thực trạng quản lý chất lượng đội ngũ GV tiếng Anh Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi a Đội ngũ giáo viên tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Số lượng giáo viên đủ đáp ứng nhu cầu giảng dạy tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi, 100% đạt chuẩn 50% giáo viên tiếng Anh có tay nghề từ đến 10 năm 50% có tay nghề 10 năm trở lên giáo viên có thâm niên giảng dạy, có kinh nghiệm công tác giảng dạy có khả phát triển Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Đánh giá lực giảng dạy giáo viên Bảng 2.7: Đánh giá lực giảng dạy giáo viên tiếng Anh Kết đánh giá TT Nội dung quản lý Đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy Tận tâm, yêu nghề Có kinh nghiệm giảng dạy Năng động, sáng tạo giảng dạy Biết cải tiến công tác giảng dạy Có khả truyền thụ kiến thức Ham học hỏi nâng cao lực chuyên môn Tốt Khá Trung bình Điểm Thứ Yếu TBC bậc 11 10 2.15 11 10 2.11 10 10 3 2.0 8 1.8 1.84 9 1.92 12 10 1.26 CBQL GV đánh giá đội ngũ GV tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi đạt lực giảng dạy mức độ tốt GV tiếng Anh đạt trình độ chuẩn theo quy định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Tuy nhiên, GV tiếng Anh đánh giá hạn chế hai lực là: Cải tiến công tác giảng dạy động, sáng tạo giảng dạy Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.5.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn tiếng Anh giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi a Thực trạng quản lý nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến chuyên môn đội ngũ GV Việc xác định thực nội dung, chương trình dạy học nhiệm vụ GV để thực mục tiêu chung nhà trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thị trường lao động Nhà trường đạo tiến hành theo dõi trình thực GV việc thực kế hoạch dạy, thực lên lớp giờ, dạy tiến độ, kế hoạch từ khoa, tổ xây dựng nên song công tác mang tính hình thức, thực theo học kỳ nên đa phần GV thực theo cách đối phó, chất lượng không cao b Thực trạng quản lý hồ sơ chuyên môn Từ kết thống kê cho thấy thực trạng việc đạo công tác quản lý hồ sơ chuyên môn thực cần nâng cao việc theo dõi thực công tác giáo viên Từ có biện pháp nhắc nhở GV thực đầy đủ loại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ theo quy định c Thực trạng quản lý lên lớp GV tiếng Anh Công tác quản lý việc thực dạy lớp GV thực thường xuyên Bên cạnh đó, việc quan tâm đến tổ chức hình thức làm việc nhóm HSSV GV CBQL quan tâm đánh giá thực thường xuyên; đánh giá tính kỷ luật giảng dạy GV; tổ chức quản lý lớp cách khoa học, tạo môi trường học tập tích cực; sử dụng hiệu phương tiện dạy học; sử dụng hiệu phương tiện dạy học đạt mức trung bình Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 d Thực trạng quản lý đổi phương pháp dạy học Qua khảo sát cho thấy thực trạng đổi phương pháp dạy học chưa triệt để Vì vậy, để đẩy mạnh chất lượng dạy học GV, nhà trường cần có nhiều biện pháp thiết thực để quản lý đổi phương pháp dạy học tiếng Anh GV, tạo nhiều hội điều kiện để GV học hỏi phương pháp dạy tiếng Anh cách có hiệu e Thực trạng quản lý công tác KT - ĐG kết học tập HSSV Qua kết khảo sát cho thấy có số biện pháp thực thường xuyên như: Quán triệt GV nắm vững Quy chế kiểm tra đánh giá HSSV; bồi dưỡng cho giáo viên phần mềm soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phương pháp xây dựng câu hỏi tiếng Anh, quản lý quy trình đánh giá HSSV phần mềm QL giám sát chặt chẽ quy trình kiểm tra, đánh giá học sinh đặc thù môn học tiếng Anh Tuy nhiên, việc xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng thực việc thi đua khen thưởng cách khách quan, công bằng; tổ chức xây dựng ngân hành câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh có thực chưa thật nghiêm túc 2.5.4 Thực trạng quản lý hoạt động học môn tiếng Anh HSSV Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi a Thực trạng quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh HSSV Trong hoạt động học tập HSSV Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi có quan tâm, theo dõi CBQL GV nhằm bước nâng cao chất lượng học tập môn tiếng Anh nhà trường Tuy nhiên, chất lượng hoạt động học tập HSSV theo kết khảo sát đánh giá chưa cao, đó, HSSV chưa áp dụng hiệu thích Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 hợp phương pháp học tập môn học chưa sử dụng hiệu phương tiện hỗ trợ việc học tập Bên cạnh đó, HSSV nhà trường chưa dành nhiều thời gian cho tự học nghiên cứu; đồng thời lực giải vấn đề thực tế liên quan đến kiến thức học hạn chế b Thực trạng quản lý hoạt động tự học môn tiếng Anh HSSV Việc xây dựng động học tập xác định mục tiêu học tập tiếng Anh cho HSSV việc vô quan trọng hoạt động dạy học ngoại ngữ nên hầu hết GV xây dựng động học tập đắn cho HSSV có 65.5% 62.5% GV CBQL đánh giá thực tốt Tuy nhiên, việc làm GV thực chưa thường xuyên GV thực tốt hướng dẫn phương pháp học tập cho HSSV Xu hướng dạy học dạy học phân hóa, ý đến đối tượng HS phát huy khả vốn có em nhiều GV chưa trọng, dạy đại trà 2.5.5 Thực trạng quản lý sở vật chất, TTBDH môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Kết nghiên cứu cho thấy, việc đào tạo kỹ sử dụng thiết bị dạy học cho GV xây dựng nội quy sử dụng TBDH nhà quản lý GV đánh giá tốt Việc xây dựng nội quy sử dụng bảo quản TBDH nhà trường trọng, mức độ chưa cao Công tác động viên khen thưởng kịp thời GV có tinh thần trách nhiệm cao, sử dụng phương tiện dạy học tích cực đạt hiệu chưa nhà trường quan tâm, điều nhiều ảnh hưởng đến việc thiết bị thường bị hư hỏng không sử dụng cách triệt để Ngoài ra, nhà trường trọng đến việc tăng cường đầu tư CSVC, TTBDH môn tiếng Anh Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.5.1 Mặt mạnh 2.5.2 Hạn chế 2.5.3 Thuận lợi 2.5.4 Khó khăn 2.5.5 Đánh giá chung Tiểu kết chương Từ trường thành lập, chất lượng dạy học môn tiếng Anh có chuyển biến đáng kể Điều chứng tỏ Ban Giám hiệu nhà trường thực nhiều biện pháp quản lý hoạt động dạy tiếng Anh đạt hiệu định Tuy nhiên, nhà trường chưa trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên khuyến khích giúp đỡ giáo viên tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ chuyên môn Cải thiện sách chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho đội ngũ GV yên tâm công tác Việc đổi PPDH tiếng Anh chưa thực cách đồng bộ, số GV trọng vấn đề dạy ngữ pháp chưa quan tâm mức tới phát triển kỹ giao tiếp cho HSSV Đối với hoạt động học tiếng Anh HSSV, nhà trường thực nhiều biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng môn Hình thành cho HSSV ý thức, thái độ động học tập đắn Song tồn phận lớn HSSV chưa tự giác, chủ động học tập Hoạt động tự học, tự nghiên cứu HSSV đánh giá chưa cao, nặng hình thức, phong trào, chưa có quản lý kiểm tra đánh giá chất lượng tự học HSSV Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh tầm quan trọng môn tiếng Anh - Đối với CBQL: Nhà trường cần phổ biến văn quy định việc dạy học tiếng Anh trường TCN để CBQL hiểu rõ nội dung yêu cầu việc dạy học tiếng Anh trường TCN để họ có nhận thức tầm quan trọng, yêu cầu môn tiếng Anh để từ họ có đạo phù hợp, điều kiện thuận lợi cho việc dạy học tiếng Anh nhà trường - Đối với GV: Nâng cao nhận thức GV tầm quan trọng tiếng Anh cần thực thường xuyên, sâu rộng thông qua buổi hội họp, hội nghị, diễn đàn, toạ đàm tiến hành cách có kế hoạch Bên cạnh đó, nhà trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ GV tiếng Anh công việc thiết thực tạo điều kiện thuận lợi chế, sách, khuyến khích họ tham gia cách chủ động, tích cực, sáng tạo nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Đối với HS: Nâng cao nhận thức HS vai trò tầm quan trọng môn tiếng Anh thông qua buổi sinh hoạt lớp sinh hoạt chi đoàn, hoạt động ngoại khóa tiếng Anh Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên, Hội SV cầu nối HSSV – GV gia đình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể HSSV vai trò tác dụng tiếng Anh HSSV trình thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện trường nói chung công việc sau tốt nghiệp nói riêng 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý nội dung, chương trình dạy học môn tiếng Anh - Thành lập Ban đạo xây dựng đổi nội dung CTDH môn tiếng Anh với việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đến thành viên thực việc tích đánh giá toàn diện chương trình có nhằm xác định ưu điểm tồn cần thay đổi - Tiến hành khảo sát nhu cầu người học, nhu cầu nguồn nhân lực địa phương để xây dựng nội dung CTDH tiếng Anh phù hợp thực đào tạo chuyên ngành phù hợp với nhu cầu xã hội - Thực đổi CTDH môn tiếng Anh theo hướng nâng cao kỹ ứng dụng, thực hành, lực tự tạo việc làm thích nghi với môi trường công việc - Chỉ đạo việc biên soạn nghiệm thu giáo trình theo quy định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, đảm bảo có đầy đủ giáo trình cho tất học phần môn học giáo trình phải cập nhật 3.2.3 Đảm bảo chất lượng đội ngũ GV dạy học môn tiếng Anh - Thực tốt công tác phát triển đội ngũ GV Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ GV tiếng Anh - Xây dựng quy chế bồi dưỡng rõ ràng, ban hành quy định, chế độ khuyến khích, khen thưởng, kỷ luật cụ thể 3.2.4 Tăng cường quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh giáo viên a Đổi quản lý thực mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy b Tăng cường quản lý hoạt động dạy GV tiếng Anh c Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học tiếng Anh theo hướng tích cực d Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập HSSV theo chuẩn đầu tiếng Anh HSSV hệ trung cấp chuyên nghiệp 3.2.5 Tăng cường quản lý hoạt động học môn tiếng Anh HSSV a Quản lý hoạt động học tập môn tiếng Anh lớp HSSV b Tăng cường quản lý hoạt động tự học bồi dưỡng phương pháp tự học tiếng Anh cho HSSV 3.2.6 Đảm bảo sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công việc giảng dạy môn tiếng Anh - Về lâu dài, nhà trường cần lập dự án xây dựng phòng máy chiếu đa có kết nối internet cho Trường để thuận tiện cho việc bố trí lịch sử dụng giảng dạy, hướng dẫn HSSV học tiếng Anh trực tuyến tổ chức hình thức thi trắc nghiệm qua mạng - Tăng cường đầu tư CSVC TTBDH theo tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu đảm bảo tính thực tiển, khả thi sở cân đối ngân sách nguồn kinh phí Triển khai công tác mua sắm theo tiến độ, phù hợp đổi PPDH Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 + Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khai thác sử dụng có hiệu Quán triệt tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức tự bảo quản, xây dựng quy chế thực quy chế quản lý CSVC TBDH tiếng Anh 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Trong biện pháp đề tài đề xuất, biện pháp thứ “Nâng cao nhận thức CBQL, GV, HSSV tầm quan trọng môn tiếng Anh” tiền đề để thực biện pháp lại Biện pháp “Đảm bảo chất lượng đội ngũ GV dạy học môn tiếng Anh” “Đảm bảo sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy môn tiếng Anh” đóng vai trò điều kiện để thực biện pháp Biện pháp “Tăng cường quản lý hoạt động dạy tiếng Anh giáo viên” “Tăng cường quản lý hoạt động học môn tiếng Anh HSSV” hai biện pháp mang tính quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh nhà trường Biện pháp “Tăng cường công tác quản lý nội dung, chương trình dạy học môn tiếng Anh” mang tính chất phản hồi thông tin hai chiều để kịp thời theo dõi tiến độ thực hiện, nội dung, chương trình có phù hợp với xu phát triển xã hội yêu cầu doanh nghiệp từ có điều chỉnh phù hợp Các biện pháp nêu triển khai thực cách đồng tạo bước chuyển biến quan trọng, có tính đột phá công tác QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi 3.4 KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Để kiểm chứng mức độ cần thiết khả thi biện pháp, tiến hành khảo nghiệm phương pháp lấy ý kiến 20 CBQL GV tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Điểm TBC Tên biện pháp Nâng cao nhận thức CBQL, GV, HSSV tầm quan trọng môn tiếng Anh Tăng cường công tác quản lý nội dung, chương trình dạy học tiếng Anh Đảm bảo chất lượng đội ngũ GV dạy học môn tiếng Anh Tăng cường quản lý hoạt động dạy tiếng Anh giáo viên Tăng cường quản lý hoạt động học môn tiếng Anh HSSV Đảm bảo CSVC TTBDH phục vụ dạy học môn tiếng Anh Tính Tính cấp thiết khả thi 4.83 4.78 4.85 4.52 4.80 4.42 4.81 4.46 4.78 4.55 4.68 4.50 + Về tính cấp thiết: Hầu hết CBQL, GV hỏi ý kiến cho biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh cần thiết + Về mức độ khả thi: Tuy kết điểm TBC đánh giá mức độ khả thi có chênh lệch nội dung đánh giá ý kiến khảo sát cho bước biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh có tính khả thi cao điều kiện Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Tiểu kết chương Xuất phát từ thực tiễn quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi trước yêu cầu đổi giáo dục trung cấp chuyên nghiệp môn tiếng Anh, đề tài đề xuất 06 biện Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Kết khảo nghiệm thể biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi có tính cấp thiết tính khả thi cao Việc áp dụng đồng 06 biện pháp đề tài đề xuất góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Luận văn nghiên cứu cách hệ thống sở lý luận khoa học quản lý, QLGD, quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường TCN Việc nghiên cứu cho thấy tính cấp thiết công tác quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường trung cấp chuyên nghiệp nay, nhằm thực mục tiêu đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân ngành giáo dục đào tạo Qua khảo sát đánh giá thực trạng việc thực công tác quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi, thể chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường nhiều năm qua có chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ GV, động học tập HSSV tổ chức dạy học yếu tố quan trọng nhà trường quan tâm đến Tuy nhiên, số HSSV chưa nhận thức tầm quan trọng môn tiếng Anh Mặt khác, biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh nhiều bất cập chưa có biện pháp đạo cụ thể việc đổi PPDH cách triệt để; CSVC TTBDH phục vụ cho công tác giảng dạy chưa trang bị đầy đủ với yêu cầu môn; Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 công tác quản lý hoạt động tự học HSSV quản lý hoạt động học tập lớp HSSV nhiều hạn chế Đề tài đề xuất 06 biện pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Kết khảo nghiệm thể biện pháp đề tài đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi cao Áp dụng đồng 06 biện pháp đề tài đề xuất góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Tăng cường hỗ trợ chế độ, sách GV dạy trường trung cấp nghề; đảm bảo đời sống GV - Dành kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao lực đội ngũ GV tiếng Anh trường dạy nghề 2.2 Đối với UBND tỉnh Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ngãi - Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư sở vật chất, thiết bị đại cho nhà trường, tạo điều kiện cho nhà trường mở rộng diện tích quy mô đào tạo - Có sách thu hút giáo viên dạy nghề, hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho GV tiếng Anh trường trung cấp nghề 2.3 Đối với Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi - Tạo điều kiện để GV tiếng Anh có hội học tập nâng chuẩn, phối kết hợp với trường trung cấp nghề tỉnh tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh - Quan tâm đầu tư phòng nghe nhìn, phòng Lab thiết bị đại phục vụ dạy học tiếng Anh Footer Page 26 of 126 ... tiếng Anh trường trung cấp nghề Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Chương 3: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung. .. CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 1.4.1 Mục tiêu quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề 1.4.2 Nội dung quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh Trường. .. Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi, đề xuất biện pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi, Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay