CHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEU

47 182 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:05

CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU GV: TS Trần Thị Mộng Tuyết 1 Khái niệm  Cổ phiếu giấy chứng nhận cấp cho cổ đông để chứng nhận số cổ phần mà cổ đông mua CtyCP, chứng thực việc đóng góp vào CtyCP, đem lại cho người chủ quyền chiếm hữu phần lợi nhuận hình thức lợi tức cổ phần quyền tham gia quản lý công ty  Theo Luật Chứng Khóan VN, cổ phiếu lọai CK xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần tổ chức phát hành  Ngoài đặc trưng chung chứng khoán tính khoản tính sinh lợi, cổ phiếu đặc trưng riêng như:  - Cổ phiếu chứng khoán vốn kỳ hạn không hoàn vốn;  - Cổ tức không xác đònh trước mà phụ thuộc vào kết kinh doanh CtyCP;  - Cổ phiếu tính rủi ro cao theo rủi ro CtyCP  Một CtyCP phát hành hai loại cổ phiếu :  * Cổ phiếu thường  * Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường (Common stock)  a/ Khái niệm  Giấy chứng nhận cổ phần, thể quyền lợi sở hữu cổ đông công ty, quyền sở hữu bỏ phiếu công ty cổ phiếu vónh viễn tồn với quãng đời hoạt động công ty b/ Nghĩa vụ Quyền lợi cổ đơng thường + Trách nhiệm:  Phần vốn góp xem góp vĩnh viễn, khơng rút lại  Trách nhiệm cổ đơng việc làm ăn thua lỗ hay tình trạng phá sản Cty giới hạn phần vốn góp cổ phiếu + Quyền lợi:  Quyền thu nhập  Quyền chia tài sản lý  Quyền bỏ phiếu  Quyền mua cổ phiếu c/ Các loại giá Cổ phiếu  Mệnh giá (Par-value) giá trị ghi giấy chứng nhận CP Mệnh giá CP phát hành = VĐL CtyCP / Tổng số CP phát hành 10  - Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (convertible preferred stocks)  Người chủ sở hữu loại cổ phiếu phép chuyển đổi thành số lượng đònh cổ phiếu thường theo tỷ lệ chuyển đổi giá chuyển đổi ấn đònh trước 33  - Cổ phiếu ưu đãi thu hồi (redeemable preferred stocks)  Công ty thu hồi loại cổ phiếu cách bồi hoàn số tiền cộng thêm khoản thưởng đònh cho người sở hữu 34 Ví dụ:  Cơng ty T phát hành CPƯĐ với tỷ lệ chuyển đổi ½ Cổ phiếu mệnh giá 100.000đ Hiện Cty đề nghị chuộc lại với giá 110.000đ thị trường giá CP thường 180.000đ Hãy tính tốn khả để NĐT thực để tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch giá 35 Định giá cổ phiếu  Định giá CP việc xác định giá trị nội CP, xác định giá trị thực CP vào thời điểm mua bán 36  a Định giá CP theo pp chiết khấu cổ tức  Giá CP thường xem giá dòng tiền tệ thu nhập tạo cho nhà đầu tư từ CP Nói cách khác, giá CP giá trị quy c tồn cổ tức tương lai Do mơ hình định giá CP thường nói chung dạng sau: P0 = 37 D 1+ r + D (1+r ) + + D =∑ D (1+r ) (1+r ) n n n t =1 t t  Po: Giá CP  Dt : cổ tức năm thứ t  n : năm nhận cổ tức  r : lãi suất chiết khấu 38 Các mơ hình tăng trưởng:  a1 Mơ hình tăng trưởng khơng (Mơ hình khơng tăng trưởng)  Mơ hình cho nhà đầu tư hưởng phần chia lời cố định với thời hạn vĩnh viễn (t  ∞) D P =∑ (1+r) n 39 t =1 t n t =1 (1+r) = D *∑ t D = r  Mơ hình áp dụng cho loại CP: + Cổ phiếu ưu đãi: loại cp mà cổ đơng hưởng cổ tức xác định trước với thời hạn vĩnh viễn  Ví dụ: Ngân hàng CP ABC phát hành cp ưu đãi mệnh giá 100.000 đ, suất cổ tức 9% Tỷ lệ lãi u cầu (lãi suất kỳ vọng) cp 14% Giá trị cp ? 40 + Cổ phiếu thường khơng tăng: cp Cty mà tốc độ tăng trưởng g = hay sách chia cổ tức Cty cổ tức cố định Ví dụ: CtyCP M trả lãi cho cổ đơng 4.000 đ/cp vài năm dự tính trì mức chia lời năm tới Nếu nhà đầu tư u cầu tỷ lệ lãi 15% giá cp thị trường ? 41  a2 Mơ hình tăng trưởng  Tốc độ tăng trưởng g khơng đổi (g < r)  Trong trường hợp mơ hình định giá cp sau: = P0 42 D r−g  Ví dụ: CtyCP N vừa chia cổ tức 20.000 đ/cp Cổ tức kỳ vọng tăng 5% tương lai Hỏi giá cp nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất 15% ? 43  a3 Mơ hình tăng trưởng nhiều giai đoạn:  Sự tăng trưởng Cty thực tế diễn nhiều giai đoạn  Giả sử giai đoạn đầu Cty tăng trưởng với tốc độ g n năm Giai đoạn nhà đầu tư nắm giữ cp hưởng n lần cổ tức  Từ năm n+1 trở đi, Cty tăng với tốc độ tăng trưởng khơng đổi Nhà đầu tư bán cp cuối năm thứ n với giá Pn Pn = D n +1 r−g  Như tất thu nhập mà nhà đầu t nh ận cp 44 bao gồm hai phần: phần thứ cổ tức chia t năm thứ đến năm thứ n; phần thứ hai tiền bán cp thu v ề với giá Pn Vậy giá trị cp tổng giá phần thu nhập mà nhà đầu tư hưởng cp D + P (1+r) (1+r) D = Với P r − g n P0 = ∑ t t =1 t n +1 n 45 n n  Ví dụ: Lợi tức cổ phần hành 1$, su ất sinh l ời u cầu 8%, g =10% năm Tốc độ tăng trưởng sau năm 6%  D0 = 1$  D1= x 1,1 = 1,1$  D2 = 1,1 x 1,1 = 1,21$  D3 = 1,21 x 1,1 = 1,33$  D4 = 1,33 x 1,06 = 1,41$ 46 1,41 P3 = 8% − 6% = 70,5$   , 1 , 21 , 33 70,5   + + = 59,12$ 3 P = 1,08 +  (1,08) ( , 08 ) ( , 08 )    b Phương pháp sử dụng tỷ số P/E  P/E = Thị giá cp / EPS   Giá cp = P/E X EPS  EPS: thu nhập cp 47 ... Một CtyCP phát hành hai loại cổ phiếu :  * Cổ phiếu thường  * Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường (Common stock)  a/ Khái niệm  Giấy chứng nhận cổ phần, thể quyền lợi sở hữu cổ đông công ty, quyền... thường khác:  CP “thượng hạng” (blue chip stocks)  CP tăng trưởng (Growth stocks)  CP thu nhập (Incom stocks)  CP chu kỳ (Cyclical stocks)  CP theo mùa (Seasonal stocks) 17 e/ Cổ tức (Dividend)... tức CPƯĐ 50% cổ tức quy định  Năm 2005, Cty làm ăn phát đạt, dành m ột qu ỹ để tr ả phần cổ tức thi u cho cổ đơng ưu đãi tích lu ỹ, trước trả cổ tức theo quy định cho CP ƯĐ tr ả cổ tức cho CP
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEU, CHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEU, CHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay