Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa

13 86 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC CAO VĂN KHOA Phản biện 1: TS Nguyễn Sĩ Thư BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA Phản biện 2: PGS.TS Lê Quang Sơn Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học họp Trường Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại Học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU phát triển nước có 21.630 GV dạy nghề Lý chọn ñề tài trường cao ñẳng nghề, trung cấp nghề trung tâm dạy nghề Ngoài ra, nước có gần 16.000 GV thuộc sở khác, theo thống kê Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần Khóa VII năm 2009 Tổng Cục Dạy nghề “http://hanoimoi.com.vn ngày ñã khẳng ñịnh “Muốn CNH – HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh 14/01/2011” Tại trường cao ñẳng nghề, tỷ lệ GV có trình ñộ mẽ giáo dục – ñào tạo, phát huy nguồn nhân lực người, yếu tố ñại học trở lên chiếm 69,30%, cao ñẳng 13,53% CNKT, nghệ phát triển nhanh bền vững” Văn kiện Đại hội nhân 10,82% Tỷ lệ tương ứng trường trung cấp nghề Đảng toàn quốc lần thứ X ñã xác ñịnh: “Đổi tư giáo dục 54,17%, 18,99% 13,76%; trung tâm dạy nghề 38,60%, cách quán từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương 20,39% 25,51% Trong số này, tỷ lệ GV ñã qua bồi dưỡng sư pháp ñến cấu, hệ thống tổ chức, chế quản lý ñể tạo ñược phạm trường cao ñẳng nghề chiếm 81,19%, trường chuyển biến toàn diện giáo dục nước nhà, tiếp cận với trung cấp nghề chiếm 72,68% trung tâm dạy nghề 50,49% trình ñộ khu vực giới” Ưu tiên hàng ñầu cho việc nâng cao chất lượng dạy học Đổi chương trình, nội dung, phương pháp, trọng nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên tăng cường sở vật chất nhà trường, phát huy khả sáng tạo học sinh, sinh viên trình lĩnh hội kiến thức Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ñi vào hoạt ñộng ñào tạo khóa ñầu tiên hệ trung cấp nghề từ tháng năm 2007 Trường có chức năng, nhiệm vụ ñào tạo bồi dưỡng nghề cho người lao ñộng trình ñộ Công tác ñào tạo nghề ñang ñứng trước thách thức trung cấp nghề sơ cấp nghề theo mục tiêu, chương trình ñào tạo khó khăn kinh tế ñất nước ñang ngày phát triển ngành nghề ñược quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhanh chóng trình hội nhập kinh tế giới, phát ñồng thời thực chức ñào tạo liên thông trình ñộ triển nhanh chóng khoa học - kỹ thuật; yêu cầu số lượng chất tay nghề chức liên quan thuộc chuyên ngành ñược ñào lượng cao nguồn lực lao ñộng qua ñào tạo Hiện việc ñào tạo nghề tạo nhằm ñáp ứng nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Dung Quất, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển doanh nghiệp Vì khu công nghiệp tỉnh ñã ñạt ñược ngày tăng vậy, năm tới, vấn ñề ñào tạo nghề ñạt ñẳng cấp quốc tế, ñáng kể số lượng chất lượng ñào tạo Bên cạnh thành tựu ñạt công nhân có tay nghề cao có ý nghĩa quan trọng trình ñược, hạn chế chất lượng ñào tạo thấp, phát triển sản xuất doanh nghiệp trang thiết bị phục vụ cho học sinh thực hành thiếu, chưa thực Với phát triển qui mô ñào tạo nghề hệ thống ñồng khâu, trình ñộ chuyên môn số cán giáo sở dạy nghề nhằm ñáp ứng nhu cầu xã hội Tuy nhiên, bên cạnh viên dạy nghề chưa ñáp ứng kịp phát triển khoa học kỹ thuật ñào tạo nghề Đây nguyên Footer Page of 126 Header Page of 126 nhân quan trọng công tác ñào tạo nghề vừa yếu, vừa thiếu so với yêu cầu thực tế xã hội chưa chuẩn hóa ĐNGV dạy nghề phẩm chất trị, ñạo ñức nghề nghiệp, lối sống; lực chuyên môn; lực sư phạm dạy nghề lực phát triển Biện pháp quản lý ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Giả thiết khoa học nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, theo Thông tư số: 30/2010/TT- Nếu triển khai ñồng bộ, ñầy ñủ biện pháp quản lý BLĐTBXH ngày 29/9/2010 Bộ LĐTB&XH qui ñịnh Cho nên nâng cao số lượng, chất lượng bảo ñảm cấu ñội ngũ giáo viên việc phát triển ñội ngũ giáo viên vấn ñề có ý nghĩa then chốt ñào tạo nghề nhà trường giai ñoạn ñối với phát triển hệ thống ñào tạo nghề, ñáp ứng yêu cầu Nhiệm vụ nghiên cứu nghiệp công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước - Nghiên cứu sở lý luận phát triển ĐNGV Với lý nêu trên, chọn nghiên cứu ñề tài: "Biện pháp phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa” nhằm nâng cao số lượng, chất lượng - Khảo sát ñánh giá thực trạng phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi bảo ñảm cấu ñội ngũ giáo viên nhà trường, góp phần nâng - Đề xuất biện pháp quản lý ñội ngũ giáo viên Trường cao tỷ lệ ñào tạo lao ñộng có trình ñộ kỹ thuật, gắn công tác ñào tạo Trung cấp nghề Quảng Ngãi góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao ñộng doanh nghiệp Khu nghề giai ñoạn Kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp tỉnh xuất lao ñộng Mục ñích nghiên cứu Đề xuất biện pháp nhằm phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi ñáp ứng yêu cầu chất lượng ñào tạo nghề giai ñoạn Khách thể ñối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: bao gồm phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu, nhằm xác lập sở lý luận phát triển ñội ngũ giáo viên - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Gồm phương pháp ñiều tra, phương pháp nghiên cứu thực tế, quan sát, vấn tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm khảo sát, ñánh giá thực trạng ñội ngũ giáo viên công tác phát triển ñội ngũ giáo viên - Phương pháp toán học Phương pháp toán học ñể thống kê, tính toán số liệu thu thập ñược từ thực tế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 7 Phạm vi nghiên cứu Khảo sát, ñánh giá thực trạng ñề xuất biện pháp phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi giai ñoạn Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, luận văn có chương: + Chương Cơ sở lý luận phát triển ñội ngũ giáo viên + Chương Thực trạng ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi + Chương Biện pháp phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn ñề phát triển ĐNGV 1.2 Các khái niệm ñề tài 1.2.1 Giáo viên ñội ngũ giáo viên dạy nghề Điều 58 Luật Dạy nghề năm 2006; có tiêu chuẩn theo quy ñịnh khoản Điều 70 Luật giáo dục 1.2.2 Phát triển ñội ngũ giáo viên Phát triển ĐNGV trường trung cấp nghề phát triển nguồn lực GV ñảm bảo số lượng chất lượng ñạt chuẩn 1.2.3 Trường trung cấp nghề Luật dạy nghề ñược Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XI quy ñịnh tổ chức, hoạt ñộng, quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng dạy nghề Việt Nam 1.3 Đào tạo nghề hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1 Đào tạo nghề hệ thống giáo dục quốc dân Trong HTGDQD qui ñịnh cấp học ñó có dạy nghề theo Điều Luật Dạy nghề năm 2006 quy ñịnh 1.3.2 Phát triển hệ thống ñào tạo nghề ñáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, ñại hóa Nghị BCHTW Đảng lần thứ khóa VIII ñã xác ñịnh: “Coi giáo dục ñào tạo quốc sách hàng ñầu” [13,tr.30]; coi việc Footer Page of 126 Header Page of 126 ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hóa, ñại hóa khâu ñột phá phát triển KT-XH Hệ thống mạng lưới dạy nghề ñược ñổi phát triển” Đến nay, nước có 2052 sở dạy nghề (có 62 trường cao ñẳng nghề, 235 trường trung cấp nghề) 1.4 Các vấn ñề lý luận phát triển ñội ngũ giáo viên 1.4.1 Vị trí, vai trò giáo viên Trường trung cấp nghề giai ñoạn GV trường trung cấp nghề có vị trí, vai trò quan trọng công tác dạy nghề kinh tế tri thức 1.4.2 Nhiệm vụ quyền GV Trường trung cấp nghề 1.4.2.1 Nhiệm vụ giáo viên Giảng dạy theo ñúng nội dung, chương trình kế hoạch, quy ñịnh pháp luật; chấp hành quy chế, nội quy trường; tham gia hoạt ñộng chung trường ñịa phương Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ 1.4.2.2 Quyền giáo viên Được hưởng sách quy ñịnh Điều 80, 81 82 Luật giáo dục; khoản Điều 62 Điều 72 Luật Dạy nghề 1.4.3 Các quan ñiểm mô hình phát triển ĐNGV 1.4.3.1 Các quan ñiểm Chủ trương “Phát triển ñội ngũ giáo viên khâu then chốt ñổi toàn diện giáo dục, ñào tạo” thể Đại hội XI thực trạng ñội ngũ giáo viên, ñặc biệt ĐNGV dạy nghề Footer Page of 126 10 1.4.3.2 Các mô hình phát triển ñội ngũ GV 1.4.4 Nội dung phát triển ñội ngũ giáo viên Chiến lược phát triển giáo dục nước ta ñã nêu rõ phát triển ĐNGV ñảm bảo ñủ số lượng, hợp lý cấu, chuẩn hóa chất lượng (theo Quyết ñịnh 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005) 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển ñội ngũ GV trường trung cấp nghề 1.4.5.1 Qui mô ñào tạo cấu ngành nghề Qui mô ñào tạo, cấu ngành nghề yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến phát triển ĐNGV Hàng năm, ñào tạo: 1500 người (qui mô ñào tạo tỉnh: 10000-10500 người/năm, số lại ñào tạo theo hình thức khác 1000-1500 người/năm) 1.4.5.1 Chế ñộ sách ñối với ñội ngũ GV Công tác phát triển ĐNGV phải có chế ñộ sách phù hợp yếu tố quan trọng ñể tạo ñộng lực khuyến khích, bồi dưỡng ĐNGV nâng cao lực, kiến thức, kỹ năng, công nghệ mới, môi trường làm việc, nâng cao ñời sống cho ĐNGV 1.4.5.1 Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề ảnh hưởng ñến quy mô, cấu, chất lượng ñào tạo công tác phát triển ĐNGV 1.5 Yêu cầu phát triển ĐNGV trường trung cấp nghề Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc phát triển GV; ñủ số lượng, ñồng cấu, chất lượng GV ñạt chuẩn Header Page of 126 11 12 CHƯƠNG tỉnh 36.000 người Quy mô ñào tạo so với nhu cầu sử dụng lao THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát ñặc ñiểm tự nhiên, Kinh tế - Xã hội Giáo dục - ñào tạo tỉnh Quảng Ngãi 2.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên, Kinh tế-Xã hội tỉnh Quảng Ngãi ñộng giai ñoạn 2009-2015 ñào tạo 21.310/36.000 người chiếm tỷ lệ 59,19% số HS/SV Số 40,81%HS lại phải liên kết 2.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển nhà Trường Trường thuộc Sở LĐTBXH, từ năm 2007, ñào tạo 10 nghề trung cấp, nghề sơ cấp Hiện nay, ñào tạo 19 nghề trung cấp, nghề sơ cấp liên kết nghề cao ñẳng, HS hàng năm 2100HS 2.1.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên 2.2.1 Vị trí Tỉnh Quảng Ngãi tỉnh nằm vùng duyên hải Nam trung Trường sở dạy nghề thuộc HTGDQD hoạt ñộng theo bộ, phía bắc giáp với tỉnh Quảng Nam, phía nam giáp với tỉnh Bình Định, phía tây giáp với tỉnh Kon Tum, phía ñông giáp biển ñông quy ñịnh pháp luật Điều lệ Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 5.135 km2, chiếm 1,56% tổng diện 2.2.2 Chức tích tự nhiên nước, với dân số 1.310.000 người Trường có chức ñào tạo, bồi dưỡng nghề trình ñộ 2.1.1.2 Kinh tế - xã hội Năm 2011, tình hình kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, thách thức UBND tỉnh ñạo tập trung kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh kinh tế, bảo ñảm an sinh XH nên ñã phát triển ổn ñịnh 2.1.2 Tình hình Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Về lĩnh vực dạy nghề ñược thể qua Nghị 02/2009/NQ-HĐND HĐND Quảng Ngãi phát triển xã hội hoá dạy nghề giai ñoạn 2009-2015 ñịnh hướng ñến năm 2020 2.1.3 Tình hình ñào tạo nghề tỉnh Quảng Ngãi Giai ñoạn 2009-2010, sở dạy nghề tỉnh ñáp ứng ñào tạo 21.310 người, chiếm tỷ lệ 59,19% Nhu cầu tuyển dụng Footer Page of 126 trung cấp sơ cấp nghề theo mục tiêu, chương trình ñược duyệt 2.2.3 Nhiệm vụ Tổ chức tuyển sinh, quản lý HS, giảng dạy, học tập hoạt ñộng giáo dục, ñào tạo theo mục tiêu, chương trình 2.3 Định hướng phát triển ñào tạo nghề nhà trường ñến năm 2015 tầm nhìn ñến năm 2020 TRÌNH ĐỘ Cao ñẳng nghề (Liên kết) Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Tổng cộng DỰ KIẾN TUYỂN SINH (NĂM) 2011 2012 2013 2014 2015 100 150 200 250 300 750 850 900 1000 1200 400 500 700 800 1000 1250 1500 1800 2050 2500 Header Page of 126 13 14 2.4 Thực trạng tổ chức, quản lý, qui mô ñào tạo sở vật 2.5.1 Thực trạng số lượng chất Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Tổng CB-GV: 79 người, (GV: 58 người, QL-PV: 21 người) 2.4.1 Về tổ chức quản lý nhà trường 2.5.2 Thực trạng cấu Gồm có 03 phòng, 04 khoa, 01 Tổ Bộ môn chung 11 tổ Tổng số CB-GV là: 79 người (giới tính: 47 nam, 32 nữ) chuyên môn, Hội ñồng tư vấn, Đoàn thể - Cơ cấu ĐNGV theo trình ñộ, tuổi nghề tuổi ñời: 2.4.2 Về ñào tạo T/ * Về qui mô ñào tạo: Trung cấp: 19 nghề, ñào tạo từ 2–3 ñang Đại Cao T/cấp C.học học ñẳng CNKT phạm 01 17 47 49 1,7% 29% 81% 3,5% 15,5% 84% Th.sĩ năm, qui mô từ 100-120 hs; Sơ cấp: nghề, ñào tạo từ 2–6 tháng, cộng sư qui mô từ 50-140hs Số lượng * Kết ñào tạo: 58 Tỷ lệ % TT Hệ ñào tạo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trung cấp nghề 550 1068 1102 1558 1620 850 Sơ cấp nghề 734 373 389 359 400 500 Liên kết 52 189 184 180 150 Đặt hàng Trình ñộ ngoại ngữ ĐNGV 53/58, chiếm tỉ lệ 91% * Về chương trình ñào tạo: xây dựng theo Bộ LĐTBXH 2.4.3 Về sở vật chất trang thiết bị * Về sở vật chất: Tổng diện tích: 9.563 m (có 22 phòng học lý thuyết, 10 xưởng thực hành ñủ ñào tạo từ 2.000–2.500 HS * Thiết bị, máy móc, phương tiện ñào tạo nghề: 2.5 Thực trạng ĐNGV Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi Footer Page of 126 Sơ ñồ 2.4: Cơ cấu tổ chức nhà trường 111 tin học 46/58, chiếm tỉ lệ 79% - Về tuổi ñời: GV tuổi 40 là: 60 người chiếm (76%) - Về thâm niên giảng dạy: Tổng < năm số GV 79 5–10 năm 11-20 năm > 20 năm SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 42 53,2% 18 22,8% 12 15,2% 8,9% 2.5.3 Thực trạng chất lượng 2.5.3.1 Phẩm chất trị, ñạo ñức 2.5.3.2 Trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ Header Page of 126 15 16 GV có trình ñộ sau ñại học 17 GV ñang theo học cao học Trình ñộ ngoại ngữ, tin học hạn chế, chưa ñủ chuẩn 2.6.2.3 Về công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên Có giải pháp thiết thực, liệt chưa hiệu 2.5.3.3 Trình ñộ nghiệp vụ sư phạm 2.6.2.4 Về công tác kiểm tra, ñánh giá chất lượng ĐNGV Còn số GV chưa qua ñào tạo sư phạm bậc 100% Kết khảo sát ñược thể sau: Tốt Số lượng GV chưa bồi dưỡng sư phạm dạy nghề theo chuẩn 2.6 Thực trạng công tác phát triển ĐNGV trường năm qua Khá Tr.bình yếu khảo sát SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 50 11 22% 21 42% 18 36% 2.6.1 Nhận thức công tác phát triển ñội ngũ giáo viên 2.6.2.5 Về chế ñộ sách ñối với ñội ngũ giáo viên Xác ñịnh ñây vấn ñề quan trọng việc nâng cao chất Xây dựng Quy chế chi tiêu nội theo Nghị ñịnh 43/CP lượng ñào tạo nhằm phát triển lâu dài 2.6.3 Những thuận lợi khó khăn công tác phát 2.6.2 Thực trạng công tác phát triển ñội ngũ giáo viên triển ĐNGV 2.6.2.1 Về quy hoạch, tuyển dụng ñội ngũ giáo viên 2.6.3.1 Thuận lợi: Kết khảo sát ñược thể sau: 2.6.3.2 Khó khăn: Số lượng Tốt Khá Tr.bình yếu CHƯƠNG khảo sát SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 50 17 34% 23 46% 10 20% TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG NGÃI 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 2.6.2.2 Về sử dụng, bố trí xếp ñội ngũ giáo viên Kết khảo sát hiệu sử dụng, bố trí, xếp ĐNGV Số lượng Tốt Khá Tr.bình yếu khảo sát SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 50 16 32% 21 42% 13 26% Footer Page of 126 3.1.1 Nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc ñảm bảo tính phù hợp khả thi 3.2 Các biện pháp phát triển ĐNGV Trường TCN Quảng Ngãi 3.2.1 Nâng cao nhận thức công tác phát triển ĐNGV Header Page of 126 17 18 3.2.1.1 Mục ñích ý nghĩa biện pháp 3.2.2.2 Nội dung cách tổ chức thực Biện pháp giúp cho Ban giám hiệu, phòng, khoa, tổ - Căn Quyết ñịnh số: 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29 chuyên môn, giáo viên nhận thức ñúng tầm quan trọng tháng năm 2010 Bộ LĐTB&XH, ñể xây dựng cụ thể hóa việc phát triển ĐNGV, tạo cho họ niềm tin, tinh thần tích cực ủng tiêu chí, tiêu chuẩn nhà trường hộ hành ñộng ñúng thực công tác phát triển ĐNGV 3.2.1.2 Nội dung cách tổ chức thực - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng công tác phát triển ĐNGV theo hướng chuẩn hóa - Đẩy mạnh, tăng cường bồi dưỡng phẩm chất trị - Thường xuyên tổ chức hoạt ñộng sinh hoạt, giao lưu - Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thông 3.2.1.3 Điều kiện thực hiện: - Quan tâm, tạo ñiều kiện thuận lợi cho GV thực - Phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng kết ñánh giá thường xuyên kịp thời - Dự thảo, hội thảo lấy kiến ñóng góp 3.2.2.3 Điều kiện thực - Trước tiên phổ biến cho tất cán bộ, giáo viên - Thành lập phận tổ chức thực hiện, theo dõi ñôn ñốc trình thực hiện, kịp thời ñiều chỉnh, giải - Bố trí kinh phí thường xuyên thực 3.2.3 Quy hoạch xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV 3.2.3.1 Mục ñích ý nghĩa biện pháp Quy hoạch xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV nhằm ñáp ứng yêu cầu ñủ số lượng, chuẩn hóa chất lượng ñồng cấu, ñáp ứng qui mô ñào tạo nâng cao chất lượng 3.2.2 Cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí ñánh giá GV 3.2.3.2 Nội dung cách tổ chức thực 3.2.2.1 Mục ñích ý nghĩa biện pháp - Xác ñịnh quy mô ñào tạo theo giai ñoạn phát triển - Cơ sở xây dựng mục tiêu, chương trình ñào tạo, bồi dưỡng - Qui ñịnh chuẩn, vượt chuẩn tỉ lệ HS/GV - Giúp giáo viên tự ñánh giá phẩm chất trị, ñạo ñức - ĐNGV ñồng cấu, thâm niên, giới tính, ñộ tuổi lối sống, lực nghề nghiệp - Cơ sở ñể ñánh giá giáo viên hàng năm - Cơ sở ñể xây dựng chế ñộ, sách ñối với giáo viên Footer Page of 126 - Công tác kiểm tra, ñánh giá việc thực - Nghiên cứu, tham mưu dự báo nhu cầu, xu phát triển ngành nghề ñào tạo xây dựng qui mô ñào tạo ñể cân ñối Header Page 10 of 126 19 - Cân ñối nhu cầu thực trạng, lập kế hoạch tuyển dụng, thỉnh giảng, bố trí, sử dụng, ñào tạo, bồi dưỡng cho GV - Nâng cao chất lượng ĐNGV ñến năm 2015 ñạt chuẩn 3.2.3.3 Điều kiện thực - Hiệu trưởng ñạo xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV - Phải ñược hưởng ứng tất cán bộ, GV - Phải có kinh phí thực 3.2.4 Biện pháp tuyển chọn, bố trí xếp ĐNGV theo hướng chuẩn hóa sở trường 3.2.4.1 Mục ñích ý nghĩa biện pháp Nhằm bổ sung số lượng GV ñáp ứng ñủ số lượng, ñồng cấu ñạt chuẩn chất lượng 20 - Quy trình bước tuyển dụng ĐNGV 3.2.4.3 Điều kiện thực - Có kế hoạch phát triển ĐNGV theo nhu cầu quy trình - Hiệu trưởng ñạo tuyển chọn, bố trí, xếp GV - Hình thức tuyển dụng gồm thi tuyển xét tuyển - Kinh phí tổ chức thực 3.2.5 Tăng cường công tác ñào tạo, bồi dưỡng chuấn hóa phẩm chất trình ñộ chuyên môn cho giáo viên 3.2.5.1 Mục ñích ý nghĩa biện pháp Nhằm phát triển ĐNGV theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, bảo ñảm ñủ số lượng, ñồng cấu, tích cực tham gia bồi dưỡng phẩm chất trị, trình ñộ chuyên môn 3.2.4.2 Nội dung cách tổ chức thực 3.2.5.2 Nội dung cách tổ chức thực * Nội dung * Nội dung: - Xây dựng ban hành qui chế cụ thể hóa tiêu chí, tiêu Bồi dưỡng thường xuyên cho ĐNGV: Phẩm chất trị, chuẩn qui trình tuyển chọn, sử dụng GV - Có biện pháp tuyển chọn, bố trí sử dụng ĐNGV - Tiêu chuẩn tuyển dụng phải ñạt tiêu chuẩn chuyên môn kỹ nghề theo hướng chuẩn hóa * Tổ chức thực - Hiệu trưởng ñạo xây dựng qui trình tuyển dụng GV sở tiêu chí, tiêu chuẩn qui ñịnh ñược lấy ý kiến góp ý Footer Page 10 of 126 ñạo ñức nghề nghiệp, lối sống; Năng lực chuyên môn, kỹ nghề; Năng lực sư phạm dạy nghề; Phương pháp kiểm tra, ñánh giá kết học tập; Công tác quản lý hồ sơ dạy học xây dựng kế hoạch; Kỹ hoạt ñộng xã hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học * Cách tổ chức thực Header Page 11 of 126 21 - Ban giám hiệu chủ trì công tác xây dựng kế hoạch ñào tạo, ñào tạo lại, bồi dưỡng ĐNGV - Tiến hành rà soát lực chuyên môn ĐNGV - Rà soát, phân loại giáo viên, xác ñịnh nội dung ñào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên so với chuẩn quy ñịnh - Tổ chức ñi tham quan học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu, khảo sát thực tế trường dạy nghề, doanh nghiệp 3.2.5.3 Điều kiện thực - Có kế hoạch cụ thể tạo ñiều kiện ñào tạo bồi dưỡng - Tất CB-GV thống quan ñiểm - Phải có kinh phí tổ chức thực 3.2.6 Cải tiến hoàn thiện sách chế ñộ ñãi ngộ GV 3.2.6.1 Mục ñích ý nghĩa biện pháp Tạo ñộng lực thu hút, ñộng viên, nuôi dưỡng 22 - Thực kịp thời chế ñộ ñãi ngộ nhà nước - Có sách ñặc biệt ñối với GV có hoàn cảnh khó khăn * Cách tổ chức thực - Hiệu trưởng ñạo xây dựng kế hoạch sở vật chất, ñịnh mức vật tư cho công tác dạy nghề cho năm học - Xây dựng quy chế chi tiêu nội hàng năm - Nhà trường qui ñịnh cụ thể chế ñộ làm việc GV - Phải ñược thống thông qua trước tập thể cán bộ, GV - Đảm bảo chế ñộ công bằng, giám sát, kiểm tra ñôn ñốc 3.2.6.3 Điều kiện thực - Xây dựng qui chế, qui ñịnh vào văn pháp qui hành nhà nước - Ban giám hiệu ñạo thực việc kiểm tra, ñánh giá, kịp thời ñiều chỉnh nội dung không phù hợp 3.2.6.2 Nội dung cách tổ chức thực - Được thống tập thể ủng hộ, thực * Nội dung - Phải có kinh phí tổ chức thực - Xây dựng chế quản lý tài theo hướng tự chủ hạch toán Trường - Xây dựng quy chế chi tiêu nội phù hợp - Tạo ñiều kiện sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc ñời sống tinh thần cho giáo viên Footer Page 11 of 126 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Header Page 12 of 126 23 24 Theo khảo sát (50 CBQL, GV), biện pháp ñề xuất ñược Kết khảo nghiệm T Nội dung T Các biện pháp Tính cần thiết Nâng cao nhận thức 33 67 (%) Cụ thể hóa tiêu 62 86 14 (%) (%) (%) 38 65 29 Quy hoạch xây biện pháp không cần thiết không khả thi Về tính cần thiết, tất ý kiến CBQL-GV ñều cho cần phải thực 0 Hai biện pháp: Nâng cao nhận thức phát triển ĐNGV Quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV nhà trường biện pháp có tính khả thi cao Tuy nhiên, biện pháp 0 (%) (%) (%) (%) 82 12 92 (%) lại có tính khả thi chưa cao Vậy, nhận ñịnh biện pháp ñề xuất ñều có vai trò ñịnh, ñược thực ñồng ñể tác ñộng dựng kế hoạch phát (%) (%) theo 73 15 hướng chuẩn hóa (%) triển ĐNGV biện pháp chuẩn, tiêu chí ñánh giá GV công tác phát triển ĐNGV ña số CBQL-GV cho có tính cần thiết tính khả thi, Tính khả thi 0 vào khâu trình xây dựng phát triển ĐNGV nhà trường nhằm phát huy tính hiệu biện pháp (%) (%) 68 30 (%) (%) (%) Tuyển chọn, bố trí xếp ĐNGV 12 (%) (%) KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ sở trường * KẾT LUẬN Tăng cường công tác ñào tạo, bồi dưỡng 80 14 chuẩn hóa phẩm chất trình ñộ chuyên 84 12 (%) (%) (%) Vấn ñề chất lượng giáo dục ñào tạo nói chung, chất lượng (%) (%) (%) dạy nghề nói riêng ñang ñược xã hội quan tâm ĐNGV yếu tố mang tính chất ñịnh ñến chất lượng ñào tạo nghề Vậy, ñể thực thành công chiến lược phát triển nhà trường môn cho GV thiết phải phát triển ĐNGV ñủ số lượng, chuẩn hóa chất Cải tiến hoàn thiện 79 13 sách chế ñộ ñãi ngộ GV Footer Page 12 of 126 72 23 (%) (%) (%) lượng ñồng cấu ñáp ứng ñược yêu cầu ñào tạo nguồn 0 (%) (%) (%) nhân lực kỹ thuật Header Page 13 of 126 25 Với yêu cầu nêu trên, Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi khó khăn sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, giáo trình, ñặc biệt hạn chế công tác quản lý phát triển ĐNGV, nên cần có biện pháp phát triển ĐNGV nhà trường theo hướng chuẩn hóa, ñó là: Nâng cao nhận thức công tác phát triển ĐNGV Cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí ñánh giá GV Quy hoạch xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV Tuyển chọn, bố trí xếp ñội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa sở trường Tăng cường công tác ñào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa phẩm chất trình ñộ chuyên môn cho giáo viên Cải tiến hoàn thiện sách chế ñộ ñãi ngộ giáo viên nhà trường * KHUYẾN NGHỊ Đối với Bộ Lao ñộng Thương binh Xã hội - ĐNGV dạy nghề ñược tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch lương giáo viên trung học Nhà nước cần xây dựng hệ thống thang bảng lương, ngạch bậc cho GV dạy nghề - Tăng cường cải cách chế ñộ, sách ñối với GV - Dành kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao lực ĐNGV dạy nghề Footer Page 13 of 126 26 Đối với UBND tỉnh Sở LĐTBXH Quảng Ngãi - Đầu tư sở vật chất, thiết bị ñại, có sách hỗ trợ học phí cho người học nghề, tạo ñiều kiện cho nhà trường mở rộng diện tích quy mô ñào tạo - Có sách thu hút giáo viên dạy nghề, hỗ trợ kinh phí ñào tạo sau ñại học cho GV trường TCN - Xây dựng hệ thống dự báo phát triển nguồn nhân lực nhu cầu ñào tạo nghề - Sở LĐTBXH tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự báo cụ thể nhu cầu ñào tạo nguồn nhân lực ñào tạo ngành nghề cụ thể tỉnh cho năm ñến ... lý luận phát triển ñội ngũ giáo viên + Chương Thực trạng ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi + Chương Biện pháp phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi CHƯƠNG... giá thực trạng phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi bảo ñảm cấu ñội ngũ giáo viên nhà trường, góp phần nâng - Đề xuất biện pháp quản lý ñội ngũ giáo viên Trường cao tỷ... ñại hóa ñất nước - Nghiên cứu sở lý luận phát triển ĐNGV Với lý nêu trên, chọn nghiên cứu ñề tài: "Biện pháp phát triển ñội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay