KINH TẾ LƯỢNG HAY NHẤT NĂM 2017

104 315 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:22

1.1 Kinh tế lượng gì? Kinh tế lượng (Econometrics) diễn đạt theo ngôn ngữ viết có nghóa « đo lường kinh tế » Tuy nhiên phạm vi ứng dụng kinh tế lượng rộng nhiều Kinh tế lượng kết hợp: Các lý thuyết kinh tế đại Công cụ toán học Phương pháp luận thống kê Kinh tế lượng việc phân tích đònh lượng vấn đề thực nghiệm kinh tế dựa lý thuyết kinh tế, số liệu quan sát thống kê suy diễn Mở đầu: Khái quát kinh tế lượng Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến - Một vài ý tưởng Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến – ước lượng kiểm đònh Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến Chương 4: Mô hình hồi qui bội Chương 5: Hồi qui với biến giả Chương 6: Đa cộng tuyến, phương sai thay đổi tự tương quan Chương 7: Chọn mô hình kiểm đònh việc chọn mô hình TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 1- Giáo trình Kinh tế lượng Chủ biên: Hoàng Ngọc Nhậm 2- Bài tập Kinh tế lượng Chủ biên: TS Nguyễn Thò Ngọc Thanh 2011 3- Kinh tế lượng ứng dụng Phạm Trí Cao – Vũ Minh Châu * Số liệu thực nghiệm hay phi thực nghiệm Trong khoa học xã hội, số liệu thường phi thực nghiệm * Chất lượng số liệu thu thường không tốt, không giáo điều kết thu từ nghiên cứu đònh, đặc biệt số liệu chưa có độ xác cao Thí dụ 1: Y- chi tiêu tiêu dùng gia đình (USD/tuần) X- thu nhập khả dụng gia đình (USD/tuần) Y: Chi tiêu 60 hộ gia đình X: Thu nhập 60 hộ gia đình Σ 80 55 100 65 120 79 140 80 160 102 180 110 200 120 220 135 240 137 260 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 113 125 140 160 189 185 88 115 325 462 445 707 162 678 750 191 685 1043 966 1211 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/7 1/6 1/6 1/7 1/6 1/7 1/6 1/7 65 77 89 101 1/7 113 125 137 149 1/7 161 173 Hình 2.3: Đồ thò phân tán chi tiêu & thu nhập E(Y/Xi) (120,89) (80,65) (100,77) Chi tiêu TB hộ gia đình nằm đường thẳng có hệ số góc dương Nếu mức thu nhập hộ gđ tăng chi tiêu trung bình tăng theo Tổng quát E(Y/Xi) hàm X: (1.1) E(Y/X ) = f(X ) i i Hàm (1.1) gọi hàm hồi qui tổng thể (PRF - population regression function) Dạng tuyến tính PRF : E(Y/Xi) = β + β Xi β1, β2 hệ số hồi qui β1 tung độ gốc β2 hệ số góc (1.2) * Sai sốá ngẫu nhiên: Ký hiệu Ui chênh lệch Yi E(Y/Xi): Hay: Ui = Yi − E(Y/Xi) Yi = E(Y/Xi) + Ui Hàm hồi qui xây dựng từ số liệu mẫu gọi hàm hồi qui mẫu (SRF - the sample regression function) Nếu PRF có dạng t.tính SRF là: ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β X i ˆ ˆ ˆ Yi β1 β ước lượng điểm E(Y/Xi), β1 ,β2 Thí dụ 2: salary = β1 + β2 roe Salary: tiền lương CEO cty ROE: tỷ lệ lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu obs roe salary 14.1 1095 10.9 1001 23.5 1122 5.9 578 13.8 1368 20 1145 16.4 1078 16.3 1094 10.5 1237 10 26.3 833 11 25.9 567 12 26.8 933 13 14.8 1339 14 22.3 937 15 56.3 2011 Hình 2.4: Đường hq mẫu OLS dựa mẫu qsát salary SRF: salary = 963,191 + 18,501 roe PRF: salary = β1 + β2 roe 963,191 O roe
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TẾ LƯỢNG HAY NHẤT NĂM 2017, KINH TẾ LƯỢNG HAY NHẤT NĂM 2017, KINH TẾ LƯỢNG HAY NHẤT NĂM 2017, CHƯƠNG TRÌNH MÔN KINH TẾ LƯNG, MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾN MỘT VÀI Ý TƯỞNG CƠ BẢN, PHÂN BIỆT CÁC MỐI QUAN HỆ, Bảng 2.2: Xác suất có điều kiện, Bảng 2.3: 15 quan sát đầu tiên trong data 209 CEOs năm 1990, BẢN CHẤT VÀ NGUỒN SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH HỒI QUI, THUẬT NGỮ “ TUYẾN TÍNH”, 2- Hàm hồi qui mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay