Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

13 92 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:26

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN NHỰT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ TỈNH QUẢNG NGÃI Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 1: TS.VÕ NGUYÊN DU Phản biện 2: TS HUỲNH THỊ THU HẰNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 ñề mục tiêu ñến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng ñại Một ba khâu ñột phá Chiến lược phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, huyện Đức Phổ chưa có công trình nghiên cứu khoa học vấn ñề Trên sở lý luận thực tiễn, với mong muốn ñược ñóng góp số ý kiến ñể nhằm phát triển ĐNGV THPT huyện nên chọn ñề tài: “Biện pháp phát triển ĐNGV THPT huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi ” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU yếu tố ñịnh ñẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, cấu lại kinh tế, chuyển ñổi mô hình tăng trưởng lợi cạnh tranh quan trọng nhất, bảo ñảm cho phát triển nhanh, hiệu bền vững Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác QL ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Trên sở ñó, ñề xuất biện pháp phát triển ĐNGV THPT ñịa bàn huyện ñể ñáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giai ñoạn Thành tựu hay yếu trường học xét cho ñều có nguyên nhân từ QL Hiệu trưởng Trong ñó QL ĐNGV mặt QL quan trọng Tình hình chất lượng GD nhiều yếu bất cập ñang vấn ñề xúc xã hội ngành GD nước ta Vì thế, vấn ñề phát triển ĐNGV vấn ñề cấp thiết Trên ñịa bàn huyện Đức Phổ có trường trung học phổ thông (THPT), ñó là: Trường THPT số Đức Phổ (DP1), Trường THPT số Đức Phổ (DP2) Trường THPT Lương Thế Vinh (LTV) Tình hình ĐNGV THPT huyện nhiều vấn ñề cần phải quan tâm như: nâng cao chất lượng, ñảm bảo ñủ số lượng ñồng cấu ñội ngũ Trong năm qua công tác QL ĐNGV HT trường THPT huyện có nhiều cố gắng, song nhìn từ góc ñộ khoa học QLGD thiếu tính ñồng bộ, hạn chế nhiều bất cập Yêu cầu ñặt cần phải có biện pháp QL phù hợp với tình hình thực tế ñể phát triển ĐNGV Qua trình thực tiễn làm công tác QL trường THPT Lương Thế Vinh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trình học tập, nghiên cứu khoa học QLGD, cho việc ñề biện pháp phát triển ĐNGV THPT huyện Đức Phổ yêu cầu cấp thiết Hơn nữa, KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác QL ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp QL HT công tác phát triển ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Việc QL ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thiếu tính ñồng bộ, hạn chế nhiều bất cập Nếu áp dụng ñầy ñủ, hợp lí ñồng biện pháp phát triển ĐNGV tác giả ñề xuất ĐNGV THPT huyện ñáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển GD THPT ñịa bàn huyện giai ñoạn NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận GV THPT, ĐNGV THPT QL ĐNGV THPT - Khảo sát, phân tích ñánh giá thực trạng công tác QL ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài giới hạn khảo sát biện pháp QL ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, ñó là: Trường THPT số Đức Phổ, trường THPT số Đức Phổ trường THPT Lương Thế Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2 KHÁI NIỆM CÔNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI Vinh năm học: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 Đối với biện pháp ñề xuất, ñề tài giới hạn việc khảo nghiệm tính hợp lý tính khả thi qua ý kiến chuyên gia QLGD PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.2.1 Khái niệm giáo viên THPT ñội ngũ giáo viên THPT 1.2.1.1 Giáo viên: Điều 70 Luật Giáo dục năm 2005 quy ñịnh “Nhà giáo người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường sở giáo dục khác Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8.1 Ý nghĩa lý luận: ñề tài làm sáng tỏ sở lý luận GV THPT, ĐNGV THPT QL ĐNGV THPT 8.2 Ý nghĩa thực tiễn: ñề tài làm rõ ñươc thực trạng công tác QL ĐNGV HT trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nêu nguyên nhân thực trạng Trên sở ñó, ñề xuất biện pháp phát triển ĐNGV HT trường THPT ñịa bàn CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở ñầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận quản lý ĐNGV THPT Chương 2: Thực trạng công tác QL ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Biện pháp phát triển ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi GV 1.2.1.2 Giáo viên THPT: GV THPT người giảng dạy môn học ñó trường THPT qua giảng dạy môn học ñó mà GD học sinh theo mục tiêu GD ñã ñề ñối với GD THPT 1.2.1.3 Đội ngũ: ĐNGV tập hợp người làm công tác giảng dạy trường mầm non phổ thông, ñược tổ chức thành lực lượng, chung nhiệm vụ giảng dạy, GD, tổ chức ñó nhằm mục tiêu ñào tạo người học có phẩm chất trị, ñạo ñức, có kiến thức lực tương xứng với trình ñộ ñào tạo 1.2.1.4 Đội ngũ giáo viên THPT: ĐNGV trường THPT tập hợp tất GV trường ñó theo cấu trúc ñịnh mặt tổ chức, có số lượng GV ñịnh có chất lượng ñịnh tạo thành tập thể sư phạm ñược ñánh giá vững mạnh hay yếu nói 1.2.2 Khái niệm QL, QLGD, QL ĐNGV THPT 1.2.2.1.Quản lý: QL trình ñó chủ thể QL tác ñộng tổ hợp chức QL ñến khách thể QL nhằm ñạt ñược mục tiêu ñề Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2.2 Quản lý giáo dục: QLGD cấp ñộ vĩ mô tác ñộng tự giác có ý thức, có mục ñích, có kế hoạch, có hệ thống chủ thể QL ñến tất mắt xích hệ thống, từ cấp cao ñến sở GD nhà trường, nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu phát triển GD 1.2.2.3 Quản lý ñội ngũ giáo viên THPT: QL ĐNGV THPT 1.3.3 Yêu cầu ñối với GV THPT ĐNGV THPT 1.3.3.1 Yêu cầu ñối với giáo viên THPT 1.3.3.2 Yêu cầu ñối với ñội ngũ giáo viên THPT 1.4 QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT 1.4.1 Mục tiêu công tác quản lý ñội ngũ giáo viên THPT 1.4.2 Nội dung công tác quản lý ñội ngũ giáo viên THPT trình HT tác ñộng ñến ĐNGV ñể tổ chức phối hợp hoạt ñộng họ trình GD HS 1.2.3 Khái niệm phát triển ñội ngũ giáo viên THPT 1.2.3.1 Phát triển: Theo quan ñiểm biện chứng triết học thì: 1.4.2.1 Quản lý quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV 1.4.2.2 Quản lý sử dụng ñội ngũ giáo viên 1.4.2.3 Quản lý ñánh giá ñội ngũ giáo viên 1.4.2.3 Quản lý bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên “Sự phát triển kết cùa trình thay ñổi lượng dẫn ñến thay ñổi chất, phát triển diễn theo ñường xoáy trôn ốc Nghĩa trình phát triển dường có quay trở lại ñiểm xuất phát, sở cao hơn.” 1.2.3.2 Phát triển ñội ngũ giáo viên THPT: Thuật ngữ “Phát triển ĐNGV” ñược hiểu khái niệm tổng hợp bao gồm việc bồi dưỡng ĐNGV phát triển nghề nghiệp ĐNGV Nếu phạm vi bồi dưỡng bao gồm mà người GV cần phải biết phạm vi phát triển nghề nghiệp ĐNGV bao gồm họ nên biết phát triển ĐNGV bao quát tất mà người GV trau dồi phát triển ñể ñạt ñược mục tiêu cho thân cho nhàtrường 1.3 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.3.1 Vai trò giáo viên THPT ñội ngũ giáo viên THPT 1.3.1.1 Vai trò giáo viên THPT 1.3.1.2 Vai trò ñội ngũ giáo viên THPT 1.3.2 Nhiệm vụ GV THPT ĐNGV THPT 1.3.2.1 Nhiệm vụ giáo viên THPT 1.3.2.2 Nhiệm vụ ñội ngũ giáo viên THPT Footer Page of 126 1.4.2.5 Quản lý việc tạo môi trường làm việc cho ĐNGV Tiểu kết chương Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Phương pháp khảo sát 2.1.2 Nội dung khảo sát 2.1.3 Đối tượng khảo sát 2.1.4 Tiến hành khảo sát 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH TÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 2.2.2 Tình hình phát triển giáo dục-ñào tạo 2.2.2.1 Quy mô trường, lớp học sinh 2.2.2.2 Cơ sở vật chất phương tiện dạy học 2.2.2.3 Đội ngũ giáo viên cán quản lý Header Page of 126 10 2.2.2.4 Chất lượng giáo dục 2.3 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.3.1 Thực trạng số lượng 2.3.2 Thực trạng chất lượng 2.3.3 Thực trạng cấu Phương sai ñộ lệch chuẩn ño mức ñộ phân tán số liệu mẫu quanh số trung bình (TB) Phương sai ñộ lệch chuẩn lớn mức ñộ phân tán lớn Ngoài tần số câu trả lời xuất nhiều ñược ñánh dấu ô ñậm ñể biết thêm mốt mẫu số liệu Mốt mẫu số liệu giá trị x có tần số lớn Về giới tính Về ñộ tuổi Về thâm niên công tác 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Có câu trả lời tần số xuất ít, ñể có ñộ xác cao ñánh giá công tác QL ĐNGV HT, người nghiên cứu làm tròn ñến chữ số thập phân cột tần suất, số TB, phương sai ñộ lệch chuẩn bảng tính Excel CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI Sau xử lý số liệu thô, người nghiên cứu tiến hành xử lý số liệu phiếu trưng cầu ý kiến Microsoft Excel Từng mức cột ñánh giá hoạt ñộng QL HT ñược gán ñiểm số tương ứng: tốt = ñiểm, = ñiểm, TB = ñiểm, yếu = ñiểm Dựa vào kích thước mẫu N, tần số xuất câu trả lời n, giá trị x (4, 3, 2, 1), người nghiên cứu lập công thức tính tần suất f, ñiểm số trung bình X (số trung bình), phương sai S2 ñộ lệch chuẩn diểm S hoạt ñộng QL với ký hiệu ý nghĩa sau: Với giá trị x 4, 3, 2, ñã gán mặt lý thuyết số TB lớn 4, nhỏ 1, mức bình quân 2,5 Người nghiên cứu dựa vào số TB ñể xếp loại hoạt ñộng QL theo mức: yếu, TB, TB khá, khá, tốt tốt: Loại yếu: Dưới 2.5 ñiểm Loại TB: Từ 2,5 ñiểm – 2,8 ñiểm Loại TB khá: Từ 2,8 ñiểm – 3,0 ñiểm Loại khá: Từ 3,0 ñiểm – 3.3 ñiểm Loại tốt: Từ 3,3 ñiểm – 3.5 ñiểm Loại tốt: Từ 3,5 ñiểm – 4,0 ñiểm 2.4.1 Thực trạng công tác quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV Hoạt ñộng 1.1: Lập quy hoạch dự báo ñược nhu cầu số lượngGV Kết khảo sát cho thấy mốt mẫu số liệu giá trị x = (tốt) với tần số n xuất lên ñến 102, nhiên số TB X = 3,21 loại Xem xét ñến phương sai ñộ lệch chuẩn ñiểm ta thấy S2 = 0,87, S = 0,93 lớn, chứng tỏ mức ñộ phân tán quanh số TB ñáng kể Nghĩa mốt mẫu số liệu giá trị x = 4, tần số tốt xuất nhiều tần số TB yếu ñáng kể Những số liệu phân tích cho ta kết luận: hoạt ñộng QL dự báo ñược nhu cầu số lượng GV Tần suất fi giá trị xi: fi = ni (100%), i = 1, N Số trung bình X dùng làm ñại diện cho số liệu mẫu: X= N m ∑ n x , (m = 4) i =1 i i Phương sai S2 tính theo công thức bảng phân bố tần số: m ( n x ) , (m = 4) ∑ i i N i =1 i =1 Độ lệch chuẩn S bậc hai phương sai: S = S Footer Page of 126 S2 = N m ∑n x i i − Header Page of 126 11 12 HT ñạt mức tốt Trong hoạt ñộng kết QL HT trường DP1 tốt nhất, với tần suất tốt f = 51,14%, số TB X = 3,24 ( mức khá), phương sai S2 = 0,82 ñộ lệch chuẩn S = 0,91 Tiếp ñến kết QL HT trường DP2 với tần suất tốt f = 50,70%, số TB X = 3,24 (mức khá), phương sai S2 = 0,86 ñộ lệch chuẩn S = 0,93 Kết QL HT trường LTV thấp nhất, với tần suất tốt f = 45,65%, số TB X = 3,11( ñịnh Chuẩn nghề nghiệp GV trung học theo Điều lệ Trường Trung học hành Đánh giá chung cho trường mức với mốt mẫu số liệu giá trị x = (tần số n = 97, tần suất f = 47,32%), số TB X = 3,15, phương sai S2 = 0,93 ñộ lệch chuẩn S = 0,96 tương ñối lớn Sau phân tích, ñánh giá hoạt ñộng QL, người nghiên cứu tính ñiểm trung bình chung hoạt ñộng QL từ 1.1 ñến 1.4 Điểm TB khá), phương sai S2 = 0,97 ñộ lệch chuẩn S = 0,98 lớn Hoạt ñộng 1.2: Thực quy ñịnh công khai tuyển dụng GV Mốt mẫu số liệu giá trị x = (khá), tần số n = 60, tần suất tương ứng f = 29,27%, số TB ñạt mức bình quân ( X = chung X = (3,21 + 2,62 + 3,00 + 3,15 ): = 3,00 Kết hợp với phân tích hoạt ñộng QL trên, ta có kết luận: công tác QL HT quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV ñạt mức khá, ñó có hoạt ñộng QL mức khá, hoạt ñộng QL mức TB hoạt ñộng 2,62) Phương sai ñộ lệch chuẩn ñều lớn (S2 = 1,24, S = 1,11), mức ñộ phân tán lớn chứng tỏ có nhiều ý kiến ñánh giá khác việc thực ñúng quy trình tuyển GV HT Số liệu phân tích cho ta kết luận: việc thực ñúng quy trình tuyển GV HT ñạt mức TB So sánh kết họat ñộng QL HT việc thực ñúng quy trình công khai tuyển dụng GV kết QL HT trường DP1 ñiểm cao (X = 2,90, ñạt mức TB khá), kết QL HT trường LTV ñiểm thấp (X = 1,76, xếp loại yếu), ý kiến ñánh giá tập trung vào mức yếu TB (S2 = 0,83, S = 0,91) Hoạt ñộng1.3:Tuyển dụng GV có ñảm bảo không thiếu không thừa Hoạt ñộng QL HT trường DP1, DP2 ñều có ñiểm tốt (X theo thứ tự 3,30; 3,38), phương sai ñộ lệch chuẩn ñiểm ñều nhỏ, ý kiến ñánh giá hoạt ñộng QL tuyển ñủ số lượng GV so với tỉ lệ 2,25 GV/lớp HT trường DP1, DP2 chủ yếu tập trung vào tốt Riêng QL HT trường LTV ñiểm thấp (X = 1,83, xếp loại yếu) Vì ñánh giá chung hoạt ñộng QL HT ñạt mức (X = 3,00, S2 = 1,19, S = 1,09, tần suất f = 44,88%) Hoạt ñộng 1.4: GV ñược tuyển dụng có ñảm bảo tiêu chuẩn Yêu cầu tiêu chuẩn ñặt ñây dựa Quy QL mức tốt yếu 2.4.2 Thực trạng việc sử dụng ñội ngũ giáo viên Hoạt ñộng 2.1: Phân công giảng dạy ñúng chuyên môn ñào tạo Với tần số tốt lên ñến 141 (tần suất f = 68,78%), tần số 48 (tần suất f = 23,41%), mốt mẫu số liệu giá trị x = 4, số TB X = 3,59, ý kiến ñều tập trung (S2 = 0,48, S = 0,69), cho thấy hoạt ñộng QL HT phân công giảng dạy ñúng chuyên ngành ñược ĐT GV ñạt mức tốt Riêng trường, số TB ñiểm QL HT trường LTV cao nhất, mức tốt (X = 3,65) Số TB ñiểm HT trường DP1 (X = 3,52) trường DP2 (X = 3,63) ñều mức tốt Hoạt ñộng 2.2: Phân công có kết hợp lực nguyện vọng Với số TB X = 3,07, QL HT trường DP2 ñạt khá, QL HT trường DP1 ñạt TB (X = 2,99), QL HT trường LTV ñạt TB ( X = 2,57) Tính chung trường hoạt ñộng QL HT ñạt mức TB với số TB X = 2,92, phương sai S2 = 1,03 tương ñối lớn Ý kiến ñánh giá trường phân tán Theo người nghiên cứu, kết khách quan thực tế có HT phân công nhiệm vụ cho GV lại ñạt ñến mức hoàn toàn thỏa mãn ñồng thời yêu cầu lực nguyện vọng GV Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 Hoạt ñộng2.3: Sử dụng GV ý ñến phát triển lực cho họ Mốt mẫu số liệu giá trị x = 1, tần số yếu cao nhất, lên ñến 73 (tần suất f = 35,61%), tần số TB 51 (tần suất f = 24,88%), số TB X = 2,21; phương sai ñộ lệch chuẩn lớn (S2 = 1,23, S = 1,11), cho ta kết quả: HT phân công GV ý ñến phát triển chuyên môn cho họ Qua khảo sát cho thấy kết ñánh giá hoạt ñộng QL có phương sai ñộ lệch chuẩn tương ñối nhỏ (S2 = 0,73; S = 0,85), tức ý kiến tương ñối tập trung, cụ thể tập trung ñánh giá chủ yếu mức tốt (tần suất chung tốt f = 81,46%) Số TB tương ñối cao, mức ( X = 3,25) Chứng tỏ HT ñã ñảm bảo ñược công khai ñánh giá GV Nhìn chung HT trường ñều công khai Hoạt ñộng 2.4: Khi phân công GV có xuất phát từ lợi ích HS Qua kết khảo sát, công tác QL trường LTV tốt công tác QL trường DP1 DP2 Ở trường DP1 DP2 số TB ñiểm QL X 2,58 2,79 (ở mức TB), trường LTV số TB ñiểm QL X = ñánh giá GV, kết khảo sát mức tốt (số TB X theo thứ tự trường 3,31; 3,26; 3,13) Hoạt ñộng 3.3: Đánh giá giáo viên ñảm bảo ñược dân chủ Mốt mẫu số liệu giá trị x =4 (tốt) ứng với tần số n = 70 3,02 ñạt mức Tính chung trường số TB X = 2,75, phương sai ñộ lệch chuẩn S2 = 1,22, S = 1,10 lớn, ý kiến ñánh giá có phân tán tương ñối cao, chứng tỏ phân công giảng dạy có xuất phát từ lợi ích HS ñạt mức TB Điểm TB chung hoạt ñộng QL từ hoạt ñộng 2.1 ñến 2.4 X = (3,59 + 2,92 + 2,21 + 2,75 ): = 2,87 cho ta kết luận: QL sử dụng GV ñạt mức TB Kết phân tích cho thấy hoạt ñộng QL khảo sát có hoạt ñộng QL ñạt tốt, hoạt ñộng TB khá, hoạt ñộng mức TB hoạt ñộng QL mức yếu 2.4.3 Thực trạng việc ñánh giá ñội ngũ giáo viên Hoạt ñộng 3.1: Đánh giá GV theo Quy ñịnh Chuẩn nghề nghiệp Các HT nặng cách ñánh giá truyền thống, chưa bám vào tiêu chí quy ñịnh Chuẩn nghề nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy ý kiến ñánh giá hoạt ñộng QL tập trung ñều tất mức (phương sai ñộ lệch chuẩn lớn S2 = 1,19, S = 1,09 )số TB ñạt mức TB (X = 2,56) So sánh việc ñánh giá GV HT qua số TB ta thấy HT trường DP2 có số ñiểm cao nhất, mức TB ( X =68), HT trường LTV có số ñiểm thấp nhất, mức yếu( X = 2,33) Hoạt ñộng 3.2: Đánh giá giáo viên ñảm bảo ñược công khai (f=34,15%) số TB X = 2,75 chứng tỏ ñánh giá GV HT chưa thật ñảm bảo dân chủ Khi công khai kết ñánh giá, GV ñược trình bày ý kiến bảo lưu ý kiến kết ñánh giá ñược ñiều chỉnh Không khí họp toàn thể GV họp tổ ñánh giá GV thường nặng nề nể nên có ý kiến ñóng góp cho ñồng nghiệp So sánh QL HT ñảm bảo dân chủ ñánh giá GV ñiểm QL HT trường LTV cao nhất, mức (X = 3,02), ñiểm QL HT trường DP1 DP2 ñạt mức TB ( X = 2,65 X = 2,69) Hoạt ñộng 3.4: Đánh giá giáo viên ñảm bảo ñược công Mốt mẫu số liệu giá trị x = (TB) ứng với tần số n = 80, tần suất f = 39,02 % Các ý kiến ñánh giá tập trung mức TB (tần suất chung TB 73,17 %), phương sai S2 = 0,78, ñộ lệch chuẩn S = 0,88) Số TB mức yếu ( X = 2,41) Chứng tỏ HT chưa ñảm bảo công ñánh giá GV Với ñiểm TB chung hoạt ñộng QL từ hoạt ñộng 3.1 ñến 3.4 X = (2,56 + 3,25 + 2,75 + 2,41 ): = 2,74, mức TB Chứng tỏ HT trường THPT huyện Đức Phổ chưa có quan tâm, ñầu tư QL ñánh giá GV Có hoạt ñộng QL ñược ñánh giá mức khá, hoạt ñộng QL mức TB,1 hoạt ñộng QL mức yếu Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 2.4.4 Thực trạng công tác bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên Hoạt ñộng 4.1: Bồi dưỡng ñạo ñức nghề nghiệp cho ĐNGV Qua vấn số GV, người nghiên cứu ñược biết HT ñã thường xuyên bồi dưỡng ñạo ñức nghề nghiệp cho GV Kết khảo sát thể nhận ñịnh xác: ý kiến ñánh giá chủ yếu tập trung mức tốt (phương sai ñộ lệch chuẩn tương ñối sai S2 = 1,00, ñộ lệch chuẩn S = 1,00), tần suất chung giá trị TB tốt f = 70,24%) với số TB bé (X = 2,00) cho thấy kết QL HT việc ñề yêu cầu ñể GV tự bồi dưỡng hàng năm mức yếu Điểm TB chung hoạt ñộng QL từ hoạt ñộng 4.1 ñến 4.4 X = (3,30 + 2,79 + 2,87 + 2,00 ): = 2,74, cho thấy công tác QL HT bồi dưỡng ĐNGV ñạt mức TB, Có hoạt ñộng QL mức nhỏ S2 = 0,62; S = 0,79, tần suất chung tốt f = 87,32%), số TB mức tốt X = 3,30 So sánh việc bồi dưỡng ñạo ñức nghề nghiệp cho ĐNGV HT qua số TB ta thấy hoạt ñộng HT trường DP1 ñạt số ñiểm cao (X = 3,33), HT trường LTV ñạt số ñiểm thấp tốt, hoạt ñộng QL mức TB khá, hoạt ñộng QL mức TB hoạt ñộng QL mức yếu 2.4.5 Thực trạng việc tạo môi trường làm việc cho ĐNGV Hoạt ñộng 5.1: Xây dựng nề nếp, kỷ cương nhà trường (X =3,24) mức Hoạt ñộng 4.2: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐNGV Hoạt ñộng chuyên môn mà người nghiên cứu ñưa hướng dẫn GV ñánh giá phát phiếu trưng cầu ý kiến việc soạn giáo án, việc thực chương trình, sinh hoạt tổ chuyên môn, dự hội giảng Kết khảo sát cho thấy việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hoạt ñộng chuyên môn HT chưa ñược thường xuyên, ñạt mức TB (X = 2,79) Số TB ñiểm X hoạt ñộng QL HT trường DP1, HT trường DP2, HT trường LTV theo thứ tự 2,85; 2,82; 2,63 Mặc dù ñánh giá hoạt ñộng QL HT trường DP1 có ñiểm TB cao mức TB Hoạt ñộng 4.3: Bồi dưỡng phương pháp dạy học Các ý kiến có ñộ phân tán cao (S2 = 1,03, S = 1,01), mốt mẫu số liệu có giá trị x = (khá) ứng với tần số n = 71, tần suất f = 34,63 %, số TB ñạt mức TB (X = 2,87) Việc bồi dưỡng phương pháp dạy học chưa ñược HT quan tâm ñúng mức Hoạt ñộng 4.4: Hàng năm có ñề yêu cầu ñể GV tự bồi dưỡng Mốt mẫu số liệu giá trị x = (ứng với tần số n = 81 cao, tần suất f = 39,51%) ý kiến ñánh giá chưa tập trung (phương Kết khảo sát cho thấy việc xây dựng nề nếp, kỷ cương trường DP1, trường DP2 trường LTV ñều mức TB khá, số TB ñiểm (X theo thứ tự là: 2,98; 3,11; 3,17) Tính chung trường, ý kiến ñánh giá kết QL HT việc xây dựng nề nếp, kỷ cương nhà trường có ñộ phân tán tương ñối nhỏ (S2=0,86, S = 0,93) Tần số xuất nhiều n = 80 (tần suất f = 39,02 %) ứng với mốt mẫu số liệu có giá trị x = (tốt) Kết ñạt (X = 3,07) Hoạt ñộng 5.2: Thực quy chế dân chủ trường học Mốt mẫu số liệu dừng giá trị x = (TB) với tần số n = 83, tần suất tương ứng f = 40,49%; phương sai ñộ lệch chuẩn nhỏ, ý kiến ñánh giá tập trung (S2 = 0,76, S = 0,93); số TB lại nhỏ (X = 2,38), chứng tỏ hoạt ñộng QL xây dựng quy chế dân chủ nhà trường HT yếu Yếu trường LTV, số TB X = 1,96 Đa số TTCM ñại diện GV ñược hỏi vấn ñề ñều cho HT quan tâm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng kịp thời giải thắc mắc GV trường Hoạt ñộng 5.3: Chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần cho ĐNGV Mặc dù ý kiến ñánh giá có ñộ phân tán cho tốt, khá, TB yếu tương ñối cao (phương sai ñộ lệch chuẩn S2 = 1,26, S = 1,12) Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 tần số n giá trị x = (yếu) lên ñến 53, tần số n giá trị x = (TB) lên ñến 51 (ứng với tần suất chung f 50,73%), dẫn ñến số TB X = 2,48, ñiều cho ta kết quả: QL vấn ñề chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần cho ĐNGV mức yếu Số TB ñiểm QL HT trường DP1 trường DP2 ñạt TB (X 2,52 2,56), số TB ñiểm QL HT trường LTV thấp (X = 2,28) Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỂ XÁC LẬP BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc ñảm bảo tính pháp lý Hoạt ñộng 5.4: Tạo ñiều kiện làm việc thuận lợi cho ĐNGV Mặc dù mốt mẫu số liệu giá trị x = (khá) phương sai ñộ lệch chuẩn lớn (S2 = 1,11, S = 1,05), số TB lại nhỏ (X = 2,74), chứng tỏ hoạt ñộng QL tạo ñiều kiện làm việc thuận lợi cho ĐNGV mức TB Kết nghiên cứu cho thấy ñánh giá hoạt ñộng QL HT trường DP1, DP2, LTV ñạt mức TB hợp lý (X theo thứ tự 2,76; 2,73; 2,72) Điểm TB chung hoạt ñộng QL từ hoạt ñộng 5.1 ñến 5.4 X = (3,07 + 2,38 + 2,48 + 2,74 ): = 2,67, cho ta kết luận: QL tạo môi trường làm việc cho ĐNGV HT ñạt mức TB Kết phân tích cho thấy hoạt ñộng QL khảo sát có hoạt ñộng QL ñạt khá, hoạt ñộng QL mức TB, hoạt ñộng QL mức yếu 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐNGV CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.5.1 Đánh giá chung 2.5.1.1 Đánh giá chung cho trường 2.5.1.2 Đánh giá chung cho trường 2.5.2 Những ưu ñiểm, nhược ñiểm nguyên nhân 2.5.2.1.Ưu ñiểm: Nguyên nhân ưu ñiểm 2.5.1.2.Nhược ñiểm: Nguyên nhân nhược ñiểm Tiểu kết chương Footer Page of 126 3.1.2 Nguyên tắc hướng ñích 3.1.3 Nguyên tắc ñồng 3.1.4 Nguyên tắc phù hợp thực tiễn 3.1.5 Nguyên tắc hệ thống 3.2 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐNGV CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 3.2.1 Biện pháp quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV 3.2.1.1 Mục ñích ý nghĩa Mục ñích nhóm biện pháp giúp cho HT có chủ ñộng linh hoạt ñể tìm hướng ñi cách làm riêng ñể có ĐNGV ñủ, ổn ñịnh có chất lượng, ñáp ứng ñược yêu cầu thúc ñẩy phát triển nhà trường Nếu thực ñồng hiệu nhóm giải pháp giúp công tác phát triển ĐNGV HT ñược tốt Bởi ñây khâu quan trọng nhất, ñầu tiên, chi phối ñến hầu hết hoạt ñộng QL khác HT 3.2.1.2 Nội dung cách thức tổ chức thực Tuyển ñủ số lượng giáo viên môn học, ñảm bảo không thừa, không thiếu Định mức biên chế GV theo thông tư 35 liên Bộ GD&ĐT Bộ Nội vụ 2,25 GV/lớp Năm học 2010-2011 toàn huyện Đức Phổ thiếu 40 GV THPT Tuyển dụng GV phải ñảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công sách ưu tiên; tuyển dụng ñúng quy trình, quy ñịnh Nhà nước, Bộ, Ngành ñịa phương Header Page 10 of 126 19 20 GV ñược tuyển dụng phải ñảm bảo tiêu chuẩn ñược quy ñịnh Các HT cần tham mưu với Sở GD&ĐT ñể ñược phép chọn hình thức tuyển dụng thi tuyển kết hợp vừa xét tuyển vừa thi tuyển Nếu tiếp tục hình thức xét tuyển cần tổ chức vấn ñể kiểm tra lực sư phạm phải bám vào chuẩn ñược quy ñịnh 3.2.2 Biện pháp sử dụng ñội ngũ giáo viên thống nhất, cuối HT ñịnh phân công 3.2.3 Biện pháp ñánh giá ñội ngũ giáo viên 3.2.3.1 Mục ñích ý nghĩa Việc thực tốt công tác ñánh giá, nghĩa biết vận dụng cách khoa học công cụ ñánh giá, vận dụng tâm lý học công tác ñánh giá, ñưa công tác ñánh giá thành việc làm thường xuyên góp 3.2.2.1 Mục ñích ý nghĩa Phân công, sử dụng ĐNGV khâu quan trọng công tác phát triển ĐNGV nhà trường Sử dụng GV ñồng thời giúp họ phát huy ñược lực, sở trường mình, làm ñể họ ñem hết phần tâm huyết phục vụ cho nhà trường, cho lợi ích chung Sử dụng ĐNGV hợp lý góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy ñồng thời công tác quan trọng thiếu ñược sách phát triển ĐNGV 3.2.2.2 Nội dung cách thức tổ chức thực hiện: Phân công giảng dạy khối có xen kẽ GV khá, giỏi GV yếu, kém; ñồng thời ý ñến phát triển lực sở trường có kết hợp với nguyện vọng ĐNGV Không phân công GV khá, giỏi tập trung toàn giảng dạy khối 12, mà phân công GV khá, giỏi dạy xen kẽ với GV trung bình, yếu, khối kể khối 11 khối 10 Trong ñiều kiện ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ vừa thiếu, vừa không ñồng chưa ñủ mạnh chuyên môn việc phân công giảng dạy ñáp ứng ñược yêu cầu ñồng thời phù hợp với khả GV, phù hợp với yêu cầu khối lớp, với hoàn cảnh, nguyện vọng GV Để ñảm bảo dân chủ phân công giảng dạy HT cần thực theo quy trình: HT ñưa dự kiến phân công sau ñã tham khảo ý kiến PHT TTCM, sau ñó ñưa tổ chuyên môn thảo luận, kết thực nhiệm vụ giảng dạy GD ñược tiến hành lần vào cuối học kỳ II Thời ñiểm thích hợp ñể ñánh giá sau tổng kết năm học, trước GV nghỉ hè Công tác ñánh giá phải ñảm bảo ñầy ñủ yếu tố: công khai, dân chủ, công Trên sở quy ñịnh Chuẩn nghề nghiệp, HT cần vận dụng vào ñơn vị ñể ñánh giá cho phù hợp 3.2.4 Biện pháp bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên 3.2.4.1 Mục ñích ý nghĩa Việc thường xuyên bồi dưỡng ĐNGV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, lực công tác trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ họ, giúp họ nắm vững phương pháp dạy học thực ñổi phương pháp dạy học, tăng cường lực nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học sư phạm, vận dụng vào công tác giảng dạy, GD HS Nếu việc bồi dưỡng ĐNGV ñược thực thường xuyên, liên tục, ñảm bảo nội dung theo yêu cầu có hiệu quả, ñặt biệt ĐNGV biết cách tự bồi dưỡng chất lượng ñội ngũ ñược nâng cao chất lượng dạy học ñược cải thiện ñáng kể 3.2.4.2 Nội dung cách thức tổ chức thực Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,cải cách sinh hoạt Footer Page 10 of 126 thúc ñẩy ĐNGV nâng cao tinh thần trách nhiệm 3.2.3.2 Nội dung cách thức tổ chức thực Căn Quy ñịnh Chuẩn nghề nghiệp ñể ñánh giá GV Tập hợp thông tin cách xác, ñầy ñủ trước ñánh giá Việc ñánh giá Header Page 11 of 126 21 22 tổ chuyên môn, tổ chức cho GV tham gia lớp tập huấn, cần giúp ñỡ GV trường, GV yếu Chú trọng công tác bồi dưỡng phương pháp dạy học, tăng cường bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng ngoại ngữ tin học Thực tốt việc quy hoạch, cử GV ñi học cao học, khuyến khích GV tự bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.5 Biện pháp tạo môi trường làm việc cho ĐNGV 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH HỢP LÝ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp ñưa ñều hợp lý khả thi, có nhiều 100%, 76% số người ñược hổi cho biện pháp ñã nêu ñều có tính hợp lý tính khả thi Nhóm biện pháp quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV có 19/21 ý kiến (chiếm 90,5%); sử dụng ĐNGV có 20/21 ý 3.2.5.1 Mục ñích ý nghĩa Qua thực tế khảo sát trường THPT huyện Đức Phổ, vấn ñề tạo môi trường làm việc cho ĐNGV hạn chế, chưa tạo ñược ñộng lực ñể GV yên tâm công tác lâu dài Đặt biệt vấn ñề xây dựng quy chế kiến (chiếm 95%); ñánh giá ĐNGV có 18/21 ý kiến (chiếm 85,7%); bồi dưỡng ĐNGV có 16/21 ý kiến (chiếm 76%); tạo môi trường làm việc cho ĐNGV có 21/21 ý kiến (chiếm 100 Các biện pháp ñưa ñều hợp lý khả thi, có nhiều dân chủ trường học yếu Nếu HT khắc phục ñược ñiểm yếu ñồng thời quan tâm ñến ñời sống ñiều kiện làm việc ĐNGV ñây nguồn lực ñáng kể góp phần nâng cao chất lượng ñội ngũ 3.2.5.2 Nội dung cách thức tổ chức thực Xây dựng nhà trường tinh thần hiệu: “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” Khi xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học phải ñảm bảo dân chủ Các HT cần quan tâm ñến ñời sống vật chất tinh thần ĐNGV Trong ñiều kiện có thể, HT tạo ñiều kiện ñể GV có thu nhập tăng thêm lương cách hợp pháp Đồng thời tạo ñiều kiện làm việc thuận lợi cho ĐNGV Tóm lại: Các giải pháp QL ñây cho HT trường THPT huyện phù hợp với thực trạng công tác QL ĐNGV, có tính thiết thực tính khả thi cao Nếu thực ñồng giải pháp QL trước mắt dự báo, tham mưu thực ñược giải pháp lâu dài chất lượng QL ĐNGV chất lượng ĐNGV huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ñược nâng cao 100%, 76% số người ñược hổi cho biện pháp ñã nêu ñều có tính hợp lý tính khả thi Nhóm biện pháp quy hoạch, tuyển dụng ĐNGV có 145/152 ý kiến (chiếm 95,4%); sử dụng ĐNGV có 113/152 ý kiến (chiếm 74,3%); ñánh giá ĐNGV có 126/152 ý kiến (chiếm 82,9%); bồi dưỡng ĐNGV có 129/152 ý kiến (chiếm 84,9%); tạo môi trường làm việc cho ĐNGV có 152/152 ý kiến (chiếm 100%) Tiểu kết chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu ñề tài: “Biện pháp phát triển ñội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi ”, luận văn ñã giải ñược vấn ñề sau ñây: - Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận ĐNGV THPT QL ĐNGV THPT Công tác QL ĐNGV công tác quan trọng trường THPT người HT mà chất QL người QL ĐNGV ñòi hỏi người HT không sử dụng công cụ QL mang nặng tính pháp lý mà phải vận dụng nhuần nhuyễn kết hợp chặt chẽ khoa học QL khoa học QLGD - Đánh giá cách tổng quát tình hình phát triển GD THPT Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: Chất lượng GD THPT huyện Đức Phổ ngang với mặt chất lượng GD THPT tỉnh Quảng Ngãi Đội ngũ CBQL ñược ñánh giá tương ñương với CBQL trường THPT tỉnh ĐNGV trẻ, nhiệt tình, nhiên ĐNGV vừa thiếu, vừa không ñồng bộ, vừa không ổn ñịnh, ña số GV thâm niên công tác nên kinh nghiệm giảng dạy chưa cao Số lượng HS, số lượng lớp học Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2008 ñến năm 2011 ñề xuất nhóm biện pháp phát triển ĐNGV cho 3-5 năm sau); quan ñiểm thực tiễn (các nhóm biện pháp ñược ñề xuất ñảm bảo tính khả thi phù hợp với ñiều kiện thực tế trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo Dục Đào Tạo phát triển nhanh giai ñoạn 2005-2010 có hướng ổn ñịnh giai ñoạn 2011-2015 - Đánh giá ñược thực trạng công tác QL ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ qua nội dung QL: Quy hoạch, tuyển dụng Sửa ñổi quy ñịnh ñánh giá, xếp loại dạy GV THPT: Trong ñánh giá dạy GV không ñánh giá theo tiêu chí: nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, kết quả, mà cần thêm tiêu chí ñánh giá thiết kế dạy GV, việc rèn luyện kỹ HS qua dạy ĐNGV; sử dụng ĐNGV; ñánh giá ĐNGV; bồi dưỡng ĐNGV tạo môi trường làm việc cho ĐNGV Bên cạnh việc chủ ñộng, linh hoạt có trách nhiệm công tác QL, thực tốt chức QL số hoạt ñộng QL cụ thể số hoạt ñộng QL khác tùy tiện dẫn ñến thực trạng công tác QL ĐNGV HT mức ñộ TB - Đánh giá ñược thực trạng công tác QL ĐNGV trường - Luận văn ñã ưu ñiểm, nhược ñiểm, nguyên nhân, từ ñó có ñề nhóm biện pháp phát triển nhằm khắc phục nhược ñiểm, nâng cao hiệu công tác QL ĐNGV nâng cao chất lượng ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Các nhóm biện pháp theo tác giả luận văn có sở khoa học, sở pháp lý, phù hợp với thực trạng ñã ñược nghiên cứu, thiết thực có tính khả thi cao - Luận văn ñã cố gắng thể logic, sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể Vận dụng quan ñiểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học, gồm: quan ñiểm hệ thống - cấu trúc (xác ñịnh nội hàm công tác QL ĐNGV THPT); quan ñiểm lịch sử (thể việc nghiên cứu thực trạng công tác QL ĐNGV trường THPT huyện cụ thể hóa thêm phần ñánh giá mức ñộ tích cực HS Có giải pháp trước mắt tổ chức bồi dưỡng ĐNGV THPT ñể dạy môn Công nghệ, GD Quốc phòng-An ninh, GD Nghề phổ thông, hoạt ñộng GD Ngoài lên lớp, hoạt ñộng Hướng nghiệp Chỉ ñạo trường Sư phạm nghiên cứu Quyết ñịnh số 03/2008/QĐ-BGDĐT (4/2/2008) Bộ GD&ĐT ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn ñánh chất lượng chương trình ñào tạo GV THPT trình ñộ ñại học ñể ñổi nội dung, chương trình phương pháp ñào tạo GV THPT Chương trình phương pháp ñào tạo ñược thiết kế theo hướng chuyển dần sang ñào tạo tích lũy tín chỉ, cân ñối lý thuyết thực hành, phát triển lực sư phạm tự học người học 2.2 Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Phân cấp QL mạnh hơn, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp QLGD ñặc biệt HT trường THPT theo nghị ñịnh 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Có sách khuyến khích xây dựng, ñào tạo, bồi dưỡng, sử dụng ĐNGV Trong quy hoạch cần có quỹ ñất ñể xây dựng nhà công vụ cho GV huyện, thị Khuyến khích GV ñi học ñể có trình ñộ chuẩn cách tăng kinh phí ñào tạo, ưu tiên phân công công tác Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 bổ nhiệm cán Có sách thu hút GV giỏi, GV có trình ñộ Thạc sĩ, Tiến sĩ công tác Quảng Ngãi Bỏ sách ưu tiên tuyển dụng GV theo hộ ñể tăng thêm chất lượng GV ñược tuyển dụng Tăng cường nguồn tài (ngoài lương) ñể phục vụ QL ĐNGV cho trường THPT, tối thiểu trường THPT ñược bổ 2.2 Đối với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ Phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng trị riêng cho CBQL GD GV dịp hè, nhằm tạo ñiều kiện thời gian cho CBQL GV học tập nâng cao nhận thức trình ñộ lý luận trị Tiến hành khảo sát, tiếp tục ñầu tư xây dựng cho sung ngân sách hàng năm mức ñộ trượt giá Tăng cường ñầu tư sở vật chất, xây dựng phòng học phù hợp với yêu cầu ñổi phương pháp dạy học; trang bị ñủ thiết bị dạy học, ñáp ứng ñược yêu cầu thực chiến lược phát triển GD giai ñoạn trường THPT, ñặc biệt nhanh chóng ñầu tư xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh ñịa ñiểm ñã ñược xác ñịnh ñể tạo ổn ñịnh lâu dài phục vụ hoạt ñộng sư phạm ĐNGV ñã ñề xuất 2.1 Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ năm 2.3 Đối với Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Quảng Ngãi Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV Bộ GD&ĐT Bộ Nội vụ ngày 23/8/2006 quy ñịnh trường THPT hạng I từ 27 lớp trở lên có HT PHT Sở GD&ĐT xem xét bổ nhiệm thêm cho trường THPT huyện Đức Phổ PHT Kết hợp nhiều hình thức xét tuyển GV, có xét tuyển, thi tuyển, vừa xét tuyển vừa thi tuyển ñể tạo linh hoạt phù hợp cho công tác tuyển GV tăng quyền tự chủ tuyển dụng GV cho HT Nghiên cứu, thực biện pháp QL chủ trương luân chuyển giáo viên THPT huyện, nhằm mục ñích tạo ñồng ĐNGV trường, ñồng thời tạo nên cạnh tranh lành mạnh việc sử dụng ĐNGV trường Thành lập thêm trường THPT tư thục ñịa bàn huyện Với tình hình kinh tế - xã hội huyện Đức Phổ việc thành lập thêm trường THPT tư thục có tính khả thi cao Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cần phối hợp với huyện Đức Phổ ñể tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2015 thành lập trường THPT tư thục ñịa bàn huyện Đức Phổ thông huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Tự giác tham gia bồi dưỡng ngắn hạn lớp QLGD, QL hành nhà nước có tổ chức Cử CBQL ñi ñào tạo chuẩn (trường DP1: CBQL, trường DP2: CBQL, trường LTV: CBQL) ñể nắm vững khoa học QLGD, tích cực học tập ngoại ngữ, tin học ñể phục vụ công tác QL Mỗi năm cần mở hội nghị chuyên ñề ñể ñánh giá, rút kinh nghiệm thực trạng công tác phát triển ĐNGV nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV Linh hoạt, sáng tạo công tác QL, công tác QL ĐNGV nhà trường Footer Page 13 of 126 ... trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Biện pháp phát triển ĐNGV trường THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi GV 1.2.1.2 Giáo viên THPT:... 2,28) Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỂ XÁC LẬP BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc ñảm bảo tính pháp lý Hoạt... phương tiện dạy học 2.2.2.3 Đội ngũ giáo viên cán quản lý Header Page of 126 10 2.2.2.4 Chất lượng giáo dục 2.3 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay