chuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

33 147 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:34

CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG Trầm Thị Xn Hương KHOA NGÂN HÀNG UEH Nội dung I II III Các quy định tín dụng Quy trình tín dụng Bảo đảm tín dụng IV V Tram Thi Xuan Huong Nghiệp vụ tín dụng (Credits ) Cho vay (Loan) Chiết khấu (Discount ) Bảo lãnh (guarantee) Cho thuê tài (Fiancial Leasing ) Bao toán (Factroring ) Thấu chi (Over draft) Hình thức khác Tram Thi Xuan Huong I.CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG Cho vay T Ngân hàng thương mại Chủ yếu Khách hàng T’ = T + t 8/20/2015 Nghiệp vụ NHTM Tram Thi Xuan Huong Cơ sở pháp l{ Luật Tổ chức tín dụng Luật Doanh nghiệp Nghị Định 163 Quyết định 1627 NHNN Quy chế, quy trình, thơng báo Tram Thi Xuan Huong Phạm vi áp dụng BÊN ĐI VAY Nghiệp vụ cho vay BÊN CHO VAY Tổ chức TD Pháp nhân Cá nhân Trong nước Tram Thi Xuan Huong Pháp nhân • • • • • • Cá nhân DNNN, Cty CP Công ty TNHH Công ty LD Cty 100% vốn NN Công ty hợp doanh - HTX • • • • • Cá nhân Hộ gia đình Hộ cá thể, Hộ nông dân DN tư nhân Tram Thi Xuan Huong Nguyên tắc cho vay Vốn vay Sử dụng mục đích Hoàn trả nợ gốc lãi hạn Hoàn Cho vay, để làm trả Yêu cầu Ý nghóa Tram Thi Xuan Huong Lãi Điều kiện cho vay Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân sự, chòu trách nhiệm dân Có mục đích vay hợp pháp Có phương án dự án khả thi hiệu Có lực tài đủ đảm bảo trả nợ suốt thời hạn cam kết Có TS bảo đảm theo quy đònh pháp luật Tram Thi Xuan Huong Đối tượng cho vay Theo điều đònh 1627 : NH không cho vay Mua sắm TS mà PL nghiêm cấmï Thực chi phí mà PL nghiêm cấm Thực nhu cầu tài mà PL nghiêm cấm Tram Thi Xuan Huong Thu nợ lãi Theo khế ước -Đến hạn -Định kỳ Cho vay Tram Thi Xuan Huong Thu nợ Bảo đảm tín dụng • • • • Khái niệm Đặc điểm Vai trò Các hình thức bảo đảm TD Tram Thi Xuan Huong Các hình thức đảm bảo tín dụng Ngân hàng khách hàng Lựa chọn Thế chấp Cầm cố Bảo lãnh Tram Thi Xuan Huong TS HT Từ vốn vay Thế chấp a Khái niệm TSTC: b Đối tượng c Phân loại TSTC gồm có Tram Thi Xuan Huong Tài sản chấp Nhà ở, đất Quyền SD Đất TS khác Cơng trình xây dựng Vật phụ Hoa lợi, lợi tức TS gắn liền với đấtt Tàu biển Tàu bay Bảo hiểm Tram Thi Xuan Huong d Hồ sơ chấp Giấy đề nghị Giấy chứng minh quyền sở hữu Tờ khai thuế trước bạ/thuế thu nhập chuyển quyến SDĐ Tài liệu kỹ thuật Tài liệu khác có liên quan Tram Thi Xuan Huong Cầm cố Khái niệm TSTC: Đối tượng Phân loại TSCC gồm có Tram Thi Xuan Huong Cầm cố Khái niệm TSTC: Đối tượng Phân loại TSCC gồm có Tram Thi Xuan Huong Tài sản cầm cố Máy móc Kim khí q Đá qu{ Chứng từ có giá Thiết bị Ngoại tệ , Số dư Quyền khai Thác TN Hàng tiêu dùng Tàu biển Tàu bay Quyền phát sinh Tram Thi Xuan Huong TS cầm cố Chứng tiền gửi Sổ tiết kiệm B Cổ phiếu Trái phiếu, kz phiếu A C TSCC Số D E Tram Thi Xuan Huong Hoa lợi , lợi tức Quản l{ TS cầm cố Chứng từ Có giá Kho quỹ Hàng hóa Phương tiện vận chuyển Máy móc Tram Thi Xuan Huong 4.3 Bảo lãnh (bằng TS người thứ 3) Khái niệm Biện pháp bảo đảm tiền vay Đối tượng Tài sản bảo lãnh Tram Thi Xuan Huong 4Tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay TS Quản l{ TS Khái niêm Điều kiện Thủ tục Tram Thi Xuan Huong Rủi ro Cho vay TSBĐ • Cho vay tín chấp Tram Thi Xuan Huong Một số vấn đề liên quan đến TSBD • * Một TS bảo đảm cho nhiều khoản vay NH ? • * Một TS dùng bảo đảm cho nhiều khoản vay NH ? • *Một khoản vay bảo đảm nhiều TS ? Tram Thi Xuan Huong ... tiện vận chuyển Máy móc Tram Thi Xuan Huong 4 .3 Bảo lãnh (bằng TS người thứ 3) Khái niệm Biện pháp bảo đảm tiền vay Đối tượng Tài sản bảo lãnh Tram Thi Xuan Huong 4Tài sản bảo đảm hình thành từ... Định 1 63 Quyết định 1627 NHNN Quy chế, quy trình, thơng báo Tram Thi Xuan Huong Phạm vi áp dụng BÊN ĐI VAY Nghiệp vụ cho vay BÊN CHO VAY Tổ chức TD Pháp nhân Cá nhân Trong nước Tram Thi Xuan Huong. .. nông dân DN tư nhân Tram Thi Xuan Huong Nguyên tắc cho vay Vốn vay Sử dụng mục đích Hoàn trả nợ gốc lãi hạn Hoàn Cho vay, để làm trả Yêu cầu Ý nghóa Tram Thi Xuan Huong Lãi Điều kiện cho vay Có
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, chuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, chuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay