CHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾ

11 155 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:06

Bài Tập 2, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 41 VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ I/ KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ 1/ Khái niệm thuế: Thuế khoản nộp tổ chức cá nhân, cho Nhà nước theo luật định Phân tích: o Sự tồn thuế gắn liền với tồn NN NN với chức nhiệm vụ cần có nguồn tài (Quỹ NSNN) để hoạt động Để tạo lập Quỹ NSNN, quyền lực mình, NN ban hành luật, huy động đóng góp tổ chức cá nhân hình thức thuế VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ %thuế/ GDP QUỸ NSNN CHI CHO CHI CHI SỰ CHI CƠ AN NGHIỆP ĐẦU QUAN NINH VĂN TƯ QUẢN QUỐC HĨA PHÁT LÝ PHỊNG XÃ TRIỂN NN HỘI VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ o Cơ sở kinh tế thuế: Sự tăng trưởng kinh tế yếu tố định đến việc thu thuế nhiều hay o Cơ sở trị – xã hội: Quyền lực NN, yếu tố dẫn đến đời thuế Tuy nhiên, cần lưu ý: thuế khơng dựa vào quyền lực 2/ Các đặc trưng thuế: o Thuế có tính bắt buộc * o Khơng hồn trả trực tiếp o Điều tiết thu nhập theo ngun tắc cơng o Thuế dùng vào chi tiêu cơng VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ 3/ Vai trò thuế: Huy động nguồn tài đáp ứng nhu cầu chi tiêu NN: Thu NSNN gồm nhiều khoản, nhiên thuế chiếm tỷ trọng lớn tổng số thu nước Từ trang trãi cho chi thường xun NSNN góp phần trang trãi cho chi đầu tư phát triển.* Thuế góp phần điều tiết vĩ mơ kinh tế: o Thuế góp phần định hướng cho đầu tư thơng qua thuế suất, ưu đãi miễn giảm thuế Từ tác động đến phân bổ nguồn lực kinh tế, góp phần tác động đến việc hình thành cấu kinh tế theo ngành vùng lảnh thổ, phù hợp với chiến lược phát triển KTXH * * VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ 3/ Vai trò thuế: Thuế có tác động kích thích kìm hãm hoạt động kinh doanh Thuế cơng cụ thực chánh sách hội nhập kinh tế NN, qua thuế XNK loại thuế nội địa khác Thuế góp phần điều tiết cơng thu nhập tầng lớp dân cư: Qua sắc thuế thuế Thu nhập cá nhân, thuế TTĐB, thuế XNK Tuy nhiên cần lưu ý đến chi tiêu từ NSNN sách xã hội khác, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần tầng lớp dân cư có thu nhập thấp VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ II/ PHÂN LOẠI THUẾ: 1/ Theo đối tượng thuế: o Thuế thu thu nhập như: thuế TNDN, thuế TNCN o Thuế thu hàng hóa, dịch vụ như: thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế XNK o Thuế thu tài sản như: thuế Nhà đất, thuế Sử dụng đất nơng nghiệp, thuế Tài ngun Phân loại theo đối tượng thuế cho thấy phạm vi chi phối thuế Từ xây dựng sách thuế bao qt nguồn thu 2/ Theo phương thức huy động thuế: Thuế trực thu gián thu thể cách phân loại Từ xây dựng mối quan hệ hợp lý hai phương thức động viên nguồn thu cho NSNN VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ II/ PHÂN LOẠI THUẾ: 3/ Theo tính chất thuế: Thuế có tính chất lũy tiến lũy thoái, phụ thuộc vào mức độ động viên thuế so với thu nhập đối tượng chòu thuế Cách phân loại thể quan điểm NN sử dụng công cụ thuế nhằm giải quan hệ hai yêu cầu: tập trung thu nhập điều tiết công thu nhập VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ III/ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LUẬT THUẾ: 1/ Tên gọi: Là yếu tố khơng thể thiếu loại thuế Tên gọi nên ngắn gọn nêu lên đối tượng, phạm vi thuế 2/ Đối tượng nộp thuế (Người nộp thuế): Đối tượng nộp thuế tổ chức cá nhân có trách nhiệm phải nộp thuế theo luật định.Tùy vào tính chất trực thu, gián thu tổ chức thu thuế; đối tượng nộp thuế khơng đối tượng chịu thuế 3/ Căn tính thuế (đối tượng tính thuế): Đây yếu tố sử dụng nhằm tính tốn số thuế phải nộp Mổi loại thuế có tính thuế riêng biệt VO THE HAO TỔNG QUAN VỀ THUẾ III/ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LUẬT THUẾ: 4/ Thuế suất: Thuế suất mức thu thuế, quy định nhiều hình thức: Thuế suất tuyệt đối: Quy định số tuyệt đối như: thuế Mơn bài, thuế Sử dụng đất nơng nghiệp, thuế Nhập tơ qua sử dụng * Thuế suất tỷ lệ: Quy định tỷ lệ %, tỷ lệ cố định, khơng phụ thuộc vào thay đổi tính thuế Thuộc thuế suất tỷ lệ cố định có loại thuế như: thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế XNK, thuế Tài ngun, thuế TNDN VO THE HAO 10 TỔNG QUAN VỀ THUẾ III/ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LUẬT THUẾ: 4/ Thuế suất: Thuế suất tỷ lệ lũy tiến: Quy định tỷ lệ %, tỷ lệ tăng dần theo gia tăng tính thuế Thuế suất lũy tiến gồm: lũy tiến tồn phần phần Mổi hình thức có ưu nhược điểm riêng Tuy nhiên áp dụng phổ biến lũy tiến phần, đơn giản tính thuế, dù biểu thuế thường gây ngộ nhận thuế suất * 5/ Miễn giảm thuế: Chế độ miễn giảm đặt nhằm mục đích: khuyến khích hổ trợ hoạt động kinh doanh, ngồi góp phần thực sách xã hội số đối tượng VO THE HAO 11
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾ, CHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾ, CHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay