CHUONG 1 TONG QUAN THI TRUONG TAI CHINH

28 141 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:05

CHƯƠNG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH GV: TS Trần Thị Mộng Tuyết 1 Bản chất chức thị trường tài 1.1 Bản chất thị trường tài Thị trường tài nơi diễn luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn • Bản chất TTTC luân chuyển, giao lưu vốn xã hội 1.2 Chức thị trường tài 1.2.1 Dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn 1.2.2 Hình thành giá tài sản tài 1.2.3 Tạo tính khoản cho tài sản tài 1.2.4 Giảm thiểu chi phí tìm kiếm chi phí thông tin Cấu trúc TTTC 2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn 2.1.1 Thị trường tiền tệ Là thị trường mua bán, trao đổi công cụ tài ngắn hạn ( thường có thời hạn năm) Đặc trưng : - Các công cụ thị trường tiền tệ có thời gian đáo hạn vòng năm nên có tính khoản cao, độ rủi ro thấp hoạt động tương đối ổn định - Hình thức tài đặc trưng hình thức tài gián tiếp Thị trường tiền tệ bao gồm : - Thị trường liên ngân hàng (Inter-bank Market) - Thị trường ngoại hối (Foreign Exchange Market) - Thị trường vốn ngắn hạn (Short-term Loans Market)/Thị trường tín dụng 2.1.2 Thị trường vốn Là thị trường mua, bán trao đổi công cụ tài trung dài hạn • Vai trò chủ yếu : Cung cấp tài cho khoản đầu tư dài hạn phủ, doanh nghiệp hộ gia đình Thị trường vốn bao gồm : - Thị trường chấp (Mortgage market) - Thị trường cho thuê tài (Leasing market) - Thị trường chứng khoán (Securities market) 2.2 Thị trường công cụ nợ, thị trường công cụ vốn thị trường công cụ phái sinh 2.2.1 Thị trường công cụ nợ Là thị trường mua bán công cụ nợ trái phiếu, khoản cho vay • Đặc trưng : + Các công cụ giao dịch có kỳ hạn định (ngắn, trung dài hạn ) + Sự hoạt động thị trường nợ phụ thuộc lớn vào biến động lãi suất ngân hàng 2.2.2 Thị trường công cụ vốn Là thị trường mua bán cổ phần công ty cổ phần Đặc trưng : + Các công cụ thị trường kỳ hạn mà có thời điểm phát hành, ngày mãn hạn + Hoạt động thị trường vốn cổ phần chủ yếu phụ thuộc vào hiệu kinh doanh công ty cổ phần  2.2.3 Thị trường công cụ phái sinh Là thị trường cao cấp phát hành mua bán lại chứng khoán phái sinh 10 3.1.1 Tín phiếu  Là công cụ vay nợ ngắn hạn phủ kho bạc nhà nước phát hành (định kỳ – 12 tháng)  Tín phiếu kho bạc công cụ nhà đầu tư nắm giữ chủ yếu để quản lý tính khỏan ngắn hạn 14 3.1.2 Thương phiếu ( kỳ phiếu thương mại )  Là loại giấy nhận nợ đặc biệt, người giữ có quyền đòi tiền đến hạn Bao gồm : + HỐI PHIẾU : phiếu ghi nợ người bán hàng trả chậm ký phát trao cho người mua hàng trả chậm yêu cầu người mua phải trả số tiền định đến hạn cho người bán người xuất trình hối phiếu (người thụ hưởng) 15 16 17 + Lệnh phiếu Là giấy nhận nợ người mua hàng trả chậm ký phát trao cho người bán hàng trả chậm người mua cam kết trả số tiền định đến hạn cho người thụ hưởng 18 + Chứng lưu kho • Là giấy công ty kinh doanh kho bãi ký phát, thừa nhận có giữ hàng hóa cho người chủ hàng ký gửi cam kết giao hàng cho chủ hàng hay người chủ hàng định cách ký hậu 19 3.1.3 Các chứng tiền gửi chuyển nhượng • Là giấy chứng nhận việc gửi tiền công cụ vay nợ ngân hàng người gửi tiền • Trên chứng qui định người sở hữu nhận khoản tiền lãi định kỳ nhận đủ số vốn đáo hạn • Người nắm giữ chứng không rút tiền trước đến hạn mà thu hồi tiền cách bán lại thị trường thứ cấp • Chứng tiền gửi công cụ quan trọng việc tạo nguồn vốn hoạt động đảm bảo tính khoản cho ngân hàng 20 3.1.4 Giấy chấp nhận tóan ngân hàng • Là giấy công ty phát hành, bảo đảm ngân hàng toán vô điều kiện khoản tiền định vào thời điểm định tương lai cho người nắm giữ giấy • Công ty trước phát hành công cụ buộc phải gửi vào tài khoản ngân hàng khoản tiền tương ứng với lượng tiền ghi chấp phiếu • Người nắm chấp phiếu ngân hàng chiết khấu lại thị trường để thu tiền trước • Lãi suất công cụ tương đối thấp tính an toàn cao 21 3.2 Các công cụ chủ yếu thị trường vốn  Cổ phiếu  Trái phiếu  Công cụ phái sinh 22 Cổ phiếu 23 24 Trái phiếu 25 26 Các định chế tài trung gian  4.1 Vai trò định chế tài trung gian  a/ Chuyển đổi thời gian đáo hạn công cụ tài  b/ Giảm thiểu rủi ro cách đa dạng hóa đầu tư  c/ Giảm thiểu chi phí hợp đồng chi phí xử lý thông tin  d/ Cung cấp chế toán 27 4.2 Một số định chế tài trung gian        28 4.2.1 Ngân hàng TM (Commercial Bank) 4.2.2 Tổ chức TD phi NH (Non-bank credit institutions) 4.2.3 Công ty tài (Finance companies) 4.2.4 Công ty bảo hiểm (Insurance company) 4.2.5 Quỹ hưu trí (Pension funds) 4.2.6 Công ty đầu tư (Investment company) 4.2.7 Công ty cho thuê tài (Leasing company) ... từ người có vốn nhàn rỗi tới người thi u vốn • Bản chất TTTC luân chuyển, giao lưu vốn xã hội 1.2 Chức thị trường tài 1.2.1 Dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thi u vốn 1.2.2 Hình thành giá tài... chế tài trung gian  a/ Chuyển đổi thời gian đáo hạn công cụ tài  b/ Giảm thi u rủi ro cách đa dạng hóa đầu tư  c/ Giảm thi u chi phí hợp đồng chi phí xử lý thông tin  d/ Cung cấp chế toán 27... Một số định chế tài trung gian        28 4.2.1 Ngân hàng TM (Commercial Bank) 4.2.2 Tổ chức TD phi NH (Non-bank credit institutions) 4.2.3 Công ty tài (Finance companies) 4.2.4 Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 1 TONG QUAN THI TRUONG TAI CHINH, CHUONG 1 TONG QUAN THI TRUONG TAI CHINH, CHUONG 1 TONG QUAN THI TRUONG TAI CHINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay