KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN lũy THỪA

26 200 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 23:10

Videoăh ngăd năvƠăk ăthu tăcasioăgi iănhanhăcóăt iăFBăth y:ăTr năHoƠiăThanh K THU T CASIO GI I BĨI TOÁN L Y TH A Biênăso n:ăTr năHoƠiăThanhăậTHPTăKhúcăTh aăD ,ăNinhăGiang,ăH iăD FB: https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko H CăCASIOăFREEăT I:ă https://tinyurl.com/casiotracnghiem Group:ăTH ăTHU TăCASIOăTHPT Ph ng https://fb.com/groups/casiotracnghiem ngăphápăchung: Ph nănƠyăcasioălƠmăkháăg năgƠng,ăth yăđi măquaăm tăs ăd ng,ăcácăcơuăcònăl iăcácăemăthaoătácă b mămáyăth tănhanhărènăluy nănhéă!!!ăTH NGăB IăT IăK ăN NGă!!! A KI N TH CăC ăB N 1.ă nh ngh aăl yăth a vƠăc n  Cho s th c b vƠ s nguyên d ng n (n  2) S a đ c g i lƠ c n b c n c a s b n u a n  b  Chú ý:  V i n l vƠ b  R : Có nh t m t c n b c n c a b , hi u lƠ n b b  : Không t n t i c n b c n c a b  V i n ch n: b  : Có m t c n b c n c a b lƠ s b  : Có hai c n b c n c a a lƠ hai s đ i nhau, c n có giá tr d n b , c n có giá tr ơm hi u lƠ  n b S ăm ă  C ăs ă a L yăth aă a   n  N* aR a  a n  a  a a ng ký hi u
- Xem thêm -

Xem thêm: KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN lũy THỪA, KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN lũy THỪA, KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN lũy THỪA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay