CHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOAN

34 156 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:05

Chương TỞNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GV: TS Trần Thị Mộng Tuyết Nợi dung: TTCK - Phân loại TTCK Các chủ thể tham gia TTCK tập trung Ngun tắc, chức năng, vai trò TTCK Những mặt hạn chế TTCK THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Cơ sở hình thành phát triển TTCK  Nhu cầu giao lưu vốn  Sự xuất giấy tờ có giá  Các nước giới có sách kinh tế -tài nhằm thúc đẩy hình thành phát triển củaTTCK, thể hiện: + Xây dựng luật, cải cách thuế,… + Hình thành nhiều cơng cụ tài + Phát triển thị trường phi tập trung (OTC – Over The Counter) + Có đổi mạnh mẽ mặt kỹ thuật + Thành lập thị trường chứng khốn phái sinh (Derivatives) + Mở rộng tham gia trung gian tài 1.2 Khái niệm TTCK + Theo Giáo sư Frédéric Teulon – Vocabulaire monétaire et financier – 1993, TTCK nơi giao dòch cổ phiếu, trái phiếu sản phẩm phái sinh Cùng với hệ thống ngân hàng, TTCK tạo dòng chảy tài kinh tế  + Theo Longman – Dictionary of Business English – 1985, TTCK thò trường có tổ chức, nơi chứng khoán mua bán tuân theo quy tắc ấn đònh  Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn thơng qua chế chủn dịch các l̀ng vớn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành 1.3 Đặc trưng TTCK - TTCK xuất chứng khoán phát hành trao đổi  - TTCK thò trường vốn trung dài hạn  - TTCK thò trường mà can thiệp, độc đoán hay cưỡng chế giá Giá mua bán TTCK hoàn toàn cung cầu quy đònh  - TTCK hình thức phát triển cao sản xuất hàng hoá, thò trường tồn phát triển chế kinh tế thò trường Cơ cấu TTCK 2.1 Căn vào quy trình lưu thơng chứng khốn Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp 2.1.1 Thị trường sơ cấp Là thị trường cơng cụ tài phát hành lần đầu bán cho người mua chúng (còn gọi thị trường cấp 1)  2.1.2 Thị trường thứ cấp  Là thị trường giao dịch cơng cụ tài sau chúng phát hành thị trường sơ cấp (còn gọi thị trường cấp 2)  2.2 Căn vào phương thức giao dòch, TTCK phân chia thành lọai:  + Thò trường tập trung: thò trường có tổ chức, chứng khoán giao dòch mua bán nơi gọi SGDCK hay TTGDCK  + Thò trường phi tập trung: thò trường giao dòch quầy (thò trường OTC – Over The Counter) 10 3.3 Các nhà phát hành chứng khoán Chính phủ Chính quyền TW quyền đòa phương Doanh nghiệp Công ty cổ phần doanh nghiệp Nhà nước Các đònh chế tài Ngân hàng, Cty BH, Cty đầu tư, Cty tài 3.4 Các nhà đầu tư chứng khoán + Nhà đầu tư cá nhân: công chúng, loại chủ thể có khả cung ứng khối lượng tiền tệ lớn + Các tổ chức đầu tư: bao gồm quỹ hưu bỗng, quỹ tương hỗ, công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty đầu tư quốc gia, quỹ tài công, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ cứu trợ…    21 3.5 Các đònh chế tài trung gian (financial intermediaries) + Những đònh chế ký thác (depository institutions) bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng tiết kiệm, hiệp hội tiết kiệm cho vay + Những đònh chế tiết kiệm hợp đồng (contractual saving institutions) gồm có công ty bảo hiểm (insurance companies), quỹ trợ cấp hưu bổng (pension funds) + Các công ty đầu tư (investment companies) + Các công ty tài (financial companies) + Các công ty kinh doanh môi giới chứng khoán (security brokers and dealers)       22 Ngun tắc hoạt động, chức vai trò TTCK 4.1 Ngun tắc hoạt động:  Ngun tắc trung gian 23 Đây ngun tắc với vai trò Cty CK, nhà mơi giới làm cầu nối cung cầu CK Trên thị trường sơ cấp, NĐT khơng mua trực tiếp CK từ tổ chức phát hành mà từ nhà bảo lãnh phát hành Trên thị trường thứ cấp khách hàng mua bán CK thơng qua nghiệp vụ mơi giới, kinh doanh Cty CK 24 Ngun tắc cạnh tranh: Theo ngun tắc này, giá TTCK phản ảnh quan hệ cung cầu CK thể tương quan cạnh tranh Cty 25 Trên thị trường sơ cấp, nhà phát hành cạnh tranh để bán CK cho NĐT, NĐT tự lựa chọn CK theo mục tiêu Trên thị trường thứ cấp, NĐT cạnh tranh tự để tìm kiếm cho lợi nhuận cao 26  Ngun tắc cơng khai:  Ngun tắc nhằm đảm bảo lợi ích cho tất người tham gia thị trường, thể tính cơng có nghĩa người tham gia thị trường phải tn thủ quy định, bình đẳng việc chia sẻ thơng tin việc gánh chịu hình thức xử phạt vi phạm vào quy định  Ngun tắc nhằm bảo vệ NĐT, đồng thời NĐT phải chịu trách nhiệm định đầu tư 27 4.2 Chức TTCK:  Huy động VĐT cho KT Thơng qua việc mua CK cty phát hành từ Cphủ, quyền địa phương, NĐT cung ứng lượng vốn lớn cho hoạt động SXKD góp phần mở rộng sản xuất xã hội 28  Cung cấp mơi trường ĐT cho cơng chúng TTCK cung cấp cho cơng chúng mơi trường đầu tư lành mạnh với hội lựa chọn phong phú (thơng qua tính chất, thời hạn, độ rủi ro CK) 29  Tạo mơi trường giúp CPhủ thực sách kinh tế vĩ mơ Các báo TTCK phản ảnh động thái kinh tế cách nhạy bén xác, cơng cụ giúp Cphủ thực sách kinh tế vĩ mơ 30 4.3 Vai trò thị trường chứng khoán Tạo tính khoản cho CK Đánh giá hoạt động DN Hỗ trợ thúc đẩy CTyCP đời phát triển Thu hút VĐT nước ngồi Những mặt hạn chế TTCK * TTCK tiềm ẩn khả lũng đoạn thò trường gây nên khủng hoảng thò trường 32  * TTCK tạo tượng giao dòch nội gián 33  * TTCK phát sinh thông tin không hoạt động doanh nghiệp loại chứng khoán 34 ... Định chế Trung gian Nhà Đầu tư SGDCK TTCK Nhà phát hành CK   15 3.1 Ủy Ban Chứng Khoán Quốc Gia Ủy Ban Chứng Khoán Quốc Gia quan quản lý điều tiết vó mô TTCK Chính phủ thành lập  Chức năng: ... tổ chức để bảo vệ lợi ích chung cơng chúng 16  3.2 Sở giao dòch chứng khoán ( SGDCK)  SGDCK nơi gặp gỡ thành viên TTCK để thương lượng đấu giá mua bán chứng khoán, quan phục vụ cho hoạt động... giới, kinh doanh Cty CK 24 Ngun tắc cạnh tranh: Theo ngun tắc này, giá TTCK phản ảnh quan hệ cung cầu CK thể tương quan cạnh tranh Cty 25 Trên thị trường sơ cấp, nhà phát hành cạnh tranh để bán CK
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOAN, CHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOAN, CHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay