Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện na

13 93 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG VĂN NHƠN Người hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Thị Thu Hằng Phản biện 1: PGS.TS.Phùng Đình Mẫn BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN THPT CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phản biện 2: TS Trần Xuân Bách Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 Luận văn ñược bảo vệ hội ñồng chấm luận văn Thạc sĩ Giáo TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài Ở kỷ XXI, kỷ bùng nổ thông tin, khoa học kỹ thuật, công Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất biện pháp QL Hiệu trưởng ñể tổ chức BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn nghệ phát triển vũ bão vấn ñề nhân lực nhân tài vấn ñề sống quốc gia Nhiệm vụ nghiên cứu Trong Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Xác lập hệ thống khái niệm biện pháp QL BDCM Hiệu lần thứ tư khóa VII, lần thứ hai khóa VIII ñã khẳng ñịnh việc ñổi trưởng ñối với GV THPT nội dung, phương pháp giáo dục-ñào tạo (GD-ĐT), nâng cao chất - Khảo sát thực trạng việc QL công tác BDCM Hiệu trưởng ñối với lượng ñội ngũ giáo viên (GV), cán quản lý (CBQL) tăng GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi cường sở vật chất (CSVC) trường học nhiệm vụ trọng tâm - Đề xuất biện pháp QL Hiệu trưởng công tác BDCM (GD-ĐT) Trong trình thực ñổi chương trình GD nhằm nâng cao trình ñộ CM GV THPT huyện miền núi tỉnh phổ thông, “Nhà giáo giữ vai trò ñịnh việc ñảm bảo chất Quảng Ngãi Khảo sát tính khả thi biện pháp QL ñã ñề xuất lượng GD” Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban bí Khách thể ñối tượng nghiên cứu thư việc xây dựng, nâng cao chất lượng ñội ngũ nhà giáo (ĐNNG) 4.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác BDCM ĐNGV nhà trường cán (CB) QLGD ñã nêu “ Mục tiêu xây dựng ĐNNG giai ñoạn CBQLGD ñược chuẩn hóa, ñảm bảo chất lượng, ñủ số lượng, ñồng 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt ñộng QL công tác BDCM cho GV cấu ”, ñó chất lượng ĐNNG ñược xem quan trọng THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn Giả thuyết khoa học: Trong thực tế tình hình ĐNGV THPT huyện miền Nếu biện pháp QL Hiệu trưởng THPT công tác núi tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biến ñộng Chính việc quản lý BDCM cho GV THPT ñược xác lập phù hợp với sở lí luận QL (QL) bồi dưỡng chuyên môn (BDCM) cho GV THPT huyện nhà trường nói chung lí luận QLCM nói riêng, phù hợp với miền núi cần thiết sở thực tiễn ñiều kiện thực tế GD THPT huyện miền núi Vì lý trên, chọn nghiên cứu ñề tài “Biện pháp tỉnh Quảng Ngãi giúp nhóm ñối tượng QL nhanh chóng quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT huyện trưởng thành lực CM, tự tin nghề nghiệp, góp phần giữ ổn miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn nay”, với mong ñịnh chất lượng dạy học trường THPT huyện miền núi muốn ñóng góp phần nhỏ bé công sức vào việc nâng cao tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn phát triển chất lượng CM trường THPT huyện miền núi tỉnh Quảng tương lai Ngãi Giới hạn phạm vi nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 6.1 Đề tài tập trung nghiên cứu: Biện pháp QL Hiệu trưởng 7.2.4 Phương pháp vấn: Phỏng vấn Hiệu trưởng, TTCM, GV công tác BDCM ñối với GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng nhu cầu, thực trạng QL công tác BDCM làm ñề xuất biện Ngãi giai ñoạn pháp QL 6.2 Giới hạn ñịa bàn nghiên cứu: Đề tài ñược triển khai nghiên cứu 7.2.5 Phương pháp chuyên gia: Thông qua Hiệu trưởng, trường THPT: TTCM số GV lâu năm ñể xác ñịnh giải pháp tối ưu cho - Trường THPT Minh Long huyện Minh Long biện pháp QL công tác BDCM - Trường THPT Ba Tơ huyện Ba Tơ 7.3 Phương pháp thông kê toán học: Sử dụng công thức toán - Trường THPT Quang Trung huyện Sơn Hà ñể xử lý kết khảo sát, ñịnh lượng kết nghiên cứu nhận 6.3 Giới hạn ñối tượng khảo sát: xét, ñánh giá khoa học - Giáo viên trường Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở ñầu, kết luận khuyến nghị, - Các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn ñược trình bày (TTCM) trường THPT Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu lí luận quản lý giáo dục, văn kiện Đảng cấp, văn pháp quy GD tài liệu khác có liên quan ñến ñề tài nghiên cứu 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: chương : Chương Cơ sở lí luận sở pháp lí công tác BDCM ñối với GV THPT Chương Thực trạng QL công tác BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn Chương Biện pháp QL công tác BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 7.2.1 Phương pháp ñiều tra phiếu hỏi: Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến ñối với GV, CBQL nhằm thu thập thông tin cần thiết vấn ñề ñược nghiên cứu 7.2.2 Phương pháp quan sát: Sử dụng quan sát ñể thu thập thông Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH tin biện pháp QL công tác BDCM ñối với GV THPT 7.2.3 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Đọc, nghiên cứu hồ sơ QUẢNG NGÃI 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn ñề CM (giáo án, kế hoạch giảng dạy môn,…) GV ñể nắm bắt Có nhiều công trình nghiên cứu vấn ñề BDGV Có thể kể ñến vấn ñề lực CM, phát thực trạng QL công tác BDCM công trình của: Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Khắc Hưng, Chu Hiệu trưởng trường THPT ñịa bàn nghiên cứu Mạnh Nguyên, Đỗ Thị Hoà, Đặng Quốc Bảo, Trần Quang Quý, Hồ Phương Lan Footer Page of 126 Header Page of 126 Đã có số luận văn thạc sĩ nghiên cứu vấn ñề BDGV Đã có số văn Đảng Nhà nước công tác QL BDGV như: 1.2.3 Quản lí nhà trường vai trò Hiệu trưởng 1.2.3.1 Quản lí nhà trường chiến lược phát triển GD 2001-2010, thị số 18/2001/CT-TTg QL nhà trường thực chất tác ñộng có ñịnh hướng, có kế Thủ tướng Chính phủ, có nhiều báo, tạp chí biện pháp QL hoạch chủ thể QL lên tất nguồn lực ñiều kiện BDGV Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu ñề cập ñến nhiều hình thức, nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng GD-dạy học biện pháp QL BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng nhà trường tiến tới mục tiêu GD Ngãi 1.2 Quản lý giáo dục quản lý nhà trường 1.2.1 Quản lí giáo dục chức quản lý 1.2.1.1 Quản lí giáo dục QLGD hệ thống tác ñộng có mục ñích, có kế hoạch hợp 1.2.3.2 Vai trò Hiệu trưởng nhà trường THPT Hiệu trưởng thủ trưởng quan, người chịu trách nhiệm quản lí, tổ chức, ñiều hành hoạt ñộng GD nhà trường 1.3 Vấn ñề ñào tạo, bồi dưỡng QL phát triển ĐNGV quy luật chủ thể quản lí nhằm làm cho hệ vận hành theo ñường 1.3.1 Khái niệm phát triển ĐNGV lối nguyên lí GD Đảng, Nhà nước, thực ñược tính 1.3.1.1 Đội ngũ phát triển ñội ngũ chất trường học XHCN Việt Nam mà tiêu ñiểm trình dạy học-GD cho người, ñưa hệ thống GD tới mục tiêu dự kiến, tiến ñến trạng thái chất 1.2.1.2 Các chức quản lý quản lý giáo dục Có chức cơ hoạt ñộng QL: Kế hoạch hóa, tổ chức, ñạo, kiểm tra 1.2.2 Khái niệm “biện pháp” quản lý giáo dục 1.2.2.1 Khái niệm biện pháp quản lý Biện pháp QL cách làm, cách giải hợp lý hoàn cảnh, ñiều kiện, tình cụ thể, chủ thể QL lựa chọn ñịnh nhằm thực thi công việc cần thiết, giúp hệ thống/ ñơn vị ñạt ñược mục tiêu QL 1.2.2.2 Các biện pháp quản lí giáo dục Có loại phương pháp (PP) QL: Các PP hành tổ chức; PP xã hội-tâm lý PP kinh tế Footer Page of 126 - Đội ngũ thường ñược dùng ñể tập hợp ñông người chức nghề nghiệp thành lực lượng - Phát triển ĐN sử dụng biện pháp QL tác ñộng mặt nhân tổ chức, nhằm xây dựng ĐN người lao ñộng, ñáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức ñó 1.3.1.2 Phát triển ñội ngũ giáo viên Phát triển ĐNGV trình chuẩn bị lực lượng ñể ñáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường 1.3.2 Đào tạo,BDĐNGV nhìn từ góc ñộ lý thuyết phát triển nguồn nhân lực 1.3.2.1 Phát triển nguồn nhân lực ñào tạo nguồn nhân lực - Phát triển nguồn nhân lực: Là trình biến ñổi nguồn nhân lực dựa phát triển tiềm người lực vật chất lực tinh thần Header Page of 126 - Đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo nguồn nhân lực yếu tố 10 1.4 Hiệu trưởng THPT với nhiệm vụ QL công tác BDCM ñối với bản, khâu quan trọng phát triển nguồn nhân lực GV THPT 1.3.2.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực ñịnh 1.4.1 Mục tiêu cấp ñộ QL công tác BDCM trường hướng vận dụng QL phát triển ĐNGV THPT Nội dung việc phát triển nguồn nhân lực chủ yếu tập 1.4.1.1 Một số pháp lý trung vào việc xây dựng, thực thi sách chủ ñộng thông thoáng - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cho vận hành chế QL phát triển nguồn nhân lực cấp - Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng ĐNNG CBQLGD giai vi mô ñoạn 2005 - 2010" Thủ tướng phủ 1.3.3 Quản lý ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên 1.4.1.2 Một số mục tiêu chủ yếu phát triển ĐNGV 1.3.3.1 Đào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã Đào tạo ĐNGV hoạt ñộng học tập sở ñào tạo hội vai trò, trách nhiệm nhà giáo nhiệm vụ xây dựng, phát quy, nhằm trang bị trình ñộ chuẩn CM, NVSP cho ĐN viên triển ĐNNG có chất lượng cao, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, chức hoạt ñộng chuyên nghiệp lĩnh vực GD sáng ñạo ñức, tận tụy với nghề Bồi dưỡng ĐNGV việc hướng ĐNGV vào việc trì, hoàn 1.4.2 Đặc ñiểm GV THPT yêu cầu ñặt cho GV thiện kết thực công việc CM có, ñang diễn ra, hình huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi thành trình ñộ tri thức, kỹ cao 1.4.2.1 Đặc ñiểm GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 1.3.3.2 Bồi dưỡng chuyên môn QL bồi dưỡng chuyên môn Đa số GV ñược ñiều ñộng từ huyện ñồng bằng, thành phố lên BDCM việc hướng ĐNGV hoàn thiện kết ñào tạo bản, công tác; sau thời gian công tác, số GV có nhu cầu thuyên nâng cao trình ñộ CM nhằm thực tốt công việc CM có, chuyển lớn; số GV người ñịa phương ñược ñi học qui ñang diễn ra, giúp họ hình thành trình ñộ tri thức, kỹ cao cử tuyển Chính việc QL BDCM cho GV miền núi gặp hơn, ñáp ứng tốt công việc ñược giao nhiều khó khăn QLcông tác BDCM nhà trường tác ñộng có chủ 1.4.2.2 Yêu cầu ñối với giáo viên THPT ñích người lãnh ñạo ñến ĐNGV thuộc quyền, thông qua biện ĐNGV phải ñáp ứng yêu cầu theo “Quy ñịnh chuẩn nghề nghiệp pháp, nhằm giúp họ hoàn thiện kết ñào tạo bản, nâng cao GVTHCS; GVTHPT” theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, Bộ trình ñộ CM trưởng Bộ GD&ĐT 1.3.3.3 Các ñiều kiện ñảm bảo ñào tạo, bồi dưỡng ĐNGV 1.4.3 Nội dung, quy trình QL công tác BDCM ñối với GV THPT Cần bảo ñảm ñiều kiện sau ñể ñào tạo, bồi dưỡng ĐNGV: ñiều kiện người, tài chính, CSVC Footer Page of 126 1.4.3.1 Nội dung QL công tác BDCM Header Page of 126 11 12 Bao gồm: BD ý thức nghề nghiệp, tập huấn CM giao nhiệm vụ Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC theo phân cấp QL; tổ chức BD việc lập kế hoạch cá nhân GV BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN THPT QL kế hoạch BDGV tổ CM; ñạo Tổ CM công tác CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG BDGV chương trình dạy học ñổi PPDH, BDGV chuẩn bị GIAI ĐOẠN HIỆN NAY bài, lên lớp, thực nề nếp CM, thực kiểm tra ñánh giá kết 2.1 Vài nét ñịa bàn nghiên cứu học tập HS; QL công tác tự BDCM GV; quản lí hồ sơ 2.1.1 Khái quát tình hình phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi CM GV 2.1.1.1 Khái quát ñặc ñiểm tự nhiên, phát triển KT-XH 1.4.3.2 Quy trình QL công tác BDCM cho GV THPT Quảng Ngãi tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ, có diện tích tự - Quy trình QL công tác BDCM nhiên 5.135,200 km2, có thành phố, 13 huyện; dân số tự nhiên Gồm khâu: Khảo sát nhu cầu lập kế hoạch; tổ chức; ñạo; năm 2010 1.285.728 người; có 17 dân tộc chung sống, kiểm tra; ñảm bảo thông tin quản lý ñó người Kinh chiếm 88,8%; H're: 8,58%; Cor: 1,8%; Xơ ñăng: - Chuẩn bị ñiều kiện ñảm bảo công tác BDCM 0,7%; dân tộc thiểu số lại chiếm 0,12% Từ 2005-2010, Công tác BDCM cần ñảm bảo ñiều kiện nguồn lực: kinh tế tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng CNH-HĐH, bước người; tài chính; vật chất; thông tin Tiểu kết chương Trong chương ñã làm rõ nội hàm số khái niệm ñầu ñạt ñược số thành tựu quan trọng, văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh ñược tăng cường, trị - xã hội ổn ñịnh lý luận liên quan ñến ñề tài: QLGD QL nhà trường; PP biện Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; pháp QL; phát triển ĐN QL phát triển ĐN Tiếp ñến tập trình ñộ phát triển chậm, giá trị sản xuất thấp, chất lượng chưa trung làm rõ sở lý luận, sở pháp lý số vấn ñề QL phát triển cao, thiếu bền vững ĐNGV: Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV nhìn từ góc ñộ lý thuyết phát triển nguồn nhân lực; QL ñào tạo, BDĐNGV , làm rõ ñược vai trò, nhiệm vụ Hiệu trưởng với tư cách chủ thể QL phát triển ĐNGV Trong sở lý luận QL công tác BDCM ñối với GV THPT ñã làm rõ ñặc ñiểm, yêu cầu ñối với GV vào chuẩn nghề nghiệp ñối với GVTHCS THPT Bộ GD&ĐT ban hành; từ ñó, xác ñịnh mục tiêu cấp ñộ QL công tác BDCM trường THPT ñồng thời làm rõ nội dung, quy trình QL công tác BDCM ñối với GV THPT Footer Page of 126 2.1.1.2 Khái quát tình hình phát triển GD tỉnh Quảng Ngãi Đội ngũ CBGV ñủ số lượng, tỉ lệ ñạt chuẩn chuẩn ngày tăng Hiện ngành GD&ĐT toàn tỉnh có 15.584 cán bộ, GV, ñó: GV THPT: 1963, có 99% GV ñạt chuẩn - Với 540 trường học từ mầm non ñến ĐH, tính ñến cuối năm học 2009-2010, toàn tỉnh có 8.491 phòng học, 177 trường ñạt chuẩn quốc gia, ñó: THPT 13 trường (tỷ lệ 34,21%) Header Page of 126 13 - Diện tích ñất, phương tiện, thiết bị dạy học ñược tăng cường 14 Các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñều có trường Mầm non, năm, hướng ñến việc xây dựng trường chuẩn quốc gia Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT, ñều có loại hình trường Nội trú 2.1.2.Tình hình phát triển GD, ñào tạo huyện miền núi dân tộc, Bán trú dân tộc, Trung tâm GD thường xuyên, Trung tâm Hệ thống trường, lớp học ñều khắp; CSVC ñược tăng cường, ĐNNG, CBQLGD ngày ñồng , chuẩn hóa ñào tạo hướng nghiệp dạy nghề 2.1.3.2 Một số kết giáo dục THPT Tất xã ñều có trường, lớp mầm non, trường tiểu học, Chất lượng GD trường ñịa bàn nghiên cứu ñã có nơi chưa ñủ ñiều kiện thành lập trường THCS tổ chức lớp THCS bước phát triển ñáng kể nhiên tỷ lệ thi ñỗ vào ĐH, CĐ chưa cao trường tiểu học Hiện nay, tất huyện miền núi ñều có Điều ñó phản ánh nhà trường chất lượng ĐNGV chưa thực trường THCS dân tộc nội trú Các huyện ñều có trường THPT mạnh, ñầu tư phát triển ĐNGV chưa nhiều, công tác QLCM 2.1.2.1.Quy mô loại hình GD THPT huyện miền núi tỉnh yếu Quảng Ngãi 2.1.3.3 Về phát triển ñội ngũ Ở huyện miền núi, hệ thống trường học không ngừng ñược Trong phạm vi ñề tài, tác giả ñã tập trung nghiên cứu, ñánh giá hoàn thiện, chất lượng học tập HS ngày ñược nâng cao Qua thực trạng QL công tác BDCM cho GV trường THPT: Minh năm, ñã có 816 HS trúng tuyển vào trường ĐH,CĐ; có 354 HS Long, Quang Trung, Ba Tơ ñược cử tuyển, ñó có 269 em học trường ĐH, 85 em học trường CĐ, trung cấp 2.1.2.2 Tình hình ñội ngũ giáo viên Đa số GV ñồng ñược phân công ñến dạy trường THPT miền núi Sau năm (ñối với nam) năm (ñối với nữ) GV có nguyện vọng thuyên chuyển công tác Số GV người dân tộc thiểu số công tác ñây hầu hết thuộc diện cử tuyển nên lực giảng dạy nhiều hạn chế Số GV trẻ nhiệt tình, kiến thức vững vàng thiếu kinh • Đội ngũ CBQL trường THPT gồm 08 người, ñó có 01 nữ (12,5%); 100% có trình ñộ ñạt chuẩn • Đội ngũ giáo viên: Hầu hết GV ñều có trình ñộ ĐH ĐH; nhiều GV ñược xếp loại Khá Trung bình, số GV chuyên môn yếu 2.2 Thực trạng QL công tác BDCM cho ĐNGV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 2.2.1 Khái quát thực trạng hoạt ñộng BDCM Trong năm qua, hoạt ñộng BDCM cho GV ñược coi trọng Hiệu trưởng ñã xây dựng kế hoạch BDCM cho GV với nghiệm PP giảng dạy chương trình nội dung cụ thể Tuy nhiên, qua báo cáo tổng kết 2.1.3 Về giáo dục THPT ĐNGV THPT huyện miền núi hàng năm ñã ra: trình BDCM nhiều hạn chế ñịa bàn nghiên cứu cần phải khắc phục 2.1.3.1 Quy mô loại hình giáo dục THPT 2.2.2 Khảo sát thực trạng QL công tác BDCM Footer Page of 126 Header Page of 126 15 2.2.2.1 Về việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐN kế hoạch QL công tác BDCM cho ĐNGV - Có 73% CBQL, GV cho rằng: Hiệu trưởng ñã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ñội ngũ kế hoạch QL công tác BDCM cho ĐNGV - Tuy nhiên thực tế, việc xây dựng kế hoạch BDCM cho GV Hiệu trưởng dựa vào kế hoạch cấp 16 - Công tác ñạo thực BD tự BDCM GV tổ kiểm tra công tác tự BD GV, không ñược thực thường xuyên (có 56,5% CBQL, 62,6% GV ñồng ý) - Việc giúp ñỡ GV, hỗ trợ CM cho GV yếu ñược thực chưa thường xuyên (52,1% CBQL, 53,3% GV ñồng ý) 2.2.2.4 Vai trò GV công tác BDCM • Việc xây dựng kế hoạch tự BD GV: Có 56,5% CBQL 2.2.2.2 Về tổ chức thực kế hoạch BDCM cho GV Hiệu (TTCM), 57,9% GV cho biết, kế hoạch tự BD ñã ñược ña số GV xây trưởng trường THPT dựng theo ñạo TTCM BGH - Có 56,5% CBQL, 72,9 GV thống ý kiến: nhà trường tổ chức BD cho GV với mức ñộ thường xuyên - Các nội dung BD: cập nhật kiến thức CM chuyên ñề Có 19,6% GV cho nhà trường chưa tổ chức thường xuyên - Có 18,7% GV cho biết Hiệu trưởng chưa có hình thức BDCM • Việc thực kế hoạch tự BD GV: Chỉ có khoảng 2/ (62,6%) GV tiến hành BDCM theo kế hoạch ñã xây dựng cách thường xuyên Nhưng có ñến 31,9% ý kiến CBQL, 32,7% GV cho biết việc tiến hành chưa ñược thực tốt • Việc trao ñổi vấn ñề khó CM với ñồng nghiệp cho GV phù hợp với ñiều kiện nhà trường tổ, nhóm CM ñã ñược thực chưa thường xuyên Có 2.2.2.3 Đánh giá thực trạng vai trò QL tổ CM phận 4,3% CBQL, 6,5% GV cho biết việc trao CM ñược thực chức Việc dự ñối với GV cốt cán, dự hội giảng ñể học hỏi • Về việc xây dựng kế hoạch BDCM cho ĐNGV TTCM PP giảng dạy không ñược thực thường xuyên (có 60,9% CBQL, Công tác xây dựng kế hoạch BDCM cho ĐNGV ñã ñược 65,4GV xác nhận) TTCM xây dựng thường xuyên theo ñạo Hiệu trưởng (có • Việc GV xung phong nhận số công việc tổ CM, nhà 88% ý kiến xác nhận) Kế hoạch BDCM cho ĐNGV tổ CM chủ trường, báo cáo trình bày tri thức mới, quan ñiểm ñã học yếu tuân thủ kế hoạch Hiệu trưởng, thiếu sáng tạo, chủ ñộng (hơn ñược cho ñồng nghiệp có cần ñược phát huy Nhưng không 10% GV không ñánh giá cao ý này) ñược thực thường xuyên (có 65,2% CBQL, 74,8% GV xác • Về tổ chức thực kế hoạch BDCM cho ĐNGV tổ CM nhận) - Có 65,2% CBQL, 74,8% GV thống ý kiến: TTCM ñã tổ 2.3 Thực trạng biện pháp QL công tác BDCM Hiệu trưởng chức nhiều hình thức BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 2.3.1 Thực trạng biện pháp QL công tác BDCM ñối với GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi Footer Page of 126 Header Page of 126 17 2.3.1.1 Về BD ý thức nghề nghiệp, tập huấn CM giao nhiệm vụ cho: TTCM, GV hướng dẫn Có 86,9% ý kiến CBQL cho rằng: công tác BD ý thức nghề nghiệp, tập huấn CM giao nhiệm vụ cho TTCM, GV hướng dẫn công việc ñược nhà trường quan tâm hàng ñầu Việc BD ý thức nghề nghiệp, tư tưởng trị ñạo ñức cho GV chưa thường xuyên (13,1% CBQL; 17,8% GV xác nhận) 2.3.1.2 Về tổ chức BD việc lập kế hoạch cá nhân GV QL kế hoạch BDGV tổ CM Có 82,6% CBQL cho việc tổ chức BD việc lập kế hoạch cá 18 Đa số ý kiến (69,6% CBQL, 65,4% GV) cho công tác BDGV thực dạy học lớp thực nếp chuyên môn ñược thực thường xuyên Tuy nhiên có tỷ lệ cao (30- 35%) ý kiên ñánh giá thấp hơn, mức ñộ “không thường xuyên” 2.3.1.6 Về ñạo hoạt ñộng tổ CM việc hướng dẫn GV thực kiểm tra ñánh giá kết học tập ñúng quy ñịnh Có 60,9% CBQL xác ñịnh biện pháp ñược thực thường xuyên Ý kiến tương ñối trùng với ý kiến 64,5% GV 2.3.1.7 Về QL công tác tự BDCM GV nhân GV QL kế hoạch BDGV tổ CM ñã ñược thực Có nửa (56,5%) CBQL cho nội dung ñược thực thường xuyên Tuy nhiên có 40% GV ñược hỏi cho công thường xuyên, lại có 53,3% ý kiến GV xác nhận việc BD chưa ñược tiến hành thường xuyên thông tin lại có ý kiến ngược lại 2.3.1.3 Nội dung ñạo hoạt ñộng tổ CM công tác BDGV 2.3.1.8 Về QL hồ sơ CM GV nghiên cứu chương trình dạy học ñổi PPDH Có 78,2% ý kiến CBQL cho biết công tác ñược thực Có 65,2% ý kiến CBQL thống công tác QL hồ sơ CM GV ñã ñược nhà trường thực thường xuyên thường xuyên hiệu quả, ñiều ñó ñược khẳng ñịnh thông qua tỷ lệ 2.3.2 Nhận ñịnh ñánh giá chung việc QL công tác BDCM trí 73,8% GV Hiệu trưởng ñối với GV 2.3.1.4 Về nội dung ñạo hoạt ñộng tổ chuyên môn việc 2.3.2.1 Những thuận lợi bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị trước lên lớp GV ñều có trình ñộ ñào ñạt chuẩn, ñược ñào tạo bản, có sức Có 82,6% ý kiến CBQL khẳng ñịnh việc ñạo tổ CM khỏe, có lòng nhiệt tình, yêu nghề, thích ứng nhanh với hoàn cảnh, BDGV chuẩn bị trước lên lớp ñược tiến hành thường xuyên, với nhu cầu ñổi GD nay, chấp hành nghiêm túc hiệu (thống với 81,3% GV ) ñạo BGH nhà trường TTCM Tuy vậy, qua vấn trực tiếp 08 CBQL, 15 TTCM, số GV nhận ñược kết 2/3 CBQL, TTCM, GV cho 2.3.2.2 Những khó khăn Kinh nghiệm truyền ñạt kiến thức xử lý tình sư phạm việc soạn ña số GV nhiều hạn chế GV nhìn chung hạn chế, chưa tiếp cận ñược với phương pháp 2.3.1.5 Về ñạo hoạt ñộng tổ CM việc thực dạy học dạy học trang thiết bị ñại lớp thực nếp CM GV Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 Nhiều Hiệu trưởng bận việc, thời gian tập trung cho QLCM, quan tâm ñến ĐNGV 2.3.2.3 Nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng ñến việc Hiệu trưởng QL hoạt ñộng CM ñối với GV • Về mặt chủ quan: phẩm chất, lực, trình ñộ người Hiệu trưởng nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp ñến công tác BD ñối với 20 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 Một số nguyên tắc ñề xuất 1- Đảm mục ñích GD, mục tiêu GD- dạy học 2- Phải phù hợp với sở lí luận QLGD nói chung lí luận QL phát triển ñội ngũ nói riêng GV • Về mặt khách quan: số lượng, cấu, chất lượng ñội ngũ GV, ñiều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học, phối hợp lực lượng GD nhà trường 3- Phù hợp với sở thực tiễn ñiều kiện thực tế GD THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 4- Bám sát vào nội dung QL hoạt ñộng CMi 5- Phát huy ñiểm mạnh, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục ñiểm Tiểu kết chương Sở GD&ĐT Hiệu trưởng THPT huyện miền núi tỉnh tồn biện pháp 6- Đảm bảo tính hệ thống Quảng Ngãi ñã nhận thức ñược tầm quan trọng việc QL công tác 3.2 Các biện pháp QL công tác BDCM ñối với GV THPT BDCM ñối với GV hàng năm ñều có kế hoạch, chương trình 3.2.1 Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức hoạt ñộng BD nghiệp vụ BDCM cho ñội ngũ GV CM cho ñội ngũ GV Hiệu trưởng ñã thường xuyên thực ñược số biện pháp QL, với nội dung QL cụ thể ñạt ñược kết ñịnh BDCM ñối với ĐNGV trường Tuy công tác QL BDCM cho ĐNGV THPT chưa ñược nhận thức ñúng mức, chưa ñồng ñều; số biện pháp QL nội dung QL ñược thực chưa ñồng Việc ñạo thực công tác BDCM ñối với GV chưa ñạt hiệu cao 3.2.1.1 Mục ñích, ý nghĩa biện pháp Làm thay ñổi tư tưởng, cách nghĩ truyền thống hoạt ñộng CM nhà trường THPT Đòi hỏi GV phải có nghiệp vụ, yêu nghề làm tốt ñược sứ mệnh GD 3.2.1.2 Nội dung cách thức ñạo thực biện pháp: Tổ chức học tập quy chế, nhiệm vụ năm học, quy ñịnh chuẩn nghề nghiệp GV THPT…cho CBGV, nhân viên nhà trường Tổ chức BD “nghiệp vụ CM” cho ĐNGV theo chương trình, kế hoạch ñã chuẩn bị chu ñáo 3.2.1.3 Điều kiện ñể thực biện pháp BGH, TTCM, GV phải có ý thức tự giác học tập, bồi dưỡng Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 Hiệu trưởng phải am hiểu sâu sắc CM, nắm bắt ñược yêu cầu ñổi GD giai ñoạn CSVC nhà trường phải có: loa máy, phòng họp, máy tính… 3.2.2 Xây dựng Chương trình kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV 3.2.2.1 Mục ñích, ý nghĩa biện pháp Xác ñịnh rõ trách nhiệm cho nhà QL; ñối tượng, nhu cầu 22 3.2.3.2 Nội dung cách thức ñạo thực biện pháp Ngay từ ñầu năm học, Hiệu trưởng phải xây dựng Nội quy nhà trường, xây dựng nếp dạy học Lập kế hoạch kiểm tra việc thực quy ñịnh, quy chế dạy học, nếp dạy học Xây dựng tiêu chí thi ñua nhà trường 3.2.3.3 Điều kiện ñể thực biện pháp nội dung (Chương trình) tiến ñộ (kế hoạch); giúp cho người QL Hiệu trưởng phải có kế hoạch chi tiết việc thực nội dung không sót việc, chủ ñộng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho chương trình, nếp dạy học Mỗi GV phải tự ý thức, có trách GV nhiệm việc thực nhiệm vụ CM 3.2.2.2 Nội dung cách thức ñạo thực biện pháp 3.2.4 Quản lí việc ñổi phương pháp sử dụng phương tiện * Nội dung biện pháp: Điều tra, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng; xây dựng chương trình BDCM, ây dựng kế hoạch BD * Cách thức ñạo thực hiện: dạy học 3.2.4.1 Mục ñích, ý nghĩa biện pháp Cải tiến PP dạy học theo hướng khắc phục nhược ñiểm, Ngay từ ñầu năm học cần ñánh giá xếp loại GV theo chuẩn nghề phát huy ưu ñiểm dựa PP ñã có; tạo ñiều kiện, hội ñể nghiệp GV THPT; lựa chọn xác ĐNGV cốt cán môn; GV HS thêm gần gũi với HS; tạo ñộng lực ñể ĐNGV yếu nâng xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV cao tay nghề nhà trường năm học 3.2.4.2 Nội dung cách thức ñạo thực biện pháp 3.2.2.3 Điều kiện ñể thực biện pháp - Xây dựng kế hoạch tăng cường ñổi PP dạy học Báo cáo Sở GD&ĐT kế hoạch BD ñể xin hỗ trợ - Tổ chức thường xuyên hội thảo trao ñổi kinh nghiệm Chuẩn bị ñiều kiện, phương tiện cho bồi dưỡng - Phát ñộng thi ñua tổ ñổi PP, sử dụng ñồ dùng 3.2.3 Quản lí việc thực nội dung chương trình, nếp dạy dạy học, GV HS tự làm ñồ dùng dạy học học GV 3.2.4.3 Điều kiện ñể thực biện pháp 3.2.3.1 Mục ñích, ý nghĩa biện pháp Hiệu trưởng cần có ñạo, giám sát chặt chẽ việc thực Thiết lập, xây dựng củng cố trật tự, kỷ cương dạy học nhiệm vụ GV GV phải có ý thức ñổi PP, sử dụng Tạo nếp, không khí làm việc lành mạnh, tích cực phương tiện dạy học thật có hiệu Xây dựng hành lang pháp lý cho việc QL hoạt ñộng chuyên môn trường THPT nhằm thực quy chế dạy học Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 3.2.5 Tổ chức hỗ trợ, giúp ñỡ GV giao lưu chuyên môn với Có ñịnh hướng, ñạo sát hoạt ñộng BD Hiệu trưởng nhà ñồng nghiệp trường THPT ñịa bàn huyện miền núi trường; giúp ñỡ ñồng nghiệp; GV phải tự giác tự kiểm tỉnh Quảng Ngãi soát công việc 3.2.5.1 Mục ñích, ý nghĩa biện pháp 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lí ñề xuất Phân công GV có tay nghề cao giúp ñỡ GV có tay nghề yếu, tạo Các biện pháp ñề xuất có quan hệ mật thiết, biện chứng hoạt ñộng CM lành mạnh cho ĐNGV, tạo phong trào thi ñua “dạy với nhau, bổ sung cho tốt” trường THPT huyện miền núi tỉnh 3.4 Khảo sát tính khả thi, cần thiết biện pháp QL 3.2.5.2 Nội dung cách thức ñạo thực biện pháp 3.4.1 Các bước tiến hành khảo sát Giao tổ CM dự kiến người kèm hỗ trợ, giúp ñỡ, báo cáo với Gồm bước: lập phiếu ñiều tra; chọn ñối tượng ñiều tra; phát phiếu BGH BGH kết hợp với TTCM xem xét, cân ñối, phân công GV giúp ñiều tra; thu phiếu ñiều tra ñể tiến hành phân tích ñỡ có hỗ trợ TTCM 3.4.2 Kết khảo sát tính khả thi, cần thiết biện pháp 3.2.5.3 Điều kiện ñể thực biện pháp quản lí ñề xuất Chi ủy, BGH phải thống cao ñạo giao lưu CM cho ĐNGV có tay nghề yếu GV có tay nghề yếu phải có tinh thần học Tất biện pháp ñược trưng cầu ý kiến ñều ñược khẳng ñịnh cần thiết tính khả thi hỏi, khiêm tốn, cầu thị 3.2.6 QL hoạt ñộng tự BD nâng cao trình ñộ CM GV 3.2.6.1 Mục ñích, ý nghĩa biện pháp Biến hoạt ñộng bồi dưỡng thành hoạt ñộng tự bồi dưỡng GV, làm ñộng lực nâng cao phẩm chất trị, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho GV 3.2.6.2 Nội dung cách thức ñạo thực biện pháp Mỗi GV phải coi hoạt ñộng TBD trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm quyền lợi trách nhiệm Hiệu trưởng cần tổ chức semina TBD, tổ chức hội thi tìm hiểu tri thức Cấp, phát số tài liệu bồi dưỡng 3.2.6.3 Điều kiện ñể thực biện pháp Footer Page 12 of 126 Tiểu kết chương Mỗi biện pháp ñều ñược phân tích mục ñích, ý nghĩa, nội dung cách làm ñiều kiện ñảm bảo tính khả thi Các biện pháp tập trung vào hoạt ñộng CM GV Header Page 13 of 126 25 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 26 - Trên sở phân tích lí luận thực tiễn nói trên, tác giả ñã ñề xuất ñược biện pháp QL công tác BDCM ñối với GV THPT huyện miền núi Kết luận - Thầy giáo người ñịnh ñến thành bại GD, người ñào tạo nguồn nhân lực xã hội Luận văn ñã trình bày phân tích, làm rõ khái niệm công cụ, sở lý luận liên tỉnh Quảng Ngãi Các biện pháp QL có tính hệ thống có quan hệ thống biện chứng, bổ sung cho Các biện pháp ñã ñược khảo sát cho thấy chúng ñảm bảo tính quan ñến ñề tài: QL phát triển ĐNGV THPT, nội dung biện pháp cấp thiết tính khả thi QL công tác BDCM ñối với GV THPT Đồng thời, luận văn Khuyến nghị khẳng ñịnh ý nghĩa, tầm quan trọng công tác BDCM vai trò 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ GD & ĐT Hiệu trưởng việc ñổi công tác QL công tác BDCM ñối Đổi phương thức ñào tạo GV trường sư phạm theo với GV THPT hướng tăng thời lượng thực hành, trọng nghiệp vụ sư phạm cho - Thực tế quy mô GD ñang tăng nhanh, số HS gia tăng số sinh viên GV tăng nhanh tương ứng Các khảo sát thực tế ñã rõ, số 2.2 Đối với UBND cấp Sở GD & ĐT Quảng Ngãi GV trung bình yếu huyện miền núi nhiều, ña số tập Cần quan tâm ñịnh, sách phân công, phân nhiệm trung GV cử tuyển GV trường, số GV thiếu GV giỏi bồi dưỡng giúp ñỡ, GV có tay nghề yếu kinh nghiệm giảng dạy công tác khác, ñó có ảnh 2.3 Đối với trường THPT huyện miền núi tỉnh Quảng hưởng ñến ĐNGV chất lượng GD nhà trường Ngãi - Qua khảo sát, ñánh giá thực trạng QL công tác BDCM Hiệu Xây dựng chế phối hợp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng ñối với GV cho thấy: Hiệu trưởng trường THPT TTCM; có phân công trách nhiệm rõ ràng giúp cho việc ñạo huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi ñã có quan tâm ñịnh, ñã có GV thực nhiệm vụ CM ñạt kết tốt Tạo ñiều kiện ñể GV học ñạo, giúp ñỡ ñội ngũ GV có tay nghề yếu, ñồng thời nhận thức tập, BD nâng cao trình ñộ ñược tầm quan trọng nội dung QL công tác BDCM ñối với 2.4 Đối với GV huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi họ Tuy nhiên, nhà trường, mức ñộ thực biện pháp Tập trung nghiên cứu sâu nhiệm vụ công tác BDCM, quan Hiệu trưởng QL công tác BDCM khác nhau, chưa ñồng ñều, có tâm ý ñến việc ñổi PP dạy học, sử dụng thành thạo biện pháp QL chưa tới ñộ sâu sát cần thiết, QL BDCM phương tiện, thiết bị dạy học, CNTT…và không ngừng học tập nâng mang tính hành chính, chậm ñổi mới, chưa giúp ĐNGV có tay cao trình ñộ mặt nghề yếu phát huy, phát triển ngang tầm với nhiệm vụ mà họ ñang ñảm nhận Footer Page 13 of 126 ... diễn ra, hình huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi thành trình ñộ tri thức, kỹ cao 1.4.2.1 Đặc ñiểm GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi 1.3.3.2 Bồi dưỡng chuyên môn QL bồi dưỡng chuyên môn Đa số GV... trạng QL công tác BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn Chương Biện pháp QL công tác BDCM cho GV THPT huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 7.2.1 Phương pháp ñiều tra phiếu... Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 Một số nguyên tắc ñề xuất 1- Đảm mục ñích GD, mục tiêu GD- dạy học 2-
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện na, Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện na, Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay