Đề thi vào chuyên 20132014

4 159 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 17:00

UBND tỉnh Bắc Ninh Sở Giáo dục Đào Tạo Đề thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Năm học : 2013 2014 Môn thi : Lch s (Cho thí sinh thi vào chuyên S) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20 tháng năm 2013 LCH S TH GII (3,0 im) Cõu (1,5 im) Hóy nờu biu hin ca tỡnh trng chin tranh lnh v hu qu ca nú Cõu (1,5 im) Nhng tỏc ng tớch cc v tiờu cc ca cuc cỏch mng khoa hc- k thut hin i vi cuc sng ngi Theo em, cn cú thỏi nh th no hn ch tỏc ng tiờu cc ? LCH S VIT NAM (7,0 im) Cõu (3,5 im) Hon cnh i ca Mt trn Vit Minh T Mt trn Vit Minh thnh lp, lc lng chớnh tr v lc lng v trang c xõy dng nh th no nhm chun b cho Tng ngha thỏng nm 1945? Nờu vai trũ ca Mt trn Vit Minh i vi thng li Cỏch mng thỏng Tỏm Cõu (1,5 im) in cỏc s kin lch s khỏng chin chng M (1954 1975) phự hp vi nhng mc thi gian sau: Nm 1959 1960: Thỏng 1960: Ngy 1969: Ngy 30 1972: Ngy 27 1973: Ngy 1975: Cõu (2,0 im) Vỡ ti i hi i biu ton quc ln th VI (12 1986), ng ta ng li i mi? Theo em, phi hiu i mi t nc i lờn ch ngha xó hi nh th no? Ht -( thi cú 01 trang) H tờn thớ sinh: SBD: UBND TNH BC NINH S GIO DC V O TO HNG DN CHM THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2013 2014 Mụn thi: Lch s (Dnh cho thớ sinh thi vo chuyờn S) (Hng dn chm ny cú 03 trang) * Lu ý chm: 1.Thớ sinh tr li theo cỏch riờng (v b cc v cõu ch) nhng ỏp ng c yờu cu c bn hng dn chm thỡ cho im 2.Thớ sinh dng c kin thc c bn t nhng ti liu ngoi sỏch giỏo khoa thỡ c khuyn khớch cho thờm im, nhng khụng c vt quỏ im ca tng cõu v ca ton bi theo hng dn chm 3.Tng im bi thi: 10 im Phn l tớnh n 0,25 im, khụng lm trũn im Cõu hi Ni dung LCH S TH GII (3,0 im) Cõu Nờu biu hin ca tỡnh trng chin tranh lnh v hu qu ca (1,5im) nú Biu hin: -Sau Chin tranh th gii th hai, M v Liờn Xụ nhanh chúng chuyn t liờn minh chng phỏt xớt sang tỡnh trng i u gay gt ú l tỡnh trng chin tranh lnh gia hai phe TBCN v XHCN kộo di na sau th k XX - M v cỏc nc phng Tõy rỏo rit chy ua v trang, tng ngõn sỏch quõn s, thnh lp cỏc quõn s v cn c quõn s chng Liờn Xụ v cỏc nc XHCN gõy chin tranh cc b chin tranh n ỏp phong tro gii phúng dõn tc - Liờn Xụ v cỏc nc XHCN buc phi tng ngõn sỏch quc phũng cng c kh nng phũng th ca mỡnh Nh vy, chin tranh lnh l cuc i u cng thng trờn cỏc lnh vc gia hai phe TBCN (do M ng u) v XHCN (do Liờn Xụ ng u) Hu qu: -Th gii luụn tỡnh trng cng thng quan h quc t i u ng trc nguy c mt cuc chin tranh th gii mi im -Cỏc cng quc chi lng khng l tin ca, vt cht, sc ngi sn xut v khớ xõy dng cn c quõn s loi ngi chu ng nghốo, dch bnh nht l cỏc nc chõu , chõu Phi Cõu Nhng tỏc ng tớch cc v tiờu cc ca cuc cỏch mng khoa (1,5 im) hc- k thut hin i vi cuc sng ngi Theo em, cn cú thỏi nh th no hn ch tỏc ng tiờu cc ? * Tớch cc: -Cuc cỏch mng KHKT cú ý ngha to ln lch s minh nhõn loi t nhng thnh tu kỡ diu lm thay i cuc sng ca ngi - To nhng bc nhy vt cha tng thy v sn xut v nng sut lao ng, lm thay i c cu kinh t xut hin xu th ton cu húa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Nõng cao mc sng v cht lng sng ca ngi lm thay i ln v c cu dõn c lao ng *Tiờu cc : - Nhng hu qu tiờu cc m cuc cỏch mng KHKT gõy ch yu chớnh ngi to nờn - Ch to cỏc loi v khớ hy dit nn ụ nhim mụi trng; bin i khớ hu ton cu; cỏc tai nn ; bnh dch nhng e da v o c xó hi v an ninh * Thỏi : ng dng thnh tu khoa hc k thut ỳng mc ớch: vỡ hũa bỡnh v s sng ca ngi Cõu (3,5im) 0,25 0,25 0.25 0,25 LCH S VIT NAM (7,0 im) *Hon cnh i ca Mt trn Vit Minh: - Th gii: Chin tranh th gii th hai sang giai on quyt lit thỏng 6-1941, phỏt xớt c tn cụng Liờn Xụ hỡnh thnh hai trn tuyn: mt bờn l lc lng dõn ch, mt bờn l phỏt xớt Cuc u tranh ca nhõn dõn ta l mt b phn ca lc lng dõn ch - Trong nc: tỡnh hỡnh ngy cng khn trng thỏng - 1941, lónh t Nguyn i Quc v nc triu Hi ngh ln th BCHTU ng Cng sn ụng Dng hp ti Pỏc Bú (Cao Bng) t ngy 10 n ngy 19 - - 1941 - Hi ngh ch trng phi gii phúng cho c cỏc dõn tc ụng Dng ỏch Phỏp - Nht Tip tc tm gỏc khu hiu ỏnh a ch, chia rung t cho dõn cy thay bng khu hiu Tch thu rung t , tin ti thc hin Ngi cy cú rung - Hi ngh ch trng thnh lp Mt trn Vit Nam c lp ng minh (gi tt l Vit Minh) gm cỏc on th qun chỳng ly tờn Cu quc Ngy 19-5-1941, Mt trn Vit Minh chớnh thc i *Lc lng chớnh tr : - Cỏc Hi Cu quc ca Vit Minh c xõy dng c nc nh Phỏt trin mnh nht l Cao Bng n nm 1943 y ban Vit Minh liờn tnh Cao - Bc - Lng c thnh lp - ng cũn hp rng rói cỏc tng lp nhõn dõn nh hc sinh, sinh viờn, trớ thc, t sn dõn tc Xut bn bỏo tuyờn truyn nh Lc lng chớnh tr phỏt trin nhanh chúng *Lc lng v trang : - Cụng tỏc xõy dng lc lng v trang c coi trng i du kớch Bc Sn phỏt trin thnh Cu quc quõn y mnh hot ng du kớch v trang tuyờn truyn - 22 - 12 - 1944, i Vit Nam tuyờn truyn gii phúng quõn c thnh lp Ngay sau thnh lp i ó ỏnh thng hai trn liờn tip Phay Kht v N Ngn (Cao Bng) - Thỏng - 1945, Hi ngh quõn s cỏch mng Bc Kỡ quyt nh thng nht cỏc lc lng v trang thnh Vit Nam gii phúng quõn phỏt trin chin tranh du kớch, xõy dng cn c a chun b cho cuc tng ngha kp thi c * Vai trũ ca Mt trn Vit Minh: - Tp hp lc lng chun b v mi mt lónh o u tranh - Gúp phn quyt nh thng li cuc Tng ngha thỏng 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Cõu (1,5 im) Cõu (2,0 im) 8/1945 v s i nc Vit Nam dõn ch Cng hũa in cỏc s kin lch s khỏng chin chng M (1954 1975) phự hp vi nhng mc thi gian sau: + Nm 1959 1960: Phong tro ng + Thỏng 1960: i hi i biu ton quc ln th III ca ng Lao ng Vit Nam + Ngy 1969: Chớnh ph Cỏch mng lõm thi Cng hũa Nam Vit Nam thnh lp + Ngy 30 1972: M u cuc tin cụng chin lc vo Qung Tr + Ngy 27 1973: Hip nh Pari v chm dt chin tranh Vit Nam chớnh thc c kớ kt + Ngy 1975: Tnh cui cựng Nam c gii phúng * Đảng ta đưa đường lối đổi vì: - Từ 1976 đến 1985, Việt Nam đạt thành tựu tiến đáng kể, song gặp không khó khăn, đất nước lâm khủng hoảng nht l kinh t, xó hi ũi hi ng v Nh nc ta phi i mi - Tác động cách mạng khoa học kĩ thuật, thay đổi tình hình giới quan hệ nước, khủng hoảng ngày trầm trọng ca CNXH Liên Xô nước ụng u đòi hỏi Đảng Nhà nước ta phải đổi - ng li i mi ca ng c u tiờn ti i hi ln th VI (12 - 1986), c iu chnh, b sung v phỏt trin ti i hi VII (1991), i hi VIII (1996), i hi IX (2001) *Hiu ổi đất nước lên chủ nghĩa xã hội: - Đổi thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quan điểm đắn, hình thức, bước biện pháp thích hợp - Đổi phải toàn diện đồng bộ, đổi kinh tế phải gắn liền với đổi trị, trọng tâm đổi kinh tế -Ht 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 ...UBND TNH BC NINH S GIO DC V O TO HNG DN CHM THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2013 2014 Mụn thi: Lch s (Dnh cho thớ sinh thi vo chuyờn S) (Hng dn chm ny cú 03 trang) * Lu ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vào chuyên 20132014, Đề thi vào chuyên 20132014, Đề thi vào chuyên 20132014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay