CHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

14 167 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:06

CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I/ TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: 1/ Khái niệm đặc điểm thuế GTGT: Khái niệm thuế GTGT: Thuế GTGT loại thuế gián thu, dựa giá trị tăng thêm hàng hóa dịch vụ qua khâu luân chuyển, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng cuối * CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I/ TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Đặc điểm thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT áp dụng thống cho loại hàng hóa, dịch vụ Với thuế suất không cao phạm vi chi phối rộng nên đảm bảo nguồn thu lớn cho NSNN Thuế GTGT thu vào hoạt động tiêu dùng phạm vi lãnh thổ quốc gia Do có tác động khuyến khích xuất rõ rệt áp dụng thuế suất 0% Thuế GTGT mang tính lũy thoái so với thu nhập người chịu thuế CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I/ TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2/ Vai trò thuế GTGT: Tạo nguồn thu cho NSNN: Thuế GTGT có phạm vi chi phối rộng dễ dàng chấp nhận từ phía người nộp thuế lẫn người chịu thuế Khuyến khích kinh doanh: + Thuế GTGT hạn chế trùng lắp khuyến khích XK, đầu tư + Góp phần thực chiến lược phát triển KTXH NN, bối cảnh hội nhập: thuế GTGT áp dụng cho hàng hóa NK bên cạnh ưu đãi cho hàng hóa XK CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 1/ Đối tượng nộp thuế GTGT: Mọi tổ chức cá nhân, không phân biệt thành phần KT hình thức KD, kể DN có vốn đầu tư nước ngoài; kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế Việt Nam; nhập hàng hóa chịu thuế, phải nộp thuế GTGT 2/ Hàng hóa dịch vụ chịu thuế: Có thể khái quát sau: hàng hóa dịch vụ nước hàng hóa nhập khẩu; phục vụ cho tiêu dùng nước chịu thuế GTGT; trừ trường hợp không chịu thuế theo luật định * CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 3/ Căn phương pháp tính thuế: Phương pháp khấu trừ: Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:  Cơ sở kinh doanh hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ tỷ đồng trở lên (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp)  Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp) CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 3/ Căn phương pháp tính thuế: Phương pháp khấu trừ: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu xác định sở: Số lượng hàng hóa, dịch vụ tính thuế: số lượng tiêu thụ, kể số trường hợp tính thuế theo quy định Giá tính thuế: giá bán chưa có thuế GTGT Giá bán chưa có thuế GTGT thể HĐGTGT Trường hợp sử dụng hóa đơn đặc thù (chứng từ toán theo giá gồm thuế; bán hàng qua đại lý; bán trả góp; gia công; sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích trao đổi, biếu tặng Giá tính thuế quy định cụ thể cho trường hợp, theo hướng dẫn BTC * CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 3/ Căn phương pháp tính thuế: Thuế GTGT đầu vào xác định sở: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào kỳ tính thuế, dùng cho HĐKD chịu thuế Căn vào HĐGTGT, HĐ đặc thù (chứng từ toán theo giá gồm thuế GTGT) chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập để xác định Thuế GTGT = Hàng NK Giá Thuế Thuế Thuế + NK tính + TTĐB + BVMT thuế NK (nếu có) (nếu có) (nếu có) CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 3/ Căn phương pháp tính thuế: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần lưu ý Chỉ tính khấu trừ HHDV dùng cho hoạt động chịu thuế Nếu đồng thời sử dụng cho hoạt động chịu không chịu thuế (kể TSCĐ) phải kê khai riêng phân bổ thích hợp Thuế đầu vào phát sinh kỳ nào, khấu trừ hết kỳ Trường hợp phát sinh chênh lệch âm, kết chuyển khấu trừ vào kỳ tính thuế trường hợp lũy kế sau mười hai tháng tính từ tháng sau bốn quý tính từ quý đầu tin, hoàn thuế * CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: Phương pháp trực tiếp gồm trường hợp 1/ Tính thuế GTGT với thuế suất 10% áp dụng hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý Thuế GTGT Phải Nộp GTGT hàng hóa chịu thuế = = GTGT hàng hóa chịu thuế Giá TT HH bán X - Thuế suất thuế GTGT Giá TT HH mua vào tương ứng CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 2/ Tính trực tiếp giá trị gia tăng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng - Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có doanh thu hàng năm mức ngưỡng doanh thu tỷ đồng - Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập - Hộ, cá nhân kinh doanh; - Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: Tỷ lệ % để tính thuế GTGT doanh thu quy định theo hoạt động sau: - Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%; - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; - Hoạt động kinh doanh khác: 2% Doanh thu để tính thuế tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi hoá đơn bán hàng bao gồm khoản phụ thu, phí thu thêm mà sở kinh doanh hưởng CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 3/ Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % doanh thu hộ khoán CHƯƠNG IV: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GTGT: 4/ Thuế suất thuế GTGT: Theo luật thuế hành, thuế suất Thuế GTGT gồm mức thuế suất: 0% ; 5% 10% Thuế suất 5% 10% phân biệt theo loại hàng hóa dịch vụ Thuế suất 0% áp dụng hàng hóa dịch vụ XK, kể hàng hóa bán cho DNCX Trên thực tế, hình thức xuất đa dạng; việc áp dụng thuế suất 0%, hướng dẫn chi tiết từ BTC; nhằm thực mục tiêu khuyến khích XK thuế GTGT Có thể khái quát trường hợp áp dụng thuế suất 0% sau: KHÁI QUÁT CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0% TRỰC TIẾP XK CSKD, KỂ CẢ HÀNG HÓA KHÔNG CHỊU THUẾ, ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0% KHI TRỰC TIẾP GIA CÔNG HÀNG XK ỦY THÁC XK BÁN CHO CỬA HÀNG MIỄN THUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, CHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, CHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay