Chuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

46 147 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:34

Chương Nghiệp vụ Huy động vốn Trầm Thị Xuân Hương 9/17/2015 Tram Thi Xuan Huong _UEH Nội dung I Những vấn đề chung huy động vốn II Các hình thức huy động vốn III Câu hỏi – Bài tập – Thảo luận IV 9/17/2015 I Những vấn đề huy động vốn Khái niệm Huy động vốn NV: tạo nên nguồn vốn NHTM nhận ký thác quản lý tiền từ KH nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi đáp ứng nhu cầu vốn I Những vấn đề huy động vốn • Đặc điểm: - Chủ thể - Đặc tính hoàn trả - Hình thức ngày đa dạng - Chiếm tỷ trọng lớn - Tuân thủ quy định quy trình Nguyên tắc: Nguyên tắc Hoàn Trả Lãi Bảo mật Tại ? 9/17/2015 Những vấn đề chung huy động vốn Đối với kinh tế Đối với NHTM Vai trò Khách hàng 9/17/2015 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN Vai trò nghiệp vụ huy động vốn: Tạo kênh chu chuyển vốn quan trọng hàng đầu cho kinh tế Nền kinh tế Góp phần kiểm soát lạm phát hoạt động kinh tế Cung cấp hàng hóa cho TTTC 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN Vai trò nghiệp vụ huy động vốn: Tạo nguồn vốn chủ lực cho kinh doanh NHTM NH đa dạng hóa cung cấp dịch vụ Nâng cao uy tín, thương hiệu ngân hàng 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN Vai trò nghiệp vụ huy động vốn: Tiếp cận dịch vụ ngân hàng Khách hàng 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Tiền gửi toán :(payment Deposit,Transaction Deposit, demand deposit) TGTT: loại tiền gửi mà gửi vào NH, KH sử dụng để phục vụ cho nhu cầu toán  Đặc điểm: - Không thỏa thuận thời điểm rút tiền cụ thể - Không hạn chế số lần gửi tiền, số lần rút tiền, sô` lần giao dịch toán qua NH 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 10 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Tiền gửi tiết kiệm: Tiết kiệm có kỳ hạn: (time saving deposit, term saving deposit) Tiết kiệm có kỳ hạn loại tiền gửi tiết kiệm, mà khách hàng rút tiền sau kết thúc kỳ hạn theo thoả thuận 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 32 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Tiền gửi tiết kiệm: Tiết kiệm có kỳ hạn - Vốn gốc : Vốn gốc (số tiền gửi ban đầu) toán lần khách hàng rút tiền - Tiền lãi: Tiền lãi trả định kỳ tháng theo ngày gửi trả lần khách hàng rút tiền 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 33 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Tiền gửi tiết kiệm: o Trả lãi lần rút tiền (trả sau) Số tiền gửi * số ngày tính lãi tt* LSTK o Trả lãi định: Số tiền gửi * số ngày tính lãi tt kỳ hạn * LSTK o Trả trước : 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 34 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Ví dụ: Thông tin liên quan đến khoản tiền gửi tiết kiệm khách hàng ACB sau: - Số tiền gửi : 50.000.000 VND - Lãi suất TK : 12% / năm, lãi cuối kỳ - Kỳ hạn : tháng - Ngày gửi : 12/03/2010 - Ngày đến hạn: 12/06/2010 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 35 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Tiền gửi tiết kiệm: o Trả lãi lần rút tiền (trả sau) Số tiền gửi * số ngày tính lãi tt* LSTK o Trả lãi định kỳ định kỳ: Số tiền gửi * Số ngày tính lãi tt kỳ hạn * LSTK o Trả trước : 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 36 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá: a Khái niệm Phát hành giấy tờ có giá hình thức huy động không thường xuyên thông qua phát hành chứng nhận nợ NHTM b Đặc điểm c Tiện ích d Phân loại 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 37 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá: Phân loại giấy tờ có giá : Căn vào thời hạn: - GTCG ngắn hạn thời hạn 01 năm : kỳ phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn…v.v - Giấy tờ có giá dài hạn: từ 01 năm trở lên: trái phiếu, chứng tiền gửi dài hạn…v.v 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 38 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá: Phân loại giấy tờ có giá : Căn vào hình thức phát hành: - Giấy tờ có giá ghi danh: giấy tờ có giá có xác định cụ thể tên người sở hữu - Giấy tờ có giá vô danh: Là giấy tờ có giá không xác định cụ thể tên người sở hữu 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 39 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá: Hình thức phát hành: - Chứng (ghi danh, vô danh); - Ghi sổ 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 40 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá:  Nội dung giấy tờ có giá: - Tên tổ chức phát hành; - Tên gọi giấy tờ có giá; - Tên người sở hữu giấy tờ có giá; - Ngày phát hành - Ngày đến hạn toán - Lãi suất phát hành 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 41 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá:  Thanh toán :  Thanh toán vốn gốc: Tổ chức tín dụng (đơn vị phát hành) hoàn trả vốn gốc cho người sở hữu vào thời điểm đến hạn giấy tờ có giá  Thanh toán lãi: Tổ chức tín dụng trả lãi cho người sở hữu theo phương thức sau: trả lãi sau, trả trước, trả lãi theo định kỳ 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 42 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá:  Thanh toán :  Trả lãi sau: - Tiền lãi toán lần vào thời điểm đáo hạn với toán vốn gốc - Giá bán giấy tờ có giá mệnh giá Tiền lãi = MG * Thời gian tính lãi tt * LS phát hành 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 43 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá:  Thanh toán lãi:  Trả lãi trước: - Tiền lãi toán lần vào thời điểm phát hành cách trừ vào giá bán - Giá bán giấy tờ có giá thấp mệnh giá 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 44 II CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM Phát hành giấy tờ có giá: Thanh toán lãi:  Trả lãi định kỳ: - Tiền lãi trả thành nhiều kỳ vào phiếu trả lãi theo định kỳ - Giá bán mệnh giá 9/17/2015 Nghiệp vụ NHTM 45 SP VIP Thời giant Mục đích 9/17/2015 Lãi suất linh hoat Tiền gửi Tái lập Bậc thang 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay