Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÁCH THỊ VŨ HUỆ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Giao Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Phản biện 2: TS Trương Công Thanh Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Trường Đại học Trà Vinh vào ngày 08 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, quan tâm Đảng Nhà nước, công tác đào tạo nghề (ĐTN) phục hồi, ổn định bước phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực kỹ thuật thị trường lao động Hiện nay, chất lượng hiệu ĐTN có bước chuyển biến tích cực, điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề bước cải thiện công tác ĐTN nước ta tồn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất dịch vụ, thể tác phong làm việc, thể lực người lao động, lực sáng tạo, giao tiếp học viên (HV) Nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao chỗ cho dự án kinh tế lớn tỉnh Trà Vinh thách thức sở GD & ĐT Tỉnh Trước tình hình đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) ban hành Quyết định số 344/QĐ - ĐHTV, ngày 27/11/2006 việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sản xuất, Dịch vụ với nhiệm vụ ĐTN ngắn hạn để phục vụ cộng đồng; đặc biệt nhu cầu ĐTN cho niên vùng nông thôn dân tộc Tuy nhiên, công tác ĐTN Trường ĐHTV hạn chế định như: Chất lượng ĐTN cho HV chưa đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng lao động yêu cầu quy hoạch phát triển công nghiệp địa phương; lực tay nghề HV sau tốt nghiệp hạn chế; CSVC, trang thiết bị dạy nghề thiếu đồng bộ; ngành nghề đào tạo chưa đa dạng, Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh” để nghiên cứu với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTN ngắn hạn, đề xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 biện pháp quản lý chất lượng (QLCL) ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV giai đoạn Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Giả thuyết khoa học Chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh năm qua đạt kết định, nhiên so với yêu cầu hạn chế Nếu áp dụng biện pháp quản lý tác động đồng nâng cao chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận chất lượng, chất lượng đào tạo nghề, quản lý chất lượng đào tạo nghề trường đại học - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV - Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh sử dụng số liệu thống kê công tác ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 2009 – 2012 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Nhóm phương pháp xử lý thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa khoa học Hệ thống hóa tài liệu, sở lý luận chất lượng, chất lượng Footer Page of 126 ĐTN, QLCL, quản lý chất lượng ĐTN trường đại học Header Page of 126 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận QLCL ĐTN trường đại học Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh Chương 3: Biện pháp quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Vấn đề chất lượng ĐTN từ trước đến nay, đề tài có tính thời sự, thu hút quan tâm nhà nghiên cứu Ở Đức, loại hình trường giáo dục nghề nghiệp đa dạng, đặc biệt loại hình trường ĐTN giáo dục phổ thông kết hợp với ĐTN Còn Úc hệ thống chuyên nghiệp riêng, tách rời hệ thống dạy nghề, mà gắn bó chung hệ thống giáo dục nghề nghiệp Ở Việt Nam, năm 1990, nhờ quan tâm Đảng, Nhà nước Chính phủ, nỗ lực toàn Ngành, công tác ĐTN nước ta phục hồi bước phát triển Đã có nhiều công trình nghiên cứu lĩnh vực ĐTN chất lượng ĐTN nhà nghiên cứu giáo dục công bố như: “Giáo dục nghề nghiệp – vấn đề giải pháp” PGS.TS Nguyễn Viết Sự (2005); “Đổi hệ thống giáo dục kỹ thuật dạy nghề Việt Nam giai đoạn 2001- 2010” PGS.TS Đỗ Minh Cương; “Giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực” PGS TS Trần Khánh Đức (2002),… Tuy nhiên, QLCL ĐTN sở ĐTN trường đại học chưa Footer Page of cứu 126.một cách cụ thể có hệ thống đặc biệt nghiên Header Page of 126 Trường ĐHTV Vì vậy, nghiên cứu đề xuất biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV có ý nghĩa quan trọng cấp thiết 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục a Quản lý Là hoạt động có chủ đích, tiến hành chủ thể QL nhằm tác động lên khách thể QL để thực mục tiêu xác định công tác QL b Quản lý giáo dục Là hệ thống tác động có mục đích, kế hoạch, hợp quy luật, chủ thể QL đến khách thể QL nhằm đạt mục tiêu GD đề 1.2.2 Nghề, đào tạo nghề, đào tạo nghề ngắn hạn a Nghề Là lĩnh vực hoạt động lao động mà nhờ đào tạo, người có tri thức, kỹ để làm loại sản phẩm vật chất hay tinh thần đó, đáp ứng nhu cầu xã hội b Đào tạo nghề Theo Luật dạy nghề, dạy nghề (đào tạo nghề) hoạt động dạy học nhằm trang bị kiến thức, kỹ thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để tìm việc làm tự tạo việc làm sau hoàn thành khoá học c Đào tạo nghề ngắn hạn Là cách thức ĐTN thời gian ngắn (đào tạo năm) người có trình độ học vấn, sức khoẻ phù hợp với nghề cần học nhằm tạo hội cho người học tìm việc làm tự tạo việc làm 1.2.3 Chất lượng, chất lượng đào tạo nghề a Chất lượng Trên sở phân tích định nghĩa chất lượng tác giả nước, chất lượng là: Khái niệm tương đối, động, đa chiều; Phù hợp với mục tiêu mục tiêu phải phù hợp với yêu cầu phát Footer Page 126 triển 6xãofhội; Thỏa mãn nhu cầu, kì vọng khách hàng Header Page of 126 b Chất lượng đào tạo nghề Là đáp ứng mục tiêu ĐTN Chất lượng ĐTN bao gồm chất lượng đầu vào, chất lượng trình ĐTN chất lượng đầu 1.2.4 Quản lý chất lượng, quản lý chất lượng đào tạo nghề a Quản lý chất lượng QLCL hoạt động tổ chức, kiểm soát phân bố nguồn lực để đạt mục tiêu chất lượng b Quản lý chất lượng đào tạo nghề Quản lý chất lượng ĐTN quản lý trình dạy người GV dạy nghề học HV học nghề trình đào tạo nhằm đáp ứng tiêu chí đánh giá nội dung trình đào tạo 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN 1.3.1 Mục tiêu đào tạo nghề ngắn hạn Nhằm trang bị cho người học nghề lực thực hành nghề đơn giản lực thực hành số công việc nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau tốt nghiệp có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm tiếp tục học lên trình độ cao 1.3.2 Các hình thức đào tạo nghề ngắn hạn Những hình thức áp dụng chủ yếu là: Đào tạo địa phương; Đào tạo doanh nghiệp; Đào tạo sở dạy nghề 1.3.3 Đặc thù đào tạo nghề ngắn hạn Là ĐTN năm cho công dân Việt Nam độ tuổi lao động, có trình độ học vấn sức khỏe phù hợp với nghề cần học 1.3.4 Hệ thống tổ chức đào tạo nghề Bao gồm: Hệ thống đào tạo qui; Các sở ĐTN hệ thống trường đào tạo qui; Các trung tâm ĐTN quận, huyện trung tâm dịch vụ việc làm đào tạo lớp ngành thành phần kinh tế yêu cầu; Các trường dạy nghề tư thục lớp Footer 126.Hợp tác quốc tế đào tạo nghề dạyPage nghề7tưofnhân; Header Page of 126 1.3.5 Các quy định sách hỗ trợ đào tạo nghề hỗ trợ sau học nghề Nhà nước ban hành nhiều văn quy định sách hỗ trợ ĐTN hỗ trợ sau học nghề Đây sở để sở ĐTN triển khai thực ĐTN nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương nước 1.4 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN 1.4.1 Mục tiêu quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn QLCL ĐTN ngắn hạn quản lý việc tuyển sinh đầu vào, quản lý nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp, phương tiện… nhằm thích ứng với điều kiện tác động bên như: tác động khoa học công nghệ, yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, tác động phát triển kinh tế - xã hội 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề a Các yếu tố vĩ mô b Các yếu tố vi mô 1.4.3 Nội dung quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn a Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào - Tổng số học viên theo tiêu phân bổ; - Cách thức tuyển sinh chế độ ưu đãi; - Trình độ học vấn phù hợp với nghề đăng ký; - Động học tập; - Đủ sức khỏe tham gia học nghề theo qui định b Đảm bảo thực nội dung, chương trình đào tạo - Nội dung dạy nghề trình độ sơ cấp phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp, tập trung vào lực thực hành nghề, phù hợp với thực tiễn phát triển khoa học, công nghệ - Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp thể mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung, phương pháp hình thức dạy nghề; cách thức Footer Page of 126 Header Page of 126 đánh giá kết học tập mô-đun, nghề Chương trình người đứng đầu sở dạy nghề tổ chức biên soạn duyệt c Quản lý hoạt động dạy giáo viên - Quản lý việc thực kế hoạch giảng dạy, việc đổi phương pháp giảng dạy, quản lý sinh hoạt chuyên môn, theo dõi đạo việc hoàn thiện hồ sơ sổ sách chuyên môn theo qui định; - Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết thực giảng viên; - Hiểu rõ ưu điểm, khuyết điểm trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức giáo viên; - Đánh giá giáo viên thông qua học viên; - Kiểm tra đánh giá giáo viên thông qua đồng nghiệp người quản lý xem cần thiết d Quản lý hoạt động học học viên - Quản lý trình học tập lớp; - Quản lý thực hành xưởng thực hành sở sản xuất; - Theo dõi, tìm hiểu để nắm biểu tích cực tiêu cực việc thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện học viên; - Theo dõi, khuyến khích HV phát huy yếu tố tích cực, khắc phục tiêu cực để phấn đấu vươn lên đạt kết học tập rèn luyện e Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị dạy học - Đảm bảo cung cấp đầy đủ máy móc thiết bị nguyên vật liệu cho hoạt động đào tạo; - Đảm bảo đầy đủ nguồn tài cho việc xây dựng sở vật chất hoạt động khác phục vụ cho trình dạy học; - Đảm bảo lớp học, xưởng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học; - Cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy học tập TIỂU KẾT CHƯƠNG Vấn đề quản lý chất lượng đào tạo nghề khẳng định nhiều văn kiện Đảng Nhà nước Đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề phạm vi định Qua nghiên cứu sở lý luận chất lượng ĐTN, QLCL ĐTN nói chung chất Footer Page ofngắn 126.hạn nói riêng, phân tích đặc trưng hoạt động lượng ĐTN Header Page 10 of 126 ĐTN ngắn hạn sở ĐTN, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề nội dung QLCL ĐTN ngắn hạn, đề tài rút kết luận QLCL ĐTN phải trình, phải có chuẩn để đánh giá Trong trình quản lý phải nhận thức phân tích yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng ĐTN việc QLCL ĐTN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN L Ý CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH 2.1.1 Vị trí địa lý, tài nguyên, dân số, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh Trà Vinh tỉnh duyên hải Đồng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên 2.292 km2 với dân số khoảng 1,1 triệu người dân tộc Khmer chiếm 30% dân số, bao gồm thành phố trực thuộc tỉnh huyện Mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 – 2015 tỉnh Trà Vinh nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với ổn định đời sống việc làm người lao động, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần ổn định kinh tế 2.1.2 Tình hình dạy nghề tỉnh Trà Vinh Trên địa bàn tỉnh có 14 sở DN công lập Ngoài ra, có sở DN tư nhân tổ chức lớp đào tạo nghề đơn vị có 10 công ty, hợp tác xã, sở sản xuất dạy nghề theo hình thức kèm cặp, truyền nghề giải việc làm chổ Hiện toàn tỉnh có 280 GV 89 CBQL DN Thực trạng cho thấy trung tâm DN có từ 03 đến 05 biên chế làm nhiệm vụ QL đồng thời tham gia giảng dạy có khoảng 50% GV DN đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ DN theo quy định 2.2 SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Trường ĐHTV tiền thân trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh Footer Page 10 oflập 126.theo Quyết định số 4475/QĐ-BGD&ĐT ngày thành Header Page 12 of 126 10 tham gia làm việc mức tốt, khả làm việc HV so với yêu cầu đơn vị doanh nghiệp, công ty đánh giá sử dụng ngay, có đơn vị cho đáp ứng yêu cầu công việc trình làm việc đơn vị phải đào tạo bổ sung, lại đơn vị cho phải đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu công việc 2.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2.5.1 Thực trạng quản lý tuyển sinh đầu vào ĐTN ngắn hạn thực sách học viên Qua khảo sát cho thấy quản lý tuyển sinh đầu vào ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV có điểm mạnh, có 17,8 % ý kiến CBQL GV đánh giá tốt; có 35,6% ý kiến CBQL GV đánh giá tốt, có 26,7% đánh giá mức Tuy nhiên, có 15,6% cho mức trung bình, 4,4% đánh giá yếu Điều thể tổ chức tuyển sinh chưa tốt, kế hoạch triển khai chưa hiệu quả, phối hợp với đoàn thể, quyền địa phương để triển khai đến người học chưa sâu rộng từ số lượng HV tham gia học chưa cao Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm HV tốt nghiệp nhiều hạn chế 2.5.2 Thực trạng quản lý nội dung, chương trình đào tạo Thông tư số 31 ngày 8/10/2010 Bộ Lao động,Thương binh Xã hội hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp Việc triển khai, thực nội dung chương trình đào tạo đánh giá cao Tuy nhiên, thực tế nội dung chương trình đào tạo nặng lý thuyết, thời gian thực hành tay nghề ít, khoảng cách thực tế sản xuất chương trình đào tạo, có 6,7% ý kiến CBQL GV; 3,7% ý kiến HV đánh giá yếu Về đánh giá kết đào tạo, có 15,5 % ý kiến CBQL GV; có 10,2 % ý kiến HV cho mức trung bình 2.5.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy giáo viên Về thực trạng hoạt động dạy GV thể tương đối tốt đội ngũ GV giảng dạy giảng viên đến từ Bộ môn trường, họ Footer Page 12 126 GVoftrẻ, nhiệt tình, có kiến thức chuyên môn kỹ tay Header Page 13 of 126 11 nghề Kết khảo sát cho thấy việc chuẩn bị lên lớp GV đánh giá cao Tuy nhiên số GV chưa đảm bảo giấc, đặc biệt lớp đào tạo địa phương Về việc chọn lựa PPDH bước quan trọng trình giảng dạy, nhiên việc lựa chọn PPDH phù với với đối tượng học nghề ngắn hạn số GV hạn chế có 15,6% ý kiến CBQL, GV 13,9% ý kiến HV đánh giá mức trung bình 2.5.4 Thực trạng quản lý hoạt động học học viên Công tác QL trình học tập HV đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, dừng lại việc kiểm tra tình hình học tập HV qua sổ lên lớp Công tác thống kê số ngày nghỉ HV/lớp môn học; số HV nghỉ học, bỏ học/GV phụ trách chưa quan tâm thực triệt để Do đa số HV trụ cột gia đình nên phải làm để kiếm tiền nuôi gia đình nên đôi lúc phải nghỉ học, có 0,9% ý kiến HV đánh giá yếu Việc phát biểu xây dựng hạn chế, đa số HV tham gia học ngắn hạn chưa mạnh dạn phát biểu, có 11,1% ý kiến CBQL GV; có 4,6% ý kiến HV đánh giá mức yếu Về phương pháp tự học nhiều hạn chế, đa số HV tham gia học ngắn hạn học GV truyền đạt, không tự giác tìm hiểu, tự học hỏi, có 15,6% ý kiến CBQL GV; có 12% ý kiến HV đánh giá mức yếu 2.5.5 Thực trạng QL sở vật chất, trang thiết bị dạy học Trường ĐHTV nhận hỗ trợ nhiều trang thiết bị đại từ Canada theo dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada nên có đầu tư đồng CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo Hàng năm với việc xây dựng kế hoạch đào tạo nói chung, nhà Trường xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng theo hạng mục Qua khảo sát thực trạng QL CSVC, trang thiết bị phục vụ đào tạo CBQL, GV HV đánh giá tốt Tuy nhiên, để công tác đạt mức cao cần phối hợp đơn vị liên quan, môn trường có kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng bổ sung với mục tiêu đào tạo ĐTN ngắn hạn nói riêng góp Footer Page 13 of 126 phần QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV ngày cao Header Page 14 of 126 12 2.5.6 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết đào tạo Qua khảo sát cho thấy việc tổ chức thi, kiểm tra kết thúc khóa học nghiêm túc, khách quan ý kiến từ CBQL, GV HV đánh giá mức độ tốt Tuy nhiên, có ý kiến cho thông báo kết kiểm tra, thi tốt nghiệp chưa kịp thời chiếm 2,8 % ý kiến HV Thực tế việc thông báo chậm trễ kết kiểm tra thường xảy lớp nông thôn, vừa kết thúc khóa học đa số HV tham gia vào sản xuất nên khó tập trung để thông báo kết Hình thức thi, kiểm tra tiến hành theo hình thức truyền thống chưa mạnh dạn mời nhà doanh nghiệp người trực tiếp sử dụng lao động đề thi tham gia giám khảo đánh giá tay nghề, kiến thức HV 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐHTV 2.6.1 Mặt mạnh Trước hết, đạo chặt chẽ Ban giám hiệu nhà trường, quan tâm giúp đỡ Sở Lao động, Thương binh xã hội tỉnh Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ĐTN Đồng thời có phối hợp chặt chẽ, đồng lực lượng trường địa phương tham gia QL công tác ĐTN Đội ngũ CBQL có lực, nhiệt tình công việc Đội ngũ GV trường tận tâm, yêu nghề, lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu dạy nghề 2.6.2 Mặt yếu Bộ máy QL công tác ĐTN ngắn hạn trường chưa kiện toàn Khả tác nghiệp phận chức chưa đáp ứng yêu cầu Một phận HV chưa nhận thức đắn, chưa thực tự giác học tập, số tham gia học nguồn kinh phí hỗ trợ từ phủ GV người tham gia dạy trình độ Cao đẳng, Đại học nên số GV chưa quen dạy ngắn hạn Công tác QL chưa sâu sát, kịp thời việc tổ chức triển khai thực đôi lúc chậm so với kế hoạch Công tác kiểm tra chưa thực thường xuyên Chuẩn đánh giá chưa thực phù hợp Công tác thông tin, Footer Page 14 of 126 tuyên truyền chưa thực sâu rộng đến người học Header Page 15 of 126 13 2.6.3 Thuận lợi Vấn đề QLCL ĐTN Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường ĐHTV quan tâm đạo cách toàn diện Bên cạnh đó, tổ chức đoàn thể địa phương có tổ chức lớp học tạo điều kiện tốt cho việc triển khai công tác ĐTN ngắn hạn việc tích cực tuyên truyền, khuyến khích HV tham gia, hỗ trợ địa điểm tổ chức lớp học giúp HV học chổ mà xa Hơn nữa, giúp đỡ từ Bộ môn tạo điều kiện việc phân công GV, hỗ trợ trang thiết bị DN, nhiệt tình đội ngũ GV không ngại đường xa tham gia vào hoạt động dạy nghề ngắn hạn 2.6.4 Khó khăn Do đặc thù công tác ĐTN ngắn hạn đa số tổ chức địa phương nên việc vận chuyển thiết bị dạy học khó khăn, số nghề không tổ chức Đội ngũ CBQL ĐTN ngắn hạn cán trẻ, chưa có kinh nghiệm công việc Việc triển khai tuyên truyền chủ trương sách ưu đãi, khuyến khích học nghề đặc biệt DN cho lao động nông thôn chưa thông tin đầy đủ, rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng Công tác ĐTN chưa thật xuất phát từ nhu cầu sản xuất xã hội, chưa gắn kết với giải việc làm GV dạy nghề ngắn hạn hạn chế thực tiễn sản xuất Một phận người lao động chưa nhận thực tầm quan trọng việc học nghề, mà trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ Chính phủ 2.6.5 Đánh giá chung Công tác ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV thời gian qua nhận đạo chặt chẽ Ban giám hiệu nhà trường, quan tâm giúp đỡ Sở Lao động, Thương binh xã hội tỉnh Trà Vinh, phối hợp chặt chẽ, đồng lực lượng trường địa phương tham gia QL công tác ĐTN nên đạt kết định Tuy nhiên, công tác QL ĐTN ngắn hạn chưa sâu sát, kịp thời việc tổ chức triển khai thực đôi lúc chậm so với kế hoạch; công tác kiểm tra chưa thực thường xuyên; công Footer 126 truyền chưa thực sâu rộng đến người tác Page thông15 tin,oftuyên Header Page 16 of 126 14 học Từ thực trạng nêu trên, việc đề xuất biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV có tính cấp thiết ý nghĩa thực tiễn cao TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua kết khảo sát thể công tác ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV bước hoàn thiện nên không tránh khỏi khó khăn, thử thách việc đảm bảo nâng cao chất lượng Tuy nhiên, với quan tâm đạo sát lãnh đạo, nỗ lực tập thể CBQL, GV HV nhà trường, khó khăn công tác QLCL nghề ngắn hạn dần tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao chất lượng ĐTN nói chung ĐTN ngắn hạn nói riêng Với phương pháp nghiên cứu cụ thể, thực trạng công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV tìm hiểu, phân tích, nhận định thuận lợi, khó khăn; mặt mạnh yếu cần khắc phục Cùng với sở lí luận, biểu thực trạng sở cho việc xác lập biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV nhằm nâng cao hiệu ĐTN ngắn hạn nhà trường CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.2 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TỈNH TRÀ VINH 3.2.1 Một số quan điểm đạo Đảng đào tạo nghề 3.2.2 Mục tiêu việc làm đào tạo nghề giai đoạn 2011 2015 tỉnh Trà Vinh a Mục tiêu tổng quát Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm ĐTN giai đoạn 2011 – 2015 nhằm dạy nghề tạo mở việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động có khả lao động, có nhu cầu làm việc b Mục tiêu cụ thể - Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45% qua ĐTN 37,5% Chú trọng ĐTN theo cấu (Cao đẳng nghề: 10%, Trung cấp nghề: 30%, Sơ cấp nghề: 60%); góp phần nâng dần tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đặc biệt HS tốt nghiệp THPT học nghề - Phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề cho 58.000 lao động (Cao đẳng nghề: 5.800 người, Trung cấp nghề: 17.400, Sơ cấp nghề dạy nghề thường xuyên: 34.800 người) 3.3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.3.1 Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên học viên chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn - Tổ chức cho CBQL, GV học tập bồi dưỡng Nghị quyết, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước việc nâng cao chất lượng ĐTN nói chung ĐTN ngắn hạn nói riêng - Phân công công việc cụ thể cho cán bộ, giáo viên sở nhấn mạnh ý nghĩa, vị trí, vai trò công việc, đảm bảo người xác định trách nhiệm nhiệm vụ giao - Lồng ghép vào hoạt động tập thể nhằm trao đổi, thảo luận chất lượng ĐTN nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho CBQL, GV - Tạo điều kiện cho GV tham gia hoạt động liên quan đến nghề, vào doanh nghiệp tham quan trực tiếp… nhằm nâng cao nhận thức cần thiết phải nâng cao chất lượng ĐTN - Phổ biến kịp thời chủ trương sách phát triển đào tạo nói chung ĐTN nói riêng cho HV Trường - Tổ chức học tập nội qui, qui chế cho HV trước trình học Giáo viên chủ nhiệm lớp làm tốt công tác quản lý HV, nhắc nhở, nắm bắt tình hình học tập, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 HV để thân HV tự rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt chương trình đào tạo học tập - Tổ chức cho HV tham quan, học tập doanh nghiệp, sở lao động để HV hiểu thêm thực tế công việc đồng thời nâng cao nhận thức cho HV chất lượng ĐTN cá nhân 3.3.2 Tăng cường quản lý trình dạy học nghề ngắn hạn a Tăng cường quản lý hoạt động dạy giáo viên - Quản lý việc chuẩn bị lên lớp giáo viên như: Xây dựng đề cương giảng dạy chi tiết; xây dựng quy trình kiểm tra – đánh giá; chuẩn bị đủ nguyên vật liệu cho hoạt động dạy học - Quản lý thực đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực; với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động người học” + Tổ chức hội nghị, hội thảo đổi PPDH ĐTN nói chung ĐTN ngắn hạn nói riêng + Trong giảng dạy lý thuyết, động viên, khuyến khích GV áp dụng phương pháp giảng dạy như: Phương pháp giảng dạy nêu vấn đề; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp hội thảo phương pháp thuyết trình có sử dụng giáo cụ trực quan, phương pháp đàm thoại… - Đối với học thực hành, yêu cầu GV áp dụng phương pháp vừa thuyết trình vừa thao tác mẫu, dạy thực hành cần thiết kế theo bước công việc để người học dễ thực hành, từ chỗ bắt chước đến hoàn chỉnh kỹ nâng thành kỹ xảo - Để tăng thời gian thực hành cho HV, GV lên lớp phải có chuẩn bị chu đáo hệ thống tập, áp dụng thiết bị đa phương tiện, công nghệ đại giảng dạy Khi GV lên lớp phải có giảng, phổ biến rõ đề cương môn học yêu cầu HV thực hiện, cần chuẩn bị trình học - Xây dựng công cụ kiểm tra có hiệu hoạt động giảng dạy GV - Tổ chức lấy ý kiến HV hoạt động giảng dạy, giúp cho GV Footer Page 126.trong giảng dạy có trách nhiệm với HV giảm tính18 chủofquan Header Page 19 of 126 17 b Tăng cường quản lý hoạt động học học viên - Quản lý HV thông qua nề nếp học tập, thực nội quy học tập Việc quản lý HV thực lớp học xưởng thực hành, quản lý HV lên lớp giúp HV tâm học tập tiếp thu kiến thức - Đánh giá chất lượng học tập HV thông qua kiểm tra hàng ngày, kiểm tra kỳ, cuối khóa, tìm hạn chế để khắc phục - Theo dõi HV sau tốt nghiệp nhằm giúp lãnh đạo nhà trường biết mức độ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động sản phẩm đào tạo - Kết hợp đánh giá kết học tập, rèn luyện thông qua kiểm tra, thi kết thúc khóa học chuyên cần suốt thời gian học tập - Trang bị, bồi dưỡng cho HV phương pháp tự học, tự nghiên cứu Yêu cầu GV giao tập tự học cho HV có chế độ kiểm tra, đánh giá kết thực - Động viên khen ngợi kịp thời HV giỏi trình học tập để tạo động lực tự phấn đấu HV 3.3.3 Đảm bảo tuyển sinh đầu vào chế độ khuyến khích học viên tham gia học nghề - Thành lập phận tuyển sinh đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho HV có nhu cầu học nghề, làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho HV, khuyến khích HV học nghề lựa chọn ngành nghề phù hợp - Lập kế hoạch tuyển sinh theo đợt nhiều lần năm đảm bảo tuyển đạt tiêu, tuyển sinh theo chương trình Dự án đảm bảo đối tượng, qui định - Đa dạng hóa hình thức tuyển sinh tuyển sinh trường, tuyển sinh thông qua phương tiện thông tin đại chúng để đưa thông tin đến đối tượng cần tuyển sinh - Phối hợp với đoàn thể địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh vùng nông thôn gắn với công tác ĐTN lưu động, đồng thời kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức học nghề cho nhân dân - Quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp tỉnh, Footer Page 19 of khu 126.công nghiệp; ký kết hợp đồng thỏa thuận đào tạo khu chế xuất, Header Page 20 of 126 18 cung ứng lao động cho doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ, bảo đảm việc làm kết thúc khóa học - Tuyển sinh học nghề theo hợp đồng ĐTN lao động nông thôn, lao động nghèo, lao động cận nghèo, dân tộc, người tàn tật địa bàn để hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ tiền ăn cho người nghèo thời gian học, khuyến khích họ học nghề giải việc làm - Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh Xã hội điều tra nhu cầu học nghề địa bàn để nắm số lượng niên có nhu cầu học nghề, ngành nghề cần đào tạo để tuyển sinh, lập kế hoạch khóa đào tạo phù hợp - Tăng cường công tác thông tin, thông báo chế độ sách HV học nghề ngắn hạn Đảm bảo thực quy định sách HV học nghể 3.3.4 Đổi nội dung, chương trình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng - Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ vai trò trách nhiệm phòng, khoa, môn việc QL nội dung chương trình ĐTN ngắn hạn - Quản lý việc xây dựng đổi nội dung chương trình ĐTN theo hướng mềm dẻo, linh hoạt thuận lợi cho người học, phân bổ thời gian hợp lý lý thuyết thực hành - Xây dựng chương trình đào tạo phải dựa qui định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành với tham gia GV, CBQL, đại diện doanh nghiệp nhà tuyển dụng lao động - Xây dựng chương trình với mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, thiết kế cách có hệ thống, đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ trình độ ĐTN ngắn hạn đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực thị trường lao động - Chương trình đào tạo định kỳ đánh giá chỉnh sửa sở ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, tổ chức khác nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã Footer 20phương of 126.và ngành nghề hộiPage địa Header Page 21 of 126 19 - Đổi nội dung đào tạo theo hướng nâng cao kỹ thực hành, thực tế sản xuất để tạo điều kiện chủ động gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất, tạo điều kiện để HV học tập thực hành nghề gắn với yêu cầu công việc tương lai 3.3.5 Đảm bảo điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học - Bảo đảm sở hạ tầng kỹ thuật như: Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, thư viện, phòng máy tính, giảng đường, phòng thí nghiệm, khu vui chơi giải trí… theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định - Căn vào mục tiêu, kế hoạch đào tạo thực tế có tiến hành xây dựng kế hoạch trang bị CSVC, trang thiết bị Thực tăng cường CSVC, trang thiết bị theo chuẩn đảm bảo cho ĐTN ngắn hạn - Đầu tư kinh phí cách tập trung, không dàn trải mà ưu tiên cho thiết bị đại nghề trọng điểm phải gắn với trình đổi mục tiêu, nội dung phương pháp ĐTN ngắn hạn - Tổ chức tập huấn cho GV phương pháp sử dụng trang thiết bị mới, từ cho GV thấy rõ tầm quan trọng việc sử dụng trang thiết bị dạy học việc nâng cao chất lượng ĐTN ngắn hạn - Sử dụng hiệu nguồn ngân sách nhà nước cho ĐTN theo kế hoạch quan chủ quản quản lý phê duyệt - Ban hành nội quy, quy định sử dụng khai thác tính thiết bị dạy học bao gồm phòng học lý thuyết phòng thực hành - Tăng cường theo dõi, đánh giá việc sử dụng CSVC, trang thiết bị hàng năm để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu đào tạo, phục vụ đào tạo - Động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để GV nghiên cứu sử dụng thiết bị trình giảng dạy 3.3.6 Đảm bảo công tác kiểm tra – đánh giá trình đào tạo nghề ngắn hạn - Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, GV nắm vững vận dụng tốt quy chế thi, kiểm tra, hình thức kiểm tra – đánh giá kết ĐTN ngắn hạn học viên Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Phổ biến để HV hiểu rõ quy chế thi, kiểm tra – đánh giá kết học tập, thi xét kết tốt nghiệp toàn khóa - Đảm bảo tính xác, khách quan GV việc đánh giá phản ánh thực chất kết học tập học viên - Đảm bảo công tác tổ chức thi quy chế quy định Cử cán coi thi theo chuẩn qui định trình độ đào tạo - Cải tiến phương thức kiểm tra, đánh giá, trước hết đổi nội dung, phương thức đề thi, coi chấm thi kết thúc môn học cuối khóa Thực tốt quy trình đề thi, kiểm tra - Tăng cường sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết nhằm đảm bảo tính khách quan, công hợp lý - Yêu cầu GV nêu rõ phương thức kiểm tra – đánh giá kết môn học đề cương môn học đồng thời phổ biến để HV biết từ buổi học môn học - Quy định sử dụng kết đánh giá trình phối hợp với đánh giá kết cuối kỳ học phần ĐTN ngắn hạn - Sau đợt thi nên có họp tổng kết đánh giá, báo cáo kết trình tổ chức kỳ thi để rút kinh nghiệm cho lần thi sau 3.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV có quan hệ mật thiết, tác động, bổ sung hỗ trợ gắn bó hữu với Biện pháp Nâng cao nhận thức CBQL, GV, HV QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV bao trùm lên biện pháp khác Biện pháp Đảm bảo điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học biện pháp điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động ĐTN ngắn hạn Biện pháp Tăng cường quản lý trình dạy học nghề ngắn hạn biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV quản lý trình dạy học hoạt động chủ đạo trình đào tạo có ý nghĩa định đến chất lượng ĐTN ngắn hạn Các biện pháp Đảm bảo tuyển sinh đầu vào chế độ khuyến khích học viên tham gia học nghề; Đổi nội dung, chương trình ĐTN đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng; Footer Page of 126 Đảm bảo22 công tác kiểm tra – đánh giá trình ĐTN ngắn hạn Header Page 23 of 126 21 biện pháp cần thiết nhằm quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Vì vậy, thực biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV phải tiến hành đồng bộ, thống 3.5 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.5.1 Mục đích khảo nghiệm 3.5.2 Đối tượng khảo nghiệm 3.5.3 Quá trình khảo nghiệm 3.5.4 Kết khảo nghiệm Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường ĐHTV Mức độ đánh giá Các biện pháp quản lý chất TT lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường ĐHTV Hoàn Rất cần thiết Cần Phân thiết vân Không toàn cần không thiết cần TBC Thứ bậc thiết Nâng cao nhận thức CBQL, GV HV chất 21 0 4,67 17 12 0 4,53 10 18 0 4,27 18 4,17 18 10 0 4,5 10 17 4,2 lượng ĐTN ngắn hạn Tăng cường quản lý trình dạy học nghề ngắn hạn Đảm bảo tuyển sinh đầu vào chế độ khuyến khích học viên tham gia học nghề Đổi nội dung, chương trình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng Đảm bảo điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học Đảm bảo công tác KT – ĐG Page 23 of 126 Footer trình ĐTN ngắn hạn Header Page 24 of 126 22 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường ĐHTV Mức độ đánh giá Các biện pháp quản lý chất TT lượng đào tạo nghề ngắn hạn Trường ĐHTV Rất khả thi Khả thi Phân vân Không khả thi Hoàn TBC toàn Thứ bậc không khả thi Nâng cao nhận thức CBQL, GV HV chất 12 16 0 4,33 18 4,17 18 4,10 15 14 0 4,47 14 12 4,30 19 4,13 lượng ĐTN ngắn hạn Tăng cường quản lý trình dạy học nghề ngắn hạn Đảm bảo tuyển sinh đầu vào chế độ khuyến khích học viên tham gia học nghề Đổi nội dung, chương trình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng Đảm bảo điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học Đảm bảo công tác KT – ĐG trình ĐTN ngắn hạn Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi bảng 3.1 3.2 cho thấy ý kiến đánh giá CBQL Trường khoa chuyên môn, GV dạy nghề ngắn hạn Trường ĐHTV đánh giá biện pháp QLCL ĐTN Trường có tính cấp thiết cao (điểm TBC > 4.17) tính khả thi cao (điểm TBC > 4.10) Điều cho thấy khó khăn công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV TIỂU KẾT CHƯƠNG Dựa sở lí luận thực trạng công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV, đề tài đề xuất biện pháp cụ thể nhằm nâng cao Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Các biện pháp đề tài đề xuất vận dụng, cụ thể hoá lý luận khoa học quản lý công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Các biện pháp cần phải tiến hành đồng hỗ trợ mặt ý thức, tư tưởng công tác tổ chức, điều kiện sở vật chất, tài quan điểm đạo, điều hành cấp quản lý Kết khảo nghiệm xác định tính cấp thiết tính khả thi cao biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận - Quản lý chất lượng đào tạo yêu cầu cấp thiết tất sở giáo dục đào tạo, có Trường ĐHTV Nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV có ý nghĩa quan trọng thực tiễn cao Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận chất lượng quản lý chất lượng, bao gồm: Chất lượng, chất lượng đào tạo nghề; quản lý chất lượng QLCL đào tạo nghề… Các kết nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm lý luận quản lý chất lượng ĐTN trường đại học - Thông qua phương pháp nghiên cứu thực tiễn thích hợp sát thực, luận văn nêu lên thực trạng ĐTN tỉnh Trà Vinh thực trạng QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Từ đó, luận văn phân tích mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Kết nghiên cứu thực trạng thực tiễn quan trọng để đề xuất biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV có sở khoa học khả thi - Dựa sở lý luận thực tiễn QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV, luận văn đề xuất biện pháp để QLCL ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh, bao gồm: Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên học viên chất lượng ĐTN ngắn hạn; Tăng cường quản lý trình dạy học nghề ngắn hạn; Đảm bảo tuyển Footer sinhPage đầu 25 vàoof và126 chế độ khuyến khích học viên tham gia học nghề; Header Page 26 of 126 24 Đổi nội dung, chương trình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng; Đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Đảm bảo công tác kiểm tra – đánh giá trình đào tạo nghề ngắn hạn Kết khảo nghiệm xác định tính cấp thiết tính khả thi cao biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Việc áp dụng đồng bộ, hệ thống sáu biện pháp đề tài đề xuất nâng cao chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh - Cần có tham gia mạnh mẽ hệ thống trị địa phương Làm cho người thấy rõ vai trò, trách nhiệm ĐTN sử dụng lao động có tay nghề; coi ĐTN giải pháp đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm đảm bảo an sinh xã hội - Nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt niên nông thôn độ tuổi lao động vị trí, vai trò ĐTN Đồng thời nâng cao nhận thức chủ doanh nghiệp lợi ích ĐTN phát triển doanh nghiệp 2.2 Đối với Trường Đại học Trà Vinh - Quan tâm tổ chức củng cố công tác quản lý ĐTN ngắn hạn Nghiên cứu cách nghiêm túc biện pháp QLCL đào tạo nghề để có kế hoạch, chương trình hành động kịp thời - Nâng cao nhận thức toàn thể CBQL, GV việc QLCL ĐTN ngắn hạn - Linh hoạt chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, phương thức đào tạo, phương pháp truyền đạt… Chương trình đào tạo phải gắn với học liệu sinh động, đa dạng thiết thực, phù hợp với trình độ người học - Tập trung đầu tư đồng CSVC, trang thiết bị ĐTN cho đơn vị thuộc Trường có dạy nghề ngắn hạn Tăng cường đội ngũ GV có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm tham gia công tác dạy nghề ngắn Footer hạn.Page 26 of 126 ... Cơ sở lý luận QLCL ĐTN trường đại học Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh Chương 3: Biện pháp quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn Trường Đại học Trà Vinh CHƯƠNG... b Chất lượng đào tạo nghề Là đáp ứng mục tiêu ĐTN Chất lượng ĐTN bao gồm chất lượng đầu vào, chất lượng trình ĐTN chất lượng đầu 1.2.4 Quản lý chất lượng, quản lý chất lượng đào tạo nghề a Quản. .. việc xác lập biện pháp QLCL ĐTN ngắn hạn Trường ĐHTV nhằm nâng cao hiệu ĐTN ngắn hạn nhà trường CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.1 CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh, Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh, Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay