CHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂU

6 153 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:06

CHƯƠNG II THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU I/ TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK: 1/ Khái niệm đặc điểm thuế XNK: Khái niệm: Thuế Xuất thuế Nhập loại thuế thu hàng hóa xuất nhập khẩu, quan hệ thương mại quốc tế; nói cách khác hàng hóa XNK mậu dịch Đặc điểm: Thuế XNK loại thuế gián thu: qua tác động đến giá hàng hóa XNK, thuế XNK ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng hoạt động nhà kinh doanh XNK Thuế XNK liên quan mật thiết với hoạt động ngoại thương: NN sử dụng nhằm kiểm soát hoạt động XNK Thuế XNK thu lần; áp dụng cho hàng hóa mậu dịch phi mậu dịch * CHƯƠNG II THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU I/ TỔNG QUAN VỀ THUẾ XNK: 2/ Vai trò thuế XNK: Góp phần tạo nguồn thu cho NSNN Là vai trò thuế XNK Tuy nhiên mục tiêu chịu ảnh hưởng lớn chánh sách kinh tế đối ngoại mà NN hoạch định Góp phần bảo hộ kinh tế nước Bảo hộ nhu cầu tất yếu xét đến lợi ích quốc gia,tuy nhiên cần linh hoạt để phù hợp với trình độ phát triển đất nước thời kỳ Nói cách khác, nhấn mạnh giảm nhẹ mục tiêu bảo hộ, tuỳ vào trình độ phát triển KTXH Ngoài cần lưu ý đến chánh sách hội nhập NN, nhằm sử dụng công cụ bảo hộ khác thay cho cắt giảm thuế XNK CHƯƠNG II THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ XNK HIỆN HÀNH: 1/ Đối tượng nộp thuế: Mọi tổ chức cá nhân, không phân biệt thành phần KT, kể DN có vốn đầu tư nước ngoài, có hàng hóa XK - NK qua cửa biên giới Việt Nam, phải nộp thuế XNK Trường hợp ủy thác XK ủy thác nhập khẩu: nhằm quản lý tập trung, bên nhận ủy thác chịu trách nhiệm nộp thuế Trường hợp ủy quyền, bảo lãnh nộp thay số thuế: đối tượng uỷ quyền, bảo lảnh chịu trách nhiệm nộp thuế 2/ Hàng hóa chịu thuế: Hàng hóa phép XK – NK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, kể trường hợp hàng hóa từ “thị trường nước” bán vào khu phi thuế quan ngược lại CHƯƠNG II THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ XNK HIỆN HÀNH: Các trường hợp không chịu thuế: Hàng vận chuyển cảnh ( kể trường hợp mượn đường qua biên giới), hàng chuyển Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất nước ngoài; nhập từ nước vào khu phi thuế quan (chỉ sử dụng khu phi thuế quan); đưa từ khu phi thuế quan sang khu phi thuế quan khác Phần dầu khí thuộc thuế Tài nguyên NN xuất CHƯƠNG II THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ XNK HIỆN HÀNH: 3/ Căn phương pháp tính thuế: Đối với thuế Xuất khẩu: Thuế XK xác định theo lần XK Thuế XK = Số lượng hàng XK x Trị giá tính thuế x % thuế suất Số lượng hàng XK: số lượng mặt hàng ghi tờ khai hàng XK Trị giá tính thuế XK xác định theo giá bán cửa XK * Đối với thuế Nhập khẩu: Thuế NK xác định theo lầnNK Thuế NK = Số lượng hàng NK x Trị giá tính thuế x % thuế suất Số lượng hàng NK: số lượng mặt hàng ghi tờ khai hàng NK Trị giá tính thuế NK giá phải trả tính theo nguyên tắc nhập Việt Nam * note * CHƯƠNG II THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ XNK HIỆN HÀNH: 4/ Thuế suất: Đối với thuế Xuất khẩu: Thuế suất quy định theo tỷ lệ %, phân biệt theo loại hàng, nhằm hướng dẫn hoạt động XK Đối với thuế Nhập khẩu: Thuế suất quy định theo tỷ lệ %, phân biệt theo loại hàng, nhằm hướng dẫn hoạt động NK Thuế suất phân biệt theo khu vực thị trường, từ hình thành: Thuế suất ưu đãi Thuế suất ưu đãi đặc biệt Thuế suất thông thường Việc phân biệt thuế suất theo khu vực thị trường, chịu chi phối cam kết thuế NK NN trình hội nhập ===================================================
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂU, CHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂU, CHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay