Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵn

26 91 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN BÁ HẢO BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Phản biện 1: TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện 2: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời gian qua công tác xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn(TTCM) trường trung học phổ thông(THPT) thành phố Đà Nẵng đạt kết đáng kể, song nhiều bất cập số lượng, chất lượng cấu, chưa giải hết mâu thuẫn chất lượng giáo dục đòi hỏi ngày cao trình độ, lực đội ngũ TTCM trường THPT hạn chế Để góp phần giải mâu thuẫn nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THPT thành phố (TP) Đà Nẵng Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng 4.Giả thuyết khoa học Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT TP.Đà Nẵng hạn chế chất lượng cấu Nếu xây dựng khung lí luận phát triển đội ngũ TTCM theo tiếp cận lực, đánh giá thực trạng đội ngũ TTCM mặt, từ xây dựng quy hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, vận dụng sách tạo động lực đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ TTCM qua nâng cao hiệu giáo dục bậc học Phạm vi nghiên cứu đề tài Tác giả nghiên cứu đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 18 trường THPT công lập địa bàn TP.Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở lý luận phát triển đội ngũ TTCM: nghiên cứu sở lý luận quản lý đội ngũ TTCM trường THPT theo tiếp cận lực yêu cầu đội ngũ TTCM trường THPT giai đoạn - Khảo sát thực trạng: xác định thuận lợi, khó khăn, mặt tích cực, hạn chế, kinh nghiệm rút từ thực tế quản lý nhằm phát triển đội ngũ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP Đà Nẵng theo tiếp cận lực, đáp ứng yêu cầu giáo dục TP thời gian đến Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài để tổng hợp, hệ thống hóa sở lý luận vấn đề nghiên cứu 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra phiếu hỏi; phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; phương pháp tổng kết kinh nghiệm; phương pháp trò chuyện 7.3 Phương pháp thống kê toán học: Để xử lý số liệu, kết nghiên cứu, sở có nhận định, đánh giá đắn, xác kết nghiên cứu Ý nghĩa đóng góp luận văn 8.1 Về mặt lý luận: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận phát triển đội ngũ TTCM trường THPT giai đoạn 8.2 Về mặt thực tiễn: Khảo sát, nhận xét thực trạng đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục THPT TP.Đà Nẵng Cấu trúc luận văn: Luận văn gồm phần Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm có chương sau : Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề phát triển đội ngũ TTCM trường THPT Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ TTCM trườngTHPT TP.Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng giai đoạn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Với quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu, Đảng, Nhà nước ta ban hành nhiều nghị quyết, thị, phát triển giáo dục, coi trọng việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán QLGD Có thể dẫn số văn thể quan điểm như: Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư TW Đảng việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục, Từ trước đến có nhiều tác GS.VS Phạm Minh Hạc, GS.Nguyễn Ngọc Quang, GS.Đặng Vũ Hoạt, GS.TSKH.Thái Duy Tuyên, PGS.Hà Thế Ngữ, PGS.TS.Đặng Quốc Bảo, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS.Trần Kiểm, TS.Hồ Văn Liên, TS.Nguyễn Quốc Chí… đề cập sâu vấn đề quản lý trường học Ngoài ra, số luận văn cao học đề cập đến công tác xây dựng đội ngũ CBQL Cho đến nay, theo tài liệu có được, chưa có công trình đề cập đến biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng cách hệ thống Trong khuôn khổ luận văn này, muốn hệ thống sở lý luận, khảo sát thực trạng đội ngũ TTCM trường THPT, để sở đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 giai đoạn Thiết nghĩ, hướng nghiên cứu có ý nghĩa cấp thiết 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý(QL) 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Quản lý nhà trường 1.2.4 TTCM trường học, đội ngũ TTCM Tổ trưởng chuyên môn trường học: Là người đứng đầu tổ tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học nhóm hoạt động cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ nhiệm sở giới thiệu tổ chuyên môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học [4, tr 9] 1.2.5 Năng lực Tác giả Nguyễn Đức Chính cho rằng: “Năng lực tổng hợp hoạt động dựa huy động sử dụng cách có hiệu nguồn kiến thức, kỹ khác (trong nhà trường, xã hội, kinh nghiệm thân, sách báo, đồng nghiệp) để giải vấn đề có cách ứng xử phù hợp bối cảnh xã hội phát triển” [8] Như vậy, kiến thức, kỹ sở để hành thành lực, lực cần phải thể hành động Năng lực dựa tích hợp nhiều kỹ năng, kiến thức cá nhân nguồn khác, huy động sử dụng để giải tình nghề nghiệp, chuyên môn 1.3 TRƯỜNG THPT TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.3.1 Vị trí trường trung học phổ thông Điều 2, chương I Điều lệ trường THPT xác định “Trường trung học sở giáo dục bậc trung học, bậc học nối tiếp bậc tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông Trường trung học có tư cách pháp nhân có dấu riêng ” [4,tr 5] Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.2 Mục tiêu giáo dục trường trung học phổ thông Điều 27, Luật Giáo dục xác định “Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở , hoàn thiện học vấn phổ thông hiểu biết thông thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động” [30] 1.3.3 Nhiệm vụ quyền hạn trường THPT Điều 3, Điều lệ trường Trung học nêu rõ nhiệm vụ quyền hạn trường THPT 1.4 YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ TTCM TRƯỜNG THPT 1.4.1 Vai trò đặc điểm lao động người CBQL trường THPT * Vai trò người TTCM trường THPT Cán QLGD giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Tổ trưởng chuyên môn trường THPT giáo viên, có lực quản lý giáo viên tín nhiệm Hiệu trưởng bổ nhiệm theo năm học * Đặc điểm lao động người TTCM trường THPT Lao động người TTCM trường THPT lao động trí óc, có tính sáng tạo cao, loại hoạt động phức tạp đối tượng tác động quản lý người Lao động người TTCM trường loại lao động tổng hợp TTCM trường THPT vừa nhà quản lý vừa nhà lãnh đạo, nhà giáo dục, nhà chuyên môn nhà hoạt động xã hội 1.4.2 Những yêu cầu người TTCM trường THPT Yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tổ chức; nghệ thuật quản lý, lãnh đạo * Yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: Nắm đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước Giáo dục Có quan điểm lập trường rõ ràng, cương đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường Footer Page of 126 Header Page of 126 lối Đảng, pháp luật Nhà nước, ứng xử tốt với đồng nghiệp, học sinh, có lối sống, tác phong mẫu mực * Yêu cầu lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm: người có lực chuyên môn, nghiệp vụ đủ khả tổ chức đạo nâng cao chất lượng dạy học, biết tổ chức lao động chuyên môn cách khoa học * Yêu cầu lực giao tiếp hoạt động xã hội: Người TTCM trường THPT phải có lực giao tiếp, khả phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng, tham gia hoạt động trị, xã hội, * Yêu cầu lực quản lý, lãnh đạo: Người TTCM có lực phân tích dự báo, kế hoạch hóa định hướng triển khai, lập kế hoạch hoạt động, đoán có lĩnh đổi mới, quản lý hoạt động dạy học, lực kiểm tra đánh giá Xuất phát từ lý luận quản lý, từ kết nghiên cứu văn bản, tài liệu Căn thực tế công tác quản lý trường THPT TTCM trước tiên giáo viên, nên tiêu chuẩn người giáo viên Bộ GD-ĐT ban hành theo Thông tư 30 năm 2009 chuẩn giáo viên Năng lực TTCM giáo viên giỏi cần có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, xây dựng tiêu chuẩn lực quản lý TTCM, gồm 23 tiêu chí TTCM trường THPT phân thành tiêu chuẩn sau : Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Tiêu chí Phẩm chất trị, Tiêu chí Đạo đức nghề nghiệp Tiêu chí Ứng xử với học sinh, Tiêu chí Ứng xử với đồng nghiệp Tiêu chí Lối sống, tác phong Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Tiêu chí Hiểu biết chương trình giáo dục phổ thông Tiêu chí Trình độ chuyên môn, Tiêu chí Nghiệp vụ sư phạm Tiêu chí Tự học sáng tạo Tiêu chí 10 Năng lực ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin Tiêu chí 11 Xây dựng môi trường học tập, Tiêu chí 12 QL hồ sơ dạy học Footer Page of 126 Header Page of 126 Tiêu chuẩn 3: Năng lực giao tiếp hoạt động xã hội Tiêu chí 13 Giao tiếp Tiêu chí 14 Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng Tiêu chí 15 Tham gia hoạt động trị, xã hội Tiêu chí 16 Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn Tiêu chí 17 Giải xung đột tạo động lực cho giáo viên Tiêu chuẩn 4: Năng lực quản lý, lãnh đạo Tiêu chí 18 Phân tích dự báo Tiêu chí 19 Kế hoạch hóa định hướng triển khai Tiêu chí 20 Lập kế hoạch hoạt động Tiêu chí 21 Quyết đoán, có lĩnh đổi Tiêu chí 22 Năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường Tiêu chí 23 Kiểm tra, đánh giá 1.5 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TTCM TRƯỜNG THPT 1.5.1 Phát triển đội ngũ TTCM Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có khía cạnh : Một là, phát triển đội ngũ TTCM gây dựng đội ngũ TTCM làm cho đội ngũ biến đổi theo chiều hướng lên, phát triển đội ngũ đủ số lượng, bước nâng cao chất lượng đồng cấu Hai là, thực tốt tất khâu từ việc quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm sử dụng hợp lý, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sàng lọc đội ngũ tạo môi trường làm việc đội ngũ TTCM 1.5.2 Nội dung phát triển đội ngũ TTCM trường THPT - Quy hoạch phát triển đội ngũ TTCM - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm TTCM trường THPT - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ TTCM trường THPT - Thanh tra, kiểm tra, đánh giá TTCM - Tạo sách, môi trường phát triển độ ngũ TTCM trường THPT 1.6 NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TTCM THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.6.1 Tạo môi trường để TTCM hành động Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Hiệu trưởng giao quyền cho TTCM, tạo điều kiện để TTCM hành động để phát huy vai trò quản lý, lãnh đạo TTCM Lấy hành động hiệu hành động việc giải vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, làm sở cho việc quy hoạch 1.6.2 Bổ nhiệm, sử dụng sở kết hành động Đổi quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm thông qua đề án xây dựng tổ chuyên môn Bổ nhiệm xác TTCM có đủ phẩm chất lực hành động có kết quả, yếu tố quan trọng để phát triển tổ chuyên môn thực chất tạo điều kiện tiên cho tổ CM đạt đến mục tiêu, kế hoạch đề 1.6.3 Đánh giá sở kết công tác điều hành tổ chuyên môn Qua việc nghiên cứu sở lý luận nêu trên, nhận thấy tổ chức muốn vận hành tốt đạt mục tiêu phải có quản lý chủ thể quản lý hoạt động đối tượng quản lý phù hợp với quy luật khách quan nhằm đạt tới mục đích quản lý Để đạt mục đích này, yêu cầu đội ngũ TTCM phải đủ số lượng, đồng cấu chuẩn chất lượng để xây dựng, tổ chức, đạo kiểm tra trình giáo dục nhà trường cho đạt hiệu Do đó, nghiên cứu thực trạng đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng, vận dụng lý luận để phân tích thực trạng này, sở tìm biện pháp phát triển đội ngũ trường THPT, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn công tác quản lý đặt CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TTCM CÁC TRƯỜNG THPT TP ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC TP ĐÀ NẴNG 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thành phố Đà Nẵng Nằm vào trung độ đất nước, trục giao thông Bắc - Nam đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng không, cách Thủ đô Hà Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Chất lượng hạnh kiểm văn hóa học sinh THPT có tiến rõ rệt Số HS khá, giỏi ngày tăng, số HS yếu, ngày giảm Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT năm học 2010-2012 đạt 98,5% c) Các điều kiện đáp ứng cho giáo dục - Đội ngũ giáo viên TTCM * Đội ngũ giáo viên: tổng số GV trường THPT 2236 với tỷ lệ giáo viên lớp 2.26%;có 100% giáo viên đạt chuẩn (trong chuẩn 36.5%) * Đội ngũ TTCM: 162 người - Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trang thiết bị DH Công tác sách thiết bị trường THPT tiếp tục triển khai theo hướng đầu tư đại trà đầu tư trọng điểm (có 18/21 trường THPT hình thành phòng thiết bị riêng) - Cơ sở vật chất trường học Tổng số phòng học 439 (kiên cố 439), tỷ lệ phòng học/lớp 1,68 Hiện có 04 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 20% tổng số trường THPT - Tài cho giáo dục Thành phố ưu tiên ngân sách chi cho nghiệp GD&ĐT (năm 2006 chi 95.066 triệu đồng) - Chính sách có giáo dục - Hỗ trợ giáo viên hợp đồng dạy môn Thể dục, Giáo dục Quốc phòngAn ninh - Tiếp tục thực tốt sách thu hút cán bộ, giáo viên nhận công tác vùng khó khăn (các xã miền núi huyện Hòa Vang) - Hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên học nước nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn Những sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương có tác động tích cực việc phát triển nghiệp GD ĐT thành phố Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Công tác đạo quản lý Tăng cường công tác đạo quản lý, lập lại kỷ cương học đường, khắc phục số khó khăn, yếu Nghiên cứu đổi số công việc quản lý công tác chuyên môn Thanh tra việc thực quy chế chuyên môn, công tác quản lý, việc cấp sử dụng kinh phí, việc dạy thêm, học thêm, … 2.2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Về số lượng cấu - 100% TTCM đạt chuẩn trình độ đào tạo, số TTCM đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 28,9% Để đáp ứng tốt yêu cầu đổi giáo dục nay, cần nâng cao tỷ lệ trình độ đào tạo chuẩn cho đội ngũ TTCM - Cơ cấu độ tuổi từ 50-59 chiếm tỷ lệ cao 70,3%, độ tuổi trải qua thời gian giảng dạy làm công tác quản lý, tích lũy số kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, lực quản lý, đoán bảo thủ Trong đó, cấu độ tuổi 36-49 chiếm tỷ lệ 25,3% điều báo hiệu hụt hẫng cấu độ tuổi trung niên - độ tuổi dễ thích ứng với mới, phù hợp với phát triển chung - Tỷ lệ nữ TTCM thấp, chiếm tỷ lệ 22,2% tổng số đội ngũ TTCM trường THPT Số lượng so với ngành GD&ĐT có số lượng nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên chiếm tỷ lệ cao Ngoài ra, phân tích thêm đội ngũ TTCM trường THPT cho ta thấy : - Số TTCM có đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục chiếm 18,5%, số TTCM có chứng quản lý nhà nước chiếm 1,2% - Số TTCM có chứng trị: sơ cấp (92,6%), trung cấp (7.4%), cử nhân cao cấp (0%) - Số TTCM có chứng ngoại ngữ A, B 62.9% số có chứng tin học A, B 35,8% Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.2 Về chất lượng đội ngũ a) Kết khảo sát ý kiến đánh giá đội ngũ TTCM trường THPT: Nhóm Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: Trung bình tiêu chí đánh giá nhóm cho thấy số TTCM có phẩm chất trị, đạo đức, lối sống đạt mức tốt đạt 95.3%, mức 4.7%, trung bình 0.0% 0,0% mức yếu, Nhóm Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Qua tổng hợp kết khảo sát tiêu chí nhóm 2, tính bình quân đối tượng trưng cầu ý kiến đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng mức tốt đạt 57.7%, mức đạt 35.3%, mức trung bình đạt 7% mức yếu, 0% Nhóm Năng lực giao tiếp hoạt động xã hội: TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng “Năng lực giao tiếp hoạt động xã hội” đạt mức tốt 49.3%, đạt mức 41,3%, mức trung bình 9,4% mức yếu, 0,0% Nhìn chung tiêu chí đạt gần trung bình mức độ tốt, khá, riêng tiêu chí “Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn” “Giải xung đột tạo động lực cho giáo viên” thấp, mức tốt 31.7% 34.1% Nhóm Năng lực quản lý, lãnh đạo: Ở nhóm 4, kết khảo sát cho thấy, khả hoàn thành nhiệm vụ mức tốt đạt 62.6,4%, mức đạt 33,9%, mức trung bình đạt 3,5% mức yếu, đạt 0,0% Tiêu chí “Kế hoạch hóa định hướng triển khai” vàtiêu chí “Kiểm tra, đánh giá” đánh giá cao mức tốt đạt 92.9% 88.7%; tiêu chí “Phân tích, dự báo” “Quyết đoán, có lĩnh đổi mới” đánh giá nhiều hạn chế, mức tốt đạt 43.7% 30,6% Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Bảng 2.11 Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá phẩm chất, lực đội ngũ TTCM trường THPT Các nhóm phẩm chất lực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Năng lực giao tiếp hoạt động xã hội Năng lực quản lý Tốt 95.3 57.7 49.3 62.6 Tỷ lệ (%) mức độ đánh giá Khá Tb Yếu Kém 4.7 0.9 0.0 0.0 35.3 7.0 0.0 0.0 41.3 9.4 0.0 0.0 33.9 3.5 0.0 0.0 2.2.3 Đánh giá chung Điểm mạnh phẩm chất trị, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gương mẫu có uy tín với tập thể, với nhà trường, Về lực, nói đội ngũ TTCM tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhờ đáp ứng công việc trước mắt Tuy nhiên, xét góc độ trình độ tính chuyên nghiệp có hạn chế sau: tính chuyên nghiệp chưa cao; trình độ lực điều hành quản lý bất cập; kiến thức pháp luật, tổ chức máy, quản lý nhân tài hạn chế; số TTCM lớn tuổi thiếu kiến thức công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ 2.3 THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TTCM CÁC TRƯỜNG THPT TP.ĐÀ NẴNG 2.3.1 Công tác quy hoạch đội ngũ TTCM Về ngành GD&ĐT Đà Nẵng chưa xây dựng quy hoạch có tính chất dự báo dài hạn mà việc làm có tính chất nhỏ lẻ, rời rạc, chưa mang tầm chiến lược nguyên nhân dẫn đến tình trạng hẫng hụt TTCM trường THPT thời gian qua, yếu tố có tác động hạn chế đến việc phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng 2.3.2 Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sử dụng đội ngũ TTCM Độ tuổi trung bình TTCM cao, độ tuổi TTCM từ 50 trở lên chiếm 70,3%;TTCM nữ chiếm tỷ lệ thấp: 22,2% Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Nhìn chung, công tác đánh giá tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm sử dụng đội ngũ TTCM trường THPT TP.Đà Nẵng bất cập, cần có biện pháp thích hợp nhằm giải bất cập góp phần phát triển đội ngũ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng 2.3.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ TTCM Chưa gắn với quy hoạch chiến lược; với bố trí, sử dụng TTCM Hình thức, thời gian nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa đa dạng, chưa gắn liền với yêu cầu xây dựng đội ngũ chuẩn hóa, đại hoá 2.3.4 Công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ TTCM trường THPT Kết đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân chung chung, thiếu tiêu chí đặc thù nghề nghiệp, chưa vào vị trí công tác, đặc thù trường Việc đánh giá, cho điểm, xếp loại TTCM mang tính hình thức, mang tính chất động viên Việc kiểm tra, tra dừng lại kết luận tra mà kiểm tra việc thực kết luận Đoàn tra sai phạm mà kết luận đề nghị điều chỉnh tồn chưa khắc phục Công tác tra, kiểm tra TTCM nể nan, TTCM lớn tuổi Số TTCM hạn chế Hiệu trưởng chưa kiên thay 2.3.5 Tạo sách, môi trường phát triển đội ngũ TTCM Thực trạng việc thực chế độ sách đội ngũ TTCM bước đầu có tác dụng thiết thực việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên khuyến khích đội ngũ TTCM trường THPT nỗ lực lao động sáng tạo, cống hiến cho trường, cho ngành Tuy nhiên, hệ thống chế độ, sách hạn chế, bị động, thiếu đồng chưa tạo động lực để tập hợp, thu hút nhân tài, người công tác miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn Đa số trường phòng làm việc riêng cho TTCM Điều kiện hỗ làm việc cho TTCM hạn chế, Chưa có chế độ, sách, biện pháp phát triển TTCM theo lực 2.3.6 Đánh giá chung điểm mạnh, hạn chế đội ngũ TTCM trường THPT TP Đà Nẵng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 a) Điểm mạnh - Các trường THPT có quy hoạch CBQL, có quy hoạch TTCM - Các đơn vị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại TTCM có tham khảo ý kiến tổ chuyên môn Quy trình bổ nhiệm theo quy định - Thành phố có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL thời gian qua tốt - Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành số sách đãi ngộ phù hợp với điều kiện KT-XH thực tế phát triển giáo dục trung học, có hiệu thiết thực việc góp phần phát triển đội ngũ TTCM trường THPT Thành phố, biểu qua hiệu việc đào tạo, bồi dưỡng việc tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm TTCM trường THPT b) Hạn chế - Chưa có kế hoạch quy hoạch tổng thể toàn ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng đề án phát triển đội ngũ TTCM Danh sách TTCM đưa vào quy hoạch chưa bổ sung, rà soát, điều chỉnh hàng năm Quy hoạch chưa thật gắn với đào tạo, phân công, giao việc để thử thách, rèn luyện, bồi dưỡng - Độ tuổi trung bình TTCM cao, độ tuổi TTCM từ 50 trở lên chiếm 70,3%;TTCM nữ chiếm tỷ lệ thấp: 22,2% - Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với quy hoạch chiến lược; với bố trí, sử dụng TTCM - Công tác tra, kiểm tra TTCM nể nan, TTCM lớn tuổi Số TTCM hạn chế Hiệu trưởng chưa kiên thay - Hệ thống chế độ, sách hạn chế, bị động, thiếu đồng chưa tạo động lực để tập hợp, thu hút nhân tài Đa số trường phòng làm việc riêng cho TTCM Chưa có chế độ, sách, biện pháp phát triển TTCM theo lực - Hệ thống chế độ, sách chắp vá, bị động, thiếu đồng chưa tạo động lực để tập hợp, thu hút nhân tài Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TTCM CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 NHỮNG YÊU CẦU CỦA GD-ĐT ĐÀ NẴNG 3.1.1.Mục tiêu Ngành yêu cầu đổi giáo dục THPT giai đoạn Chỉ thị số 40/CT-TW xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục Chỉ thị rõ “ …đội ngũ CBQL giáo dục chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển nghiệp giáo dục, …” “Tình hìnhtrên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ TTCM cách toàn diện”[1] 3.1.2 Yêu cầu giáo dục THPT thành phố Đà Nẵng giai đoạn Nghị số 33/NQ-TW ngày 17 tháng 02 năm 2003 Bộ Chính trị xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ CNH-HĐH đất nước Chương trình xây dựng phát triển giáo dục-đào tạo thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015” đặt cho Giáo dục Trung học : - Phấn đấu thực đạt tiêu: 100% nhà giáo TTCM trường THPT đạt trình độ chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, kiến thức quản lý giáo dục quản lý nhà nước; có 30% thạc sỹ, 1% tiến sĩ trường THPT; 8-10 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng, hiệu đổi GD&ĐT, đạt số phát triển tốp đầu nước 3.1.3.Nguyên tắc biện pháp đề xuất a) Các biện pháp đề xuất phải mang tính hệ thống đồng Đảm bảo giúp cho người TTCM dễ tiếp thu, vận dụng có khả tiếp tục nâng cao lực quản lý b) Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Phải phù hợp với yêu cầu đổi mới, có tác dụng nâng cao lực quản lý cho họ phù hợp với địa phương c) Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính hiệu Nhờ phát triển, mà chất lượng đội ngũ CBQL trường THPT nâng cao 3.2 CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Xây dựng thực tốt quy hoạch phát triển TTCM trường THPT a) Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Xây dựng, phát triển đội ngũ TTCM trường THPT đủ số lượng, đồng cấu, có phẩm chất, lực, chuẩn hoá trình độ, bảo đảm chuyển tiếp liên tục hệ TTCM trường THPT nhằm kiện toàn tổ chức máy, thực tốt yêu cầu nhiệm vụ trường THPT thành phố Đà Nẵng nói riêng, mục tiêu chiến lược ngành GD&ĐT Đà Nẵng nói chung b) Nội dung thực biện pháp Điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ TTCM trường THPT: số lượng, cấu loại đối tượng; trình độ kiến thức đào tạo bồi dưỡng theo chuẩn (chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận trị, quản lý giáo dục, ngoại ngữ, tin học, …); độ tuổi, thâm niên công tác Sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá phẩm chất, lực, khả phát triển TTCM làm để khảo sát * Phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP Đà Nẵng đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Theo kế hoạch đến năm 2015, TP Đà Nẵng tăng thêm 02 trường THPT đến năm 2020 tăng thêm 03 trường Theo bảng 2.6 tình hình đội ngũ TTCM trường THPT, số TTCM có độ tuổi từ 50 trở lên chiếm 70,3%(114 người), tính đến năm 2015, số TTCM tăng lên 60 người đến năm 2020 tăng lên 150 người (so với nay) Để chuẩn bị đội ngũ TTCM trường THPT đến năm 2020, trường THPT cần quy hoạch TTCM từ – 10 người, tổ phó từ – người Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 * Quy định độ tuổi giới TTCM trường THPT TP Đà Nẵng đến năm 2020 - Về độ tuổi: Cần phải kết hợp nhiều độ tuổi khác với tỷ lệ định mang tính kế thừa hệ để hỗ trợ, tạo phát triển bền vững có bổ sung, cập nhật theo yêu cầu xã hội phát triển - Về giới tính: Cũng bảng 2.6, tỷ lệ nữ chiếm 22,2%(36 người) Trong chiến lược phát triến giáo dục – đào tạo thành phố đến năm 2020, tỷ lệ lãnh đạo nữ nói chung ngành giáo dục chiến 40% Do đó, quy hoạch đội ngũ TTCM trường THPT tỷ lệ 50% Đến năm 2020, số TTCM nữ toàn TP 100 người, cần bổ sung thêm 70 người 3.2.2 Cải tiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ TTCM trường THPT theo hướng chuẩn hóa a) Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Chất lượng đội ngũ TTCM hình thành nhiều yếu tố tác động, phần lớn thông qua đường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng Chính để phát triển đội ngũ TTCM , điều quan trọng phải chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ TTCM quy hoạch kế cận, dự nguồn b) Nội dung thực biện pháp * Tiến hành khảo sát thực trạng đội ngũ TTCM trường THPT TP Đà Nẵng Công tác khảo sát, đánh giá TTCM làm yêu cầu cung cấp cho quan quản lý thông tin cần thiết để xây dựng phát triển đội ngũ TTCM * Dự báo quy mô trường lớp, nhu cầu TTCM trường THPT đến năm 2020 Căn thực trạng độ tuổi đội ngũ TTCM, theo thống kê, số TTCM từ 50 tuổi trở lên 114 người, chiếm 70,3%(năm 2012), đến năm 2020, toàn thành phố số TTCM 50 tuổi đến tuổi nghỉ hưu Vì vậy, số Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 TTCM kế cận cần bổ sung 114 người thêm 40 người số trường tăng thêm, số TTCM thay tương ứng * Xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng đội ngũ TTCM kế cận dự nguồn - Đối với TTCM đương chức: + Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ theo hình thức tập trung, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, tham quan điển hình tiên tiến, … để TTCM thực tốt công việc quản lý nâng cao trình độ, tầm nhìn nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ - Đối với tổ trưởng chuyên môn quy hoạch: + Lựa chọn, cử đào tạo, bồi dưỡng cán thuộc diện quy hoạch * Xác định nội dung đào tào, bồi dưỡng Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý * Phương thức đào tạo, bồi dưỡng Phương thức quy, đào tạo chức, chuyên tu, hàm thụ, ; hình thức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, tập trung, tự đào tạo, bồi dưỡng * Việc đào tạo, bồi dưỡng TTCM gắn với quy hoạch chiến lược; bố trí sử dụng TTCM 3.2.3 Thực quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đội ngũ TTCM a) Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Là khâu quan trọng công tác cán TTCM người có tác động tiên đến chất lượng hiệu tổ chức Vì vậy, việc bổ nhiệm xác TTCM có đủ phẩm chất lực cho trường THPT vừa củng cố, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực lãnh đạo chất lượng công tác, vừa làm để cấp quản lý xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thực sách cán Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 b) Nội dung thực biện pháp - Thực quy trình lựa chọn bổ nhiệm TTCM - Thực việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm TTCM trường THPT 3.2.4 Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá TTCM trường THPT a) Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp Thanh tra TTCM phải đánh giá hoạt động thực tế để người TTCM phát huy mặt mạnh, mặt tốt, khắc phục tồn tại, yếu công tác Sau đợt tra phải có phúc tra xem TTCM sửa chữa, khắc phục hạn chế, tồn nào, đồng thời tra để biểu dương, khen ngợi, phát nhân tố mà có kế hoạch đề bạt bổ nhiệm lại Mục đích tra, kiểm tra góp phần phát triển đội ngũ TTCM nhà trường Tiêu chí đánh giá phải rõ ràng; thực qui trình đánh giá chặt chẽ; kiến nghị, đề xuất Ban thanh, kiểm tra cần giải thỏa đáng; kiên xử lý sai phạm b) Nội dung thực biện pháp Trên sở tiêu chuẩn tiêu chí TTCM, nhà trường lập kế hoạch kiểm tra TTCM theo tiêu chuẩn trên, đánh giá phẩm chất lực đội ngũ TTCM theo nhiều hình thức Chú trọng kiểm tra, đánh giá phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả quản lý, lãnh đạo tổ chuyên môn 3.2.5 Xây dựng chế độ sách tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ đội ngũ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng a) Mục tiêu, ý nghĩa Đây điều kiện để phát triển nhà trường, phát triển đội ngũ TTCM Do vậy, cần xây dựng mối quan hệ lành mạnh môi trường sư phạm nhằm phát huy tốt vai trò tổ chức lực đội ngũ TTCM, GV tạo đồng tâm hợp lực thực nhiệm Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 vụ chung, điều kiện tốt làm cho người TTCM thực tốt chức nhiệm vụ phấn đấu trưởng thành b) Nội dung biện pháp thực - Tăng cường sở vật chất-trang thiết bị cho công tác quản lý tổ chuyên môn Đầu tư xây dựng tổ có phòng sinh hoạt riêng, đảm bảo phòng tổ chuyên môn tổ chức hội họp, trưng bày thành tích tổ hồ sơ tổ chuyên môn - Xây dựng môi trường văn hóa trường học lành mạnh tạo điều kiện cho việc phát triển đội ngũ TTCM Hiệu trưởng giao quyền cho TTCM, tạo điều kiện để TTCM phát huy hết vai trò người đứng đầu tổ để thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao Bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cách hợp lý làm cho hệ thống có sức mạnh tổng hợp lớn Đẩy mạnh dân chủ hoá trường học, phát huy chức tổ công đoàn việc xây dựng tập thể vững mạnh - Xây dựng hoàn thiện sách đãi ngộ, chế độ khen thưởng TTCM trường THPT Đầu tư thích đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng TTCM, giáo viên ưu tú thành TTCM giỏi nguồn đầu tư ngân sách nhà nước Thực sách lựa chọn, bố trí, sử dụng quản lý TTCM trường THPT phù hợp với sở trường, lực Xây dựng hoàn thiện sách đãi ngộ, chế độ khen thưởng TTCM trường THPT 3.3 KIỂM CHỨNG TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Từ kết khảo sát với 150 người gồm: Các thầy cô chuyên viên phòng, ban Sở GD&ĐT, Ban giám hiệu trường THPT, TTCM Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 giáo viên trường THPT thành phố Đà Nẵng Kết xử lý theo biện pháp cho phép tác giả rút số nhận xét sau đây: - Việc đề xuất biện pháp hoàn toàn cần thiết (bảng 3.1) Các biện pháp Xây dựng thực tốt quy hoạch phát triển TTCM; Xây dựng chế độ sách tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ đội ngũ TTCM 74% số người hỏi ý kiến cho cần thiết giai đoạn - Các biện pháp có tính khả thi cao Các biện pháp thực xây dựng thực tốt quy hoạch phát triển TTCM; xây dựng chế độ sách tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ đội ngũ TTCM số người hỏi ý kiến cho có tính khả thi khả thi cao giai đoạn Tóm lại, qua việc nghiên cứu kết phiếu điều tra, đến nhận định rằng: biện pháp phát triển đội ngũ đội ngũ TTCM trường THPT mà đề xuất cần thiết khả thi, phù hợp đáp ứng mong muốn đội ngũ TTCM trường THPT TP Đà Nẵng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận : Từ kết nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: - Luận văn tiếp tục khẳng định làm sáng tỏ thêm mặt lý luận khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ, … vận dụng khái niệm vào lĩnh vực quản lý trường trung học phổ thông Luận văn làm sáng tỏ vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ quyền hạn trường THPT yêu cầu đội ngũ TTCM trường THPT coi định hướng lý luận cho việc sâu phân tích thực trạng, tìm biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng Hy vọng nội dung nghiên cứu mà tiến hành góp phần tích cực vào việc phát triển đội ngũ TTCM TP.Đà Nẵng, Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thông qua nhằm nâng cao chất lượng hiệu giáo dục bậc học giai đoạn - Trên sở lý luận thực tiễn nêu chương 1, chương 2, đề xuất 05 biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng, biện pháp tập trung giải vấn đề xây dựng thực tốt quy hoạch TTCM; tuyển chọn đội ngũ TTCM trường THPT có đủ phẩm chất, lực trình độ đáp ứng yêu cầu mới; thực tốt quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đội ngũ TTCM phù hợp với điều kiện phát triển trường THPT; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng tiêu chuẩn TTCM; tăng cường công tác tra, kiểm tra, đánh giá thường xuyên khách quan TTCM; tăng cường sở vật chất-trang thiết bị cho công tác quản lý trường học; xây dựng môi trường văn hóa trường học lành mạnh tạo điều kiện cho việc phát triển đội ngũ TTCM; xây dựng hoàn thiện sách đãi ngộ, chế độ khen thưởng đội ngũ TTCM trường THPT Các biện pháp chưa phải tất biện pháp bản, thiết nghĩ, biện pháp mà mạnh dạn đề xuất luận văn mặt khắc phục hạn chế yếu việc phát triển đội ngũ TTCM trường THPT thành phố Đà Nẵng, mặt khác góp phần nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội qui mô, cấu chất lượng phát triển giáo dục trung học thành phố Đà Nẵng giai đoạn Khuyến nghị 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo - Tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng ban hành chế, chế độ, sách phù hợp, kịp thời đồng bộ; ưu tiên đào tạo cán trình độ cao để thực đạt mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia 2011 - 2020 Nghị 05/2005/NQ-CP Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Phải có sách trọng dụng nhân tài, thu hút cán bộ, giáo viên giỏi có lực quản lý vào “nghề quản lý” có sách phát huy tài đối tượng - Trong Điều lệ trường trung học, thay đổi tăng nhiệm kỳ TTCM từ năm lên năm để có đủ thời gian đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hết vai trò TTCM 2.2 Với UBND thành phố Đà Nẵng - Triển khai kinh phí thực “Chương trình phát triển nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020” - Ban hành chủ trương, nghị chế, sách đặc thù mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, … - Có sách khuyến khích thỏa đáng đội ngũ TTCM trường THPT đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 2.3 Với Sở Giáo dục-Đào tạo - Triển khai đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý từ đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020" - Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố sách, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng TTCM trường THPT, trường quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà huyện Hòa Vang - Có biện pháp để động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời TTCM giỏi trường THPT - Phối hợp với trường đại học thực công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho TTCM đương chức số cán nguồn nhiều hình thức phù hợp - Quan tâm đầu tư kinh phí, sở vật chất, trang thiết bị hoạt động tổ chuyên môn trường THPT Footer Page 26 of 126 ... DUNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TTCM TRƯỜNG THPT 1.5.1 Phát triển đội ngũ TTCM Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có khía cạnh : Một là, phát triển đội ngũ TTCM gây dựng đội ngũ TTCM làm cho đội ngũ. .. trường 1.2.4 TTCM trường học, đội ngũ TTCM Tổ trưởng chuyên môn trường học: Là người đứng đầu tổ tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học nhóm hoạt động cấp học THCS, THPT Mỗi tổ. .. vấn đề phát triển đội ngũ TTCM trường THPT Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ TTCM trườngTHPT TP .Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trường THPT TP .Đà Nẵng giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵn, Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵn, Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay