CHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEU

39 189 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:05

CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU GV: TS Trần Thị Mộng Tuyết 1 Khái niệm trái phiếuTrái phiếu giấy chứng nhận nợ, xác nhận quyền chủ nợ người sở hữu tổ chức phát hành Trái phiếu có lãi suất chiết khấu cố đònh Chính phủ, công ty phải trả cho người nắm giữ  Theo Luật Chứng Khốn VN, trái phiếu loại chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn nợ tổ chức phát hành  Trái phiếu có đặc điểm riêng: - Trái phiếu chứng khoán nợ dài hạn, có kỳ hạn, hoàn vốn;  - Lãi trái phiếu xác đònh trước;  - Trái phiếu có rủi ro cổ phiếu  Đặc trưng TP  Mệnh giá (Par value) giá trị danh nghĩa TP in tờ phiếu, đại diện cho số vốn gốc hồn trả cho trái chủ thời điểm đáo hạn Mệnh giá TP = số vốn huy động số trái phiếu phát hành  Tỷ suất lãi TP (coupon interest Rates) lãi suất danh nghĩa TP quy định mức lãi mà NĐT hưởng hàng năm  Thơng thường có phương thức trả lãi tháng/lần 1năm/lần  Mỗi TP có ghi lãi suất tổ chức phát hành cam kết tốn cho trái chủ  Số tiền lãi NĐT nhận = Lãi suất coupon X mệnh giá TP  Giá mua TP khoản tiền thực tế mà người mua bỏ để có quyền sở hữu TP  Kỳ hạn TP số năm mà theo tổ chức phát hành hứa hẹn đáp ứng điều kiện nghĩa vụ  Quyền mua lại (đối với loại TP có điều khoản chuộc lại) cho phép tổ chức phát hành TP thu hồi TP hồn lại vốn gốc với mức giá dự kiến trước thời hạn tốn Các loại TP TRÁI PHIẾU VƠ DANH Căn vào hình thức phát hành TRÁI PHIẾU KÝ DANH Căn vào Chủ thể phát hành Trái phiếu CP & Chính quyền ĐP 10 Trái phiếu doanh nghiệp  Trái phiếu Chính phủ bao gồm nhiều loại:  - Trái phiếu kho bạc (treasury bonds): phiếu nợ trung dài hạn từ đến 30 năm hay nữa, kho bạc phát hành huy động vốn để bổ sung bù đắp ngân sách 25  - Trái phiếu đô thò (municipal bonds): trái phiếu quyền đòa phương phát hành nhằm huy động vốn tài trợ cho dự án đầu tư hạ tầng xây dựng trường học, tu bổû phát triển đường sá, cầu cảng, sân bay,… 26 - Công trái Nhà nước (state bonds): loại trái phiếu dài hạn đặc biệt, phát hành đợt Loại Nhà nước phát hành để bù đắp thiếu hụt ngân sách Ở nước phát triển loại trái phiếu ưa chuộng rủi ro  27 Lợi tức rủi ro TP  Lợi tức TP: Từ nguồn: * Tiền lãi định kỳ =lãi suất coupon X mệnh giá TP * Chênh lệch giá * Lãi lãi (gọi lãi tái ĐT) 28  Rủi ro TP * Rủi ro lãi suất Giá TP thay đổi ngược chiều với thay đổi lãi suất * Rủi ro tái đầu tư Tùy thuộc vào chiến lược tái đầu tư * Rủi ro tốn Là rủi ro mà người phát hành TP vỡ nợ * Rủi ro lạm phát Là rủi ro sức mua * Rủi ro tỷ giá hối đối TP mua ngoại tệ, thời điểm đáo hạn tốn VNĐ, mà VNĐ giảm giá so với ngoại tệ, NĐT nhận ngoại tệ * Rủi ro khoản Tuỳ thụơc vào TP dàng bán theo giá trị hay gần với giá trị khơng 29 Các nhân tố ảnh hưởng giá TP  Khả tài người cung cấp TP  Thời gian đáo hạn  Dự kiến lạm phát  Biến động lãi suất thị trường  Thay đổi tỷ giá hối đối 30  Định giá trái phiếu: Việc xác định giá trị lý thuyết TP cách xác cơng  Giá trị lý thuyết TP định giá cách xác định giá tồn thu nhập nhận thời hạn hiệu lực TP 31  a Định giá TP thơng thường  TP thơng thường có kỳ hạn hưởng lãi định kỳ Số tiền lãi tính lãi suất danh nghĩa (lãi suất coupon) mệnh giá TP  Ký hiệu:  P: Giá TP  n: số năm lại đáo hạn  C: số tiền lãi coupon  r: lãi suất chiết khấu  F: mệnh giá TP 32  Giá TP giá tồn dòng tiền thu nhập từ TP tương lai xác định sau:  Giá TP tổng giá phần: Phần lãi định kỳ phần vốn gốc C C C F P= + + + + n n + r (1+r ) (1+r) (1+r) Công thức tổng quát : n P= ∑ t =1 33 C + F (1+r) (1+r) t n  Trường hợp 1: Trả lãi định kỳ năm lần   − n   ( + r ) F   P =C  + n  r r)   (1+     −n 1 −  −n ( + r )   =C +F (1+ r )   r   34  Ví dụ: Cơng ty CP thực phẩm K phát hành TP lãi suất 15%/năm, mệnh giá triệu đồng, 15 năm đáo hạn Lãi suất lưu hành 10%/năm Trả lãi định kỳ năm lần  Hãy tính giá TP ? C =15% *1000000 = 150000 đ −15 1 −  −15 ( + 10 %)  + 1000000 (1+10%) P = 150000    10%   P = 1380304 đ 35  Trường hợp 2: Trả lãi định kỳ tháng lần −2 n 1 −  −2 n C  (1+r / 2)  P= + F (1+r / 2)  2 r/2   36  Cũng theo ví dụ trên, phương thức trả lãi định kỳ nửa năm lần −30 1 −  −30 150000  (1+10% / 2)  P= + 1000000 (1+10% / 2)   10% /   P = 1384311 đ 37  b Định giá TP khơng trả lãi định kỳ (TP Zero coupon)  TP Zero coupon khơng trả lãi định kỳ cho nhà đầu tư, mà trả vốn gốc mệnh giá cuối kỳ đáo hạn Do dòng tiền nhà đầu tư nhận TP tương lai khoản vốn gốc mệnh giá chiết khấu P= 38 F (1+r) n  Ví dụ: Một loại TP có thời hạn đáo hạn 20 năm, khơng trả lãi định kỳ mà trả vốn gốc triệu đồng vào cuối năm thứ 20 Nếu lãi suất thị trường 10% người mua TP phải trả để mua TP ? P= 1000000 (1+10%) 20 = 148644 đ  Nhà đầu tư bỏ 148644 đ để mua TP khơng hưởng lãi định kỳ suốt 20 năm, đáo hạn nhà đầu tư thu 1000000 đ 39 ... phát triển 11 Tổ chức phát hành Vinashin Vinashin Lilama Vinashin Vnsteel Lilama CII BIDV Techcombank Vinashin CTCK Thăng Long ACB VNECO Vincom Sacomreal CK Thăng Long Cơng ty Đầu tư phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEU, CHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEU, CHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay