chuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

32 155 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:34

Khoa Ngân hàng Chương 1: Tổng quan NHTM GV: Trầm thị Xn Hương 9/17/2015 Tram Thi Xuan Huong Hoạt động Ngân hàng I Khái niệm, chức năng, đặc điểmvai trò NHTM II Nghiệp vụ NHTM III Hệ thống NHTM VN 9/17/2015 Câu hỏi thảo luận Tram Thi Xuan Huong I Khái niệm, đặc điểm, chức vai trò NHTM 9/17/2015 Khái niệm Đặc điểm Chức Phân loại Tram Thi Xuan Huong Khái niệm:  Khái niệm:  Theo luật tổ chức tín dụng 2010: Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định luật TCTD nhằm mục tiêu lợi nhuận 9/17/2015 Tram Thi Xuan Huong Hoạt động Ngân hàng Nhận tiền gửi Phát hành chứng từ có giá Cấp tín dụng Dịch vụ tốn qua TK 9/17/2015 Tram Thi Xuan Huong 2.Đặc điểm Lĩnh vực Tiền tệ tín dụng Sản phẩm_ dịch vụ 9/17/2015 DN đặc biệt , KD theo luật Uy tín , thương hiệu Tram Thi Xuan Huong CHỨC NĂNG Trung gian tài chính: Trung gian tốn Tạo tiền Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 7 Tram Thi Xuan Huong 4.Phân loại NHTM Căn vào chiến lược kinh doanh : - NH bán buôn - NH bán lẻ - NH vừa bán buôn , vừa bán lẻ Căn vào hình thức sở hữu - NHTM NN - NHTMCP - NHLD - chi nhánh NH nước 9/17/2015 Tram Thi Xuan Huong Phân loại NHTM       Căn vào tính chất: - NH chuyên doanh - NH kinh doanh tổng hợp -Căn vào phạm vi hoạt động - NH nước - NH nước 9/17/2015 Tram Thi Xuan Huong II CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NHMN HÀNG THƯƠNG MẠI Nghiệp vụ nguồn vốn:  Vốn tự có:  Huy động  Vốn vay  Vốn tiếp nhận  Vốn khác Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 10 10 Tram Thi Xuan Huong III HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN - Tháng 3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 53/HĐBT với định hướng chuyển hẳn hệ thống ngân hàng sang hoạt động kinh doanh - Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thơng qua cơng bố Pháp lệnh ngân hàng, thức chuyển chế hoạt động hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ cấp sang cấp Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 18 18 Tram Thi Xuan Huong III HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN - Tháng 12/1997, Quốc hội khóa X thức thơng qua hai luật ngân hàng thay cho hai pháp lệnh ngân hàng - Tháng 4/2007, NHNN thức cho phép diện 100% vốn nước ngồi Việt Nam - Luật TCTD năm 2010 có hiệu lực ngày 1/1/2011 Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 19 19 Tram Thi Xuan Huong III HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Các loại hình ngân hàng thương mại : - NHTM nhà nước; - NHTM cổ phần; - NHTM liên doanh; - Chi nhánh NHNNg; - Ngân hàng 100% vốn nước ngồi Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 20 20 Tram Thi Xuan Huong IV HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Mơ hình tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG NGHIỆP VỤ PHỊNG NGHIỆP VỤ PHỊNG NGHIỆP VỤ Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 21 PHỊNG NGHIỆP VỤ 21 Tram Thi Xuan Huong IV HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Mơ hình tổ chức: - Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên - Ban kiểm sốt; - Tổng giám đốc; - Khối - Phòng ban nghiệp vụ Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 22 22 Tram Thi Xuan Huong IV HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Mạng lưới hoạt động: HỘI SỞ SỞ GIAO DỊCH VP ĐẠI DIỆN PHỊNG GIAO DỊCH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CHI NHÁNH ĐIỂM GIAO DỊCH QŨY TIẾT KIỆM Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 23 CƠNG TY TRỰC THUỘC ATM POS 23 Tram Thi Xuan Huong IV HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Mạng lưới hoạt động: - Hội sở; - Sở giao dịch; - Chi nhánh; - Văn phòng đại diện; - Đơn vị nghiệp; - Cơng ty trực thuộc; - Phòng giao dịch; - Điểm giao dịch; - ATM – POS Nghiệp vụ NHTM 9/17/2015 24 24 Tram Thi Xuan Huong  Mơ hình tổ chức hoạt động NHTM ảnh hưởng đến phân quyền hoạt động kinh doanh NH Cơ chế giao dịch cửa Hệ thống tự kiểm tra giám sát NHTM ? Sau tốt nghiệp trường bạn xin vào vị trí NH ? 9/17/2015 25 Tram Thi Xuan Giao dịch CV,GDV KSV Hội đồng QT Giám đốc Tổng GĐ 9/17/2015 26 Tram Thi Xuan Hệ thống kiểm tra Kiểm sốt giao dịch Kiểm sốt nội Ban kiểm sốt Kiểm tốn nội 9/17/2015 27 Tram Thi Xuan Trách nhiệm GDV Các giao dịch khác Thu chi TM Gửi rút TK GDV Giải ngân, thu nợ,lãi 9/17/2015 Dịch vụ thẻ Thanh tốn 28 Tram Thi Xuan Luật TCTD Quy chế Quy trình NHNN HĐQT Tổng GĐ 9/17/2015 29 Tram Thi Xuan 3-D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 9/17/2015 30 Tram Thi Xuan Marketing Diagram Add Your Text Add Your Title here Text1 9/17/2015 Text1 31 Text1 Text1 Tram Thi Xuan LOGO “ Add your company slogan ” www.themegallery.com 9/17/2015 32 Tram Thi Xuan Huong
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, chuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, chuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay