Bài tập định giá cổ phiếu và trái phiếu

9 708 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:05

Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Định giá cổ phiếu Định giá CP việc xác định giá trị nội CP, xác định giá trị thực CP vào thời điểm mua bán a Định giá CP theo pp chiết khấu cổ tức Giá CP thường xem giá dòng tiền tệ thu nhập tạo cho nhà đầu tư từ CP Nói cách khác, giá CP giá trị quy tồn cổ tức tương lai Do mơ hình định giá CP thường nói chung dạng sau: P0 = D 1+ r + D (1+r ) + + D =∑ D (1+r ) (1+r ) n n n t t =1 t Po: Giá CP Dt : cổ tức năm thứ t n : năm nhận cổ tức r : lãi suất chiết khấu Các mơ hình tăng trưởng: a1 Mơ hình tăng trưởng khơng Mơ hình cho nhà đầu tư hưởng phần chia lời cố định với thời hạn vĩnh viễn (t ∞) n P0 = ∑ t =1 D (1+r) t n t =1 (1+r) = D *∑ t = D r Mơ hình áp dụng cho loại CP: + Cổ phiếu ưu đãi: loại cp mà cổ đơng hưởng cổ tức xác định trước với thời hạn vĩnh viễn Ví dụ: Ngân hàng CP ABC phát hành cp ưu đãi mệnh giá 100.000 đ, suất cổ tức 9% Tỷ lệ lãi u cầu (lãi suất kỳ vọng) cp 14% Giá trị cp ? + Cổ phiếu thường khơng tăng: cp Cty mà tốc độ tăng trưởng g = hay sách chia cổ tức Cty cổ tức cố định Ví dụ: CtyCP M trả lãi cho cổ đơng 4.000 đ/cp vài năm dự tính trì mức chia lời năm tới Nếu nhà đầu tư u cầu tỷ lệ lãi 15% giá cp thị trường ? Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN a2 Mơ hình tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng g khơng đổi (g < r) Trong trường hợp mơ hình định giá cp sau: P = D r−g Ví dụ: CtyCP N vừa chia cổ tức 20.000 đ/cp Cổ tức kỳ vọng tăng 5% tương lai Hỏi giá cp nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất 15% ? a3 Mơ hình tăng trưởng nhiều giai đoạn: Sự tăng trưởng Cty thực tế diễn nhiều giai đoạn  Giả sử giai đoạn đầu Cty tăng trưởng với tốc độ g n năm Giai đoạn nhà đầu tư nắm giữ cp hưởng n lần cổ tức  Từ năm n+1 trở đi, Cty tăng với tốc độ tăng trưởng khơng đổi Nhà đầu tư bán cp cuối năm thứ n Như tất thu nhập mà nhà đầu tư nhận cp bao gồm hai phần: phần thứ cổ tức chia từ năm thứ đến năm thứ n; phần thứ hai tiền bán cp thu với giá Pn Vậy giá trị cp tổng giá phần thu nhập mà nhà đầu tư hưởng cp n P P n D (1+r ) =∑ t =1 t t = D n +1 r −g + P (1+r ) n n Ví dụ: Lợi tức cổ phần hành 1$, suất sinh lời u cầu 8%, g =10% năm Tốc độ tăng trưởng sau năm 6% D0 = 1$ D1 = x 1,1 = 1,1$ D2 = 1,1 x 1,1 = 1,21$ D3 = 1,21 x 1,1 = 1,33$ D4 = 1,33 x 1,06 = 1,41$ 1,41 = 70,5$ 8% − 6%    1,1 + 1,21 + 1,33  + 70,5 = 59,12$ = P0 1,08 (1,08) (1,08)  (1,08)  P = b Phương pháp sử dụng tỷ số P/E P/E = Thị giá cp / EPS Giá cp = P/E x Thu nhập cp Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Định giá trái phiếu Là xác định giá trị lý thuyết TP cách xác cơng Giá trị lý thuyết TP định giá cách xác định giá tồn thu nhập nhận thời hạn hiệu lực TP a Định giá TP thơng thường  TP thơng thường kỳ hạn hưởng lãi định kỳ Số tiền lãi tính lãi suất danh nghĩa (lãi suất coupon) mệnh giá TP Ký hiệu: P: Giá TP n: số năm lại đáo hạn C: số tiền lãi coupon r: lãi suất chiết khấu F: mệnh giá TP Giá TP giá tồn dòng tiền thu nhập từ TP tương lai xác định sau: Giá TP tổng giá phần: Phần lãi định kỳ phần vốn gốc P= C C C F + + + + n n + r (1+ r ) (1+r) (1+r) Công thức tổng quát : n P= ∑ t =1 C + F (1+r) (1+r) t n Trường hợp 1: Trả lãi định kỳ năm lần   n  1 − (1+r )  + F  P =C n  r   (1+r )     −n 1 −  ( + r )   + F (1+r )−n =C   r   Ví dụ: Cơng ty CP thực phẩm K phát hành TP lãi suất 15%/năm, mệnh giá triệu đồng, 15 năm đáo hạn Lãi suất lưu hành 10%/năm Trả lãi định kỳ năm lần Hãy tính giá TP ? Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Trường hợp 2: Trả lãi định kỳ tháng lần −2 n 1 −  −2 n C  (1+r / 2)  P= + F (1+r / 2)  2 r/2   Cũng theo ví dụ trên, phương thức trả lãi định kỳ nửa năm lần −30 1 −  − 30 150000  (1+10% / 2)  P= + 1000000 (1+10% / 2)   10% /   P = 1384311 đ b Định giá TP khơng trả lãi định kỳ (TP Zero coupon) TP Zero coupon khơng trả lãi định kỳ cho nhà đầu tư, mà trả vốn gốc mệnh giá cuối kỳ đáo hạn Do dòng tiền nhà đầu tư nhận TP tương lai khoản vốn gốc mệnh giá chiết khấu P= F (1+r ) n Ví dụ: Một loại TP thời hạn đáo hạn 20 năm, khơng trả lãi định kỳ mà trả vốn gốc triệu đồng vào cuối năm thứ 20 Nếu lãi suất thị trường 10% người mua TP phải trả để mua TP ? P= 1000000 (1+10%) 20 = 148644 đ Nhà đầu tư bỏ 148644 đ để mua TP khơng hưởng lãi định kỳ suốt 20 năm, đáo hạn nhà đầu tư thu 1000000 đ **************************************** Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Bài tập Định giá Cổ phiếu Trái phiếu Bài 1: Cơng ty A phát hành cổ phiếu thường tăng Năm tới tiền lời chia cho cp 4.500 đ Phần chia lời từ lợi nhuận tăng năm 5% Hỏi giá cp Cty cổ đơng u cầu tỷ suất lãi 14% Bài 2: Tập đồn B tăng trưởng 7%/ năm, dự kiến khơng thay đổi Hiện thu nhập cổ phần 7.700 đ Tỷ lệ thu nhập giữ lại 50% Lãi suất u cầu cp 14,5% Hãy tính giá cổ phiếu Bài 3: Cơng ty C chia lời cho cổ đơng 3.000 đ/cp Mức chia lời cho cp tăng 6%/năm 1/ Nếu nhà đầu tư đòi hỏi tỷ lệ lãi cp 12% giá cp Cty ? 2/ Hãy tính giá cp Cty C vòng năm tới (P3) giả thiết khác khơng đổi Bài 4: Cơng ty D trả lãi cho cổ đơng 4.000 đ/cp vài năm dự tính trì mức chia lời năm tới Nếu nhà đầu tư u cầu tỷ lệ lãi 15% giá cp ? Bài 5: Cơng ty E mức độ tăng trưởng 20%/năm vài năm nay, dự đốn mức độ tăng trưởng trì năm Sau mức độ tăng trưởng chậm lại ổn định mức 7% Giả sử cổ tức chia 150.000 đ/cp tỷ lệ lãi u cầu cp 16% Tính giá cp thị trường Bài 6: Tập đồn F chia lời cho cổ đơng 30.000 đ/cp Nhà đầu tư cho phần chia lời tăng 6%/năm trì mức tăng trưởng nhiều năm Nếu lãi suất hợp lý 11%, giá hợp lý cp bao nhiêu? Bài 7: Tình hình tài Cơng ty G cho phép dự kiến cổ tức cuối năm 4.000 đ/cp Tốc độ tăng chi trả cổ tức hàng năm 4%, tỷ suất sinh lợi mong đợi 14% Tính giá cp Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Bài 8: Cơng ty H thu nhập cp 4.000 đ Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập năm qua 7,5% dự kiến năm tới Biết tỷ lệ lợi nhuận giữ lại Cty 40% tỷ suất lợi nhuận u cầu 14% Hãy tính giá trị cp Cty Bài 9: Cơng ty I tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hàng năm năm tới dự kiến 10% Tỷ lệ chi trả cổ tức 60% Hệ số P/E cuối năm thứ dự kiến 20 thu nhập cp 4.000 đ Cho biết tỷ suất lợi nhuận u cầu 15% Hãy tính giá trị cp Bài 10: Một nhà đầu tư muốn mua cp Cơng ty J vào đầu năm tới dự kiến bán vào cuối năm thứ Anh ta nhà phân tích tài cho biết dự kiến EPS tỷ lệ tốn cổ tức (ttt%) Cty năm sau: Năm EPS ttt% t0 10,51 46 t1 11,04 50 t2 11,59 50 t3 12,17 50 t4 12,77 50 Tỷ suất lợi nhuận u cầu cp 12%, P/E dự kiến cuối năm thứ 10 Hãy tính giá trị cp ? Bài 11: Tập đồn K phát hành cp thường tốc độ tăng trưởng thu nhập năm tới 12%/năm tỷ lệ tốn cổ tức trì mức 60% Sau năm số P/E dự kiến 25 thu nhập cổ phần 4.000 đ Nếu tỷ suất lãi mong đợi cp 15% giá cp tập đồn K ? Bài 12: Cơng ty máy tính L mức độ siêu tăng trưởng 20%/năm, dự kiến trì tốc độ tăng trưởng năm trước tốc độ tăng trưởng hạ xuống mức bình qn 6%/năm cho thời gian sau Hiện cổ tức chia cho cổ phần 0.5$ lãi suất mong đợi cp 15% a/ Tính giá cổ phiếu? b/ Nếu hiện tại cở phiếu được bán thị trường với giá 12$ thì tỷ śt sinh lợi mong đợi cp là ? Bài 13: Trái phiếu chiết khấu, mệnh giá F=1.000.000 đ Thời gian đáo hạn 10 năm Hãy xác định giá TP nêu lãi suất 9,5% ? Nếu nhà đầu tư A mua TP với giá 350.000 đ lãi suất đầu tư bình qn ? Bài 14: Chính phủ muốn huy động vốn cho việc tái thiết đất nước sau chiến tranh, phát hành loại trái phiếu vơ kỳ hạn mệnh giá 5.500.000 đ với tỷ lệ lãi TP 25%/năm Nếu lãi suất tối thiểu 20% giá TP ? Bài 15: Cơng ty M muốn vay 50 tỷ đồng cách bán 50.000 trái phiếu TP mãn hạn 20 năm lãi suất trả cho người mua 9%/năm Hiện sau năm lưu hành thị trường, lãi suất thị trường hành 8%/năm giá TP ? Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Bài 16: Cơng ty N phát hành TP lãi suất 15%/năm, mệnh giá 1.000.000đ, 15 năm đáo hạn Lãi suất lưu hành 10%/năm Hãy tính giá TP với phương thức: + Trả lãi định kỳ nửa năm lần + Trả lãi định kỳ năm lần Bài 17: Cơng ty O phát hành hành TP vào đầu tháng 1/2000, TP mệnh giá triệu đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất trả cho người mua 8%/năm, định kỳ tháng trả lãi lần Vào đầu tháng 7/2005 lãi suất thị trường 7,8%/năm Hãy tính giá TP Nếu vào lúc TP bán thị trường với giá mệnh giá nhà đầu tư nên mua TP ? Bài 18: Cơng ty P phát hành TP mệnh giá triệu đồng, kỳ đáo hạn năm nữa, lãi coupon 8%/năm, phương thức trả lãi định kỳ hàng năm Nếu lãi suất đáo hạn 9,6%/năm, tính giá TP mà thị trường chấp nhận Bài 19: Trái phiếu Cơng ty Q mệnh giá triệu đồng, lãi suất coupon 10%/năm, phương thức trả lãi tháng lần, kỳ đáo hạn 10 năm, lãi suất đáo hạn 12% Hỏi giá TP ? Bài 20: Cơng ty R phát hành TP trả lãi $25 định kỳ nửa năm, mãn hạn năm trả vốn gốc $500 mãn hạn Hãy tính giá trị TP trường hợp tỷ lệ lãi suất thị trường 8%, 10%, 12% Cho nhận xét Bài 21: TP mệnh giá 250.000đ, thời gian đáo hạn năm, lãi suất gộp (40%/5 năm), năm đáo hạn bán giá 270.000đ, lãi suất tiết kiệm dài hạn năm 8%/năm Trên quan điểm lợi suất đầu tư trái phiếu gởi tiết kiệm nhau, mua trái phiếu không ? Vì sao? Bài 22: Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức công ty là 10% trì tương lai Tỷ lệ chiết khấu 15% P/E công ty 5,5 Ta dự báo khả trả cổ tức công ty từ thông tin % ? Bài 23: Cty M lãi suất yêu cầu 16% cổ tức 3.000đ Nếu giá cổ phiếu 55.000đ Giả sử tỷ lệ tăng trưởng cổ tức tăng trưởng cổ tức ? Bài 24: Trái phiếu Cơng ty A mệnh giá triệu đồng, lãi suất coupon 8%/năm, phương thức trả lãi tháng lần, kỳ đáo hạn 10 năm, lãi suất đáo hạn 14% Hỏi giá TP ? Bài 25: Mợt loại TP kỳ hạn năm Lãi śt 10%/năm, mệnh giá 1000$ Nếu hiện có giá 1035$ thì nhà đầu tư hưởng lợi tức cho đến hạn toán (tỷ śt sinh lợi đáo hạn – Yield to Maturity/YTM) là ? Bài 26: Cơng ty X có mợt dự án đầu tư cần huy đợng gấp mợt khoản vớn triệu USD, cơng ty phát hành 1000 trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, với mức lãi śt trả cho trái phiếu là 10%/năm, mỡi Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN năm trả lãi thành kỳ Mức lãi này cao mức lãi śt hợp lý theo mức đợ tín nhiệm của cơng ty Do đó cơng ty đề điều khoản cḥc lại trái phiếu sau năm với mức cḥc lại cao mệnh giá 10% Hiện sau năm lưu hành, thị trường, TP của cơng ty có giá thị trường là 1050USD a/ Nếu nhà đầu tư mua TP này và nắm giữ nó cho đến đáo hạn thì mức lợi tức đạt được TP đáo hạn có bằng mức lãi śt danh nghĩa hay khơng? b/ Nếu để cho cơng ty cḥc lại thì mức lợi tức cḥc lại (Tỷ śt sinh lợi cḥc lại – Yield to Call/YTC) có đáng để nhà đầu tư bán TP lại cho cơng ty hay khơng? BÀI TẬP LÀM THÊM Bài 27 Một doanh nghiệp phát hành 100.000 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 1/1/2005, mệnh giá trái phiếu triệu đồng, lãi suất cuống phiếu 10%/năm, thời gian đáo hạn năm lãi tốn tháng lần 1/ Vào ngày 1/1/2009, trái phiếu bán với giá 1.180.000 đồng, hỏi nhà đầu tư đồng ý mua trái phiếu hay khơng lãi suất thị trường 8%/năm 2/ Vào ngày 1/7/2009, trái phiếu bán với giá 1.100.000 đồng Xác định tỷ suất sinh lời đáo hạn theo phương pháp nội suy nhà đầu tư đồng ý mua trái phiếu này? 3/ Ngày 1/1/2009, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường với tỷ lệ chuyển đổi 1:8 Xác định thư giá cổ phần thường cơng ty vào ngày 1/1/2009; biết cuối năm 2008, cơng ty triệu cổ phần thường lưu hành, mệnh giá cổ phần thường 100.000 đồng, vốn thặng dư 85 tỷ vốn tích lũy 120 tỷ Bài 28 Giá tham chiếu cổ phiếu XXX phiên giao dịch 74.000 đồng, biên độ dao động giá áp dụng HOSE ±7% Trong đợt khớp lệnh liên tục mua bán cổ phiếu XXX lệnh đưa sau: Mua Bán (1) 800 CP giá 75.000 đồng (3) 1.200CP giá 75.500 đồng (4) 600 CP giá 74.000 đồng (6) 1.500 CP giá 75.000 đồng (9) 700 CP giá 76.500 đồng (2) 300 CP giá 75.500 đồng (5) 700 CP giá 75.000 đồng (7) 1.000CP giá 75.000 đồng (8) 1.500 CP giá 76.000 đồng u cầu: 1/ Xác định giá trần, giá sàn cổ phiếu XXX phiên giao dịch ? 2/ Hãy xác định tổng khối lượng giao dịch, mức giá khớp lệnh đợt giao dịch khớp lệnh liên tục? Bài 29 Giá tham chiếu CP A phiên giao dịch 38.000 đồng, BĐDĐG ±7% Hãy thực khớp lệnh, xác định giá khớp lệnh, khối lượng giao dịch cho biết lệnh Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN dư đợt khớp lệnh liên tục lệnh mua, bán cổ phiếu A đưa sau: Lệnh mua Lệnh bán (1) 800 CP giá 38.000 (2) 2000 CP giá 38.100 (3) 1000 CP giá 38.400 (4) 800 CP giá 38.200 (5) 500 CP giá 38.200 (7)1000 CP giá MP (6) 2000 CP giá 38.100 (9) 500 CP giá 38.300 (8) 900 CP giá 38.600 (10) 1500 CP giá 38.000 u cầu: 1/ Xác định giá trần giá sàn CP A 2/ Xác định tổng khối lượng giao dịch mức giá khớp lệnh ? 3/ Cho biết lệnh dư sau đợt khớp lệnh ? Khối lượng dư cụ thể ? Bài 30: Giá tham chiếu CP A phiên giao dịch 44.000 đồng, BĐDĐG ±7% Trong đợt khớp lệnh định kỳ mua bán cổ phiếu TXE lệnh đưa sau: Mua (1) 1000 CP giá 45.000 đồng Bán (2) 1500 CP giá 44.900 đồng (3) 1700 CP giá 45.100 đồng (4) 2500 CP giá 45.000 đồng (5) 2300 CP giá 44.900 đồng (6) 2100 CP giá 45.100 đồng (7) 2200 CP giá 45.200 đồng (8) 1000 CP giá 44.800 đồng u cầu: 1/ Xác định giá trần giá sàn CP TXE 1/ Xác định Giá khớp lệnh khối lượng giao dịch cổ phiếu TXE đợt giao dịch ... Thị giá cp / EPS Giá cp = P/E x Thu nhập cp Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Định giá trái phiếu Là xác định giá trị lý thuyết TP cách xác cơng Giá trị lý thuyết TP định giá cách xác định giá tồn... định kỳ suốt 20 năm, đáo hạn nhà đầu tư thu 1000000 đ **************************************** Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Bài tập Định giá Cổ phiếu Trái phiếu Bài 1: Cơng ty A phát hành cổ. .. Cty M có lãi suất yêu cầu 16% có cổ tức 3.000đ Nếu giá cổ phiếu 55.000đ Giả sử tỷ lệ tăng trưởng cổ tức tăng trưởng cổ tức ? Bài 24: Trái phiếu Cơng ty A có mệnh giá triệu đồng, lãi suất coupon
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập định giá cổ phiếu và trái phiếu, Bài tập định giá cổ phiếu và trái phiếu, Bài tập định giá cổ phiếu và trái phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay