Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ ĐỨC TIẾN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: TS VÕ NGUYÊN DU Phản biện 2: TS TRẦN XUÂN BÁCH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quán triệt định hướng Đảng, Nhà nước phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng GDĐT, gần 35 năm thành lập phát triển, quan tâm Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố với nỗ lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường, Trường TH Văn hóa- Nghệ thuật ĐN có nhiều cố gắng xây dựng sở vật chất, môi trường học tập; phát triển nâng cao chất lượng ĐNGV cán quản lý, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo liên kết với trường cao đẳng, đại học nước đào tạo 7.000 giáo viên, cán bộ, diễn viên VHNT có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học , đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ ngành VHNT, GDĐT địa bàn thành phố tỉnh, thành khu vực Hiện nay, trước yêu cầu phát triển, đổi đất nước xây dựng TP.ĐN văn minh đại, đòi hỏi nhà trường phải phát triển tầm cao mới, tinh thần Nghị Hội đồng nhân dân TP.ĐN: " Duy trì phát triển Trường Văn hóa Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, đào tạo cán văn hóa cho thành phố Đà Nẵng khu vực, tiến tới nâng cấp thành Trường cao đẳng giai đoạn 2001-2005"; nhiên thiếu số điều kiện, quan trọng tiêu chí đội ngũ cán bộ, giáo viên bất cập nên 10 năm qua Đề án nâng cấp không thông qua; ra, thức nâng cấp lên cao đẳng với đòi hỏi từ việc tăng quy mô đào tạo, thay đổi nội dung chương trình, phương pháp quy định tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên theo Điều lệ Trường cao đẳng, yêu cầu việc phát triển ĐNGV nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nghiệp phát triển GDĐT nhà trường Với thực tế vậy, Footer Page of 126 Header Page of 126 nội dung chưa có đề tài nghiên cứu thực tế nhà trường nên sở khảo sát thực trạng nay, nghiên cứu sở lý luận, công trình khoa học, đề tài có liên quan để tìm biện pháp mang tính khả thi nhằm xây dựng, phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo nâng cấp Trường lên bậc cao đẳng việc làm cần thiết nhà trường Từ lý nêu trên, kế thừa có chọn lọc thành quản lý nhà trường, tác giả chọn đề tài "Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn nay" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn Khách thể nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể Công tác quản lý nhân Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN Giả thuyết khoa học Nếu chọn lựa, đề xuất áp dụng số biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN theo hướng áp dụng lý thuyết quản lý nguồn nhân lực phù hợp với thực tiễn nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDĐT nhà trường Footer Page of 126 Header Page of 126 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận việc phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN - Đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐNGV Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN - Đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóaNghệ thuật ĐN Phạm vi nghiên cứu - Khảo sát thực trạng quản lý thời gian từ năm 2001 đến 2011 - Đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa để nghiên cứu toàn tư liệu liên quan đến đề tài nhằm xây dựng sở lý luận cho đề tài 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra phiếu hỏi, vấn, trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm, phân tích thực tiễn nhằm mục đích thu thập thông tin phục vụ cho đề tài 7.3 Phương pháp hỗ trợ khác Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu, kết nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu; kết luận, khuyến nghị danh mục tài liệu tham khảo; nội dung luận văn cấu trúc chương : Footer Page of 126 Header Page of 126 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tìm biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà nẵng chắn khâu đột phá, nhằm góp phần giải vấn đề tồn tại, bất cập, đồng thời đưa biện pháp mang tính thực tế, khả thi để phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo nâng cấp trường lên bậc cao đẳng tương lai 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục 1.2.1.1 Quản lý 1.2.1.2 Quản lý giáo dục 1.2.1.3 Quản lý nguồn nhân lực giáo dục 1.2.2 Khái niệm đội ngũ giáo viên 1.2.2.1 Đội ngũ 1.2.2.2 Đội ngũ giáo viên 1.2.3 Phát triển đội ngũ giáo viên 1.2.3.1 Phát triển 1.2.3.2 Phát triển ĐNGV 1.3 NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƢỜI GV TCCN VHNT 1.3.1 Giáo dục nghề nghiệp bối cảnh 1.3.2 Những yêu cầu đối với ngƣời giáo viên TCCN 1.3.2.1 Vị trí, vai trò giáo viên nhà trường 1.3.2.2.Yêu cầu phẩm chất, lực Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.3 Những yêu cầu đặc thù đối với ngƣời giáo viên TCCN VHNT Đòi hỏi cao người giáo viên VHNT phải có khả tự thực hành hướng dẫn thực hành cho học sinh đa phần môn VHNT, biểu diễn giảng dạy có quan hệ khăng khít với nhau; bên cạnh người giáo viên phải có khả nghiên cứu, tự bồi dưỡng rèn luyện tay nghề song song với việc đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy 1.4 LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TCCN 1.4.1 Mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên 1.4.2 Phát triển đội ngũ giáo viên theo lý thuyết quản lý nguồn nhân lực 1.4.2.1 Nguồn nhân lực 1.4.2.2 Lý thuyết quản lý nguồn nhân lực 1.4.2.3 Quản lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực      Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng Phát triển Tự học, tự nghiên cứu Sử dụng nguồn nhân lực      Tuyển dụng Sàng lọc Bố trí Sử dụng Đánh giá Môi trƣờng nguồn nhân lực  Mở rộng chủng loại việc làm  Mở rộng quy mô việc làm  Phát triển tổ chức  Đãi ngộ Sơ đồ 1.1 Mô hình quản lý nguồn nhân lực theo Leonard Nadler Footer Page of 126 Header Page of 126 *Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động * Sử dụng nguồn nhân lực hoạt động xuyên suốt quản lý nguồn nhân lực, đảm bảo cho tổ chức có đội ngũ có đủ số lượng, mạnh chất lượng, hợp lý cấu thông qua việc tuyển dụng bố trí, sử dụng cách hợp lý, hiệu nguồn nhân lực * Môi trường nguồn nhân lực điều kiện tiền đề cho nguồn nhân lực phát triển Nguồn nhân lực phát triển tổ chức ngày lớn mạnh quy mô, đa dạng phong phú việc làm 1.4.3 Các nội dung phát triển đội ngũ giáo viên TCCN 1.4.3.1 Phát triển lực nghề nghiệp * Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV Xây dựng quy họach, kế hoạch phát triển ĐNGV phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng; tuyển chọn, sử dụng, bố trí, kiểm tra, đánh gía; đãi ngộ, tạo điều kiện, môi trường làm việc cho ĐNGV * Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV - Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV giúp cho ĐNGV học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ bản, nâng cao chất lượng theo hướng đại hóa chuẩn hóa ĐNGV 1.4.3.2 Sử dụng đội ngũ giáo viên - Tuyển chọn ĐNGV, tuyển thêm giáo viên cho nhà trường nội dung quan trọng nhằm bổ sung nhu cầu nhân cho nhà trường, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển nhà trường - Sử dụng giáo viên phân công nhiệm vụ cho giáo viên, bổ nhiệm vào chức danh cụ thể, phù hợp với lực, trình độ, chuyên môn người Footer Page of 126 Header Page of 126 - Kiểm tra, đánh giá ĐNGV để thường xuyên nắm vững thực trạng, kết hoạt động ĐNGV 1.4.3.3 Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực phát triển ĐNGV Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực cho ĐNGV ổn định tạo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vất chất tinh thần, xây dựng văn hóa nhà trường, tạo an tâm cho ĐNGV 1.4.4 Các yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ giáo viên 1.4.4.1 Qui mô đào tạo cấu, phát triển ngành nghề 1.4.4.2.Chế độ sách giáo viên 1.4.4.3 Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học 1.4.4.4 Mở rộng chức tổ chức TIỂU KẾT CHƢƠNG Làm rõ số khái niệm liên quan đến ĐNGV phát triển ĐNGV; GDNN; yêu cầu người giáo viên TCCN người giáo viên VHNT; nội dung phát triển nguồn nhân lực, nêu rõ mục đích phát triển ĐNGV, phát triển ĐNGV theo thuyết phát triển nguồn nhân lực yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ĐNGV, sở để xây dựng biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Mục đích khảo sát 2.1.2 Nội dung khảo sát 2.1.3 Phƣơng pháp đối tƣợng khảo sát Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG TH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG 2.2.1 Quá trình phát triển Gắn liền với môi trường hoạt động phát triển văn hóa thành phố, Trường Trung học Văn hóa- Thông tin Quảng Nam Đà Nẵng thành lập năm 1977 trực thuộc Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ), đến năm 1982, hợp với Trường Lý luận nghiệp vụ khu vực Trung Trung thuộc Bộ Văn hóa (đóng Đà Nẵng) thành Trường Trung học Văn hóa- Thông tin tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) sau chia tách tỉnh, Ủy ban nhân dân TP.ĐN ban hành Quyết định số 3832/1998/QĐ-UB, ngày 07/7/1998 thành lập lại Trường TH Văn hóa- Nghệ thuật thành phố ĐN 2.2.2 Vị trí chức nhiệm vụ trƣờng 2.2.2.1 Vị trí 2.2.2.2 Chức 2.2.2.3 Nhiệm vụ 2.2.3 Tổ chức máy 2.2.4 Điều kiện sở vật chất 2.3.5 Hoạt động đào tạo 2.3.5.1 Quy mô đào tạo 2.2.5.2 Kết đào tạo 2.2.6 Định hƣớng phát triển * Định hướng phát triển Trường Cao đẳng VHNT Đà Nẵng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Trong giai đoạn 2012-2020, quy mô đào tạo tăng dần theo hướng tăng học sinh cao đẳng giảm học sinh trung cấp, đến năm học 2020-2021, tổng số học sinh đạt 1.560 học sinh, học sinh trung cấp 270 cao đẳng 1.290 2.3 THỰC TRẠNG ĐNGV TRƢỜNG TH VHNT ĐN 2.3.1 Thực trạng số lƣợng ĐNGV Tổng số 60 người, đó, giáo viên hữu: 42 người; quản lý phục vụ:18 người Do đặc thù giảng dạy VHNT (nhiều lớp thầy trò ) nên với số lượng có không đảm bảo kế hoạch giảng dạy hàng năm nhiều giáo viên phải dạy vượt Số giáo viên trẻ chiếm đa số; phân bố tổ môn, hàng năm có tuyển bổ sung, bất cấp từ trước nên nhiều tổ môn tình trạng vừa thừa số giáo viên chưa đảm bảo chuẩn, vừa thiếu giáo viên có lực, trình độ Bảng 2.7 Tổng hợp số lượng giáo viên hữu thỉnh giảng nhà trường (Nguồn Phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học cung cấp) TT Đội ngũ Tổng giáo viên số GV biên chế hợp đồng GV thỉnh giảng Tổng cộng Trình độ chuyên môn Nam Nữ Giáo PGS Thạc Đại Khác T.S sĩ học 42 19 23 0 07 35 40 35 05 01 14 22 01 82 54 28 01 14 29 36 2.3.2 Thực trạng cấu ĐNGV Footer Page 12 of 126 sƣ NSND 02 02 Header Page 13 of 126 11 2.3.2.1 Cơ cấu trình độ Bảng 2.8 Cơ cấu đội ngũ giáo viên nhà trường (Nguồn Phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học cung cấp) Tổng cộng Số lượng 42 Tỷ lệ % Đang học Thạc sĩ cao học Tốt nghiệp Đại học 07 10 25 16,7% 23,8% 59,5% * Trình độ Ngoại ngữ: A: 06/42 (tỉ lệ: 14,3%) B: 27/42 (64,2%) C: 05/42 (12 %) Đại học: 04/42 (9,5%) * Trình độ Tin học: A: 17/42 (40,5%) B: 16/4 (38% Trung cấp: 02/42 (4,8%) Đại học: 01/42 (3,4% Thạc sĩ: 01/42 ( 3,4%) * Nghiệp vụ sư phạm: Tốt nghiệp ngành sư phạm: 09/42 (21,4%) Chứng bậc 1: 31/42 (73,8%) Chứng bậc 1: 02/42 (04,8%) * Trình độ trị: Cao cấp: 01/42 (02,4%) Sơ cấp: 14/42 (33,3%) Phần lớn giáo viên có trình độ ngoại ngữ A, B (gần 80%) nên chưa đạt yêu cầu; giáo viên phải bồi dưỡng tin học để đảm bảo đạt 100% Ngoài 09 giáo viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm âm nhạc; số lại học chứng sư phạm bậc 1, bậc Về trị có 27 giáo viên chưa đào tạo bồi dưỡng lý luận trị 2.3.2.2 Cơ cấu độ tuổi, giới tính, thâm niên Bảng 2.9 Tuổi đời đội ngũ giáo viên nhà trường (Nguồn Phòng Hành Tổ chức cung cấp) Tổng số < 30 tuổi Từ 30- < 40 t Từ 40 - 50 tuổi giáo viên SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 42 08 19% 22 52,4% 11 26,2% 01 2,4% Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 * Về tuổi đời, tuổi đời từ 30 đến 40 chiếm 76%, chủ yếu giáo viên trường, giảng dạy năm, số giáo viên đào tạo bản, đủ tiêu chuẩn Hạn chế thiếu kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục lực kỹ thực hành (biểu diễn, sáng tác ) chưa đạt yêu cầu Nhìn chung, với ĐNGV tương đối trẻ, thời gian công tác giảng dạy dài, cần phải có chiến lược biện pháp phát triển kịp thời trở thành lực lượng nòng cốt nhà trường * Cơ cấu giới tính, có 19 nam (chiếm 45,26%) 23 nữ (chiếm 54,74%), cấu tương đối hợp lý khối ngành đào tạo VHNT giáo viên nữ thường nhiều giáo viên nam nhiên, môn cấu chưa thật hợp lý * Về thâm niên giảng dạy Bảng 2.10 Thâm niên giảng dạy ĐNGV nhà trường (Nguồn Phòng Hành Tổ chức cung cấp) Tổng số < năm Từ – 10 giáo viên SL Tỉ lệ 42 12 28,6% 22 SL Từ 11 – 20 > 20 năm Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 52,4% 06 14,2% 02 4,8% Lực lượng quan trọng nhà trường số giáo viên có thâm niên giảng dạy từ năm đến 10 năm (chiếm 70%); số giáo viên đào tạo quy, am hiểu đối tượng môi trường giáo dục 2.3.3 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ giáo viên 2.3.3.1 Phẩm chất trị, đạo đức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật nhà nước; không ngừng học tập nâng cao nhận thức trị; có ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội tốt, có ý thức làm chủ tập thể ĐNGV chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục; giáo Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 viên đảng viên mỏng, trình độ lý luận trị thấp Vẫn phận giáo viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ, thiếu tinh thần làm chủ tập thể, quan tâm đến phát triển ĐNGV 2.3.3.2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đa phần giáo viên đào tạo quy Tuy nhiên cấu chuyên môn chưa đạt yêu cầu, tốc độ đào tạo chậm Ngoại ngữ hạn chế, chưa tích cực nghiên cứu khoa học Hầu hết giáo viên có trình độ tin học bản, khả ứng dụng vào công tác giảng dạy chưa đem lại hiệu cao 2.3.3.3 Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên thực nghiêm quy định dạy học, lên lớp có đầy đủ giáo trình, giáo án; tổ chức thi, kiểm tra học kỳ theo quy chế; thực tốt quy chế chuyên môn, quy chế đào tạo.Ngoài số giáo viên tốt nghiệp sư phạm âm nhạc, số giáo viên lại tốt nghiệp đại học chuyên ngành nên nhà trường cử học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐNGV 2.4.1 Quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên Về quy hoạch, kế hoạch Kết khảo sát hiệu thực biện pháp quy hoạch ĐNGV, điều tra 50 người gồm 15 cán quản lý 35 giáo viên cho thấy: Bảng 2.11 Kết khảo sát hiệu thực biện pháp quy hoạch ĐNGV Số Tốt lƣợng khảo SL Tỉ lệ sát 50 17 34% Footer Page 15 of 126 Khá SL 23 Tỉ lệ 46% Trung bình SL 10 Tỉ lệ 20% Yếu SL 00 Tỉ lệ 00% Header Page 16 of 126 14 *Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Nhà trường cử hàng chục giáo viên học cao học, đại học cao cấp trị; góp phần chuẩn hóa ĐNGV Cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trị, ngoại ngữ, tin học tham gia hội thi, hội thảo, lớp phổ cập kiến thức thực hành múa, nhạc, mỹ thuật Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng bất cập, chưa đồng 2.4.2 Tuyển dụng, sử dụng, kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viên Tuyển dụng: nhà trường bước kế hoạch hóa công tác tuyển dụng; cấu tương đối hợp lý phụ thuộc vào việc xét duyệt cấp chất lượng nhiều hạn chế Bố trí sử dụng: Đa số giáo viên bố trí giảng dạy chuyên ngành đào tạo, nhiên số giáo viên chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sư phạm Tồn chưa có văn pháp quy giao định mức cho trường trung cấp VHNT số học sinh/giáo viên; ảnh hưởng đến hiệu sử dụng ĐNGV Bảng 2.12 Kết khảo sát hiệu việc bố trí, sử dụng ĐNGV Số Tốt Khá Trung bình Yếu lƣợng khảo SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 15 30% 25 50% 10 20% 00 00% sát 50 *Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Hiện thực tế, công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV Trường chưa có mới, năm nhà trường tiến hành đánh giá giáo viên thông qua công tác dự giờ, thao giảng, thi giáo viên giỏi theo kế hoạch năm học; kiểm tra việc giáo viên thực quy chế chuyên môn, quy chế đào tạo bình bầu, đánh giá cuối năm Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Bảng 2.13 Kết khảo sát hiệu công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng ĐNGV Số lƣợng khảo sát 50 Tốt Khá Trung bình Yếu SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 10 20% 21 42% 17 34% 02 04% 2.4.3 Xây dựng môi trƣờng, tạo động lực phát triển ĐNGV 2.4.3.1 Về ổn định việc làm Nhà trường tăng dần quy mô đào tạo, ổn định việc làm cho ĐNGV, tích cực đầu tư tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy, xây dựng cảnh quan nhà trường tạo nên điều kiện thuận lợi cho giáo viên tin tưởng, an tâm công tác Tuy nhiên lĩnh vực VHNT khó tăng nhanh quy mô ngành nghề đào tạo khác 2.4.3.2 Chế độ sách đội ngũ giáo viên Có nhiều cố gắng tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, vật chất ĐNGV Thực chế độ, sách kịp thời, đầy đủ Mức độ thực khoản chưa tương xứng với công sức đóng góp cán giáo viên; thu nhập, tiền thưởng nhìn chung thấp 2.4.3.3 Xây dựng văn hóa nhà trường: Đã có nhiều cố gắng tập trung ổn định tổ chức, xác định lại tầm nhìn, sứ mạng, thiết kế môi trường cảnh quan sư phạm, củng cố mối quan hệ nội bộ, văn hóa ứng xử, tôn trọng đồng nghiệp, người học; chọn logo nhà trường, trang bị đồng phục nhằm hướng đích xây dựng nhà trường thành tổ chức học hỏi Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.4.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển ĐNGV nhà trƣờng Điểm mạnh Điểm yếu - Hầu hết giáo viên có đạo đức; - Cơ cấu chưa đồng an tâm công tác, nhiệt tình Đa - Còn số giáo viên chưa đạt số tuổi đời trẻ chuẩn nghiệp vụ TCCN Tin - Nhiều giáo viên tích cực học học, ngoại ngữ hạn chế tập nâng cao trình độ - Một phận giáo viên thiếu ý - Thực quy hoạch, công tác chí tiến thủ, không tích cực học tuyển dụng quy định, đáp tập nâng cao trình độ ứng yêu cầu cấu chuyên môn -Chưa có chiến lược phát triển -Đa số giáo viên bố trí phù ĐNGV Chế độ đãi ngộ chưa hợp với chuyên môn cao, môi trường làm việc - Có quy chế dân chủ sở, khó khăn Chưa trọng xây quy định kiểm tra, đánh giá dựng văn hóa nhà trường, xây -Các chế độ, sách dựng nhà trường thành tổ chức chi trả kịp thời, quy định biết học hỏi Cơ hội Thách thức -Đảng nhà nước quan tâm - Mức lương thấp đào tạo nguồn nhân lực VHNT - Công tác tuyển sinh khó - Chủ trương thành phố ủng hộ -Không có trường đào tạo giáo nâng cấp lên cao đẳng nhờ viên giảng dạy trung cấp VHNT thu hút nhiều học sinh, đảm bảo - Chế độ, sách bất điều kiện phát triển ĐNGV cập, ảnh hưởng đến công -Nhu cầu hưởng thụ VHNT tác phát triển ĐNGV định xã hội ngày nâng cao hợp tác mức kinh phí học sinh; chế quốc tế phát triển độ toán học phí đào tạo Sơ đồ 2.2 Phân tích SWOT thực trạng phát triển ĐNGV Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 TIỂU KẾT CHƢƠNG Nhà trường phải đánh giá thực trạng ĐNGV đồng thời có kế sách giáo dục nhận thức, quy họach, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, đề bạt, kiểm tra, đánh giá, chăm lo đời sống, tạo động lực, xây dựng môi trường làm việc, giảng dạy cách thật hợp lý thực tốt việc xây dựng, phát triển ĐNGV Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.2 CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGUC GIÁO VIÊN TRƢỜNG TH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐN 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên phát triển ĐNGV 3.2.1.1 Mục đích 3.2.1.2 Nội dung 3.2.1.3 Tổ chức thực 3.2.2 Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV 3.2.2.1 Mục đích 3.2.2.2 Nội dung 3.2.2.3 Tổ chức thực 3.2.3 Đổi công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.3.1 Mục đích 3.2.3.2 Nội dung 3.2.3.3.Tổ chức thực 3.2.4.Thực hiệu công tác tuyển chọn giáo viên 3.2.4.1 Mục đích 3.2.4.2.Tổ chức thực 3.2.5 Sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên 3.2.5.1 Mục tiêu 3.2.5.2 Nội dung 3.2.5.3 Tổ chức thực 3.2.6.Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV 3.2.6.1 Mục đích 3.2.6.2 Nội dung 3.2.6.3.Tổ chức thực 3.2.7 Xây dựng môi trƣờng làm việc, tạo động lực phát triển ĐNGV 3.2.7.1 Mục đích 3.2.7.2 Nội dung 3.2.7.3.Tổ chức thực 3.2.8 Mối quan hệ các biện pháp đề xuất Bảy biện pháp phát triển ĐNGV trình bày đây, biện pháp có vị trí quan trọng, vai trò định tác động đến ĐNGV, yếu tố cấu thành biện pháp tổng lực nhằm phát triển ĐNGV nhà trường đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng đồng cấu đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường Do thực biện pháp riêng lẻ mà cần phải thực cách đồng có phối hợp với theo công đoạn để phát huy tác dụng tổng hợp biện pháp Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp phát triển ĐNGV 3.3 ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 3.3.1 Các bƣớc tiến hành khảo nghiệm Bảng 3.3: Tổng hợp ý kiến CBQL ĐNGV tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Tính cần thiết Tính khả thi Các CBQL ĐNGV Điểm Thứ CBQL ĐNGV Điểm TB Thứ biện TB bậc X1 X1 & X bậc X2 X2 X1 pháp X1 & X2 BP BP BP BP BP BP BP 2.73 2.80 2.93 2.60 2.53 2.66 3.00 2.54 2.77 2.80 2.57 2.80 2.51 2.83 2.63 2.78 2.86 2.58 2.66 2.58 2.91 5 2.53 2.80 2.93 3.00 2.93 2.66 2.53 2.57 2.54 2.74 2.66 2.83 2.80 2.51 2.55 2.67 2.83 2.83 2.88 2.73 2.52 2 3.3.2 Kết khảo nghiệm Theo tổng hợp bảng 3.3, cán quản lý ĐNGV đánh giá cao tính cần thiết khả thi biện pháp mà tác giả luận văn nêu ra, từ khẳng định việc triển khai thực bảy biện Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 pháp nêu có tính khả thi cao cần thiết Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN giai đoạn mà cho trường nâng cấp thành trường cao đẳng TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chương này, đề tài đề bảy biện pháp để phát triển ĐNGV nhà trường Qua khảo sát cần thiết khả thi Mỗi biện pháp phần cấu thành hệ thống biện pháp, kết biện pháp sở, tiền đề điều kiện để thực biện pháp khác ngược lại Do cần thực đồng biện pháp đem lại hiệu công tác phát triển ĐNGV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ a) KẾT LUẬN Nghị Hội đồng nhân dân thành phố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 có nêu: " Nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp trình độ, cấu ngành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội thành phố", Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN sở đào tạo VHNT, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp bảo tồn sắc văn hóa địa phương, xây dựng phát triển nghiệp VHNT thành phố Để chuyển lên nhịp đập phát triển thành phố, thời gian qua nhà trường có quan tâm định đến việc phát triển đội ngũ cán quản lý, giáo viên vừa để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo vừa để đáp ứng cho định hướng phát triển trường thời gian đến đưa nhà trường phát triển lên Để đáp ứng từ đòi hỏi thực tế nhà trường, tác giả đặt vấn đề nghiên cứu " Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn nay" Trên sở nghiên cứu Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 sở pháp lý, sở lý luận, thông qua khảo sát thực trạng công tác phát triển ĐNGV, Luận văn đề xuất bảy biện pháp để phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN là: Biện pháp Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên phát triển ĐNGV Biện pháp Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV Biện pháp Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV Biện pháp Thực hiệu công tác tuyển chọn ĐNGV Biện pháp Sử dụng hợp lý ĐNGV Biện pháp Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV Biện pháp Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực phát triển ĐNGV Qua khảo nghiệm thực tế, bảy biện pháp mà luận văn nêu cần thiết có tính khả thi cao b) KHUYẾN NGHỊ Đối với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo - Đến nhà trường áp dụng chế độ giảng giáo viên theo quy định văn số 238/VHTT/ĐT ngày 26/02/1981 Bộ Văn hóa Thông tin, quy định chế độ giảng theo quy định Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo không thật phù hợp với đặc thù đào tạo văn hóa nghệ thuật (một số chuyên ngành múa, mỹ thuật, văn hóa có số chuẩn cao so với thực tế áp dụng trường) Do vậy, kiến nghị Bộ Văn hóa Thế thao Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo sớm ban hành chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp VHNT - Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sớm triển khai Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2011"về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nhóm ngành Văn hóa-Thể thao giai đoạn 2011-2020" Đề án Đổi nâng cao chất lượng đào tạo Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 Thủ tướng Chính phủ); đồng thời hỗ trợ kinh phí để nhà trường thực đào tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV - Kiến nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo có sách quán việc phát triển GDNN, vấn đề bất cập phải giải sớm để tạo điều kiện cho hệ đào tạo TCCN ổn định, phát triển bền vững như: vấn đề ạt mở trường đại học, cao đẳng chưa đảm bảo chất lượng thu hút phần lớn thí sinh hệ TCCN gây nên hệ thiếu thợ giỏi thừa thầy không hay; việc cho trường đại học đào tạo hệ TCCN tràn lan, hay học sinh tốt nghiệp TCCN VHNT địa phương muốn liên thông lên bậc cao gặp nhiều khó khăn; ra, phải xem xét; đánh giá lại nhằm đề giải pháp khả thi phân luồng sau trung học sở, qúa nhiều bất cập, đơn cử sau học sinh tốt nghiệp trung học sở vào học TCCN VHNT thời gian năm, thi tốt nghiệp việc không nợ môn học chương trình đào tạo theo chuyên ngành phải đảm bảo điều kiện có điểm ba môn văn sử địa trình độ lớp 12 bổ túc trung học phổ thông đạt từ điểm trở lên, điều bất hợp lý, làm tải việc học tập học sinh trung cấp nay, học sinh rẽ sang trung học TCCN lại phải tiếp tục học năm bổ túc văn hóa để đạt điều kiện nêu - Hiện chưa có văn pháp quy quy định tỷ lệ học sinh giáo viên trường trung cấp VHNT (đối với đại học, cao đẳng thực tế có tỷ lệ sinh viên/giảng viên khối ngành nghệ thuật 15 sinh viên/giảng viên, nhà trường tạm thời áp dụng tỷ lệ để tính toán định biên giáo viên hàng năm), ảnh hưởng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 lớn đến việc xây dựng định biên bổ sung tăng biên chế nhà trường, dẫn đến việc thiếu giáo viên nên giáo viên phải dạy thêm giờ, mời nhiều giáo viên thỉnh giảng; gây khó khăn cho việc hoạch định biện pháp phát triển ĐNGV; kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Bộ Giáo dục Đào tạo sớm giải bất cập Đối với UBND thành phố Đà Nẵng - Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đồng cho nhà trường; sớm đầu tư sở diện tích Hòa Vang để đảm bảo tiêu chí sở vật chất nâng cấp lên cao đẳng, điều kiện tiên để ổn định công tác đào tạo, ổn định việc làm, tạo môi trường làm việc thuận lợi, yếu tố tác động đến phát triển bền vững ĐNGV - Có sách thu hút giáo viên, giảng viên, chuyên gia theo sách thu hút nhân tài mà thành phố áp dụng để tạo nguồn cán bộ, giáo viên, giảng viên đủ chuẩn cho nhà trường - Theo sách hành thành phố (Chỉ thị số 15CT/TU ngày 31/1/2012 Thành ủy Đà Nẵng) việc tất trường hợp cử học từ ngày 01/02/2012 trở phải học vào ngày thứ bảy, chủ nhật sau 17 ngày thứ hai đến thứ sáu cấp kinh phí đào tạo cho viên chức công tác năm với tuổi đời 40 tuổi (theo Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 8/10/2010 UBND thành phố Đà Nẵng), ảnh hưởng định đến công tác chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên nhà trường; vậy, đề nghị cấp thẩm quyền có chế đặc thù cho trường nhà trường nhanh chóng hoàn thành tiêu chí đội ngũ theo yêu cầu nâng cấp trường lên cao đẳng đạt trình độ Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 theo định hướng phát triển ĐNGV "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng - Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng đạo ngành, cấp thực nghiêm túc định hướng phân luồng sau trung học sở để đảm bảo nguồn đào tạo trung cấp cho trường địa bàn nói chung, Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN nói riêng - Hiện nay, ĐNGV nhà trường tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch lương giáo viên trung học, nhiều giáo viên công tác lâu năm vượt khung chưa thi tuyển ngạch giáo viên trung học cao cấp Kiến nghị Sở Giáo dục-Đào tạo quan tâm tạo điều kiện để giáo viên nhà trường đạt điều kiện thi nâng ngạch (nay nâng hạng) đề nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo có chế chuyển thành giảng viên giáo viên đảm bảo yêu cầu trường nâng cấp lên bậc cao đẳng Đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng - Là quan chủ quản, quản lý trực tiếp nhà trường, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ nhà trường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV, đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí giải học hành giáo viên cử đào tạo sau đại học; tham mưu UBND thành phố phối hợp với sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải đầu tư sở trường Hòa Liên nhằm đảm bảo tiêu chí ĐNGV sở vật chất để nâng cấp lên cao đẳng./ Footer Page 26 of 126 ... LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tìm biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà nẵng. .. bảy biện pháp để phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN là: Biện pháp Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên phát triển ĐNGV Biện pháp Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển. .. nghiên cứu Các biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa- Nghệ thuật ĐN Giả thuyết khoa học Nếu chọn lựa, đề xuất áp dụng số biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa- Nghệ thuật ĐN theo hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay