440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả năm

40 229 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 21:29

440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả năm tham khảo Ôn tập học kỳ I Vật 12 Chương DAO ĐỘNG CƠ Câu Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc, gia tốc dao động điều hòa đúng? A vận tốc li độ chiều B vận tốc gia tốc ngược chiều C gia tốc li độ ngược chiều D gia tốc li độ chiều Câu Trong dao động điều hòa chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực kéo đổi chiều B lực kéo không C lực kéo có độ lớn cực đại D lực kéo có độ lớn cực tiểu Câu Gia tốc vật dao động điều hòa không A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại Câu Trong dao động điều hòa A gia tốc biến đổi điều hòa pha với li độ B Gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ C gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ D gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với li độ Câu Trong dao động điều hòa A vận tốc biến đổi điều hòa pha với li độ B vận tốc biến đổi điều hòa khác chu kỳ so với li độ C vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ D vận tốc biến đổi điều hòa tần số với động Câu Vận tốc vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại A Li độ chất điểm có giá trị cực đại B Lực kéo đổi chiều C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại D Lực kéo có độ lớn cực đại Câu Phát biểu sau không nối quan hệ đại lượng dao động điều hòa? A Trong chu kì, chất điểm dao động điều hòa quãng đường lần biên độ B Chiều dài quỹ đạo chất điểm dao động điều hòa hai lần biên độ dao động C Tần số dao động điều hòa gấp 2π lần tốc độ góc D Tốc độ trung bình vật dao động điều hòa chu kì tốc độ trung bình chu kì Câu Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T động biến thiên sau khoảng thời gian A T B 0,50T C 0,25T D 0,75T Câu Khi vật dao động điều hòa từ vị trí biên vị trí cân bằng, phát biểu sau không đúng? A Khoảng cách vật đến vị trí cân giảm B Độ lớn gia tốc vật giảm C Thế vật giảm D Độ lớn vận tốc vật giảm Câu 10 Phát biểu sau sai nói động dao động điều hòa? A Động biến đổi điều hòa chu kì B Động biến đổi điều hòa chu kì với vận tốc C Thế biến đổi điều hòa với tần số gấp đôi tần số li độ D Tổng động không phụ thuộc vào thời gian Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 11 Một vật dao động điều hòa với tần số 0,2 Hz, biên độ A = 12cm Li độ vật vật có vận tốc v = vmax A x = cm B x = cm C x = cm D x = 8,5 cm Câu 12 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12cm, chu kì T = 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,25s kể từ lúc bắt đầu chuyển động li độ vật A 12 cm B cm C cm D cm Câu 13 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos (10πt – π/6) cm Lúc t = 0,2s vật có li độ vận tốc A –3,0 cm 30π cm/s B 3 cm 30π cm/s C 3 cm –30π cm/s D –3,0 cm, –30π cm/s Câu 14 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm Thời gian ngắn để bi qua vị trí cân A 0,25 s B 0,75 s C 0,50 s D 1,25 s Câu 15 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm Khi vật có li độ x = 5cm có vận tốc v = 10π cm/s Chu kì dao động vật A 1,0 s B 0,5 s C 0,1 s D 5,0 s Câu 16 Một vật dao động điều hòa theo trục Ox, vận tốc vật qua vị trí cân 62,8cm/s, gia tốc cực đại 2m/s² Lấy π² = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10 cm 1,0 s B cm 0,1 s C cm 0,2s D 20 cm 2,0 s Câu 17 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động x = 8cos (2πt – π) cm Sau t = 0,5s đầu tiên, quãng đường vật A cm B 12 cm C 16 cm D 20 cm Câu 18 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm, chu kì T = 2s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 4cos(2πt – π/2) cm B x = 4cos (πt – π/2) cm C x = 4cos(2πt + π/2) cm D x = 4cos(2πt + π/2) cm Câu 19 Một chất điểm dao động điều hòa 2s, thực dao động quãng đường 80 cm Thời điểm ban đầu chất điểm vị trí biên dương Phương trình dao động chất điểm A x = 5cos 4πt cm B x = 4cos 4πt cm C x = 5cos (4πt – π/2) cm D x = 4cos(4πt + π/2) cm Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = Acos (πt – 2π/3) cm Thời gian để chất điểm qua vị trí có li độ x = A/2 lần thứ hai A 1,0 s B 1/3 s C 3,0 s D 7/3 s Câu 21 Con lắc lò xo ngang dao động điều hòa, vận tốc vật không vật chuyển động qua A.vị trí cân B vị trí có li độ cực đại C vị trí lò xo không bị biến dạng D vị trí lực đàn hồi xo không Câu 22 Con lắc lò xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật lên bốn lần tần số dao động A tăng lên lần B.giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 23 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g gắn vào đầu lò xo có độ cứng k = 98,6 N/m Kích thích cho vật dao động Trong trình dao động, vật có vận tốc cực đại 62,8 cm/s Biên độ dao động vật A 1,4 cm B 2,0 cm C 4,0 cm D 3,6 cm Câu 24 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động 1/3 lần vận tốc có độ lớn 0,3 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D cm Câu 25 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo độ cứng 40N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn 4cm thả nhẹ cho dao động dao động A 3,2 J B 64 mJ C 6,4 mJ D 32 mJ Câu 26 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số 4,5Hz Trong trình dao động, độ dài lò xo biến thiên từ 40cm đến 48cm Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc thời gian lúc lo xo ngắn Phương trình dao động A x = cos (9πt + π) cm B x = cos (9πt + π) cm C x = cos 9πt cm D x = cos 9πt cm Câu 27 Một lắc lò xo dao động với vận tốc cực đại v max = 4π cm/s gia tốc cực đại a max = 8π² cm/s² Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí biên dương Phương trình dao động A x = 2cos (2πt + π) cm B x = 2cos 2πt cm C x = 4cos 2πt cm D x = 4cos (2πt + π) cm Câu 28 Con lắc đơn dao động điều hòa, tăng chiều dài lắc lên lần tần số dao động lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 29 Một lắc đơn có cầu mang điện dương đặt vào điện trường Trong trường hợp sau chu kì dao động nhỏ lắc đơn lớn chu kì dao động nhỏ điện trường? A Điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng từ xuống B Điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng từ lên C Điện trường có phương ngang, chiều từ trái sang phải D Điện trường có phương ngang, chiều từ phải sang trái Câu 30 Điều kiện sau không cần thiết để lắc đơn dao động điều hòa? A lực cản tối thiểu B Biên độ nhỏ C dây không giãn D dây phải ngắn Câu 31 Quá trình sau làm tăng chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn? A Đưa lắc lên cao B Tăng khối lượng nặng C Cho lắc chuyển động với gia tốc không đổi hướng lên D Cho lắc chuyển động với gia tốc không đổi theo phương ngang Câu 32 Ở nơi mà lắc đơn đếm dây (chu kì 2s) có độ dài 1m, lắc đơn có độ dài 3m dao động với chu kì A 6,0 s B 4,24 s C 3,46 s D 1,5 s Câu 33 Một lắc đơn có chều dài ℓ dao động với chu kì T1 = 1,5s Một lắc đơn có chều dài ℓ2 dao động với chu kì T2 = 2s Chu kì dao động lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ2 + ℓ1 A 2,5 s B 6,25 s C 3,5 s D 1,75 s Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 34 Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,2s Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6s Chu kì lắc đơn có chiều dài hiệu hai chiều dài A 0,2 s B 0,4 s C 1,06 s D 1,12 s Câu 35 Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng Câu 36 Phát biểu sau tượng cộng hưởng không đúng? A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực cưỡng B Nếu lực cản nhỏ, tượng cộng hưởng xảy rõ C Hiện tượng cộng hưởng gây tác hại D Độ lớn ngoại lực có ảnh hưởng đến biên độ dao động cưỡng cộng hưởng Câu 37 Khi xảy cộng hưởng hệ học A Biên độ dao động hệ tăng tần số ngoại lực tuần hoàn tăng B Biên độ dao động hệ biên độ ngoại lực C Dao động hệ tự trì mà không cần ngoại lực tác dụng D Biên độ dao động hệ lớn Câu 38 Dao động trì dao động tắt dần A mà làm lực cản môi trường vật dao động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C cung cấp phần lượng sau chu kì D kích thích lại dao động sau dao động tắt hẳn Câu 39 Một lắc đơn dài 0,49 m treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động mạnh bánh xe gặp chỗ nối hai đoạn ray Khi tàu chạy với tốc độ biên độ lắc lớn nhất? Biết khoảng cách hai mối nối 12,5m Lấy g = 9,8 m/s² A 60 km/h B 32 km/h C 41 km/h D km/h Câu 40 Hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x = 3cos (10πt – π/3) (cm) x2 = 3cos (10πt + π/3) (cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động có dạng A x = 6,0 cos 10πt (cm) B x = 1,5 cos 10πt (cm) C x = 3,0 cos 10πt (cm) D x = Câu 41 Dao động tắt dần có đặc điểm A dao động giảm dần B dao động biến thiên tuần hoàn C động vị trí cân không đổi D biên độ biến thiên điều hòa Câu 42 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m nặng có khối lượng m = 0,2 kg thực dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc nặng 20 cm/s m/s² Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 43 Một lắc đơn dao động điều hòa mặt đất với chu kỳ T Nếu đưa lắc lên Mặt Trăng có gia tốc trọng trường 1/6 gia tốc trọng trường mặt đất, coi độ dài dây treo lắc không thay đổi chu kỳ dao động điều hòa lắc Mặt Trăng A T’ = T/2 B T’ = T C T’ = T D T’ = 6T Câu 44 Dao động mà có biên độ giảm dần theo thời gian dao động A tắt dần B trì C điều hòa D cưỡng Câu 45 Một lắc dao động điều hòa Đại lượng sau biến thiên không tần số với đại lượng lại? A Li độ B Vận tốc C Gia tốc D Thế Câu 46 Thế vật dao động điều hòa cực tiểu A li độ cực đại B gia tốc cực đại C tốc độ cực đại D tốc dộ cực tiểu Câu 47 Một lắc dao động với biên độ 10cm Thế lắc vị trí biên động vị trí cân 8,0 J A 16 J B 0,6 J C 6,0 J D 8,0 J Câu 48 Một vật thực đồng thời dao động x = 6cos (4πt – π/2) (cm) x2 = 6cos (4πt + π/6) (cm) Phương trình dao động tổng hợp A x = cos (4πt – π/3) cm B x = 6cos 4πt cm C x = 6cos (4πt – π/3) cm D x = 6cos(4πt – π/2) cm Câu 49 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 6cm Tại thời điểm mà động lần li độ thời điểm A ±9 cm B ±3 cm C ±6 cm D ±2 cm Câu 50 Một lắc lò xo có khối lượng m độ cứng k thực dao động điều hòa Khi mắc thêm vào vật m vật khác có khối lượng lớn gấp lần vật m chu kỳ dao động lắc A giảm lần B tăng lên lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 51 Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang, phát biểu sau có nội dung sai? A Lực đàn hồi tác dụng lên vật dao động hướng vị trí cân B Gia tốc vật dao động có giá trị cực đại vị trí cân C Gia tốc vật dao động có giá trị cực đại vị trí biên D Vận tốc vật dao động có giá trị cực đại vật qua vị trí cân Câu 52 Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s đoạn thẳng có chiều dài 10 cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn A m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 53 Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 15 cm Cơ toàn phần lắc 0,9 J Động lắc li độ x = –5 cm A 0,3 J B 0,8 J C 0,1 J D 0,6 J Câu 54 Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn không phụ thuộc vào A gia tốc trọng trường B chiều dài dây treo C độ cao nơi dao động D khối lượng nặng Câu 55 Trong phát biểu sau, phát biểu có nội dung sai? A Dao động cưỡng dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn B Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Ôn tập học kỳ I Vật 12 D Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn Câu 56 Con lắc lò xo có độ cứng k khối lượng m thực dao động với chu kỳ T Nếu hai lò xo độ cứng k mắc nối tiếp mắc với vật m chu kỳ dao động A T’ = T/2 B T’ = 2T C T’ = T D T’ = T Câu 57 Một lắc lò xo treo vật có khối lượng m = 200 g thực dao động với chu kỳ s, thay m vật có khối lượng m’ = 800 g chu kỳ A 4,0 s B 1,0 s C 2,0 s D 0,5 s Câu 58 Vật có khối lượng 200 gam treo vào lò xo có độ cứng 100 N/m Kích thích lắc dao động theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g = 10 m/s² Lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo có độ lớn A N, N B N, N C N, N D N, N Câu 59 Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Vận tốc cực đại vật nặng có độ lớn A 0,7 m/s B 0,6 m/s C 0,4 m/s D 0,5 m/s Câu 60 Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s, khối lượng vật nặng m = 400 g Lấy π² = 10 Độ cứng lò xo A 64 N/m B 32 N/m C 80 N/m D 156 N/m Câu 61 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình: x1 = 6cos 5πt (cm) x2 = 6cos (5πt + π/3) (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình A x = cos (5πt + π/4) (cm) B x = cos (5πt + π/6) (cm) C x = 6,0 cos (5πt + π/2) (cm) D x = 6,0 cos (5πt + π/6) (cm) Câu 62 Phương trình dao động chất điểm có dạng: x = A cos (ωt + π/3) Gốc thời gian chọn vào lúc chất điểm qua vị trí có li độ A x = +A/2, theo chiều âm B x = –A/2, theo chiều âm C x = –A/2, theo chiều dương D x = +A/2, theo chiều dương Câu 63 Một vật thực dao động điều hòa, gia tốc vật có giá trị cực đại vào thời điểm A li độ vật có giá trị cực đại B tốc độ vật cực đại C vật qua vị trí cân D hợp lực tác dụng lên vật không Câu 64 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Khi lắc vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Cho lắc dao động nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc tính theo công thức A T = 2π Δl g B T = 2π Δl k C T = g 2π Δl D T = 1Δl 2π k Câu 65 Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau có nội dung sai? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần lực ma sát lực cản môi trường B Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần kéo dài C Lực cản lực ma sát nhỏ dao động tắt dần chậm D Năng lượng dao động tắt dần giảm dần theo thời gian Câu 66 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10 cos (6πt – π/2) (cm) Thời gian vật thực dao động A 3,0 s B 27,0 s C 1,0 s D 6,0 s Câu 67 Hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ pha ban đầu A1 = cm, A2 = cm φ1 = 0, φ2 = π/2 Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp Ôn tập học kỳ I Vật 12 A A = cm φ = π/2 B A = cm φ = π/6 C A = cm φ = π/3 D A = cm φ = π/6 Câu 68 Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn F = F ocos 10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ A Hz B 10 Hz C 5π Hz D Hz Câu 69 Khi nói lắc lò xo, phát biểu sau có nội dung sai? A Tần số dao động điều hòa tỉ lệ thuận với bậc hai độ cứng lò xo B Chu kỳ dao động điều hòa tỉ lệ thuận với bậc hai khối lượng vật nặng C Khi lắc lò xo treo thẳng đứng chu kỳ dao động điều hòa tỉ lệ thuận với bậc hai độ dãn lò xo vị trí cân D Khi lắc lò xo treo thẳng đứng hợp lực gây dao động điều hòa với lực đàn hồi lò xo Câu 70 Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số Hz Khi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ 50π cm/s Chọn t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động lắc A x = 10 cos (5πt + π/2) (cm) B x = 10 cos (5πt – π/2) (cm) C x = cos (10πt – π/2) (cm) D x = cos (10πt + π/2) (cm) Câu 71 Hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình x = 6cos 5t (cm) x2 = 8cos (5t + π/2) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 10 cm B cm C 14 cm D cm Câu 72 Khi biên độ dao động lắc lò xo tăng gấp đôi tần số dao động giảm nửa, lắc A tăng lên lần B giảm lần C không thay đổi D giảm lần Câu 73 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số biên độ A Biên độ dao động tổng hợp A Độ lệch pha hai dao động thành phần A Δφ = π/3 B Δφ = π/2 C Δφ = π D Δφ = π/6 Câu 74 Hai dao động điều hòa sau pha? A x1 = 3cos(4πt – π/6) cm x2 = 3cos(2πt + π/3) cm B x1 = 4cos(2πt + π/6) cm x2 = 5cos(2πt + π/6) cm C x1 = 2cos(2πt – π/6) cm x2 = 2cos(4πt – π/6) cm D x1 = 3cos(2πt + π/4) cm x2 = 3cos(2πt – 3π/4) cm Câu 75 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa cng phương, tần số có biên độ 8cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D 21 cm Câu 76 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình x = 4sin(2πt + α) cm x = 4cos (2πt) cm Biên độ dao động tổng hợp đạt gia trị lớn A α = B α = π C α = π/2 D α = π/4 Câu 77 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = 5cos (4πt + π/2) cm x2 = 5cos 4πt cm Vận tốc vật thời điểm t = 0,5s A 20π cm/s B –20π cm/s C 10 cm/s D –10 cm/s Câu 78 Một vật có khối lượng m, thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình: x1 = 3cos (ωt + π/6) cm x2 = 8cos (ωt – 5π/6) cm Khi vật qua li độ x = 4cm vận tốc vật v = 30 cm/s Tần số góc dao động tổng hợp A rad/s B 10 rad/s C 20 rad/s D 100 rad/s Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 79 Trong khoảng thời gian, lắc đơn dài ℓ1 thực dao động, lắc đơn dài ℓ2 thực dao động Hiệu chiều dài dây treo hai lắc 112 cm Độ dài dây treo ℓ1 ℓ2 hai lắc A 162 cm; 50 cm B 140 cm; 252 cm C 162 cm; 50 cm D 140 cm; 252 cm Câu 80 Trong 10 s, vật dao động điều hòa thực 40 dao động Phát biểu sau sai? A Tần số dao động f = Hz B Chu kì dao động T = 0,25 s C Sau 0,5 s, quãng đường vật gấp lần biên độ D Chỉ sau 10 s trình dao động vật lặp lại cũ Câu 81 Tại nơi, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2,2 s Sau giảm chiều dài lắc 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,0 s Chiều dài ban đầu lắc A 120 cm B 100 cm C 118 cm D 121 cm Câu 82 Khi nói dao động học, phát biểu sau có nội dung sai? A Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động có tượng cộng hưởng B Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian C Dao động tắt dần có động biến thiên điều hòa theo thời gian D Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 83 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos (ωt – π/4) (cm) Khi pha dao động 5π/6 vật có li độ A –5 cm B –5 cm C cm D cm Câu 84 Trong dao động điều hòa, li độ nửa biên độ tỉ số động vật so với đàn hồi lò xo A / B / C D Câu 85 Một vật thực dao động điều hòa với phương trình x = 10cos 2πt (cm) Tốc độ trung bình vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ x = 10 cm mà không đổi chiều A 1,6 m/s B 0,2 m/s C 0,4 m/s D 0,8 m/s Câu 86 Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1,0m thực dao động điều hòa với chu kỳ T = 2,0 s Con lắc dao động nơi có gia tốc trọng trường A 9,87 m/s² B 9,70 m/s² C 9,56 m/s² D 10,0 m/s² Câu 87 Hai dao động điều hòa ngược pha độ lệch pha chúng A Δφ = (2n + 1)π/4 B Δφ = (2n + 1)π/2 C Δφ = (2n + 1)π D Δφ = 2nπ Câu 88 Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau có nội dung sai? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần lực ma sát hay lực cản môi trường B Lực cản lực ma sát nhỏ dao động tắt dần chậm C Cơ dao động tắt dần giảm dần theo thời gian D Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần kéo dài Câu 89 Nếu biên độ dao động tăng lên lần tần số dao động tăng lên lần vật dao động điều hòa A tăng lên 12 lần B tăng lên 18 lần C tăng lên lần D tăng lên 36 lần Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 90 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = 3cos 20πt (cm) x2 = –5cos 20πt (cm) Dao động tổng hợp có pha ban đầu A φ = –π/2 B φ = π/3 C φ = π D φ = π/2 Câu 91 Một chất điểm thực dao động điều hòa theo phương nằm ngang Chất điểm đổi chiều chuyển động lực kéo A ngược chiều với chuyển động B có độ lớn đạt cực đại C có độ lớn đạt cực tiểu D đổi chiều Câu 92 Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động A điều hòa B tắt dần C cưỡng D tự Câu 93 Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hòa với chu kỳ 2s, lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động điều hòa với chu kỳ 2,5s Con lắc có chiều dài hiệu chiều dài hai lắc dao động điều hòa với chu kỳ A 0,5 s B 1,0 s C 1,5 s D 1,8 s Câu 94 Một vật có khối lượng m = 100g thực dao động điều hòa với biên độ 5cm tần số góc 30rad/s Lực kéo có độ lớn cực đại A 0,45N B 0,225N C 0,15N D 4,50N Câu 95 Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn tăng 6,25 lần tần số dao động lắc A giảm 2,5 lần B tăng 2,0 lần C giảm 1,5 lần D tăng 2,5 lần Câu 96 Một vật thực dao động điều hòa với tần số góc 20rad/s Khi vật có vận tốc 0,8 m/s li độ 3cm Độ lớn gia tốc cực đại vật A 20 m/s² B 80 m/s² C 16 m/s² D 100 m/s² Câu 97 Hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình dao động x1 = 7cos (ωt + φ1) (cm) x2 = 4cos (ωt + φ2) (cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị A 7,0 cm B 2,5 cm C 9,0 cm D 5,0 cm Câu 98 Con lắc lò xo thẳng đứng có khối lượng m độ cứng k Khi cân bằng, lò xo dãn đoạn 10 cm Tại vị trí cân bằng, truyền cho cầu vận tốc 45 cm/s hướng xuống Lấy g = 10 m/s² Biên độ dao động cầu A 0,45 cm B 0,9 cm C 4,5 cm D 2,25 cm Câu 99 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang với tần số 2,5 Hz Trong trình dao động, chiều dài lò xo thay đổi từ 16 cm đến 24 cm Chọn gốc thời gian lúc vật nặng lắc vị trí biên âm Phương trình dao động lắc A x = 20cos (5t – π/2) cm B x = 20cos (5t + π) cm C x = 4cos 5πt cm D x = 4cos (5πt + π) cm Câu 100 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos 4πt (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 5s, vận tốc chất điểm A 20π cm/s B cm/s C 20 cm/s D 5cm/s Câu 101 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 102 Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa Lực đàn hồi lò xo hướng A theo chiều chuyển động viên bi B vị trí cân viên bi C theo chiều âm chọn D theo chiều dương chọn Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 103 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + π/2) (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 0,25s, chất điểm có li độ A cm B – cm C cm D –2 cm Câu 104 Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 4cos (ωt – π/6) (cm) x2 = 4cos (ωt – π/2) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 105 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π² m/s² Chu kì dao động lắc A 1,6 s B 1,0 s C 0,5 s D 2,0 s Câu 106 Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không B Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại D Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không Câu 107 Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = cos (2πt + π/6) (x tính cm, t tính s) Lấy π² = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 40 cm/s² B 20 cm/s² C 10 cm/s² D 4π cm/s² Câu 108 Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x = Asin(ωt + π/3) x2 = Asin (ωt – π/3) hai dao động A lệch pha π/3 B lệch pha π/2 C đồng pha D ngược pha Câu 109 Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 110 Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos 10πt (cm) Mốc vị trí cân Lấy π² = 10 Cơ lắc A 0,10 J B 0,05 J C 1,00 J D 0,50 J Câu 111 Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos 2πt (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 10 cm B 30 cm C 40 cm D 20 cm Câu 112 Một chất điểm dao động điều hòa Khi từ vị trí biên vị trí cân A động chất điểm giảm B độ lớn vận tốc chất điểm giảm C độ lớn li độ chất điểm tăng D gia tốc chất điểm có độ lớn giảm Câu 113 Tại nơi mặt đất, tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài ℓ f tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài 4ℓ A f’ = 0,5f B f’ = 0,25f C f’ = 4f D f’ = 2f Câu 114 Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = 2cm, vật có động gấp lần Biên độ dao động vật A 6,0 cm B 4,0 cm C 2,5 cm D 3,5 cm Câu 115 Gia tốc chất điểm dao động điều hòa biến thiên A tần số ngược pha so với li độ B khác tần số ngược pha so với li độ C khác tần số vuông pha so với li độ D tần số vuông pha so với li độ Câu 116 Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi động chất điểm giảm tăng Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 282 Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Tần số dòng điện qua mạch f = 50 Hz, độ tự cảm cuộn dây L = 0,318 H Muốn có cộng hưởng điện mạch, giá trị điện dung tụ điện C phải A 7,97 μF B 159 μF C 31,8 μF D 15,9 μF Câu 283 Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 100 Ω, L = 0,5/π H, C = 4.10–4/(3π) F Tần số dòng điện mạch f = 60 Hz Hệ số công suất đoạn mạch A 0,970 B 0,600 C 0,707 D 0,866 Câu 284 Dòng điện xoay chiều i = 2cos100πt (A) chạy qua cuộn dây cảm có cảm kháng 100 Ω điện áp hai đầu cuộn dây có A u = 200cos (100πt – π/2) (V) B u = 100 cos (100πt – π/2) (V) C u = 100 cos (100πt + π/2) (V) D u = 200 cos(100πt + π/2) (V) Câu 285 Máy biến áp thiết bị dùng để biến đổi A điện áp tần số dòng điện xoay chiều B hiệu điện không đổi C hiệu điện xoay chiều D công suất dòng điện xoay chiều Câu 286 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Kí hiệu: uR, uL, uC tương ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R, L, C Kết luận A uR nhanh pha π/2 so với uL B uL nhanh pha π/2 so với uC C uC trễ pha π so với uL D uR trễ pha π/2 so với uC Câu 287 Đặt điện áp xoay chiều có tần số 40 Hz vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Biết điện trở R = 50 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2/π H Để điện áp tức thời hai đầu mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ A 150 Ω B 250 Ω C 210 Ω D 110 Ω Câu 288 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r = 10 Ω hệ số tự cảm L, mắc nối tiếp với điện trở R = 40 Ω tụ điện C có điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 120 cos 100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị lớn A 3,0 A B 2,4 A C 1,4 A D 4,0 A Câu 289 Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch điện u = 100cos (100πt – π/6) (V) cường độ dòng điện qua mạch i = 2cos (100πt + π/6) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 50 W B 60 W C 200 W D 100 W Câu 290 Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín X chứa ba phần tử R, L, C Biết dòng điện qua mạch nhanh pha so với điện áp hai đầu mạch Trong hộp X chứa phần tử A L B R C C D L C Câu 291 Một cuộn dây mắc vào điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,2 A công suất tiêu thụ cuộn dây 22 W Hệ số công suất mạch A 0,75 B 0,50 C 0,80 D 0,60 Câu 292 Khi có cộng hưởng điện đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp A Điện áp tức thời hai đầu điện trở pha với điện áp tức thời hai tụ điện Ôn tập học kỳ I Vật 12 B Điện áp tức thời hai đầu điện trở pha với điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm C Điện áp tức thời hai đầu điện trở pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch D Công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị nhỏ Câu 293 Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện trở R = 100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π H tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U ocos 100πt (V) Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R điện dung tụ điện A 0,5.10–4/π F B 10–3/π F C 10–4/π F D 3,18 μF Câu 294 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 30 V, hai đầu tụ điện 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 30 V B 40 V C 50 V D 20 V Câu 295 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây cảm L có cảm kháng ZL = R cường độ dòng điện qua điện trở A sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu điện trở D trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 296 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 10–4/π F cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2/π H mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 200cos 100πt (V) Cường độ hiệu dụng mạch A 2,0 A B 0,5 A C 1,0 A D 1,4 A Câu 297 Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 2200 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 240 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 60 V Số vòng cuộn thứ cấp A 300 vòng B 420 vòng C 850 vòng D 550 vòng Câu 298 Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 80 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,5/π H Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch có dạng i = 2cos (120πt + π/4) (A) Biểu thức điện áp hai đầu mạch A u = 200cos (120πt + π/2) (V) B u = 189cos (100πt + π/2) (V) C u = 189cos (100πt + π/4) (V) D u = 200cos (120πt + π/4) (V) Câu 299 Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cos 100πt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có điện trở R = 100 Ω Khi hệ số công suất mạch lớn công suất tiêu thụ đoạn mạch A 400 W B 440 W C 484 W D 460 W CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Câu 300 Công thức tính chu kì T mạch dao động LC A T = 2π LC B T = 2π LC C T = 2π LC D T = LC 2π Câu 301 Cho mạch dao động LC, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch Ôn tập học kỳ I Vật 12 A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 302 Cho mạch dao động LC, có L = 2/π mH C = 20/π pF Tần số dao động f mạch A 25 kHz B 10 MHz C 1,5 MHz D 2,5 MHz Câu 303 Tụ điện mạch dao động có điện dung C = μF, ban đầu tích điện đến điện áp 10V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động tắt A 0,1 mJ B 0,2 mJ C 10 μJ D 2,5 μJ Câu 304 Phát biểu không đúng? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ có chất giống sóng siêu âm C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ giao thoa D Sóng điện từ truyền chân không Câu 305 Năng lượng mạch dao động điện từ gồm A lượng điện trường tập trung tụ điện cuộn dây B lượng từ trường tập trung tụ điện lượng điện trường tập trung cuộn dây C lượng điện trường lượng điện từ trường thiên tuần hoàn theo hai tần số khác D lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn tần số Câu 306 Đặc điểm đặc điểm sau đặc điểm chung sóng sóng điện từ? A Có mang lượng B Là sóng ngang C Bị phản xạ gặp vật cản D Truyền chân không Câu 307 Mạch chọn sóng đầu vào máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C = 3,18 nF cuộn cảm L = 31,8 μH Bước sóng điện từ λ mà mạch thu A 300 m B 600 m C 100 m D 1000 m Câu 308 Cho mạch dao động LC có cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos 1000t (mA) Tụ điện mạch có điện dung C = 25 μF Độ tự cảm L cuộn cảm A 0,04 H B 1,5 H C 4,0 μH D 1,5 μH Câu 309 Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz tụ điện điện dung C = nF Độ tự cảm L mạch dao động A 50 μH B 0,5 mH C 5,0 mH D 0,2 mH Câu 310 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10 µH điện dung C biến thiên từ 10pF đến 250pF Máy bắt sóng điện từ có bước sóng khoảng từ A 10m đến 95m B 20m đến 100m C 18,8m đến 94,2m D 18,8m đến 90m Câu 311 Mạch dao động máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5 μH đến 10 μH tụ điện với điện dung biến thiên từ 10 pF đến 50 pF Máy thu bắt sóng vô tuyến dải sóng sau đây? A 4,2 m ≤ λ ≤ 29,8 m B 421,3 m ≤ λ ≤ 133,2 m C 4,2 m ≤ λ ≤ 42,12 m D 4,2 m ≤ λ ≤ 13,32 m Câu 312 Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 5mH tụ điện có điện dung 50 μF Điện áp cực đại hai tụ điện 10V Năng lượng mạch dao động A 25 mJ B 106 J C 2,5 mJ D 0,25 mJ Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 313 Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện C không đổi dao động với chu kì 0,01 s Nếu thay cuộn dây L cuộn dây có độ tự cảm L’ = 4L chu kì A 2,5 ms B 5,0 ms C 10 ms D 20 ms Câu 314 Mạch dao động LC dùng cuộn dây có độ tự cảm L tần số dao động riêng mạch 30 kHz, thay L cuộn dây có độ tự cảm L tần số dao động riêng mạch 40kHz Tìm tần số dao động riêng mạch L1 ghép nối tiếp với L2 A 24 kHz B 50 kHz C 70 kHz D 10 kHz Câu 315 Một tụ điện có điện dung 1/π μF tích điện đến điện áp xác định Sau đó, nối hai tụ vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm 1/π H Sau khoảng thời gian ngắn kể từ lúc nối, điện tích tụ điện có giá trị 0? A 3/800 s B 1/300 s C 1/200 s D 5/600 s Câu 316 Mạch dao động máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung A C’ = 4C B C’ = C C C’ = 2C D C’ = 3C Câu 317 Sự lệch pha dòng điện i mạch dao động LC biến thiên điện tích q tụ điện A i sớm pha π/2 so với q B i trễ pha π/2 so với q C i ngược pha so với q D i lệch pha π/4 so với q Câu 318 Một mạch dao động có tụ điện C = 2.10 –3/π F cuộn dây cảm L Để tần số dao động điện từ mạch 500 Hz thi L phải có giá trị A 1/π mH B 0,5 mH C π/500 H D 0,5/π mH Câu 319 Sóng điện từ chân tần số 150 kHz Bước sóng sóng điện từ A 1000 m B 1000 km C 2000 m D 2000 km Câu 320 Sóng điện từ sóng học chung tính chất sau đây? A Có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường B Có mang lượng C Truyền chân không D Có thể bị phản xạ khúc xạ Câu 321 Phát biểu sau sóng điện từ không đúng? A Vectơ cảm ứng từ vuông góc với phương truyền sóng B Vectơ cường độ điện trường vuông góc với phương truyền sóng C Vectơ cảm ứng từ vectơ cường độ điện trường biến thiên pha D Tốc độ truyền sóng điện từ môi trường Câu 322 Điều sau không sóng điện từ? A Sóng điện từ dao động điện từ lan truyền không gian B Hai sóng điện từ giao thoa C Sóng cực ngắn truyền qua tầng điện li D Sóng điện từ bị khúc xạ Câu 323 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm tụ điện C = nF cuộn cảm L = 8,8 μH Tần số sóng điện từ thu A 1,2 MHz B 12 MHz C 1,5 MHz D 2,1 MHz Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 324 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π mH tụ điện có điện dung C = 16/π nF Sau kích thích cho mạch dao động, chu kì dao động mạch A 800 μs B 8,0 μs C 4,0 μs D 400 μs Câu 325 Một mạch chọn sóng để thu sóng có bước sóng 20m cần chỉnh điện dung tụ điện 200 pF Để thu bước sóng 21m, chỉnh điện dung tụ A 210 pF B 190,47 pF C 220,5 pF D 181,4 mF Câu 326 Khi điện dung tụ điện hệ số tự cảm cuộn dây mạch dao động LC tăng lần tần số dao động mạch A không thay đổi B giảm lần C giảm lần D tăng lên lần Câu 327 Trong mạch dao động LC, điện tích tụ biến thiên có biểu thức q = 8.10 –3 cos(200t – π/3) C Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây A i = 20cos(200t + π/2) μA B i = 1,6cos(200t + π/6) A C i = 1,6cos(200t + π/2) A D i = 20cos(200t + π/6) μA Câu 328 Một mạch dao động LC lí tưởng cường độ cực đại dòng điện 20 mA, điện tích cực đại tụ μC Tần số dao động mạch A kHz B 2/π kHz C kHz D 4/π kHz Câu 329 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây cảm có độ tự cảm L không thay đổi Khi điện dung tụ điện có giá trị C tần số dao động riêng mạch f1, Khi điện dung mạch C2 = 4C1 tần số dao động riêng mạch A f2 = 0,5f1 B f2 = 4f1 C f2 = 2f1 D f2 = f1/4 Câu 330 Trong sơ đồ khối máy phát sóng vô tuyến đơn giản phận sau đây? A mạch khuếch đại B mạch biến điệu C mạch tách sóng.D mạch phát sóng CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG Câu 331 Chiếu chùm sáng trắng hẹp tới lăng kính song song với đáy lăng kính, không xảy A tượng tán sắc ánh sáng B tượng tia sáng bị lệch phía đáy lăng kính C tượng tia sáng tím bị lệch tia lại D tượng khúc xạ ánh sáng Câu 332 Cho bốn tia sáng đơn sắc lam, lục, đỏ, chàm có bước sóng λ 1; λ2; λ3; λ4 Thứ tự bước sóng tăng dần A λ1; λ2; λ3; λ4 B λ4; λ1; λ2; λ3 C λ4; λ2; λ1; λ3 D λ1; λ4; λ2; λ3 Câu 333 Tia tia sau có khả đâm xuyên mạnh so với tia lại? A Tia hồng ngoại B Tia tím C Tia tử ngoại D Tia catôt Câu 334 Các xạ sau xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần? A Tia tử ngoại, tia đỏ, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến B Tia hồng ngoại, tia đỏ, tia tím, tia tử ngoại C Tia tử ngoại, tia lục, tia tím, tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại, tia tím, tia lục, tia tử ngoại Câu 335 So sánh sau sai? A Tia hồng ngoại có chất với tia tử ngoại tia ca tốt B Tia hồng ngoại có bước sóng lớn bước sóng tia đỏ Ôn tập học kỳ I Vật 12 C Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tác dụng nhiệt D Nguồn phát tia hồng ngoại không phát tia tử ngoại Câu 336 Một tia X có tần số gấp 4000 lần tần số tia tử ngoại Khi hai tia truyền chân không, kết luận sau không đúng? A Hai tia truyền với tốc độ B Bước sóng tia X nhỏ 4000 lần so với tia tử ngoại C Năng lượng photon ứng với tia X lớn gấp 4000 lần tia tử ngoại D Tia X giao thoa với tia tử ngoại điều kiện thích hợp Câu 337 Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5°, Một chùm sáng trắng hẹp rọi gần vuông góc vào mặt bên lăng kính Tính góc tia đỏ tia tím sau qua lăng kính biết nđ = 1,643; nt = 1,685 A 3,215° B 3,425° C 6,64° D 0,21° Câu 338 Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2m, bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe λ = 0,55 μm Hệ vân có khoảng vân A 1,2mm B 1,0mm C 1,3mm D 1,1mm Câu 339 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, cho a = 0,2mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến 1m Biết khoảng cách vân sáng liên tiếp 1,5 cm Bước sóng ánh sáng đơn sắc nguồn S phát A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,64 μm D 0,46 μm Câu 340 Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,40 μm khoảng vân 0,2mm Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,60 μm khoảng vân A 0,5mm B 0,4mm C 0,6mm D 0,3mm Câu 341 Hai khe Iâng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 342 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y–âng, bề rộng hai khe cách 0,35 mm, từ hai khe đến 1,5 m ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng λ = 0,7 μm Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 1,5 mm B mm C mm D mm Câu 343 Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y–âng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2 mm Bước sóng ánh sáng A 0,64 μm B 0,55 μm C 0,48 μm D 0,40 μm Câu 344 Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, hai khe cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách vân sáng liên tiếp đo mm Bước sóng ánh sáng A 0,40 μm B 0,50 μm C 0,55 μm D 0,60 μm Câu 345 Thực giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75μm Hai khe cách a = 0,5 mm, hứng vân giao thoa cách hai khe D = m Tại điểm M cách vân trung tâm mm có vân sáng ánh sáng đơn sắc trùng nhau? A vân B vân C vân D vân Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 346 Thực giao thoa khe Y–âng Khoảng cách hai khe 1mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe 2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm Có xạ cho vân tối điểm N cách vân trung tâm 12mm? A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 347 Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát C không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Câu 348 Tia hồng ngoại có A khả đâm xuyên mạnh, xuyên qua lớp gỗ vài mm B bước sóng nhỏ bước sóng xạ màu tím C khả ion hóa không khí D tần số lớn tần số ánh sáng đỏ Câu 349 Phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại phát từ vật bị nung nóng lên nhiệt độ cao vài ngàn độ B Tia tử ngoại xạ điện từ có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím C Tia tử ngoại có tác dụng quang hóa, quang hợp D Tia tử ngoại dùng y học để chữa bệnh còi xương Câu 350 Phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại xạ điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím B Tất vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại C Tác dụng bật tia tử ngoại tác dụng nhiệt, dùng để sấy khô, sưởi ấm D Tia tử ngoại tia hồng ngoại xạ không nhìn thấy Câu 351 Phát biểu sau đúng? A Tia X có chất sóng điện từ, có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát C Tia X phát từ đèn thủy ngân D Tia X xuyên qua tất vật Câu 352 Quang phổ vạch thu chất khí phát sáng trạng thái A rắn, lỏng, khí B khí hay nóng sáng áp suất thấp C khí hay nóng sáng áp suất cao D thể rắn Câu 353 Thực thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc dùng hai khe Young, biết khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân sáng bậc bên vân trung tâm 7,2 mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc A 0,600 μm B 0,576 μm C 0,654 μm D 0,533 μm Câu 354 Tia tử ngoại có tính chất A bị lệch điện trường từ trường B truyền qua giấy, vải, gỗ C kích thích phát quang nhiều chất D không làm đen kính ảnh Câu 355 Khi nói tia tử ngoại, phát biểu đúng? A Tia tử ngoại có tác dụng đâm xuyên mạnh tia X Ôn tập học kỳ I Vật 12 B Tia tử ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ C Tia tử ngoại có chất sóng điện từ D Trong chân không, bước sóng tia tử ngoại lớn ánh sáng lam Câu 356 Chiết suất thủy tinh tăng dần ánh sáng đơn sắc theo thứ tự A tím, vàng, lam, cam, đỏ B đỏ, cam, lam, vàng, tím C tím, lam, vàng, cam, đỏ D đỏ, cam, vàng, lam, tím Câu 357 Ứng dụng tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc A siêu âm y học B kiểm tra vết nứt bề mặt kim loại C đo độ sâu đáy biển D đo bước sóng ánh sáng đơn sắc Câu 358 Khi so sánh tia tử ngoại tia X, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại tia X có khả làm phát quang số chất B Tia tử ngoại tia X có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại tia X tác dụng lên kính ảnh D Tia X có bước sóng dài so với tia tử ngoại Câu 359 Phát biểu sau có nội dung đúng? A Mắt người không thấy tia hồng ngoại B Tia hồng ngoại kích thích cho số chất phát quang C Tia hồng ngoại phát từ vật bị nung nóng với nhiệt độ 500°C D Tia hồng ngoại có màu hồng đêm tối Câu 360 Tính chất bậc tia Rơnghen A tác dụng lên kính ảnh B khả đâm xuyên C làm phát quang số chất D làm ion hóa không khí Câu 361 Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau có nội dung đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy B Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tính chất đâm xuyên C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có khả ion hóa chất khí D Nguồn phát tia tử ngoại phát tia hồng ngoại Câu 362 Trong thí nghiệm tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, bước sóng ánh sáng λ = 0,5 μm Trên vân sáng bậc cách vân trung tâm khoảng x = 2,5 mm Để vân sáng bậc phải dời xa hay lại gần hai khe dời đoạn bao nhiêu? A xa thêm 0,5 m B xa thêm 2,5 m C xa thêm 1,5 m D lại gần 1,5 m Câu 363 Trong phát biểu sau, phát biểu có nội dung sai? A Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ vạch hấp thụ gồm có vạch sáng nằm quang phổ liên tục C Quang phổ vạch phát xạ gồm có vạch màu riêng lẻ nằm tối D Quang phổ vạch phát xạ chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát Câu 364 Trong thí nghiệm Young tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm khoảng vân đo 0,42 mm Khi thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng λ2 khoảng vân đo 0,385 mm Bước sóng λ2 có giá trị A 0,70 μm B 0,64 μm C 0,66 μm D 0,55 μm Câu 365 Trong thí nghiệm tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến giao thoa m Trên quan sát, xét điểm M cách vân trung tâm mm điểm N cách vân trung tâm 10 mm Ôn tập học kỳ I Vật 12 A M có vân tối, N có vân sáng B M N có vân sáng C M có vân sáng, N có vân tối D M N có vân tối Câu 366 Trong tia đây, tia có chất khác với tia lại? A Tia catot B Tia X C Tia tử ngoại D Tia hồng ngoại Câu 367 Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau sai? A Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định B Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định gọi màu đơn sắc C Vận tốc truyền ánh sáng đơn sắc môi trường D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Câu 368 Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc dùng khe I–âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách hai khe 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến giao thoa 2m Vân tối gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm khoảng A mm B mm C mm D mm Câu 369 Kết luận sau nói chiết suất môi trường? A Chiết suất môi trường lớn ánh sáng có bước sóng ngắn B Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc C Chiết suất môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua D Chiết suất môi trường lớn tốc độ ánh sáng môi trường lớn Câu 370 Trong thí nghiệm Young tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Sử dụng đồng thời hai xạ λ = 0,48 μm λ2 = 0,64 μm Vị trí vân sáng hai xạ trùng gần vân trung tâm cách vân trung tâm A 3,2 mm B 6,4 mm C 4,8 mm D 2,4 mm Câu 371 Trong thí nghiệm Young tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Khoảng vân đo 0,2 mm Thay ánh sáng đơn sắc ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ’ > λ vị trí vân sáng bậc ánh sáng λ có vân sáng ánh sáng λ’ Giá trị λ’ A 0,60 μm B 0,52 μm C 0,48 μm D 0,40 μm Câu 372 Thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc dùng hai khe I–âng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến giao thoa m Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm 0,45 μm Xét điểm M bên phải, cách vân trung tâm 5,4 mm; điểm N bên trái, cách vân trung tâm mm Số vân sáng đếm từ điểm M đến điểm N (kể vân sáng M N, có) A vân B vân C vân D vân Câu 373 Thực giao thoa với ánh sáng đơn sắc dùng hai khe I–âng, biết khoảng hai khe 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5 m Khoảng vân giao thoa đo mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc có giá trị A 0,45 μm B 0,50 μm C 0,55 μm D 0,60 μm Câu 374 Trong phát biểu sau, phát biểu có nội dung sai? A Máy quang phổ dùng để phân tích ánh sáng muốn nghiên cứu thành nhiều thành phần đơn sắc khác B Máy quang phổ dụng cụ ứng dụng tượng tán sắc ánh sáng C Ống chuẩn trực máy quang phổ dùng để tạo chùm tia phân kỳ D Lăng kính máy quang phổ có tác dụng làm tán sắc chùm tia sáng từ ống chuẩn trực Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 375 Trong tượng tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính A tia đỏ lệch nhiều tia vàng B tia vàng lệch nhiều tia lục C tia tím có góc lệch nhỏ D tia tím lệch nhiều tia lục Câu 376 Trong thí nghiệm tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,72 μm Khi thay sáng ánh sáng có bước sóng λ’ khoảng vân giảm 1,5 lần Bước sóng λ’ có giá trị A 0,64 μm B 0,48 μm C 0,54 μm D 0,40 μm Câu 377 Trong phát biểu sau, phát biểu có nội dung sai? A Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia X có công suất phát lớn tia hồng ngoại C Tia X có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng vàng D Tia X sóng điện từ Câu 378 Hồ quang điện không phát xạ sau đây? A Tia X B Tia hồng ngoại C Tia tử ngoại D Bức xạ nhiệt Câu 379 Ánh sáng có bước sóng 550 nm thuộc A xạ nhìn thấy B tia hồng ngoại C sóng vô tuyến D sóng siêu âm Câu 380 Để chữa bệnh ung thư nông da, người ta sử dụng A tia catot B tia hồng ngoại C tia X D tia phóng xạ α Câu 381 Chiếu xiên chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc từ không khí vào nước nằm ngang chùm tia khúc xạ qua mặt phân cách A vừa bị lệch so với phương tia tới, vừa đổi màu B không bị lệch so với phương tia tới không đổi màu C không bị lệch so với phương tia tới đổi màu D bị lệch so với phương tia tới không đổi màu Câu 382 Phát biểu sau sai? A Sóng ánh sáng sóng ngang truyền môi trường vật chất suốt B Tia X tia γ không thuộc ánh sáng nhìn thấy C Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Tia hồng ngoại tia tử ngoại sóng điện từ Câu 383 Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m, bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe 0,55µm Hệ vân có khoảng vân A 1,2mm B 1,0mm C 1,3mm D 1,1mm Câu 384 Khi chiếu ánh sáng kích thích vào chất lỏng chất lỏng phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng Ánh sáng kích thích ánh sáng A màu tím B màu lục C màu đỏ D màu lam Câu 385 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe A λ = D/(ai) B λ = ai/D C λ = aD/i D λ = iD/a Câu 386 Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có khả ion hóa chất khí B Nguồn phát tia tử ngoại phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại gây tượng quang điện tia tử ngoại không D Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy Ôn tập học kỳ I Vật 12 Câu 387 Cho xạ gồm ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X tia γ Các xạ xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần A tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ, tia hồng ngoại B tia γ, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy C tia γ, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D tia γ, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại Câu 388 Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến, ánh sáng đỏ, tia X xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần từ trái sang phải A sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia X B tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng đỏ, sóng vô tuyến, tia X C tia tử ngoại, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia X D tia X, tia tử ngoại, sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ Câu 389 Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.10 m/s Một ánh sáng đỏ chân bước sóng 0,75 μm ứng với tần số A 4.1012 Hz B 4.1014 Hz C 4.109 Hz D 4.1011 Hz Câu 390 Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ C khả ion hóa mạnh chất khí D màu hồng đặc trưng nhìn đêm tối Câu 391 Trong thí nghiệm I–âng tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hai khe cách 3mm Hiện tượng giao thoa quan sát ảnh song song với hai khe cách hai khe khoảng D Nếu ta dời xa thêm 0,6m khoảng vân tăng thêm 0,12mm Bước sóng λ có giá trị A 0,5 μm B 0,4 μm C 0,6 μm D 0,75 μm Câu 392 Khi nói tượng tán sắc ánh sáng, phát biểu sau có nội dung đúng? A Hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng cho thấy ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chỉ dùng ánh sáng trắng xảy tượng tán sắc ánh sáng C Nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác D Chỉ có lăng kính có khả tán sắc ánh sáng Câu 393 Trong phát biểu sau đây, phát biểu có nội dung sai? A Chiết suất môi trường tăng dần theo màu sắc ánh sáng từ đỏ đến tím B Lăng kính có khả tán sắc ánh sáng trắng C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Ánh sáng trắng hỗn hợp ánh sáng màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Câu 394 So sánh tia tử ngoại tia X, phát biểu sau có nội dung sai? A Tia tử ngoại tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại tia X có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại tia X kích thích số chất phát quang D Tia tử ngoại tia X bị lệch qua điện trường mạnh Câu 395 Quang phổ vạch hấp thụ quang phổ gồm A vạch tối xen kẻ với vạch màu đặc trưng B vạch tối quang phổ liên tục C vạch màu riêng biệt tối Ôn tập học kỳ I Vật 12 D vạch tối sáng trắng Câu 396 Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm I–âng có bước sóng 0,6 μm Khoảng cách từ hai khe đến 2m, khoảng cách hai khe 1mm Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc bên vân trung tâm A 3,4mm B 3,6mm C 3,5mm D 3,3mm Câu 397 Trong phát biểu sau, phát biểu có nội dung sai? A Tia X xạ điện từ vô hại dùng để chữa ung thư nông B Tia X có tính đâm xuyên mạnh, đâm xuyên qua giấy, vải hay gỗ C Tia X có khả ion hóa chất khí làm phát quang nhiều chất D Tia X phát chùm tia electron đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn Chương LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 398 Chiếu chùm sáng đơn sắc đến bề mặt kim loại, tượng quang điện không xảy Để có tượng quang điện A dùng ánh sáng có cường độ mạnh B dùng chùm sáng có bước sóng lớn C dùng kim loại có giới hạn quang điện lớn D tích điện ban đầu cho kim loại Câu 399 Năng lượng lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A tần số xạ ánh sáng B nhiệt độ nguồn phát sáng C số lượng tử phát từ nguồn D công suất phát xạ nguồn Câu 400 Với ε1, ε2, ε3 lượng phôtôn ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại thứ tự tăng dần mức lượng A ε1; ε2; ε3 B ε2, ε1, ε3 C ε3, ε1, ε2 D ε1, ε3, ε2 Câu 401 Phát biểu sau sai? A Photon khối lượng nghỉ nên không tồn trạng thái đứng yên B Trong xạ đơn sắc, photon có lượng không đổi trình truyền C Ánh sáng có tính chất hạt, hạt ánh sáng gọi phôtôn D Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng Câu 402 Theo thuyết lượng tử ánh sáng kết luận sau sai? A Nguyên tử hay phân tử vật chất hấp thụ hay xạ ánh sáng thành lượng gián đoạn B Mỗi phôtôn có lượng ε = hf C Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtô0000n chùm D Khi ánh sáng truyền đi, phôtôn bị thay đổi tương tác với môi trường Câu 403 Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng cam D ánh sáng lục Câu 404 Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng –1,514 eV sang trạng thái dừng có lượng –3,407 eV nguyên tử phát xạ có tần số A 3,879.1014 Hz B 6,542.1014 Hz C 2,571.1014 Hz D 4,572.1014 Hz Câu 405 Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị là: –13,6 eV; –1,51 eV Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, nguyên tử hiđrô phát xạ có bước sóng A 103 μm B 103 mm C 103 nm D 103 pm Câu 406 Hiện tượng quang điện Ôn tập học kỳ I Vật 12 A Hiện tượng bứt electron khỏi bề mặt kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp B Hiện tượng electron bị bắn khỏi kim loại kim loại bị đốt nóng C Hiện tượng electron liên kết giải phóng thành electron dẫn chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp D Hiện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 407 Một chùm sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt kim loại làm bật electron khỏi kim loại Nếu tăng cường độ chùm sáng lên A Động ban đầu cực đại electron quang điện tăng B Số electron thoát khỏi bề mặt kim loại giây tăng C Hiệu điện hãm cần tăng lên triệt tiêu dòng quang điện D Công thoát electron giảm Câu 408 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,60 μm Ánh sáng sau không gây tượng quang điện cho kim loại đó? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng tím C Ánh sáng chàm D Ánh sáng lam Câu 409 Một kim loại có giới quang điện 0,75 μm không xảy tượng quang điện chiếu A xạ cực tím B ánh sáng vàng C ánh sáng trắng D tia hồng ngoại Câu 410 Chất phát quang bị kích thích phát ánh sáng màu lục, xạ kích thích xạ có bước sóng bước sóng sau đây? A 0,4 μm B 0,75 μm C 0,6 μm D 3,8 μm Câu 411 Giới hạn quang điện nhôm λo Chiếu xạ có bước sóng λ < λo vào nhôm phẳng đặt giá cách điện A Tấm nhôm tích điện âm bị electron B Tấm nhôm không tích điện tượng quan điện C Nếu nhôm đạt điện cực đại, electron bật bị hút trở lại D Tấm nhôm tăng điện cực đại tăng cường độ ánh sáng chiếu vào Câu 412 Nguồn sáng phát xạ có bước sóng λ = 7,8125 nm Năng lượng photon có giá trị A 2,544 μJ B 159 eV C 2,544 eV D 1,25 nJ Câu 413 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,26 μm Công thoát elec trôn kim loại A 8,64 eV B 4,78 eV C 5,52 eV D 3,48 eV Câu 414 Bức xạ nguồn sáng có lượng photon 3,54eV Bước sóng xạ A 0,3 μm B 0,42 μm C 0,35 μm D 0,48 μm Câu 415 Giới hạn quang điện kim loại bạc, đồng, kẽm, nhôm là: 0,26 μm; 0,30 μm; 0,35 μm; 0,36 μm Giới hạn quang điện hợp kim gồm bạc, đồng, nhôm A 0,26 μm B 0,30 μm C 0,35 μm D 0,36 μm –19 Câu 416 Một kim loại có công thoát electron 7,2.10 J Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ4 = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại A λ1, λ2, λ3 B λ1 λ2 C λ3 λ4 D λ2, λ3, λ4 Chương VẬT HẠT NHÂN Câu 417 Trong trình phóng xạ chất, số hạt phóng xạ Ôn tập học kỳ I Vật 12 A giảm tuyến tính theo thời gian B giảm theo hàm bậc hai C không thay đổi D giảm theo quy luật hàm số mũ Câu 418 Phát biểu sau noi tia α không đúng? A Tia α thực chất hạt nhân nguyên tử heli B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia α lệch phía âm tụ điện C Tia α phóng từ hạt nhân với tốc độ tốc độ ánh sáng D Khi không khí, tia α làm ion hóa không khí dần lượng Câu 419 Phát biểu sau không nói phóng xạ? A Phóng xạ tượng hạt nhân tự phóng tia phóng xạ biến thành hạt nhân khác B Sự phóng xạ có chu kỳ bán rã T không đổi C Phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân D Phóng xạ phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 420 Kết luận chất tia phóng xạ không đúng? A Tia α, β, γ có chung chất sóng điện từ có bước sóng khác B Tia α bị lệch điện trường từ trường C Tia β dòng hạt êlectron pôzitron D Tia γ có khả đâm xuyên mạnh số tia phóng xạ Câu 421 Hạt nhân cacbon 14 phóng xạ β– Hạt nhân sinh có số proton neutron A B C D Câu 422 Chu kỳ bán rã chất phóng xạ thời gian sau A độ phóng xạ hạt nhân lặp lại cũ B nửa số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã C độ phóng xạ tăng gấp hai lần D khối lượng chất phóng xạ tăng lên lần Câu 423 Bức xạ có bước sóng nhỏ A Tia hồng ngoại B Tia X C Tia đỏ D Tiaγ 234 206 – Câu 424 Hạt nhân 92 U sau chuỗi phóng xạ α β biến thành 82 Pb Số phóng xạ α β chuỗi A B C 10 D 16 12 Câu 425 Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T thời điểm ban đầu có N o hạt nhân Sau khoảng thời gian 2T, 3T số hạt nhân lại A 0,5No, 0,25No B 0,5No; 0,125No C 0,25No; 0,125No D 1,0No; 0,5No Câu 426 Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3,0T C 2,0T D 1,0T Câu 427 Một lượng chất phóng xạ có khối lượng ban đầu m o Sau chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ lại A 0,2mo B 0,04mo C mo/32 D mo/50 Câu 428 Một lượng chất phóng xạ Rn ban đầu có khối lượng m o Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75% Chu kì bán rã Rn A 4,0 ngày B 3,8 ngày C 3,5 ngày D 2,7 ngày 210 206 Câu 429 Chất phóng xạ Po phát tia α biến thành Pb Chu kỳ bán rã Po 138 ngày Ban đầu có 100 gam Po sau Po lại gam? Ôn tập học kỳ I Vật 12 A 916,85 ngày B 834,45 ngày C 653,28 ngày D 548,69 ngày Câu 430 Ban đầu có lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân bị phân rã số hạt nhân chất phóng xạ X lại A : B : C : D : Câu 431 Hạt nhân Li cấu tạo từ A hạt neutron hạt proton B hạt neutron hạt proton C hạt neutron hạt proton D hạt neutron hạt proton Câu 432 Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A số khối B số nơtron C số nuclôn D số prôtôn Câu 433 Hạt nhân Đơtêri D có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng proton 1,0073u khối lượng neutron 1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân D A 0,67 MeV B 1,86 MeV C 3,5 MeV D 2,7 MeV Câu 434 Độ hụt khối hạt nhân Li 0,042u Năng lượng liên kết riêng Li A 3,6 MeV/nuclôn B 5,3 MeV/nuclôn C 5,6 MeV/nuclôn D 6,5 MeV/nuclôn Câu 435 Hạt nhân 3717 Cl có khối lượng mCl = 36,95656u; biết mn = 1,00866u; mp = 1,00728u; 1u = 931,5 MeV/c² Hạt nhân 37Cl có lượng liên kết riêng tính theo MeV/nuclon A 8,4656 B 33,641 C 9,0595 D 8,5698 16 56 235 Câu 436 Trong số hạt nhân (a) O;(b) He;(c) 26 Fe;(d) 92 U hạt nhân bền A a B c C d D b 25 A 23 Câu 437 Cho phản ứng hạt nhân 12 Mg + Z X → 11 Naα.+ Giá trị A Z A B C D 14 17 Câu 438 Cho phản ứng hạt nhân α + N → p + O Biết mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN = 13,9999u; mO = 16,9947u Phản ứng thu hay tỏa lượng? A tỏa 0,5586 MeV B tỏa 1,686 MeV C thu 0,658 MeV D thu 0,5586 MeV 210 Câu 439 Chất phóng xạ 84 Po phát tia α biến đổi thành 20682 Pb Biết khối lượng nguyên tử hạt mPb = 205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u, 1u = 931,5 MeV/c² Năng lượng mà phản ứng tỏa thu vào A 5,4 MeV B 4,7 MeV C 5,8 MeV D 6,0 MeV ... C = nF cuộn cảm L = 8,8 μH Tần số sóng điện từ thu A 1,2 MHz B 12 MHz C 1,5 MHz D 2,1 MHz Ôn tập học kỳ I Vật Lý 12 Câu 324 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π... π/2 Câu 212 Đặt điện áp u = 120 cos (100πt + π/3) (V) vào hai đầu cuộn dây không cảm biểu thức cường độ đòng điện i = 2cos(100πt + π /12) (A) Điện trở cuộn dây A 60 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 120 Ω Câu. .. 2,5 mJ D 0,25 mJ Ôn tập học kỳ I Vật Lý 12 Câu 313 Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện C không đổi dao động với chu kì 0,01 s Nếu thay cuộn dây L cuộn dây có độ tự cảm L’ = 4L chu
- Xem thêm -

Xem thêm: 440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả năm, 440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả năm, 440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay